Vous êtes sur la page 1sur 3

WOJEWODA PODKARPACKI

35-959 Rzeszw, skr. poczt. 297 ul. Grunwaldzka 15 P.II. 4131.2.131.2011

Rzeszw, 2011-10-13

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142., poz. 1591 z pn. zm.) STWIERDZAM NIEWANO 1 ust.3 uchway Nr XI/57/2011 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyskim z dnia 12 wrzenia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeday i podawania napojw alkoholowych.

UZASADNIENIE Przedmiotow uchwa Rada Gminy w Wielopolu Skrzyskim ustalia zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeday i podawania napojw alkoholowych. W 1 ust. 3 uchway wprowadzono zapis, e Punkty sprzeday napojw alkoholowych mog by usytuowane w odlegoci mniejszej ni 50 m, od obiektw o ktrych mowa w ust.1 pod warunkiem uzyskania zgody zarzdcw tych obiektw. W ocenie organu nadzoru takie rozwizanie stoi w sprzecznoci z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm. ). Przepis art. 40 ustawy o samorzdzie gminnym przyznaje radzie gminy prawo stanowienia, w formie uchway, przepisw powszechnie obowizujcych na obszarze gminy, na podstawie upowanie ustawowych. Takie upowanienie ustawowe w przedmiotowej sprawie wynikao z powoanego art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzewoci , ktry stanowi, e rada gminy, okrela, w drodze uchway, zasady usytuowania na terenie gminy

miejsc sprzeday i podawania napojw alkoholowych. Zgodnie z ust. 4 cyt. art. 12 ustawy o wychowaniu w trzewoci liczba punktw sprzeday napojw zawierajcych powyej 4,5 % alkoholu (z wyjtkiem piwa) oraz usytuowanie miejsc sprzeday, podawania i spoywania napojw alkoholowych powinny by dostosowane do potrzeb ograniczania dostpnoci alkoholu, okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. Nie ulega zatem wtpliwoci, e przedmiotowa uchwaa stanowi akt prawa miejscowego. Akty takie zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) stanowi rdo powszechnie obowizujcego prawa na obszarze dziaania organw, ktre je ustanowiy. Wspomniany przepis Konstytucji w ust. 1 i 2 okrela hierarchi rde prawa, wskazujc, e akty prawa miejscowego nie mog regulowa materii nalecych do przepisw wyszego rzdu (Konstytucja i ustawy) i nie mog by sprzeczne z nimi. Zgodnie natomiast z art. 94 Konstytucji RP akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorzdu terytorialnego mog by wydawane na podstawie i w granicach upowanie ustawowych (por. uchwaa 7 sdziw NSA z dnia 16 grudnia 1996 r., OPS 8/96, ONSA 1997/2/50). Art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi, upowani rad gminy jedynie do okrelenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeday napojw alkoholowych. W orzecznictwie sdowoadministracyjnym (por. wyroki NSA z dnia 18 marca 1994 r., SA/Gd 1818/93, Orzecznictwo w Sprawach Samorzdowych 1994/2/73, z dnia 17 listopada 1998 r., II SA 1394/98, Prawo Gospodarcze 1999/3/46, z dnia 6 maja 1994 r., SA/Gd 2824/93, nie publ.) podkrela si, e pod pojciem zasad usytuowania punktw sprzeday napojw alkoholowych naley rozumie ich rozmieszczenie w terenie, a w szczeglnoci ich usytuowanie wzgldem miejsc chronionych, takich jak szkoy, przedszkola, miejsca kultu religijnego. Nie stanowi okrelenia takich zasad, np. reglamentowanie godzin sprzeday napojw alkoholowych, czy okrelenie wymogw architektonicznych obiektu, w ktrym ma by prowadzona sprzeda alkoholu. Od zasad usytuowania miejsc sprzeday alkoholu naley te odrni zasady udzielania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych, uregulowane w art. 18 ustawy o wychowaniu w trzewoci. Ustalajc zasady usytuowania miejsc sprzeday alkoholu rada gminy nie moe uzalenia takiej lokalizacji od zgody okrelonego podmiotu czy grupy podmiotw, poniewa tego typu ograniczenia nie przewiduje przepis zawierajcy upowanienie ustawowe do podjcia uchway - art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzewoci . Ogranicze takich nie zawieraj nawet art. 14 i 15 tej ustawy, ustanawiajce zakazy sprzeday i podawania napojw P. II.4131.2.131.2011 Strona 2 z 3

alkoholowych. Stanowisko takie prezentowane jest rwnie w orzecznictwie sdw administracyjnych ( por. wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 wrzenia 2010 r., sygn.akt: II SA/Go 550/10 oraz Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 lipca 2009 r., sygn. akt: III SA/Gl 455/09 ). Reasumujc stwierdzi naley, e regulacja 1 ust. 3 przedmiotowej uchway, wykracza poza delegacj ustawow zawart w art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzewoci. Tego rodzaju naruszenie ma charakter istotny, niedopuszczalne jest bowiem dokonywanie rozszerzajcej wykadni normy kompetencyjnej (por. wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r., K 25/99, OTK 2000/5/141). Ponadto zaskarona regulacja zawarta w akcie prawa miejscowego, wprowadzajca nowe, nieprzewidziane w ustawie ograniczenia, narusza porzdek konstytucyjny - zasad rwnoci wobec prawa wyraon w art. 32 Konstytucji RP oraz zasad swobody dziaalnoci gospodarczej - art. 20 i 22 Konstytucji RP. Majc na uwadze powysze, naleao stwierdzi niewano 1 ust. 3 przedmiotowej uchway. Na rozstrzygnicie nadzorcze suy skarga do Wojewdzkiego Sdu

Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, za porednictwem Wojewody, w terminie 30 dni od jego otrzymania.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO Janusz Olech DYREKTOR GENERALNY URZDU

P. II.4131.2.131.2011

Strona 3 z 3