Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAANRX/110/2011 RADYGMINYWSOBKOWIE zdnia4padziernika2011r. wsprawiezasadkorzystaniazherbuiflagiGminySobkw Napodstawieart.18ust.2pkt.13ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r. Nr142,poz.1591zp.zm.)RadaGminyuchwala,conastpuje: 1.UstalasizasadyuywaniaherbuiflagiGminySobkw,ktrychwzrokrelonyzostawStatucieGminy Sobkw. 2.1.HerbuGminySobkwuywaj:RadaGminy,WjtGminy,UrzdGminy: 1)napieczciach,emblematach,drukachurzdowych, 2)napieczciach,emblematach,drukachurzdowych, 3)nastronachinternetowych, 4)namateriaachpromocyjnoinformacyjnych, 5)nawizytwkachkierownictwaipracownikwUrzduGminy. 2.

ZezwalasinauywanieHerbuGminySobkwprzeznastpujcepodmioty: 1)organygminy,gminnejednostkibudetowe,gminnezakadybudetowe, 2)gminneinstytucjekultury 3)samorzdoweplacwkiochronyzdrowia. 3.Organyijednostkiwymienionewust.12korzystajzherbuGminynieodpatnie. 3.1.Uywanie herbu Gminy Sobkw przez inne podmioty ni wymienione w 2w celach reklamowych iinformacyjnych lub zamieszczanie wznaku towarowym (usugowym) dla celw komercyjnych jest odpatne iwymagazgodyWjtaGminy. 2.Zasady odpatnoci strony okrelaj wdrodze umowy cywilnoprawnej ze szczeglnym uwzgldnieniem warunkwuywaniawizerunkuherbuwimidobrychobyczajwiprestiuGminy. 3.Wjt Gminy wzezwoleniu na uywanie herbu okrela czas uywania oraz miejsce jego umieszczania (np. budynek, pomieszczenie, druki, strony internetowe, pojazdy itp.), moe wskazywa przy tym warunki iwprowadzaograniczeniawkorzystaniuzherbu. 4.Wjt Gminy Sobkw moe zawiesi prawo korzystania zherbu, bd cofn zezwolenie wwypadku gdy zainteresowany uywa herbu nie speniajc warunkw udzielenia zezwolenia lub gdy uywa herbu niezgodnie zprzeznaczeniemalboznaraeniemintereswiwizerunkuGminybdznaruszeniemdobrychobyczajw. 5.WjtGminymoezlecistowarzyszeniomlubinnympodmiotompromocjGminypoprzezuywanieherbu GminySobkwwdrodzeumowy. 4.ZezwalasinauywanieflagiGminySobkwprzezpodmiotywskazanew2niniejszejuchwayzokazji witpastwowychisamorzdowych,wanychwydarzewyciuspoecznymGminy,zokazjiimprezsportowych ikulturalnych.Przepisyparagrafu3stosujesiodpowiednio. 5.KorzystaniezherbuiflagiGminySobkwpowinnoodbywasiwsposbzgodnyzprzeznaczenieminie naraajcyintereswiwizerunkuGminyorazdobrychobyczajw. 6.1.WjtGminymoewyjtkowowyrazizgodnanieodpatneuywanieherbuGminySobkwdlaosb fizycznych lub prawnych, instytucji pozarzdowych prowadzcych dziaalno charytatywn, promujcych dziedzictwohistoryczneGminylubdziaajcychwszczeglnymznaczeniudlaGminyijejmieszkacw. 2.WtymprzypadkuWjtGminywyraazgodwformiezarzdzenianawniosekosbwymienionychwust1, poanalizieprzedoonychdokumentwpotwierdzajcychdziaaniazgodnezprawemidladobraspoecznego.

Id:OAQDCJGUJSFXYWJVTWHEWPZGC.Podpisany

Strona1

7.Herb iFlaga Gminy Sobkw nie mog by wykorzystywane wkampaniach wyborczych przez podmioty biorcewnichudziabezwzgldunarodzajwyborwpowszechnychczylokalnych. 8.WykonanieuchwaypowierzasiWjtowiGminy. 9.Uchwaa wchodzi wycie w14 dni po jej ogoszeniu wDzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiegoipodlegapodaniudopublicznejwiadomociwsposbzwyczajowoprzyjtywGminieSobkw.

PrzewodniczcyRadyGminy JzefPyjas

Id:OAQDCJGUJSFXYWJVTWHEWPZGC.Podpisany

Strona2

Uzasadnienie Zgodniezart.18ust.2pkt.13ustawyzdn.08.03.1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz. 1591 zp. zm.) do wycznej waciwoci rady gminy naley podejmowanie uchwa wsprawie herbu gminy. Niezbdne jest uregulowanie zasad korzystania zherbu iflagi Gminy Sobkw oraz zapewnienie ich wykorzystywaniawsposbzgodnyzprzeznaczenieminienaraajcyintereswiwizerunkuGminyorazdobrych obyczajw.

Id:OAQDCJGUJSFXYWJVTWHEWPZGC.Podpisany

Strona1