Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR XIII/65/2011 RADY GMINY W TAROWIE z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budecie gminy na 2011 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.211, art.212.ust.1 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z pn. zm.) Rada Gminy w Tarowie uchwala co nastpuje: 1. Zwikszy dochody budetu gminy: Dz. 600 Dz. 758 Dz. 801 Rozdz. 60078 6330 Rozdz. 75801 2920 Rozdz. 80195 2030 Razem: Dz. 801 Dz. 801 Dz. 801 Dz. 801 zlec. Dz. 852 zlec. Dz. 852 Dz. 852 Dz. 852 Dz. 852 Dz. 852 Dz. 852 o kwot o kwot o kwot o kwot 237.741,00 40.000,00 246,00 277.987,00 11.312,00 3.000,00 1.207,00 3.000,00 445,00 500,00 70,00 1.000,00 200,00 1.000,00 500,00 22.234,00 243.300,00 20.000,00 14.441,00 16.754,00 1.765,00 246,00 945,00 1.000,00 1.000,00 70,00 700,00
Strona 1

2. Zmniejszy wydatki budetu gminy: Rozdz. 80101 4240 Rozdz. 80101 4300 Rozdz. 80101 4440 Rozdz. 80103 4010 Rozdz. 85203 4110 Rozdz. 85203 4120 Rozdz. 85212 4410 Rozdz. 85219 4210 Rozdz. 85219 4260 Rozdz. 85219 4300 Rozdz. 85219 4430 Razem: 3. Zwikszy wydatki budetu gminy: Dz. 600 Dz. 700 Dz. 801 Dz. 801 Dz. 801 Dz. 801 zlec. Dz. 852 Dz. 852 Dz. 852 Dz. 852 Dz. 852 Rozdz. 60078 6050 Rozdz. 70095 4300 Rozdz. 80101 4010 Rozdz. 80101 4040 Rozdz. 80103 4040 Rozdz. 80195 4170 Rozdz. 85203 4210 Rozdz. 85212 4210 Rozdz. 85212 4300 Rozdz. 85212 4700 Rozdz. 85219 4410 o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot

Id: VEQLS-KRVEZ-UBZQD-OJGKR-NYZDO. Podpisany

Razem:

o kwot

300.221,00

4. Zaczniki do Uchway Rady Gminy Nr V/20/2011 z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2011 rok: - Nr 3 Limity wydatkw na wieloletnie przedsiwzicia planowane do poniesienia w 2011 roku Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku - Nr 6 Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2011 roku otrzymuj nastpujce brzmienie i stanowi zaczniki do uchway: - Nr 1 Limity wydatkw na wieloletnie przedsiwzicia planowane do poniesienia w 2011 roku Nr 2 Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku - Nr 3 Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2011 roku 5. Wykonanie uchway zleca si Wjtowi Gminy. 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy mgr Janusz Giez

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XIII/65/2011 Rady Gminy w Tarowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. Zalacznik1.docx Zacznik Nr 1 do uchway Rady Gminy Tarw Nr XIII 65 2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XIII/65/2011 Rady Gminy w Tarowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. Zalacznik2.docx Zacznik Nr 2 do uchway Rady Gminy Tarw Nr XIII 65 2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XIII/65/2011 Rady Gminy w Tarowie

Id: VEQLS-KRVEZ-UBZQD-OJGKR-NYZDO. Podpisany

Strona 2

z dnia 30 sierpnia 2011 r. Zalacznik3.docx Zacznik Nr 3 do Uchway Rady Gminy Tarw Nr XIII 65 2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Id: VEQLS-KRVEZ-UBZQD-OJGKR-NYZDO. Podpisany

Strona 3