Vous êtes sur la page 1sur 3

ZARZDZENIE NR 20/11 WJTA GMINY ZOTW z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przyjcia informacji i sprawozda rocznych z wykonania budetu Gminy Zotw za rok 2010. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pniejszymi zmianami), zarzdza si co nastpuje: 1. Przyjmuje si sprawozdania: 1. z wykonania budetu Gminy Zotw za 2010 rok zgodnie z zacznikiem Nr 1 do zarzdzenia, 2. z wykonania planu finansowego samorzdowej instytucji kultury za 2010 rok zgodnie z zacznikiem Nr 2 do zarzdzenia. 2. Przyjmuje si informacj o stanie mienia Gminy Zotw za rok 2010 zgodnie z zacznikiem Nr 3 do zarzdzenia. 3. Sprawozdanie, o ktrym mowa w 1 pkt 1 oraz informacj o stanie mienia przedkada si Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 4. Sprawozdania i informacj, o ktrych mowa w 1 i 2 przedkada si Radzie Gminy Zotw. 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zotw.

Id: YNTJV-KFDVY-ZACNT-OFCJU-WMCKP. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 20/11 Wjta Gminy Zotw z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 20 Zacznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/11 Wjta Gminy Zotw z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik2.pdf Zacznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budetu Gminy Zotw za 2010 rok. Zacznik Nr 3 do Zarzdzenia Nr 20/11 Wjta Gminy Zotw z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik3.pdf Zacznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budetu Gminy Zotw za 2010 rok. Zacznik Nr 4 do Zarzdzenia Nr 20/11 Wjta Gminy Zotw z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik4.pdf Zacznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu Gminy Zotw za 2010 rok Zacznik Nr 5 do Zarzdzenia Nr 20/11 Wjta Gminy Zotw z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik5.pdf Zacznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budetu Gminy Zotw za 2010 ro1 Zacznik Nr 6 do Zarzdzenia Nr 20/11 Wjta Gminy Zotw z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik6.pdf

Id: YNTJV-KFDVY-ZACNT-OFCJU-WMCKP. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu Gminy Zotw za 2010 rok Zacznik Nr 7 do Zarzdzenia Nr 20/11 Wjta Gminy Zotw z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik7.pdf Zacznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budetu Gminy Zotw za 2010 rok Zacznik Nr 8 do Zarzdzenia Nr 20/11 Wjta Gminy Zotw z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik8.pdf Zacznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budetu Gminy Zotw za 2010 rok. Zacznik Nr 9 do Zarzdzenia Nr 20/11 Wjta Gminy Zotw z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik9.pdf Zacznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budetu Gminy Zotw za 2010 rok Zacznik Nr 10 do Zarzdzenia Nr 20/11 Wjta Gminy Zotw z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik10.pdf Zacznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20 Zacznik Nr 11 do Zarzdzenia Nr 20/11 Wjta Gminy Zotw z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik11.pdf Zacznik Nr 3 do Zarzdzenia Nr 20

Id: YNTJV-KFDVY-ZACNT-OFCJU-WMCKP. Podpisany

Strona 3