Vous êtes sur la page 1sur 2

ZARZDZENIE WOJEWODY DOLNOLSKIEGO NR 203 z dnia 6 sierpnia 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborw uzupeniajcych do Rady Miejskiej w Mieroszowie Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, i Nr 102, poz. 1055, i Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, i Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, i Nr 112, poz. 766, oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 607, i Nr 180 poz. 1111), zarzdza si, co nastpuje: 1 1. Zarzdza si wybory uzupeniajce do Rady Miejskiej w Mieroszowie w okrgu wyborczym nr 3, w zwizku z wyganiciem mandatu radnego Adama Kazimierza FRANCZAKA, stwierdzonym zarzdzeniem zastpczym Wojewody Dolnolskiego nr NK.II.0926-10/1/09 z dnia 10 lutego 2009 r. 2. W okrgu wyborczym nr 3 wybiera si 1 radnego. 2 Dat wyborw, o ktrych mowa w 1, wyznacza si na niedziel 18 padziernika 2009 r. 3 Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych okrelonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, okrela kalendarz wyborczy stanowicy zacznik do zarzdzenia. 4 Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego. WOJEWODA DOLNOLSKI RAFA JURKOWLANIEC

Zacznik do zarzdzenia Wojewody Dolnolskiego nr 203 z dnia 6 sierpnia 2009 r.

KALENDARZ WYBORCZY dla wyborw uzupeniajcych do Rady Miejskiej w Mieroszowie


Termin wykonania czynnoci wyborczej do 19 sierpnia 2009 r. Tre czynnoci podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, zarzdzenia Wojewody Dolnolskiego o przeprowadzeniu wyborw uzupeniajcych i liczbie wybieranych radnych w okrgu wyborczym podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, informacji o okrgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okrgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mieroszowie zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Wabrzychu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydata na radnego zgaszanie do Komisarza Wyborczego w Wabrzychu kandydatw na czonkw Miejskiej Komisji Wyborczej w Mieroszowie powoanie przez Komisarza Wyborczego w Wabrzychu Miejskiej Komisji Wyborczej w Mieroszowie zgaszanie Burmistrzowi Mieroszowa kandydatw na czonkw obwodowych komisji wyborczych nr 2 i 4 w Mieroszowie zgaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mieroszowie list kandydatw na radnego powoanie przez Miejsk Komisj Wyborcz w Mieroszowie obwodowych komisji wyborczych nr 2 i 4 w Mieroszowie podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodw gosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych nr 2 i 4 w Mieroszowie rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Mieroszowie o zarejestrowanych listach kandydatw na radnego, zawierajcego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw i list sporzdzenie w Urzdzie Miejskim w Mieroszowie spisw wyborcw zakoczenie kampanii wyborczej przekazanie przewodniczcym obwodowych komisji wyborczych nr 2 i 4 w Mieroszowie spisw wyborcw gosowanie

do 29 sierpnia 2009 r.

do 31 sierpnia 2009 r. do 3 wrzenia 2009 r. do 18 wrzenia 2009 r. do 18 wrzenia 2009 r. do godz. 2400 do 27 wrzenia 2009 r.

do 3 padziernika 2009 r.

4 padziernika 2009 r. 16 padziernika 2009 r. o godz. 24.00 17 padziernika 2009 r. 18 padziernika 2009 r. godz. 6002000