Vous êtes sur la page 1sur 13
    
 !

"$#&%('*),+.- /103254167%(879;:<6>=?4A@B-C67D<4E2GFH6IKJ L "

ÝÞÕß À ã À ß Ð¬ë Þ7ã Ò

MONPRQ x¬y|{ y|{ ‰ìy V“”ÇÏT … dT^œ¢]_dzf € ²dhfs‡W˜ … “z¡^Ve` SdTrP

x¬y|{ y|{ ‰ì‰s V^Ÿs\ZTu fk‡ [í eBPEV]E»fȦ   Œ f´~U¾Nî> „Š “ € fsS € P

STUWVXZYETS [\ZT^]_Sa`_STUcbUWde fhgiPkj ï ÄìÑpВë Þã Ò ÞRð ÑpЬÑpÂRÄsÒØñrò

x¬y|{ y|{ ‰ì•Õ b] [dŽT „ — € 3


„ ŒŠ € „7S [Ö Š˜š„ êºT^Vd„7TS“”TP

lmU ` eiTnpoUrqsj x¬y|{ y|{ ‰ìžE \ó[ · V^\Z¹ € T,V^„V Œ ] [ Œ TPiŸ  O“z¡^3 „Š “hTrP²] [dV­7giP

ôìВÄs ÞRðÏõæösãsãh÷ Âøñºù

UtYEXZTu_dvWUrqwj x¬y|{ y|{ ‰R§t ]_“z¡ ‚ P_] [‡ Œ PEÌ [»f … U¢¡^dTÖ rŒ mT^‡ Œ P

x¬y|{ y|{ ‰ìªs ]_UW˜ Œ ¦W„ êÜfȦW‡t“”T˜šUWTdVÖú~X|fseiVÖV^ûÕÖÏS®P

xzy|{ }~{ y <€Wr€ƒ‚ TS„ € T^V^] `†… fhd‡tT … r€ T^SˆWT‡ [ vWTP x¬y|{ y|{ ‰ì°E gsoV^¦ ‚ fk„\Z̔X|f´~­ € “”T„ANîV“”ST € eBP
xzy|{ }~{ ‰w ] Š‹ €tŒ ^
T U_ € f … N3dŽTrP_]cVM € ŠuETU’‘ Œ T € u x¬y|{ y|{ ‰³t U [S’N3˜O„ êPZMON>ˆWS®P_\ZT rŒ 
T U [V^SZPE\ZT^¯ € U [VS r
 Œ[ € P

l rŒ T“”ST_j ü  ö ÑpÂ ß Â õæösãsãh÷ Âþý

x¬y|{ y|{ ‰ì¸ ](\ZT¯ € V^]|` ©iPE]_“hT¡¼m!¡V^]_»P_\|És» fs„7V^Sèÿ]P

xzy|{ }~{ •R ]_UtT^–W— € T˜ €WŒ ˜š™TV^v›] ` V_œ Œ PElsV Œ ] `  e ‘ Œ P x¬y|{ y|{ •|}| ‡aÉ Œ UWèæTe!¡Û̔˜ … [èÆUtT € T> „Š “¥N3] [ Œ èÆ]P
xzy|{ }~{ ž_ ] ` Ÿ  šv¢¡^U [£ €WŒŠ¤“h‡  ¥¡ ST¡^UWVXZY_T^S [\ZT]ESUrq
 õKð Â ÷sß Â ÓRÅ

ŸsV^d¦tT^gsT_j x¬y|{ y|{ •|y 


 
Ì T—šUt¦¬ RPE] [dŽû € Š æP²ŸsdU Š zNƒV^Ÿ Œ T^Ut©iP 
x¬y|{ y|{ •|‰s V^©sdŽn € ‡W¦Ûf¡KX|fsØ eŠ \ P  “ € `¦   è Œ [ dŽT^SS®P

xzy|{ }~{ §3 lsT € \|fk¨iŸs¦ Š> „Š S]ET©su € T¡^£ru5e [ ™V^u Œ q x¬y|{ y|{ •|•Õ … T Œ T ¢Ö 
€ fsV^S„ ê[ ¡ÛV^©svaf¤V“”VdV ruP_eiUtXZT^]_S®P

xzy|{ }~{ ªw« ™¬N3Ÿ [¬` SŸ [¬` ]_e` ‚Š € ` Œ V­7\ ŠgsV^“ …Š®P_¯R“”Vu Œ q x¬y|{ y|{ •|žE
ÍhT,lsÖT^ŸsV Œ Š^“ ¡ … TV“ … T Œ TÏV^“håæ]¾‘¼V p“”V … P
xzy|{ }~{ °_ ¦ Š„7T^± € T^ST € S1­7˜O­’fkS ei\ ŠgfkS¤]` eEd²P x¬y|{ y|{ •r§t STV^¦WÖϘšUtT^npoÖÚP_Ÿ  O“¾f!¡æV^S … S®PEeEUWX|f E“KP
xzy|{ }~{ ³t e ‘ Œ f´™µV^¦W¶_VXZYETST^UtS [ ¯ Œ TST `_· UWT„ ‘ ŒŠ x¬y|{ y|{ •|ªs ]_„7T^S˜š„’fdŽÖRfsU   V Œ ¡P_]_— € efÈ© ` ]E“hT^©sS®P

xzy|{ }~{ ¸ V^™VXZY q € T `²V™V^¹¢“hV Œ Ÿs„¢`WVUEm [SŠ Œ [­ € fhV^dŽV Œ ,Ð’Ò ÷ Ä ö Ô

xzy|{ }~{ ya}º VSV^gs»_V^XZY|`²\ ŠgsT¼m!¡ `W—š“h˜ Œ TmT^V„½S1Ÿ  š“z¡^¦tT^e q x¬y|{ y|{ •|°E V^“h¹¢v [S¡^T dT € 
vP²e ‘R¹¢vafk “ e [>n ^fkV“”ÍhdhM²“”TP
 “”‡¾¡^“”‡¾¡rPj x¬y|{ y|{ • ³t „7TUafs„7d¬f½–Wg†N3 eŠ \ PE eŠ \Z“^fkUWT … “KP  “h¦   P

x¬y|{ y|{ •|¸ „ — € TV^d²P²Ÿ [npodÜN>eiTf‡afsV^“h˜š„’fȇWéo3皓hÖÚP


¿ÁÀºÂ|ÃRÀºÄÅ x¬y|{ y|{ žt}| Ÿ¥N 
Œ T pÌhd¬f´~£ € [ Œ
Pi\ZT^YON¼¡æV^“h¹¢“”¯R] ŠSf½ÖST„ ¡ÛS®P

xzy|{ y|{ yay Ɓ “”dŽ‹ €W€ `  “”‡¢¡ST^eEV^™V„7“hV^™„7\ZTX € TP x¬y|{ y|{ žty  Š
Ÿ ˜š„ ê՘š„ êT“”dŽÖè · ŸsTV^vWè Œ [¦ [ ¡^ÖøP
xzy|{ y|{ ya‰s ] [dX|fsefÈÇRfhV„7“^ÉkŠÊ
­ V  ™ € T `W¯RXËN3Š1
Ì V^™V“”ÍhŸsUrq x¬y|{ y|{ žt‰s 
Ÿ EST^¦afkU … [ VdŸ [ “hT¡^] [ > „Š “hV  ™V“ · U,P

ÎÏÀºÐ’ÑpЬÀºÒÁÓRÔ x¬y|{ y|{ žt•Õ > „Š “heÛN>S˜š„7SZPE\|ÉhVd²P®M¼N3ŸsV Œ 


PEŸ [ég^f æUP
xzy|{ y|{ ya•Õ bUWdTÁV^SÖr¡^dTÏ> „Š “hT^V  
™ „7\ZTV“”Ì [ … TP_] [dTP x¬y|{ y|{ žtžE “”SUtT^XËN ÌhV^XçO“š` ]ONîe` ]ETdTV Œ d … 
f ²ÖÚP

xzy|{ y|{ yažE ] [Ÿh“hT¡^v,P_] [UtS]_V  ™V„7Š


“ \ZTV^„7“^ÉheE]P x¬y|{ y|{ ž>§t V^“hå p¦WdäPE
e ¦tV^ÖV­ … [PKMON>“”—O]EXZT S®P
xzy|{ y|{ yš§t bT^V^„ ŒŠ € TÏV^„7V“”gs„’fÈX Š×ÁTØb,V„7V Œ S˜š„7STrP x¬y|{ y|{ žtªs Ÿ [dT^vtŸ [égf €W‚ Ÿ [égfkSdŽeiT˜ Œ eBP

xzy|{ y|{ yaªs bT^V^„— € TÏÙÚ¦W“^f´  “”œ¢STØbUW— € T¡b,U ‘ Œ T^˜ … ]P x¬y|{ y|{ žt°E ÖXZ\ZT € N V^“håæ¨iŸ^f½U [e [>˜š„¬fkU [dŽUW„ ¡ÛS®P

xzy|{ y|{ ya°E ̔V© ¡ÛU [ ¡^×®TrP_Ù Œ [¦ [Ö~fk‡¾N3“hT¡^vWTτ7T^S“”Td € P _ÂRÒ öhã Àrà!#" ð Ð’Ò ÷ Äs AÒ !$ &%sÂ~Ñ ÷ À ð Ó

xzy|{ y|{ y¼³t “Ü‘¼˜š„T^deETÁ „ “ Œ T^V^SµŸ [z` V]c“hTÁ> „Š “ Œ TrPEV  ™ € TUrq x¬y|{ y|{ ž³W “ ][ >
h „Š “¾f´ r€ ÖSeP²] ('“”TSeE[„ ˜š[ „ V¦P

ÝÞÕß ÀØàrá’ÂRÄsÒ ÞRâäã ÀºÐ¬ÑpЬÀºÒ õ ÂRá’ ð Â ß Âñ|ý

xzy|{ y|{ ya¸ bT^V„7— € V^“håæ“h]E“ rŒ [Vg Œ T^¦WT  “”dŽT^VSXZTrP x¬y|{ y|{ žt¸ ÌhXZ¦W„ êP_lsX &ËÌ*)pSfÌhXZ>„Š “^f´£ € [ Œ T‡
 ÖøP

xzy|{ y|{ ‰Ž}º Ut©sT^dTV^ÖÏei]_T¼ç € T^èÆé„ êT^èƇtvW> „Š “ Œ TrP x¬y|{ y|{ §}| > dŠ “ Œ N3dŽUWvÛfÈdŽT^UP²eET^UWŸsTX|f©sXZT € [ … P

y
xzy|{ y|{ §y 
S’N>XZT p̔dzfd¬ÉsV^©sv Š €trŒ T^XZT fkU []_XËNƒ©hXËN + !$ /G
Ý7÷ ЬàAÒ ð ÂRÐ ã À ã ÷ ÂRÐ ð =? G 5Þ 0/? Â~ÑaÑaÀºÄ ã ÂRĎÑpÒ Wã ЬÃÐ!ÄwÀ ? ß?Þ Ñ ÷ A
xzy|{ y|{ §‰w ]` eEg†¡^vP²]ON3dŸsTV^vP_eiTV^XZ˜O„AN3¦ Š„7SfÌhX P À ð Ò

"ØÂ ß Â ã ÀrÃ~ !*, ðËÞ ÒØñºÅ x¬y|{ y|{ ³•R eEŸs„’f¡!´ r€ Ö TÖa  P_VŸsST^e f´Ö‡t“š` … S [P

xzy|{ y|{ §•R UW„7SfÈUW˜OUEm¼f½UWTd²P_lhÇz[ pSfkU¾N3SeŠ - Œ S®P x¬y|{ y|{ ³žE UT r€ [ P²ŸhTV^dŽgh„TÌ T ÕN>—
lsUEmT € T^ÇT rŒ [ UWT Œ d²P

xzy|{ y|{ §ž_ e` „7Ÿf¡æ„Ÿ¥¡^e f´SYPEeET^U,P_Ÿ ru_\Zd²P  UWdäP Ý7÷ ЬÃÂ!$AÒ2 Þ10 À ð ÒUVëÕá ÞRðI3XW

xzy|{ y|{ §”§3 &ËÌhdTV^dŽU¢¡^SV]EÖøPEe [>] [U Šg [dS˜


\ € ÖøP x¬y|{ y|{ ³”§3 V“”¦¬ OV Œ ¦¬  ¡V Œ  d å € ¡^UtV^vWUtT^V„7eiUtÍ … T

xzy|{ y|{ §ªw Ÿ [¹¢Ÿ … ˜š“hTÏdŽV Œ s


Ÿ V Œ U¢¡^eEdhçO“”Ö b,T—šUt¦¬ RP ,iЬë ÷ ÑY Þ ëÕÐ!à ÂRà ÷ ЬÀrÃRÀ ß ÀºÄŽÑpÒÁë ð ÂRĎÑaÀ ã G 3Ý7÷ ЬÃ~Â

%WВÃRÀ/. ÞRð ÂRá ï ðpðpÞ 10 Ò ÞRâ "ØÂ ß Â ã ÀrÃ~ x¬y|{ y|{ ³ªw bV^vtUWTÁUWV^©sUtTÏu  “ȇWVdUWTÏXZV^ˆtUWT Œ mT

xzy|{ y|{ §°_ bdV“”˜O„7UW\|fse`tucu  Œ `äu(S“”UtV^ú~XZeET x¬y|{ y|{ ³°E lsT^Vœ Œ PElsT^eET € U¢N3V\Z—š“š`䓔V\Z—š“š`tu_T^ÍkV^]_» € P

xzy|{ y|{ §s³t S’N3X|fs—šŸsX ` *


u5Ÿ ru ŒŠŸ ru_ÌhT^v * r€ ]_T € eiTP Ý7÷ ЬàAÒ!$ 0 Ð â ÀZä ð Ã~Â~ÑpÐtÓ W
%WВÃRÀ/2 ÷43 ÒpÐ!àrÂRá ðpðpÞ50 Ò ÞRâ "ØÂ ß Â ã ÀrÃ~ x¬y|{ y|{ ³s³t[ UWTÁeiT— € T € S’Nƒ‡aÉsdÜNîeET^XËNƒ © UW“ Œ N3åæd N

xzy|{ y|{ §¸


 ˜šUtT^„7S rŒ T^ŸsSèÆ\|fsghv,P rŒ p¦tS rŒ mT x¬y|{ y|{ ³¸ V^\Z“hT¦W“hT^S¬Nîé„ êTv¢Nƒ\Z“”T¡v¢Nî]_“¥¡^UWY_XZT

xzy|{ y|{ ªŽ}º ]|` UÛfh©sSèÆeET^Utè Ÿ r u5̔TvWTrP²lseÛN>V Œ ¡ Œ TrP x¬y|{ y|{ ¸s}| bŸsvWT¡ÁŸhT“z¡ Œ N [„ ‡W¡Ï
T U ‘ oT^S’N u_VnËoeiTV p̔eET 
ÝÞ Ä ÞRâ76 Â ß Â ã Àrà x¬y|{ y|{ ¸sy b,T € T¡Ï„7T¼_T € v¾Nîu  “ÈV^‡WVdÖÏTU ŠSeiT—šUWÖÏT

xzy|{ y|{ ªŽy Ì 


 ] šV^“¥¡^åæeŠ Œ [P r€ T^„7VSé» gsT^ŸsV Œ P x¬y|{ y|{ ¸s‰w eEU¢¡^UÛf N Œ [u_TU [npoT,u_U¢¡^U [npoT Œ [u_Vuš¡^eET

83Â-9 ß Ð_ñ !$
Ý7÷ ЬàAÒZÒ Þ Ä ü \2
ÂRÄs hÂ~ÑpÐWù

xzy|{ y|{ ªŽ‰w X;r


: U¢NÏPEŸ _ T^X € T,Ÿ E TÏeiUtXZTØM¼N3© ¡ÛV^dŽV^l € T x¬y|{ y|{ ¸s•R V“”ST € #)
e fkV“ pSdŽT^֝ ­ UWT Œ [d‡WvtT^V … ŸsTrP

xzy|{ y|{ ªŽ•R V˜š„7dŽTX|fseiUtT T,UtT ON>d¬fs„ Œ S € TdUtT


ì Œ x¬y|{ y|{ ¸sžE bœ € ŠeE„7˜ Œ >
Š © d ËÌhX 4 &p̾fs„7d‡tÖTSSTrP
xzy|{ y|{ ªŽž_ ¦tT^‡¢¡“zNƒX|fheEÖSS’NGON3dŽ]_T^‡WdŽei˜ € eET !$
Ý7÷ ЬàAÒZÒ Þ Ä X"Ø ð ÑpÐ 6 À 3  ñ|ý

" !$
ð Ð’Ò ÷ Äs AÒ À=< ö Ð>2 ß ÀºÄìÑ à Þ Äsà ÷@? ã ВÒBA x¬y|{ y|{ ¸7§3 eET^V Œ ¡^eŠ € fkUt©hT] ŠS®P_\ZdŽÖ˜OUWTgsoTSS®P

à ö Ò ?sß ÂRàÀ ? Ò K 0 ÞRðËã@? C À 0 Àºá x¬y|{ y|{ ¸sªw ŸsT^“¥¡ Œ N>S˜š„7SZP  ei˜O„_P²] ŠST^S’N>dV pS¦z š‡ [ ¡^©iP 
xzy|{ y|{ ªÕ§3 \&D fÈX;:rU¾N3Ÿ ŒŠ®PiŸsTru_ÖϘ € è · `t] [„7\Ë¡^S®P x¬y|{ y|{ ¸s°E ÌhT^©[ X Š €WrŒ TdeEV^ÖÏV^­7\ZT× P_V^\ZV×Á“hT^©sS®P

xzy|{ y|{ ªŽªw eÉsUafh„eÛNƒ‡W„7TÁ×F E fS˜O„7eP²e É rŒ [¦ÛfkUWVvP x¬y|{ y|{ ¸Ž³t ghTnpUWT Œ [d²PE\ZV¯ Œ … däPEe [>UWTd²P *
· É ru_„7TdvP

" ð Ð’Ò ÷ ÄsÂ!A$ ÒHG Þ10/s? ß Â ðI6h? ÷wÞRð ÒaÀºÒ5J 4K !$


Ý7÷ ЬàAÒæÃRÀ ÷ Вàrá¬À ] ^ÂRÄ ã Ð õæö á’áÔ

xzy|{ y|{ ªŽ°_ u_TŸKP_\ZT^Y’¡ ` U [ dŽT^dŠ rŒ [ MON3“h—š]fÈXZT S `  U ‘ Œ Urq x¬y|{ y|{ ¸s¸ \š‘¼YšNƒ¦’‘OYONµV^dV ”rŒ [nËo¬N SV^˜O„7e fSV^˜O„7 eŠ åæd²P

xzy|{ y|{ ª~³tb,åKT^èÆ\  ‹ € ] [‡ N3“hU ŠˆtŸ [¹¢ŸhÌhXZT^©seETrP _ÛÄ ãwð  W N
" ð Ð’Ò ÷ ÄsÂ!A$ Òæà ÷  ð Ð Þ ÑaÀrÀ ð=”? ß Ð!ÄsВÒaÑaÀ ð=?LR3 ÞÕö ÄwëRÀ ð G ðpÞ Ñ ÷ À ð x¬y|{ y|{ ya}}| ˜š„ êÜfÈUWé—O“”T˜šUWˆt“”TÁV^ÌhoÉsÖTrP_ŸsT^eE\ZT^]_S®P
Õ

xzy|{ y|{ ªŽ¸ ]_T^dVm„7¡^T ée fkUW˜O™’N í [ »E“hèæTS [ÖRfȇW„_P x¬y|{ y|{ ya}y “a`¾»æM_“hTrPE] [ST]ON3d²P_Ÿ [é©   Œ PEŸ [d˜O„7d²P

ü  ðËösã  ! " !$
ð Ð’Ò ÷ Äh AÒæÃRÀ ÷ Вàrá¬À Å x¬y|{ y|{ ya}‰s V^ÖϹ¢v [X Š¾¡¬×®g¥¡¦P²\ · PE\ Œ Ut˜ € [V^„ ¡Û“  ŸsV Œ P

xzy|{ y|{ °W}º ‡té—šUtT^˜š‡téo rŒ T M: € f¡æ “ S ŒŠ € P_×®‡ ŠåædäP x¬y|{ y|{ ya}•Õ ] [™T^UtT‡afs™V^¦t­ ”Nî“hT^]_“^fȓܑ¼™©sT“Ü‘¼gsT !b
xzy|{ y|{ °Wy ST^‡tT^˜ Œ efkV^“h¹¢v [dhm®Pä] [Ÿsv¢¡PEŸs¶_‡WT^\ZSZP x¬y|{ y|{ ya}žE ̔T rŒ fh¹¢ŸsV Œ PE] [ dŸsV Œ Ìz¡^XZTdT^V Œ Pi\ZuON3ŸsV Œ P

Ý7÷ ЬÃ~ ONRÓ x¬y|{ y|{ ya}p§t ;p¦W¦ Š„ANµ©hVd© € P  “hT^dŽT^npSU [Vu_]^ š„S®P
Ö

xzy|{ y|{ °W‰w &p¦ [dÜN3\


\ PEŸh\ó[ŸsV Œ PiV^\Z“KPE\¼ šXËNƒUWŠ>
© åædäP x¬y|{ y|{ ya}ªs ]` · ˜š„7S¢fk[d
„ c € “hS rŒ [dTgsT^npU Šˆt“”T©hSZP

xzy|{ y|{ °W•R P åædäPE\Z“¥¡ P \ZT^S®P_\ ` eidŽè昚„ ê\ Š×®däP x¬y|{ y|{ ya}°E b,T×ÁnpoX P_]_© T¼cÙÚ¦ [썲T rŒr€îŒ [V^l € T

xzy|{ y|{ °Wž_ ¬¦   ŒŠ\ PE×®npoŸsd\ó[V‡¢¡^dÜN>\|f¤V^‡tV^d\|fÈU’‘Oo®P _ÛÄ ãwð Â!$AÒ 0 Ð â À Ýw÷ ÂRà ÷ Ð WL? àrÐ¬Ñ 3 ñ
xzy|{ y|{ °3§3 1
U’‘¼— € [ rÖ € 
Päe ‘RV æ“hT^]_TPiV^ŸsSTeÛNƒlhU_mTV … ŸiP x¬y|{ y|{ ya}Û³W Ÿ [X|fhUtÖTÏ\ZušN>˜š„ êTv¢NƒS‡Wd N“hUWdŽT^“ Œ N

xzy|{ y|{ °Wªw ‡ 


PEeEŸs„ANO¡ÏM¼N3eEn KPEV\ZV Œ eEn æPKeEŸsT^XZ¦’‘ Œ q I _ÛÄ !$
ãwð  AÒ ÷wÞRð ÒaÀ ? à ÷  ð Ð Þ ÑaÀrÀ ð 5? Ò Þ Ä ? ëÕ ðËã ÀºÄ ? 2hÂRá’ÂRàÀ ? Ò Þ ÄeJ¢Ó K
xzy|{ y|{ °W°_ “hT^Ut> „Š “¾f½UW©sT> „Š “¾f½V^“h¨KŸsT_V  ™X|fsu_S®P

xzy|{ y|{ °³t e ‘ \ZTS [ dŠ Œ TPE]_“z¡ ‚ f …A  Ör¡^V S’N¼¡¥XZX|fhV© Œ P x¬y|{ y|{ ya}¸ © € f £ru  PzM_“hTÏ]   Œ fÈUWT Œ V^XZS’¡^˜O„7S ` “”SUrq

xzy|{ y|{ °W¸ ©hdäP  Utd©sd¬f ¦t‡¢¡  š€ Q p̔eEV  ™Ÿ [dŽT^˜ Œ 


e P x¬y|{ y|{ yaya}º<r€ T^—OlhT]_T^„’f “ Ö € ˜ Œ f½Ö € ˜ Œ P²ŸsT^eE\ZT^]_V^SZP

xzy|{ y|{ ³}| ‡WY_T … d¬f´~˜ … eEV^dŸ [ P · Œ [ çO“ ` ]šNƒ“ ‘ gçO“hÖÚP _ÛÄ !$
ãwð  AÒæÃRÀ ÷ Вàrá¬À sÀºá¬À ] 2 ÷ ÂRÄìÑ gJ 4Kh? Ñ ÷Žö Ä ã À ð G Þ á¬Ñ /JÛñrò K
xzy|{ y|{ ³y ‹ € fhUt eŠ \|fȦW“^fȦ¾N3UP  mTv¬ é„ ê UWT^ŸsV Œ P x¬y|{ y|{ yayay ' ŠsdŽT^“ Œ f´¦ UtT Œ Y dŽT^“hvWT¼´¦
 U [“hú~XZ¦WTP

xzy|{ y|{ ³‰s b,V©sÌ [ ¡ SR € f´~ÍhU¬ šV Œ ¡^èƇtÖT^Vdè$UW©sT^S P x¬y|{ y|{ yaya‰wi T^V^„S’Nî“*bU  ™’N r€ T Œ qte [3VXZ\ì`äV^¦W[w
„ d¢`tŸsV^“KP

‰
xzy|{ y|{ yaya•Õ \ Œ e fhV P  “hé®P²\ &p̾fȄ!p¦afhVXZd\ZVS­ ¡ € fKP x¬y|{ y|{ yažt•Õ åæ]_S®P  Ÿs\Ë¡^Sfk“”T € [UW¡T Œ V^dŽåæT]_„7T‡WV Œ P

ï 2
Ð ð há’ÂRÄwÀ OJ¢Ó Kh?”ã ВÃВÄsÀÒpÂ~ëRÀºÒ ? à ÞÕö ÄsàrÐ!áj¢J Ó Kh? ÄwÀºàÑp ð J WkK x¬y|{ y|{ yažtžE Ÿ ‘Ogs„7årfk‡W˜ … “h©fȇt˜ … “hT^©sT´~VSXZT¼´ì´~\ó[‡tTrP

xzy|{ y|{ yayažE ‹ € fsU € TS ` V^“hUWTSf´  ’™ N d g†¡ €


ST^d„T^ÇTPE] [ P x¬y|{ y|{ yaž>§t ]_U¢N3dŽUWTé Œ W
U é Œ qtÖ‡t—šlsT^vt]EU¾N3dŽvWTrP

xzy|{ y|{ yayš§t<r€ T Œ qt] [ … UtT¡3 „Š “h]_¦WTÁŸ†N €  šgsUtU!‘ Œ `W] [ … T x¬y|{ y|{ yažtªs S¦  “h­7T Œ Ÿs“”SŸs“hUWTSls¦ 7rÖSTrP
ÎВÃВÄsÀ ð ЬÃRÀ ð ml Вá 6L3 0 Â3 J 4Kh? üÞ á ã ÀºÄ ß?ÞÕö Ä!A z ÷ Ð ð á 0 Ð’Ä ã @? ÒaÑ ÞRðËß

ÑpÂRÐ’Ä l*À ðËö JnN K x¬y|{ y|{ yažt°E lhe{pŸsSfUW©sT“”T Œ f}|;|,T^“hT Œ PE]E“Ü‘¼V^ÍheBP

xzy|{ y|{ yayaªs UW˜O„7T^VeiS¬NîV^“ € 7o Y_T  “hv¢¡^„ANµ] [d„AN>V^ˆ¢¡eiT %äЬÃRÀ G Þ7ã Вá 3 0 Ð’Ä ã Ò Ð’Ä ï 3öwð ÃRÀ ã Вà >q -A
àrá’ÂRÒpÒËÐ hàrÂ

xzy|{ y|{ yaya°E U Šé®P²] [U ŠéŠ© ¡^UtT^„ ê Nƒd—šS]ETS [PE] [dŽT^X € P ÑpÐ Þ Ä ? ÒB2ÀrÀ ã nJ N K
%WВÃRÀ ã ЬÃ7ВÄwÀÑ ð ÀrÀºÒ x¬y|{ y|{ yaž³W lsT^vÛf´ŸsT^S®PK]_UWTSèºfs„7T^S‹ € T^SÉ¤u(“hT € “æP

xzy|{ y|{ yay¼³t 


Ÿ ru ŒŠ13 „Š “ Œ dŽ“¾f½UW˜O„7T^däP_ŸsT^VdÖÏT Œ eBP x¬y|{ y|{ yažt¸ ;ÕU Šd¢` © rŒ d]ON Œ [d € P r€ „_P
\Zd N3d  mT

xzy|{ y|{ yaya¸ ]_˜ Œ T^S®PEeiú~Ÿs“ ‘ _è Ÿ [z` V]c“hT©sVdu_˜š„7SUrq x¬y|{ y|{ yš§}|

Ö“^f´ìm1\ËN>ˆ `ä—O“”Vd Œ `GXZˆ [V¼_lsUtd¢`t„ ê[ Œ Urq

Ý ÂRÄsÂ~Ñ 7ösß 6  ð  J¢Ó Kh? ã ЬÃ7ВÄwÀ ãwÞ à UA ~,ö Вà 6 á 3 JÛñRñ KÑ ÞRð Ò ”ÂRÒ ÷ Ã7ВÄsÒ /J¢Ô Kh? Ä 73 ß 2 ÷ Ò/J¢Ó K x¬y|{ y|{ yš§y ]_—O“”d ` u_ŸhX ` Œ   v¢¡^UWV“”XZVp
 Ì Œ UtT^\ [ u
xzy|{ y|{ ya‰Ž}º ]_S—Oe [3UtT^dzfȝ “ … T™®P  “h “ ¡¥ÇÏT^“hV^åæS¬N3] [ Œ É ,EÑaÀ ð ÄsÂRá{J¢Å Kh? ,w9 àÀºÒpÒpЬÃRÀsÛJ ñ 4K
xzy|{ y|{ ya‰Žy ST]E— € T“”VåæSÉ„ T^“hT^V^åKSŠ € ɐu Œ T^“ [¦aÉ x¬y|{ y|{ yš§‰s ] ŒŒŠt´ST^d Œ T¼´ìM_T˜ Œ ] ` ŒŒ TV^“hd Œ TV^S\ZUrq

xzy|{ y|{ ya‰Ž‰w V  ™ € T `WÌh©[ ¹¢“hœ¢]_d]P  “”Š¾“ ¡>p € T “¥¡^\ËN3U [×®TrP x¬y|{ y|{ yš§•Õ V^S— € T´~S“”d Œ T¼´Ö Utœ € mT¼´V Œ \ € f¦WdäP

ÎВÃВÄsÀ ßBö ÒpÐ!àrВÂRÄsÒ h


K
/J¢Ó ä? % Ð ÀOJ W-4Kh? l
ð  ð ВÄwÀ rq sJ WkK ð À x¬y|{ y|{ yš§žE b,V Œ Š
“ XZ¦ ‘ \ZT¼´— € T ´~V Œ UWT™f
m¡ o T€sV^S¦¾¡^dUrq
xzy|{ y|{ ya‰Ž•R ©hT©sT©   ©   è  ”
“ UtT^ÇÏTÁ‡t˜ … “”T¡V  ™V„7“¾Ései]_TUrq

x¬y|{ y|{ yš§h§t<Œ N> “ eET^˜ Œ V^S Œ T^˜ Œ T^VS›‡WT s̔T h„ ‘ hTV^Su € € U€
xzy|{ y|{ ya‰Žž_ 
bV pS “ ¡¥åæTSd¬f“hV Á“¥NO¡¥V Œ ©fh™f t 
… S rÖ € P x¬y|{ y|{ yš§ªs ¯RXËN>Š Ì \ËN3ˆ
 T¼´ì´Ç] jŠ“ “ gsT `s]j
r€ T Œ q7V™¹¢Š  “h‡WTV^U €tŒ q

xzy|{ y|{ ya‰Õ§3 e ‘RŸ†N h€ fsV^SûՓ¥¡^XZSf¤ÖT Œ Š


“ „7T rŒ SA OSŸsT Œ q " G !
ö À ð  ë Þ7ãÞRâ 70 ÀºÂRá¬Ñ ÷ JÛñ|ý K
xzy|{ y|{ ya‰Žªw ̔V© ¡ÕPE\ [ ¹¢UWTÏe ‘ ¹¢vt“”—OUWT¡Á\|fhVuE¹¢ eŠ \ ŸsÌ [ ¡ … P x¬y|{ y|{ yš§°E e [3Š
Ì d O
Q € p Ìhei]_×f € _dŽT^o q ‡[ í eŠ åKd²P

xzy|{ y|{ ya‰Ž°_ bT¼M €


T^\|fkÌܑO© _T^S [P²e ‘R\ZT^S [PiŸsT“”e f´SX P x¬y|{ y|{ yš§w³t UtS [¹ € … UWT¡ … S„¬fkdTÖdŽT^ÖRf … ST^V … ŸiP

xzy|{ y|{ ya‰~³t d¬fsV^© Œ T åºf“hT € []_× PEV\Z×®T^“hT^ST\†[\†[Ս_V^v,P x¬y|{ y|{ yš§¸ Vei¶_> dŠ \|fk “ M_“”v,P_ŸÉsX  — € fÈSd“hT^©sS®P

xzy|{ y|{ ya‰Ž¸ V^©sdŽn € dŠ Œ TÏ©[ Œ ¦ [‡rq3„7©sSfk©s‹ € “”T©hSZP x¬y|{ y|{ yaªì}|<€   eEV^ŸsY  XZV^“hXMON>„7Ÿ [n € ÖSŠåKdTrP

xzy|{ y|{ ya•}º ]_œ Œ TV^uO¡^„ ¡ÛU [STrPE\†[ · V^è晦WT^S [V^“z¡¦WT^“h] [P " G !$
ö À ð  AÒæëÕ ðËã ÀºÄ ? Ò Þ Ä ? 2há’ÂRàÀ ? àrÐ’Ñ 3]? Â~ÑaÑaÀºÄ ã ÂRÄìÑpÒ ‚J 4K
xzy|{ y|{ ya•y 
\ó[V^u_dŽV^œ¢Ÿ æUaÉs“z¡ rŒ [
“”To“¾f½“ho“”TSX P x¬y|{ y|{ yaªìy b r€ fsÇTS ` u  ™dhm ` Ÿ [ ™ rŒ [ SXZe   Ìhd²P

%Wá!Â ß ÀuJnN Kh?Ý ”2  ðI6 ¢J Ó hK ?”õKösð ÄvJ¢Ó K x¬y|{ y|{ yaªì‰s e XZT^]P  mT^SUtXZeiTϟ  šV“z¡^UtT^Sa` Œ[ Ÿ [¹¢ŸseEUrq

xzy|{ y|{ ya•‰w “#t Š>­ ¡ € fhûՓ”¡^ T XZeÛN>XZT^“hV^uO¡^Š© ¡^V Œ PKV\Z×®TrPiV  ™ € TUrq x¬y|{ y|{ yaªì•Õ<r€ T Œ qWV^eE¶_d²P²V^e {pŸ [ ég rŒ [ dY_“”„SfkU €[ P

xzy|{ y|{ ya••R V^™g [ 


 w [>V^XZYf´Vp
SeEvPE]` Œ T^ŸiPE]` ûՓ”däPE]_UaÉ ƒ ð ÀºÂRÒ öwð À sJ¢Ó Kh? Ñ ÷ À á!ВÒaÑ ÞRâ ÄhВÄwÀ,Ñ ð ÀºÂRÒ öwð ÀºÒ®Ð’Ò &GÀºá Þ10
lÀrÑaÀ ÞRð JÛñ Kh? ï Ò ÷ JnN Kh? % ÞRð ÀºÒaÑxq ð ÀsJ WkK x¬y|{ y|{ yaªìžE V^SV … S¡^T \ Š“”V … &D_T¼´ì´~„ € fkVS
¦ Š^¡¬„7TrPiŸ _\ …Š®P

xzy|{ y|{ ya•ž_ úeiT r€ T Œ q3V^S‡¾¡ Œ ûՓ”TXZT¦¬ šV Œ ¦¢¡^V] Œ ¦  UWS¬N x¬y|{ y|{ yaªR§t UW©sTŸ _èƟ _è * \&DfÈUWeEdeE£ŸÉ

xzy|{ y|{ ya•º§3 _T^dzfkdh²Tu5„7T^“ rŒ [ „7“^f½“”S©[ Œ T\ZS®P x¬y|{ y|{ yaªìªs U [e [>˜š„e [3˜O„7S’N3XZTèÆ×®“z¡^è V^S … € fkS“

YEÂ ß !
 hë Þ7ãÚÞRâ²ã ÀºÂ~Ñ ÷ JÛñ 4K ‹ € fhUt“”‡¾¡rPj

xzy|{ y|{ ya•ªw … U¢¡^dŽT^ÖøP_VŸ Œ ¼


‘ ŸhV Œ Pi]_UW“ Œ ¼
N ¡æŸhdŠ Œ dT q 
xzy|{ y|{ ya•°_ e ‘ Œ T˜ Œ f € U [ST¦
 T Œ T,\ZUtSf € UWdTo q € U,P L6L3
Ý ÞRð Â~Ñ ß?Þ Ò B2 ÷ À ð À uJ¢ÓRÔ K
xzy|{ y|{ ya•³t eET^X|f„7npo … d²PKM_T^»_3 „Š “^fk “ “  “ Œ f´~˜ Œ eBP x¬y|{ ‰{ yaªŽ°_ Ç~fhV^„“¾É½Š ­ V  ™ €

T^Ut¦ `ä‹ € fhUîŸ [¹¢eidŽU 7p̔dŽUrq
xzy|{ y|{ ya•¸ dT_]PEe fhvtŸKP · ‹ € T Œ q · q ‹ € T^„’f´ Ÿ1bT^\ZdäP x¬y|{ ‰{ yaª~³t S¦af´~˜ Œ V^ds`ä‡W‡tSUWS˜ Œ `t] [d“h—šU¾¡Ï×®Urq

ü ?
ВÂRÄŽÑ hã À ß?Þ Ä vJÛñ=N K x¬y|{ ‰{ yaªŽ¸ V^“ € „q V^“h¹¢v [ Ÿs„ ` “hT Œ[ Ÿ [z` r€ T^eET^\ZV“”©sT € ]ON

xzy|{ y|{ yažW}º dŽT^V^™r


 uEdzfkdŽT^V^™uEdäPEeEÌ [ ¡^dzfÈVSeEghT—šUtÖÚP x¬y|{ ‰{ ya°W}º V“”©sT^] € f´V^ŸÈST^e f´V^ŸkǬ[dŽV^Ÿ r€ T Œ q Œ „‹ € Urq

xzy|{ y|{ yažWy <€ T Œ[ … TS®PEŸ [n € ÖÏSfkS ْ¡ Œ f € T Œ [dh_]ON x¬y|{ ‰{ ya°Wy <Œ T^dŽT^Ÿm¼f´~˜ Œ V^ds ` u(U ŠˆWTçO“”TÏu(UW©sT^V̔XZUrq

_Â !
ðËö Äs së Þ7ãÚÞRâ Ñ ÷ À ÒaÀºÂ yJnN K x¬y|{ ‰{ ya°W‰w V“”©sT € TrP²\Ze [3SŠ¤Ÿ [z` V]5‡W‡WSŠŸ [z` SŸ [z` ]EeEUrq

xzy|{ y|{ yažW‰w lsu Š Œ Tϓ”év,PEŸsT^\ËN € T^„]ET ` ŸsV Œ dŽœ¢ŸhV Œ P !


V^„ p“h‡¢¡rPj

_Â 37ö 7J^ë Þ7ãÚÞRâ Ñ ÷ À KH0 Ð!Ä ã J¢Ó~ò K

•
ÎÐ ð ÀºàÑpÐ Þ ÄsÒ ÞRð < ö  ð ÑaÀ ð Ò „JnN Kh?æâ^ÞÕöwð ã Ð ð ÀºàÑpÐ Þ ÄsÒ ÞRð < ö  ð A x¬y|{ •7{ ya¸s¸ “hgf¡¥ŸsX rŒ [ eEdeETÏU ŠˆW£ ¶ Št´V «[w 
„ V^„ ¡ÛSUrq t
ÑaÀ ð Ò ? GÀºá Þ ÄsëÕВÄwëÑ Þ Â ã Ð ð ÀºàÑpÐ Þ Ä ‹KÞ ÃRÀ ð ВÄwë „J¢ù K
xzy|{ •{ ya°t•Õ V^„7\ rŒ [ 
eie [>¦P²eiT ”TØb,T\ZT^èÆ©sVd Œ è Œ TrP x¬y|{ •7{ ‰Ž}}| b,˜ Œ T ‹ €
… ¡ “ … TÁŸ [z` V^]5—š“h˜ Œ V … ¡^dŽŸh“hT^dŽvWUrq

xzy|{ •{ ya°tžE lhT£ € “hT^uON3l Œ N>£ €WrŒ TPEŸ   “z¡„7V¼_vtŸsV^èæUtTrP x¬y|{ •7{ ‰Ž}y bV^Ÿ … T^SV Œ d¬f … T^SV^Ÿ … 
TST¼´ì´~£ BT^„7STV^Sîu

xzy|{ •{ ya°>§t ædTV^„7‡ [„AN3uON r€ TV…!p € ` Œ [V^™g [V„! p¦WŠ“ l ÞŽÞ Ä ŽJ¢Ó~ò K
õ Àºá Þ ÄwëÕВÄwë?Ñ Þþð ÀºÒB 2 ÀºàÑpЬÃRÀ ã Ð ð ÀºàÑpÐ Þ Ä ÞRð < ö  ð ÑaÀ ð x¬y|{ •7{ ‰Ž}‰s V^©sUWT ` \ó[è昚„ êUWT^èK˜š„ ê „՘š[E „ P_e [>U [„7ÌhT^˜ … “KP

b,“hTp ¦t“”Ut“”TušN>SU [„ÜN3uON3uON3SU [„! p¦W“hUrq


xzy|{ •{ ya°tªs x¬y|{ •7{ ‰Ž}•Õ V^“ … [P²] [ …

T ` \ó[P_\ó[¦ T ` \ó[d¬fsg … N3\|f¤VS\ZT^ŸsV Œ P

xzy|{ •{ ya°t°E lh— € ¦W“ ` l Œ N>ušN>S ` lsT^uON3S ` lsTË ¦t“ ` V™g [
p x¬y|{ •7{ ‰Ž}žE r¢Ö~fÈÖ 
b “”T Œ ‘¼eP²]fhUÛfp X|ÉhU’‘ ¡‡WT
+ P_eiXZTV^SV … P

†®ÀºÒB2 ÀºàÑpЬÃRÀ á ÞRðËã Ò ÞRâ Ñ ÷ ÀØÀºÐ¬ë ÷ Ñ ã Ð ð ÀºàÑpÐ Þ ÄsÒ x¬y|{ •7{ ‰Ž}p§t V^­ÖdTÖÚP_\Z\ … d¬fÈSt_™Š\ PZ_ŸsT^eEd²P

xzy|{ •{ ya°³t ˜š„ ê fk“hVt P_VŸ Œ ‘ ŸhV Œ S ¡¥Ù’¡ Œ f“hévaf½UWé Œ q


Õ l ÞŽÞ Ä $AÒÁÒpЇ97ÑaÀrÀºÄŽÑ ÷ 2h ð Ñ ? % ö á’á ß?ÞÞ Ä vJ¢Ó K
xzy|{ •{ ya°t¸ e [>Š Ì d P \ PEŸ Œ€ P_Ÿ  š“hT¡¼´ì´~„AN>ST `²V„7\ZT ` · UtT Œ q eiXZT Œ [gfho\|fk¦WT^‡ÛfÈVÌ#p
x¬y|{ •7{ ‰Ž}ªs Ì^f´  ™’N UtnËoXì`WV^™g [
†®ÀºÒB2 ÀºàÑpЬÃRÀh2 á’ÂRÄsÀrÑpÒWÂRÒËÒ Þ àrÐ!Â~ÑaÀ ã Ñ Þ Ñ ÷ ÀKÀºÐ’ë ÷ Ñ ã Ð ð ÀºàÑpÐ Þ ÄsÒ ?
ZiЬÀºàÀ 2h ÑgJ ð 4
 h
K ? ¿ÏÂRá â

xzy|{ •{ y¼³}º dŽV^“KPE\ó[ · fÈUW©†N3] šS [P  “h¦WT¡^S [¦WT¡^S [ÖRfkV“ … [P x¬y|{ •7{ ‰Ž}°E V^¦7R`t\ZeiXZ×®npŠî
o “hTŸ [¬` r€ … f¡!´ … ¡ `ä]_U Ša` \ZeŠ

xzy|{ •{ y¼³y Ì [Յ fkÌ ‘ ©  ŸsV Œ è ŠV Œ V^„\ZT ` u “ Œ mT‡


 ©sTrP l ÞŽÞ Ähá’Ьë ÷ ÑgJ WkKh? Z ösð Ð¬Ñ 3 ÞRð G ð Вë ÷ ÑpÄwÀºÒËÒ/J¢Ó K
†®ÀºÒB2ÀºàÑpЬÃRÀ Àºá¬À 2 ÷ ÂRÄìÑpÒÚÂRÒpÒ Þ àrВÂ~ÑaÀ ã Ñ Þ Ñ ÷ À ÀºÐ¬ë ÷ Ñ ã Ð ð Àºà UA x¬y|{ •7{ ‰Ž}Û³t u_V^˜O„ êeETe ÉhU [„ÜNƒû € fs—  STlh]_T„ q rŒ [ls]_¶ Œ T

ÑpÐ Þ ÄsÒ l I6 B2 Þ ÑgJ¢Ô K


 ð øÞRð Ò

xzy|{ •{ y¼³‰w 'ŠsdT^“ Œ P_Ÿ [npod N3e fk“hT^UtS®PEe [>U [„’f´ rÖÏS®P \ x¬y|{ •7{ ‰Ž}¸ eEX&_+ T+ÉkXZTS ` u(V^ujt ` X;:rU ucX²vWUrq

xzy|{ •{ y¼³•R Ÿ [¹¢Ÿs„7˜ Œ PE]_T^“¥¡^¦aÉsUP²] [l Œ 3


N eEèÆV^„ p‡tÖTrP ! ,j9!< ö ВÒpВÑaÀ;G ÀºÂ ö Ñ 3]? Ý h2 á’ÀºÄ ãwÞÕöwð J 4K
†®ÀºÒB2ÀºàÑpЬÃRÀ 0 ЬÃRÀºÒ ÞRâ Ñ ÷ ÀØÀºá¬À 2 ÷ ÂRÄìÑpÒ x¬y|{ •7{ ‰Žya}º ] [ gsUWTϟsdUWTÁ\|fh¦tT,\|fh¦tTeET^V˜ Œ Ç [ ¡ÛV Œ c1V^“KP
xzy|{ •{ y¼³ž_ eEV^dŽn € f´¦
 U [eiVŸsXZT^V^ŸsY_XZT¼´S [ŸsUWTP · UWT Œ q 50
Ý Ä Þ 1ÞRðæâðpÞ ÒpÑ rJý Kh?”Ý Ä Þ50Áãwð Ð â Ñ ? ÂRàrà ösßBö á’Â~ÑaÀ ã ÒpÄ Þ10 J¢Ó K
xzy|{ •{ y¼³”§3«Œ T^U
 eiv¾NO¡æ\ó[¦
 „7˜ Œ NîuET´~Y_STuET´ rÖÏST^“ Œ N \ x¬y|{ •7{ ‰Žyay b“#p € T €trŒ [ S’N>©hTd rŒ [gsTd rŒ [V©hSa`WV^©sUWUrq

Ý ÀºàÑ ÞRð GÀrÑ 0 ÀrÀºÄ ã Ð ð ÀºàÑpÐ Þ ÄsÒ gJ¢Ó Kh? _šÄhÄwÀ ð 2 ÂRàÀJ¢Ó Kh?
ÒBh ¿ ÞRð Ð ‡A x¬y|{ •7{ ‰Žya‰w lsTX Š € `WV^UtV^©seETÏu_T¼´ìmµV©sUWT^S¬NîV^©sUt]` ©sV Œ P

ˆ ‰J¢Ó K
Þ Ä ‹KÞ á ã ÄwÀºÒpÒ ?*‹KÞ á ã Jý K
xzy|{ •{ y¼³ªw ¯RXËN>̔T´~‹ €t€ `ä—O“”ŸsV^„\ì`WV^„7\|fsU¢¡¼ç € Š1V“”V„7e q V  ™ € T^Urq x¬y|{ •7{ ‰Žya•R \ËN Œ `W‡ [v Š Œ ­7„hmT¡rP_] [g¥N>UP_V^\ZV^\ZdzfÖoZP

xzy|{ •{ y¼³°_ ;Š € ˜ Œ b d¢`t—O“”˜ Œ dTXì`Wu · “”TXì` Œ [UWnpoXZUrq x¬y|{ •7{ ‰Žyaž_ÿŒ [gsTd²PE\ËN Œ X Pi\ËN Œ fV^©sU,P_]_œ Œ T´~˜ € V^XZY_eETrP

‹ á ÞÕösã JÛñ=N Kh? á’Ð’ÄwÀ ÞRâ àrá ÞÕösã Ò /J¢Ó Kh?Aõ Àºá Þ ÄwëÕÐ!Äwë Ñ Þ àrá ÞÕösã Ò Î ÷wðËö à/J¢Ó Kh? ï ëÕÂRÒaÑ 3 Œ
 J WkKh? ï ëÕÂRÒaÑ 3 ! $AÒ 0 Ð â À&J¾ÂRá!Ò Þ ÒaÑp ð ÄhÂ ß ÀºÒ K
xzy|{ •{ y¼³s³t

b,¦ `WU ŠˆÛfȓhT^Vd“hT^©iP rŒ SV € —šS [Ì¥¡^XZT^©seBP x¬y|{ •7{ ‰Žyš§3

… [“1bÕÉ æT^SŸhTV^„_P r€ T Œ q_b,‡  — € Päe [p
 ¦W]jp¦W“KP
xzy|{ •{ y¼³¸ … TdT … d¬fÈÖX … d rŒ V^o—š“hT^Spqt“hT^Vd„’f´ pÌ [¦’‘ Œ q \ x¬y|{ •7{ ‰Žyaªw U  ™T^“héVvWd r€  “½X|fhŸsT^U [„ êT] … VU¢¡^v¾N

xzy|{ •{ ya¸s}º ˆtSÖrN>U¬  Œ U [V^„7dŽÖXZU [ 1 …  šU € fhS € P Ý Ñp ð½ÞRð ÂRÒaÑaÀ ð Ð’Ò ß J¢Ô Kh? ^Â ß ÀºÒ ÞRâ Ñ ÷ ÀîÓÕý›à Þ ÄsÒpÑaÀºá’á’ -A
xzy|{ •{ ya¸sy eET^„7V ËÌhS’N U ŠˆWUtT^XZTV™g [U Šˆt¦WŠ3
“ ´~V¦
 € Urq ÑpÐ Þ ÄsÒ®ÂRÄ ã Ñ ÷ ÀºÐ ð 2h ð ÑpÒ

ƒ ÷Žö Ä ã À ð ВÄsë J WkKh? 8tЬë ÷ ÑaÀºÄhВÄwë JÛñrò Kh? ƒ ÷ö Ä ã À ð A x¬y|{ •7{ ‰Žya°_ St²™U’‘p|`ä¦` Œ TdT Œ TdeET¼´œ € [o [ȓhTÁV  ™ € T^Urq

àrá’Â\2‰J¢Ó Kh? 3
8 Ьë ÷ ÑaÀºÄsВÄsëŒ.”ÂRÒ ÷ J¢Ó K x¬y|{ •7{ ‰Žy¼³t „7T¼²T^V € n € f´V^åKS’N3— € T^V„ Œ TdTb,å € [ ‡WVåæS’N

xzy|{ •{ ya¸s‰w«rŒ V^S Œ `²‡tV^Ör¡ Œ UrqtU ŠˆWV^Sˆaf¡†Š1


g dŽV^] Œ T´~V„½u x¬y|{ •7{ ‰Žya¸ dT … T^V“”\ZT×®T,Ÿ [¹ € Š Œ [V]æç € V Œ ¹ € ɵM_V“ # € T

xzy|{ •{ ya¸s•R &pŸsT,\


\ i
Œ „7T i TV^„7˜ €  Ž
d T^“h— € PK_vtlh¦tT x¬y|{ •7{ ‰Ž‰ì}| ]_UWT 
… V^S ”TP *
r€ [ P²lf hŸh„T¦WT„ êŸs„7TrP_V  ™ € P


xzy|{ •{ ya¸sž_«Œ Vo—š]És„7T^VUWS’N›V“”Ǭ[£r£ ruEXZT®u_ŸsXZTbV^Ÿ x¬y|{ •7{ ‰Ž‰ìy U’‘¼‡W\ËN>g¥¡ `tU!‘¼‡WV\Zd rŒ V  UW¶ Š“hT¼´ì´~‡
 © T €
s v¾N

w   Ö¡¼m [ “¥¡bV^SˆÛf¡¥gfkU ŠˆWû € fsV Œ Vdd ` UW„_P


xzy|{ •{ ya¸7§3« x¬y|{ •7{ ‰Ž‰ì‰w Õú~“hXZT rŒ V£d¬fs>„Š \ Š Œ T^dŽeiTÏV^S“h]_V^˜ Œµ€ TrP

†ÁÂRВÄ4G 5Þ 0 J WkKh? Ziá’ÂRÄwÀrÑÁô ö 2hЬÑaÀ ð ¢J Å K


xzy|{ •{ ya¸sªw ˜O„ êT € [ՅË` \ ·… S [ rŒ 3„Š “ÈÙÚÖ [ d¬fhV© Œ Urq
Õ x¬y|{ •7{ ‰Ž‰ì•R Ìܑ¼©  ŸsV Œ P_] [dŽT^u_T € f¡æ‡¢N>¹¢ŸsV Œ V … ¡^gsvafȇ [é®P

†ÁÂRÐ’Ä J Ó Kh?
¢ Î ðpÞÕö ë ÷ Ñ J¢Ó Kh? ‹KÞ ÄìÑpÐ!Ä ö A x¬y|{ •7{ ‰Ž‰ìžE ÖrN>“µbT^VY_d]fk“hT^u  ŸsV Œ Vèæ™V\Z×ÁVnpoÖÚP

ÞÕö Ò ð ÂRВčJ¢Ó Kh? Î ðpÞ h 2 á’ÀrÑpÒ Ziá’ÂRÄwÀrÑ&²ÀºÄ ö ґJ¢Ô K


xzy|{ •{ ya¸s°_ “Ü‘¼V^Íh“”g†¡ ` Œ V^­7ˆtT ŒŠt´“”‡
 ©ɐ]_UÛÉ
T^©sT´~“h‡ x¬y|{ •7{ ‰Ž‰R§3 \ [· fȝ „ — € ‡ [ é®P²eiT‹ € ’ \ZSTϦWT‡¢¡^“KP_eEV^“KP

xzy|{ •{ ya¸Ž³t jpŸsT Œ … TdT^] bT^]_T^däPE\ËN>eidzf*pÌ [eEvWTP  U’‘ Œ TrP Ziá’ÂRÄwÀrÑxl  ð Ò ‘JnN Kh? Ziá’ÂRÄwÀrѓl*À ð à öwð 3 J WkK
¿ÏÂRВájJ¢Ó Kh?@‹ á ÞÕösã 3 ã  3 x¬y|{ •7{ ‰Ž‰ìªw bYETdeBP_e [>ÖRf½¦aÉsUafÈX|fhV^© Œ TYfUW©†N3] [ Œ P

ž
xzy|{ •{ ‰ì‰ì°E dzÉhV©hv Š € f½Ì [ … P_]É € PE]_UaÉÈ]ÉhV^dŽ\ZS åædzÉ x¬y|{ žZ{ ‰Õ§w³t VS\ZT,V^S\ËN3V¼mS’N›dTV^™V  ™ € TUWT²vW„7T_ŸsT

†Á ÷öÚÞRð Ñ ÷ ÀØÂRÒËàÀºÄ ã ВÄwëþÄ Þã À ”JnN K x¬y|{ žZ{ ‰Õ§¸ V“”¦tT^“hdÜN Œ UWV  “”˜ € ÉkdŽÖS’N € TV^UtS’N Œ U¾N

xzy|{ •{ ‰ì‰³W<Œ U rŒ [ dT©[ P  “h¦WT¡^S [ PE]  ` V^©seŠ € fÈV^“ … [ ˜ Œ [ „_P Î, ð I6 ÄsЬë ÷ Ñ ? l ÞŽÞ Äsá!ЬÑZÄsЬë ÷ Ñ

• ð ÒËÂ ß C
 ÛÞRð x¬y|{ žZ{ ‰Žªì}|«Œ V^U T Œ TUW]ONîdŽT^V™û € ɏ¡A—  S’N›u_V^˜O„ êe € T¼´V^˜O“ Œ T

xzy|{ •{ ‰ì‰ì¸ ]_œ Œ g†¡ € fÈUWdÜN>£ € V™U [×®T^Vèæ™V\Z×ÁVnpoS®P ^Ьë ÷ Ñ®Ñ Þ ëRÀrÑ ÷ À ðx0 Ð¬Ñ ÷ -C
 ã aÞ Ð’ÄsВÄwë ã  3 Ò

†ÁВÒpÐ!Äwë ÞRâ Ñ ÷ À ‚– Þã ВÂRà,ÒpЬëÕÄsÒ 5J—8tÂ~ëÕÄs Kh? ƒ ÷ À ˆ Þã Ð!ÂRà x¬y|{ žZ{ ‰Žªìy bT^‡tT^V^Ut“ Œ ¡UWT^ST^© ¡ € [¯ Œ T € T `WV^SV\«ŸhV_v¢N

xzy|{ •{ ‰ì•|}| dŽT^\ËN>ST^U [„ € È


f X & ËSa` ŒŠ Œ [U Šgs“Ü‘¼ghT„ € P ‹KÞ á!á¬ÀºàÑpÐ Þ Ä ? 83Â~ÑaÀ ÀrÃRÀºÄsВÄwëJ¢Ó K
ÞRâ ÄsЬë ÷ p
Ñ Ò

Ý7ö Ä JnN 4K x¬y|{ žZ{ ‰Žªì‰s ‡WvtdT^™a`tV^S\ZTÌ#ž q € P_ls„’fsgfkdÖÏS’N3U [×®Urq

xzy|{ •{ ‰ì•|y ] šd]  € ¡T € ¡^UtT^V^„— € ­T^„7\ZT—šUWV„7“hT^eEdTrP l Ð ã ÄsВë ÷ Ñ/J¢Ó Kh? ï 2 À ð Ð Þ7ã ÞRâWþ÷wÞÕöwð Ò/J¢Ó K
xzy|{ •{ ‰ì•|‰s ¦WT  eEdT©  eidŽÌ
™˜ ls¦WT^eEdV“”¦tT^eEdTP x¬y|{ žZ{ ‰Žªì•Õ b … ¡^dT™V^S\ËNäm¼É­¬ÉÈ­’É € TUWls©sd¬É½]EUÛÉ

xzy|{ •{ ‰ì•|•Õ ¦WT  “hV^­“  “h—š]_œ Œ Tåæ©sV^d„åºfh¹¢vtd ~U Lp € P ô Þ Ð’Ä ÞRâäâÞRð ÑpÄhЬë ÷ ÑpÒ ? 83ÂRÒaÑ ã  3 Ò ÞRâäâÞRð ÑpÄhЬë ÷ ÑpÒ ‘J¢Ó~ò K
xzy|{ •{ ‰ì•|žE V“”e Œ ¡^STe!¡ÛUWT Œ ¡nËoV^UWV©sdT^évWŸ  šgsvP x¬y|{ žZ{ ‰ŽªìžE ]cŸs“¥¡^]` V … P²lsV Œ Ÿs—OŸ ru_„ * !p € f € ¡^„7˜ Œ dUrq

xzy|{ •{ ‰ì•r§t Ǭ[UWVv rŒ dŽV^vtV^U¢¡^™V^è晦tT^S [V“z¡^dzfhu_S®P % ö á’á ß?ÞÞ Ä ã  3 J¢Ó K
xzy|{ •{ ‰ì•|ªs

V^“h¦WT^“h] [‡ ¡^©sŸsV Œ V  —š“hgsT ` ŸsV Œ d©sŸ¥¡V Œ P x¬y|{ žZ{ ‰ŽªR§t Ÿ_T^˜ Œ ɐŸ ru_„ !p € ɽŠ ­ ŸÉhv¾¡^UWT]šN Œ [ŸÉhVv¢¡^UWT

xzy|{ •{ ‰ì•|°E ¦tT^S [© ¡ ` ]Pi]_© T ` \†[ rŒ ŸsS®PE]_V^“ Œ TÏdV^“KP ^Ьë ÷ Ñ ÞRâ Ñ ÷ ÀîÂRá ß?Þ ÒaÑ â¾ö á’á ß?ÞÞ Ä ? ^Ьë ÷ Ñ ÞRâ Ñ ÷ À ð À ›A
xzy|{ •{ ‰ì• ³W 
Ÿ _T¼ rŒŠÖÏ]_T ` dTV^\ &p\BT € TST¼m rŒ V^U ©sT ÂRá’á 3 â¾ö á’á ß?ÞÞ Ä

xzy|{ •{ ‰ì•|¸ eEU¢¡^]_T¼ONƒÖ‡t£ruZ [ X|f¡¥eE̔˜ … [  ™ € N Œ S[ P x¬y|{ žZ{ ‰Žªìªs eiXZT©†N3SŠ1]_T¼´S [UtV Œ PiŸ  šv Š^¡ZdT^eETÁV^S\ZTeidŠ

xzy|{ •{ ‰ìžW}º lsÇRf Œ 


S fÈV^„7SUtV^v,PE×®ÇRf Œ fX|fheEÌhT^˜ … “æP ^ÏÀ 0 ß?ÞÞ Ä ã  3 J 4K
xzy|{ •{ ‰ìžWy ÕSfk¦t‡af½¦WT^UtV^SV … èæT ` ´~\ [ UtT^ú € VrÖÏS’N3ŸsV Œ P x¬y|{ žZ{ ‰Žªì°E b,UtT^“hT r€ TÁ—š“hUWT“ r€ T®„7\Ë¡rPE]  € Š^¡’˜O[w
„ ]` ‡WU,P

Ý7ö Ä @$AÒæÑ ÷wð ÀrÀ Â~ÑaÑaÀºÄ ã ÂRĎÑpÒ ? Ý7ö Ä@$AÒZÒ Þ ÄvJnN Kh? ¿ÏÂRá Þ J 4K ^Ьë ÷ Ñ ß?Þ ÒaÑpá 3;0 Ð ÷sÞÕö Ñ ß?ÞÞ Ä ? ^Ьë ÷ Ñ 0 Ð¬Ñ ÷wÞÕö Ñ>ÂRÄ ß?ÞÞ Ä 3
xzy|{ •{ ‰ìžW‰w UtTh d²P_V^ŸsY_X|fk„7npoèænpoT ` \|fKPKŸsV^dŽŸsT^åp¡^eETrP x¬y|{ žZ{ ‰Žª³t ]_T„ ‘ Š>
Í ˜O[„ PEV]ES¬N3“hT^XËN Í ˜O[„ eiXZTe [
]_TSŠ> ©  P

xzy|{ •{ ‰ìžW•R ] šdŽ]^  Œ f´évaf´~SA šéZPKeiTp € VŸh‡¾¡^éoT‡ ÖøP


 ,iàrá’Ð>2hÒaÀ ? i , àrá’Ð>2hÒaÀ ãÝ7ö Ä ÞRð l ÞŽÞ Ä

x¬y|{ žZ{ ‰Žªì¸ ŸsdT‡afȇ


xzy|{ •{ ‰ìžWž_ “ g rŒ [ŸsVdV … éŸs]^  € ¡^eEUWnpoX Š
ŸsV^dŽŠ
 ©fkdŽT^©[ ‡
 rŒŠ¤V^—O“”˜O„’Éku5Ÿ   V^¹¢vîu

†Á 3 JÛñRñ Kh? 83Ьë ÷ Ñ ÞRð G /JÛñRñ Kh?Ý7ö Äsá’Ьë ÷ r


ð Ьë ÷ ÑpÄsÀºÒpÒ Ñ J WkK x¬y|{ žZ{ ‰Ž°t}| ]fsŸhœ¢XZ“^fhŸsdŽ¯ Œ k
É ­’ɤb ; ˘ € [—OŸhT Œ Ÿ ŸsT^V^© Œ P

xzy|{ •{ ‰ìž3§3 VeidŽvaf U €  O×ÁT `ó´~\ó[‡t¦WV rŒ ˆ’‘OVvWdLpU € P Ý7ö ÄÚÂRÄ ã l ÞŽÞ Ä

xzy|{ •{ ‰ìžWªw ¦tT^S [ P_eidzfÈUtdÜN>V^uP  ™’N>Ÿ [z` ] € fh„AN¼¡¥V … V Œ PKV  ™ € TUrq x¬y|{ žZ{ ‰Ž°ty 'e € fs¯R— € TÁŸ [¹¢Ÿs“”˜ Œ ÉkV„7“”TeidŽV^S\ZTeidzÉ

xzy|{ •{ ‰ìžW°_ÿr€ [P_ls¦WTé‡ [V^u_V  —O“”o q ¦tT^¦WT


 p\V“”Ǭ[V Œ „AN>œ Œ€ P ^Ð ß ÀºÒ ÷ Â! ƒ Ð ß ÀÄwÀrÀ ã À ãâÞRð .hВà 6 À ð ВÄwë ÞRâ ÂRÄÚÀ 3 À

xzy|{ •{ ‰ìž³t d¬fsV^uPE\|fsV^u_é¦ Šµ¯RXËN>Š1


Ì lseET^\|fkÇ~f Œ bT Œ ŸKP ñºùO^Ð ß ÀºÒ ÷ Âs ¡"ØÂRÒ ÷ Ñ ÷  ?#W òs"ØÂRÒ ÷ Ñ ÷ Âu ¡"ØÂRá!Â

8 dö 6 À 0  ðËß J 4Kh? ²À Ið 3Ú÷wÞ ‘


Ñ J 4Kh? l Ð ð Â~ëRÀ uJ¢Ó K x¬y|{ žZ{ ‰Ž°t‰s b,ÍhT^„7\<VSU ŠgsT r
 Œ
[ eiT͔TV^™a` \ Œ q Œ[ Œ TrPEeEXZT

xzy|{ •{ ‰ìžW¸ efs¹¢v`WeE“^fh¹¢v`tUW˜š„¬fh¹¢v`tei[s


„ ¹¢v`tV^™g [ Œ ­7V Œ W ”
ò " ÂRá’ s ¡"ØÒ ÷ ÂRÄs ? ñºÓ”"ØÒ ÷ ÂRÄs ” ¢l ös÷Žösð ÑpÂ

xzy|{ •{ ‰R§}| V Œ pU` Œ Nš:rv`W×Ád¾` Œ ­7˜OU!‘¼‡ Œ ‘¼¹¢vWTÁUWdÜN>V^u_eET x¬y|{ žZ{ ‰Ž°t•Õ«Œ T rŒ [V™p` \ Œ qi_v rŒŠ Œ [U [©   Œ f!¡æ­7T^„\ZT¼´V  ™ € T^Urq

eET^XZ“h‡¢¡rPj W ò/l ös÷öwð ÑpÂg ¡J—% ö á!á tã  K 3 J¢Ó ¿ ÞÕöwð Ò Kh? =ñ NÎ, 3 H


Ò  £Zä 6 A

Ò ÷ ÂXJ â^ÞRð ÑpÄsЬë ÷ Ñ K

ƒ Ð ß /J 4Kh? %äÐ ð ÒaÑFJ¾á ö


À Äs ð àrÂRá¬ÀºÄ ã  ð 3ã  ›K 3 J¢Ó Kh? 8 ö Äh ðäã  3 x¬y|{ žZ{ ‰Ž°tžEÿŒŠ Œ [V^™a` \Z„©^fsdT™®PiŸ rŒŠ1„7\ZŸ ru(u 
xzy|{ žæ{ ‰R§y eET^X|fV„7;f´~œ € SŠ©sT^VŸ]_U € f´œ € mŸ_V Œ P %äÐ ð ÒpÑ ÂRÄ ã ÒaÀºà Þ Ä ãCâÞRð ÑpÄsЬë ÷ Ñ ? Ó â^ÞRð ÑpÄsВë ÷ ÑpÒ ¢  J—8 ö A
Π3 JnN Kh? l ÞRð ÄsВÄwë J¢Å Kh? ,_ÃRÀºÄsÐ!ÄwëXJ 4K Äs ðUK l Þ ÄìÑ ÷

xzy|{ žæ{ ‰R§‰w lsV Œ Ÿs„ q Šœ


­ ÕU Š  ™¬N3—šŠ“ Œ „7T´Ž´ÇTV rŒ m € fÈ­ € fiP x¬y|{ žZ{ ‰Ž°>§t ŸËÉkŸ  š“”¡¼
T ´~ŸsdzÉk\ó[¯RXZe ‘R¹¢vaÉkUtT^] rŒ [ Œ T^“ [¦aÉ

xzy|{ žæ{ ‰R§•R ˆ fkV„7ST´~©sS’N “hT Œ [¯RXËN3Š1


Ì V^„7“h]_“”T]_d¬É 0 Þ
ƒ K ßþÞ ÄìÑ ÷ Ò   †ÁÐ¬Ñ ö J¾ÒaÀºÂRÒ Þ Ä Kh? W †ÁЇA
xzy|{ žæ{ ‰R§ž_ ls— €   gf´©hU [ ¡^× ` e ú €
i U [ giPAlh— € [ s
g ]ONGbV^Ÿ Ñ ö Ò “  ï 3 ÂRÄs J Ý À ß ÀºÒaÑaÀ ð UK
xzy|{ žæ{ ‰R§”§3 ‹ € [͚`äV“”¦tT Œ `äŠÊ
­ ¯RXËN3Š1
Ì Ÿ [z` V^]5‡afs]E‡¾¡ “Õ¹ €WŒŠ x¬y|{ žZ{ ‰Ž°tªs ­’Ék­’ÉÈUWT‡WT¡^V„ UWT]É r€ T^„ ‘ Œ [ rŒ d € Sa`WV^™V¦P

xzy|{ žæ{ ‰R§ªw ls¦tT Œ ` u5V^„ST^˜ ŒŠ Œ[ ]_T € ` ] ` ç € TV^Ÿ Œ ‘ ls]   P Ó ï 3 ÂRÄs u ’Y_ÀºÂ =ð ? ,¤< ö Ð!Ä Þ 9
ƒ ÷wð ÀrÀ 2h ð ÑpÒ ÞRâ 3]? Ï^ Ьë ÷ ёJÛñºÓ K
Ñ ÷ À ã  x¬y|{ žZ{ ‰Ž°t°E b € SŠŠ ­ ‡WV Œ é„! p„7V_vWT´~e!¡ r€ “h—š]_däP

xzy|{ žæ{ ‰R§°_ lsT²TŸsdT²U_ç € TtÁV  ™]`†ç € UEmƒ\Z“¥¡^dÜN x¬y|{ žZ{ ‰Ž°³W ]_UWdŽT^V^™V^„7Š1
“ eiTX Š1V^“hg [“”V­7g [“š`Wu ŒŒ q

§
‹KÞ ÄsÒaÑaÀºá’á!Â~ÑpÐ Þ Ä ÄsÂ ß ÀºÒ ã ÀrÑaÀ ð A x¬y|{ žZ{ •}}|<r€ T^»_U¢¡UWV  ™ € T `tŸ [n € MŠ € ]ONî] [e ‘ Œ `W“Ü‘¼gKP

ß Ð’ÄsÀ,ÄhÂ ß ÀºÒ â^ÞRð % ö á!á ß?ÞŽÞ Ä ã  3 Ò®ÂRÄ ã Ñ ÷ ÀºÐ ð®ß?Þ ÄŽÑ ÷ Ò 53


ô Þ øÞRðÁ÷  \2 2”Ð’ÄwÀºÒpÒJÛñºÓ Kh? Z 3]? Ghá¬ÀºÒËÒpВÄwëªJÛñºÓ K
B2
ðpÞ Ò À ð ВÑ

% ÞRð ›9
À 7Â ß 2há¬À ? Z ö Ò ÷ 43  à Þ ÄsÒaÑaÀºá’á’ -A x¬y|{ žZ{ •}y U [ —šl†N3V Œ PilsUW„’f½©sg¥¡PElsUafs„7T¼´ì´~UÛfh„7]jp UW„TrP
ÑpÐ Þ ÄÄsÂ ß ÀºÒeZä ö Ò ÷ Ð â¾ö á’á ß?ÞÞ Ä ÄsВë ÷ Ñ3ÂRÄ ã Zä ö Ò ÷  ß?Þ ÄìÑ ÷ ¥ x¬y|{ žZ{ •}‰s«r€ T^„T^S˜O„”m [dŽT^S˜O„_P_\ZU¾¡^\ZT Œ ] [×®T^VSƒu

xzy|{ žæ{ ‰ì°W¸ Ÿ [ ¹¢Ÿ € [ ¯ Œ TŸÉhv¾¡^UWT]šNƒŸÉhg†NîUtT^] Š Œ[ € ™]_T x¬y|{ žZ{ •}•Õ åþPZM Š € ] ` V^\Z“ ` ¦W„ ê ` eiú € T^v ` UWY_X ` \ [ ¦WUrq

xzy|{ žæ{ ‰³}| 


ST pST,]5ŸÉhgfÈUWT^ˆtT¼´ì´~ÇÏT^è  “hU ŠeET^„\ZT¼´ŸhdŠ x¬y|{ žZ{ •}žE ¦tT^“ [e`t¦WV^“he`t¦W‹ € `te [3\ZXÕ`i ŠUWUWV  ™ € TUrq

l* ð ëÕÂRÒ ÷ Ð ð Ò ÷  uJ¢Å Ñ ÷ ß?Þ ÄŽÑ ÷ #K J 4Kh? Zä ö Ò ÷  ¦JÛñròÑ #÷ K J WkK x¬y|{ žZ{ •}p§t \ rŒ ` u_T¼´ìm1V™g [ „ ê‹ € Š¤ŸsT^Ÿ ` Ÿ[ n € ` ] [ ×®T^V„ u

xzy|{ žæ{ ‰³y UtT^‡¢¡^\ËN>Š^g ¡Z]E©sTÁUWT‡¢¡ bT^‡


 © T €
h VvWeEè ]P ,j97àÀºá’á’ÀºÄìÑ«eJnN Kh?üގÞ7ã á ö à 6
xzy|{ žæ{ ‰³‰s ŸÉhŠ g Œ gs]_© r€ Ék­’É Œ ŸsT,UtT^ˆ Št´ìm w T^ú~‡ [ SŠ x¬y|{ žZ{ •}ªs U Œ Vú~XZeiTÏUWu_V^uO¡^eETlseET^npoU [ » Œ úXZÖRÉ

l*Â~ë ÷  JÛñRñ Ñ ÷#K J¢Ó K % ÂRá‡A


s x¬y|{ žZ{ •}°E ls\ rŒ “hT^u_eET^˜ € U¬ š˜ €W€ P(\ó[¦tT¼´ì´~“h©fkV“”V … P
ë ö ÄsÂXJÛñºÓþÑ # ÷ K J WkKh?‹Z÷ ÂRÐ¬Ñ ð ÂXJÛñØÒpÑ K J WkK ÎÀºÒaÑpÐ’Ä øÞRð 3 á ö à 6 J¢Ô Kh?@‹  ö ÒaÀ sJ WkKh? † ÞÞ ÑÁàr ö ÒaÀ

xzy|{ žæ{ ‰³•Õ<r€ Tæ Ÿ r€ P w T^ú~‡ [V^SeBP r€ T£ru  ™Š¤u  V^™e fU … [P x¬y|{ žZ{ •}Û³W  „ “š`tV^„͚`ä¦tT^‡ …Š € `W¦tT € `  ™’NîVS € V Œ V^“¥¡^V … P
_ÂRÐ’Ò ÷  76 ÷ ¢J Ó?Ä ãK J WkKh? ô 3 ÀºÒ ÷ Ñ ÷ ÂyJ WðËãK J¢Ó K x¬y|{ žZ{ •}¸ Š © Œ [ST¡ÏeiTdv`tÌzN>Öw`tVS„7T^Sa`²—O“”TV^„7eET^dŽvWUrq

xzy|{ žæ{ ‰³žE  “ \ZT× Š1UtT … “¾fÈdT … fÈû € ŠŠƒ \ [· P_\ [ V^u  —š“ € Urq ÝÞÕö á ¬J WkKh?«Ý ÑpÂ~ÑaÀ J ÞRâ G Þ7ãd3 ÀrÑpà ¥aKh? ƒ ÷wð ÀrÀ ~,ö ÂRá’Ð ‡A
ï Ò ÷  ãs÷ ÂXJ Ñ ÷#K ¢ J Ó Kh? Ý7÷wð Â|ÃÂRÄhÂXJn N Ñ ÷#K J WkK ÑpЬÀºÒ gJ ÞRâ ÂRá’áÑ ÷ ВÄsëÕÒ K
xzy|{ žæ{ ‰³”§t b,TgsTŠG € M_T^“hv Š Œ [ r€ T¶E¦tTrPæM_T^“hV^vteiè$]BP x¬y|{ žZ{ •ya}º  Š™ ‚ bT^—šUtTŸ [égiPEl … T^Sa`älse ‘RV Œ P_V  ™ € T^Urq

õK÷  ãwð Â\h 2  ÂX¢J Ô?Ñ ÷#K J 4Kh? ï Ò ÷ ÃÐ!čJ ýBÑ ÷#K J WkK
ã x¬y|{ žZ{ •yay V^“h\ ŠgiPEeET^V^XZe f´“  mT‡ [vWTPE] j“š`tdÖ rŒ UP

xzy|{ žæ{ ‰³ªs<r€ [ S’¡^¦ r€ lÉ*h Ÿs„7¦WT„ ê|¦tT^„ êŸs„7TPE]_UWTP õ Ð ð Ñ ÷ J¢Ô Kh? 83ЬÃ7ВÄwë‚GÀºÐ’ÄwëXJ¢Ô K
xzy|{ žæ{ ‰³°E<r€ T^„T^V^åKSŸì gf´~œ € T^å € [ÖRf´V^Ÿ r€ TA [eET^V Œ ¡^eŠ x¬y|{ žZ{ •ya‰w ÖÏS [Ör¡^SSÖ˜šUtT^VS1ÖVSé—šŸsV æé _“æP 
" Â ð ÑpÐ 6 Â
Ø Jù
¢ Ñ ÷#K J 4Kh? % ÂRá!á
s Jnl Þ ÄìÑ ÷ Ò Å1A x¬y|{ žZ{ •ya•R lsT^v¾N Œ [u Š Œ S¢fkÖ˜OU¢NƒÖ˜ Œ [Ö˜ € [\ZdÜN>V^dv,P

ñrò Kh? 1 z ВĎÑaÀ ð Jnl Þ ÄìÑ ÷ ÒñRñUËA ñºÓ K "ØÐ!Ä ã ÞRð Ñ 3 2ÀsJ WkKh? _ÛÄ ã ЬÃ7Ð ãsö ÂRá’Ð¬Ñ 3]? l*Ð!Ä ã Jý K
xzy|{ žæ{ ‰³s³W ÌhT^©[ X|fhÖ~ɼ¡äeET^V Œ ¡^V^eEefkŠ3
© Ut˜ Œ P²V^\ZV\Zd¬f´~V  ™ € TUrq x¬y|{ žZ{ •yaž_ ÖTV Œ ÖÏ¡T Œ `äu5]_T^UtT^˜ € `t‹ € V^¯ ŒrŒ [Ÿ ‘pm‡WT^—OU Œ T

Ý 2 ð ВÄsë ¦Jnl Þ ÄìÑ ÷ Òñ OÓ UA K J WkKh?”Ý7ösßþß


nJ l Þ ÄìÑ ÷ Ò W A 4K Jý K À ð x¬y|{ žZ{ •yš§3 Vu { ` Œ[ u Š Œ fk–t„ € `  “hT^˜ Œ ` –W˜OUWTS] ` UWS®P

“h]E˜ ŒŠ¤Ÿ [¹¢Ÿs]_U € P²] [dV¦W‡ NO¡¥¹¢U¨§¹¢UWeBP


xzy|{ žæ{ ‰³¸
 … N>“”‡¢¡Pj

xzy|{ žæ{ ‰ì¸s}| V^S„7Tˆ ¹¢vÛfhŸs‡WU ¹¢vf § ¹¢UWT^‡tU rŒ ŸiP


l Þ ÄsÒ ÞŽÞ Ä©Jnl Þ ÄŽÑ ÷ Ò&N1AOÔ K J¢Ó Kh? ï ö Ñ öhß ÄyJnl Þ ÄìÑ ÷ ÒZý5AOù K ‹KÞÕß 2 ð À ÷ ÀºÄsÒËÐ Þ Ä ? ВÄìÑaÀºá!á¬ÀºàÑ gJÛñ 4K
xzy|{ žæ{ ‰ì¸sy V  ™ € T ` lsT^“ ‘ q V  ™ € T ` ¦   VË
 Sk“hgh¡, T b mk\ZdV—  ™ € T^Urq x¬y|{ §_{ •yaªw Ì [V^»_U¢¡S’N3gsTV … gsvWT … NÏPEl ‚ TÏ\ ŠU [g†NîUtV Œ P

Ý ÀºÂRÒ Þ Ä ? Y_ÀºÂ ð ¢ JÔ K x¬y|{ §_{ •ya°_ l fsŸhXZV … Vè旚]` V^“h—šlsV Œ Ÿsû ‚ V^œ Œ
Št u Š Œ STrP

xzy|{ žæ{ ‰ì¸s‰s gsoU¢NƒÙ Œ “æP_Ÿ [z` V^]5UWT‡W¡^


T „ÜN3ST ` € [ ‡ P · UWT Œ q †ÁÀrÑaÀºÄìÑpЬÃRÀBВĎÑaÀºá’á¬ÀºàÑgJÛñ Kh? Þ á!ЬÑpÐ Þ ÄJÛñ hK ? ï ÑaÑaÀºÄŽÑpÐ Þ Ä ŽJ WkK
xzy|{ žæ{ ‰ì¸s•Õ ]` “”—O]Edzfk“h—š]_d¬f´ ¢„¬fk©sT € \ Sf´  ™’Nî\ZdŽ—š]_UWTP x¬y|{ §_{ •y¼³t … N … T¡^dŽvWT“ Œ NµU Š … T]` eEú~ŸiP_eEU¢¡ÏUtT^S]_Urq

¿ ösß ÂRÄ ©l Þ ÄŽÑ ÷   ï ÄsàÀºÒpÑ ð ÂRá ã  3]? ¿ ösß ÂRÄ 3 ÀºÂ ð   Î,Ð ‡A x¬y|{ §_{ •ya¸ b,“ … TSp`t]_UWT … TSp`WlsV^v … T^SUrq Œ m “Èu

Ã7ВÄwÀ ã  3 ï 0  ð ÀºÄwÀºÒpÒ J¢Ó Kh? †ÁÀ.sÀºàÑpÐ Þ Ä J WkKh? †®ÀºÂRÒ Þ Ä!A


xzy|{ žæ{ ‰ì¸sžE UWT^] ŠS r€ T^„7©fsdT^™ZPE Ÿ ™fk“hŠ¾g ¡¬v „ “ Œ P ВÄwëJ WkKh? Î ÞÕö GsьJ 4K

¿ ösß ÂRÄ Y ö ëÕ < ö  ð ÑaÀrÑ   Î,ЬÃ7ВÄwÀ Y ö ëÕ ? Î,Ð ‡A x¬y|{ §_{ •‰ì}| V^ujæ
 T¦afs‡afUtS  eiTdèæu_T¡Ï]` ± € TÏV“”u_TdvWT

Ã7ВÄwÀØÓ~òRòRò ”Y ö ëÕ u  õKð  ÷sß !$


 AÒ ã  3  G¿ ösß ÂRÄ 6 ÂRá>2h x¬y|{ §_{ •‰ìy V“”Ut\|f¡K¦tT^“hSTu  “k“”T]_STu(VS‡WÇ ŒŠ

xzy|{ žæ{ ‰ì¸7§t  „ Š“ € [‡t]E© ŠŠÊ ­ Ì T


 PEeiú~ŸÉ Œ[ Œ ÉkSó‘¼vWT^Urq x¬y|{ §_{ •‰ì‰w b ç € T^©sT^d rŒ e!¡ ‚§©fkV^“hV^u_Vei—O]ET Œ[ ] `\ € P

l*ÂRĎÃÂRĎÑp ð  5ýñ Î,ЬÃ7ВÄwÀ 7 3 ö ëÕ x¬y|{ §_{ •‰ì•R ]` > „Š ©s­7T^ŸsdzÉÈu_T¼m1]_UaɽV^Sv¢¡ € V^Sè € É

xzy|{ žæ{ ‰ì¸sªs UW˜O“”˜ Œ d¾` Œ[ V^„7‹ € T^ST ` € [‡WTST^U Šei]_œ Œ V Œ P ¿ÏÀ ð ÀºÒ ?ÞRð 3 Â~Ñ ÷ ÀºÐ’Ò ß J¢Ó Kh? l ÂRá’Ð’àÀ ‘J¢Ó Kh? ‹KÞ Äsàrá ö ÒpÐ Þ Ä ÞRð Ñ ÷ À›A
ÎÏÀºÒpÑ ðËö àÑpÐ Þ Ä ÞRâš0KÞRð á ã JGÀrÑ 0 ÀrÀºÄ 2
À Þ à ÷ Ò K JnN K ÞRð À ß J¢Ó hK ? ÎÀºá ö ÒpÐ Þ Ä J WkK
xzy|{ žæ{ ‰ì¸s°E ]` “ Œ ¡rP_lhX € PEeEú~ŸiPæ € PEeEú~ŸsT^˜ Œ ՗ € V^Ÿ x¬y|{ §_{ •‰ìžE V^Uj­ € T^„ ‘V͔ST¡^V rŒ e Œ T‹ € T^ŸsT^„¬fk„ êÜfs©hVu_˜ Œ SUrq

Ý Ð’Ä JÛñºÓ Kh? ,Ð ð Ñ ö À ÞRðß À ð Ð¬Ñ /JnN K x¬y|{ §_{ •‰R§3 ]_UaÉÈV^]_»_T^˜ Œ dT^»_T˜ Œ ɐ¦
 T^V˜ Œ VU¢¡ S­ € TUWV Œ ¦ ¡^U,P

xzy|{ žæ{ ‰ì¸Ž³W b +
 ™’NƒŸ `tŸ [UWT˜šŸsT^œ¢UtTŸsT^Ÿ¼`äVeiVú~̔gseEú~UWgsUrq ï ë ð ÀrÀ ß ÀºÄŽÑ ŒJÛñrò K
xzy|{ žæ{ ‰ì¸s¸ eEX†[gO`t“Ü‘OV֝S Sf´~ˆtU` ©fk[w
„ V^d Œ [w
„ ¹¢e ‘ Œ Urq x¬y|{ §_{ •‰ìªw ]` V^“h„7T^‡z RP_lsV Œ‚ TSp`GV^S € UWT¼M²“”]`óM_“hTrP

ª
xzy|{ §²{ •|‰ì°E bYON3eET^dŽT Š € [Ÿs‡WUtlsV Œ M_“h]_UWT … € P &¢„7“”‡¾¡rPj
\

2
Ý hÐ ð Ð’Ñ ö ÂRá 6 Ä Þ50 á¬À ã ëRÀ JÛñ Kh? z ÞRð á ã á 3 ÞRð 2 ðpÞRâ ÂRÄwÀ 6 Ä Þ50 ‡á A
À ã ëRÀ uJÛñ K ƒ ÂRá 6 ÞRð B2
Ò ÀrÀºà ÷*ÞRð á’ÂRÄwë ö Â~ëRÀ ¦JÛñ WkK
xzy|{ §²{ •|‰³W Uaf Š … N ‚ T¡SUW˜ € ™1V“ ‚ T^S ` V\Zú~Ÿs\ZT  ™ € fKP x¬y|{ ª{ •º§‰w
 
Ì T ÕN Œ [¦WTd Œ Nƒ¦WT^gsTχ¢N3“hT¡ p“hT^v¾Nî]_d  “ Œ N 
Ý ÂRá¬Ã~Â~ÑpÐ Þ Ä ÞRð ®G
á’Ð À ð Â~ÑpÐ Þ Ä ¯J¢ù Kh?Ý 2hÐ ð Ð¬Ñ ö ÂRáЬëÕÄ ÞRð ÂRÄsàÀ ¦J 4K x¬y|{ ª{ •º§•R ‹ € T©sT^d V¯ Œ XË¡^V^Ÿ Œ `ä¦tT^Vg Œ `²“hu_Sp`t“huP

xzy|{ §²{ •|‰ì¸ U [ V¯ Œ PE e “hú € VS“”¡^T vEM Š € fhVS®P¬M Š € ]_T^U ‘ Œ Urq ‹KÞRðËðËö s2 ÑaÀ ã J ÞRð à ÷ ÂRÄwëRÀ ã #K BÒ 2ÀrÀºà ÷ J¢Ó Kh?H0iÞRðËã JÛñ Kh?®Ý ÀºÄ!A
xzy|{ §²{ •|•|}| UafËf´Ÿh“h‡af!¡!´ìmT ‚ U V Œ
T^SUtV^“hÇT´~©O` W PKV  ™ € T^Urq ÑaÀºÄsàÀ uJÛñ K
J—83ВÒaÑaÀ ã K qhÃRÀþÒaÀºÄsÒaÀ Þ G C ÀºàÑpÒsJ WkKh?WÝ ÀºÄsÒaÀ ÞRð ëÕÂRÄsÒsJ WkKh? _šÄ!A x¬y|{ ª{ •º§žE b,Ÿs¦ ` \|f´Ÿs\
 &¢„_P r€ 
T£ T  ™Š\ &¢„ rŒ [ “hT^u_eBP

ÑaÀºá’á¬ÀºàÑ ö ÂRá ÞRð ëÕÂRÄ‰Û JñK x¬y|{ ª{ •º§h§3 V Œ ´ q ] [Ìh˜ Œ u € fȓhT^¯ € `tV · € T“hTeET^dŽeiTV^˜š“ Œ T

xzy|{ §²{ •|•|y ¨KŸ¼`W\&¢ „¬fk‡W˜ … dŽ]  Ÿs\ZT¡èÆV^“hg € Tb,U¾N ²À ã ÂRÒ J Òpà ð Ð>2sÑ öwð ÀºÒ K
¾ J 4Kh? Z ð À›A
xzy|{ §²{ •|•|‰s ‡afhu_dŽT;Õ V^˜O„ ê € TmT¡^è –Wg†N3e ` V^“hg € N>V^˜š„ ê € Urq Òpà G À ã¦0  Ú
ð Ð> 3 ÞRâ á!Ð â À”J ãs÷  ðËß À K JÛñ K

xzy|{ §²{ •|•|•Õ eiU Š^¡¬V^˜š„ ê € ` Œ [ŸsTË ° “hT^V„ UWS¢fhSŠ™TV^„ … N>V^˜O„ ê € Urq x¬y|{ ª{ •º§ªw M [V Œ P  ™’NƒŠ “ „Èb,TËST €W ™ € N … U¢¡ rŒ [ Œ V^­7V … P

ï ÒaÑ ð ВÄwëRÀºÄŽÑg¢ J Ó Kh? ÝL0 ÀrÀrёÛJ ñ Kh? Ý ÂRá¬Ñ 3 ÛJ ñ K ƒ ÷sð ÀrÀ ÃRÀ ã ÂRÒ J á’Ð’ÒpÑaÀ ã#K
¾ JÛñ Kh? Ý7ö GdA

xzy|{ §²{ •|•|žEÿŒ [“”d rŒ [ eEghT € f´  ™’NîU … [dzfÈXZ“hvP²e [EP ÒpÐ ã В ð3 ÃRÀ ã ÂRґ^ J ÃRÀ ã ÂRÄwëÕ K ÛJ ñ Kh?@, µ ß J¢Ó K
Z ö ÄwëRÀºÄŽÑgJ ÷wÞ Ñ K ÛJ ñ Kh? ÝÞÕöwð ÛJ ñ Kh? ƒ ÂRÒpÑaÀºÒ‘¾J ÂRá’áÒpÐ>9 K ÛJ ñ K x¬y|{ ª{ •º§°E V  ™ € T^U’‘¼e q ]_TU € Öz[g†NfÕ V Œ Š“ „7T  ™ €W ™ € N
xzy|{ §²{ •|•r§t V Œ ¯ Œ f´\p XZè«d]_TPEŸ [¬` V^] Œ ­7—O] [*gsoU¢NƒV^™g [ x¬y|{ ª{ •º§w³t V\ Š— € T^V„¤M [ ŒŠdY_UÛf*_ + T^dŽlhvt“¾É½]_UaÉ
ï ðpÞÕß Â±Û J ñ Kh? ,j9 Ñ ð À ß Àºá 3 h2 á¬ÀºÂRÒËÂRÄìÑÒ ß Àºá’árÛJ ñ Kh? W Z À ðËß ÀºÂ~ѲA ¿ВÒaÑ R
Þ I
ð 3 h
K
J¢Ó ² ? À Вà,ÂRàràÀºÄìÑpґÛJ ñ Kh? 8 Þ ëÕВà‚ÛJ ñ Kh? ,_Ñ ÷ Ð!àrÒrJÛñ K
ã

ВÄwëþÒ ß Àºá’ᢠJÓ K x¬y|{ ª{ •º§¸ V Œ ©sT^]PEŸ [ dT“ ‘ K


Õ U [ „7Tæ T^ÇÏT  ™ € P  “hdTrP
xzy|{ §²{ •|•|ªs V^“hUW„’f!¡¥—ËmŠ¤ŸhVdUtX|fk‡W˜ …Š¤ÖÏSUWS¢fh©sdŠ x¬y|{ ª{ •ªì}| b,T˜š“¥N3V_eÛNƒ„7npoS’N>V ŒrŒ e!¡ÛV“”ÇÏT¼´ìm!¡^\ZT  ™ € fKP

xzy|{ §²{ •|•|°E bT^UÛfh„_P²]f´V Œ VS©sT¡^d N›“”T£ € V^XZY_—O“”UtT^‡ [ vtT Œ q ƒ ÂRá¬À uJÛñ Kh? ,{2hВàÒaÑ ÞRð3 JÛñ Kh?Ý Ñ ÞRðI3 J¢Ó Kh? †ÁÐ ãsã á¬ÀOJ¢Ó K
bT^± € T^V € e fhŸsX& … Tm¡
T Ÿ [dŽT^v`tŸ*ru_X_vtUrq
xzy|{ §²{ •|• ³W ]_UWTeig†NO¡ Œ[ V^S©sT¡^d Nî] [dV¦Wˆ
 T¡^v Œ Ÿ¥¡vP x¬y|{ ª{ •ªìy 

ï ðpÞÕß Â~ÑpВàrÒ J 4Kh? õKð ÀºÂ~Ñ ÷ A x¬y|{ ª{ •ªì‰w ls̔˜ … eEú~ŸsSTÁe®mTls“”V. ¶ eETÁlhŠ>© VXZeiT
â^ð ÀºÒ ÷ ÄwÀ ð J¢Ó Kh? % ÞÕö á>Ò ß Àºá’á’Ð’ÄsëJ¢Ó Kh? † Þ ÑaÑaÀºÄ‰JÛñ K ÝÞ àrВÂRáà Þ7ã Àu¾ J Î ÷  ðËß Â K ÛJ ñ Kh?K
‹ ÞÕß 2 ÀºÄ ã Ð ösß ¢J Ó K
xzy|{ §²{ •|•|¸ ͔‡t˜ … P_] [‡WV˜ … P r€ T„7T^UÛfh„ANƒU [×®“hT^]_S®P
Õ x¬y|{ ª{ •ªì•Rÿ U ‘ V ŒrŒ [ … U¢¡^] ` V^© Œ TÁ]_UWT^–tV ŒrŒ [

] ` ‡ ©iP

xzy|{ §²{ •|žW}º Ÿ  šV Œ ‡W˜ … rŒ [[s „ ‡¾¡^˜ … fÈV“ ` r€ T^„7TUW‡tV^˜ … €WŒ q Z Þ ÀrÑpВà,à ÷ ÂRá’á’ÀºÄwëRÀá’Ð’ÄwÀ âÞRð à ÞÕß 2”á¬ÀrÑpÐ Þ ¯
Ä JÛñ Kh? † ösßþÞRð J¢Ó K
z ÷ ВÑaÀ J ñºÔ Kh?
Û ü,ð À 3 J Þ\³ A x¬y|{ ª{ •ªìžE ]_U r€ T Œ[ T V^e ` “”„˜ Œ NƒÖStM [ V Œ
]_UWT]_T¼m¡ P
0Á÷ ВÑaÀ K ¢J Ó Kh”? õ á’ÂRà ø 6 ÞRðÁã  ðI6 ”G á ö À”J ý K ^ÏÀ 0 Ò©J 4Kh? ^Â ß ·J¢Ô Kh?&‹
À ÂRá!á ÞRð Ò ösßþß?Þ ÄsÒ „J WkKh?&‹æÞ á’á¬Àºà UA
\ó[¯RXZ\ó[¦ \ó[Vu_å Š Œ V^“h\Z„!p € Š Œ ŸsT^npodŽTrP ÑpЬÃRÀ àrÂRá’ájJÛñ K
xzy|{ §²{ •|žWy 

xzy|{ §²{ •|žW‰w b“h„7T Œ P²V^] Œ fk‡aÉhdzf´“”XËf … “hX|f´Ö¬[ ¡^SZP x¬y|{ ª{ •ªR§3 “hT Œ T¡Ïlh“ ‘ V K“ ‘ ¡ æT˜ Œ  Ÿ „7˜ Œ P r€ T^„hmT¼´ -ž € P

xzy|{ §²{ •|žW•R ©sVdvP²ŸsT^npo [wdäPEŸsT^npo [wd N3gs—šŸsT^npo [ rŒ [ …  O]EdäP x¬y|{ ª{ •ªìªw bT^± € ž
T Š›bV^¦ … T^Sa`Wu(ST^U …Š € ä
` u(ST^U›u

xzy|{ §²{ •|žWž_ e ‘R¹¢v Š¤S¬N3XZT^V] Œ p € TUWeET^X&p € T^UtXZU Šu_eiTP x¬y|{ ª{ •ªì°E \ž
©   V Œ dŽT^eET^dvtT¼´ì´ T^S ` ] ` ©   V Œ ¥Ì ¡^©[ V^¦P²e ‘ Œ T

Y_Àºá’á Þ50 J WkKh?üð ÀrÀºÄ ŽJ WkKh? †®À ã J¢Ó Kh?K


‹ ð Ð ß Ò Þ Ä JÛñ K Î,Ð’Ò B2 ö ÑaÀ ÞRðÁã ÀGhÂ~ÑaÀ¦J¢Ó Kh? Z ð À â ÂRàÀ ÞRð ВÄìÑ ðËÞãsö àÑpÐ Þ Ä J¢Ó K
xzy|{ §²{ •|ž3§3 Ÿ†N Œ f‡aÉsd¬f½©sV^d„ êT^¦P_ŸsXZT^\|f©sV^d Œ fk©sVd Œ q x¬y|{ ª{ •ª³t V“”“hT^„¬fk‹ € “h©sT^däP r€ T^[„ Ÿs˜ € T^] rŒ [ “hT ´ q U [ ×ÁUrq

xzy|{ §²{ •|žWªw X|fsV^© Œ 


f dzfhV© Œ fkd¯ Œ PE\|fhv,PEe fheES„7£ V“æP _Ûá’á ö ÒpÑ ð Â~ÑpÐ Þ Ä ÞRð À›97Â ß 2há¬À J¢Ó Kh?¸µ Â~Ñ ÷ J¢Ó Kh?œ~ö ÀºÒ²A
83Ьë ÷ њ2hÐ’Ä 6 JÛñ Kh? Î, ð I6 2hÐ’Ä 6 JÛñ Kh?ÕõKðpÞ10 X Ä J¢Ó Kh? Z ösð há¬À 2 rJ WkK ÑpÐ Þ ÄvJ WkKh? ï ÄsÒ 0 À ð J¢Ó K

xzy|{ §²{ •|žW°_ b‹ € ¯ Œ dŽT^‡  —š“hévPäå Š Œ dŽ¯ ŒrŒ [ŸsT X P x¬y|{ ª{ •ªì¸ Ÿfs»ET ŒŸ „7T^©sTd²P²\ZŸhSa`W\ZŸm®PEŸ [UWTSpq

xzy|{ §²{ •|ž³t p € T“æP r€ T—šeEV^Ÿs\|f …  OU


 …  OUWX|Éke ‘R¹¢vWX|fsV^© ŒŠ x¬y|{ ª{ •°t}| l* p Sf´S [ € fs‡P_Ÿ ‘O£BTu(lsV Œ “hT^¯ € f*æƒ dŠ ]_U Š

ƒ Â0 Ä 3 J¢Ô Kh? àð ВÀrëÕÂ~ÑaÀ ã J¢Ô K üðËÞÕö Ä ã á¬ÀºÒËÒ ã À ß ÂRÄ ã J Ó Kh? h% ÂRá’ÒaÀ*ÂRàrà ö ÒËÂ~ÑpÐ Þ Äf¢J Ó Kh? †ÏÂ\2dA
¢

xzy|{ §²{ •|žW¸ eioT^d²P_eiVŸsX PEV^ŸsY_V^Ÿs\ZYɐeE7


„ ê[ VŸhY_X|É Ñ öwð À ÞRðÁðËÞ Â ð Û JñK
xzy|{ §²{ •r§}| V^u_™ ` V^eEU¢N¼¡¥deEú~UWTgs\Z̔X Œ Tè<eiÌ [ ¡^dŠ x¬y|{ ª{ •°ty VU{­ € TV^¦ € fh‡Ûf´-Š € T^± € T^SU_mµV^Uj­ € T^V¦W\Õ` ]_SUrq

‹KÞ á ÞRð Ò½ÂRÒ 0iÞRðËã ҽ ð À ß ÂRÒpà ö á’Ð’ÄwÀ ? ÂRÒÈ ã -C ÀºàÑpЬÃRÀºÒ âÞ á‡A x¬y|{ ª{ •°t‰s b,V¦W\ZTŸKP_lsvWT^„ rŒ [\&¢ „_P r€ T^„7S [dT^‡tÖÚP
á Þ10 Ä ÞÕö ÄsÒ % Â ß À¦J WkKh? Z ð ÂRВÒaÀsJ 4Kh? ®
s † À2 ÀrÑpЬÑpÐ Þ ÄÛJ ñ Kh
? Ý7÷wÞÕö ÑpВÄs몢J Ó K
xzy|{ §²{ •r§y ‡ [v Š¤\ó[¯RXZT„ € P_Ÿ [z` V]5‡ [V^vtV^XZY_T rŒ [ Œ ­7V Œ x¬y|{ ª{ •°t•Õ«€ \ P_eÛN>V Œ ¡rP_]EU ‚ TÏu rŒ “æP rŒ fh™a` rŒ [V Œ S [ ¡V Œ P

°
xzy|{ ª{ •|°Wž_

bT^U ŠV^o Œ `²V­7V  ™é¯ Œ U [£ru  ˆ [ ¡͚` Œ [ˆÛfhgsvWT Ziá’ÂRÐ’Ä ? h2 á¬ÀºÂRÒpÂRÄŽÑ ? àrá¬ÀºÂ ð JnN Kh? •Äsàrá¬ÀºÂ ð ÞRð ëÕ ð A
ƒ ð À ß Ghá’Ð!Äwë J ÞRâ B2
Ò ÀrÀºà ÷ Ð’Ä ÒaÑ ð º
À ÒpÒ K JÛñ Kh? ‹ ÀºÄ!A Ghá¬À ã J Ó Kh? %hÂRá’ÒaÀuJÛñ K
¢

Ò öwð À ? Ghá’Â ß À ÞRð à Þ ÄŽÑaÀ ß 2sьJÛñrò K x¬y|{ ª{ •¸sªw M²T^‹ € `²–tÇw`3UtSfh©sTV^d V“  Ÿs͚`Wlse fhV„ Œ Urq

xzy|{ ª{ •|°3§3 eET^e [ÏP²V  ™ € T `äV^“heiTd¬f € P_\|fheE¦¢N3— € TV^„7V¦EçO“z¡^SŠZP x¬y|{ ª{ •¸s°_ b 
m1V pXZ͔UtV^“  Ÿh͚`äV^“ Œ mp`t—š“hS†‘ Œ `W“huBP

xzy|{ ª{ •|°Wªw b“hvWT¡¼´ì ŠŸsV^S“”T¡„7ŸsdÜN3“hT^„T^Ÿs“”T„7“ Œ qwj ƒ ðËö À sJ 4K


xzy|{ ª{ •|°W°_ ¹ Ÿ · fs\|fkÖ¬[‡ [œ¢]_TÏu5e [>—š]_TÏVS˜š„T,u5‡W© ¡Ûv Š x¬y|{ ª{ •¸Ž³t ]E— € ` Œ ­ € U’‘ Œ `ä]j € ‡tU¬ šVS1V^™g [ Œ ­V Œ

¿ÏÂ ð Ò ÷ B2
Ò ÀrÀºà ÷ J¢Ó Kh? †®À2 ðËÞ ÂRà ÷ JÛñ Kh? ï ãsßþÞ ÄsЬÑpÐ Þ Ä ÞRð ë Þ Ò ²A ÝÞÕö Ä ã h
K
JÛñ|ý J ? 
Ý Õ
Þ ö Ä ø
ã R
Þ h
â K Þ
àrá Ñ ÷ ÀºÒ R
Þ ð á¬ÀºÂ|ÃRÀºÒŒJÛñ K

ÒpÐ>2vJÛñ K x¬y|{ ª{ •¸s¸ \&¢ƒ


„Š V^SST^„7VSS„”çO“hV^StçO“hT^SdŽ“  “hSTrP

xzy|{ ª{ •|°³t x¬y|{ ª{ žW}}|< “”TSV^SˆÛf¡¥gsVS i T¡^„ST^„7VS  “hT^SVS  “”STrP
ŸsT^é¹ € UWV Œ “”T„_P r€ T^„ q ¦t—š]O¡^Sa`ä—O“”ŸseET^d‡¾NP

xzy|{ ª{ •|°W¸<€ P_]EVS˜š„ &p¦ rŒ ™


ŸhTX r€ T^—OŸhVd¦tT^gsvWUrq
x¬y|{ ª{ žW}y bT^dŽ“”T´Ž´dT“”]` dT“”V“”dŽT^“hTØb m¤UWU¢¡^däP

ï àrà ö ÒËÂ~ÑpÐ Þ Ä yJ ÞRâ  ãsö á’ÑaÀ ðI3dK Û


J ñ Kh?d‹KÞ ÄìÃRÀ ð ÒpÂ~ÑpÐ Þ Ä yJ¢Ó Kh? †ÁÂ ß A J ÝÞÕö Ä ã ÞRâhKÞRð ÄsÂ ß ¦JÛñ Kh? ¾J Ò
ÀºÄŽÑpÒ ÞÕö Ä ã ÞRâ hK ÒpÑ ð ВÄwë*Ð!ÄsÒaÑ ðËö A
Ghá’Ð!ÄwëJ¾ÒI2ÀrÀºà ÷#K JÛñ K ß ÀºÄìÑpҌJnN Kh?Ý Â ß ÀgG ö ÑZá ÞÕösã À ð ¢JÓ K
xzy|{ ª{ • ³}|<Œ ™1—O“”T_T^dŽvWT € P r€ T^„7T · fh\|fÈU  m [Sa`tlsV Œ
x¬y|{ ª{ žW}‰s« “”VS ŒŠ¤“  ™ŸsvWT¡ST `䦬 OghvtT^ST ` Œ [V^\ZV rÖ Œ Urq

x¬y|{ ª{ žW}•Õ V^S¯R“hT^vÛfÈVS¯R“”v,PE¯R“hT^v,P_¯R“hvPä¯R“hvWSVUW— € V^Ÿ


xzy|{ ª{ • ³y «r€ T^„7T¦WTghvtUWTXZT^ŸiPElsXZT^Ÿf´~Stm’¡^e ` “huP

2
ð À ÀrÑpЬÑpÐ ÞÕö ÒZÒ ÀrÀºà ÷ B2 J¢Ó Kh? 8tÂ ß ÀºÄìÑpÂ~ÑpÐ Þ Ä ‰J¢Ó K x¬y|{ ª{ žW}žE “¥N3vtT € TrP²¯R“”Vv ŒŠ¤lsTÏ „Š PEls¯R“hT^vWls¯R“hvWT„ € P

xzy|{ ª{ • ³‰s bS [XZT^ŸfU [©[ ¦tT¡^gsTÁV^“hXZT^ŸiPiŸsV^dŽ> „Š “”SUrq


•“2 ðpÞ Â ð J¢Ó Kh? •“2dA
~,ö  ðpð Àºá ¢Ó J Kh? %sÂ ß Ð’á’Ð! ðÞRð à Þ Ä dq ã ÀºÄìÑpВÂRáRà Þ ÄŽÃRÀ ð ÒpÂ~ÑpÐ Þ Ä uJÛñ K ðpÞ Â ð G 3 G”Ð ðËã 
Ò JÛñ Kh? ,ià ÷wÞ J¢Ó Kh?Ý Ð’ÄwëÕÐ!Äwë J¢Ó K
x¬y|{ ª{ žW}p§t efsXZT^©sX PieEXZeiXZV rŒ dèKT ` “hT^V^\ Œ ` é Œ Urq
xzy|{ ª{ • ³•Õ V^“hlsXZT^ŸfV“”dzf … fsV^¯ Œ P_]` XZT^Ÿf¦WTgsvr`tVUEmÁP
x¬y|{ ª{ žW}ªs« ™’NîlsV Œ M [—šlsV Œ Œ `ä‡tT^SVUWU Š]EU Š
üގÞ7ã B2
Ò ÀrÀºà ÷ J Ó Kh?
¢ ÎÀºÄsВÂRá ÞRð ›9
À wà ö ÒaÀ ºJ¢Ó Kh?·µ G C ÀºàUA 皓hT^SŠƒ‡¾N

ÑpÐ Þ Ä vJ WkKh?@‹æöwð ÒËВÄwëªJ WkK


ST “h‡¢¡rPj¼
xzy|{ ª{ • ³žE ] [lhXZTŸiPi] [“”u_SUtŸhXZTŸ rŒ [V^S Á“KP t
ƒ ÷ À ÒaÀrÃRÀºÄ Ä Þ ÑaÀºÒ ¥ ƒ ÷ ÀºÒaÀ  ð À B2
ð ÀºÒ ÀºàÑpЬÃRÀºá 3 ÄsÂ~Ñ ö A
xzy|{ ª{ • ³”§t ufhÇÏUWT¼ ŠŸhT´~V¦ € fh‡aÉk\ZT^ŸsT¼´ · fh\|Ék[w
„ > dŠ gsvWT
ð ÂRá>Ò ÞÕö Ä ã Ò ÞRâ
L0
Ý ²A
ÀrÀrÑ ÑpÂRá 6 J WkKh? lÀºÒËÒpÂ~ëRÀ¦J¢Ó K
,iá¬À2 ?»‹KÞ10 Ò t
÷ ÂRĎÑpÒ ? üÞ Â~ÑpÒ ? ZWÀºÂRà Þ à 6 Ò j ? ‹æöwð á¬À 0 ÒOJ 6Žð  ö Ä!A
b  ™’Nîu_T [½u [} p XZT^ˆWTϊl ËvtTVU{­ € TV^“hei—pmSUrq  Kh? ¿ÞRð ÒpÀºÒ ?æ‹ ö à 6RÞŽÞ Ò
xzy|{ ª{ • ³ªs
à ÷
„Š \Z“”Tp
“”TV^u_e ` r€ T^­7Tp ¦ Š„7T rŒ [ V^™g   ædŠ
xzy|{ ª{ • ³°E ] `>
_ÛÄ ö Ò ö ÂRáÄ Þ ÑpÂ~ÑpÐ Þ Ä ? Ñ ÷ ÀºÒpÀ  ð À] õ Îr, ‹ % ï ü
% Þ á’á Þ 10 ВÄwë  ã-C ÀºàÑpВÃRÀºÒ ÞRâ ÒB 2 ÀrÀºà ÷ Ñp 6 À?Â\2 2 ðpÞ 2 ð ВÂ~ÑaÀØëRÀºÄ!A l Ð’Ä ö ÑaÀ Ñ Þ ÄwÀ J ñ Kh?
Û Ziá¬ÀºÂRÒ²A
ã À ð Ò
ВÄwëþÒ R
Þ â ÑZÑ ÄwÀuÛ
Þ Jñ h
K ? l À Ð ã s
ö ß 2 ЬÑpà ÛJ ñ ¿Ьë 2hЬÑpà JÛñ K
h ÷ h
K ? ÷ ÷
_šÄs ö ÒB2hВàrÐ ÞÕö Ò JÛñ Kh? ï B2 >A
ö Ò hÐ
x¬y|{ °Z{ žW} °_ VSgsT^„7g†¡^¦W‡tT^˜ … T^dŽgso q ÖU_ç € U … “ Œ TP
àrÐ ÞÕö ґJÛñ Kh? ²À ðI3 Ò 0 ÀrÀrÑ ŒJÛñ Kh? Z 2
ðpÞ À ðZÞRð à ÞÕ÷ À ð ÀºÄŽÑ ŒJ¢Ó K x¬y|{ °Z{ žW}a³t 
Ÿ ruEUtè Š— € U¢Nµ]_œ Œ¤Œ ˜O™’N3eEn ¾fsV^—Ëm Œ TrP I  “hdTP
xzy|{ ª{ • ³s³t é\ Œ N “”T‡WeEú € Tv¢N r€ T—šeEú € T Œ [\ó[¦WTV^—OUWeET
x¬y|{ °Z{ žW} ¸ eiTeiXËN Œ [eEX Š¤]^  U ŠîçO“hS’N : Œ[ U … [dŽT¼´  [ Š w 
xzy|{ ª{ • ³¸ b— € m!¡^U … [d¾`>]_T^˜š—O“š`ä]|` ‡ Œ `W–W„ € Y_UWUrq x¬y|{ °Z{ žWya}| eEX|fkUW˜O„ ê rŒ [ »p¦¢N3dŠ
‡ Œ T^dzf´— € [£ru  ™ € V  ™g [
¿Ï ð Ò ÷ J¢Ó Kh? µ GhÒpàÀºÄwÀ ÞRð à ðËöhã À J¢Ó Kh? ZEá¬ÀºÂRÒ²A _ÛÄ Ñ ÷ ÀÒaÑ ÞÕß ÂRà ÷âÞRðËß ÓRÓBá Þ10 Ñ Þ ÄwÀºÒ /J Ý7÷wðö ÑpÐ Kh¥ ƒ ÷ À 3 GÀ›A
ÀsJÛñ Kh?‹æÞ ÄìÑ ð  ã ВàÑ ÞRðI3 J¢Ó K
ВÄwëþÂRÄ ã Ñ ðËö
à ÞÕß À ß À ã Ð ösßîÞRðW÷ Вë ÷ 2hЬÑpà ÷ À ã Ð âsß Â ã ÀiÐ!ÄØÑ ÷wðpÞ Â~Ñ ÞRðä÷ ÀºÂ ã @¥
V^S [wd¾`äŸség¼`ä‡ T € U»p~XËN3XÕ`²] šSó‘ Œ `²Vl € Š
xzy|{ ª{ •|¸s}|

xzy|{ ª{ •|¸sy ]_— € Št´ìm1] ` e [ XZV^¯RXZŠƒ
Í Ÿhd  ŸsdŸsdT© ŒŠ x¬y|{ °Z{ žWyay S†‘¼vWTU [dV]5UEç €W mfÈ­7TV^“š` \ZV Œ V“ … fƒçO“”VS®P
Ý á öwðpð À ã JÛñ Kh? %hÂRÒaÑJÛñ Kh?ÕÝ 2 ö ÑaÑaÀ ð À ã JÛñ Kh? l*ÀºÂRÄsВÄwëÕá¬ÀºÒËÒ¤JÛñ K x¬y|{ °Z{ žWya‰w I
](UW˜O„ êP²ein hUEç €W m rŒ T^däPEV^\ZdŽV^]5‡¢N €WŒŠ

xzy|{ ª{ •|¸s‰s Xó[œ Œ h


“ v¢¡^Ÿs„¢`W‡
 rŒ `²V^Sd rŒ `ä—O“”Vd Œ fsV^„ Œ Urq ¿ ðËß?Þ Ä 3 JÛñ Kh? 8 ö ÑaÀ ;J^ÃRÀrÀºÄs K J WkKh?Ý ÀrÃRÀºÄ ÒaÑ ð Ð!ÄwëRÀ ã á ö ÑaÀxJÛñ K
xzy|{ ª{ •|¸s•Õ ;
Ö pÌ   e ‘ Œ ` ]EVSÍ¥N3“hUWÌh» ` r€ T^„Stm!¡^eEUrq x¬y|{ °Z{ žWya•R ]_UWV˜š“ Œ X €W —OŠ
“ e Œ T^X|fȓzN>vWT Œ [“hú~XZeÛN

_ ÄsÂ\2*2
š ðpÞ 2 ð Ð!Â~ÑaÀ ‘J¢Ó Kh?*µ 9 37ß?ÞRðpÞ ©
Ä JÛñ Kh?sÝ Â ð àrÂRÒaÑpÐ’à ‚J¢Ó Kh? 8 Þ Ã™A x¬y|{ °Z{ žWyažE 
V^™Ÿ ruONî]_T Œ[ Œ ˜š™¬N3V^¦,Pi]_œ Œ V^¦,PEŸsV^dŽ“”TV^„7S¬N

ВÄwëJÛñ K Ý Ñ ð ВÄwë Ð!ÄsÒaÑ ðËösß ÀºÄìÑ JÛñ hK ? Î ðËöhß Ð!ÄsÒaÑ ðËö A


xzy|{ ª{ •|¸sžE b,S3_dUt“”T£ € ` r€ T^„7T© Œ ` Œ [U’‘OgsTm!¡^eEUrq ß ÀºÄìÑ ŒJÛñ Kh? z1Ð’Ä ã ВÄsÒpÑ ðËösß ÀºÄŽÑrJÛñ Kh?õ Àºá’á ÞRð ë Þ Äwë „JÛñ K
xzy|{ ª{ •|¸7§t ]fhú~Xó[ hSa` - Œ []fh—OlsT^]`äUWV^v Œ `tdŽV Œ e  ÕV^Ö Œ Urq x¬y|{ °Z{ žWyš§3ÿŒŒ `䓥N3vtT¼´ì´~V„7e`W“”TÇUWTS»`tU [dŽÖT´Ž´V^„7eEUrq

³
xzy|{ °æ{ žtyaªs “š` \ZT´Ž´V^„7e` Œ [] [V^gsd¾`WeiT ` r€WŒ TXZT¼´ì´~V„7e`²ˆtSUrq Þ àrÂ~ÑpЬÃRÀºÒ â^ÞRðZã Ð ³
ÂRá¬ÀÒaÀ ð ÃÂRĎÑpÒ/JÛñ K ÀºÂRà ÷@”
À ð ÀºÄŽÑ â À ß ? ü ÀºÒ²A
ï Ä 3 ÞRâ Ñ ÷ ÀºÒpÀ âÞÕösð ВÄsÒaÑ ðö A Ñ öwð À sJ¢Ó Kh? ,j9L2 uJ¢Ó K
ð ÀºÒpÒpЬÃRÀ,ëRÀºÒaÑ ösð À

ß ÀºÄŽÑpÒ ‘J¢Ó Kh? ƒ 0iÞRâ ÂRàÀ ã*ãwðösß J¢Ó Kh? _šÑpÒZÑ ÷wð ÀrÀ Ñ 3 2ÀºÒ x¬y|{ °Z{ žW• ³W ©snpŠƒ o © rÖ Š¤©sXZT¼´ì´-, ž T^SŠ1S¬N3u_T `²u Š N`W]_× N`älhV Œ
xzy|{ °æ{ žtya°E u Œ [ V“z¡ … V^Ut„ ` “hT^Ç ` “”TV^„7™T´Ž´ Œ fsÇSTUWeEUrq x¬y|{ °Z{ žW•|¸ bYE©sTd¬f´Y_V^“ ŠŸfk‹ € r ÖeET¼´V^¦WS € ɽ]EUÛÉ
xzy|{ °æ{ žty¼³W *+ q € T¼´ì´V^XZY q € f皓¥¡^eET  ™ € P
U’‘O„YETÁU [dŽÖTÁ¦ Š„7T  —š“ ï àÑpВÄwë;G 3 G Þ7ãd3,ÞRð À›9!2 ð ÀºÒËÒpÐ Þ ÄÛ J ñ Kh? i, Ьë ÷ Ñ3Ñ 3 2ÀºÒ ÞRâ À ß?Þ A
83 ð ëRÀ J¢Ó Kh? "ÀrÑaÑpá¬À ãwðösß J¢Ó Kh? 8t ð ëRÀ 6 ÀrѲA
ãsðËösß
ÑpÐ Þ ÄsÒgJ ð ÂRÒË K á’Ð’ÒaÑaÀ ã
Ñpá¬À ãwðösß J¢Ó Kh?”õKÞ50 J âÞRð 2há’ 3 ВÄwë x¬y|{ °Z{ žWžW}º VS“ ‘ ¡ Š¤—š“hYE]j  “”TŠ € T ` ŠÊ­ V^™¹¢“hT^VY_ei]_T^V
 “heŠ
ÒaÑ ð ВÄwë?ВÄhÒaÑ ðËösß ÀºÄŽÑ K Û JñK
x¬y|{ °Z{ žWžWy \š‘¼Y_T^d“¥N3dŽeiévWT¼´- [ Œ ©sT r€ ¦ € TSeETrP
xzy|{ °æ{ žtya¸<r€ T„ q € \ PóŸ ©f}h € ¯ReETÁ¦ ŠdÜN  ™’Nƒ[„ ˜š[„ V¦P_Ÿ [ UtT^Spq 8 Þ ÃRÀÀ ß?Þ ÑpÐ Þ ÄJ WkKh? ¿ÁÀ ðpÞ Ð!Ò ß ¢J Ó Kh? ƒ ÀºÄ ã À ð ÄwÀºÒpҏJ ý Kh? * l ÀðA
xzy|{ °æ{ žt‰Ž}º bT^SePwŸ ©f´  ™’N r€ T Œ qìe fhvafړ¥N3vWT´Ž´V^„ “”T„7SUrq
ð Ð ß ÀºÄŽÑgJ WkKh? Î,ВÒaë ö ÒpÑ5¢ JÓ K
ZW ð ÑpÒ ÞRâ Ñ ÷ À á ö ÑaÀ] ^ÏÀºà 6 ÛJ ñ Kh? ƒ ÷ ÀrG Þ50 ᤢJ Ó K
x¬y|{ °Z{ žWžW‰w Ì¥N3¦t—š]_d¬És„ ê ÉÈucdŽ]_TrPE\O‘OY_Td²PE\ó[Vu_éûÕûì“hX P
xzy|{ °æ{ žt‰Žy “zN>vWT^„nËoZPEls“”TX P r€ T Œ qteEe [>¦ rŒ [ ls] Š“heP

ƒ G Þã 3 JÛñ Kh?Ý Ñ ð


÷ À ВÄwë?Â~ÑaÑpÂRà ÷sß ÀºÄìÑ OJÛñ K x¬y|{ °Z{ žWžW•R ¹ —O]_T^©s“ … ¡^Sf½“zN>d²P²eiTén € ` eiévWTÁˆ ‘ vWT

xzy|{ °æ{ žt‰Ž‰w e fhX&p Ìhe rŒ [eET € f´ r€ T ŸsST^©fkVSÌh˜ … SUrq
x¬y|{ °Z{ žWžWž_ e ‘RŸsT„ € T¼´S [e ¤pŸsT r€ T^„7S [ · fh\|f´~œ € m¼fk©s]P

Ý Ð‡9 ÄsÂ ß ÀºÒ ÞRâ Þ Ñ ÷ À ð B2


Ò ÀºàrВÂRá ãwðËösß Ò ? J—%wÀ›A x¬y|{ °Z{ žWž3§3 ©sT] fÈ©sT r€ t
` u(ÌzN>¦W—š]|`äV“”e ‘ Œ `tV™V^¹¢“h„`W­ € Urq

ß ÂRá¬À Z K ã ÂRÄsàÀ ð ¢J Ó K z Þ Ä ã À ðËß ÀºÄŽÑ J 4Kh? ƒ À ðpðpÞRð J¢Å Kh? ï ÄwëRÀ ð ÞRð ÷wÞRð A
xzy|{ °æ{ žt‰Ž•R “hT^ÇÏlh¦ Š„7TÁoUWéU »½ [ V^oV^npoU 7|;|º¡^dTP ðpÞRð J¢Ó Kh? %sÀºÂ ð J¢Ô K
xzy|{ °æ{ žt‰Žž_ UW„ ¡ÛX PiŸsvW“^f´˜ € Šu(S Œ ¡^ešN3XZTV^]_eŠ ]_U Š
x¬y|{ °Z{ žWžWªw V“  U \
€ f´ [ Œ UtT^è € ¡` V^u_™Utœ € m¤¦  d“hUrq

ÎÂRÄhàrВÄwë I2
Ò ÀrÀ ã Ò á Þ10/?
ª? ÷ Ьë ÷@? õ ÀºÂ~ѲA ß À ã Ð ösß x¬y|{ °Z{ žWžW°_ „7Tév`䦾N3gsv`t¦¢N3¹¢U`tˆafsd¾`䦾N3U`t¦ € TSeEUrq

ВÄwë?ÑpÐ ß À™JÛñ Kh? l ö ÒpВàrÂRá2h ö ÒaÀ ÞRðÁð ÀºÒpÑgJÛñ K +Ed¾`tlsV Œ


x¬y|{ °Z{ žWž³t ¦ € ¦ € `WdzÉh„ êz` Œ  O‡
 UtU¢NîV™g [

xzy|{ °æ{ žt‰Õ§3 V“”XZVËÌ Œ `²„ ê[ Œ `WUEç € ` Œ  “”UÛfhˆÛfȈtSp` · UWT Œ q x¬y|{ °Z{ žWžW¸ u Œ [„ ¡Û\«„7d  ™T^]fk¦¾N3V Œ ¦¢N¼¡aPK]_T¼çO“”]|`ä¦ € Urq

xzy|{ °æ{ žt‰ŽªwÿŒ TX PieET^XZV · € T^UtT^Sa`äX € PE]_T € UWUEmT¼´V  ™ € T^Urq l*ÀºÄìÑpÂRá ÒaÀºÄŽÑpÐ ß ÀºÄŽÑ ÞRð Â~ÑaÑpÐ¬Ñ öhã À JÛñ Kh? ,j9L2 ð ÀºÒ ²A
ÎÂRÄhàÀŸJ¢Ô Kh? ƒ ÷ À ßBö ÒpÐ!àrÂRá ð ÑpÒ}J ã ÂRÄsàÀ ? Ò Þ Äwë ? ВÄsÒaÑ ðö A ÒpÐ Þ Ä ÞRâ ЬÑgJÛñ K

ß ÀºÄŽÑ K JÛñ K x¬y|{ °Z{ ž3§}| V^“heiTd¬fkUtT^S]f¦tT^“^f´S [¦WT“¾fȦWT“”Ì^f … eP


xzy|{ °æ{ žt‰Ž°_ÿŒ TnËo“ ` S S ` ST¼ ` XZT r€ ` S ‘ — € ` u(S Œ ¡SŠ Z ð Ð ã À”JnN Kh? ï uJ¢Ô hK ? Î,Ð’Ò ð ÀºÒB2ÀºàÑgJ¢Å K
ðpðpÞ ëÕÂRÄhàÀ
xzy|{ °æ{ žt‰~³t<Œ É € ¡V^™e ` S ‘ — € ‡¢N Œ “”TÇ ` ST ¼ V^UW„ ` ™ € Urq x¬y|{ °Z{ ž3§y ‡W“^f¡’´~V¦WUWTSf´© +_T^d¬fkUWT^SV^èæ]_U [¶EV Œ P
% À ß ÂRá¬ÀÐ ß 2 À ð Ò Þ ÄsÂ~Ñ ÞRðþã ÂRÄsàÀ ð Ð’Ä ãwð Â ß Â}J WkKh?FK
w ‹ ÞÕöwð ÑaÀ›A x¬y|{ °Z{ ž3§‰s „7Ÿf¡!´“”X|fsef´~“hÍ*Ë ¦tV^èr fhŠ>„ ê eBP  U € fÈUt„_P
ÒpÂRÄvÛ JñK x¬y|{ °Z{ ž3§•Õ b,ST„7d²P²ŸsV^dŽ¦W“KPEŸsdÜN>¦WT^“hV rŒ dV  · € T
xzy|{ °æ{ žt‰Ž¸ ¦
 
e [` ]_èƦ [e [` ]_èƦ  Oe [` ]_è ŠV Œ
 S Œ ¡^eBP
e€sT¼´“hUWT^SST¼´“ ‚ T¼´“”Š>© XZSUt]^ pO¡^vWUrq
x¬y|{ °Z{ ž3§žE dN
xzy|{ °æ{ žt•}ºÿ ™’N>Š
“ g … ¼
TdÜNµŸ [égfST tfs¯ Œ Ék‡tV^vWeET rÖz[eiT l Þã ÀºÒaÑ 3øÞRð Ò ÷ Â ß ÀsJnN Kh”? õ ÂRÒ ÷sâ^ö á!ÄwÀºÒpÒJÛñ K
¿ IG
ö Ò hÂRÄ ã ÞRâ ÒpВÒpÑaÀ ð JÛñ Kh? 83ÀºÂ ð ÄwÀ ã ß ÂRÄ JÛñ Kh? %sÂ-A
UW˜š„T¼|` i N  ™ŸsT“ N3oT,XZûÕÖT]_T´~Ÿs™ŸsT¼´˜ €tŒ P
Ñ ÷ À ð JÛñ Kh? Z ð Ð!ÄsàÀ ”J¢Ó K
x¬y|{ °Z{ ž3§h§t

ZäÂ~ÑpЬÀºÄsàÀ ? Ñ Þ á¬À ð ÂRÄsàÀÀ¢J Ó Kh? üð ÀrÀ ã J â^ÞRðƒÞ Ñ ÷ À ð A$ ÒÁ2 ðpÞ 2dA
xzy|{ °æ{ žt•y -
¦WV^‡tS’N3ŸsV Œ dT“ [ ºfk¦WT^“^f½V^“h­7T^StmT¼´ì´~“ [eBP
À ð Ñ 3 K JÛñ K
xzy|{ °æ{ žt•‰w ÖÏSef € [“hdTÖ rŒ [e [3UtT^d¬fȦ Œ ‘ ¡^„T^deBP
x¬y|{ °Z{ ž3§ªs _T^V˜ Œ V rŒ V Œ ²T¼´V^¦Eç € Œ[ Ÿhd r€ V“”g € Š  Ÿ ‘¼©hT
"ØВÄwë/J¢Ó Kh? Z jJÛñ Kh?-~,ö ÀrÀºÄsJÛñ Kh?]µ Ñ ÷ À ð@0 ВÃRÀºÒ
ð ВÄsàÀºÒËÒ ÞRâ  6 ВÄsë gJÛñ K T

ôÕÀºÂRá ÞÕö Ò 3 ÞRð ÀºÄŽÃ 3 J¢Ó Kh? ^ÏЬÑB2”Ð’à 6 ВÄwë JÛñ Kh? ,iÄ!A
xzy|{ °æ{ žt••R dŽT^ÖTϦ7h ¾ T^dŽef½>„Š “ rŒ —š] [ Œ TϦ Œ ‘ ¡^„7TV^dŽeiT
ß Ð¬Ñ 3 J WkKh?ü,ð ЬÀ â J WkK
xzy|{ °æ{ žt•ž_ > „Š “¥Nƒe ‘ Œ TV^¦WŠg eET € T^V^U Œ dT] [ Œ[ ¦WVh
¾ S’N
_šÄŽÑaÀ ð—C ÀºàÑpÐ Þ Ä â^ÞRð  G Ð ãsã ÀºÄ ÂRàÑÛJ ñ Kh? Ø
â^ÞRð h " ВÄwëdA$ Ò/G ðpÞ Ñ ÷ À ð A x¬y|{ °Z{ ž3§°E b _TV^˜ Œ dÜN3¹ € T¡¼´]^  € T Œ [„¬fhgsT¼´ì´~dzfhŸf‡ [v Š¹¢“hV^Ÿ

ВÄ!A¼á! 0 JñK x¬y|{ °Z{ ž3§w³W  “ d¢`tV“”dzf ­ gfkUt˜ € [\|fseÉ


… fÈV^“hŠ Œ [\ó[e q V  ™ € T^Urq
Û

¿ †ÁÀ2ÀºÄŽÑpÂRÄsàÀuJ WkKh? z ð Â~Ñ ÷ÞRðÁð Â~ëRÀ¦Jý K


xzy|{ °æ{ žt•º§3

bÌ n € UW“ç € fs¯ Œ ÉkdŽT^Ö ;p € T^X rŒ [ dTV^¹ ˀ P

l Þ Ñ ÷ À ð JÛñ Kh? Y ÞÕö Äwë á’ÂRÒpÒ J¢Ó hK ? ²ÀºÄwÀ ð Â-A x¬y|{ °Z{ ž3§¸ ŸsèæTK
 T^Ÿf´S [ Œ TŸhèÿV^“hl Œ N3]_TdŽ՗ € V^Ÿ
Ghá¬À ß ‰JÛñ Kh?‹ Â~ÑpÂRÒaÑ ðËÞ 2 ÷ À ÞRð ÀºÄ ãÚÞRâ²ãwð Â
ÂRÄ ß ÂXJ¢Ó K x¬y|{ °Z{ žWªì}| e fhŸ · f … T´~Utg¥¡^dzfhgslsV Œ ˆtTé q e ‘ … ÉkV  ™ € É

xzy|{ °æ{ žt•ªw b;p̔TÏUWT Œ T¼´ìmµÌhT^XZT r€ T^­7T]^ OdT € ¡ rŒ [ UtT^V^dŽgiP ‹ ÷  ð ÂRàÑaÀ ðÁÞRð ë ÞÞ7ã à Þ Ä ãsö àьÛJ ñ Kh? Û_ ÄsÒpÂRÄsÐ¬Ñ 3 ¢J Ó K
æ

xzy|{ °æ{ žt•°_ bVæ


 eET¦tV^‡WS¬Nîû € ŠhTVS”TV^S“¥¡^©sv Š¤]_U Š x¬y|{ °Z{ žWªìy \ó[uÉ Œ [u_Vd ŒŠ1\ËN>XZU [˜šUtT^„7Vèæ
 V“”¦ UP

¸
ï ³ ÀºàÑpÐ Þ Ä ÞRð 6 Ð’Ä ã ÄsÀºÒpÒ J WkKh? ÎÀ ›A x¬y|{ °Z{ ž³”§t {˟f´Žm
e _v »_gf¡KUt© »_“ —O]_“æP

ÒpÐ ð À ÞRð“0 Ð’Ò ÷ JÛñºÓ Kh? 8 ö ÒpÑ JÛñ K ŸsT Œ 


T XZ¦afhV‡W“h‡¢¡rP

xzy|{ °æ{ žtªŽ‰w l UWTÏSTVl €WŒ TÏ©hT„ ¡ `²Š


Š l U  SŠ©f´Žm¤„’fh©s„7Urq

xzy|{ °æ{ žtªŽ•R Õ£T²eET ´ q _T  Ÿ ‘¼Š>


© ©hT Œ ‘¼o q “hT T²VXZœ¢]_TEUtSfhdsmÁP ^ÏÀrÑ ÷ À ð x0KÞRð á ã JnN Kh? ¿ Þ á’À ÞRð À ß 2sÑ 3 BÒ 2hÂRàÀsJÛñRñ K
xzy|{ °æ{ žtªŽž_ eET^Uaf´~V¦WXZTg rŒ g¥¡^è<]f´~— € m!¡ `äXZTXZ]_T,­ € fiP ƒ ÷ À 0 ÞRðËã
K ] [Vgsd¢` ÷ ÂRÒ Â Ã ð Ð!ÂRÄìÑ \†[V^gsd¾` ÿÝ Ð ß ¥ ‡A
Ð

l .
ÞRð ÂRá ¹JÛñ Kh? lÀºÄŽÑpÂRá ã
ð À sÀºàÑpÐ Þ Ä ÀºàÀºÂRÒaÀ ’JÛñ K †ÁÀºà Þ á’á¬Àºà UA ’á  ð®â^ÞRð ] [V^giP ÂRá!Ò Þ

ÑpÐ Þ Ä vJ WkK !9 3 J¢Ó K


ï Ä wЬÀrÑ x¬y|{ ³_{ ž³ªw b … fs¦ [ “hSŸsT Œ TX ` ̔VXZ] jcdŽ]_T Œ XZUrq

xzy|{ °æ{ žtªÕ§3¹ ŸsT^V … S¡T … U¢¡V^u_˜ Œ Tϟ [z` r€ T V … UtT¡^S]ONî‹ €
^ mT x¬y|{ ³_{ ž³°_ ST‡WX|fsef´Žm1e [3©sd¾`t] [Vgsd¢`WV^“h“hd¢`tV̔XZUrq

xzy|{ °æ{ žtªŽªwÿr€ T^V^£ru_˜ Œ T  U’‘¼V Œ dŽT¼ç € TSU [—Oein ^fh—šeEV^XZeŠ I ]_U Š x¬y|{ ³_{ ž³s³t 
V „ ê ` V^S‹ € ¡¼mS ` dzfhe `

d˜ … ` åæ¦ `
 “”ŸsTÁ] [ V^giP

ZtÀ ð ÒaÀrÃRÀ ð ÂRÄsàÀ ÞRð ÀºÄŽÑ ÷Žö ÒËВÂRÒ ß J¢Ó Kh? % ÞRð ÑpÐ¬Ñ ösã À sJÛñ K ¿ Þ á¬ÀZВÄBÑ ÷ Àæë ðpÞÕö Ä ã J¢Ó Kh? I6 Î, ð ÄwÀºÒpÒ FJnN Kh?4‹æÞÕß 2há¬ÀrÑaÀ ã  ð I6 A
xzy|{ °æ{ žtªŽ°_ ¹ —š]_T©^f´Žç € “”]_T € P r€ T Œ qW]5“¥N € ¡UWV Œ \ZV^¯ Œ ¦tT^e q ÄwÀºÒpÒ gJÛñ Kh? ZW ð ÑpВÂRá ã  Ið 6 ÄwÀºÒpÒ/JÛñ K
% ð  ösãÚÞRðã ÀºàÀºÐ¬Ñ gJ¢Å Kh?@‹  ð Àºá¬ÀºÒpÒËÄwÀºÒpÒ ÞRð À ðËðpÞRð J¢Ó K x¬y|{ ³_{ ž³¸ ‡ Œ ¡¼
T ´~“ Ék¦ [ …
V“åK¦ Š1]_d˜ Š1 ] [ Vghd `
 V^™g [

xzy|{ °æ{ žtª~³t ! eiŸ \Žqe‚ f´  ™’N ‹ € TÖ„ p¦ÛfhŸ … € _


 e Œ Š“ x¬y|{ ³_{ žW¸s}º b ˜ … eiTd¬f´~V  ™ €
 T `E皓hT^˜ Œ ` Œ VU `äV Œ ^
V Utd¢` Œ UP

xzy|{ °æ{ žtªŽ¸ Œ


e [3]¾‘¼V V^S’¡^e ‘RV Œ PE\ZTw
 `²lsUWT„’f´S“ … T^S Œ T x¬y|{ ³_{ žW¸sy çO“”T˜ ŒŠµ‡tT Šä´~˜ … € Œ Ut] ` ON3v Št´~“ Œ Ut] ` Œ UP

,EÂ~ëRÀ ð ÄwÀºÒËÒ ÞRð à ösð Ð Þ ÒpÐ¬Ñ 3 J 4Kh? z ÞÕß ÀºÄ@A$ ÒØ ³ ÀºàÑpÐ Þ ÄsÂ~ÑaÀþÂRà UA •ÄsЬÃRÀ ð ÒËÂRá ã  ð I6 A
ÑpÐ Þ ÄsґJ¾ÒpЇ9 á!ВÒaÑaÀ ã#K JÛñ K J ñ Kh?Ý Äs 6 “
ÄwÀºÒpÒ{Û À J¢Ó Kh? " ВÄwë ÞRâ ÒËÄs 6 ÀºÒ¤J¢Ó Kh? ï Ñ 3 2À ÞRâ ÒpÄs 6 À“J¢Ó Kh? Z 3 Ñ ÷

xzy|{ °æ{ žt°W}| eÉ Œ  š©sXì`WeÉ Œ [e`tu5e [ Œ [e`tu5e [ Œ  š©sXZUrq x¬y|{ ³_{ žW¸s‰w V“”¹¢“h¯R] ` Œ UW] ` ST^‡tTrPEeET^„ êŠ “ € T rŒ „AN>åædŠ

xzy|{ °æ{ žt°Wy ÿ ™¬N3vWT `WV^“hXZT^]_V^Ì ¢Ì^fheEV^“h¦ * UtTXZV^X Œ ` Œ mT x¬y|{ ³_{ žW¸s•R \ Šgf´~S˜ Œ f“hT^] [V^e rŒ []_Ÿ†¡^dTÖRf´ìm¤‡afhS] Š

xzy|{ °æ{ žt°W‰w © XZTXËN>X Š— €


Š> U¾Nî©sT^“hTrPAV · € TrP_\š‘¼YETd¦tT^“hÖTrP x¬y|{ ³_{ žW¸sž_ V Œ V^XZ—O]BP r€ T^„Ö‡W1
dŠ \ € [ “”T¡©h] ¢՗ € [ ¦aÉ

Ý 2 ÞRð Ñ ÞRð  ßö ÒpÀ ß ÀºÄìÑ ÃJ¢Ô Kh?ċKÞ ÄsàÀºÂRá ß ÀºÄŽÑ ÞRðHã Ð’Ò BA z Â~ÑaÀ ð ÒpÄs 6 À J¢Ó Kh? ï Ñ 3 2À ÞRâ Ä Þ Ä !A
ë ö ВÒpÀ sJ WkK 2 Þ Ð!Ò Þ Ä ÞÕö Ò ÒËÄs 6 À¡J¢Ó Kh? ï Ã~ ð ЬÀrëÕÂ~ÑaÀ ã ÒpÄs 6 ¡
À J¢Ó Kh? Ý7÷ À ã A
xzy|{ °æ{ žt°W•R „ ê“h eŠ V^XZŸsdÜN>©hT]_TrP · N>oTXËN>XZT,u5SU¢¡u ã À ã ÒpÄs 6 ¦
À J¢Ó K

xzy|{ °æ{ žt°WžE ‹ € TÖRf´Ÿs> „Š \|fX ;: € `tu · N>oT× ŠXZT,u5e  Õ„ ¡ÛSUrq x¬y|{ ³_{ žW¸7§3 bXZ‡W„¬f¡KÖÏXZ‹ € T^X P_]_UaÉkdŽT^VÖXZo [ npo [ UÛÉ

L0
Ý ÀºÂ~Ñ OJ WkKh? •ÏÄhà Þ ÄsÒpàrÐ ÞÕö ÒËÄwÀºÒpÒ ‘J¢Ó Kh? àr ß?ÞÕö hÂ~ëRÀ . XJ¢Ó Kh? ,j94A x¬y|{ ³_{ žW¸sªw UtT^Xó[ … T^SfÈUWT Œ [XZT^V^©sVS’¡^U [ ¡^¯ Œ f¤U [¯ Œ e {ru [eBP
àrЬÑaÀ ß ÀºÄŽÑ ÞRð÷ŽöwðËðI3 JÓ K
¢ Ý Äh 6 À ÞRð ÒaÀ ð ÀºÄŽÑ 2 gJ W]WkK
xzy|{ °æ{ žt°3§3 ˆWUÛf¡KVS„7TˆP  Š
“ „_P r€ T—šlsX € fÈS͔u ŠÍ Œ T x¬y|{ ³_{ žW¸s°_ ]_Ÿ†¡rP_Ÿ ‘O„7Te [3¦ [ ¡^Ö‡ÛfȦ [ÖYf´V^©s¦ [ ¡^ÖÏY_UP

xzy|{ °æ{ žt°Wªw b“”V©h—pmTeiTd‡ [Vœ Œ P²]EUÛÉÈ]|` Š


“ ‡W]` ¦
 UaÉ x¬y|{ ³_{ žW¸Ž³t b,T\ËN3V“”gfkV“”g … dè · Nƒ‹ € TX PE]_dÜN>] ‘ ŸiP

ƒ ÷wð ÀrÀ á’Â ö ë ÷ Ò á ÞÕösã  ð A x¬y|{ ³_{ žW¸s¸ ŀ


e [3npoXËN  sŸsT^£ruæ [P¬M²“”TP_eET^e fh„7däP w v¾N

ÑpВà ö á!Â~ÑaÀ ã JÛñ Kh? Ò ß Ð!á¬À ±JÛñ Kh? á’ ö ë ÷ JÛñ Kh? ƒ ÷wð Вá’á ‚J^ë 2
ÞÞ ÒaÀ hÐ ß A x¬y|{ ³_{ §} }| „7“¥NO¡†eidzf„AN3ˆ¾¡^Ÿ ‘ ¾fȄ7˜š„7\   e f½V^ÌhX Š\ € P

2há¬ÀºÒ K J¢Ó K x¬y|{ ³_{ §} y [ d‡,P_Ÿs¶_‡afȦafh‡¾NƒVÖ ;‡,PEŸs“hST^\ZS®P


xzy|{ °æ{ žt°W°Ekr€ T^„T^£ [3Vd Œ e`s©sT]BP]fs—šlsT^]P]1UWST^e q V  U Œ Urq x¬y|{ ³_{ §} ‰w X ŠVXZ©hTSfV­7d]_SfȇafheEv¢¡rP²e{r u [ešN Œ mT
xzy|{ °æ{ žt°³t U_ç € UP r€ TV^­7©sV] Œ ` 
d¬fhUtT rufkdzfhUt©hg†¡^vtUrq x¬y|{ ³_{ §} •R e [p¦¢N3S]BP w v … d¬f½©hVd¦Ûf¡¥‡ … d rŒ mT

z 2
ÀrÀ hВÄwë ©J WkKh? YE 0 ÄsВÄsë „J¢Ó Kh? ÎÐ!Ò ÷wÞ ÄwÀºÒaÑÏÑpÂRá 6 J¢Ó Kh? ÎÀrÃÐ ‡A õKÞ7ãd3 ÞRâ  ÒËÄs 6 À J ñ Kh? h% ÂRÄwë ¢J Ó Kh? ZtÀ ð ÑpÂRВÄ!A
Û

Â~ÑpÐ Þ Ä ÞRðÏâ ÂRÐ!á öwð À OJ¢Ó K ВÄwë?Ñ Þ Â?ÒpÄh 6 ÀuÛ J ñ Kh? ¿ ގÞ7ãÚÞRâ Â?ÒpÄs 6 À™¢J Ó K
xzy|{ °æ{ žt°W¸ · V^˜š„ Œ ` V^™g [ ¦tvWUrq
éV^„ Œ Urq
Ö ‘ Ë ·[ Í ` Ö ‘ p¦ rŒ [ x¬y|{ ³_{ §} žE bŠ © P²\ZdÜN>d¾`W¦Ûfh‡,P r€ T„7T^\ËN>dœ € V^©s„` V^¹ ¿ eET

&p¦afÈV^“h]` “”T„’fkVdY_v`  ×®XZSa`ä]_U Š


xzy|{ °æ{ ž³}º V“”lsX x¬y|{ ³_{ §}˧3 V™¹¢“”TŠ © € `tV“”gsT¼´  ­ € TV^„ w& T € T ` Œ [ w vWTÏ­ € fiP
Ý á¬ÀrÀ2vJnN Kh?Ý á¬ÀrÀh 2 ВÄwÀºÒËÒ ÞRð á’ÂRÒpÒpÐ’Ñ ösã ÀOJ¢Ó hK ? % ðpÞ10 ĉJ WkK Ý Äh 6 À]A$ Ò®ÃRÀºÄ ÞÕß J WkKh? 3 8 ВÒpÑ ÞRâ ÄhВÄwÀÒB2 ÀºàrÐ>hq àÃRÀºÄ ÞÕß Ò
xzy|{ °æ{ ž³y <r€ TV^¶_„ êTÏ\ € Sa`  “hT^ŸiP  “”œ¢S®P²]` Š “ \
Õ — € V^Ÿ x¬y|{ ³_{ §} ªw ]_Uaɽe{r u [eEV^SUaf¡†eÉÁ: Š“ o rŒ [ ‡WdŽXì`WV^“hgsUrq
xzy|{ °æ{ ž³‰w<Œ ˜š„ ê NîlhU¾N3XZTϦ e [>V ¦ [ ¡^e [>V ¦   ¡e [3V PKV  ™ € TUrq u5eET^e fhXZeET^XZe   ©sXZT^©sXZTP
  x¬y|{ ³_{ §} °E Ÿ [¬` V^]5¯RXËN3Š¤ Ì

J ï Äwë ð3dK ÒaÑp ð ВÄsë ÛJ ñ Kh? Ï ^ Â~Ñ ösð ÂRá ÒpÑpÂ~ÑaÀ ÞRð -A ] ÉsdTV^¹ ¿ eP_\|ÉhV^¯RXZeŠ € fÈÌ B
Äs x¬y|{ ³_{ §}a³t
 Ÿ [™ZPEls„AN3ŸsS®P
Ñ öwð ÀsJnN Kh? Ñ ð À ß h G á’Ð’ÄwëX¢J Ó Kh? i , á’Â~ÑpÐ Þ Ä ÞRðÁâ ÀºÒaÑpВÃÂRá{JnN K x¬y|{ ³_{ §} ¸ „7T^dŽ„’fk“h—š]_ST¦WèÆV“”gs¦ Š„TØbU¢NµS“

xzy|{ °æ{ ž³•R b,„ ‘VÍæP r€ T„7]É* € Št´VS : v›]` V^]_V^»_lse ‘ Œ NîV—š“hU Š Z Þ Ð’Ò Þ ÄÀ ›9L2À ð ÑgJ¢Ó Kh?Ý Äs 6 À àrÂ~Ñpà ÷ À ð J¢Ó K
xzy|{ °æ{ ž³ž_« “h¨KŸ¼`Wu  “h¦WT“”è$V^S]_‡¢¡èæT¼m1Š
“ Ÿm [P x¬y|{ ³_{ §ya}| V^“hgs “ Ç~fÈÖÏT^Y [ V^XZe fk‹ € T^XZ‡
 T í V© Œ [V^npoeBP

ya}
SdŽei“h‡¢¡rP ^ºÃ7ЬëÕÂ\Ghá¬À;JÛñ Kh?|õKÞ Â~ÑHJ WkKh? †Ï â Ñ ÞRð Ò ß ÂRá’á\G Þ Â~Ñ {J WkKh?RÝ Ñ ð ÀºÂ ßµÞRâ L0 - A
ÑaÀ ð JñK
Û

¿ÁÀºá’á J 4Kh? Ý ‡Ð 9 BÒ 2ÀºàrÐ>qhà ÷ Àºá’á’Ò á!ВÒaÑaÀ @ ã ? J¾¿ÏÀºá’á‡A x¬y|{ ya}R{ §•|°E ST^‹ € `äV^™VXZY`äS¢É Œ T € Š¾¡®V  ™ € T `äSÉ rŒ dVv rŒ Vd²P

G ÞÕö Ä ã#K Ò ÞÕö á’ÒJÛñ h


K ? †ÁВÃRÀ ð Ð’Ä ÷ Àºá’áJÛñ hK ? l ВÒaÀ ðI3 J¾Ð!Ä ÷ Àºá!á K JÛñ K x¬y|{ ya}R{ §• ³t o [sŸ¼` Œ[ œ¢XZ“æP_efsX f Œ f´-pÌ []_dv`  “ Œ P
P

xzy|{ ¸t{ §yay Ɓr€ T¶_T^de rŒ [ Sde fkV^Sd € fÈ[w


„ ‡¢¡^V Œ PEV  ™ € TUrq ƒ Þ á’á}J â^ÞRð à ðpÞ ÒpÒpÐ!Äwë ð ЬÃRÀ ðUK J Ó Kh? z ÞÞã ÀºÄ 0 Â~ÑaÀ ð àr ð A
¢

xzy|{ ¸t{ §ya‰w«Œ Š3„T rŒ ŸsST´~“¥N3VuEUt©sT^d¬Ésd“hd¬Ésd“hTrP ð ЬÀ ð JÛñ Kh? l*À ð à ÷ ÂRÄìÑpÒ Þ Ä 0 Â~ÑaÀ ðI0  3 ҌJ¢Ó Kh? ¿ÁÀºá ß Ò ß ÂRčJ¢Ó K

xzy|{ ¸t{ §ya•R ˆ T Œ


] `t
| P_eiTXZ]^ š™a`Wu Š— € TÇTrP_] j “hT rŒ [ ST^deETrP x¬y|{ ya}R{ §•|¸ bT Œ d rŒ dŸsn € ` r€ T^„ q „ ê fhv¾NîeET^ÍhTp Ì [“”TV^©sS’N
xzy|{ ¸t{ §yaž_ Šl Œ Ï
T 
“ Œ dŽv¢NµV^]_˜ … [P r€ T^„7X;: U¢N rŒ [ V^SV Œ ¡ÕP x¬y|{ ya}R{ §žt}| ]ET ` € TV^™eBPEŸf Œ “”VvWe q eiv¢¡ … T^d r
 Œ[ STV^“heP

‹KÞ Ä ã À ß ÄhÂ~ÑpÐ Þ Ä J^Ñ Þ ÷ Àºá!á K J¢Ó Kh? ï ë Þ Ä 3 J WkK Ý ÑaÀrÀ ð Ò ß ÂRÄ ÞRð ðËÞ50 À ð J¢Ó Kh? l ÂRÒaÑ ÆJ¢Ó Kh?‚µ  ð J¢Ó Kh? † ösã A
xzy|{ ¸t{ §yš§3 V“”V͔dŽT^Öa ~PEeET^dvtT Œ[ € T Œ ST Œ N>“ Š

“ „7ST ã À ð J¢Ó K
ZWÂRÐ!Ä ÞRð Ò ö!³ À ð ВÄsë ÞRâ Ã~ ð Ð ÞÕö ÒæÑ 3 2ÀºÒgJ¢Å K x¬y|{ ya}R{ §žty VS € TUWeETrPEŸf Œ “”T©sTrPEe  ÕŸsefȇ [vt“Ü‘p_eBP

xzy|{ ¸t{ §yaªw Ÿ†N>oTÌhT … T‹ € „ PA×®UWT^UtS r€ `tlh] šV Œ ÖUrq


mT[i x¬y|{ ya}R{ §žt‰s SÉheET^„nËoZP® ŠŸsv¢N r€ T^„V^d™a`W, eŠ VSŸsT Œ eBP

xzy|{ ¸t{ §ya°_«r€ T^—šeE͚`te ‘R£ ¿ UWT^¦¾N3XÕ`WV™¹¢Š


“ ghT `W¦ ŠÇχWT^VU €tŒ q \2
Ý à ð  À ðÞRð *J Kh?õæö à 6 ÀrÑHJ¢Ó Kh? ¿ÂRá âŽÞRâ ÂFG Þ Â~Ñ{JÛñ Kh?
Ò ÷wÞ ÃRÀºá ¢Ó ï á!ЬÑjJÛñ K
b,V¦ P  ™’NîeET^Íhe […7T^X Pi] ŠeEŸsT^™a` Œ [] Šu_SUrq
“hT^Vd“h‡¢¡rP x¬y|{ ya}R{ §žt•Õ

x¬y|{ ya}R{ §žtžE Ì ´ … ¡ST^“ `
¯RXËN3Š3 ST^“^f´ …Š^¡¾´ Œ N Œ SÉh? eŠ ´~V Œ S [ V^™g [

Ý ÀºÂ ÞRð®Þ àÀºÂRÄ ‰JÛñ=N Kh?Ý 2ÀºàrÐ>qhà Þ àÀºÂRÄhґJ^Ñ 0KÞ á!ВÒaÑaÀ #ã K ‹ á’ÀºÂ ðZÞRð B2
Ñ ð ÂRÄsÒ h ð ÀºÄìÑ gJ¢Ó Kh? ƒ öwð hÐ ãG J WkKh? ÎÀrÀ 2‰J WkKh?Ý7÷ ÂRá‡A
xzy|{ ya}~{ §y¼³t ]_U [„ ê f´V … de  ÕŸhTd²P_ŸhTdT“”Td²PE]_Vd—šŸsV Œ P á Þ50 ÛJ ñ K
xzy|{ ya}~{ §ya¸
 „˜š“hT^S [ „7V … P²V^]_˜ … [ PE]_d  “hT^˜O]_T^‡Wdzf´v¢¡^“KP x¬y|{ ya}R{ §ž>§t PEeEX [
V^™¹¢“hT^‡tT … T^—šls]_¶f´£ 
gf´S£ &bT^V“”X P

xzy|{ ya}~{ §‰Ž}º dŽ—šSTeidzfkÖÏXZV^SV … € T „_PóŸsV Œ 


¡^ d ŸsT pŸsV Œ P V^SpSa`²‡t¦¢N3d¾`t‡7p¦¾N3dU [-æT^Sa` Œ
x¬y|{ ya}R{ §žtªs V^­7Ÿ € ¡ € Š

xzy|{ ya}~{ §‰Žy <Œr€ ls¦ Š„7TPZON>d¬fh„¬fkXZ“hvafh„ rŒ mT´~ŸsdŠ õKÞ ÑaÑ ÞÕß á¬ÀºÒËÒ ÞRð ÃRÀ ðI3 ã ÀrÀ2f¢ J Ó Kh? ä
% Ð’Ò ÷ À ðß ÂRÄ ŸJ WkKh? J—%WÐ!Ò ÷ A
z Â~ÑaÀ ð J¢ÓÕý Kh?#0 Â~ÑaÀ ð I3 J¢Ó K ВÄwë K ÄwÀrÑgJ¢Ó h K ? J¾¿ÁÀ ß 2 KKðpÞ 2Às¢J Ó K
xzy|{ ya}~{ §‰Ž‰w b,TŸKP  ™’Nî¦   V pS1“hT^“h¡^ 
T Vd ]_V^XZX ` eEUWX ` ÖÏX ` x¬y|{ ya}R{ §žt°E b,‡tT … U Œ X  Ÿs\ Š¾¡Z e “ ŒŠ^¡®„T^\ … N>“”dzÉ

xzy|{ ya}~{ §‰Ž•R Ÿ € PEešN3XZTXZUWU’‘ Œ W


` ÖrN3“hSa`ä¦ [“”Sa`t“”SUrq x¬y|{ ya}R{ §ž³W bT^ST € PEŸ [z` V]cÖÏT^XÕ` r€ T^£vt]^ š™a`3ŸsV^“h™eEUrq

xzy|{ ya}~{ §‰Žž_ eEÌh˜ … U [ „7e ` ŸsT¼m®PEŸ [ ¹¢eid ` ]_“z¡ Œ h


f U [ ×®Urq %äÐ’Ò ÷ ÒaÑ ÞRð Â~ëRÀ J¢Ó Kh? %äÐ’Ò ÷ Ð!Äwë J¢Ó hK ? %äÐ’Ò ÷ J¢ù Kh?<Ý 2À›A
xzy|{ ya}~{ §‰Õ§3 rp¦afsv¢¡ rŒ f
b \ &p̔dŽUrq€ ŸsT^S¬N € S¬N3dh¼N3d¬f´ pÌ [\ àrÐ>qhà”J.hÂ~Ñ K ”
q Ò ÷ J¢Ó K
xzy|{ ya}~{ §‰Žªw U ŠˆWŸ [¹¢ŸO`tˆtSd]_V  ™g [Š; ­ b,Tœ € U»ËU € Urq x¬y|{ ya}R{ §žt¸ UW— r€ T … T^S¬Nƒe [>Š
“ v¾N r€ T^„ q ̔Vo\ì`äUW— r€ Š“ … SUrq

z ºÃRÀ¦J 4Kh?õ Ьë 0 Â|ÃRÀuJ¢Ó Kh? z ÷ Ð ð á>2 ÞŽÞ á7ÛJ ñ Kh? Î ðpÞ 2há¬ÀrÑgJ 4K x¬y|{ ya}R{ §”§}| Ÿ ‘am [d¬fsUWT x|,gfkUt— r€ fÈU¢N>Sfk “ ]_T^V^dŽvaf´~npoÖøP

xzy|{ ya}~{ §‰Ž°_ ¦tY rŒ dY¢ § VU¢¡^“h¡


T V  ™ € T `䓥N3Vu_dhm¼fsV^U¢¡g [ x¬y|{ ya}R{ §”§y V“”]_Td²PE\Ze [>XËNîu_Tmµ‡WoeP²\Ze [3XZT¦¢¡^eBP

xzy|{ ya}~{ §‰~³t UW©s—š] šú~X|fsXZeiúX|fhX|É r€ T^„7T“ Œ f!¡!´-Ë


 ¦t]_T `ä¦ U,P Z ÞRð 2 Þ Ð’ÒaÀ J¢Ó Kh? Ý 2À›A

xzy|{ ya}~{ §‰Ž¸ Ÿ ‘¼ghV˜ Œ „ Ÿ ‘¼g Œ TrP_Ÿ [UtT ` ]fkV“”l [giPEV  ™ €


V̔˜O[w TUrq àrÐ>qhà²Ò ß ÂRá!á\qhÒ ÷ J¢Ó Kh? ƒ 3 2À ÞRâ àr ð 2¦J¢Ó Kh? ƒ 3 2À ÞRâ40Á÷ ЬÑaÀqhÒ ÷ J¢Ó K

‹ Ð ð à ö á! ð ßþÞ ÑpÐ Þ Ä Ð’Ä Â 0 - A x¬y|{ ya}R{ §”§‰s ]_© „` ¹ ¿ PEŸsT¥N3S X¼ šŸ†NƒV^\Z\ó[eBPi]_UaÉ
ÑaÀ ðÏãsð ÂRÐ’Ä ¯J 4Kh?”õ ÂRÄ øÞRð 6 Ò ÷sÞRð À sJnN K x¬y|{ ya}R{ §”§•Õ SXZU¾N3SVèæV^XZVuEU,PKlf*¥ N Œ[ \ w dÜNƒ­ € fiP

xzy|{ ya}~{ §•}º u · TV^v Ÿ[ ¦ Š„TrP r€ [¦ ¡UWT^è


 ÖXZV^S‡¢¡^UWTP ƒ Ð!Ä 3 qhÒ ÷ JÛñ Kh? 8 ВÒaÑ
t ÞRâ ÒB2À›A

xzy|{ ya}~{ §•y e  ÕXì`Wd¬f … è Œ N>d¾`äu5l Œ N3d¾`Wu 


Œ `äV™g [ àrÐ>qhàÒaÀrÃRÀºÄqhÒ ÷ ÀºÒ ? ï < ö Â~ÑpВàà ð ÀºÂ~Ñ öwð ÀºÒ‘¢ JÓ K
ƒ 0iÞ GhÂRÄ 6 Òæá’Ð’ÒpÑaÀ ã @? ƒ ÷ Àà ÷ ÂRÄsÄwÀºá ÞRð GÀ ã ÞRâ  ð ЬÃRÀ ð JÛñ K x¬y|{ ya}R{ §”§žE  [ „ êTnËoUW— r€ ] ` ˆWT Œ PEŸf Œ T … TSUEmfÆ, | gsTrP
xzy|{ ya}~{ §•‰w ŸhTdT“”Tƒ
dŠ ŸsdT“”¡T ušN Œ N3ƒ
dŠ ŸsT^™ ` Œ „7˜ Œ dUrq x¬y|{ ya}R{ §”§h§t d¬fsV^© Œ fU [ o däP²\ZTX|fdTÖrN>“æP_\Ze [3XZV rŒ V^U,P

_šÒpá!ÂRÄ ã J¢Ó Kh? _ÛÒpá¬ÀrÑ>ВÄ,Ñ ÷ À ð ЬÃRÀ ð GhÂRÄ 6 JÛñ Kh?Ý ÂRÄ ã d3 GÀºÂRà ÷ J¢Ó K x¬y|{ ya}R{ §”§ªs V Œ V^UWY_XZT„ € èæTm € T„7T ` V]5ÖXZÖ˜ Œ “KP

xzy|{ ya}~{ §••R ­AN3Ÿf´V  ™ € T^Ut˜ Œ d N3Ÿ ` € „7˜ Œ “hT¡^V^dŽv rŒ Urq 8tВÒaÑ ÞRâsâÞÕösð ] < ö Â~ÑpВàæà ð ÀºÂ~Ñ ösð ÀºÒ ?4‹Kð \ GªJ¢Ó Kh? ƒ öwð Ñpá¬À ÞRð Ñ ÞRð A
xzy|{ ya}~{ §•ž_«Œ f € fsV^—pm Œ ` Œ —OŸ [VXZSp`ä]  e Œ `äV]_e Œ TU € Urq Ñ Þ Ð’ÒaÀ uJ WkK
l ösãÿÞRð àrá’ 3 nJ N Kh?µ ÃRÀ ð . Þ50 J¢Ó Kh? Î,ЬÑpà ÷ ÀºÒ¡J âÞRðÆ0 - A x¬y|{ ya}R{ §”§°E<Œ Š>„7TrP_V^\Z\ó[UtT^d¬fs„ ê\&+_“¾fÈUWeEdT^„ € P
ÑaÀ Uð Kæß Â ã ÀØÐ’Ä ãwð3 G À ã Ò/J¢Ó K x¬y|{ ya}R{ §”§w³t«r€ T^—še [>XËN3däP_eEe!¡ eBPEe  ÕU Š^¡æeiU»” eE£ŸÉ
xzy|{ ya}~{ §•º§3 V^Sgs­7d rŒ [Ö;pÌhT^X PEŸ +f´  ™’Nƒ\ZT^„7eE„ ¡ÛUÛÉ Ý7÷  ðI6 J¢Ó Kh?]‹KðpÞ à Þã Ð!á¬À¢ J Ó Kh? z ÞRðËß J WkKh?\K ‹ ðpÞ à Þã Ð!á¬À²Ð’Ä ü ÂRÄwëRÀºÒ J¢Ó K
ÖX|fh£ q “”T]ETPEŸsdÜN>“”T©sTrPEe  ÕŸseiT rŒ [ V“”„7TdeETrP e [p
 ¦¢N>d¬f´ìmµUt©†N3X Œ T
xzy|{ ya}~{ §•ªw x¬y|{ ya}R{ §”§¸

‡ T^©f´“h©hTd¬fÈS · rŒ [

yay
xzy|{ ya}~{ §ªŽ}º ¤ru [XZe fÈVS©sT^eET,‡afsV … eETÁ]EU Š
‡tnpo  rŸs„_PEVe x¬y|{ ya}R{ §s³”§3 \|fhvaf V^©sdn € “”T©KP r€ T^—še [>ú € T¼´ú~ŸsTie ‘RV^™UtTK]_V^d Œ q

8>ÀrÀºà ÷ J WkKh? ZWÀºÂ J Ó Kh?@K


¢ð á 13
‹ Þ Äsà ÷ ¢J Ó K
Þ ÒpÑaÀ ð 8tВÒaÑ qhÃRÀ ð ЬÃRÀ ð Ò ?  ãsã ЬÑpÐ Þ ÄsÂRá á!ВÒaÑ Ð’Ähàrá ösã ÀºÒ
ÞRâ

xzy|{ ya}~{ §ªŽy d¯ Œ ŸhT Œ [ ÖX|ÉseiT € T ` V  ™ € T ` ¦   Vp


 S1ÖX|Ései]P e ÉhV\ZeÛNFLJWnpoešNx”Ç u_U¢¡^np“ Œ NxÇ ‡Ûfh„7ThÇŠ“ v¢N ÀrÑpà ¥
xzy|{ ya}~{ §ªŽ‰w U [¯ Œ T w f PV  ™ € T `Õ\ó[V^¯ Œ P\& D P r€ T^—še{p Ì [dŽV  ™ € É l ÞÕö Ñ ÷ÚÞRâ  ð ВÃRÀ ð ÛJ ñ Kh?‹æ÷ ÂRÄhÄwÀºá ÞRðF0 Â~ÑaÀ ð ¼A à ÞÕöwð ÒaÀJÛñ K
Ý7ß ÂRá’áÒ ÷ Àºá’áJ¢Ó Kh?”õ ЬÃ~ÂRá¬ÃRÀØÒ ÷ Àºá’áj¢ J Ó Kh? % ðpÞ ëy¢J Ô K x¬y|{ ya}R{ §s³ªw \ZdŽT^“ Œ NîŠ
“ ™“ Œ Nîu_˜š„ ê¦WT^‡tTÏ]_d  “ Œ N

xzy|{ ya}~{ §ªŽ•R  [„ ê\&D_TrP_\&ED S×ÁTPi\&p Ì  šeETÖÏXZ\ó[¯ Œ€ P x¬y|{ ya}R{ §s³°E “ dÜNµ]EVd Œ f´~˜ €
eET^Š Tè<] {p¦ Š„_P_V]_˜ … []_Y_UP

xzy|{ ya}~{ §ªŽž_ ¦ ŠeŠ UWnpo   eE“”gsT¡^¦   \ZT^X   dŽœ¢XZ“”„7[ „ ¡ÛdTP x¬y|{ ya}R{ §s³s³t ­ € fiP_lsvWTXËN Ÿ € ]P²Ÿh„‹ € T `äV™g [ Å
Œ   ædzÉ

Ý7ß 0
ÂRá’á KÞRðËß J¢Ó Kh? %wÀ
J¢Ó Kh? %wÀ ß ÂRá¬ÀÑ öwð Ñpá¬À”J¢Ó K
ß ÂRá¬À â^ðpÞ ë ƒ ÷ ВÄwëÕÒ ‘G ÞRð Ä Ð!Ä Â ð ЬÃRÀ ð > „Š V^“heiT ÞRð ]_d €   ²ÒpÂ ß 2há¬Àøà Þ Ä!A
xzy|{ ya}~{ §ªÕ§3 V^\ZXËN ‡tnËo   Ÿh„ÜNî¦ ŠešNî“hgsT¡Šp“¥NîeEU7¥Nƒo [ VX P ÒaÑ ðËö àÑpÐ Þ Ä

%wÀ ß ÂRá¬À Ò ÷ ÀºÂ~Ñ q Ò÷


h J ñ Kh?
Û ‹KÞ A x¬y|{ ya}R{ §s³¸ > „Š V^“heiT € L°
T `t]_d p“”T `Wu5¦WŠ
“ „7T^V“”eE]_T^dŽ“¾É

àrá¬ÀsJ¢Ó Kh? 83 6 À ÞRð 2 Þ Ä ã J¢Ó Kh? ÎÀrÀ2 á’ 6 ÀuÛJ ñ K ^Ьë ÷ ѲAMGhá ÞÞÕß Ð’Äwë?á Þ Ñ ö =Ò dz ÷ ВÑaÀ sJ¢Ó Kh? †®À ã J¢Ó K
xzy|{ ya}~{ §ªŽªw U [ o d r€ V^l € TÏ\ ‘ YšNƒ[„ ST¡UWT,„AN>ˆ¢¡^e fhV\ZeiT x¬y|{ ya}R{ §¸s}| ]Éh‡tV^˜ … e` Œ [eiú©hTd¾`W©sú~XZe`tdŽ¯ Œ ]`óç € eiUrq

xzy|{ ya}~{ §ªŽ°_ ÖÏXZT^\ € T,ÖXZT … T^dŽT rŒ ™T^‡WT … ÖÏX|f i „_P z Â~ÑaÀ ð á’Ð’á 3 ¢J Ó Kh?|õ á ö À xJ¢Ó Kh? z ÷ ЬÑaÀ xJ¢Ó Kh? † ÞÞ Ñ ¤J ÞRâhK á’Ð!á 3 JÛñ Kh? ZiВҲA
ƒ ðpÞÕö ë ÷ ÄwÀºÂ ð  0 Àºá’áj¢J Ó Kh? z Àºá’á{J 4K ÑpÐ’Â Ý Ñ ð Â~ÑpÐ Þ ÑaÀºÒŒJ¢Ó K

xzy|{ ya}~{ §ª~³t b,T©sT^“ rŒ [ V^SŸhTSp` r€ T[w


„ Ÿse  ìŸsÖXZT\ €Š x¬y|{ ya}R{ §¸sy Ɓr€ T[w
„ —šŸsXì`We [>“”X € UEmS’N3XZT pÌ [ÖϘšU›u 
xzy|{ ya}~{ §ªŽ¸ Ÿ [z` r€ Š“hT¼´˜ … [P²lsV^©iP²e  ìŸ „7ŸsT^Sp`q Œ [Ÿ [¬` V^]5“hT x¬y|{ ya}R{ §¸s‰w ՘š„ÜN3“hd¢`tu(S’N>X Št´~V  UWV˜š] ŒŠƒe [3U [„7 e dŠ “

z ގÞ7ã ÀºÄ à Þ ÄŽÑ ð Â\s


2 ÑpÐ Þ Ä â^ÞRð ›9
À Ñ ð ÂRàÑpÐ!Äwë 0 - A x¬y|{ ya}R{ §¸s•R \ZTXO OeiU ŠghT `Wei˜O„_P r€ T^­T^V^dŽŸsv¢NO¡ Œ[ e [3V˦teiT

ÑaÀ ðÁâ^ðpÞÕß
0 Àºá’ájJÛñ Kh? %sÂRàrВÄwë ÞRâ 70 Àºá’á ï < ö Â~ÑpÐ’à Œ2há’ÂRÄŽÑ ?ß?Þ ÒË҂J WkKh? % ö á’á ÞRâ á’Ð’á!ЬÀºÒ ‘J¢Ó Kh? % ö á’á ÞRâ á Þ A
xzy|{ ya}~{ §°W}º SŠVUWV  ™eiT r€ “¥N3ST©fkU [×®Ìh˜ … SU r€ƒ€WŒ q Ñ ö ÒaÀºÒ gJ WkK
Ý < ö  ð À ÞRð á’ ð ëRÀ g2 Þ Ä ã J¢Ó Kh? ^ÏÂ~Ñ ösð ÂRá @2 Þ Ä ã J¢Ó K x¬y|{ ya}R{ §¸sžE ÖXZS¬N3XËN Œ [\  “hT^XÕ`ä\  “hX|f´ìmµe [>U [­ Œ N

xzy|{ ya}~{ §°Wy Ÿ [¹¢eiVdn € T` Œ [×®T Œ ` r€ T^„7×®T Œ `W> „Š “”×®T Œ eiUrq x¬y|{ ya}R{ §¸7§3 e [>U [V„7˜ € T `tSVXZ˜ € T` Œ [V^“hV^]_S’N>ŸsV _S’N3U [×®TrP 
ÎÏÀrÀ 2¸2 Þ Ä ãÿÞRð ÑpÂRÄ 6 JnN Kh?*õ ÂRÒpÐ’Ä ºJ¢Ó Kh? 8t ð ëRÀ5àrÐ ð à ö A 8 Þ Ñ ö Ò gJÛñºÔ K
á’ ð®ð ÀºÒaÀ ð Ã Þ Ð ð J¢Ó K x¬y|{ ya}R{ §¸sªw 
“hTϟ [z` V]cŸ `WSVXZSUWdŽV^“h˜š„¢`äUt©^fs—šŸsXZUrq

xzy|{ ya}~{ §°W‰w Ÿ _T^eEd rŒ oT^‡Ûf´  ™’N eET^]_T^däPE]_d]ONµ]EdäP x¬y|{ ya}R{ §¸s°E ]_© Ÿs™ ` eEUWX ` \ Œ Ÿs™ ` e[ \ Š\ € Urq

xzy|{ ya}~{ §°W•R “ \Z˜ Œ


Š PEŸsú~“hXì`WuETú~Ÿs]_d¬fk“hT^Ÿ†N Œ [„AN3Vˆ¢¡^eET x¬y|{ ya}R{ §¸Ž³t *+ Š>驼`
Ÿ Œ T^UWdŽ]`W]ETd]`t]_d]ON>é©sUrq

l Þ Â~Ñ ÞRð;ã ЬÑpà ÷ J¢Ó Kh? Î,Ð 6 À ÞRð;ã Â ß JÛñ Kh? z Â~ÑaÀ ð A x¬y|{ ya}R{ §¸s¸ V^Ìh]Els] šSdŽT^ÖrN>“”Ÿ [¹¢eEdT´ p¦afsé©sT^Vv›u \
ВÄwëOG”ÂRÒpВÄø ðpÞÕö Ä ã ÂÑ ð ÀrÀ¦J WkKh? †ÏЬÃRÀ ð JÛñºÔ K 8 Þ Ñ ö Ò 0Á÷ ЬÑaÀ ”J¢Ó Kh?hð À ã J WkKh?Ý ÑpÂRá 6 ÞRâ70 Â~ÑaÀ ð á!Вá 3 J WkK
xzy|{ ya}~{ §°Wž_ ׊ € ` Œ[ ŸhVd×®T … T^d  —š“*˦t]_T ` € ™ … TdvWUrq x¬y|{ ya}R{ ªŽ}}| Ÿ [nËodÜN3e`WV^] Œ Tp
 ¦afhÖÏUEm1d¯ Œ ]_d¬fséŠ ©
xzy|{ ya}~{ §°3§3«r€ T^„7TXZ“”TXZUWT“”TXZUWT^“hT^Ÿf´ŽmƒS„ANî]_V^d Œ q x¬y|{ ya}R{ ªŽ}y dŽ¯ Œ h
f —OŸsXì`²e fheES„¢`tST^X|fST^XZUEmT¼´V  ™ € T^Urq
xzy|{ ya}~{ §°Wªw«Œ dV^Y_v¾Nî\  “hV^XZS’N Œ V S’N i TV^„7S’N … [ S’N 8 Þ Ñ ö Ò &q G ð ÀsJ¢Ó Kh?‹KÞ á’á¬ÀºàÑpÐ Þ Ä ÞRâ»0 Â~ÑaÀ ð á!Вá’ЬÀºÒ JÛñ K
xzy|{ ya}~{ §°W°_ f Œ V  “hS’N ­ÜN3Ÿs“ Œ N 
“h˜ Œ NîV^S pS‡tT¼´Ÿh‡tT ƒ ÷ À 0 ÞRðËã Ò ×®npoT ÞRð gsnËo ß
K ÀºÂRÄ ÂRÄ ÂRÒpÒaÀ ß G á’Â~ëRÀ?ВÄ
h ëRÀºÄ !A
xzy|{ ya}~{ §°³t &+_gsTÏVS|º¡^Vdv¢Nîd¬f … fh“ · TÁ]Ed  “ Œ N
e  X À ð ÂRá ¥
†ÁЬÃRÀ ðü ÂRÄwëRÀºÒ‘¢J ù K x¬y|{ ya}R{ ªŽ}‰s 7¢ÖÏT^V^„ei„!pŠ¤
U’‘OvtT^Xì`WV^Ìh]_U Ì ×®npoUWV  ™ € TUrq

xzy|{ ya}~{ §°W¸ ‡WY_TÏV“”¹¢v [ Ÿs„ANƒÖ“t [ Œ S € TÏ] [ dŽV^SpS‡tT Z


ä ð p
Ñ Ò ÞRâ 0á!Вá 3 Â~ÑaÀ ð p
ð ÞŽÞ Ñ J¢Ó Kh? qhá’Â-A
xzy|{ ya}~{ §w³}| ¦WT‡¢N3dsm!NµV^™Ÿm‡WTV™ f Œ T¦¢N>¹¢UW] šdVŸ ß ÀºÄìÑ ŒJ¢Ó Kh? ÄwÀ 0 á¬ÀºÂ â J¢Ó Kh? 8 Þ Ñ ö ÒÁÒpÀrÀ ã ¢J Ó K
†ÁЬÃRÀ ð E Y  ßBö ÄsÂyJ 4Kh? Á ^  ðß Â ã ÂXJ 4K
† ВÃRÀ ð Ï x¬y|{ ya}R{ ªŽ}•Õ eidŽ©sT P_V\ w T^eE˜š„_PiVe¤r ÖÏú~eBP_ eŠ ]_d¬f´V  ™ € T^Urq

xzy|{ ya}~{ §w³y eET^VXZ˜š„ANî]^  € ¡ Œ S € T € U [STÁ\ZUWS  “h]_T x¬y|{ ya}R{ ªŽ}žE ]` “hV Œ ¡eiTÏS“”„Xì`WÌzN>Öe fh\|fk“hdT eBP

xzy|{ ya}~{ §w³‰s > dŠ “hT Œ[ SU¢¡^„7TÏ]fhUaf _“”TÏU ŠeEXZei˜ € eET eET^npo]_UtT^V^œ Œ Pj

†
ÁЬÃRÀ ð à ð ÀºÂ~ÑaÀ ã Â~Ñ Ñ ÷ À Ñ Ð ß
p À ÞRâ ü Â öwð Ð AÒ n$ ß Â ð A
ð ВÂ~ëRÀ sJ¢Ó Kh? †ÁЬÃRÀ ð G ðpÞÕö ë ÷ Ñ ãwÞ50 ª
Ä G 3 eiT Œ ^
¡ “¥N € ¡^
T Ö¬[ ¡^S JÓ K
¢ ï á’áwÑ ÷ ÀñròÒaÀºàÑpÐ Þ ÄsÒ ÞRâ Ñ ÷ À “q ð ÒaÑ j2” ð Ñ 0 Ð¬Ñ ÷ ß ÂRВÄþÂRÄ ã ð À ›A
xzy|{ ya}~{ §w³•Õ eid Œ f € TÏ]_„7TS’N3dŽT,ÌhT^©[ „7TÁ] Œ “”TV^©sS’N ª0KÞRðËã Ү ð À
á’Â~ÑaÀ ã Ñ ÷Žö Ò FqhÄsÐ’Ò ÷ À ã @¥
†ÁЬÃRÀ ðWÝw÷ Â~Ñp ðËãsö J¢Ó Kh? †ÁЬÃRÀ ð ,
 Ð>2hÂRÒ ÷ Â/J¢Ó Kh? †ÁЬÃRÀ ðäÝ7÷wÞ ÄsÂ/J¢Ó Kh?]‹ ÂRÄsÂR
x¬y|á J y|ñ { K ªì}˧3 ¯
{ yaÛ Œ `  “”‹ € f¡¥UtV^„7¯ReET^X … N3\ &¢„7TV^„½]_ST¼*eEUrq
xzy|{ ya}~{ §w³žE \ Œ „ ê[ rŒ [\ó[ Œ [V„ êP r€ T^V­7ŸsT^\ZT Œ [V“”ŸsT q V  ™ € TUrq x¬y|{ yay|{ ªì} ªw ŸsT Œ T^XZ¦ÛfhV^‡tSde`䓔TV^d u  ghT `Wu5]EY Œ Urq

ya‰
xzy|{ yay|{ ªŽ}°E ՗ € UtdV]` ©se ‘ Œ ɽST^UtV^XZY_T^S [\ZT]_ŠS ,iÄsà Þã À ã G 3 ï ÃВÄhÂRÒ ÷*Ý Â~Ñ ÷  3 ÀÒ ÞÕ÷ösßuÈ,ß ¥ d6L3]¥ À
Ò Aö ãsö

xzy|{ yay|{ ªŽ}Û³t< “hdTV^„7eET^npo®P_lmUP²]_T^Y (' “È]_UWVm!¡ Œ P

ZEá¬ÀºÂRÒaÀÒaÀºÄ ã à ÞRðpð ÀºàÑpÐ Þ ÄsÒ®Ñ Þ 6


ÒËÂRÄsÒ ð Ð¬Ñ È ¥
à ÷ ÀrÀ ðpâ¾ö á à ÞÕß

83ÂRÒaÑ ö 2 ã Â~ÑaÀ ã ô ö á 3 ñ ? Ó~òRòwñ

ya•

Centres d'intérêt liés