Vous êtes sur la page 1sur 5

UCHWAA NR KI-411/358/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lipca 2011 r.

znak sprawy: KI-43-136/58/11

Kolegium Izby dziaajc na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zmian.) i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pn. zmian.) orzeka o stwierdzeniu niewanoci Uchway Rady Miasta Owicim Nr X/142/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkw, zlokalizowanych na terenie miasta Owicim,

niestanowicych wasnoci Miasta Owicim w czci dotyczcej postanowie: 3 ust. 2 uchway, 4 ust. 1 pkt. 6-8 oraz ust. 2 Zacznika Nr 1, 6 ust. 3, ust. 6 oraz ust. 8-9 Zacznika Nr 1, pkt 6-8 Zacznika Nr 2, w zakresie sw: kwota uzyskana: z innych rde i pozyskanych z innych rde (poza dotacj Miasta) zawartych w Zaczniku Nr 3. UZASADNIENIE Uchwaa Nr X/142/11 Rady Miasta Owicim z dnia 29 czerwca 2011 r. wpyna do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zesp Zamiejscowy w Owicimiu w dniu 6 lipca 2011 r. T uchwa Rada Miasta Owicim, dziaajc na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.) i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pn. zm.) okrelia zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw, zlokalizowanych na terenie miasta Owicim, niestanowicych wasnoci Miasta Owicim.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie badajc zgodno wyej wymienionej uchway Rady Miasta Owicim z prawem, stwierdzio nastpujce nieprawidowoci majce charakter istotnego naruszenia prawa: 1. W myl 3 ust. 2 badanej uchway dotacje przyznaje Rada Miasta Owicim na wniosek Prezydenta Miasta. Powysze postanowienie Rady Miasta pozostaje w sprzecznoci z przepisem art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami, ktry stanowi o wycznej kompetencji organu stanowicego do udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Zatem, zdaniem Kolegium nie mona uzaleni decyzji Rady Miasta odnonie przyznania dotacji od uprzedniego wniosku Prezydenta Miasta w tym zakresie. Skoro ustawodawca przyzna Radzie prawo decydowania o udzieleniu dotacji moe ona tego dokonywa samodzielnie, bez wniosku Prezydenta Miasta. Powyszy zapis pozostaje rwnie w sprzecznoci z 5 ust. 3 Zacznika Nr 1 do badanej uchway, ktry stanowi, e o przyznaniu dotacji decyduje Rada Miasta. Z tych rwnie wzgldw naley zakwestionowa 4 ust. 2 Zacznika Nr 1 do badanej uchway, zgodnie z ktrym zatwierdzony przez Prezydenta Miasta wniosek o dotacj stanowi podstaw ujcia kwoty dotacji w projekcie budetu. W sytuacji gdy z 5 ust. 2 Zacznika Nr 1 do uchway wynika opiniodawcza rola Prezydenta Miasta odnonie wnioskw o przyznanie dotacji jak rwnie w przypadku gdy nie wiadomo czy Rada Miasta przyzna, a jeli tak to w jakiej wysokoci dotacj, zapis dotyczcy ujmowania przez Prezydenta Miasta kwoty z zatwierdzonego przez siebie wniosku o dotacj naley uzna za wykraczajcy poza kompetencje Rady wynikajce z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami. 2. W 4 ust. 1 Zacznika Nr 1 do badanej uchway Rada Miasta Owicim postanowia, i wniosek o przyznanie dotacji winien zawiera midzy innymi: - owiadczenie o uzyskanych dotychczas rodkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji zoonych do innych jednostek sektora finansw publicznych, na dofinansowanie wymienionych we wniosku prac i robt oraz o rodkach pozyskiwanych z innych rde (pkt 6), - wykaz prac wykonywanych w cigu ostatnich 2 lat, z podaniem wysokoci poniesionych wydatkw (pkt 7), - inne dane przybliajce celowo realizacji zadania (pkt 8). W ocenie Kolegium Izby zapisy zawarte w 4 ust. 1 pkt 6 i 7 Zacznika Nr 1 uchway s zbdne w wietle art. 82 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami, w myl ktrego czna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewdzkiego konserwatora zabytkw bd organ stanowicy gminy, powiatu lub samorzdu wojewdztwa, nie moe przekracza wysokoci 100 % nakadw koniecznych na wykonanie tych prac lub robt. W celu zapewnienia realizacji postanowie okrelonych w ust. 1 organy uprawnione do udzielania dotacji prowadz wykazy udzielonych dotacji oraz informuj si

wzajemnie o udzielonych dotacjach. Zatem nie ma tutaj niebezpieczestwa, i uniewanienie kwestionowanych zapisw pozbawi Miasto Owicim moliwoci powzicia informacji o uzyskanych rodkach. Zdaniem Kolegium Izby udzielenie dotacji nie moe by rwnie uzalenione od iloci wykonanych ju w poprzednich latach prac konserwatorskich, restauratorskich lub robt budowlanych przy danym zabytku. Wniosek winien by rozpatrywany w oparciu o aktualne potrzeby zwizane z zapewnieniem ochrony substancji zabytkowej. Ponadto naoenie na wnioskodawc obowizku wykazania we wniosku innych danych przybliajcych celowo realizacji zadania, narusza art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami w zwizku z 25 ust. 1 oraz 143 zacznika do rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908) w myl ktrego, przepisy prawa materialnego aktu prawa miejscowego powinny moliwie bezporednio i wyranie wskazywa kto, w jakich okolicznociach i jak powinien si zachowa. Zapis pkt 8 moe mie znaczenie informacyjne i peni funkcj pomocnicz przy rozpatrywaniu treci wniosku o przyznanie dotacji, ale nabiera zupenie innego znaczenia w wietle zapisu 3 ust. 7 Zacznika Nr 1, w myl ktrego wnioski niekompletne i zoone po terminie nie bd rozpatrywane. Powysze wynika z faktu, e zapis w takiej formie moe powodowa trudnoci interpretacyjne dla wnioskodawcy, jakie inne dane przybliajce celowo bd wyczerpyway pojcie kompletnoci wniosku. Z tych wzgldw naley rwnie zakwestionowa punkty od 6 do 8 zawarte w Zaczniku Nr 2 do uchway okrelajcym wzr wniosku o udzielenie dotacji bdce w swej treci w zasadzie powtrzeniem 4 ust. 1 pkt 6-8 Zacznika Nr 1 do uchway oraz zapisy w zakresie sw: kwota uzyskana: z innych rde i pozyskanych z innych rde (poza dotacj Miasta) zawarte w Zaczniku Nr 3 do uchway, stanowicym wzr sprawozdania merytoryczno finansowego z realizacji zadania na ktre udzielono dotacji. 3. W 6 ust. 3 Zacznika Nr 1 do badanej uchway Rada Miasta Owicim postanowia, e dotowany, ktremu przekazano dotacj zobowizany jest do prowadzenia wyodrbnionej ewidencji ksigowej rodkw otrzymanych z dotacji oraz wydatkw dokonywanych z tych rodkw. Kolegium Izby wskazuje, e zakres podmiotowy stosowania ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tj. Dz. U z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.) okrela sama ustawa w art. 2. Narzucenie podmiotowi otrzymujcemu dotacj obowizku prowadzenia wyodrbnionej ewidencji ksigowej moe mie miejsce jedynie w stosunku do podmiotw, ktre zobowizane s prowadzi ksigi rachunkowe. Brak natomiast upowanienia ustawowego dla Rady Miasta Owicim do rozszerzenia obowizku stosowania ustawy o rachunkowoci na podmioty, ktre takiemu obowizkowi nie podlegaj. Jako przykad naley tu wskaza osoby fizyczne nie prowadzce dziaalnoci gospodarczej - osoby te nie mieszcz si w zakresie podmiotowym z art. 2 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy o rachunkowoci. Wobec powyszego nie wszystkie osoby ubiegajce si o dotacj z przedmiotowej uchway Rady Miasta Owicim bd podlegay obowizkowi stosowania ustawy o rachunkowoci, czego w badanej uchwale nie uwzgldniono nakazujc wyodrbnienie ewidencji ksigowej wszystkim dotowanym, ktrym przyznano dotacj. W tym zakresie
3

uchwaa podjta zostaa z naruszeniem przepisu art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) zgodnie z ktrym, Organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. 4. Postanowieniem 6 ust. 5 Zacznika Nr 1 do badanej uchway Rada Miasta Owicim postanowia, e przyznana dotacja moe by wypacona w formie jednorazowego przelewu rodkw albo transz wynikajcych z harmonogramu realizacji zadania. W 6 ust. 6 Zacznika Nr 1 Rada postanowia, e przekazywanie kolejnych czci dotacji moe nastpi dopiero po rozliczeniu wczeniej przekazanych rodkw. Nie wskazano przy tym sposobu sporzdzenia powyszego rozliczenia. Przedstawiony z kolei w Zaczniku Nr 3 do uchway wzr dotyczy sprawozdania merytoryczno - finansowego z realizacji zadania, na ktre udzielono dotacji z budetu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Zacznik Nr 3 stanowi zatem sprawozdanie kocowe, a nie jest rozliczeniem czciowym, do zoenia ktrego zobowizano podmiot otrzymujcy dotacj w transzach. 5. W 6 ust. 8 Zacznika Nr 1 do badanej uchway Rada Miasta Owicim postanowia, e w przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia, e dotacja udzielona z budetu miasta zostaa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo zostaa pobrana nienalenie lub w nadmiernej wysokoci podlega zwrotowi do budetu miasta wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastpujcego po roku, w ktrym udzielono dotacji. Zdaniem Kolegium Izby o ile kwestie prawne zwizane z rozliczeniem dotacji obejmuj rwnie zwroty dotacji przez beneficjenta oraz ustalenie przez organ kwoty dotacji do zwrotu, o tyle delegacja ustawowa z art. 81 ust.1 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami nie upowania Rady Miasta do opracowania zasad zwrotu dotacji odmiennych od unormowa art. 251 ust. 1, 4 i 5 oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepis art. 253 ustawy o finansach publicznych dopuszcza wprawdzie wystpowanie regulacji odrbnych w zakresie zasad i trybu zwrotu dotacji, jednak ich miejscem mog by tylko przepisy ustawowe. 6. Ponadto 6 ust. 9 Zacznika Nr 1 do badanej uchway Rada Miasta Owicim postanowia, e wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, liczc od dnia stwierdzenia nieprawidowego wykorzystania dotacji. Powyszy zapis by dopuszczalny pod rzdami poprzednio obowizujcej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104), a dokadnie art. 145 ust. 6 w zwizku z art. 190 ustawy. Obecnie brak podstaw prawnych do przyjmowania takich zapisw w uchwale organu stanowicego jednostki samorzdu terytorialnego. W zwizku z powyszym 6 ust. 9 Zacznika Nr 1 naley zakwestionowa, jako sprzeczny z prawem i wykraczajcy poza kompetencje Rady wynikajce z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami.

Z tych powodw Kolegium Izby, po uprzednim wszczciu postpowania i powiadomieniu Miasta Owicim o moliwoci zoenia wyjanie i zapoznaniu si z treci pisma Przewodniczcego Rady Miasta Owicim, postanowio jak w sentencji. Niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego zgodnie z art. 13 pkt 8a.) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz.95). POUCZENIE Na niniejsz uchwa przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Krakowie. Skarg t naley wnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej uchway, przy czym naley to uczyni za porednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Przewodniczcy Kolegium Izby Janusz Kot