Vous êtes sur la page 1sur 2

POROZUMIENIENR7/2011 POWIATUWOOMISKIEGO zdnia24lutego2011r. wsprawiepowierzeniazadazzakresuowiatypolegajcychnaprzeprowadzeniuzajteoretycznych przedmiotwzawodowychdlauczniwzZespouSzkwTuszczu. zawartepomidzyPowiatemWoomiskim,reprezentowanymprzez: 1)PiotraUciskiegoStarostWoomiskiego 2)MarkaSzafraskiegoCzonkaZarzduPowiatu przykontrasygnacieSkarbnikaPowiatuJadwigiTomasiewiczzwanymidalej"Powierzajcym" a PowiatemMiskimreprezentowanymprzez: 1)AntoniegoJanaTarczyskiegoStarostMiskiego 2)KrzysztofaPochockiegoWicestarostMiskiego przykontrasygnacieSkarbnikaPowiatuTeresyBkzwanymidalej"Przyjmujcym" Napodstawieart.5ust.2ustawyzdnia5czerwca1998r.osamorzdziepowiatowym(t.j.Dz.U.z2001r.Nr 142,poz.1592zpn.zm.),art.216ust.2pkt3ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.

Nr 157, poz. 1240), art. 46 iart. 48 ustawy zdnia 13 listopada 2003 r. odochodach jednostek samorzdu terytorialnego(t.j.Dz.U.z2010r.Nr80,poz.526),uchwaaNrXXIX/210/2006RadyPowiatuMiskiegozdnia 21czerwca2006rokuwsprawiezawarciaporozumienia zPowiatemWoomiskim dotyczcegoprzejcia zada zzakresu owiaty oraz Uchwaa Nr XXXV286/06 Rady Powiatu Woomiskiego zdnia 25 kwietnia 2006 roku wsprawiewyraeniazgodynazawarcieporozumieniawsprawiepowierzeniazadazzakresuowiaty. 1.Przedmiotem niniejszego porozumienia jest okrelenie szczegowych zasad iterminw przekazywania przez Powierzajcego dotacji na realizacj przez Przyjmujcego zada zzakresu owiaty, polegajcych na przeprowadzeniu wformie kursu zaj zteoretycznych przedmiotw zawodowych dla uczniw zZespou Szk wTuszczu. 2.1.Przyjmujcy przyj na zajcia zteoretycznych przedmiotw zawodowych: na kurs II stopnia wzawodzieblacharzsamochodowy2uczniwzZespouSzkwTuszczuul.Radzymiska2.Zajciawiloci 140godzindydaktycznychodbyysiwterminieod03.01.2011r.do28.01.2011r.nakursIIstopniawzawodzie murarz 1ucznia zZespou Szk wTuszczu ul. Radzymiska 2. Zajcia wiloci 140 godzin dydaktycznych odbyysiwterminieod03.01.2011r.do28.01.2011r. 2.W imieniu Przyjmujcego zajcia edukacyjne, oktrych mowa wust. 1, zrealizowa Zesp Szk Nr 2w MiskuMazowieckimdlaktregoorganemprowadzcymjestPrzyjmujcy. 3.1.Powierzajcy przekae dotacj celow za realizacj zada oktrych mowa w 2ust. 1w wysokoci 300z3uczniwtj.:900,00z(sownie:dziewisetzotych). 2.Powierzajcy przekae kwot dotacji celowej, oktrej mowa wust. 1na konto Starostwa Powiatowego wMiskuMazowieckim,BanklskiO/MiskMazowieckiNr29105018941000002273061149wcigu14 dnioddniaotrzymaniaprawidowejnotyksigowej. 3.W przypadku niedotrzymania terminu, oktrym mowa wust. 2Przyjmujcemu przysuguj odsetki wwysokociustalonejdlazalegocipodatkowychzakadydzieopnienia. 4.Stronyustalaj,eprzygotowaniedokumentworazskierowaniedopublikacjidoDziennikaUrzdowego WojewdztwaMazowieckiegoprzejmujePowierzajcy. 5.Porozumienie zostaje sporzdzone w5 jednobrzmicych egzemplarzach, zktrych 2egzemplarze otrzymujePrzyjmujcyi3egzemplarzePowierzajcy.
Id:KUDNDHWHKVVZNRQIJXUNVFJQU.Podpisany Strona1

PRZYJMUJCY

POWIERZAJCY

StarostaMiski AntoniJanTarczyski

StarostaWoomiski PiotrUciski

WicestarostaMiski KrzysztofPochocki

CzonekZarzdu MarekSzafraski

SkarbnikPowiatu TeresaBk

SkarbnikPowiatu JadwigaTomasiewicz

Id:KUDNDHWHKVVZNRQIJXUNVFJQU.Podpisany

Strona2