Vous êtes sur la page 1sur 29

Odnowa w Duchu witym. Wielkie zwiedzenie, tajna bron katolicyzmu.

Poganie ochrzczeni w Duchu?


A by w miecie od jakiego czasu pewien m, imieniem Szymon, ktry zajmowa si czarnoksistwem i wprawia lud Samarii w zachwyt, podajc si za kogo wielkiego. (10) A wszyscy, mali i wielcy, liczyli si z nim, mwic: Ten czowiek to moc Boa, ktra si nazywa Wielka. (11) Liczyli si za z nim dlatego, e od duszego czasu wprawia ich w zachwyt magicznymi sztukami. Tedy niektry m imieniem Symon, by przed tym w onym miecie bawic si nauk czarnoksisk, a pomami by lud w Samarijej, opowiedajc si by niejakim wielkim czowiekiem. (10) Na ktrego si pilnie ogldali wszyscy, od namniejszego a do nawicszego mwic: Tenci jest ona moc Boa wielka. Dzieje Apost. 8 (1) Co si za tyczy przyjcia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, (2) abycie nie tak szybko dali si zbaamuci i nastraszy, czy to przez jakie wyrocznie, czy przez mow, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby ju nasta dzie Paski. (3) Niechaj was nikt w aden sposb nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstpstwo i nie objawi si czowiek niegodziwoci, syn zatracenia, (4) przeciwnik, ktry wynosi si ponad wszystko, co si zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasidzie w wityni Boej, podajc si za Boga. (5) Czy nie pamitacie, e jeszcze bdc u was, o tym wam mwiem? (6) A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak i si objawi dopiero we waciwym czasie. (7) Albowiem tajemna moc nieprawoci ju dziaa, tajemna dopty, dopki ten, ktry teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. (8) A wtedy objawi si w niegodziwiec, ktrego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjcia swego. (9) A w niegodziwiec przyjdzie za spraw szatana z wszelk moc, wrd znakw i rzekomych cudw, (10) i wrd wszelkich podstpnych oszustw wobec tych, ktrzy maj zgin, poniewa nie przyjli mioci prawdy, ktra moga ich zbawi. (11) I dlatego zsya Bg na nich ostry obd, tak i wierz kamstwu, (12) aby zostali osdzeni wszyscy, ktrzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleli upodobanie w nieprawoci2 List do Tesaloniczan 2 (1) Zatym prosimy was bracia przez przycie Pana naszego Jezu Krysta i nasze zgromadzenie do niego. (2) Abycie si rycho nie poruszyli od umysu waszego, ani sob trwoyli, ani przez ducha, ani przez powie, ani przez list rzekomo od nas pisany, jakoby ju blisko by dzie Krystusw. (3) Niech was aden nie zwodzi adna miar, abowiem nie

przyjdzie dzie Krystusw, aby pierwej przyszo odstpienie, a by objawion czowiek on zociwy, ktry jest syn zatracenia. (4) Ktry si sprzeciwia i wynosi przeciwko wszelkiemu, ktrego zow Bogiem, abo ktremu chwaa bywa wyrzdzana tak, i siedzi w kociele Boym jako Bg, okazujc si jakoby by Bogiem. (5) Izali nie pamitacie, i jeszcze przy was bdc, tom wam powiedzia? (6) A teraz wiecie co przeszkadza, aby on by objawion czasu swego. (7) Abowiem si ju sprawuje tajemnica nieprawoci, tylko ten, ktry teraz zawadza, bdzie zawadza a odjt bdzie z porzodku. (8) A tedy objawion bdzie on zoczyca, ktrego Pan zniszczy Duchem ust swoich i znacznym przyciem swoim zgadzi. (9) Tego mwi, ktrego przycie jest z mocy szatakiej, z wszelak monoci i znaki i cudami kamliwemi. (10) I z wszelak zdrad niesprawiedliwoci w tych, ktrzy gin przeto, i mioci prawdy nie przyjli, aby byli zbawieni. 2 List do Tesaloniczan 2 Dziwi si, e tak prdko dajecie si odwie od tego, ktry was powoa w asce Chrystusowej do innej ewangelii, (7) chocia innej nie ma; s tylko pewni ludzie, ktrzy was niepokoj i chc przekrci ewangeli Chrystusow. (8) Ale chobymy nawet my albo anio z nieba zwiastowa wam ewangeli odmienn od tej, ktr mymy wam zwiastowali, niech bdzie przeklty! (9) Jak powiedzielimy przedtem, tak i teraz znowu mwi: Jeli wam kto zwiastuje ewangeli odmienn od tej, ktr przyjlicie, niech bdzie przeklty! (10) A teraz, czy chc ludzi sobie zjedna, czy Boga? Albo czy staram si przypodoba ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chcia si przypodoba, nie bybym sug Chrystusowym. (11) A oznajmiam wam, bracia, e ewangelia, ktr ja zwiastowaem, nie jest pochodzenia ludzkiego List do Galatw 1 Dziwuj si, i opuciwszy tego, ktry was by wezwa ku asce Krystusowej, tak prtko bywacie przeniesieni do inszej Ewanjelijej. (7) Gdy adnej inszej nie masz, jedno niektrzy s co was trwo i chc wywrci Ewnielij Krystusow. (8) Ale choby i my, abo Anio z nieba przepowieda wam nad to comy wam przepowiedali, niech bdzie przeklty. (9) Jakomy przed tym powiedali, te teraz zasi powiedam. Jeliby kto wam opowieda nad to cocie wzili, niech bdzie przekltym. (10) Abowiem teraz izali wam do ludzi czyli do Boga radz? Abo szukamli abym si podoba ludziam? Abowiem jelibych si jeszcze ludziam podoba, nie bybych sug Krystusowym. (11) A oznajmuj wam bracia, i Ewanjelija przepowiedana odemnie, nie jest wedle czowieka. List do Galatw 1 Napisaem wam w licie, abycie nie przestawali z wszetecznikami; (10) ale nie miaem na myli wszetecznikw tego wiata albo chciwcw czy grabiecw, czy bawochwalcw, bo inaczej musielibycie wyj z tego wiata. (11) Lecz teraz napisaem wam, abycie nie przestawali z tym, ktry si mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bawochwalc, lub oszczerc, lub pijakiem, lub grabiec, ebycie z takim nawet nie jadali. (12) Bo czy to moja rzecz sdzi tych, ktrzy s poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sdzi raczej tych, ktrzy s w zborze? (13) Tych tedy, ktrzy s poza nami, Bg sdzi bdzie. Usucie tego, ktry jest zy, spord siebie. (1 list do Koryntian 5:1-13, Biblia Warszawska) Bo gdy przychodzi kto i zwiastuje innego Jezusa, ktrego mymy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, ktrego nie otrzymalicie, lub inn ewangeli, ktrej nie przyjlicie, znosicie to z atwoci. 2 list do Koryntian 11

Spis treci
1.Intro 2.Cel zesania Ducha Boego 3.Amalgamat 4.Ni pies ni wydra[neither fish nor fowl] 5.Poznacie ich po owocach 6.Szczurek I szuja na dywanach bawochwalstwa 7.Jak poczy Prawd I herezje 8.Wersety 9.Liderzy Odnowy 10. Wnioski I konkluzje

Intro
W dzisiejszych czasach wielkiego odstpstwa, widzimy jak diabe jednoczy wszystkie wiary. Ruch ekumeniczny ma miejsce w tym samym czasie pord religii tego wiata, oraz wewntrz 'Chrzecijastwa'. Papie dwoi si I troi aby zburzy bariery i wcign ludzi, do tego co nazywa si nowy lad spoeczny. Ci co si sprzeciwiaj s nazwani fanatykami i porwnywani s do Islamskich terrorystw. Dzi gosz ze Islam i Chrzecijastwo to jedna religia i ten sam 'Bg'. Dzi gosz ze ydzi nie musz przyj Mesjasza aby pj do nieba i ze Mesjasz nie by posany do ydw ale do pogan!1Dzi Metodyci cz si z Baptystami, i innymi pod piecza katolicyzmu. Dzi nazywaj Mormonw brami! Nawet Zielonowitkowcy, trac grunt pod nogami i niektrzy przyjmuj herezje katolicka. To znaki czasu, bracia i siostry!# Jezus ostrzega ze wanie w ostatnich czasach dominujcym duchem, ktry poprowadzi ludzi do 'jednoci' bdzie wanie zwiedzenie. A tu, im wicej zwiedzenia wkoo, tym bardziej koci jest lepy na nie. Wzrost okultyzmu, satanizmu i odstpstwa odbija si jednoczenie tym, ze koci jest lepy na demony, walk duchowa, kltwy, grzechy generacyjne. Skutki? Rozwody, choroby, herezje, upadek a zarazem doktryny- nie osadzaj, nie dotykaj' wybranych', bez-doktrynalne Chrzecijastwo! Szatan wie, ze czasu ma mao, wiec maksymalizuje rodki, czary, nakady. Pracuje dzie i noc by wprowadzi Antychrysta i 'wielkie przeladowanie' dla ludzi ktrzy stoj mu na drodze, jego 'reimowi pokoju i jednoci'! Coraz wicej ksiek wymienia katolikw jako osoby zbawione ! Jeszcze jedna denominacja, nastpna 'sekcja kocioa'! Coraz wicej nacisku kadzie si na savoir-vivre , bycie poprawnym, unikania kontrowersji, szacunku. Wielu zaprzecza ze w ogle jestemy w walce duchowej, jak nie sowem to yciem i bezczynnoci! Sycha z pulpitw- Chrzecijanin nie moe mie demona! A gdzie tak jest przepraszam bardzo napisane? Ksiga i werset prosz? Czy Biblia nie wskazuje liczne przykady Chrzecijan ktrzy buli zdemonizowani- Pawe, Piotr, Ananiasz i Safira, Saul itd? Inna ewangelia i inny Jezus oznacza tez innego ducha! Jeli przyjmiesz katolicyzm to wanie tego ducha przyjmiesz. Tak jak i Duch wity morze by w jednym ciele z upadla natura, chorobami itp tak i z demonami. Piecz Ducha jest na ludzkim duchu, ale ciao, umys, emocje mog wci by pod wpywem zego ducha, stad MUSIMY walczy duchowo, bra myli pod posuszestwo Chrystusa! Dary ducha musz by w operacji DZIENNIE! Mamy modli si, czuwa i walczy duchowo, zna Biblie by moc SKUTECZNIE oprze si atakom zego! Atak na myli to tylko jeden z wyszukanego arsenau wroga, ale koci nie ma pojcia! Kociele, obud si i walcz, bo cie wrg pochonie zanim si obejrzysz.

1 http://www.youtube.com/watch?v=mhJjl4bHQco

Cel zesania Ducha Boego


Ewangelia Jana 14 [17]Duch Prawdy, ktrego wiat nie moe otrzyma[lambano- wziac], ani Go nie zna. [26]Nauczyciel- Didaskalos. [26]Przypominacz, o tym co powiedzia Jezus Ewangelia Jana 15 [26]Zawiadczy[martureo] o Mnie Ewangelia Jana 16 [13]Poprowadzi[hodegeo] was do CALEJ Prawdy. To proces. [13]Pokae[anaggelo] wam rzeczy,ktre maja nadej. Proroctwo. Ciekawe, ze dzi nikt nic nie mwi! A masa rzeczy dzieje si dookoa. Czyby zgasili Ducha witego i Ten przesta si porusza? [14]Wywyszy[doxazo] Mnie. Nie pastora, lidera, czy kogokolwiek innego. [8-11] Przekona[elegcho- przekona, pokae ze si jest w bdzie, napomni, zgromi]wiat o grzechu[hamartia], sprawiedliwoci[dikaiosune] i sadzie[kriterion].

Amalgamat
Wyobra sobie, ze Hindus zainteresowa si tym co robi Zielonowitkowcy! Nie widzi potrzeby pokuty, bo nikt jej nie gosi, wiec przycza Jezusa w poczet jego 300 mln bokw! Wiec wysawia Jezusa, piewa Mu pieni i dalej kania si swoim bokom ze spiu, drewna i kamienia. Czy to konwersja? Tym sposobem mamy: Chrinduizm[Chrzecijastwo+Hinduizm] Chrislam2[Chrzecijastwo+Islam] Chriddyzm[Chrzecijastwo+Buddyzm] Chrikkizm[Chrzecijastwo+Sikkhizm] Chrilicyzm3[Chrzecijastwo+katolicyzm]

To herezje i kamstwo, a jednak jak wiele ludzi daje si nabra! Diabelski amalgamat to droga do jednej religii! Izrael rzekomo czci Boga Izraela, ale jednak czci inne boki okolicznych narodw! Biblia mwi ze bawochwalcy Krlestwa Boego nie odziedzicza! W dniach ostatecznych zwiedzenie bdzie tak silne, ze wielu pomimo kar i faktu 'nieba spadajcego na gow',

bdzie dalej kurczowo si trzyma swoich drewniakw i ly Boga niebios bo plaga miaa na nich spa!Nie moesz czci Chrystusa i Beliala zarazem! Nie da si poczy herezji i Prawdy, to dwa przeciwstawne duchy! Ju dzi wybierz komu chcesz suy i chod, go i yj odpowiednio!

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Chrislam 3 http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_and_ecumenism

Ni pies ni wydra

Katoliccy Zielonowitkowcy, Zielonowitkowi Hindusi, Zielonowitkowi Buddyci! Kto cokolwiek kuma Biblii, od razu zobaczy ze co jest nie tak! Wielu jednak nauczycieli wskakuje na fale popularnoci i poruszeni duchami dni ostatecznych mwi, jak wiat, czyni jak wiat i... wiat ich sucha.
Wiaroomni, czy nie wiecie, e przyja ze wiatem, to wrogo wobec Boga? Jeli wic kto chce by przyjacielem wiata, staje si nieprzyjacielem Boga. (5) Albo czy sdzicie, e na prno Pismo mwi: Zazdronie chce On mie tylko dla siebie ducha, ktremu da w nas mieszkanie? List Jakuba 4 Cudzoonicy i cudzoonice! nie wiecie, i przyja wiata jest nieprzyjani Bo? Przeto, ktobykolwiek chcia by przyjacielem tego wiata, staje si nieprzyjacielem Boym. (5) Albo mniemacie, i prno Pismo mwi: Izali ku zazdroci poda duch, ktry w nas mieszka? Cudzoonicy i cudzoonice nie wiecie, i przyja wiata jest nieprzyjani z Bogiem? Ktobykolwiek tedy chcia by przyjacielem wiatu, nieprzyjacielem Boym zostawa. (5) Aza mnimacie, i prno Pismo mwi: Duch ktry mieszka w nas, izali poda ku zazdroci? Wiaroomni, czy nie wiecie, e przyja z tym wiatem oznacza nieprzyja z Bogiem? Kto bowiem chciaby by przyjacielem wiata, staby si nieprzyjacielem Boga. (5) Albo czy sdzicie, e na prno Pismo powiada: "Niemal zazdronie strzee (On) ducha, ktremu w nas zgotowa mieszkanie"?

Kto wprowadzi nienawrconych katolikw w 'chrzest'? Maa galeria niesawy4:


Ray Ballard Ray Bringham Agnes Sanford5- zalozycielka inner healing movement- wewntrznego uzdrowienia- czyli zbioru psychologiczno /okultystycznych praktyk. Tommy Tyson Derek Prince Harold Bredesen David Du Plesis

Przesaniem tych braci byo:


We 'chrzest' i dalej z bawanami bierz Hindus, wez Jezusa i taszcz sziwe i Trawaj w tradycji indii, bo co rodzina powie! Od Biblie, bo to przeszkoda do jednosci

4 To osoby odpowiedzialne za dialog i kompromis, wg ksiazki Dictionary of Pentecostal and Charismatic movements dostepna na internecie http://www.amazon.com/Dictionary-Pentecostal-Charismatic-MovementsStanley/dp/0310441005 5 http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_Healing_Movement

Poznacie ich po owocach

Strzecie si faszywych prorokw, ktrzy przychodz do was w odzieniu owczym, wewntrz za s wilkami drapienymi! (16) Po ich owocach poznacie ich. Czy zbieraj winogrona z cierni albo z ostu figi? (17) Tak kade dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale ze drzewo wydaje ze owoce. (18) Nie moe dobre drzewo rodzi zych owocw, ani ze drzewo rodzi dobrych owocw. (19) Kade drzewo, ktre nie wydaje dobrego owocu, wycina si i rzuca w ogie. (20) Tak wic po owocach poznacie ich. (21) Nie ka dy, kto do mnie mwi: Panie, Panie, wejdzie do Krlestwa Niebios; lecz tylko ten, kto peni wol Ojca mojego, ktry jest w niebie. ( Ew. Mateusza 7 1. Mowie na jzykach i...dalej chrzcz niemowlaki, a co! 2. Mowie na jzykach i...uwaam ze zbawienie jest przez chrzest wodny i ludzie nie musz 'osobicie' przyj do Jezusa! 3. Mowie na jzykach i...przyjmuje Eucharystie6! 4. Mowie na jzykach i...speniam co kady zwyky katolik! 7 5. Mowie na jzykach i...prosz o wstawiennictwo Maryi! 8 6. Mowie na jzykach i...modle si do zmarych aby si wstawiali za mn! 9 7. Mowie na jzykach i...id na pogaskiego kapana, ktry bdzie skada bezkrwawe ofiary!10
6 http://www.scribd.com/doc/64364935/Nowy-msza%C5%82-wprowadza-bicie-si%C4%99-w-piersi-podczas-mszy 7 http://www.alberto.pl/

8 http://www.scribd.com/doc/70918445/Ma%C5%82a-Encyklopedia-Halloween-Wersja-2 9 http://www.scribd.com/doc/70918445/Ma%C5%82a-Encyklopedia-Halloween-Wersja-2 10 http://www.scribd.com/doc/55433378/Swieta-Bozego-Narodzenia-Cz2-Strona-Tytulowa

Ruch Charyzmatyczny zacz w Duchu, ale pniej zosta przejty przez katolicyzm! Dzi s zalepieni i zabraniaj gosi ewangelii katolikom! Papieski knebel jest na ich ustach!

Odnowa w 'Duchu witym' chwali si ze ma midzynarodowy wpyw, ale popatrz na kraje gdzie s- bida, nyndza i zwiedzenie! Medjugorie11 i Odnowa w 'Duchu witym'

-No, ale choroba zniknela! Ha, ha! I co na to powiesz? -Tak, ale teraz modli sie do Maryji, utwierdzil sie w zwiedzeniu! Uleczone Gardlo, a dusza zatracona!

Fenomen Medjugorie ma od jego pocztku zayoci i powizania z Odnowa w 'Duchu witym'- Odnowa Charyzmatyczna Katolikws. 59912 Istniej liczne powizania miedzy Medjugorie a Odnowa. W Medjugorie liczne 'grupy modlitewne' zostay uformowane, gdzie 'dary ducha' s uywane. Teologowie i liderzy aktywni w Odnowie odczuli 'relacje' miedzy przekazami Maryi z Medjugorie a tym co sysz od 'Pana' w Odnowie s.599 Ralph Martin[lider odnowy z Michigan] spenia duza role w proroctwie i nauczaniu...dajc 'uderzajce' proroctwa13 w Bazylice w. Piotra na Watykanie [Rzym]w 1975r. Ciekawe, ze 'Bg ' widzc stan duchowy Martina, nie powiedzal mu aby pokutowa i odrzuci bawochwalstwo!? Odnowa w 'Duchu witym' skupia si na oywionej obecnoci 'Ducha Maryjnego', w
11 http://www.youtube.com/watch?v=xF4o_pFG9WI 12 Dictionary of Pentecostal and Charismatic movements 13 http://www.renewalministries.net/files/freeliterature/Prophecies_Pentecost_Monday.pdf

obcowaniu witych i Maryi jako modelu kocioa, w sposb, ktry jest- 'biblijny' i ekumeniczny...Maryj powiazuje si z wieloma cudami, uzdrowieniami i prywatnymi objawieniami...Dowiadczenie Maryi jest jednym z najpikniejszych 'darw Ducha witego's. 585 Maryja jest rwnie protektorem i wystawiennikiem za biednymi i ludzi w problemach na wiecie...Jest ona chryzma14 'Ducha' w osobies.585 I tu wychodzi, jakiego ducha oni maja!

14 http://www.sjp.pl/chryzma

Pastorze Stepanow15, czy chcesz mi wmwi, ze tacy ludzie zewangelizuja Polsk?

15 http://www.spichlerz.org/pl/content,22.html

Szczurek I szuja na dywanach bawochwalstwa

Dawid du Plesis- rozpocz dialog miedzy Prawda a bawanami! Jezuita, kardyna Bea, przyj go w 1961 w Rzymie wiatowa Rada Kociow[1968]- du Plessis spotka si z benedyktynem, ktry specjalizowa si w teologii Protestanckiej! I tak doszo do ekumenii. Reprezentanci, obserwatorzy i dialog- za plecami diabe robi podchody by podkopa Protestantyzm. Zwodnicza prace szczurka mona odczu i dzisiaj! Zielonowitkowcy oglnie s sceptycznie nastawieni do wiatowej Rady Kociow, na gruncie kompromisu wiary w podstawowych doktrynach. Byly jednak oznaki 'nowej otwartoci' do ruchu ekumenicznego przez dwoch 'pionierw' w Ruchu Zielonowitkowym- Dawida Du Plessisa i Donalda Gee16. Czyli niektrym nie
16 Dictionary of Pentecostal and Charismatic movements str 902

przeszkadzaj herezje, ale prbuj popycha dalej do zwiedzenia! Dal przychylny komentarz odnonie pojawie 'Maryji' w Medjugorie, w[bylej] Jugosawii- ktr osobicie odwiedzi17

W 1976 Uniwersytet w Jana w Collegeville,

Minnesota 18wyrnia go nagroda Pax Christi, jasny dowd o jego wysokim powaaniu w Rzymsko Katolickich krgach. By pierwszym nie- katolikiem, ktry otrzyma' wybitna nagrod' Benevementi, [na]dana mu w imieniu papiea przez Johannes'a Willebrands19 20

Wskakujemy na fale ducha tego wiata, co?

17 Dictionary of Pentecostal and Charismatic movements str 253 18 http://www.gojohnnies.com/ 19 http://pl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Willebrands 20 Dictionary of Pentecostal and Charismatic movements str 253

Jak poczy Prawd I herezje? 1.Nie osadzaj 2.To twoje indywidualne zdanie 3.Nigdy nie krytykuj liderw, nawet jeli id w herezji 4.Nie dotykaj 'wybracw', pytanie ktry z Boych wybracw w Biblii chodzi w ekumenii z Baalem? 5.Mnie doktryna nie obchodzi 6.Ten czowiek to m boy, i popiera wiec ja tez...

7.Jeste zbyt dogmatyczny 8.To nienawi mwi prawd

9.I tak nikt nie chce sucha 10. A co to da? 11. Kady cud jest od Boga

12. Biblia wywouje tylko podziay 13. Jedno to podstawa Chrzecijastwa 14. doktryna to brak szacunku, mioci i zgorzkniao, faryzejstwo i fanatyzm 15. Mio si liczy, nie dyskusje i wersety 16. Nie chce aby kto si wciek i zgorszy, gdy zaczn gosi Sowo... 17. A czy my mamy wyczno na prawd?

18.

A gdzie jest twj pastor? Potrzebuje z nim

pogada, potrzebujesz dobrego duszpasterza... 19. To pycha mwi ze Biblia jedynie gosi prawd!

20. Sprbuj psychologii, marketingu i zasad sprzeday by budowa koci! Nowe czasy wymagaj nowych metod!

Wersety

Na zewntrz s psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabjcy, i bawochwalcy, i wszyscy, ktrzy miuj kamstwo i czyni je. Apokalipsa (Objawienie) 22 Udziaem za bojaliwych i niewierzcych, i skalanych, i zabjcw, i wszetecznikw, i czarownikw, i bawochwalcw, i wszystkich kamcw bdzie jezioro ponce ogniem i siark. To jest mier druga. Apokalipsa (Objawienie) 21 Pozostali ludzie, ktrzy nie zginli od tych plag, nie odwrcili si od uczynkw rk swoich, nie przestajc oddawa czci demonom oraz bawanom zotym i srebrnym, i spiowym, i kamiennym, i drewnianym, ktre nie mog ani widzie, ani sysze, ani chodzi, (21) i nie odwrcili si od zabjstw swoich ani od swoich czarw, ani od wszeteczestwa swego, ani od kradziey swoich. Apokalipsa (Objawienie) 9 I byli ludzie popaleni wielkim arem, i blunili imieniu Boga, ktry ma moc nad tymi plagami, a nie upamitali si, by mu odda chwa. (10) A pity wyla czasz swoj na tron zwierzcia; i pogryo si krlestwo jego w ciemnociach, i gryli ludzie z blu swoje jzyki. (11) I blunili

Bogu niebieskiemu z powodu swoich blw i z powodu swoich wrzodw, i nie upamitali si w swoich uczynkach. Apokalipsa (Objawienie) 16

JESTES W ODNOWIE? I usyszaem inny gos z nieba mwicy: Wyjdcie z niego, ludu mj, abycie nie byli uczestnikami jego grzechw i aby was nie dotkny plagi na niego spadajce, (5) gdy a do nieba dosigy grzechy jego i wspomnia Bg na jego nieprawoci. Apokalipsa (Objawienie) 18 Nie bdcie te bawochwalcami, jak niektrzy z nich; jak napisano: Usiad lud, aby je i pi, i wstali, aby si bawi. (8) Nie oddawajmy si te wszeteczestwu, jak niektrzy z nich oddawali si wszeteczestwu, i pado ich jednego dnia dwadziecia trzy tysice, (9) ani nie kumy Pana, jak niektrzy z nich kusili i od ww poginli, 1 list do Koryntian 10 Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkod wyrzdzacie, i to braciom. (9) Albo czy nie wiecie, e niesprawiedliwi Krlestwa Boego nie odziedzicz? Nie udcie si! Ani wszetecznicy, ani bawochwalcy ani cudzoonicy, ani rozpustnicy, ani moonicy, (10) ani zodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Krlestwa Boego nie odziedzicz. 1 list do Koryntian 6

'Bohaterowie' Odnowy Stephen Clark- naley do Medjugorie USA21. Co ciekawe, ze ich grupy modlitewne nazywaj si POWPurgatory Oblation Warriors- czyli Wojownicy Oblacji Czyca!22 Ralph Martin- by w 2007 czonkiem zarzdu tzw 'Dzieci Medjugorie'23 Tom ForrestPoniewa kocham bycie katolikiem, moim zadaniem jest nie jest jedynie czynienie Chrzecijan. Naszym zadaniem jest czynienie ludzi tak bogatych i penych Chrzecijan, jak tylko si da poprzez przyprowadzenie ich do kocioa Katolickiego. Nie, nie zapraszasz kogo aby stal si Chrzecijaninem, zapraszasz go aby stal si Katolikiem. Istnieje siedem sakramentw, a wanie katolicyzm ma ich siedem. Na naszych otarzach mamy ciao Chrystusa, pijemy Jego krew. Jako katolicy, mamy 'Maryj'. Nasza mama, krlow raju, modli si o nas a zobaczy nas w 'glorii'. Jako katolicy- i to kocham- mamy czyciec. I dziki 'Bogu'! Ja jestem ta osoba, ktra bez niego nie zobaczy wizji uszczliwiajcej.24 To dla mnie jedyna
21 http://www.medjugorjeusa.org/purgatorymembers1.htm 22 http://www.medjugorjeusa.org/whypow.htm 23 http://promisetoourlady.blogspot.com/2007/09/children-of-medjugorje.html http://www.childrenofmedjugorje.com/ 24 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizja_uszcz%C4%99%C5%9Bliwiaj%C4%85ca

droga aby tam pj! Naszym zadaniem jest wykorzystanie kolejnej dekady 'ewangelizacji' aby ich wcieli do kocioa Katolickiego Indianapolis 9025

Michael Harper26, Larry Christenson27 i Tom Forrest. To sprzedawcy Biblii i zwodziciele. Basilea Schlink- Luteraska siostra, ktra promowaa Maryj i poczenie z katolikami. Rene Laurentin28Jego zainteresowanie odnowa i osobiste dowiadczenie 'bogosawiestwa' spowodowao napisanie ksiek 'Katolickie Zielonoswiatkowstwo'[1977]oraz 'Cuda w El Paso'[1982]... Od 1981 stal si czoowym kronikarzem objawie Maryjnych w Medjugorie' ' Czyli zosta 'ochrzczony' i to zamiast go wyprowadzi z bawanw, poprowadzio go gbiej w zwiedzenie! Widzimy brak owocw towarzyszcych nawrceniu i chrztu w Duchu witym! Jak przyjmiesz 'chrzest' i
25 http://www.angelfire.com/ky/dodone/RCEvz.html 26 http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Harper_%28priest%29 27 http://en.wikipedia.org/wiki/Charismatic_Movement 28 Dictionary of Pentecostal and Charismatic movement s. 534

idziesz czci budd, to nie dostae chrztu w Duchu ale innego ducha! Nie moliwe? obawiam si jednak, aeby, jak w chytroci swoj zwid Ew, tak i myli wasze nie zostay
skaone i nie odwrciy si od szczerego oddania si Chrystusowi. (4) Bo gdy przychodzi kto i zwiastuje innego Jezusa, ktrego mymy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, ktrego nie otrzymalicie, lub inn ewangeli, ktrej nie przyjlicie, znosicie to z atwoci. (5) Lecz uwaam, e ja w niczym nie ustpuj tym arcyapostoom.

2 list do Koryntian 11

Jednym z najbardziej znaczcych momentw wydarzy si gdy ewangelista Reinchardt Bonnke dal wezwanie do wyjcia do przodu i 1/3 obecnych wstaa na nogi. Ponowi zawoanie i wstao jeszcze wicej! David Slivenko, Sr, Rzymsko katolik zauway, ze to zawoanie mogo by odebrane przez Rzymsko Katolikw jako 'odnowienie lubw Chrystusowych' ni pierwsze przyjecie Chrystusa[do swojego ycia]29

Jak widzimy katolicy nie s wcale zbawieni. Oni myl ze zostali 'zbawieni' gdy ksidz pokropi gow wiechciem! Katolicki Lider Tom Forrest nawoywa do jednoci. Ale z kim?

29 Dictionary of Pentecostal and Charismatic movement s 641

Wnioski I konkluzje wiat nie moe przyj Ducha Boego. Biblia jasno wskazuje,ze najpierw czowiek musi pokutowa i przyj Jezusa! Bez Niego jest niemoliwe aby otrzyma Chrzest. Duch Boy peni mas funkcji, w tym przekonania o grzechu! Katolikom dali moliwo przyjcia Ducha, ale bez uprzedniej pokuty! Odoono sowo Boe i zepchnito przesanie Jezusa- Pokutujcie i wierzcie Ewangelii na bok. Z czego wiec mieli pokutowa, jeli nie zostali przekonani ze co jest z nimi nie w porzdku? Czy Duch Boy moe y w jednoci z odstpstwem, herezja i kamstwem? Brak owocw nawrcenia! Kiedy Piotr przyj Ducha witego w dniu Pidziesitnicy, mwi na jzykach. Jednak wczytaj si w to co on gosi do ydw! On nie gosi bynajmniej- no chodcie do nas, zostawmy rnice na boku! On gosi w Duchu i przyszo przekonanie, ze potrzebuj Jezusa, ze bez niego nie ma zbawienia i 3000 si nawrcio! Ez bajerw, odstawiania doktryn na bok i kosi apek z rabinami! Dzi co jest nie tak! Hindus dalej azi z sziwa, katolik cignie maryje po ziemi i nagle niektrzy nazwali ich 'tez bracia'. A jak si nie zgodzisz to wyjazd ze zboru- fora ze dwora... Jeli bierzesz udzia w 'odnowie' a tym samym to co wierzysz i gosisz to tradycja, to musisz sie

zastanowi czego jeste czci. Duch wity, obok jeykw i darw Ducha prowadzi cie do poznania prawdy, co oznacza ze startujesz z pewnego puapu i z roku na rok Bg pokazuje ci wicej Prawdy! Tu jednak rzekomy ich chrzest wcale nie prowadzi do otwarcia oczu na herezje 'papiea',odnonie raca, zmarych, sakramentw, maryji i caego systemu- ale UTWIERDZA ich w odstpstwie!Wybacz ale jeli jakikolwiek 'ruch' utwierdza cie w zwiedzeniu to co jest nie tak! Nie wane co wikszo gada! Czy Duch wity gosi herezje- o 'wstawiennictwie' Maryi i o 'duchu Maryi'? Jeli kiedykolwiek czytae co im ich 'Maryja' objawia i porwnasz to z Biblia a nastpnie usyszysz ze odnowa to samo co Maryja wierzy i jeszcze na dodatek 'Bg' im to potwierdza to masz gotowa odpowiedz! Pytanie- jaki 'Bg' i jaki 'Duch'? Odnowa moe by 'mostem' dla Zielonowitkowcw do przyjcia herezji Rzymu i Uniwersalnej religii jako nastpstwa. Jak? Bo mwi o jzykach, darach, cudach, lecz jednoczenie trzymaj si kurczowo herezji. Nie moe dobre drzewo zego owocu wydawa! Jezuici dwoj si i troj jak tu zwie Protestantw. Nie pomogy Inkwizycje i zakazy, wiec dzi do studiowania Ruchu Zielonowitkowego i wstawienia 'podroby' ktra ich zwiedzie.

Bawan studiuje... Ser na apk na myszy jest zaoony.

Jeli jeste w odnowie i zarzekasz si ze masz autentyczny chrzest w Duchu witym, to powiem ci- Duch Boy nie da ci spokoju i bdziesz musia wybra- albo wychodzisz, albo umrzesz duchowo na klocu herezji z Rzymu! cignij katolickie okulary herezji!Chrystus nie wsppracuje z Belialem, nie szuka dialogu z nim, nie tumaczy mu si z teologii, nie szuka bycia obserwatorem w

pogadankach zwiedzenia, nie wysya dyplomatw ani pertraktatorow! Rada Ekumeniczna, wiatowa Rada Kociow to odstpcze organizacje, heretyckie, zaoone przez katolicyzm aby zwie Protestantw! Odnowa to ich specjalna bron na Zielonych! Duch wity WYPROWADZA ZE ZWIEDZENIA, NIE UTWIERDZA W NIM!

Pastor z Warszawy gosi ze rzekomo odnowa ma zdoby Polsk! Pytanie: dla kogo? C dzi trzeba bada inspiracje tych proroctw i kaza. Jak si odnowa nawrci i odstpi od bawanw, to Bg ich poprowadzi, a jak nie to pozostan czci Uniwersalnego Kocioa Antychrysta. Derek Prince napisa dobre ksiki, ale jednak dal si zwie przy dwch powanych aspektachShepherding System[system pasterski]oraz 'katolicyzm to sekcja 'kocioa''. Przy studiowaniu jego materiaw naley mie si na bacznoci co do tych dwch herezji. Z pierwszej pokutowa, a z druga trzyma do koca.

Charizma[1987]30Par lat temu Derek Prince przemawia na rekolekcjach dla liderw charyzmatycznych. Nagle Kevin Ranaghan pojawi si z notka. Prince przey szok. Ogoszono ze papie zosta postrzelony. Przez nastpna godzin grupa wstawiaa si za nim. Bylem dotknity 'intensywnoci' modlitwy w przewaajcej liczbie Protestanckiego zgrupowania. . Papa ocalal ale swoje ocalenie widzial we wstawiennictwie Maryi z Fatimy31, do kotrej pojechal aby jej podziekowac za wstawiennictwo! Odnowa to cze ruchu ekumenicznego, by wcign wen Protestantw! 'Przywdcy' zdradzili Protestantw za ich plecami, potajemnie spotykajc si na kobiercach herezji! Ludzie uzdrowieni w odnowie s utwierdzani w herezji i yj dalej w bawochwalstwie!

Jeli jeste w Odnowie- pokutuj i ratuj swoja dusze od pieka! WYJDZ DZIS I RATUJ SIE !

30 http://www.angelfire.com/ky/dodone/Charismaticcath.html 31 http://www.netplaces.com/virgin-mary/mary-in-catholic-thought/john-paul-ii.htm

Czy nie jest ono gowni wyrwan z ognia? Zach 3.

Linki Herezje Medjugorie


http://www.swiadectwanawroconych.pl/ordziaprzepowiednie/41-matki-boej/1097proroctwo-o-kocu-wiata-10-tajemnic-medjugorie.html

Koci Nierzdnicakazanie Wina Worleya http://watchmenradio.podomatic.com/enclosure/200 9-09-06T15_41_17-07_00.mp3 Chrzecijanie a demony http://www.scribd.com/doc/62166482/A-Gdzie-BibliaMowi-Ze-Chrzescijanin-Moze-Miec-Demona A czym si roni katolicyzm od Biblii? http://www.alberto.pl/ Jedna z najlepszych polskich stron obnaajcych kamstwo systemu znanego jako Rzymski Katolicyzm. Czy Jezus to anio, prorok, nauczyciel chodzcy w rozwianych szatach, tylko syn czowieczy? http://www.scribd.com/doc/73738874/Where-Doesthe-Bible-Say-That-Jesus-is-God Papie a Jezus, rnice? Czy papie to suga Boy czy szuja? http://www.scribd.com/doc/72538709/Papie%C5%BCa-Jezus