Vous êtes sur la page 1sur 4

UCHWAA NR 32/VIII/11 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie okrelenia warunkw i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Nowa Ruda Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z pn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z pn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co nastpuje: 1. 1. Gmina Nowa Ruda wspiera sport tworzc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjajce rozwojowi sportu. 2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie si: 1) popraw warunkw uprawiania sportu przez zawodnikw klubw sportowych; 2) popraw kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkacw poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu ycia; 3) osignicie wyszych wynikw sportowych przez zawodnikw klubw sportowych; 4) promocj sportu i aktywnego stylu ycia; 5) umoliwienie dostpu do rnorodnych form sportowej aktywnoci jak najwikszej liczbie mieszkacw Gminy Nowa Ruda. 6) upowszechnianie sportu dla wszystkich mieszkacw w tym organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; 7) wspieranie organizacji na terenie Gminy Nowa Ruda duych, wanych, cyklicznych imprez sportoworekreacyjnych promujcych gmin. 2. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) dotacji naley przez to rozumie udzielon na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotacj celow w rozumieniu art. 126 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; ze zm.), ktra jest przeznaczona na dofinansowanie zadania sucego realizacji celu publicznego okrelonego w 1; 2) klubie sportowym naley przez to rozumie osob prawna prowadzc dziaalno sportow utworzon na podstawie odrbnych przepisw, w tym uczniowski klub sportowy. 3) zadaniu naley przez to rozumie przedsiwzicie realizowane przez klub sportowy, ktre w sposb bezporedni przyczynia si do realizacji celu publicznego okrelonego w 1; 4) umowie naley przez to rozumie umow dotacji zawart midzy Gmin Nowa Ruda reprezentowan przez Wjta Gminy Nowa Ruda a klubem sportowym, ktrej treci reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy okrelonej w pkt. 1 i postanowienia niniejszej uchway. 3. 1. Kluby sportowe prowadzce dziaania z zakresu sportu na rzecz mieszkacw Gminy Nowa Ruda , niedziaajce w celu osignicia zysku, mog wystpowa do Wjta Gminy Nowa Ruda z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przedsiwzi z zakresu sportu. 2. Wsparcie finansowe na realizacj przedsiwzi z zakresu sportu nastpuje w formie dotacji celowej, przyznawanej podmiotom wymienionym w ust. 1, ktre zoyy wniosek do Wjta Gminy Nowa Ruda o dofinansowanie przedsiwzi z zakresu sportu. 4. 1. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawiera: 1) nazw i siedzib wnioskodawcy; 2) szczegowy opis realizacji zadania oraz zakadany cel zadania; 3) kalkulacj przewidywanych kosztw realizacji zadania (kosztorys); 4) terminy i miejsce realizacji zadania (harmonogram); 5) liczb osb objtych dotowanym zadaniem;
Id: YPECG-BKHZF-PIAHQ-PWRHW-IXIAL. Podpisany Strona 1

6) pisemne owiadczenie, e prowadz dziaania z zakresu sportu na rzecz mieszkacw Gminy Nowa Ruda; 7) informacj o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniajcych wykonanie zadania; 8) informacj o wysokoci rodkw finansowych uzyskanych na realizacj danego zadania z innych rde; 9) wysoko planowanej do uzyskania dotacji z budetu gminy; 10) dat i podpis osb upowanionych do skadania owiadcze woli w imieniu wnioskodawcy. 2. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, naley doczy: 1) orygina lub kopi potwierdzon za zgodno przez osoby upowanione do skadania owiadcze woli w imieniu wnioskodawcy, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego lub odpowiednio wycigu z rejestru stowarzysze zwykych prowadzonego przez starost; 2) sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok; 3) kopi potwierdzon za zgodno przez osoby upowanione do skadania owiadcze woli w imieniu wnioskodawcy, aktualnego statutu klubu lub stowarzyszenia sportowego. 5. W ramach dofinansowania mog by uwzgldnione wydatki poniesione w szczeglnoci na: 1) pokrycia kosztw organizowania zawodw sportowych lub uczestnictwa w zawodach: a) udzia druyny lub zawodnika we wspzawodnictwie sportowym, b) wynajem obiektw sportowych, c) delegacje sdziowskie, d) transport na zawody, e) zabezpieczenie medyczne, f) ubezpieczenie zawodnikw, g) ochrona zawodw, h) wyywienie zawodnikw biorcych udzia w zawodach, w trakcie ich trwania i bezporednio po; 2) pokrycie kosztw realizacji programw szkolenia sportowego: a) wynagrodzenia trenerw i instruktorw, b) wynajem obiektw sportowych, c) zakup sprztu sportowego, d) zakup strojw sportowych, e) badania okresowe zawodnikw; - jeeli wpynie to na popraw warunkw uprawiania sportu przez czonkw klubu sportowego, ktry otrzyma dotacj, lub zwikszy dostpnoci spoecznoci lokalnej do dziaalnoci sportowej prowadzonej przez ten klub. 6. 1. Wnioski, o ktrych mowa w 2 ust. 2, skada si do Wjta Gminy Nowa Ruda, zgodnie ze wzorem wniosku stanowicym zacznik nr 1 do niniejszej uchway. Wjt rozpatruje i dokonuje oceny wnioskw. 2. Lista podmiotw oraz kwoty dotacji przyznane z budetu gminy na realizacj przedsiwzi z zakresu sportu zostan podane do wiadomoci publicznej przez wywieszenie informacji na tablicy ogosze w siedzibie Urzdu oraz publikacj na stronie internetowej Urzdu. 7. Wysoko rodkw finansowych na realizacj przedsiwzi z zakresu sportu okrela Rada Gminy w uchwale budetowej. 8. 1. W trakcie realizacji zadania lub po jego zakoczeniu Wjt Gminy moe upowani pracownika Urzdu do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zleconego zadania oraz wydatkowania przyznanej dotacji, a w szczeglnoci: 1) rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz realizacji zakadanych celw w zakresie dotowanego zadania; 2) prawidowoci wykorzystania rodkw publicznych na realizacj zadania;
Id: YPECG-BKHZF-PIAHQ-PWRHW-IXIAL. Podpisany Strona 2

3) dokumentw finansowych oraz innej dokumentacji zwizanej z realizacj zadania. 2. Z czynnoci kontrolnych sporzdzany jest protok. 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidowoci w sposobie wykorzystania rodkw finansowych osoba przeprowadzajca kontrol kieruje do podmiotu realizujcego przedsiwzicie z zakresu sportu stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczajc termin do usunicia stwierdzonych nieprawidowoci. 4. W przypadku, gdy podmiot nie usunie stwierdzonych nieprawidowoci i nie doprowadzi do ich usunicia w wyznaczonym terminie, umowa moe zosta rozwizana ze skutkiem natychmiastowym. 5. Rozwizujc umow Wjt okreli kwot dotacji podlegajc zwrotowi w wyniku stwierdzenia okolicznoci, o ktrych mowa w ust. 4, zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 9. 1. Po realizacji zadania objtego dotacj przyznan na podstawie umowy zawartej zgodnie z 7, podmioty wymienione w 1 s zobowizane zoy sprawozdanie z wykonania zadania w terminie 30 dni od zakoczenia jego realizacji, zgodnie ze wzorem stanowicym zacznik nr 2 do uchway. 2. Sprawozdanie powinno zawiera: 1) opis zrealizowanego zadania, osignitych celw oraz terminowoci realizacji przedsiwzicia; 2) rozliczenie finansowe cakowitych kosztw poniesionych na realizacj zadania; 3) spis wszystkich faktur (rachunkw), ktre opacone zostay w caoci lub w czci ze rodkw pochodzcych z dotacji. 3. Na danie Wjta podmioty, wraz ze sprawozdaniem, udostpniaj do wgldu oryginay dokumentw finansowych potwierdzajcych wydatkowanie dotacji otrzymanej z budetu gminy. 4. Dotacje udzielone z budetu gminy na realizacj przedsiwzi z zakresu sportu: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem; 2) pobrane nienalenie lub w nadmiernej wysokoci - podlegaj zwrotowi do budetu gminy zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 5. Kwota dotacji niewykorzystanej w roku budetowym podlega zwrotowi do budetu gminy zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 10. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Nowa Ruda. 11. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.

Przewodniczcy Rady Bogdan Tarapacki

Id: YPECG-BKHZF-PIAHQ-PWRHW-IXIAL. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr 32/VIII/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 marca 2011 r. Zalacznik1.doc wniosek na realizacj zadania pulicznego Zacznik Nr 2 do Uchway Nr 32/VIII/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 marca 2011 r. Zalacznik2.doc sprawozdanie kocowe z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu

Id: YPECG-BKHZF-PIAHQ-PWRHW-IXIAL. Podpisany

Strona 4