Vous êtes sur la page 1sur 9

Nowoczesne Pastwo

Nowoczesna Polska o co walczymy?


Mamy do tego, e kto za nas decyduje, e kto nam mwi , jak y, jak si kocha, ile mie dzieci i z kim. e ubrani na czarno panowie decyduj o tym, kto moe mie dzieci, kto ma by pochowany na Wawelu i na kogo gosowa w wyborach, a take kto to jest Polak. Mamy te do pastwa, ktre nie jest sprzymierzecem, ale wrogiem, w ktrym urzdnik decyduje, jaki moemy zbudowa dom, jak moemy prowadzi firm czy stowarzyszenie oraz przede wszystkim kiedy moemy to robi! Mamy wreszcie do polityki, w ktrej dwch panw podzielio si wszystkimi demokratycznymi instytucjami, obsadzajc je ludmi, ktrych jedyn kompetencj jest lepa lojalno. Mamy do teatru politycznego, za nasze pienidze, mamy do wyboru pomidzy prawic, a bardziej prawic. Nowoczesna Polska to Polska wiecka, tak jak wszystkie kraje Zachodu. Nowoczesna Polska to Polska z obywatelsk kontrol nad urzdnikami, prokuratur, podsuchami. To Polska, w ktrej kobieta ma takie same prawa jak mczyzna i to ona decyduje o swoim brzuchu, a kady obywatel decyduje o pienidzach na rzecz kocioa, do ktrego naley. Takiej Polski chcemy. Bez marnotrawstwa publicznych pienidzy, bez szarej strefy w urzdach, bez widzimisi w partiach! Jestemy pierwszym ruchem spoecznym po 89 roku, ktry postanowi dziaa politycznie. Powstajemy od dou, jako Ruch ludzi, ktrzy chc odzyska swj kraj, a nie jako ukadanka kilku wiecznie tych samych twarzy od 20 lat. Chcemy zmiany politycznej w Polsce. Wierzymy, e bez tego nie da si dalej rozwija kraju. Uwaamy, e obecnie energia spoeczna i system partyjny cakowicie si rozmijaj, a to nie suy nikomu. To za, co byo wielk cnot, w dziaalnoci wielu rodowisk brak ambicji politycznych dzi jest wad i przeszkod w ich rozwoju! Nie jestemy kolejn ukadank wrd tych samych elit ile ju ich byo: AWS, PiS, PO, ZChN, PC, KPN, ROP, a teraz PJN rne nazwy, a ci sami ludzie. Wzywamy wic Was wszystkich, obywateli Rzeczpospolitej, skupionych w swoich domenach, abycie we wasnym interesie przystpili do nas do dziaania. Polsk mona zmieni. Polityka moe by ideowa i bezinteresowna. Parti mog mie charakter demokratyczny. Nadchodzi czas zmian! Nie chcemy by dla samego bycia. Dla politycznych konfitur, epatowania wadz, partyjnej celebry i politycznych rytuaw. Powstalimy, aby dokona nowoczesnej zmiany, a gdy ona nastpi, to si rozejdziemy. Rozdzielimy funkcj administracyjne i polityczne w naszym ruchu, a take funkcj stowarzyszania i partii. Jestemy jednym i drugim: i parti polityczn walczc o wejcie do Parlamentu oraz zmian poprzez rzdzenie, i stowarzyszeniem popularyzujcym nasze postulaty. Jestemy ruchem poparcia nowoczesnej Polski Jestemy energetyczn zmian na tak!

Rozdzia pastwa i kocioa


W 2001 roku SL obiecywa rozwizania konkordatu, likwidacj komisji majtkowej, powrotu religii do sfery sacrum. Po wygranych wyborach jednak od razu wycofa si ze wszystkich tych postulatw. Co wicej, do dzi i susznie- lata jego rzdw s uznawane za zote czasy dla polskiego Kocioa. Uzyskane wwczas przywileje i wielko zwrconego majtku nie maj sobie rwnych w czasach adnej innej wadzy po 89 roku. Ruch Palikota nie jest wrogo nastawiony do Kocioa, nie walczymy z nim, a tym bardziej nie walczymy z religi, wiar i ludmi wiary. Jednake w naszej ocenie w relacjach midzy pastwem a Kocioem w Polsce ma miejsce niezrozumiay i radykalny przywilej Kocioa kosztem wieckoci pastwa. Dotycz to wielu niezgodnych z Konstytucj sposobw finansowania Kocioa, lekcji religii w szkoach, remontw wity, a take codziennoci funkcjonowania pastwa i ycia w kraju, gdzie niemal wszystko ma zwizki z Kocioem. Dzieje si tak dlatego, e pastwo polskie po 89 roku nie podjo prby wytworzenia wieckich form funkcjonowania najwaniejszych instytucji. Zarwno wybory polityczne, zaprzysienia wadz politycznych, przekazywania wadzy po wyborach, uroczystoci aobne, jak i zwyke drobne inwestycje w obiekcie typu Orliki s zawaszczane przez symbolik religijn. Nasz program: Likwidacja finansowania Kocioa z budetu, w tym likwidacja funduszu wiadcze kocielnych. W ssiednich Niemczech to obywatel decyduje o tym, ile pienidzy dostaje ich koci sami pac na rzecz kocioa ze swoich podatkw. Chcemy, aby to Polacy, a nie politycy, decydowali, ile pienidzy trafia o rnych kociow. Nie widzimy adnego powodu, by finansowa katechetw, kapelanw oraz innych urzdnikw Kocioa przez budet, czyli wszystkich obywateli. To wstyd, e likwiduje si jednostki wojskowe, a utrzymuje kapelanw ze strachu przed Watykanem. Fundusz wiadcze kocielnych to wydatek rzdu 1 miliarda rocznie. To pienidze, za ktre mona zbudowa setki przedszkoli i bibliotek. Lekcje Religi powinny ze szk wrci do kociow Uznajemy, e w cigu dwch lat Koci powinien ponownie przygotowa sale katechetyczne na powrt lekcji religii, ale ju od razu naley wstrzyma patnoci na rzez nauczycieli religii. Jest to wycznie kwestia rozporzdzenia ministra edukacji narodowej. Nauka religii za pienidze to wstyd i haba dla Kocioa. To cakowity upadek etosu nauczania Chrystusa. Uchylenie decyzji komisji majtkowej Decyzje komisji nie miay charakteru jawnego. Nie mona byo si od nich odwoa, a znam przypadki, w ktrych oddano mienie Kocioowi jako rekompensat, mimo e mienie to byo przedmiotem roszcze innych osb. Wycena przekazywanego majtku nie podlega kog roli obywatelskiej i merytorycznej. Chodzi o majtek wartoci dziesitkw miliardw zotych. Dlatego wszystkie te decyzja powinny by uchylone. Zakaz udziau osb duchownych w uroczystociach wieckich

Pokazywanie si osb duchownych w strojach o symbolice religijnej w czasie rnych wanych uroczystoci pastwowych to zacieranie rnicy midzy pastwem a Kocioem. To rodzaj presji, ktra nie powinna mie miejsca. Takie postpowanie prowadzi do kuriozalnych sytuacji, gdy nawet zwyke otwarcie szkolnego boiska sportowego odbywa si w formie powiecenia. Szkoa, urzd, pastwo to instytucje wieckie, w ktrych trzeba uszanowa pogldy ludzi rnych wyzna, a take niewierzcych.

Sprawy wiatopogldowe
Wikszo obywateli w Polsce nie zgadza si na to, aby kompromisy wiatopogldowe zwarte w latach dziewi dziesitych wci obowizyway. Wejcie do Unii Europejskiej, praca 3 mln Polakw na Zachodzie, setki tysicy studentw poza granicami naszego kraju, przemiany demograficzne, a take skandaliczna rola Kocioa w czasie tragedii smoleskiego i pniejszej kampanii prezydenckiej spowodoway gwatowne przemiany wiatopogldowe. Odnotoway to niemal wszystkie pracownie badawcze. Tymczasem politycy, funkcjonujcy w zabetonowanym systemie partyjnym, nie dostrzegaj tych zmian. Nasz program: Legalizacja zwizkw partnerskich Opowiadamy si za prawem do rejestracji zwizkw partnerskich, zarwno hetero-, jak i homoseksualnych, do wsplnych praw i obowizkw cywilnych, podatkowych i majtkowych. Liberalizacja mikkich narkotykw W kadym spoeczestwie, take naszym, jest jaka grupa osb, ktre potrzebuj pomocy emocjonalnej w formie rnych uywek. Nie zmieniaj tego adne zakazy. Warto zatem obj te grup specjaln opiek. Poniewa mikkie narkotyki s mniej uzaleniajce ni alkohol czy dopalacze i nikotyna, ich legalizacja pozwoli zmniejszy skutki toksycznego zatruwania si oraz rozwin programy spoeczne oferujc tym osobom pomoc emocjonaln innego rodzaju. Udawanie, e tego problemu nie ma, gdy wprowadza si kary wizienia i zamyka sklepy z dopalaczami, to polityka cakowitej nieodpowiedzialnoci spoecznej Liberalizacja ustawy aborcyjnej W Polsce istnieje podziemie aborcyjne. Zabiegi s wykonywane w skandalicznych warunkach z naraeniem ycia kobiet. W ssiednich krajach obowizuj liberalne przepisy aborcyjne, z ktrych korzystaj Polski, jeli tylko sta je na taki wyjazd. Dlatego te nie ma sensu utrzymywa tak restrykcyjnej ustawy w naszym kraju. Ustawa aborcyjna nie ma na celu namawianie do aborcji, ale powinna, zachowujc wymagane konsultacje lekarskie, psychologiczne i spoeczne, dawa prawo do decyzji samej kobiecie Finansowanie z budetu liberalnej ustawy o in vitro W Polsce setki tysice par s niepodne i nie ma dla nich innej szansy ni metoda in vitro, jeeli chc mie dzieci. Rwnie ta ustawa nie mone zmusza nikogo do stosowania tej metody, ale powinna dawa tak szans. Przyjte rozwizania musz mie charakter

praktyczny. Nie mog budowa barier technicznych, ktre wykluczaj metod in vitro, ale powinny zakada odpowiedzialno w posugiwaniu zarodkami, ograniczajc ich liczb do niezbdnego minimum. Tak to si dzieje obecnie. Takie same pensje kobiet i mczyzn Nie moe by tak, e za tak sam prac kobieta otrzymuje nisze wynagrodzenie ni mczyzna. We Francji poprzez wprowadzenie stosownej ustawy uzyskany efekt ograniczenia dyskryminacji kobiet. Taki wysiek pastwa, cho biurokratyczny i mudny, bardzo si opaci, gdy uruchomi jednoczenie wiele zmiany powodujcych ograniczenia ksenofobii, rasizmu i uprzedze spoecznych Dostp o rodkw antykoncepcyjnych za darmo Brak pienidzy nie moe by barier dla ograniczania niechcianej ciy albo ochrony przed AIDS. To najmdrzejszy sposb ograniczania aborcji bez zacietrzewienia religijnego! Lansowana przez Koci metoda kalendarzyka jest tak samo nienaturalna jak prezerwatywa czy piguki i jej propagowanie wynika wycznie z zacietrzewienia Kocioa, a nie ze wzgldw etycznych Dostp za darmo do Internetu Nie ma dzi lepszego sposobu na powszechno ksztacenia ni dostp do Internetu, a raz z nim dostp do programw spoecznych, dziki ktrym ludzie mog zdobywa wiedz technologiczn, a take uczy si jzykw obcych i doskonali umiejtnoci funkcjonowania spoecznego. To najlepsze narzdzie amania barier. To szansa dla dzieci z rodzin sabszych spoecznie i ekonomicznie na dostp do wiata i udzia w kapitale spoecznym

Walka z biurokracj
Walka z biurokracj ma dug histori rwnie dug, co bezuyteczn. Komisja Balcerowicza, Hausnera, pakiet Kluski to najbardziej spektakularne przykady klski. Ambitni i kompetentni liderzy nie dokonali zmian, cho mieli potne wsparcie polityczne. Najnowsza prba z udziaem Janusza Palikota take zakoczya si poowicznym sukcesem. Co prawa wprowadzono w ycie ponad siedemdziesit zmian, ale drugie tyle zablokowano. Co wicej, zablokowano zmiany najwaniejsze, o najwikszych skutkach dla ograniczenia biurokracji. Jednake nawet gdyby wprowadzono wszystkie, to i tak mielibymy poczucie, e wci jestemy ebrakami w urzdach i to my musimy si gwnie troszczy o to, czy bd wydane jakie decyzj, czy nie. Jak to zmieni? Jak nada administracji charakter usugowy? Aby to osign, aby odzyska urzdy dla obywateli, naley zaproponowa takie zmiany, ktre przynios efekt w postaci odwrcenia relacji pomidzy urzdnikiem a petentem. To urzdnik musi zaatwi spraw obywatela! To jemu ma zalee, a nie tylko nam. To on ma nie spa po nocach i martwi si, czy zdy, czy nie. Wwczas wszelkie uniki zwizane jakoby z koniecznoci uzupeniania dokumentacji czy z kolejnymi terminami przestan mie sens.

Osignicie tego efektu wymaga kilku krokw. Najwaniejszym jest zasada milczcej zgody jeli urzd w cigu szedziesiciu dni nie wyda ostatecznej decyzji, to zakada si, e jest ona korzystna dla obywatela, e jest wydana i czowiek moe dziaa. To bdzie wanie oznacza now filozofi w relacjach biurokracja obywatel. W pewnym sensie to powrt w dzisiejszych warunkach to tak zwanej ustawy Wilczka Innym bardzo wanym projektem jest wpisane do ustaw, a przez to do procesu administracyjnego, owiadczenia obywatela zamiast zawiadcze. To oznacza, e gos obywatela ma wag, e pastwo polskie wierzy swoim obywatelom i nie musz oni z miejsca udowadnia swoich racji poprzez zawiadczenie z innego urzdu. Nie zawiadczenie o niezaleganiu w podatkach, lecz owiadczenie obywatela: nie zalegam w podatkach. Tanio, szybko i z poszanowaniem kadego z nas, ale take z odpowiedzialnoci za to, e kto oszukuje urzd (za faszywe wiadectwo grozi kara dwch lat wizienia). I dopiero poczenie tych dwu zmian milczcej zgody i owiadcze w miejscu zawiadcze z odpowiedzialnoci urzdnikw za podejmowane decyzje daje w efekcie nowy mechanizm dziaania administracji na rzecz obywatela, a nie przeciw niemu. Nasz program: Zasada milczcej zgody Czas najwyszy, aby to urzdnik i urzd martwi si, czy zdy czas wyda zgod na budow, rejestr stowarzyszenia bd firmy. Te urzdy s po to, aby rozwizywa nasze problemu, a nie zmusza nas do cigego uzupeniania wnioskw. Jest absurdem, e mamy donosi zawiadczenia z innych urzdw do tego, w ktrym skadamy wniosek. Tak jakby urzdnicy nie mogli tego zaatwi midzy sob. Niech bdzie wic tak, e jeli w cigu 60 dni urzdnik nie wyda odpowiedniej decyzji, to znaczy, e ta decyzja jest pozytywna dla obywatela. Tak powstanie administracja usugowa wobec kadego z nas Owiadczenia zamiast zawiadcze W zeszym roku urzdy skarbowe wyday prawie 6 mln zawiadcze o niezaleganiu w podatkach. Kosztowaa to nas wszystkich okoo 120 mln zotych. Wszystkich zawiadcze wydaje si rocznie w Polsce okoo 100 mln. Czas pracy, kosztw i zwykego bezsensu nie da si do koca wyceni, ale sigaj one miliardw zotych. Zawiadczenia o niekaralnoci, dacie urodzenia, zawarciu zwizku maeskiego, wpisie do rejestru, ubezpieczeniu czy zameldowaniu powinny kry midzy urzdami bez porednictwa obywateli. Jawno dokumentw urzdowych Ledwo wybudowane autostrady ju musz by remontowane. Dopiero co oddane Orliki te wymagaj remontw. Kto rozstrzyga przetargi, kto dopuci do uytkowania, kto zatwierdzi, odebra. Te protokoy i nazwiska musz by jawne. Podobnie jak wydruki z kart kredytowych urzdnikw, kalendarzy politykw, wynagrodze urzdnikw. Jawno zwikszy nacisk oraz kontrole i przyniesie efekt w postaci ograniczenia korupcji i ulepszenia sposobw wydawania publicznych pienidzy. Powoanie w Parlamencie komisji staej do walki z biurokracj

Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Pastwo przygotowaa ponad 150 projektw zmian rnych ustaw. Wikszo z nich nie wesza w ycie. Zostay zablokowane w komisjach staych, do ktrych trafiay jej projekty. Warto, aby procedura bya krtsza i atwiejsza. Propozycje powinny od razu trafia pod gosowania w Parlamencie, a nie grzzn w komisjach na latach Odpowiedzialno urzdnikw za podejmowanie decyzje Sdy, wydajc wyroki, powinny wskazywa z mienia i nazwiska urzdnika odpowiedzialnego za wydanie decyzji. Ju ten fakt bdzie oddziaywa prewencyjnie, nawet jeli koszty poniesie urzd, czyli my wszyscy

Naprawa Polityki
Polski system partyjne jest chory i niedemokratyczny. Ordynacja wyborcza wadliwa. System dotacji partyjnych ogranicza rozwj spoecznych, a brak nadzoru nad dziaalnoci partii czyni z nich instytucje niepubliczne pomimo otrzymywania dotacji. Liczba posw i formua Senatu nie odpowiadaj oczekiwaniom spoecznym. Taka jak dzi w Polsce konstrukcja sposobu funkcjonowania partii politycznych betonuje ten system i utrudnia wejcie na scen polityczn nowych partii, a jednoczenie nie gwarantuje, e istniejce partie bd musiay si liczy z opini publiczn. Dlatego nie mona zakada, e ten system sam si zmieni. To niemoliwe. Mog to wymusi tylko siy spoeczne w formie ruchw obywatelskich, a nie istniejce partie. Jeli jest tak, e z kadej partii mona wyrzuci dowolnego dziaacza, gdy sobie tego yczy lider formacji, to powstaje kilka zasadniczych skutkw dla caego systemu politycznego i prowadz one do cakowitej alienacji tych systemw wobec oczekiwa spoecznych. Funkcjonujce partie przypominaj raczej prywatne fundusze emerytalne liderw, a nie rodowiska pracuj nad rozwizaniem zasadniczych problemw spoecznych. Std cakowity brak programw, woli zmian, interesujcych osb w polityce, ale take brak nowych ludzi, przedstawicieli nowej generacji. Jeli nawet si pojawi, to nie odgrywaj adnej roli i szybko upodobniaj si do swoich starszych i bezbarwnych kolegw. Dzieje si tak dlatego, e to dla nich jedyna szansa awansu i kariery nie naraa si szefowi. Dla obywateli oznacza to jednak, e nie mog oni dokonywa wyboru midzy realnymi partiami, leczy jedynie pomidzy liderami. Ponadto fundusze partyjne, na ktre skadamy si wszyscy, s w istocie wydawana na promocje tych samych kilku osb, a nie na promocj idei, programw czy postulatw. Std wanie wywodzi si powszechne w naszym kraju uczucie, e polityka idzie swoj drog, a ycie swoj. Ju nie wierzymy ani w sprawne pastwo, ani w ideow polityk. W konsekwencji grzniemy w marazmie i jak ognia unikamy aktywnoci politycznej. Z tego wanie powodu wielu wybitnych Polakw pomimo sukcesw zawodowych nie garnie si do polityki. Jednake haso daleko od polityki jest jednoczenie hasem daleko od dobrej energii spoecznej, od radoci ycia w pastwie przyjaznym i sprawnym. To take haso, ktre w konsekwencji zezwala na biurokracje, marnotrawstwo rodkw publicznych, absurdy administracji.

Nasz program: Likwidacja Senatu i ograniczenie liczby posw do 360 System mieszany w ordynacji wyborczej: 50% mandatw z systemu partyjnego, z metody wikszociowej, i 50% z okrgw jednomandatowych, a wic z systemu niepartyjnego. Zmieni to radykalnie obecny system partyjny. Dzi to dyscyplina, a nie racja, decyduje o ustawach. Wicej posowie nie pisz ustaw! To niewiarygodny skandal, o ktrym si milczy. Sejm jest fikcj! Posowie nie maj nic do powiedzenia. To rzd przygotowuje wszystkie ustawy, a posowie tylko udaj e s autorami. Oznacza to zamanie jednej z naczelnych zasad demokracji rozdziau funkcji wazy wykonawczej i ustawodawczej, a to z kolei oznacza gboki kryzys demokracji i fikcyjno polityki. Dlatego pozapartyjni posowie s tak wani. Kadencyjno funkcji politycznych w tym partyjnych Gdy szef partii jest wieczny i brak demokracji wewntrznej, to wszystko jest podporzdkowane utrzymaniu przez niego wadzy i wewntrz partii, i w spoeczestwie. Dlatego nie ma reform i dlatego w partiach s miernoty. Podobnie jest w gminach i w rzdzie, ktry nie myli o tym, co jest naprawd wane, tylko o tym, jak si utrzyma przy wadzy. Postulujemy maksymalnie dwie kadencje! Moliwo odwoania si od decyzji sdw i innych cia partyjnych do sdw powszechnych jako egzekwowana praktyka, a nie bierne prawo Kryteria usuwania ludzi z partii s cakowicie niejasne. Nie wiadomo, dlaczego ta czy inna osoba jest wykluczana. To tworzy kultur serwilizmu i strachu. Jeli w partiach ma dyskusja, silne osobowoci i jeli partie istniej dla dobra wsplnego, to musi by jasne, e usuwa si z nich tylko za przestpstwa, a nie za nielojalno Finansowanie partii przez obywateli Zasada darowizny z puli 2,5% od podatku, deklarowanej przez obywateli przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Z tej samej puli 2,5% finansowania Kocioa i organizacji pozarzdowych. To obywatel wybiera na co chce przeznaczy pienidze.

Gospodarka jest najwaniejsza


Rzdy PO i wczeniejsze rzdy PiS nie zrealizoway adnych wanych postulatw rodowisk gospodarczych oprcz uchwalonej obniki podatkw. Uchwalonej w 2006 roku, a wprowadzonej w 2008 roku. Tak czy inaczej, chwaa im za to. Warto byoby jednak t zmian doprowadzi do koca i zwieczy postulatem 3 razy 18: tama sama stawka CIT, PIT i VAT. Wprowadzenie podatku liniowego jest wanym, ale nie kluczowym dzi postulatem w polskiej gospodarce! Bdziemy go promowa, lecz jest kilka spraw o bardziej doniosym znaczeniu. Polsce grozi powany kryzys finansw publicznych z powodu braku reform i zego funkcjonowania rzdu. Deficyt sigajcy 8% PKB to sytuacja, w ktrej naley bi na alarm. W tej

sprawie kumuluj si wszystkie inne problemy gospodarcze w przy tym ma ona znaczenie zarwno makro-, jak i mikroekonomiczne. Przede wszystkim zapanowanie nad tak wielkim deficytem wymaga odwanych decyzji politycznych i wizji dziaania, gdy sprawa ma wymiar oszczdnociowy dziesitkw miliardw rocznie przez wiele lat. Nie zlikwiduje si tak wielkiego problemu drobnymi korektami. Postulatw naprawy polskiej gospodarki jest tak wiele, i wymagaj one osobnego dokumentu, dokadnego planu naprawczego. Tworz go dla nas najlepsi eksperci, wybitni ekonomici. Ponisze postulaty gospodarcze to dopiero pocztek.

Nasz program: Podatek liniowy 3x18 Ten system jest przede wszystkim prosty i w tym tkwi jego sia. To jednoczenie element konkurowania z innymi krajami, gdzie obowizuj stawki liniowe Deficyt budetowy obnienie o poow w cigu dwch lat Ograniczenie wydatkw na armi, Koci, parti polityczne. Likwidacj decyzji komisji majtkowej i zasad funkcjonowania wielu dziaw administracji, likwidacja funduszu wiadcze kocielnych. Poaczenie ZUS-u i KRUS-u. To moe da okoo 20 mld oszczdnoci rocznie Zmiana formuy ministerstwa gospodarki na formu ministerstwa przedsibiorczoci Si naszej gospodarki jest dua liczba maych firm. Tymczasem ta sytuacja w aden sposb nie jest uwzgldniona w organizacji administracji. Jednoczenie tempo tworzenia nowych firm spado i grozi stagnacj. Istnieje potrzeba cigego premiowania przedsibiorczoci i sprawdzania, jakie bariery s rdem trudnoci. Ministerstwo gospodarki powinno przesta si sprawami nadzoru w spkach, gdzie posiada tak zwane resztwki, koniecznie jest zatem szybkie pozbycie si tych maych pakietw i zwolnienie tysicy urzdnikw, ktrzy tam pracuj w imieniu Skarbu Pastwa. Pozostae funkcje kontrolne powinny by przekazane do Agencji Rozwoju Przemysu Promocja Polski Promocja Polski jest jednym z istotnych rde wzrostu, tymczasem traktuje si cakowicie nieprofesjonalnie. Powinna sta si kluczowym zadaniem ministerstwa przedsibiorczoci Poczenie KRUS-u i ZUS-u oraz wprowadzenie nadzoru korporacyjnego, takiego jak dal spek giedowych, dla poczonego ZUS-u Utrzymanie odmiennych stawek dla rolnikw nie musi oznacza dwu oddzielnych administracji: dwu budynkw w tym samym miecie, podwjnej liczby urzdnikw. To moe przynie oszczdnoci wielu miliardw rocznie. Z drugiej strony dziaalno tej firmy nie podlega adnej prawdziwej, nie za politycznej, kontroli, a jednoczenie wdaje si tam miliardy na inwestycj. Czas to znormalizowa.

Wyduenie wieku emerytalnego poprzez wzrost wiadcze za dusz prac Polacy pracuj za krtko. Jestemy krajem najmodszych emerytw i tego nie da si utrzyma take w interesie nastpnych pokole. Zamiast kara ludzi duszym okresem pracy, lepiej ich zachci proporcjonalnym wzrostem emerytur w wypadku duszej pracy. Konieczne jest take ograniczenie uprzywilejowania sub mundurowych. Nie moe by tak, e modzi, wyksztaceni, w peni sprawni ludzie przechodz na emerytur. Wiele drobnych zmian, czyli wprowadzenie w ycie projektw Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Pastwo Zmiany w ustawach: o zamwieniach publicznych, o planie zagospodarowania przestrzennego, o prawie budowlanym, o podpisie elektronicznym, o rachunkowoci, o kosztach reklamy i reprezentacji, o VAT, o wykonywaniu rnych zawodw, w tym o dostpie do zawodw prawniczych, i innych. Prawie sto projektw komisji ugrzzo w komisjach staych. S to projekty uzgodnione z wieloma organizacjami biznesu, majce kluczowe znaczenie dla zracjonalizowania wielu ustaw.

Kultura i armia
Postulujemy zwikszenie nakadw na kultur i zmniejszenie ich na wojsko. Polska po dowiadczeniach drugiej wojny wiatowej, ale te caej naszej historii powinna wyzby si w polityce zagranicznej jakichkolwiek elementw militarnych. Stop misjom wojskowym. Wiele krajw czonkowskich NATO nie bierze udziau w misjach i nie odbija si to niekorzystnie na ich pozycji midzynarodowej. Co wicej, adne publiczne obietnice dotyczce korzyci z udziau w misjach w Iraku i Afganistanie nie zostay spenione tania ropa z Iraku, inwestycje dla polskich firm przy odbudowie tego kraju, modernizacja polskiej armii, system rakiet Patriot i wiele innych. Jednoczenie rewizji wymaga caa nasza polityka obronna. Wojny przegrywalimy i przegramy nastpne ze wzgldu na ogromn rnice potencjau pomidzy Polsk a chociaby Rosj. Teraz trzeba myle gwnie o funkcjach logistycznych i o pomocy dla ludnoci na wypadek wojny, a nie o kolejnych ofiarach bitew wojennych. Tym, co chronio Polsk jako wsplnot, by i bdzie kultura. Kulturze jednak nie mona stawia takich zada. Ona sama je realizuje wwczas, kiedy jest prawdziwe wolna Nasz program: 1% na armi, zamiast 2% wydatkw z budetu 1% na kultur co roku jako wydatek z budetu