Vous êtes sur la page 1sur 4

UZASADNIENIE Sporzdzono na podstawie art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r.

o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pn. zm.) dla zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszcz (obszar administracyjny granic miasta) przyjtego uchwa Nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 28 czerwca 2011 r. Zgodnie z przywoanym artykuem uzasadnienie zawiera informacje o: 1. udziale spoeczestwa w postpowaniu; 2. sposobie, w jaki zostay wzite pod uwag i w jakim zakresie zostay uwzgldnione spoeczestwa. Udzia spoeczestwa w postpowaniu zosta zapewniony poprzez podanie do publicznej wiadomoci informacji o przystpieniu do opracowywania projektu planu miejscowego wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko oraz o moliwoci skadania wnioskw, wskazujc sposb, miejsce i termin ich skadania. Informacja ta ukazaa si w Urzdzie Miejskim w Tuszczu na tablicy ogoszeniowej, w lokalnej prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioski zbierano do 7 kwietnia 2010 r. W wyniku ogoszenia wpyno 227 wnioskw do planu, w tym 168 byo tej samej treci, a 8 odnosio si do obszarw nie objtych zmianami planu. Analiza wnioskw wykazaa, e zgoszono 175 wnioskw o nie przeznaczanie terenw przemysowych oraz terenw usugowych w obszarze VI i XIX na przedsiwzicia stwarzajce zagroenie dla zdrowia i ycia, wymieniajc te z katalogu przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko. Nastpne 28 wnioskw dotyczyo ukadu drogowego, tj. zmiany przebiegu drg, ich zwenia lub usunicia niektrych odcinkw. Kolejn grup (20 wnioskw) stanowiy wnioski o zmian przeznaczenia terenu, przede wszystkim na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami oraz samej zabudowy jednorodzinnej. Pozostae wnioski dotyczyy podwyszenia dopuszczalnej powierzchni sprzeday dla obiektw handlowych, zmiany wskanikw urbanistycznych takich jak intensywno zabudowy czy minimalna powierzchnia biologicznie czynna oraz wyznaczenia innych linii zabudowy w strefie centrum. Wnioski zostay rozpatrzone przez Burmistrza. Wikszo wnioskw zostao uwzgldnionych w projekcie zmian planu. Wnioski, ktre nie dotyczyy obszaru planu uwagi i wnioski zgoszone w zwizku z udziaem

pozostawiono bez rozpatrzenia. Tylko 7 wnioskw nie zostao uwzgldnionych. Natomiast 17 wnioskw uwzgldniono w caoci, a 195 uwzgldniono w czci. W wyniku rozpatrzenia wnioskw wprowadzono zmiany w projekcie zmian planu. Dla terenu usugowego w obszarze XIX ustalono zakaz realizacji przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko oraz przedsiwzi z zakresu gospodarki odpadami. Dla terenu przemysowego w obszarze VI wprowadzono ten sam zakaz rozszerzony o przedsiwzicia z zakresu przemysu paliwowo-energetycznego, mineralnego oraz przetwrstwa rolno-spoywczego. Zmiany te byy wynikiem czciowego uwzgldnienia 175 wnioskw. Spord wnioskw dotyczcych ukadu drogowego uwzgldniono w caoci lub w czci 24 wnioski, 2 nie zostay uwzgldnione, a 2 pozostawiono bez rozpatrzenia. Wprowadzone zmiany dotyczyy wikszoci obszarw zmian planu. Spord wnioskw dotyczcych zmiany przeznaczenia terenu uwzgldniono w caoci lub w czci 9 wnioskw, 5 nie zostao uwzgldnionych ze wzgldu na sprzeczno ze studium lub ze stanem istniejcym, a 6 pozostawiono bez rozpatrzenia. Zmiany wprowadzono w obszarze IV, V, VI, VII, XIII, XVI. Wnioski dotyczce pozostaych spraw uwzgldniono w czci w 3 przypadkach, a w 1 nie uwzgldniono. Zmiany wprowadzone w obszarze IX i XVII dotyczyy zmiany wskanika powierzchni biologicznie czynnej i intensywnoci zabudowy, zwikszenia powierzchni sprzeday obiektw handlowych oraz zmiany linii zabudowy. Po sporzdzeniu projektu zmian planu oraz jego zaopiniowaniu i uzgodnieniu wyoono projekt planu wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko do publicznego wgldu. Informacja o wyoeniu zostaa ogoszona w Urzdzie Miejskim w Tuszczu na tablicy ogoszeniowej, w lokalnej prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogoszenie informowao o moliwoci zapoznania si z projektami dokumentw i skadania do nich uwag, a take o sposobie, miejscu i terminie skadania tych uwag. Ponadto wskazano termin dyskusji publicznej nad przyjtymi w projekcie planu rozwizaniami. W trakcie wyoenia zdecydowano o jego przedueniu, o czym zawiadomiono w powyszy sposb. Uwagi zbierano do 26 listopada 2010 r. Dyskusja publiczna odbya si 12 padziernika 2010 r. Z przeprowadzonej dyskusji publicznej sporzdzono protok. W wyznaczonym w ogoszeniu terminie wpyno 107 uwag oraz 1 przed terminem. Uwagi dotyczyy ograniczenia uciliwoci terenu przemysowego 51 uwag o tej samej treci, zmian w ukadzie drogowym 30 uwag, zmiany

przeznaczenia 12 uwag, zapisw planu 7 uwag, przeznaczenia i drg 6 uwag, drg i zapisw planu 2 uwagi. Burmistrz Tuszcza rozpatrzy uwagi ustawowym terminie w nastpujcy sposb. Uwzgldni w caoci 72 uwagi, uwzgldni w czci 23 uwagi, nie uwzgldni w caoci 12 uwag, a 1 zoon przed terminem pozostawi bez rozpatrzenia. Wszystkie uwagi dotyczce terenu przemysowego zostay uwzgldnione poprzez ustalenie zakazu realizacji przedsiwzi mogcych zawsze lub potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko, z wyjtkiem przedsiwzi, na prowadzenie ktrych uzyskano prawomocne decyzje administracyjne przed wejciem zmian planu w ycie. Spord uwag dotyczcych ukadu drogowego uwzgldniono w caoci lub czci 24 uwagi, 5 nie uwzgldniono, a 1 pozostawiono bez rozpatrzenia. Zmiany dotyczyy wikszoci obszarw. Uwagi o zmian przeznaczenia uwzgldniono w caoci lub czci w 10 przypadkach. Nie uwzgldniono 2 uwag ze wzgldu na pooenie poza obszarem zmian planu. Zmiany wprowadzono w obszarze II, V i VI. W uwagach mieszanych dotyczcych przeznaczenia terenu i ukadu drogowego 4 uwagi uwzgldniono w caym zakresie, 1 uwag uwzgldniono tylko w zakresie przeznaczenia, a 1 nie uwzgldniono w caoci. Zmiany wprowadzono w obszarze II i XIX. W uwagach dotyczcych ukadu drogowego i zapisw planu 1 uwag uwzgldniono w caym zakresie, 1 nie uwzgldniono w zakresie ukadu drogowego. Zmiany wprowadzono w obszarze I i XVIII. Pozostae uwagi dotyczyy zapisw planu. Uwzgldniono w caoci lub w czci 3 uwagi, a 4 nie uwzgldniono. Zmiany dotyczyy linii zabudowy w obszarze XVII, odrbnych budynkw gospodarczych w obszarze XIX oraz ogranicze dla lokalizacji usug i funkcji uciliwych w obszarze zmian planu. Sposb rozpatrzenia uwag wymusi przeprowadzenie ponownych uzgodnie oraz ponownego wyoenia projektu zmian planu wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko do publicznego wgldu. Ponownie powiadomiono o wyoeniu poprzez ogoszenie w Urzdzie Miejskim w Tuszczu na tablicy ogoszeniowej, w lokalnej prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogoszenie informowao o moliwoci zapoznania si z projektami dokumentw i skadania do nich uwag, a take o sposobie, miejscu i terminie skadania tych uwag. Ponadto wskazano termin dyskusji

publicznej nad przyjtymi w projekcie planu rozwizaniami. Uwagi zbierano do 1 czerwca 2011 r. Dyskusja publiczna odbya si 12 maja 2011 r. Z przeprowadzonej dyskusji publicznej sporzdzono protok. W ponownym wyoeniu zoono 45 uwag. Uwagi dotyczyy ukadu drogowego 42 uwagi, z czego 32 o tej samej treci, zmiany przeznaczenia terenu 1 uwaga, zapisw planu 2 uwagi. Burmistrz Tuszcza rozpatrzy uwagi w ustawowym terminie w nastpujcy sposb. Uwzgldni w caoci 36 uwag, uwzgldni w czci 3 uwagi, nie uwzgldni w caoci 6 uwag. Uwagi dotyczce ukadu drogowego uwzgldni w caoci lub w czci w 36 przypadkach, a nie uwzgldni w 6 przypadkach. Zmiany dotyczyy obszaru II, VI, i XIV. Zmiana przeznaczenia terenu zostaa pozytywnie rozpatrzona. Zmiana dotyczya obszaru XII. Uwagi odnoszce si do zapisw planu zostay uwzgldnione w caoci lub w czci. Zmiany dotyczyy ustalenia zabudowy pierzejowej w obszarze XVII, maksymalnej wysokoci budowli w caym obszarze zmian, zmiany niektrych definicji oraz dopuszczenia indywidualnych uj wody do dalszego uytkowania po wybudowaniu wodocigu. Ostateczny projekt zmian planu z wniesionymi zmianami zosta przedstawiony Radzie Miejskiej w Tuszczu i uchwalony. Rada Miejska rozstrzygna rwnie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych w dwch wyoeniach i nieuwzgldnionych przez Burmistrza, podtrzymujc stanowisko Burmistrza.

Burmistrz Tuszcza

Opracowanie: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.