Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA RADY GMINY DZIADOWA KODA NR XXII/114/09 z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniek nauczycielom, ktrym powierzono stanowisko kierownicze w szkoach, oraz w sprawie okrelenia liczby uczniw, na ktrych przysuguje etat nauczyciela bibliotekarza Na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 47, poz. 674 z pn. zm.) Rada Gminy Dziadowa Koda uchwala, co nastpuje: 1 Nauczycielom, ktrym powierzono stanowiska kierownicze w szkoach, obnia si tygodniowy obowizkowy wymiar zaj dydaktycznych, wychowawczych, okrelonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 47, poz. 674 z pn. zm.) o liczb stanowic rnic midzy obowizujcym nauczycieli tygodniowym wymiarem zaj a wymiarem okrelonym w nastpujcej tabeli: Tygodniowy wymiar zaj 8 6 5 4 12 10 8 6

Lp.

Stanowisko kierownicze

1. Dyrektorzy Szkoy (Zespou) kadego typu liczcej: 68 oddziaw 911 oddziaw 1214 oddziaw 1517 oddziaw 2. Wicedyrektorzy Szkoy (Zespou) kadego typu liczcej: 68 oddziaw 911 oddziaw 1214 oddziaw 1517 oddziaw 2

Wymiar zaj ustalony zgodnie z 1 odnosi si rwnie do nauczycieli zajmujcych stanowisko kierownicze w zastpstwie nauczycieli, ktrym powierzono te stanowisko, z tym e obowizuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym zlecono nauczycielowi zastpstwo. 3 Nauczycielom, ktrym powierzono stanowiska kierownicze w Szkoach (Zespoach), mona przydzieli godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczajcym 4 godziny tygodniowo. (Skarga Wojewody Dolnolskiego do WSA we Wrocawiu NK.II.0914-12/50/09 z dnia 7 maja 2009 r. na 3). 4 1. Ustala si nastpujc liczb uczniw, na ktrych przysuguje etat nauczyciela bibliotekarza: a) w Szkoach (Zespoach) liczcych powyej 300 uczniw przysuguje etat nauczyciela bibliotekarza, b) w Szkoach (Zespoach) liczcych od 151 do 300 uczniw przysuguje 0,75 etatu nauczyciela bibliotekarza, c) w Szkoach (Zespoach) liczcych od 101 do 150 uczniw przysuguje 0,5 etatu nauczyciela bibliotekarza, d) w Szkoach (Zespoach) liczcych do 100 uczniw wymiar godzin zaj nauczyciela bibliotekarza ustala si, biorc pod uwag 1 godzin zaj tygodniowo na kady oddzia funkcjonujcy w szkole. 2. Przez liczb uczniw naley rozumie planowan liczb uczniw na pocztku roku szkolnego. (Skarga Wojewody Dolnolskiego do WSA we Wrocawiu NK.II.0914-12/50/09 z dnia 7 maja 2009 r. na 4).

5 Traci moc chwaa nr XII/83/00 Rady Gminy Dziadowa Koda z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie: szczegowych zasad udzielania i rozmiaru zniek nauczycielom, ktrym powierzono stanowisko kierownicze w szkoach, szczegowych zasad zwalniania od obowizku realizacji tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych oraz w sprawach okrelania liczby uczniw, na ktrych przysuguje etat nauczyciela bibliotekarza. 6 Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Dziadowa Koda. 7 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego. PRZEWODNICZCY RADY GMINY GRZEGORZ OTWINOWSKI