Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAANRXII/60/2011 RADYGMINYGRBOCICE zdnia21lipca2011r. wsprawieustanowieniaiprzyznawaniadorocznegotutuu"PROMOTORAKULTURY". Napodstawieart.7ust.1pkt9iart.18ust.2pkt15ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.

7a ustawy zdnia 25 padziernika 1991 r. oorganizowaniu iprowadzeniudziaalnocikulturalnej(Dz.U.z2001r.Nr13,poz.123zezm.),RadaGminyGrbociceuchwala, conastpuje: 1.1.Ustanawia si doroczny tytu "Promotora Kultury" Gminy Grbocice za osignicia wdziedzinie twrczociartystycznej,upowszechnianiaiochronykultury. 2.Zasadyprzyznawaniatytuuokrelaniniejszauchwaa. 2.1.Tytu moe by przyznany osobom fizycznym iinnym podmiotom, na podstawie oceny caoksztatu dziaalnocilubosignioistotnymznaczeniudlakultury. 2.Tytu moe by przyznany wszczeglnoci twrcom, artystom, organizatorom ipromotorom dziaalnoci kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury oraz podmiotom prowadzcym dziaalno kulturaln. 3.Tytu jest przyznawany za szczeglne osignicia wdziedzinie kultury, wtym twrczoci artystycznej, popularyzacji iupowszechniania kultury, organizowania dziaalnoci kulturalnej oraz reprezentowanie gminy wprzegldachikonkursachnaszczebluponadgminnym. 3.Osobauhonorowanatytuem,otrzymujestatuetk"PromotorKultury". 4.Wniosekoprzyznanietytuuoktrymmowaw2mogskada: 1.organizacjepozarzdowe, 2.instytucjekultury, 3.jednostkiorganizacyjnegminy, 4.stowarzyszenia, 5.mieszkacygminywliczbieconajmniej50 5.1.Wniosekoprzyznanietytuuwinienzawiera: 1)daneosobowekandydata(kandydatw)dotytuulubnazwpodmiotuijegoadres, 2)informacjedotyczcecaoksztatudotychczasowejdziaalnocilubinformacjedotyczceosignicia,zaktry tytumabyprzyznany, 3)uzasadnieniewniosku. 2.Wniosek naley skada od 1do 15 wrzenia kadego roku wSekretariacie Urzdu Gminy Grbocice, wedugwzorustanowicegozaczniknr1douchway. 3.Wraziestwierdzeniabrakwformalnychwewnioskuwnioskodawcajestzobowizanywterminie7dniod dniapowiadomieniadoichusunicia. 4.Wniosekpozostawiasibezrozpatrzeniawprzypadku: 1)zoeniapoterminie, 2)cofniciaprzezwnioskodawc, 3)rezygnacjikandydata, 4)jeelinieusunitobrakwformalnychwwyznaczonymterminie. 5.ZoonewnioskiopiniujeKomisjaOwiaty,Zdrowia,KulturyiSportuwterminiedo30wrzenia.
Id:HEMAMRDJBSLOKMIASCRBNHYOJ.Podpisany Strona1

6.TytuprzyznajeWjtGminyGrbocicewdrodzezarzdzenia.Tytumacharakteruznaniowy. 7.Tytu"PromotoraKultury"orazstatuetkawrczanajesturoczycieprzezWjtaGminypodczasInauguracji RokuKulturalnegolubinnejuroczystoci. 6.WykonanieuchwaypowierzasiWjtowiGminyGrbocice. 7.Uchwaa wchodzi po upywie 14 dni od ogoszenia wDzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.

Id:HEMAMRDJBSLOKMIASCRBNHYOJ.Podpisany

Strona2

ZacznikdoUchwayNrXII/60/2011 RadyGminyGrbocice zdnia21lipca2011r. Zgoszeniekandydatadotytuu"PromotorKultury"


Wnioskodawca:imiinazwiskolubnazwastowarzyszenia, organizacji Adres Telefonkontaktowy Imiinazwiskokandydata Adresitelefon Informacjedotyczcecaoksztatudziaalnocilubinformacja oosigniciu,zaktrenagrodamabyprzyznana Uzasadnieniewniosku(wskazazasigicharakterdziaalnocilub osigniciaorazjegoznaczeniedlakultury) Podpis(ipiecz)Wnioskodawcy Opiniakomisji Skadkomisjiopiniujcej DecyzjaWjtaGminyGrbocice PodpisWjtaGminyGrbocice

PrzewodniczcyRadyGminy TadeuszKUZARA

Id:HEMAMRDJBSLOKMIASCRBNHYOJ.Podpisany

Strona1