Vous êtes sur la page 1sur 5

UCHWAA NR IX/59/11 RADY MIEJSKIEJ W GONIDZU z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 211 ust. 1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1. 1. Zmniejszy plan dochodw o kwot 17818z zgodnie z 6 do niniejszej uchway. 2. Zwikszy plan wydatkw o kwot 13379z zgodnie z 7 do niniejszej uchway. 3. Zmniejszy plan wydatkw o kwot 31197z zgodnie z 8 do niniejszej uchway. 2. Plan dochodw budetu gminy wynosi 16228905z z tego: - dochody biece w wysokoci 14973942z. - dochody majtkowe w wysokoci 1254963z. 3. Plan wydatkw budetu gminy wynosi 16899653z, z tego : - wydatki biece w wysokoci 14904052z. - wydatki majtkowe w wysokoci 1995601z. 4. Dochody budetu Gminy w wysokoci 339068z pochodzce z refundacji rodkw Unii Europejskiej przeznacza si obligatoryjnie na spat poyczek i kredytw na wyprzedzajce finansowanie (w wysokoci 339068z) zacignitych w 2010 roku. 5. Deficyt budetu gminy w wysokoci 1009816z zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z zacignitych kredytw w wysokoci 809816z oraz wolnymi rodkami w wysokoci 200000z. 6. Zmniejsza si plan dochodw o kwot 17818z.
Dzia Rozdzia Paragraf Kwota Tre 6297 10008 Zmniejszenie planu dochodw o rodki z dofinansowania w zwizku z aneksem podpisanym do umowy wasne o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu w tym uporzdkowanie i urzdzenie play , budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotka osobom korzystajcym z kpieli, spyww i innych atrakcji Orodka" 2011 rok 6297 wasne 7810 Zmniejszenie planu dochodw o rodki z dofinansowania w zwizku z aneksem podpisanym do umowy o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego pn. Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Gonidzu- I etap budowa boiska wielofunkcyjnego" 2011 rok 17818

630

63003

926

92601 Razem

7. Zwiksza si plan wydatkw o kwot 13379z.


Dzia Rozdzia Paragraf Kwota Tre 630 63003 6050 6059 wasne 6050 wasne 111 Zwikszenie planu wydatkw majtkowych w zwizku realizacj inwestycji na terenie Miejskiego 3157 Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu. 10000 Zwikszenie planu wydatkw majtkowych w zwizku z planowan realizacj zadania inwestycyjnego pn. System bezpieczestwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunkw ycia spoecznoci przygranicznych. Strona 1

754

75495

Id: WMJZX-YRSHG-HKCFZ-QTUYZ-DNIYF. Podpisany

926

92601 Razem

6050 wasne

111 13379

Zwikszenie planu wydatkw majtkowych w zwizku realizacj inwestycji budowy boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Gonidzu.

8. Zmniejsza si plan wydatkw o kwot 31197z.


Dzia Rozdzia Paragraf 630 926 900 63003 92601 90001 Razem 6057 wasne 6057 6059 wasne 6050 wasne Kwota Tre 10008 Zmniejszenie planu wydatkw majtkowych w zwizku z realizacj inwestycji.

7810 Zmniejszenie planu wydatkw majtkowych w zwizku z realizacj inwestycji budowy boisk 1688 sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Gonidzu. 11691 Zmniejszenie planu wydatkw majtkowych w zwizku z wykonaniem dokumentacji projektowokosztorysowej na budow przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Gonidz. 31197

9. Ustala si wykaz zada inwestycyjnych w 2011 roku oraz rodkw na ich realizacj zgodnie z zacznikiem Nr 1 do niniejszej uchway. 10. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Gonidza. 11. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Piotr Gabriel Haffke

Id: WMJZX-YRSHG-HKCFZ-QTUYZ-DNIYF. Podpisany

Strona 2

Zacznik do Uchway Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Gonidzu z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zadania inwestycyjne w 2011 r. / w z

L.p.

Rozdz. **

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki Jednostka czne organizacyjna z tego rda finansowania koszty realizujca rok finansowe rodki rodki program lub budetowy dochody kredyty Dotychczas pochodzce wymienione koordynujca 2011 wasne i poycz poniesione z innych art. 5 ust. 1 wykonanie (8+9+10+11) jst ki wydatki rde* pkt 2 i 3 programu 6 7 8 9 10 11 12

Dokumentacja na wykonanie 10 01010 6050 wodocigowania na terenie Gminy Gonidz Przebudowa drg gminnych w miejscowociach : Wroce Smogorwka Gonidzka, azy, Kramkwka Maa, Owieczki ,Dawidowizna na lata 2011-2014 2000000z. Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci 600 60016 6050 Wroce 1860m oraz sporzdzenie podziau dziaek. Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Smogorwka Gonidzka w kierunku Mociesz - ok. 1km. Przebudowa chodnikw przy drogach gminnych. Dokumentacja na drogi gminne. Zagospodarowanie terenu Miejskiego Orodka 6059 Wypoczynku 630 63003 6057 i Rekreacji 6050 w Gonidzu w tym uporzdkowanie i urzdzenie play ,

197000

197000

197000

Urzd Miejski w Gonidzu

Urzd Miejski w Gonidzu

562390

562390

60390

502000

Urzd Miejski w Gonidzu

244000

244000

244000

Urzd Miejski w Gonidzu

25000 50000

25000 50000

25000 50000

Urzd Miejski w Gonidzu Urzd Miejski w Gonidzu

265432 13342

260912

99004

161908*

Urzd Miejski w Gonidzu

Id: WMJZX-YRSHG-HKCFZ-QTUYZ-DNIYF. Podpisany

Strona 1

budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotka osobom korzystajcym z kpieli, spyww i innych atrakcji Orodka 2011 rok. Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostpu do Internetu na terenie gmin: Moki, Knyszyn, Gonidz, Jawiy Lata 20112012 Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa, Lata 2011-2013 System bezpieczestwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunkw ycia spoecznoci przygranicznych (planowana realizacja projektu lata 2011-2013, planowana warto zadania 1676200z) Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Gonidz Rewitalizacja Starego i Nowego Rynku w Gonidzu Lata 2009-2013 Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Gonidzu - I etap budowa boiska wielofunkcyjnego 2011 rok Razem

754 75495 6050

1292836

13690

13690

Urzd Miejski w Gonidzu

754 75495 6050

165756

69849

6033

63816

Urzd Miejski w Gonidzu

754 75495 6050

10000

10000

10000

Urzd Miejski w Gonidzu

900 90001 6050

48309

48309

48309

Urzd Miejski w Gonidzu

900 90004 6050

83540 8540

75000

75000

Urzd Miejski w Gonidzu

6057 926 92601 6059 6050

396951

396951

154964

241987*

Urzd Miejski w Gonidzu

3341214

1953101

739390

809816

403 895

Poz. 3. Projekt pn. Zagospodarowanie terenu Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu w tym uporzdkowanie i urzdzenie play, budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotka osobom korzystajcym z kpieli, spyww i innych atrakcji Orodka realizacja inwestycji z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013, O. 4 Leader, kwota dofinansowania 161908z. Poz. 4. Projekt pn. Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostpu do Internetu na terenie gmin: Moki, Knyszyn, Gonidz, Jawiy. Projekt wspfinansowany z RPOWP na lata 2007-2013, O Priorytetowa IV Spoeczestwo Informacyjne. Realizacja w latach 2011-2012. W roku 2011
Id: WMJZX-YRSHG-HKCFZ-QTUYZ-DNIYF. Podpisany Strona 2

planowana kwota 13690z, w 2012 roku realizacja na kwot 1279146z, z tego dofinansowanie w wysokoci 1098910z, rodki wasne 180236z. Poz. 5. Projekt pn. - Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa .Realizacja w latach 2011-2013, realizacja ze rodkw wasnych, w 2011 roku 69849z, w 2012 roku 52313z, w 2013r. 43594z. Dochody z dofinansowania projektu zostan wprowadzone do budetu w momencie podpisania umowy o dofinansowanie. Poz. 6. Projekt pn. System bezpieczestwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunkw ycia spoecznoci przygranicznych planowany do realizacji na lata 2012-2013 w ramach Europejskiej Wsppracy Terytorialnej, Program Wsppracy Transgranicznej Litwa-Polska. Dofinansowanie rodkw unijnych w 85%. rodki z budetu unijnego zostan wprowadzone po stronie dochodw i wydatkw w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Poz. 8. Projekt pn. Rewitalizacja Starego i Nowego Rynku w Gonidzu. Planowana realizacja w latach 2009-2013. Wykonanie dokumentacji w 2011 roku na 75000z , planowane wykonanie inwestycji w 2013 roku. Poz. 9 Projekt pn. Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Gonidzu - I etap budowa boiska wielofunkcyjnego realizacja inwestycji z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013, O. 4 Leader, kwota dofinansowania 241987z.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Gonidzu Piotr Gabriel Haffke

Id: WMJZX-YRSHG-HKCFZ-QTUYZ-DNIYF. Podpisany

Strona 3