Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR XLII/256/2010 RADY POWIATU OLENICKIEGO z dnia 24 wrzenia 2010 r.

w sprawie okrelenia szczegowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spacie nalenoci pieninych o charakterze cywilnoprawnym przypadajcym Powiatowi Olenickiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym oraz warunkw dopuszczalnoi pomocy publicznej w przypadkach, w ktrych ulga stanowi bdzie pomoc publiczn Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Olenickiego uchwala co nastpuje: 1. 1.Okrela si szczegowe zasady , sposb i tryb udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania spaty lub rozkadania na raty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny przypadajcych Powiatowi Olenickiemu i jego podlegym jednostkom oraz warunki dopuszczalnoci pomocy publicznej w przypadkach , w ktrych ulga stanowi bdzie pomoc publiczn oraz organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg. 2.Uchwaa nie dotyczy ulg w spacie nalenoci cywilnoprawnych powstaych w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami. 2. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) kierowniku jednostki naley przez to rozumie osob, ktra zgodnie z obowizujcym statutem jest uprawniona do zarzdzania jednostk organizacyjn Powiatu Olenickiego, 2) nalenociach naley przez to rozumie: a) naleno gwn bdc zobowizaniem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadajcej osobowoci prawnej wzgldem Powiatu Olenickiego oraz jego jednostek organizacyjnych, wynikajc w szczeglnoci z dokumentu ksigowego (faktury, rachunku , noty), umowy lub porozumienia, b) odsetki od nalenoci gwnej, c) nalenoci uboczne (koszty sdowe i egzekucyjne) 3) jednostkach organizacyjnych - naley przez to rozumie jednostki budetowe, gospodarstwo pomocnicze, zakad budetowy oraz Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 4) uldze - naley przez to rozumie umorzenie, odroczenie terminu spaty lub rozoenie na raty nalenoci, 5) przedsibiorcy naley przez to rozumie, podmiot prowadzcy dziaalno gospodarcz bez wzgldu na form organizacyjno-prawn oraz sposb finansowania, 6) dniu udzielenia pomocy oznacza to dzie zawarcia umowy lub porozumienia, 7) minimalnym wynagrodzeniu - rozumie si przez to kwot minimalnego wynagrodzenia okrelonego na podstawie ustawy z dnia z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.); 8) przecitnym wynagrodzeniu - rozumie si przez to kwot przecitnego wynagrodzenia miesicznego ogoszonego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w Dzienniku Urzdowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" dla celw naliczania odpisu na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych. 3. Nalenoci pienine majce charakter cywilnoprawny mog zosta: 1) umorzone,

Id: SWWGB-XTONS-JECZN-IHQBN-YYNGI. Podpisany

Strona 1

2) rozoone na raty, 3) termin spaty nalenoci moe zosta odroczony, caoci lub czci. 4. 1. Nalenoci pienine majce charakter cywilnoprawny mog zosta umorzone jeeli: 1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e w postpowaniu egzekucyjnym nie uzyska si kwoty wyszej od kosztw dochodzenia i egzekucji tej nalenoci lub postpowanie egzekucyjne okazao si bezskuteczne, 2) naleno stanowi odsetki w kwocie nieprzekraczajcej 1% minimalnego wynagrodzenia, 3) dunik zosta wykrelony z rejestru przy jednoczesnym braku majtku, z ktrego mona by egzekwowa naleno, a odpowiedzialno z tytuu nalenoci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, 4) dunik - osoba fizyczna, zmar nie pozostawiajc adnego majtku lub pozostawi ruchomoci niepodlegajce egzekucji na podstawie odrbnych przepisw, 5) sd umorzy postpowanie upadociowe lub oddali wniosek o ogoszenie upadoci z uwagi na niewystarczalno majtku nawet na zaspokojenie kosztw postpowania, 6) roszczenie dotyczy odsetek, a dunik naleno gwn uregulowa w caoci i wykaza, e jego sytuacja bytowa jest na tyle trudna, e spata odsetek nie moe odby si bez uszczerbku dla niego i jego rodziny, 7) nie mona ustali dunika lub miejsca jego pobytu. 8) wyegzekwowanie nalenoci zagraa egzystencji dunika, 2. Umorzenie nalenoci, za ktr odpowiada solidarnie wicej ni jeden dunik, moe nastpi gdy okolicznoci uzasadniajce umorzenie zachodz wobec wszystkich dunikw. 3. Jeeli umorzenie dotyczy tylko czci nalenoci okrela si termin zapaty pozostaej czci nalenoci. 4. Umorzenie nalenoci moe nastpi na uzasadniony i udokumentowany wniosek dunika, a w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 7 rwnie z urzdu. 5. 1. W przypadkach uzasadnionych wzgldami spoecznymi lub gospodarczymi na uzasadniony i udokumentowany wniosek dunika termin spaty caoci lub czci nalenoci moe zosta odroczony lub naleno moe zosta w caoci lub czci rozoona na raty, przy uwzgldnieniu moliwoci patniczych dunika oraz uzasadnionego interesu wierzyciela. 2. Od nalenoci, ktrej termin spaty odroczono lub rozoono na raty, nie pobiera si odsetek za opnienie za okres od wydania jednostronnego owiadczenia woli lub zawarcia umowy do upywu terminu spaty. 3. Jeeli dunik nie spaci nalenoci odroczonej w terminie lub nie zapaci w penej wysokoci ustalonych rat, naleno staje si natychmiast wymagalna wraz z nalenymi, ustawowymi odsetkami za opnienie obliczonymi od pierwotnych terminw patnoci. 4. Okres odroczenia terminu patnoci nie moe by duszy ni 12 miesicy. 5. Okres spaty nalenoci rozoonej na raty nie moe by duszy ni 24 miesice. 6. W przypadku odmowy umorzenia, odroczenia lub rozoenia na raty nalenoci pieninej odsetki liczone s w penej wysokoci, do dnia wpywu zapaty na konto wierzyciela. 7. Wobec tej samej nalenoci mona dokona rozoenia na raty lub odroczenia patnoci tylko jednorazowo. 6. 1. Organem uprawnionym do udzielenia ulgi jest zarzd powiatu, z zastrzeeniem ust. 2. 2. Jeeli warto nalenoci gwnej przysugujcej waciwej jednostce organizacyjnej Powiatu nie przekracza dziesiciokrotnoci kwoty przecitnego wynagrodzenia, do umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spat nalenoci uprawniony jest kierownik tej jednostki organizacyjnej. 7.

Id: SWWGB-XTONS-JECZN-IHQBN-YYNGI. Podpisany

Strona 2

1. Umarzanie nalenoci, odroczenie terminu spaty nalenoci albo rozoenie patnoci w caoci lub w czci nalenoci na raty, o ktrych mowa w 4 ust. 1 pkt 6 i 8 oraz 5 ust. 1 niniejszej uchway, wobec przedsibiorcw, stanowi pomoc publiczn w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami), art. 107-108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej /TFUE/ (Dz. Urz. UE 2008 C 115, s. 1) oraz rozporzdzenia Komisji /WE/ nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2006 r. Nr 379 poz. 5). 2. Przedsibiorca ubiegajcy si o pomoc de minimis jest zobowizany do przedstawienia organowi udzielajcemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy dokumentw, o ktrych mowa w art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311). 8. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Olenickiego skadaj Zarzdowi Powiatu sprawozdania o udzielonych ulgach w spacie nalenoci cywilnoprawnych, wedug stanu na dzie 31 grudnia kadego roku, w terminie do 31 marca nastpnego roku. 2. Jeeli w roku kalendarzowym jednostka nie udzielaa ulg, kierownik jednostki w terminie okrelonym w ust. 1 skada pisemne owiadczenie w tym przedmiocie. 3. Wzr sprawozdania, o ktrym mowa w ust. 1 stanowi zacznik do niniejszej uchway. 9. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu Olenickiego. 10. Z dniem wejcia w ycie niniejszej Uchway traci moc Uchwaa Nr XXXVIII/276/2006 Rady Powiatu Olenickiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty nalenoci pieninych przysugujcych Powiatowi Olenickiemu oraz jego jednostkom, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy- Ordynacja podatkowa 11. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.

Przewodniczcy Rady Powiatu Olenickiego Marian Horbacz

Zacznik do Uchway Nr XLII/256/2010 Rady Powiatu Olenickiego z dnia 24 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.doc Informacja z dokonanych umorze oraz udzielonych ulg w spacie nalenoci za okres .....

Id: SWWGB-XTONS-JECZN-IHQBN-YYNGI. Podpisany

Strona 3