Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR VIII/48/11 RADY GMINY DAMASAWEK z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie okrelenia szczegowych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Damasawek i gminnych jednostek organizacyjnych z tytuu niepodatkowych nalenoci pieninych, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy Ordynacja podatkowa i udzielania innych ulg w spacaniu tych nalenoci oraz wskazania organw do tego uprawnionych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z pniejszymi zmianami Rada Gminy Damasawek uchwala, co nastpuje: 1. Okrela si szczegowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci pieninych, zwanych dalej nalenociami, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy Ordynacja podatkowa od osb fizycznych, osb prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej, zwanych dalej dunikami. 2. 1. Naleno pienina moe by umorzona w caoci lub w czci, jeeli: 1)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e w postpowaniu egzekucyjnym nie uzyska si kwoty wyszej od kosztw dochodzenia i egzekucji tej nalenoci; 2)postpowanie egzekucyjne okazao si bezskuteczne; 3)cignicie nalenoci zagraa wanym interesom dunika lub jego egzystencji; 4)nalenoci nie cignito w toku zakoczonego postpowania likwidacyjnego lub upadociowego; 5)nie mona ustali osoby dunika lub dunik zmar; 6)naleno pozostaa do uiszczenia nie przekracza kwoty stanowicej 1% minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Spoecznej, ktra z uwagi na swoj nisk warto powoduje niecelowo wszczcia postpowania egzekucyjnego; 7)sd oddali wniosek o ogoszenie upadoci dunika lub umorzy postpowanie upadociowe z powodu braku majtku dunika; 8)dunik osoba prawna zosta wykrelony z waciwego rejestru osb prawnych, a odpowiedzialno z tytuu zobowiza nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie. 2. Nalenoci mog by dodatkowo umarzane w caoci lub w czci w stosunku do dunikw bdcymi osobami fizycznymi, jeeli roszczenie dotyczy odsetek za zwok, a dunik naleno gwn uregulowa w caoci i wykaza, e jego sytuacja bytowa jest na tyle trudna, i spata odsetek nie moe si odby bez znacznego uszczerbku dla niego i jego rodziny. 3. Umorzenie nalenoci nastpuje: 1)na wniosek dunika, 2)w przypadku ust.1, pkt 1,2,4-8 z urzdu. 3. 1. W przypadkach uzasadnionych wzgldami spoecznymi lub gospodarczymi Wjt na wniosek dunika moe jednorazowo odroczy termin zapaty caoci lub czci wierzytelnoci lub rozoy patno caoci lub czci wierzytelnoci na raty. 2. Jeeli dunik nie spaci w terminie albo w penej wysokoci nalenoci, ktrej termin patnoci odroczono albo nie spaci w terminie penej wysokoci ustalonych rat, naleno pozostaa do zapaty staje si wymagalna natychmiast z odsetkami. 4. 1. Do umorzenia nalenoci, odroczenia terminu jej spaty lub rozoenia na raty uprawniony jest:
Id: ZHTXH-NFIDJ-SPBUW-VRLVY-ZZWLI. Podpisany Strona 1

1)Wjt w odniesieniu do nalenoci, ktrych warto nie przekracza 10.000,00 zotych; 2)Wjt w odniesieniu do nalenoci, ktrych warto przekracza 10.000,00 zotych po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gminy. 2. Umorzenie nalenoci, odroczenie terminu jej spaty lub rozoenia na raty nastpuje: 1)w odniesieniu do nalenoci o charakterze administracyjno-prawnym w drodze decyzji; 2)w odniesieniu do nalenoci o charakterze cywilno-prawnym na podstawie przepisw prawa cywilnego w formie pisemnej. 5. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi Gminy Damasawek. 6. Traci moc Uchwaa Nr XXXII/194/06 Rady Gminy Damasawek z dnia 26 padziernika 2006 roku oraz Uchwaa Nr IX/51/07 Rady Gminy Damasawek z dnia 14 wrzenia 2007 roku. 7. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

Przewodniczcy Rady Gminy Wojciech Ollek

Id: ZHTXH-NFIDJ-SPBUW-VRLVY-ZZWLI. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie do Uchway Nr VIII/48/11 Rady Gminy Damasawek z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: okrelenia szczegowych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Damasawek i gminnych jednostek organizacyjnych z tytuu niepodatkowych nalenoci pieninych, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy - Ordynacja podatkowa i udzielania innych ulg w spacaniu tych nalenoci oraz wskazania organw do tego uprawnionych. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w przypadkach uzasadnionych wanym interesem dunika lub interesem publicznym nalenoci pienine majce charakter cywilno-prawny, przypadajce jednostce samorzdu terytorialnego lub jej jednostkom podlegym, mog by umarzane albo ich spata moe by odraczana lub rozkadana na raty, na zasadach okrelonych przez organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego. W zwizku z powyszym konieczne jest okrelenie szczegowych zasad i trybu udzielania ulg w spacie zobowiza o charakterze cywilno-prawnym, dla ktrych nie maj zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Niniejszy akt prawa miejscowego stosuje si do nalenoci niepodatkowych takich jak czynsze za najem lokali, dzieraw gruntw gminnych, opaty za sprzeda wody i odprowadzenie ciekw, wieczyste uytkowanie gruntw oraz inne opaty o podobnym charakterze. Uchwa nr XXXII/194/06 z dnia 26 padziernika 2006 roku Rady Gminy Damasawek, zmienion Uchwa Nr IX/51/07 z dnia 14 wrzenia 2007 roku Rada Gminy Damasawek okrelia szczegowe zasady i tryb udzielania umorze, odrocze i rozoenia na raty. Jednak w zwizku ze zmian aktu prawnego bdcego podstaw do podjcia przedmiotowej uchway, konieczna jest jej aktualizacja. Biorc powysze pod uwag podjcie uchway jest zasadne. Przewodniczcy Rady Gminy Wojciech Ollek

Id: ZHTXH-NFIDJ-SPBUW-VRLVY-ZZWLI. Podpisany

Strona 1