Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR X/103/11 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wysokoci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzcego obek lub klub dziecicy na obszarze Gminy Kluczbork. Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2001 roku, nr 142, poz. 1591; ze zmianami z 2002 roku: Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz.U. nr 80 poz.717, nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. nr 102 poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 roku: Dz U. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz.1337, z 2007 roku: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218; z 2008 roku: nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458; z 2009 roku: nr 52, poz. 420; z 2010 roku: Dz.U. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146,nr 40,poz.230 i nr 106, poz. 675), oraz art. 60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 ( Dz.U. Nr 45, poz. 235 ) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r.Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 ) uchwala si, co nastpuje: 1. 1. Ustala si wysoko miesicznej dotacji celowej udzielanej przez Gmin Kluczbork dla podmiotu prowadzcego obek na obszarze Gminy Kluczbork na poziomie 300 zotych ( trzystu zotych ) na kade dziecko objte opiek. 2. Ustala si wysoko miesicznej dotacji celowej udzielanej przez Gmin Kluczbork dla podmiotu prowadzcego klub dziecicy na obszarze Gminy Kluczbork na poziomie 150 zotych ( stu pidziesiciu zotych) na kade dziecko objte opiek. 3. Dotacje, o ktrej mowa w ust. 1 i 2 udziela si poczwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku. 4. Dotacje, o ktrych mowa w ust.1 i 2 udziela si na okres jednego roku budetowego. 2. 1. Dotacje, o ktrych mowa w 1 ust.1 i 2 udziela si na wniosek podmiotu prowadzcego obek lub klub dziecicy. 2. Podmiot prowadzcy na obszarze Gminy Kluczbork obek lub klub dziecicy, przedstawia Burmistrzowi Miasta Kluczborka nie pniej ni do dnia 30 wrzenia roku poprzedzajcego rok udzielania dotacji wniosek zawierajcy: 1) nazw podmiotu prowadzcego obek lub klub dziecicy, 2) adres miejsca prowadzenia obka lub klubu dziecicego, 3) zawiadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru obkw i klubw dziecicych, 4) liczb dzieci, ktre maj by objte opiek obka lub klubu dziecicego, 5) nazw i numer rachunku bankowego, na ktry ma by przekazywana dotacja. 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 przez obek lub klub dziecicy. 2. Dotacji celowej udziela si pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o ktrym mowa w 2 ust.1 opieki na dzieckiem w formie obka w minimalnym wymiarze 6 godzin dziennie, a w formie klubu dziecicego w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie. 3. Dotacji celowej udziela si pod warunkiem ustalenia przez podmiot prowadzcy obek lub klub dziecicy opaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodzicw w wysokoci nie przekraczajcej kwoty opaty pobieranej miesicznie w placwce prowadzonej przez Gmin Kluczbork. 4. 1. Dotacje, o ktrych mowa w 1 ust. 1 i 2 bd przekazywane w 12 czciach w terminie do ostatniego dnia kadego miesica na podstawie zoonej do 15 dnia kadego miesica informacji o liczbie dzieci uczszczajcych do obka lub klubu dziecicego.

Id: JFJWP-LDJVE-NUJOY-JFEOS-MWMJD. Podpisany

Strona 1

2. Dotacje za kolejny miesic zostan wstrzymane w przypadku, gdy podmiot prowadzcy obek lub klub dziecicy nie przedoy w terminie okrelonym w ust.1 informacji o liczbie dzieci uczszczajcych do obka lub klubu dziecicego lub jeli podmiot zostanie wykrelony z rejestru obkw i klubw dziecicych. 3. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastpi w terminie do 10 stycznia roku nastpnego po roku, w ktrym dotacje zostay udzielone. 5. Wysoko dotacji w okresie przerwy w pracy obka lub klubu dziecicego jest rwna wysokoci dotacji przekazanej podmiotowi prowadzcemu obek lub klub dziecicy w miesicu poprzedzajcym okres przerwy. 6. 1. Burmistrz Miasta Kluczborka lub osoby przez niego upowanione mog przeprowadzi kontrol uczszczania dzieci do obka lub klubu dziecicego poprzez prawo wgldu do dokumentacji dotyczcej ewidencji dzieci oraz poprzez sprawdzenie obecnoci dzieci na zajciach opiekuczo-wychowawczych i edukacyjnych. 2. Burmistrz Miasta Kluczborka lub osoby przez niego upowanione mog przeprowadzi kontrol dokumentw finansowych potwierdzajcych prawidowo wydatkowania rodkw z otrzymanej dotacji. 7. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 8. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Opolskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kdzia

Id: JFJWP-LDJVE-NUJOY-JFEOS-MWMJD. Podpisany

Strona 2