Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAANRXI/100/11 RADYGMINYNIEMCE zdnia27padziernika2011r. wsprawieustanowieniawyrnieniawpostacimedaludlazasuonychGminyNiemce Napodstawieart.18ust.2pkt.15ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr 142,poz.1591zezm.)iart.4ust.3ustawyzdnia21grudnia1978r.oodznakachimundurach(Dz.U.z1978r. Nr31,poz.130zezm.)RadaGminyNiemceuchwala,conastpuje: 1.MajcnaceluodpowiednieuhonorowanieobywateliiinstytucjizazasugidlaGminyNiemceustanawia siwyrnieniehonorowepodnazw:ZasuonydlaGminyNiemcezwanedalejOdznaczeniem. 2.

Odznaczenie przyznaje si osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom gospodarczym, spoecznym, zawodowym,naukowymikulturalnymjakozaszczytnewyrnieniezazasugidlaGminyNiemcewewszystkich dziedzinach ycia, aw szczeglnoci gospodarki, wiedzy, owiaty, kultury, kultury fizycznej isportu, sztuki, promocjilubpolityki. 3.OdznaczenienadajeWjtGminyNiemcewdrodzezarzdzenianawniosekKapituyWyrnienia. 4.1.PowoujesiKapituWyrnieniawskadzie: 1)PrzewodniczcyRadyGminyNiemce, 2)VcePrzewodniczcyRadyGminy, 3)VcePrzewodniczcyRadyGminy, 4)PrzewodniczcyKomisjiBudetuiFinanswGminy, 5)PrzewodniczcyKomisjiOwiaty,Kultury,ZdrowiaiSprawSpoecznych, 6)PrzewodniczcyKomisjiRozwojuGospodarczego,Mienia,OchronyrodowiskaiRolnictwa, 7)PrzewodniczcyKomisjiRewizyjnej, 8)ZastpcaWjtaGminy, 9)SekretarzGminy. 2.NaczeleKapituystoiPrzewodniczcyRadyGminyNiemce. 5.DokompetencjiKapituyWyrnienianaley: 1)przyjmowaniewnioskwonadanieOdznaczenia, 2)opiniowaniewnioskwonadanieOdznaczeniaiprzedstawianieichWjtowiGminyNiemce. 6.PisemnywniosekoprzyznanieOdznaczeniapowinienzawieradanekandydatawrazzokreleniemzasug uzasadniajcychjegoprzyznanie. 7.1.PrawozgaszaniawnioskwoprzyznanieOdznaczeniaokrelonegow1posiadaj: 1)stalimieszkacygminywilociconajmniej30osb, 2)statutowewadzeorganizacjispoecznychipozarzdowych, 3)RadniGminyNiemce, 4)WjtGminyNiemce, 5)radysoeckie. 2.Wzrwnioskustanowizaczniknr1douchway. 8.1.Osoby wyrnione otrzymuj medal wykonany zmosidzu orednicy 7cm., odznak ipamitkowy dyplom.NamedaluznajdujesiherbGminyNiemceinapisZasuonydlaGminyNiemce. 2.OsobyotrzymujceOdznaczeniaswpisywanedoKsigiOsbWyrnionych.
Id:KPAJZBUAVYSQKIWPEMISWNRDP.Podpisany Strona1

3.Wzrplastycznymedaluiodznakistanowizaczniknr2douchway. 9.1.Uroczyste wrczanie Odznaczenia odbywa si na uroczystej sesji Rady Gminy, lub podczas innych uroczystocigminnychbdpastwowych. 2.WrczeniaOdznaczeniadokonujeWjtGminyNiemcelubupowanioneprzezniegoosoby. 3.Wrczenie Odznaczenia powinno mie charakter uroczysty, podkrelajcy osignicia izasugi osb wyrnionych. 10.WykonanieuchwaypowierzasiWjtowiGminyNiemce. 11.Uchwaa wchodzi wycie po 14 dniach od ogoszenia wDzienniku Urzdowym Wojewdztwa Lubelskiego. ZacznikNr1doUchwayNrXI/100/11 RadyGminyNiemce zdnia27padziernika2011r. Zalacznik1.doc WNIOSEK ZacznikNr2doUchwayNrXI/100/11 RadyGminyNiemce zdnia27padziernika2011r. Zalacznik2.doc WZRPLASTYCZNYMEDALUIODZNAKI

Id:KPAJZBUAVYSQKIWPEMISWNRDP.Podpisany

Strona2