Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAANRXV/273/11 RADYMIASTABYDGOSZCZY zdnia28wrzenia2011r. zmieniajcauchwawsprawienadanianazwulicomiskwerom Napodstawieart.18ust.2pkt13ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142, poz. 1591, z2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.

558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z2003r.Nr80,poz.717,Nr162,poz.1568,z2004r.Nr102,poz.1055,Nr116,poz.1203,z2005r.Nr172,poz. 1441iNr175poz.1457,z2006r.Nr17,poz.128,Nr181,poz.1337,z2007r.Nr48,poz.327,Nr138,poz.974, Nr173,poz.1218,z2008r.Nr180,poz.1111,Nr223,poz.1458,z2009r.Nr52,poz.420,Nr157,poz.1241, orazz2010r.Nr28,poz.142,Nr28,poz.146,Nr106,poz.675,Nr40,poz.230iz2011r.Nr117,poz.679,Nr 134,poz.777)uchwalasi,conastpuje: 1.1.WuchwaleNrIII/9/88MiejskiejRadyNarodowejwBydgoszczyzdnia30listopada1988r.wsprawie nadania nazw ulicom iskwerom (Dz.Urz.Woj Bydg. z1989r. Nr 4poz. 54) pkt 2 1dotyczcy nadania nazw ulicomwjednostceC2O/MForodon,otrzymujebrzmienie: ul.gen.JzefaDowborMunickiego 2.Przebiegulicyoktrejmowaw1.1ilustrujezacznikgraficznydoniniejszejuchway. 2.Uchwaawchodziwyciepoupywie14dnioddniaogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa KujawskoPomorskiego.

PrzewodniczcyRadyMiasta RomanJasiakiewicz

Id:APLKORPJHHIRRQRQDJLQMBFHM.Podpisany

Strona1

Uzasadnienie Uchwa Miejskiej Rady Narodowej wBydgoszczy nrIII/9/88 zdnia 30.11.1988r.opublikowanwDz.Urz.Woj. Bydg. z1989r., Nr 4, poz. 54, nadano nowopowstaej ulicy nazw gen. Jzefa DowboraMunickiego. Jest to zpunktu widzenia poprawnoci jzykowej nazwa bdna, bowiem wnazwiskach dwuczonowych przyjto nie odmienia pierwszego czonu. Mimo uchwalenia bdnej nazwy nigdy jej in extenso nie stosowano. Zamieszaniewywoaajednakpraktykameldunkowa.Czosbmieszkajcychprzytejulicymameldunekna ul.genJzefaDowborMunickiego,zainnacznaul.gen.JzefaDowbrMunickiego,copogbiabaagan nazewniczy. Charakterystyczne, e nie dokonano adnego zameldowania zgodnie zobowizujc, lecz niepoprawn nazw, czyli gen. Jzefa DowboraMunickiego.W zwizku ztym zachodzi konieczno podjcia uchway jednoznacznie ustalajcej nazw w/w ulicy zgodnie zzasadami pisowni oraz dotychczasow praktyk meldunkow.Naleytezaznaczy,ewikszoplanwmiastastosujepoprawnnazw:ul.gen.JzefaDowbor Munickiego. Jzef DowborMunicki urodzi si 25 padziernika 1867 wmajtku Garbw koo Sandomierza wrodzinie Romana Munickiego, ktry by wacicielem Garbowa, pochodzcego zlitewskiego rodu Dowborw (Daubor) osiadegoodXVIIw.wsandomierskim,herbuPrzyjacielorazAntoninyzWierzbickich.Wwieku14latwstpido korpusukadetwwPetersburgu,anastpniezostauczniemkonstantynowskiejszkoywojskowej,ktrukoczy w1888 jako podporucznik.W latach 18991902 studiowa wrosyjskiej Nikoajewskiej Akademii Sztabu Generalnego wPetersburgu. Wmomencie wybuchu wojny, w1914, zosta awansowany do stopnia pukownika iobj stanowisko szefa sztabu dywizji piechoty. Podczas Iwojny wiatowej bra udzia wbitwie przasnyskiej dowodzc 14 Pukiem Strzelcw Syberyjskich. Gen. Dowbor Municki ogosi neutralno wobec walk wewntrznych wporewolucyjnej Rosji. Jednak kiedy IKorpus zosta zaatakowany przez oddziay Gwardii Czerwonej na pocztku lutego 1918 przystpi do walki, odnis kilka zwycistw, zktrych najwaniejsze to zdobycie Bobrujska iosadzenie si wjego twierdzy. Wpokoju brzeskim bolszewicka Rosja odstpia zdobyty przez Polakw Bobrujsk Niemcom. Dowbor Municki nie uzyskawszy poparcia od Rady Regencyjnej zosta zmuszonydozoeniabroniNiemcom.PowrcidoPolskiizamieszkawStaszowiepodSandomierzem.6stycznia 1919 otrzyma wezwanie od Naczelnej Rady Ludowej do objcia dowdztwa nad powstaniem wielkopolskim. Municki uda si najpierw do Warszawy, gdzie odby rozmow zJzefem Pisudskim, ktry potwierdzi nominacjNRL,anastpniedoPoznania,gdzieprzyby8stycznia.Oficjalniestanowiskodowdcyprzejodmjr Stanisawa Taczaka 16 stycznia. Kontynuowa on organizacj Armii Wielkopolskiej wprowadzajc m.in. obowizkowsubwojskowipowoujcpodbro11rocznikwrekrutw,dzikiczemuudaomusistworzy blisko 100tysiczn armi. Dy do apolitycznoci wojska odsuwajc od wpywu na decyzje oficerw oradykalnychpogldachorazlikwidujcradyonierskie.Jakodowdcapopieraideerozszerzeniapowstaniana Pomorze iofensyw wkierunku Gdaska, sprzeciwiajc si jednoczenie uszczuplaniu Armii Wielkopolskiej poprzez posyanie oddziaw na wschd. Wmarcu 1919 zosta awansowany na generaa broni. Nastpnie przeprowadzi proces integracji Armii Wielkopolskiej zreszt WP, pozostajc faktycznym jej dowdc jako dowdcaFrontuWielkopolskiego.PowybuchuwojnypolskobolszewickiejoddasidodyspozycjiPisudskiego, ktry chcia, aby przej od gen. Wacawa Iwaszkiewicza, jego dawnego podwadnego, dowdztwo armii poudniowejpodLwowem.Dowborodmwi,bowiemceniIwaszkiewicza(wkwietniu1920odmwiprzyjcia stanowiska dowdcy 4Armii, aw sierpniu tego roku stanowiska dowdcy Frontu Poudniowego wobec czego wdniu6padziernika1920przeniesionyzostadorezerwy,azdniem31marca1924wstanspoczynku).Zmar26 padziernika1937rokuwBatorowie,azostapochowanywLusowie.

Id:APLKORPJHHIRRQRQDJLQMBFHM.Podpisany

Strona1

ZacznikdoUchwayNrXV/273/11 RadyMiastaBydgoszczy zdnia28wrzenia2011r. Zalacznik1.pdf

Id:APLKORPJHHIRRQRQDJLQMBFHM.Podpisany

Strona2