Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAANR87/X/2011 RADYPOWIATULEGIONOWSKIEGO zdnia29wrzenia2011r. zmieniajcauchwawsprawie:szczegowychzasad,sposobuitrybuudzielaniaulgwspacienalenoci pieninychocharakterzecywilnoprawnymorazokreleniawarunkwdopuszczalnocipomocypublicznej Napodstawieart.59ust.1,2i3ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz. 1240zpn.zm.1))orazart.12pkt11ustawyzdnia5czerwca1998r.osamorzdziepowiatowym(Dz.U.z2001 r.Nr142,poz.1592zpn.zm.2)),RadaPowiatuwLegionowieuchwala,conastpuje: 1.

W uchwale Nr 76/IX/2011 Rady Powiatu wLegionowie zdnia 28 lipca 2011 r. wsprawie: szczegowych zasad, sposobu itrybu udzielania ulg wspacie nalenoci pieninych ocharakterze cywilnoprawnym oraz okreleniawarunkwdopuszczalnocipomocypublicznejw5uchylasipkt4. 2. UchwaapodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwaMazowieckiego. 3. Uchwaa wchodzi wycie po upywie 14 dni odnia ogoszenia wDzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

PrzewodniczcyRady SzymonRosiak

1)ZmianytekstujednolitegowymienionejustawyzostayogoszonewDz.U.z2010r.Nr28,poz.146,Nr123,poz.835,Nr

152,poz.1020,Nr96,poz.620.
2)ZmianytekstujednolitegowymienionejustawyzostayogoszonewDz.U.z2002r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr

113,poz.984,Nr200,poz.1688,Nr214,poz.1806,Nr153,poz.1271,z2003r.Nr162,poz.1568,z2004r.Nr102,poz. 1055,z2007r.Nr173,poz.1218,z2008r.Nr180,poz.1111,Nr223,poz.1458,z2009r.Nr92,poz.753,Nr157,poz. 1241,z2010r.Nr28,poz.142i146,Nr106,poz.675,Nr40,poz.230.


Id:SBHRAUNOEGEDKYTSEIEVMWWKE.Podpisany Strona1

Uzasadnienie Zgodniezart.59ust.1ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1240 zpn.zm.daleju.f.p.)wprzypadkachuzasadnionychwanyminteresemdunikalubinteresempublicznym nalenocipieninemajcecharaktercywilnoprawny,przypadajcejednostcesamorzduterytorialnegolubjej jednostkom podlegym, mog by umarzane na zasadach okrelonych przez organ stanowicy jednostki samorzduterytorialnego. Z kolei zgodnie zust. 3wyej powoanego artykuu organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego moe, wdrodze uchway, postanowi ostosowaniu zurzdu ulg, oktrych mowa wust. 1, wprzypadku wystpieniaokolicznociwymienionychwart.56ust.1u.f.p.tj.gdy: 1)osoba fizyczna zmara, nie pozostawiajc adnego majtku albo pozostawia majtek niepodlegajcy egzekucji na podstawie odrbnych przepisw, albo pozostawia przedmioty codziennego uytku domowego, ktrychcznawartonieprzekraczakwoty6.000z 2)osoba prawna zostaa wykrelona zwaciwego rejestru osb prawnych przy jednoczesnym braku majtku, zktrego mona by egzekwowa naleno, aodpowiedzialno ztytuu nalenoci nie przechodzi zmocy prawanaosobytrzecie 3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e wpostpowaniu egzekucyjnym nie uzyska si kwoty wyszej od kosztwdochodzeniaiegzekucjitejnalenocilubpostpowanieegzekucyjneokazaosinieskuteczne 4)jednostkaorganizacyjnanieposiadajcaosobowociprawnejulegalikwidacji 5)zachodziwanyinteresdunikalubinterespubliczny. Powyszy katalog przesanek umorzenia nalenoci cywilnoprawnych jest katalogiem zamknitym. Ztego powoduprzesankaumorzenianalenocicywilnoprawnychokrelonaw5pkt4uchwayzmienianejpowinna zosta usunita, poniewa nie wymieniono jej wustawowym katalogu podstaw umorzenia wzwizku zczym przesanka ta nie posiada wyranej podstawy prawnej. Jednoczenie naley zauway, e usuwany przepis zgryzakada,ewystpienieokolicznociokrelonychwjegohipotezieuzasadniaumorzenienalenocize wzgldu na interes publiczny. Tym samym przepis zakada pewien automatyzm wdziaaniu organw udzielajcychulgi.Jaksiwydajezaoenietoniebyotrafne,poniewastoionowsprzecznocizart.56ust. 1pkt 5u.f.p., ktry wymaga, aby przy umarzaniu nalenoci kadorazowo badano czy wkonkretnym przypadkuzachodziwanyinteresdunikalubinterespubliczny. Majc powysze na uwadze, naley uchyli przepis 5pkt 4uchway wsprawie: szczegowych zasad, sposobuitrybuudzielaniaulgwspacienalenocipieninychocharakterzecywilnoprawnymorazokrelenia warunkwdopuszczalnocipomocypublicznej,wceluzachowaniazgodnociuchwayzprawem.

Id:SBHRAUNOEGEDKYTSEIEVMWWKE.Podpisany

Strona1