Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR 6/10 RADYMIEJSKIEJWSTRZEGOMIU zdnia10marca2010r. o zmianie uchwaywsprawieregulaminuutrzymaniaczystociiporzdku na terenie Gminy Strzegom Napodstawieart.18ust.2pkt15,art.40ust.1,art.41ust.1ustawyzdnia8marca1990r. osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zpn.zm.),art.4ust.1ustawyzdnia 13 wrzenia1996r.outrzymaniuczystociiporzdkuwgminach(Dz.Uz2005r.Nr236,poz. 2008zpn. zm.

), po zasigniciu opinii Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wwidnicy uchwala si, co nastpuje: 1.WuchwaleNr13/06RadyMiejskiejwStrzegomiuzdnia15lutego2006r.wsprawie regulaminu utrzymania czystociiporzdku na terenie Gminy Strzegom wprowadza sinastpujce zmiany:w22ust.3otrzymujebrzmienie:3. Minimalna pojemnopojemnikwzaley od faktycznegonagromadzeniaodpadwiniepowinnabymniejsza niwynikajcaznastpujcych miesicznych wskanikwzbieraniaodpadw: 1) dla mieszkacwwbudynkachwielolokalowychibudynkachjednorodzinnychnajednosob 0,16m3, 2) dlalokaligastronomicznychilokalihandlowychzajmowanychnaprowadzeniedziaalnoci wzakresiehandluartykuami owocowo warzywnymi, spoywczymi na kady 1m2 powierzchni uytkowej lokalu 0,02m3, 3) dla lokali handlowych zajmowanych na prowadzenie dziaalnociwzakresiehandluartykuami chemicznymi, winno cukierniczymi, monopolowymi, piekarniczymi, cukierniczymi, zielarskimi oraz aptek na kady 1m2 powierzchni uytkowej lokalu 0,01m3, 4) dla lokali handlowych zajmowanych na prowadzenie dziaalnociwzakresiehandluartykuami radiowo telewizyjnymi, gospodarstwa domowego, szkolnymi, odzie, telefonami komrkowymi,ksikami, czasopismami, na kady 1m2 powierzchni uytkowej lokalu 0,005m3, 5) dla lokali zajmowanych na prowadzenie dziaalnoci usugowejirzemielniczej ( usugi zotnicze, zegarmostrzowskie, szewskie, fryzjerskie, lekarskie, optyczne, kosmetyczne, szklarskie, krawieckie, lusarsko-mechaniczne, pralnicze, laboratoryjne) na kady 1m2 powierzchni uytkowej lokalu 0,005m3. 6) dla lokali zajmowanych na biura bankowe, finansowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe, prawne oraz salony gier na kady 1m2 powierzchni uytkowej lokalu 0,005m3, 7) dla pozostaych lokali uytkowych na kady 1m2 powierzchni uytkowej lokalu 0,01m3,
ID: MVKEV-SPNAC-TAPLX-KFLBB-VBPKU. Podpisany. Strona 1 / 2

8) dla pozostaych wacicieli nieruchomoci pojemnopojemnikawynikazzawartychumw zprzedsibiorstwem wiadczcym usugwywozuodpadwiniepowinnabynisza ni 0,11m3.

krawieckie, lusarsko-mechaniczne, pralnicze, laboratoryjne) na kady 1m2 powierzchni uytkowej lokalu 0,005m3. 6) dla lokali zajmowanych na biura bankowe, finansowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe, prawne oraz salony gier na kady 1m2 powierzchni uytkowej lokalu 0,005m3, 7) dla pozostaych lokali uytkowych na kady 1m2 powierzchni uytkowej lokalu 0,01m3, 8) dla pozostaych wacicieli nieruchomoci pojemnopojemnikawynikazzawartychumw zprzedsibiorstwem wiadczcym usugwywozuodpadwiniepowinnabynisza ni 0,11m3. 2.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowi Strzegomia. 3.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowym WojewdztwaDolnolskiego.

Przewodniczcy Rady MiejskiejwStrzegomiu Tadeusz Wasyliszyn

ID: MVKEV-SPNAC-TAPLX-KFLBB-VBPKU. Podpisany.

Strona 2 / 2