Vous êtes sur la page 1sur 2

Podstawy wiedzy o kulturze

rok akad. 2008/2009

O1. Krytyka kultury masowej, ideologii i mediów


Zagadnienia: upadek aury / homogenizacja – amerykanizacja / akademizm i awangarda / sztuka a
rozrywka / publiczność – masa / krytyka ideologii / globalizacja / kicz i awangarda / teoria
fetyszyzmu towarowego / przemysł kulturalny
Literatura:
> Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, s. 15-17, 34-75.
> Barker C., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 72-98.
> Kultura masowa, red. C. Miłosz, Kraków 2002, s. 150-169, 14-36, 37-52.

02. Kultura i technologia (McLuhan, Toffler)


Zagadnienia: determinizm technologiczny / medium is the me(a)ssage / globalna wioska /
taktylność / przedłużanie-amputowanie zmysłów przez technologie / mediatyzacja polityki i
polityzacja mediów / trzy fale rozwoju cywilizacji / prosumpcja i prosumenci / tele-więź, tele-
demokracja / obieg informacji w społeczeństwie / media – krwioobieg informacji, odmasowienie /
elektroniczna wioska
Literatura:
> McLuhan M., Zrozumieć media, Warszawa 2004, s. 39-67, 101-105.
> Toffler A. i H., Budowa nowej cywilizacji, Warszawa 1995,
www.geocities.com/Athens/Forum/5921/books/toffler
> Toffler A. i H., Trzecia fala, Warszawa 1997, passim

O3. Strukturalizm/poststrukturalizm i zwrot lingwistyczny


Zagadnienia: strukturalizm / semiotyka / Barthes, mity i mitologie / Derrida i kultura jako tekst /
język jako narzędzie / strukturalizm / logo i fonocentryzm
> Barker C., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 100-113, 120-134.
> Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, s. 77-108.

O4. Od kultury masowej do kultury popularnej


Zagadnienia: aktywny i bierny odbiorca / dekodowanie komunikatów wg. Hall’a / reakcje odbiorców
wg. Fiske’a / partyzantka i wojna semiotyczna
Literatura:
> Fiske J., Postmodernizm i telewizja, [w:] Pejzaże audiowizualne; telewizja, wideo, komputer,
red. A. Gwóźdź, Kraków 1997, s. 165-183.
> Godzic W., Telewizja jako kultura, rozdział 6, Kraków 1999, 2002.

O5. Postmodernistyczna wizja kultury


Zagadnienia: upadek wielkich narracji / flaneur, nomada, pielgrzym / bricolage, photoshop, mash
up / intertekstualność i mix / sztuka ponowoczesna – architektura, muzyka, film /
Literatura:
> Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, s. 177-195.
> Barker C., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 233-247.

O6. Kultura symulacji i visual culture


Zagadnienia: hiperrzeczywistość / symulakry / obrazy analogowe – obrazy cyfrowe / no logo /
prędkość światłą i estetyka znikania / pyknolepsja / maszyny widzenia
Literatura:
> Baudrillard J., Ameryka, tłum. R. Lis, Warszawa 1998, passim.
> Virilio P., Bomba informacyjna, tłum. S. Królak, Warszawa 2006, passim.
> V. Flusser, Ku filozofii fotografii, tłum. J. Maniecki, Katowice 2004, passim.

O7. Sztuka współczesna - wprowadzenie


Zagadnienia: interaktywność / interfejsy sztuki / sztuka cyfrowa / postmodernizm / happening /
performance / reklama / muzeum sztuki
Na podstawie wykładu
08. Feminizm i gender studies
Zagadnienia: krytyka feministyczna / podmiot feminizmu / płeć - gender – tożsamość kulturowa /
orientacje feminizmu / feminizm a kultura popularna / płeć – media – metroseksualizm /
patriarchat i mężczyźni
Literatura:
> Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, s. 145-175.
> Barker C., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 319-362.

09. Cyberkultura i rewolucja cyfrowa


Zagadnienia: mass media – nowe media / interfejs / hipertekst / wirtualność / kultura uczestnictwa
/ web 2.0 / sfera publiczna
Literatura:
> Manovich L., Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2006, passim.
> Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków
2002, s. 11-95.

Literatura podstawowa:
− Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków 2005.

− Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. W. Burszta, Poznań 1998.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

dr Piotr Celiński / Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej UMCS


konsultacje: poniedziałek 16.30-18.00, czwartek 11.45-13.15 / pokój 221
e-mail: zdrapka@tlen.pl www.zfpiks.politologia.pl