Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR XXXVII/190/2010 RADY GMINY JORDANW LSKI z dnia 26 sierpnia 2010 r.

zmieniajca uchwa w sprawie utworzenia staych obwodw gosowania, ustalenia ich granic i numerw oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Jordanw lski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami1) ), w zwizku z art. 31 ust.1 oraz z art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami2) ) uchwala si, co nastpuje: 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Jordanw lski. 1. W uchwale Rady Gminy Jordanw lski z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia staych obwodw gosowania, ustalenia ich granic i numerw oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Jordanw lski (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 71, poz. 1570) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) tytu otrzymuje brzmienie:w sprawie utworzenia staych obwodw gosowania; 2) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Na wniosek Wjta Gminy tworzy si na obszarze Gminy Jordanw lski 2 (dwa) stae obwody gosowania, ustala si granice i numery obwodw.; 3) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Numery obwodw oraz ich granice okrela ponisze zestawienie:
Nr obwodu gosowania 1 2 Granice obwodu gosowania Biskupice, Dankowice, Jezierzyce Wielkie, Jordanw lski, Mleczna, Popowice, Poarzyce, Wilczkowice Glinica, Janwek, Karolin, Piotrwek, Tomice, Winna Gra

3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogosze w Urzdzie Gminy Jordanw lski i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 21, Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 112, poz. 766, z 2008r., Nr 96, poz. 607, z Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652, z 2010r. Nr 57,poz. 356.
Id: DLCWA-KUTAF-FDYAL-KJQTY-JSNMR. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie Na podstawie art. 32. ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) informacj o numerach i granicach obwodw gosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborw podaje wjt (burmistrz, prezydent miasta), w formie obwieszczenia, do wiadomoci wyborcw najpniej w 21 dniu przed dniem wyborw. Wynika std (co podkrela stanowisko Pastwowej Komisji Wyborczej), e zmiana adresu lokalu wyborczego jest czynnoci organizacyjno techniczn wjta (burmistrza, prezydenta miasta) niewymagajc uchway Rady Gminy. W razie potrzeby zmian adresu lokalu wyborczego okrela Zarzdzenie Wjta. W nowelizowanej uchwale z dnia 31.03.2009r. znajdoway si zapisy wyznaczajce siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych, co jest zbytnim uszczegowieniem i co waniejsze naley do kompetencji Wjta Gminy nie za Rady. Zaproponowane zmiany polegajce na usuniciu z przedmiotowej uchway zapisw o adresach: siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowuj uchwa do obowizujcego stanu prawnego oraz przywracaj ustawowe kompetencje Wjtowi i Radzie Gminy. Wobec powyszego podjcie przedmiotowej uchway jest zasadne.

Id: DLCWA-KUTAF-FDYAL-KJQTY-JSNMR. Podpisany

Strona 1