Vous êtes sur la page 1sur 2

WOJEWODA DOLNOLSKI NK.II.

0911-7/228/09

Wrocaw, dnia 8 kwietnia 2009 r.

Rozstrzygnicie nadzorcze Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano: 2 uchway nr XXXV/193/09 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchway nr XXXII/180/08 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokoci opat za wiadczenia w Przedszkolu Publicznym z Grup obkow prowadzonym przez Gmin Duszniki-Zdrj z powodu istotnego naruszenia art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z pn. zm.) w zwizku z 91 i 143 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawieZasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Uzasadnienie Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju podja na sesji w dniu 26 lutego 2009 r. uchwa nr XXXV/193/09 w sprawie: zmiany uchway nr XXXII/180/08 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokoci opat za wiadczenia w Przedszkolu Publicznym z Grup obkow prowadzonym przez Gmin Duszniki-Zdrj. Uchwaa wpyna do organu nadzoru w dniu 9 marca 2009 r. W toku badania legalnoci uchway organ nadzoru stwierdzi jej podjcie z istotnym naruszeniem art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z pn. zm.) w zwizku z 91 i 143 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Na mocy 2 badanej uchway Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju postanowia o nadaniu 6 uchway nr XXXII/180/08 nowego brzmienia: Z dniem wejcia w ycie niniejszej uchway traci moc uchwaa nr XLI/191/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 26 wrzenia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci opat za wiadczenia w Przedszkolu Publicznym z Grup obkow. Wedle pierwotnego brzmienia 6 uchway nr XXXII/180/08: Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc uchwaa nr XLI/191/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 26 wrzenia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci opat za wiadczenia w Przedszkolu Publicznym z Grup obkow. Zmieniana uchwaa nr XXXII/180/08 zostaa opublikowana w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego z dnia 27 stycznia 2009 r. Nr 11, poz. 257. Jako akt prawa miejscowego uchwaa ta wesza w ycie po upywie 14 dni od jej ogoszenia, tj. w dniu 11 lutego 2009 r. Uchwaa nr XXXV/193/09 zostaa podjta w dniu 26 lutego 2009 r., a wic ju po wejciu w ycie uchway nr XXXII/180/08. Przy tym w obrocie prawnym pozostawa ju zapis 6 stanowicego o utracie mocy obowizujcej przez uchwa XLI/191/2001 z dniem 31 grudnia 2008 r. Tym samym naley stwierdzi, i uchwaa nr XLI/191/2001 stracia moc z dniem 31 grudnia 2008 r. i w aden sposb nie moe by przywrcona jej moc obowizujca i to z rozcigniciem jej skutkw prawnych na sytuacj sprzed wejcia w ycie uchway nr XXXII/180/08. Jak stanowi 143 Zasad techniki prawodawczej: Do aktw prawa miejscowego stosuje si odpowiednio zasady wyraone w dziale VI, z wyjtkiem 141, w dziale V, z wyjtkiem 132, w dziale II oraz w dziale I rozdziay 27, a do przepisw porzdkowych rwnie w dziale I rozdzia 9, chyba e odrbne przepisy stanowi inaczej. Zgodnie za z 91 rozporzdzenia: 1. Nie nowelizuje si przepisw zmieniajcych inn ustaw. 2. Jeeli jest to konieczne dla wyeliminowania racego bdu w przepisach zmieniajcych ogoszonej ustawy, mona wyjtkowo znowelizowa te przepisy w okresie ich vacatio legis. 3. Nowelizacj przepisw zmieniajcych, o ktrej mowa w ust. 2, wprowadza si w ycie najpniej w dniu wejcia w ycie ustawy zmienianej.. Z kolei art. 2 Konstytucji RP wprowadza zasad demokratycznego pastwa prawnego: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pastwem prawnym, urzeczywistniajcym zasady sprawiedliwoci spoecznej.. Zasada demokratycznego pastwa prawnego wie si z postulatem czytelnoci i stabilnoci przepisw prawnych. Artyku 2 Konstytucji zawiera w sobie zasad pewnoci prawa, co w szczeglnoci oznacza, e aktowi prawnemu raz uchylonemu nie mona przywrci mocy obowizujcej i to ze skutkiem wstecz. Trybuna Konstytucyjny wielokrotnie wypowiada si na temat znaczenia zasady

demokratycznego pastwa prawnego (por. wyrok TK z dnia 17 grudnia 1997 r. sygn akt: K 22/96, OTK 1997/5-6/71; wyrok TK z 25 maja 1998 r. sygn akt: U 19/97, OTK 1998/4/47). Reasumujc, przywrcenie mocy obowizujcej uchwale i rozcignicie jej skutkw na sytuacje sprzed nowelizacji jest nie do pogodzenia z zasad demokratycznego pastwa prawnego. Jak czytamy w uzasadnieniu do badanej uchway, zabieg taki zosta podjty, aby stworzy podstaw prawn dla wyliczenia i pobrania opat za przedszkole w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 10 lutego 2009 r. Jakiekolwiek problemy Gminy w tym zakresie nie mog by jednak rozwizywane z pogwaceniem prawa. Zgodnie z wyraon w art. 7 Konstytucji RP zasad dziaania organw wadzy publicznej na podstawie i w granicach prawa, Gmina jest zobligowana do znalezienia takiego rozwizania swoich problemw, ktre bdzie z prawem zgodne. Wszelkie problemy w tej materii nie s usprawiedliwieniem do naruszenia prawa. Biorc powysze pod uwag, orzeczono jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem Wojewody Dolnolskiego organu nadzoru w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego. WOJEWODA DOLNOLSKI RAFA JURKOWLANIEC