Vous êtes sur la page 1sur 56

File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

:Nƒ 'gß&(kZ :
Å st Ôƒ : wÈZ ðÃÇ!* s ÜÆ üz > Ø p Å > Zzgāt q -Z
q )Z » #Ö Z 6,~i · 0* ÅXVii · 0* x Z™/ô‰ Ôì ]gßq
{z c* -Z
X 7wÈZ ðÃs ÜÆ äƒrÆ yZ Ôì
Å > Zzg yZā ì Yƒ 1Ôì ¹r Âä $öÃXvß {z }uzŠ
» sÌt Ô7?Š ðÃ6,äƒ bzêÆ yZ 1Ôƒ Zƒ : Dà yZ » b` 
Xì pq -Z
Ôƒ s %Z ~ äƒ ® c* rÆ ~zZg Ëā ì t ]gß ~Š
$U*Ð ?Š { z Ôì @*
" Y c*0*w ÈZ [Ž s Ü Æ á Zz ì r ¤ /Z
DgzZ d ÂÔƒ : " $U* /Z X Ï ñYƒ ~gzZ gz$ ] !*
¤ Å kZ ÂÔ ñ Yƒ
Ôì @* ™ t~ Ú Š ‰ Ü z ‰y K̈Zā ì b§ ÏZ w V Å kZ Ô Ïìg
x â Z Æ èz sÜ b§ÏZ Ô} ™: „ ¢ 6,fā 7Èt» kZ 1
@*ƒ x¥ Ât Ð kZ Ô÷ D™ s %Z Ð }uzŠ q -Z ~ b) ‰
x @*â » kZ Ôì ~Ô7D { z Ôì g]èa ~ âÆ q -Z CÙ āì
t ë ÌV ; z Ôƒ t · Z » V- èV ˜ ā @*M 7xi Ñ t Ð kZ 1Ô7
eÌtÐ ƒ a kZ Ôì Y™ tq -Z C Ù Ð ~ ëèY Ô}
» F,Z áāì ¹gzZ Ôì c* Š™Šg » ] Z F,
Z áä ‰6,Y ¯ ÅÐÎz ÏZ Ôì
ÂÔì et~ q -Z q-Z Z # Ô ì ·ù » q -Z q -Z { zā ì È ¸
Xì Š Hƒ Za { éE4]IZ ~ ¬z ~~ r â Š Æ y ZÔ ì eÌ~·ùQ
5G
» X Ôì @* Yƒ Za { éE 4]IZ Ì~ ¸$
5G +gzZ bz Lā ì –ä Vã
¶~ ]gßkZ ] !* t Ô÷ D Yƒ 2 ~ n% +Z { z Ôƒ : s ™ ‚f
231
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

X 3â F, Ñ!*Ð ] !*.ÃêÆ $öZ


_ #
ÔVƒ C!* .Ÿt Æ yZāì YƒL Lā³ Ã]gß~uzŠ VŒ [Z
_
ó Xó c*
M ~ ÷;g !*ykZt É Ô7„ et
Þ ‡,q zŠ ~ kZ
:÷ g¨.
X y kZ » 4Š Æ ] !*
.
_
ŠŽz » 4ŠÆ ] !*.
_
y ‹Z z DÐ w ÈZ [āì °» bŠÈ „ Ú Z 0Æ ]gß ã kZ
Æ K¬ Ý ¬ Æ ‹ŠÔ ì ˆ M Š c*
$© q
e -Z w q ƒ ƒ 7Y ØZ »
 o Ô @*
-Z Ô¸ b‡¹ Æ y kZ { zā ÷ D™y Ò 0Æ yæ5 f *Z
iŠ q
¯ ] !* # ™ ~ßñ ¹ ä VzŠ¤
t ˆ Æ ä™ {gtX N 3¼ Ð r /÷á
3 Zg » kZ gzZ ì Zƒ m,?** # ™ Š *Z ™
Þ » ‹Š [ » ā ¹Ãr
/M >
Y {¤
9zg¼ \ M a kZ Ô Ç ñ M n Æ kZ y k » \ Māì Š
HH m,? (Z
6,Y ¯ Å [y kZ ä \ M X ñY c*
Š™ «Š «g ™} Š 9 zgnçt ÂÔ, Š
~ßñä Ë~ ˆ Ô ð3 ð‹ ä Y CÔØŠ } Š 9zg ñƒ D™gz!*
H Ô Ç ñY {¤ ùt ä \ Mā c*
Þ ā 1™gz!*
/M Ð V Œ > ŒÃr
#™
^Ñ » ðñ1Ôì e** Þ :c*
Y »> Û ‚" ä \ M ?ì Zƒ (Z L
â
¯ ~ìËÆ™ Za ] ÑÈZ [, Z :X ì 7eÜ1
6 bz **
V^›©ÛÖ]Eó óYƒ 7N* ÑpÔì Yƒ zgzZ wŠ ) ,ðñL ā
L ìg $u q -Z ~ pÏZ 
±Ï`nf×Ö á^Ûm¦] gÍ (DMSUQV&m‚uE(h„ÓÖ]æ Ñ‚’Ö] ±Ê ð^q ^Ú h^e ( Ý¡ÓÖ] h^jÒ
XXÜn׉ àe á]çË‘ZZ ÐZ (DMPSE QPV^nÞ‚Ö] ±eœ àeŸ Ñ¡ì¢] Ý…^ÓÚ (DPTMNE NLSKPV
e $ut Z® Ô÷ ¹@*
$Zzg Ë%gzZ ì XX؉†ÚZZ g É 7! ô{z gzZ÷ D™ e $Zzg

232
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

n²0Æ kZ ó ì
ó c*
M ~ ÷; g !*
y kZtL Lā ] !*
~uzŠ „g ¹!*
Ôì
ñYƒ : "
$U* -Z
t 0Æ y Z J # ԉŠÜä \ M '!*
Žāì
.ä VÍß y Zā ñYƒ : "
zz Å ] !*
_ $U*
t Q Ô‰s ÜƧZzā
X 7Ç **
¯ C!*
.ÃV Â!*
_ -‰
yZ J Ü z kZ Ô}7Ð t÷ }Ð
t ä Y fy Zā ñYƒ Ì"
Ð kZ ÂÔ÷ }'!* $U*
/Z ˆ Æ kZQ
¤
Xì ½â Æ ] !* .Ôì ½] !*
_ ̎ ä VÍß y Zā @*M 7xi Ñt
:÷ '!* &VŒ [Z
X ‰s ÜƧZz '!* t'
X ‰C!* .'!*
_ t'
X ÏVƒ ½(C Ù ÂÔ} C!* .(q
_ -Z Z
#'
a Æ ä™ " $U*Ã kZ ó ó‰s Ü Æ §Zz '!* tL Lā ]!*«
Æ yZ ¤ /Z Ô ñY H "
$U*** ƒ s ÜÆ §Zz 6, gî ¬» yZā ì ~gz¢
VÂ!* yZ : Ô Çƒ ng ¬~ VâzŠ yZ ÂÔñYƒ " $U*Ð b§ÏZ Ìs Ü
: öR Å sz@* ~ yZā ì ~gz¢ Ìt Q Ô ** ƒ s Ü ‡Æ §Zz »
: s ÜÆ ]!* ~uzŠ kZ Ž Ô ñY 1 È (Z » yZā ì YƒèYÔƒ
s ÜƧZz ‡gzZ š ZÜ » VÂ!* {gÃè yZ ì Hg¨ä ëJ -V˜ 1Ôƒ
» kZ ó ó7Dk0* L I0Æ i sÐf »Š ×: Ô Zƒ 7"
Æ yZ L ā $U***
ƒ
vZ†~†Ãڎ Ôƒ D{z » yZ Š Z%Ð DkZā ì Yƒ ÌÈt
Ð  9Ëg $ut ā 7Š c* = :÷ D ⠁ Û _Z †0Z x â Z ì Cƒ ® 
)´ (DMTRPE QSQKT V…^Ò„j‰Ÿ]E ì XX؉†Ú àŠuZZ g $u t É Ôƒ q ¯%
Û ã]Z
DMSQNE MOTKNVgnâ†jÖ]æ gnƆjÖ] ÌnÕE XXÌnÕ ؉†ÚZZ:÷ D ⠁
233
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

Æ Z', Z =g f Æ {)z äÛÏ× ™ƒ vÐ Z]|gzZ Š&0


i§ {Š™g (Z LZā ì ~ ]¡ Å yK̈ZèY Ôì à ÃyZ Ð ôZz
# Q Ôì @*
Z ƒ 9„z ~ ªZŠ Å kZ èY Ôì @* ™ wì DÃ DÆ
g e ÃkZ ä VÂ!* ,Æ {gÃè MgzZ ]¡yIZ
Å}gzZ Š ¿ZÆ VÍg )
Ì~ kZ Ôì @* ƒ 6,h~ äÎ ¬kZ {z ~ ]gßkZ ÂÔbŠ Î 0 +e
7]!* Å 'Æ q Ù t 1Ô Š
-ZC HH 7µ Z Ð =Ã;ā ì ]!* âZ
Ù i ˆ Æ kZ X ¶: { ogŠ åÅ} ðà b§Å†Ã~l Q Ô Cƒ
t » ~C
s§Å® ) ) Ã÷Æ zŠ q -Zāì ]!* °²t Ô÷ , Zl IZā I]!*
Û ā 6Ô÷ [™
á gZ ~ˆy M Œ
:ì Š ÷
 —^ ø̀ ×öaûø] ÜôÖô^¿Ö] èômø†ûÏøÖû] ™
ó Xó ÷ ݪá Zz gÆ T (l ) ªÂ+Z L L
X ÷ ìg™ ¬Št Ž Ô¸ Ìy›V;z ‰ Ü z kZèÑq
Ü z kZ!kt Ô Zg â ÐZ ä VÍßÆFV# XXáõ¡øÊö çûßöeø ØøjøÎø ZZ
s1 ‰
:ì ~ g $u Ôƒ Zg â ä q
-Z ËÐFkZ Z #÷
 DD ØønûjôÏøÖû] ]„øaF Üûöj×ûjøÎø èöÂø] ø̂ ìö^mø ÜûjöÞûø] Ü$ $ö EE
ó Xó ì Zg â Ãw>kZ ä ? (F)·Z 
} Z L L
SQVð^ŠßÖ] 
à߉ DPQLPV&m‚uE èm‚Ö^e o•†m ‚ÛÃÖ] ±Öæ h^e (l^m‚Ö] h^jÒ Væ] ±eœ à߉ 
DMPLR V&m‚uE çËÃÖ]æ ”^’ÏÖ] ±Ê ØnjÏÖ] ±Öæ ÜÓu h^e (l^m‚Ö] h^jÒ V°„Ú†jÖ]
QNKT V±Ï`nfÖ] à߉ (DQQE URKO ±ß_Î …]‚Ö] à߉ (DNSNLPE OTPKRV‚Ûuœ ‚ߊÚ
Û v0Z ƒq Xì XXxnv‘ àŠuZZ g
D ⁠$ut :÷ D ⠁ Û ~èF,x â Z DM Q T M R E
DMRUPE NMKPV†nfvÖ] “ní×jÖ]E Xì ŠŽñ~ ›z …g g ÝZ Å kZ :÷
234
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

X ÷ ŠŽñ BV Vz%Å kZ Ô å Zg â ä òŠ M q -Z à kZ èÑq


87x **
Ô© Zg ø gzZ ì @* ™yÒ ™b7 Ð ëZ', Zāì ¹Ž ä öE -š^I
t ä öE -š^I
ÔVƒ y7 Ð yZG @* § s܁Z', Zāì wÈZt ~ kZ
I
-š^: ~ ]!*
ªZŠ KZ ä öE kZ Ôì ;gb7 a kZ Ô7DÃkZā Œ
I
^
-š ā ] !*
0Æ öE t ¹!* ÔÅ ]!* ~',ðÃ ä Z', Z : Ô Ñ1 ^Ñ~
$Zzg Ð kZ Ô7J
e - 5 Ð tzäÔ[ Z˜ {zā ì ¹t Ž ä Z', Z
I
-š^ā σ ]!*
yÒ e $ZzgôZß !* Ð tzää öE t {Š c*
iÐ {Š c* i Ôì @*

7^Ñ~ q éŒG ©$E
Z Ô Ïƒ ]gßÅ q éŒG ©$E
Z t Ô H 7™f » WZz gzZ ƒ Å
wìt c* Í ÂÔì ;g™ e $Zzg Ð kZ ¿t ā Œt ä Z', Z V; Ô@*ƒ
/Z Ô ¹ ó ó h]„ÒL Lä VrZ 6,Y ¯ kZāì ‹ ä ~āì ;g™
h ] „Ò p ¤
~ ]gß kZ ÂÔ ñYƒ x¥|Å kZ ‰ Ü z T 1Ôì Â Z (,¹
Å U÷¤ /Z Ô÷ ë Ã]!* §Zz s Ü ~ ÝZ XXh„Ò ZZÔ7: L » b` 
» kZ Ôì [˜ ]!* Å kZā It ÃËa kZ Ô7:gz Ôì b` ÂñY
It 0Æ/ô » u ? ì s ÜƧZzā ì @* ƒt sÜÈ
~ b) ‰ä ëā ǃt È » kZ ó ó÷ … Y {Š c* i Ð yZ ëL Lā
Å VzuzŠB‚Æ ]â ¥~Š ZÐZ Å yZèY Ôì HÝq D{Š c* i Ð yZ
Å Y Ø x° ~g g x â Z gzZ Ô÷ ŠŽñg0 +Z Æ ®]c*
Zzg Ð q].P 0 tzäÅ öE-š^I
x âZ 
E
„ wZÎ » Y Øx°gzZ q éŒG ©$ Z VŒ Z®ÔD™7yÒ ~ ó ó9L LKZ e
$Zzg ðÃ~ ]gß
ƒ 7Za
X @*
ā 6Ô ì * ÃgzZ t » ó ó[˜ L ā
@Y Ñ1 Ì6,„@* L ce 6g Ã7 Ì]!* t VŒ 
@Y ƒ »nZ ‹Z ÂOg d‚f à pkZ ¤
gm…‚i :BŠ 2 Ôì * /¬
/Z Ô ì [ g¦
!NRQKMV†¿ßÖ] änqçi (OLQKMV°æ]†Ö]
235
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

Å)M L Lā ¹ÃxÝ LZ Ž ä ¦ 0 GÔ÷ Å Ýq Ì] â ¥


ä™e $Zzg Ð )Māì ¸ È » yZ ÌÐ kZ ó ów1 : ^Ñ b§
tèY Ô÷ ë ÌÃä™t^ÑèY Ô´g oôZ ?Ôì ðƒ t~
Xì ^Ѹ gzZ ì Cƒ ]!* s ÜƧZz
Ôì ¹ ó ówYŠ L L~ hÆ t GZ 0·~i é›E.ÅZ x â Z Ž ä ´ â x â Z
Ôì §Zz s Ü ]!* t Å kZ ª Ôì m1 ^Ñ{zā å ¸ È » kZ Â
¨ £ Æ tq -Zā ì ñsÜÔì ;gÈ {z ‰ Ô7/‡ âZ ~ kZ
Ôá1  Jt Ô ðƒ Šiu Ð t GZ 0 · ~i é›E.ÅZ x â Z §Zz s Ü Ž ~
yZ ä x â Z a ÏZ X å JÝ1Ô å Ç~ ªZŠ KZ » yZ Èp¤ /Z
X ä‘¡ì :dŠ Å rÐ

$†z & ¤ L Lāì ¹ ä VrZ Ž 0Æ t Z²Y f


» kZ ó óz™: d
» XÔ ¸ vß { z ÒZ Š Z% Å y Z Ð kZ Ô 7®» y Z g $uā åÈt
t Ô¸ Dƒ 7záÆ ®g s§Å g $ugz Z ** J 7,»} sÜr
t : Ô 7s Ü Æ § Zz ] !*gz Z ì Ð g ±Z Æ e $ÒZ Å y Z ] !*
X ì C!* .
_
I.’
LZ sÜ {z Ôì ¹ ~ }g !*Æ ø Z Ž w¸ » 1Z x â Z
$× Å h~B%Z b
e è ) Y f Ôì ¹ ñƒ D™Š OZ 6,¡Å Ý
x â Z gzZ N Y M : ~ ÆðŠ x Zúx Óā @*Ô÷ D™ wEZ  , Z ~
Ô7Ç} :Æ nkZ ~B%Z b)ā 7…¸ Ð ]!* #™
kZ r
X ¶½ÃxÝ ò **XX†eZZ LZ ä ó ó"0G L L]!* tāì [ g¦ /¬ 
DMLQOPE OTLKSVá^fu àeŸ l^Ï%Ö] 
236
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

6 Y ¯ Å Å1Ô7nZg **
, Ð wŠ ÷ D Y Y Ð yZ {z 6,Y ¯ ÏZ
t Ô7DZg7 ÃyZ ~X kZā åÈt » ug I0 vZ†X ¹ Ìh
CY ½Ð g ±Z Æ ûz µñ'!* Å nkZ ~ WY z Zā ì {gzõq -Z
yZ {zā 7" $U* }èY Ô7'!* C!*.{z Ô ¹Ž ä ¥0 ¼ X ÷
_
h N ̍~ç M Åg Ç Ì6,sq Ü z ‰1Ô¸ n
-Z ‰ pg l{6,Ð[Z
0 ¼ ì ¸ Ø Ð bÑŠ }uzŠ 1Ô÷ ë {z a kZ Ôì êŠ ð3Š
Xì q gzZ **
ƒ C!* ƒ ß »} :Ô7Çò : » ¥
.gzZ ì q gzZ Ô **
_
Æ ~g} .G1Z gzZ ÷Z Ž ä iœÈ ¬ ðâ Ôs§Å/ôØ M [Z
t ÈÉ Ô÷ s1 ^Ñtā 7t È » yZ X¸ aā c* Û0
â
gŠ kZ Ô¸ Zz Ð g $u Å ]À M ! ô} (,} (,gzZ ‰ì
C!*.ðÃt Ô÷ Sg Cƒ {%izg '!*
_ Å nkZ X ÷ npg 7/Zz t
ä/ô‰Ž Ô÷ Ù~ we w1 x ¬ Ž ÷ ]Ü °²É Ô7p ÖZ
Èt » yZ Ôì Ñ1  » ^Ñ~ ä™yÒ ] !* m{ Ë0Æ ‰
ÅX] â Z²Z {z ¸t Ôì CYƒ tÐ $gzZ 79]!* t Å yZāì
EG
sÜ » äƒ C!* .~ ýG3š{$ gzZ }ÂÅ $öā Š
_ HZ { {°‡t 6,Y ¯
Xì h+¸B‚Æ q ¸zÉ Ôì 7„ ykZ
~ wìÆ \ M Ô÷ ðƒ™f Ð $öŽ '!* tā ñY Hn Û¤/Z
Ô‰C!* .ā Zƒ x¥ùt 1Ô‰§Zz s Ü Ô÷ q
_ -Ñ~ yZ J -/ô
tq -Z 1Ôƒ ðƒ tÐ yZ 1Ôƒ „ (Z q -Š 4,Æ $öyZāì Yƒ
X 'ä™ó(C Ù 6,Y ¯ Å wÈZ Šêā @*M 7xiÑt Ð äƒ " $U*
D N Q S E M U L K M V ‚ Û u œ à e ² ] ‚ f Ã Ö è ß Š Ö] 
237
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

G"
T Ôì ˆò'!* C!*.e
_ $Æ ñŸ é¨G3E /Z Ð yZ( q
t¤ -Z Q
Ô¸ C!*
.Ç!*
_ {z ā @*M 7xiÑ t Ð k Z 1Ô÷ ŠŽñ {Ž z a Æ
g]" {zèÑq Q ™ ñ w!* Æ ð¸ LZ ~× ä .ñ]|
_CÐ wÈZ Æ ]!* .Ã÷C
_ Ù Æ .ñā @*M 7xiÑt Ð kZ Ô¸
X ,™ÒÃÅ ä™
©¢E
-G
x £ » $ögzZ Ã`: é<XG
‚ðÃÐ s§Å$ ËÅ Ãî0G ©$E
: é<XG©¢Eä r
-G # ™ ~ŠzŠñ ~ßñ
+Z : Z$ „ Ð s§ KZÉ Ô Å 7Ü
$öÔì ~Š™ yÒ ‚~ i Z0
:HyÒ b§kZ U¿Ôì c* Û ÃÃî0G
ŠgZŒ ©$EÏZg Zæ» s ÜÆ +$gzZ
vZ [ÂB‚Æ ]Òä TgzZ ì &à `Z' × Æ xsZ ¿Ž L L
kÙ `Z' × (Z » x™Z Ñ {z Ôì @* L gzZ
ƒ H·_ Z÷ » vZ wÎg <
yZāì îŠ C ÐZ ]ù Å kZ Š lŠp™NŠ Ã]c* Zzgāì *
@Yƒ
Ð ~tè< L q ÏyÃgzZ ì Yƒ » g»u }÷÷‚ yÃÐ ~
7q ðÃÐ < L zy MŒ Û ÃkZ ~ b)XÉ 7¸ Ôì [Œ ÛZ
ÂÔ@*M 7XV#t ‚Æ Ѥ /Zāì YÈ{z Ì~ yZÔ Q
Ë~ „ · — zg bzg Å kZāa kZt ÔD â Û V- ê » kZ \ M
DNURVävË‘E ó Xó ì CYƒB‚Æ ~t]ùÃÅ kZgzZ
* ©$E
$Š qZ ä +$[Z 6,Y ¯ Å TÃî0G
c Š™Šg ÃÄg : é<XG©¢E{z ì t
-G
Ô {Ô®gzZ bŠ } :?Š š 6,Y ¯ Å ó óÏÙ ` Z'
× L LÐ s§ KZ gzZ
MQLVÍ]†Â¢] :BŠ 
wZŠZ Ý !ORN)MVl^Ûn`Ëi 
238
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

s Ü ~ kZ Æ äƒ kÙ ` Z' × ŠŽz!* Q Ôìg D™ ¿6,uzáÔ” G


Š ò : » wJ Æ g
gzZ c* -Z ä ÏÙ ` Z'
$u q × Å Ë Ôìg D™ Ì
{z ÂÔ,™ s%Z ~ kZ +$[Z ¤ Š™Šg ä ÏÙ ` Z'
/Z X c* × Å }uzŠ
s %ZB‚Æ $ Ë » $ö¤ /Z Ôì s%Z » ÏÙ ` Z' × gzZ tzf ¡
xzøÐ ÚÅ} Ô¸ 7kÙ ` Z' × vßt ā ì 6,Y ¯ kZ ¡{z ÂÔƒ
[Z gŠ TèÑq Ô¸ Ù Š Ð { óYtzZi ~gzZ Ãî0G ©$E
: U*
ösÜÔ¸
1Ô÷ ¬ZñÆ $Ë: Ëgz¢Ð ~ yZ $öÔ÷ B%Z b)Æ
+$[Z Ž ~ ½ s ÜÆÄg $Š q Zā ˆ{g ]!* tÐr # ™ ~ßñ
E
gzZ 娸 Ãî0G ö6,‰ā σ ¸ zz Å kZ Ôì ðƒ āz ¶Ð
©$ : U*
{z gŠ ÏZ Ô}™¿#Å g $Š q Z 9$ c* x â Z ðÃgŠ TgzZ : é<XG ©¢E
-G 6,‰
:÷ g¨. Þ ‡%Z &VŒ Ô Çƒ kÙ ` Z' × Z (,
?÷ s ÜVYÆ g $Š q Z 9wZ ¸Z ‰Æ[Z '
?¸ n pg x £ H~}$ö 'ê
HÐ ¶Š g Z Œ
?ì Cƒ Za ! Zy Û zz Å ÏÙ ` Z'× 'ê
[òZÆ ¿#
'gßzŠ Å kZ Ôì c* Š ò :s ÜÆ g
$Š q Z 9‰Ž ä[Z ‰

Ôƒ Š OZ ÃyZ 6,TÔ â7B‚Æ  +Z g
» kZ c* $u {z ÃyZ Â c*
0ZçO Xì 4Š Z(,ÌÃ} wßZ ~ VÂ!* zŠ yZ Xì ŒgzZ¼ È
s ÜÆ} wßZ Y ¯ Å ðäzŠ Ð ~ b)Æ[Zāì ¹ ä Š
: gzZ îÐ & §t Nz . $uzz Å ] Ã%Z ðäq
Þ ‡Æ g -Z gzZ Ôì 6,
239
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

Æ[Z LZÃ Y få X 7zz Å kZ ** ™¿6,yIZ ¡Ôì 6,î


Þ ‡ » kZ Ð „ zz ōgzZ ÷ ìg D™7 hu ~ G @*
. Å wZ ¸Z
äƒ wJ. Þ ‡Æ g$u ~ } wßZp¤ /Z Ô÷ ìg D™™f ** ƒ wJ
Ôì āz ¶Ð _ ZÑ {Š™yÒ Å $ö~ yZ Ô÷ Å™f …ю a Æ
Ã~ {g !* Æ kª Ô H7" $U* Ãe $Zzg ŠzŠ% ËB‚Æ ÏÙ ` Z' × 1
V ; Æ ÃèY Ôì Å ;ÌÐ › ÷ á ~ ä™ x¥Æ A ä
Å Tì $ Ë ƒ 2z „z A ª Ôì ~gz¢ ** ƒ W,¸ a Æ A
Û A Ã2z ËÐ ñ Zg Šê Xƒ "
gZŒ $U* Ð q ) Z c*L z [ Â| @*
<
X ÷ 7~ hÆ ¶Š
e x » ÌÐ Vh§vŠ ~ ä™ x¥A {z ÔÆ›÷
f á sg
bŠ ò :6,Y ¯ Å ÏÙ ` Z'
× Ôì `gq ~ } wßZ yÒ ×» X Ô÷
spÆ +Š ä r # ™ vZ à z { ÷á à T Ôì ^Å yIZ Šê sÜ
Dä×Ö] èruE Xì Hy Ò ~ [ òZÆ äƒ

x £~} » $ö
 Š çLaë ~ } g !*
~g g x â Z „ Æ kZ Ôì x £ H~} » $ö
~O²Z –! P 0 £Z ïEš{! 1Z Š * Z Æ ~g g x â Z X ÷ D ™™f »
Û
:÷ D ⠁
‚øÛøuûø] àûÚô &ômû‚ôvøÖû^eô †ö’eûø] æø ^Þø‚øßûÂô äöÏøÊûø] ØnÃÛF‰ā àe ‚ÛvÚ ZZ
äüÖø Ùø^ÏøÊø =‚$ vøÖû] lø‡ûæø^qø ä́ñô^Šø×øqö àûÚ( Øöqö…ø äüÖø Ùø^ÏøÊø ( Øõføßûuø àôeû
äqæ æø ä́ ồ qûæø oÖFô] lø†û¿øÞø æø ^Ó÷Öô^Úø køÒû…øûø]çûøÖ VgõÃø’ûÚö çeöø]
240
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

&ômû‚ôvøûÖ] ±Êô ‚ºuô]æø ^Ûøaö¡øÒø kø×ûÏöÖø ØønûÂô^Ûø‰ûô] àôeû ‚ôÛ$ vøÚö


DQRTVp…^fÖ] xjÊ äÚ‚ÏÚE XXäôÏûËôÖû]æø
ÌÐ N m 0 £Z q -Š 4,}g ø ( ~g g x â Z ) ³Z 0 ·L L
kZ Ô å ´ V;z òŠ M q
-Z Ô÷ npg ]ù~ g $ugzZ ~} {Š c*
i
/Z :¹ ä ïEš{!1Z ~ [ZŽ !ì Š
x â Z ¤ /Ð u   :¹ ä
Hg ¦
VâzŠ ā &¸  8 Š à ( ~g g x â Z ) ³Z 0 ·gzZ ´ â
ó Xó ÷ „ q
-Z ~}z g $u
ÔVz@Zi gzZ Y ā÷ ë ‚nÉ àe äfnjÎ x â Z Š *Z Æ( ~g g ) x â Z
z /1Z ¬Š 7L òŠ M 6 ~g g x â Z 1Ô ´ ~ V< Å Vz$ +¬
Ôì Ý ¬ wŠ s ™ s(Z Ž Ô ð‹ g $u ä ¿, Z Ãë :÷ ë s Ø
m 0 £Z ~g g x â Z gzZ Ô ~g g x â Z ª Ô@Š 7ä ~ nÅ T
N

X÷ n pg D{Š c*
i »}z g $uZgŠ äÐ t GZ gzZ
DQSNVp…^fÖ] xjÊ äÚ‚ÏÚE
À&
÷ D Y D™Ü] Zg UÆ Vñâ Z g~XC Ù õ/GŸGŠ à ~èF,
xâZ
ä™ Ü} Å N m 0 £Z x â Z Š î ZŠ 1Z x â Z Ô÷ D Y ï Š Ì ßF, gzZ
yˆZ » w÷á 6,w÷ Ù ā ì g0Æ x â Z Ô÷ n
áC pg \îèh+~
Æ w÷á x â Z ä x â Z èY Ôì yˆZ 6,w÷ á x â Z » 1Ôì
XK 7¦Ìä w÷ á x â Zā ÷ ØŠ™ ¦gŠ kZ!Š ZÆ ]Zg U
!PTNV°…^ŠÖ] °‚â( DQLQUE PQQKNP VÙ^ÛÓÖ] gm„ãi (DPNPE MUKNV]‚Çe îm…^i 
PTNV °…^ŠÖ] °‚â 
!PTQV°…^ŠÖ] °‚â 
DMLMPEMMOOKOVÁ^ËvÖ] é†Ò„i 

241
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

x âZ gzZ XXoFfjrÚZZ Å ðK̈x âZ a Æ ä™ " Ø N ‹¸Å $ö


$U*
>
X ÷ D™o^Z » b)VâzŠt b§¾āì °» XXxnv‘ZZÅ ~gg
b ˜Z Å ÏÙ ` Z'
×
Tì wßZ (Zt Ô ** ™wJgzZ **
™Šg Ãg$u Ë6,Y ¯ Å ÏÙ ` Z' ×
gzZ ì © 8á ~B; {Ç » ]t%Æ ~úŠ Æ ]t ¿q -Z Ð
{ ZpÔ ñY H òúŠ » ]t c*ā$Ë 7Ì^%Æ kZ q -’5 ðÃ
E
c* Ô ñY 1 á ~B; LZ ÃwJz Šg Æ g $Š qZā @* Ôƒ „ öЃ{z Â
ЃE
Ð ÏÙ ` Z' × ā ñY c* ŠÈt Æ™} úŠ Æ ~iz',z ö ]tyz$ +
Za ã‚ M ¹ ~ ]gßkZ : Ôì YY H wJz Šg Ãg $Š q Z Ì
@* Yƒ Ýq x £ » #Ö â Z Æ äJ 7,"7,„zg¨Vz$ +gzZ ì CYƒ
ÐzTÆ ]g „Å r # ™ ~ŠzŠñ~ßñāì t x¯ Ýq Ôì
wÑ+Z Ôì w‰gzZ p" Ç!* {z Ôì H wÑ+Z ä r # ™ m, z6,
̼ gzZ ì 6 bz gzZ ~I ]] .sÜÔì F, Û ¹ Ð x £Æ

X ¶]gz¢ÅG @* ÃyZ,z Ôì x £ » r# ™ m, z6,‰1Ô7

242
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

6,g
$u ÷
Û
bÑŠ ã M Œ

*
@ƒ Ýq y‹Z z DÐ kZ gzZ ì pôg $uā ¶c t ÂJ -VŒ
ˆÆy M Œ Û Ôì u g $uāì @* Y H yÒ t 0Æ g $u [Z Xì
ÏZ Ôƒ "$U* Ðg $u b§Tx »Ž Xce ** ™ qŽg s§Å „ g $u
Û ûE
gZΠ4G
3E5k!Ð y M Œ ñY **
Û c* â kz µ Z Ãg$u { Zp ) Xì ~gz¢ **
™ b§
( ì C M Ð M ô=Å kZ X ñY c*
Š
™Å

?Š «6,äƒ ÿ) Z Z
# ZzÆ g
$u
†ôÚûŸø] oôÖæö] æø Ùøçû‰ö†$ Ö] ]çÃönû›ôø]æø äø×#Ö] ]çÃönû›ôø] ]çûßöÚø! àømû„ô$Ö] ^ ø̀ m%ø]«mF ™
ÜûjößûÒö áûô] Ùôçû‰ö†$Ö]æø äô×#Ö] oÖøô] åöæû% †öÊø ðõ±ûø oûÊô ÜûjöÂû‡ø^ßøiø áû^ôÊø ÜûÓößûÚô
— ¡mûæô^i àöŠøuûø]æ$ †ºnûìø ÔøÖôƒø †ôìôŸFû] ÝôçûnøÖû]æø äô×#Ö^eô áøçûßöÚôç+ iö
 ÷ ûø

Š c*
H Š 6,wÎg q nZ z ®
) ¤Z gzi A ˆ Æ uÑgzZ © Â~ ˆ y M Œ Û ā ñY ¹t ¤ /Z 
~ˆy M Œ Û :÷ D ⠁ÛNm 0 £Z x â Z X ǃ 7Y " ÂÔŠ Hc* Š76,q gzZ ËÔ ì
ˆy M Œ Û ä \¬vZ :÷ D ⠁ Û …`M x â Z Ôì ¬» wÎg è®
) ¤Z 6,( {Š c* iÐ M
z ]c* M ‰Q DPMQ (QT VèÃm†ŽÖ]EXì Å n Û wÎg è®
) ¤Z 6,V» {Š c*
i Ð M~
~ˆy MŒ Û ä \¬vZ :÷ D ⠁ Û Š 0Z x â Z b§ ÏZ Ô ì H™f » g $Š q Z
(TO KMU(PKM VpæF ^jËÖ] ÅçÛrÚ E Xì Å Z # Zz wÎg è®
) ¤Z 6,x £ d
$ŒÛ Æ :e
DO R M KM U
QU Vð^ŠßÖ] 
243
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

Ž Å Vz÷Z gzZ wÎg z™®


) ¤Z gzZ ÅvZ z™®
) ¤Z !ß Zz yZZ } Z L L
gzZ vZê » kZ ÂÔz™ Z×~ : M 6,Ù !Ë ?¤/Z ÔVƒ Ð ~ ?
t Ôƒ n
4]!* /Z Ôî Z™Ð wÎgÆ kZ
pg yZZ 6,yŠ ÔgzZ vZ ?¤
ó Xó ì ÆÐ pÒÆ xZgzZ
Å kZ Ô}Š ¬wÎg »vZ Ž ªÔì ¬» ®
) ¤Z Å wÎg ~ e
$ M kZ
$U*: Ôz™ z
Û Å wÎg Æ vZā Zƒ "
V* qÉ Ôì xiÑ ~g ZŠ',V⠁
) ¤Z Å V* q 1Ôz™ Ì®
ì oÑt ~ ® ) ¤Z Å yZā c*Û Ì0Æ
â
/Z Ôƒ: s ÜÆ ¬Æ wÎg gzZ vZ ¬» yZā
~nç ËB‚Æ Áq ¤
X Ç ñY c* Ü z kZ ÂÔƒ q Z 4,
Ñê s§Å „ wÎggzZvZ s܉
?Š ~uzŠ
äö×#Ö] ÜöÓöfûfôvûmö oûÞôçûÃöfôi$^Êø äø×# Ö ] áøçûf% vôiö Üûjößû Òö áûô] Øû Îö ™
äø×#Ö] çÃönû›ôø] ØûÎö oܺnûuô…$ …ºçûËöÆø äö×# Ö]æø ÜûÓöeøçûÞöƒö ÜûÓöøÖ†ûËôÇûmøæø

—oàømû†ôÊô^ÓøÖû] g% vômö Ÿø äø×#Ö] á$ ^ôÊø ç$Öçøiø áû^ôÊø Ùøçû‰ö†$ Ö]æø
~zc ~÷ ÂÔƒ D™ ›Ð \¬ vZ ( ! †gzZ â K̈Z } Z ) ?¤
/Z L L
H}g vgzZ Ç }™›B‚ }g vvZ Ôz™
vZ Ô Ç }Š™ s ç { k
$ ÑZz Û
/Z â â ¬» wÎg gzZ vZ ¼ ( Ñ } Z ) Ôì y!*
NYQ¤
Û » vZ G ( zŠ È Â,™: ®
gzZ vZ Ž ) Vz ) ¤Z Å wÎg gzZ vZ )
™7›Ð ( D™7®
ó Xó @* ) ¤Z Å wÎg

ON!OMVá]†ÛÂ Ùj 

244
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

Û®
: Ž Ôì n) ¤Z gzZ q nZ Å Ñāì @* $ M kZ
ƒ x¥s ™Ð e
Û » {z Ô}™
Xì 
?Š ~Š

—]æû‚öjø û̀ iø åöçûÃönû_ôiö áûô]æø ™
ó Xó Ð î 0*
$Z@ ÂXÐ z™®
e ) ¤Z Å ( 9) kZ ?¤
/Z gzZ L L
) ¤Z Å Ñ ª
$Z@ Ð ®
Xì Cƒ Ýq e
?Š ¶a

— äø×#Ö] Åø^›øø] ‚ûÏøÊø Ùøç‰ö†$ Ö] Äô_ôm% àûÚø ™
ó Xó Å® ) ¤Z Å9¿Ž L L
) ¤Z ÅvZ ä kZ Ô}™®
Ž ~ }g !* ) ¤Z Å wÎg ª
) ¤Z ÅvZ ~ ®
Æ +ŠèY Xì ®
Xì @*ƒÐ s§ÅvZ {z Ôì HwÎg

]ŸZ ‹ZÆ g L #G”


$u èE G
Û Š Z%Ð wÎg H
?ì ˆ y M Œ
»® Û Š Z%Ð wÎgāì wìt » {z¤
) ¤Z Å wÎg : Ôì y M Œ /q-Z
Û [ZŽ t X z™¿6,kZ Ôì ¼ Ž ~ y M Œ
„zg¨~ y M Œ Û ā Zƒ Èt
Û èY Ôì Š
1Š Z% „9™w1 wÎg OY ~ ˆ y M Œ Hc*
Š {z´Æ ä™
:ce **
™g¨~ ]c* H
M sfzgqXì Š
Q P V … ç ß Ö] 
TL Vð^ŠßÖ] 
245
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.


—Ôøe(…$ àûÚô ÔønûÖøô] Ùø ô̂ Þûö] ^Úø Èû×(eø Ùöçû‰ö†$ Ö] ^ ø̀ m%ø]«mF ™
HZg @*
ÔÐ s§Å [g }¾ì Š Z s§ ~¾ ( ¬) Ž ! wÎg } Z L L
ó Xó zŠ àÃkZ
ÔzŠ àÃkz ðƒ ~g @*
Z ?āì ŠH¹Æ™¥#ÃwÎg ~ e $ M kZ
Xì gzZ q ðƒ ~g @*
ZgzZ Ôì gzZ wÎgāì ¸ Ø s ™Ð T

—†ôËûÓöÖû] ±Êô áøçûÂö…ô^Šømö àømû„ôÖ$] ÔøÞö ö̂ vûmø Ÿø Ùöçû‰ö†$ Ö] ^ ø̀ m%ø]«mF ™
ó Xó ÷ D™ ~¢~ ¬Ž ÔBZ e: ~ §vß {z N ! wÎg } Z L L
Ô å (Ã4Z §èY Ôì Š
H¹wÎg „ Ã96, $ M kZ
gîs ™~ e
Û:
XÃy M Œ
±Êô ±ûŽôÛûmøæø Ýø^Ãø_$ Ö] ØöÒö^ûmø Ùôçû‰ö†$ Ö] ]„ø F̀ Öô^Úø ]çûÖö^Îøæø ™

—Ñô]çø‰ûŸøû]
~ VzgZi !*
gzZ ì @*
3 ** Û » ) { zL L
3t ā ì HÃwÎg kZ á1 ( 
ó Xó ì ¸
à kZ Ôƒ ¿{g ) Ð b‚z ÙçgzZ ä3Ž ce ** ƒ (Z 9 ª
Xƒ¸
Û ªÔƒ: ]gz¢Å VÂ!* yZ
H¹ „ Ã ·]|ÔwÎgā ì ¸ Ø s ™ ÌÐ e
Š $ M kZ
: Ô¸ º ~ Vzg Zi !*
gzZ D 3 ** Û : Ôì
3„ ]À M èYÔ Ãy M Œ
Xˆ y M Œ Û
RS Vé‚ñ^ÛÖ] 
PM Vé‚ñ^ÛÖ] 
S V á ^ Î † Ë Ö] 

246
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.


—ä×#Ö] Ùöçû‰ö…$ ‚ºÛ$ vÚö ™
ó Xó ì wÎg »vZ ·L L
Xì ŠŽñx**
»\ M 6,gîs™~ kZ Ôσ ?Š ´Ã™|(,Ð kZ

—Ùºç‰ö…ø Ÿ$ ô] ‚ºÛùvÚö ^Úøæø ™
( 7Z}
.) ì „ wÎg »vZ sÜ·L L
Xì ô¥Åx ** $ M kZ
Æ ]À M ~ e

—Ÿ÷çû‰ö…$ ÷]†Žøeø Ÿùô] kößûÒö Øûaø ™
ó Xó Vƒ wÎgÆ sÜ~ (ÈwÎg } Z ) L L
Û : Ô÷ M
Xˆ y M Œ hƒ „ ]À M ÌwÎgÆ
» q nZ Å XX…çÞZZ kZ ~ ˆ Ôì H™f » q nZ Å Ñ wÎg ¬ (q
-Z
HHwi **
XŠ 6,wÎg kZ Ž Ôì ™f

—±øÚ( Ÿö] ±$ f$ß$Ö] Ùøçû‰ö†$ Ö] áøçûÃöfôj$mø àømû„ôÖ$ø] ™
óXó ÷ D™~zc Å ö&OZ Ñ wÎgŽ (ÇVØg~aÆyZ)LL

—áøçûvö×ôËûÛöûÖ] Üöaö ÔøòôÖFæö] äüÃøÚø Ùø ô̂ Þûö] °û„ô$Ö] …øç%ßÖ] ]çÃöføi$]æø ™


á Zz ä0* HZg @*
b # vß ¸ Ôì Š Z 6,kZ Ž Å ~zc Ågâ kZ gzZ L L
ó Xó ÷
N U V x j Ë Ö] 
M P P Vá ] † Û Â Ù j 
UO VØnñ]†‰ā oße 
MQS VÍ]†Â¢]
MQSVÍ]†Â¢]

247
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

Û®
?ì y M Œ)
è ¤Z Š Z%Ð wÎg H
/}uzŠ
„ vZ wÎg ·]| Š Z% Ð wÎgā ì wì » {z¤
ñZÎ ]À M èY Ôì ® Û Š Z%Ð ®
) ¤Z Å y M Œ ) ¤Z Å yZ 1Ô÷
¬ðÃ{z´Æ ˆ y M Œ /Z Ô¸ ïŠ 7¬ðÃgzZÆ ˆ y M Œ
Û ä wÎg ¤ Û
) ¤Z Å÷Z‰ Ôì „ +Z ®
Å ¬¦Ñt Ô® ) ¤Z Å wÎg ~ kZ ÂÔì c*
Š
) ¤Z Å x © gzZ { E
® ) ¤Z Å ¬[É Ô7®
+‚ Z Ô+−Zz ‰ Ôì ® ) ¤Z
c*Š 7¬¦Ñ ðÃä wÎg {z´Æ y M Œ
c* Ûq
-Š 4,
Æ yZ Xì CY Å
Û Ž Ô Å 7ô=gzZ ,+Z Å ¬¦Ñ
ª Ônƒ : x¥Ð "7,y M Œ
t X÷ M
]!* Û ÔwÎg b§T
h ™Ìvß gzZ b§ ÏZ Ôì &Ãy M Œ
Û wÎgāì Š
Ãy M Œ HH yÒ™ wÅÃ]!* Û Ôì ßuZu
kZ ~ ˆ y M Œ
Xì ÑZz ä™ V‰ Ôì ÑZz ä™yÒ

—Üû ồ nûøÖô] Ùøˆ( Þö ^Úø Œô^ß$×Öô àøn(føjöÖô †øÒû„( Ö] ÔønûÖøô] ^ßøûÖ ø̂ Þûø]æø ™
yÒ ™ wÅÃ VÍß Âā @*
ÔH wi **
™f (t) s§ ~¾ ä ë gzZ L L
óXó ì Š
HHwi**
s§ÅyZŽ Ô}Š™
Û ā c*
Xì )f }g ø ÌyÒ» y M Œ Û t( ~uzŠ
â

—äüÞø^nøeø ^ßøn×øÂø á$ ô] Ü$ $ö ™
ó Xó ì )f }gø yÒ »ˆ y M Œ
Û QL L
q :Z Ð s§Å \¬vZ {z Ô Ç }™ yÒ Ž 9 ª
}™ yÒ ™ 0*
P P V Ø v ß Ö] 
MU VèÚ^nÏÖ] 
248
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

Û V˜ ÷ Š Z% ]â £ {z ( kZ Ô Ç
‰ ÔVƒ ]q˜Z ¼ ~ ˆ y M Œ
Ü Š ~KÐ zz gzZ Ë c*
Xƒ Za ‰ {)z Ô >Ãi Ô e Ô { izg Ôi ú
Û
y Ò »ˆ y M Œ
Û
:÷ 'gß¹ Å yÒ Æ ˆ y M Œ
Û
-Z ~ y M Œ
Xƒ ,Å kZ( ~uzŠ Ôƒ w)Z¼(q
X ñY c* Û LZƒ=g &
C Ã\ M {z´Æ y M Œ +
X ñY c*
Š wZ e yÒ » kZ ~ wŠÆ \ M c*
X ñY H «û» y M Œ
Û Õ=g &
+c*
Ü zÆ y MŒ
p ÖZ sf zgq ‰ Û wz4,
ā ce 'V- 6,
gîÆ wV
X {)z >Ãi Ôe ( {izg) xß ( iú) > [:¸ ÙaÆ ãçmº
$u
yÒ » i ú~ g
Æy M Œ Û wz4, 1 ÷ Æ äh G, ¬Š pÆ ó ó>+ L L~ ¹
a c*
w Z ¸Z gzZ w dZ ½Ð ¹ ~ T Ô å x **» ]Š „ +Z ó ó>+ L L‰ Ü z
Ìä ˆ y M Œ Û ™f » w Z ¸Z z w dZ ‰Ð ~ y Z Ô÷ D Y ñ0* {)z
gñZ x Óy Z 1Ôì " $U* ÐyMŒ Û Ž Ôì y Ò »z¼ Æ i út Ôì H
G !

Ô ÏA ~ „ g $u Ô÷ ] éE 5B-o c*òc* M F,
y»gZÆ iúŽ K z ,Å
MRTMV¼nvÛÖ] ŒçÚ^ÏÖ] (PRPKMPVh†ÃÖ] á^ŠÖ 
} Z :Ñ ì a0 yZ/]|wÎg ! ô ÂÔH nZ ‹Z 6,ó óg $uL Lä ¿q -Z 
'+G
? H ÂÔ ñY Há ZjÆ y M Œ
Û sÜÃVÍß}uzŠ ‰}g é£ gzZ "¤ /Z ! s ¸z "
Å X Òg & Å [fgz Z ÷ Òg g e Å )gzZ ×ā ƒ M h 3Š Ð ˆ y M Œ Û
249
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

Q x ª ¬ ~ «g C Ù Ð ~ w dZ Ôì b§ kZ ,}gŠ Å T
rL LÐ ~ w Z ¸Z Ô* y xgŠ Æ Vz>V âzŠ Ô} >zŠ Q)¸Q qÃg
y »g Z ) gz Z Ô y »g Z Îâ Æ V âzŠ gz Z Y •Z 6,ó óxs L Lgz Z Z’Z Ð ó` ó ’
‚ÛvÖ] >gΙ| 7,îÖ] XXä×Ö^e ƒçÂ]ZZ Q b K Z Y ¬Š :ì b§kZ ,Å
™ qÃg ™ÈrQ Ô −7,» y M Œ
qÃg Ô ** Û z¼ c* ]gÎ ðÃQ ÔJ -íZ
Q Ô I XXå‚Ûu àÛÖ ä×Ö] ÄÛ‰ZZ ñƒ Dƒ Z9Ð qÃg Q Ô] ¤~
í Z gz Z q zÑÆ } >C Ù Æ kZ Q Ô −7,XX‚ÛvÖ] ÔÖ ^ße…ZZ ~ ) ¸
¾ Ôì à Zz «g g e i ú ¤ /Z ˆ Æ «g zŠ C Ù Ô I X X†fÒ œ ä× Ö] ZZ ~
zK M F,b§ kZ Ô −7,» ¬Š z ŠzgŠ ˆ Æ ¾ ~ ¾}uzŠ Ô −7,
èL+~ ˆ y M Œ Û Ôì " $U* Ðg $u sÜÔ 7" $U* ÐyMŒ Û,
Ð x ª Z’Z Å «gC Ù ā ì {g ÷
á Z ~ Tì Š HH b§kZ ™f » sp
gz Z qÃg Ô Çƒ ~ y xgŠ qÃg ā ì C Ù ª t Ôì 6,} >Ø { gz Z ì
@*ƒ x¥s ™Ð kZ Ô Zƒ) ¸{ z gz Z ì ~gz¢ Ì, à Îâ Æ } >
$© Å ô=É Ô @*
e ™ 7Æ ô=§  ™f » Vzq y Z ˆ y M Œ Û āì
t gz Z ÷ q zæ, q t ā ì @* ƒ x¥Ð T Ôì @* ™ ~ ]gß Å
Xì ~ g $u sÜ™f B‚ Æ K M F,gz Z , » gñZ y Zā ì C Ù ª
' !* t gz Z ì ~ g
ƒ $u y Ò » ( i ú) > +Å y M Œ Û ā Zƒ "$U* :
yMŒ Û ÃgñZ y Z ä ‰p ¤ /Z ÔXx¥Äc Å LZƒ ä ]À M
Žì „< L Ôì ‰]!* t ~ [ ÅvZ Ôì CY Å ] Y Z Œ Û ~˜ ~ VÑg zŠ 
DNOPT EMMUNKNVÜ×ÃÖ] á^ne ÄÚ^q (QTV°†q¥Ö èÃm†ŽÖ]E Xì C™‚z ±ÂÅ yZ
MQVèm]æ†Ö] Ü× ±Ê èm^ËÓÖ]
250
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

×b§kZ ~ y M Œ Û gñZt ā ì t h1Ô Å ÒÃ Å ä™ "$U*


Ð
$u b§T Ô 7A
Æ i úā Ç } 7,'â : X ì H y Ò ä g $%gz Z
Ûg
Xì y Ò» y M Œ$u ~ {g !*
yÒ » yZ f Z
gB‚ Æ Â Æ ó óY Z0 +L ™ Û ā ì » yZ f Z wq ¸
L f » kZ ˆ y M Œ
êŠ ¬» ~¢q 6,yZ f Z kZ 1Ô @*™ 7yÒ ,Å kZ Ôì @* ™e $©
$uā Zƒ "
g $U*:Ô ì @* Y Œ** ƒ ›» ÎzæÅ kZ Ð T Ôì
ÂÔ ñY ðU ÃÐ g $u¤ /Z Ôì yÒ gzZ ,Åz ‰Æ ˆ y M Œ Û
ƒ 7x¥È » kZ Ð y M Œ
X @* Û sÜ
# ā ì @*
Z ™ {g ÷ Û ñƒ D ™™f » ( } izg ) xßw q ¸
á ZyMŒ
Ü z kZ Ô ¶Æ ˜Å ] © Ògz Z Å
?‰ W ä 3~z ‰Æ ] Zg
:ˆƒ tÐ

—ý ÜûÓöŠøËöÞûø] áøçûÞö^jøíûiø ÜûjößûÒö ÜûÓö$Þø] äö×#Ö] Üø×ôÂø ™
KZ ( ñƒ D™ „@* Û LZ ) ä ?ā ì ~ DÆ vZ L L
Ã~ 9
ó Xó Å -
$ì Å yY
x¥s ™Ð Tì @* ™ b§kZ ™f » ƘŠ÷kZ ˆ y M ŒÛ
T Ô7™f ðà » ƘkZ ~ y M Œ
Û 1Ô ¶6,gî¦ÑƘtāì @* ƒ
» <ÑÌ{z gzZ ‰CƒgHÌ{z´Æ y M Œ Û Š¶ ‰āì ¸ Ø Ð
™Å
Xì p¸ » yÒ Æ g $uÔ åz ÿ) Z Z
# Zz
U V è Ã Û r Ö] 
M T S V é † Ï f Ö] 
251
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

yÒ » > 2i
ä ]À Mā 6Ôì ðƒ kz=g &
+Ì,Å >Ãi b§ÏZ
:ì ð⠁
Ûs
# Ÿz Å kZ ~ [ ¯ LZ

—äüÖøç‰ö…ø ^ ø̀ eô äö×#Ö] †øÚøø] ±ûjô$Ö]æø ™
+Z gzZ [» » > 2it) L L
HÃwÎg LZ ä vZ ¬» TÔì „z ( { i Z0
ó Xó ì
yÒ » e
Û Â pë » x ZwZāì » e wq ¸
~g7 Å kZ 1Ôì ~ y M Œ
gzZ ‰ Ô^ÃÔ)Y0*
Ô @* Ö Z Xì ~ g
™Ãxøā ì q )Z » # $u ~g7 Å
Î Òp b§ ÏZ Ô7™f » kZ ~ y M Œ
Ì ** Û 1Ô ì I −0
+!*

Ûg
ˆy M Œ$uā Zƒ "
$U* Û1
: Ôì lñ{ Ð kZ y M Œ 
ì qN
Æ \¬vZ Ìzt gzZ ì z » <ÑyÒ t Ôì yÒ » p ÖZ {gÃè Æ
Xì Ð ¬
æ]çe] :BŠ 2 DMPPTEé^ÒˆÖ] ±Ê š†ÃÖ] h^e (é^ÒˆÖ] h^jÒ V°…^ífÖ] xnv‘ 
DRNME°„Ú†i DMQRTE
(DMQPN V&m‚uE (h^n%Ö] àÚ Ý†vÛÖ] ‹f×m Ÿ ^Ú h^e (svÖ] h^jÒ V°…^ífÖ] xnv‘ 
a Æ q )Z 6,*’Å {gÃè Y âZ (DMMSSE ݆vÛ×Ö |^fm ^Ú h^e VsvÖ] h^jÒ VÜ׊Ú
àeŸ ±ßÇÛÖ] (MRMKP VÜ×ŠÚ ‚ñ]çËe Ü×ÃÛÖ] Ù^ÛÒā (QOV…„ßÛÖ] àeŸ Å^Ûq¦] :BŠ
PLNKO V°…^fÖ] xjÊ (NSQ)OVèÚ]‚Î
݆vÛ×Ö gn_Ö] àÚ oãßm ^Ú h^e (‚n’Ö] ð]ˆq æ …^’u¦] h]çeœ V°…^ífÖ] xnv‘ :BŠ 
D M T O T E è Ú † v Û Ö] æ

252
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

$u
ì kz Ìg
Û ā ™f » ]!*
Å \¬ vZ à ]À M Ì{z´ Æ ˆ y M Œ kZ
:‰Nƒ x¥,¸Ð s§
:?Š «
ä́eô lû^f$Þø ^Û$ ×øÊø ^÷%mû‚ôuø ä́qô]æø‡ûø] ỗ Ãûeø oÖFāô ±% fôß$Ö] †$ ‰øø] ƒûāôæø ™
^aø^*f$Þø ^Û$ ×øÊø õ̃ Ãûeø àûÂø š ø †øÂû*] æø äü–øÃûeø Íø†$ Âø äônû×øÂø äö×#Ö] åö†ø ø̀ ¾û*]æø

— †önûfôíøÖû] Üönû×ôÃøÖû] ±Þôªf$Þø Ùø^Îø ]„øaF ÕøªføÞûø] àûÚø kûÖø^Î ä́eô
$u q
~ ]gß Å ~g ZŠ i Zg g -Z Ã ( )H) âZ KZ ä Ñ Z # LL
iÃ Ñ ä vZ gzZ c* Š™ ]Z Ãi Zg kZ ä âZ Å \ M Z # : Ô ðC
\ M :Y7 ä kZ ÂÔ ¹¼ " $!* Å kZ ( ÃâZ KZ ) ä \ M ÂÔc* Š™
ÑZz + Y Ž Ôì c*
C ä vZ =ā c* Û ä \ M ?ì c*
⁠C ä ¾Ã
ó Xó ì ÑZz pg¸
Û ¸t : Ô7Ø » kZ }~ y M Œ
X σ „ {z´Æ y M Œ Û1
Û Ã vZ wÎgāì ¸ Ø s ™Ð `™e
{ z´ Æ y M Œ $ M kZ
X ‰CY ðC ,¸Ð s§Å \¬vZ Ì
:?Š ~uzŠ
Äöfô$jm$ àûÚø Üø×øÃûßøÖô Ÿôā ^ ø̀ nû×øÂø køßûÒö ±ûjô$Ö] èø×øfûÏôÖû] ^ßø×ûÃøqø ^Úøæø ™

—äônûføÏôÂø o×FÂø gö×ôÏøßûm$ àûÛ$ Ú Ùøçû‰ö†$ Ö]
O V Ü m † v j Ö] 
M P O V é † Ï f Ö] 
253
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

gHa kZ sÜÔ å¬ Ð (~ ) kZ Â6,T‚{z ä ëL L


ó Xó ,™t
Û ~D
+%gzZ g ZŠ ,@*
Æ wÎgā å H
Æ V â ›ä \¬vZ ¬ Ð~ kZāì @* $ M kZ
ƒ x¥Ð e
Zƒ x¥: Ô7™f }~ y M Œ
Û" Å‚kZ 1Ô å HgH‚gzZ a
$!*
$ M kZ Q Ô¸ ñƒ gHÌ{ z´ Æ y M Œ
t~ e Û x © Z Æ \¬vZā
Û ~D
H t +%gzZ g ZŠ ,@*
Ð ä™: 䙿6,x © Z ã M Œ Û )ā ì ™f
I#
wÎg { z Ô} ™ ~zc Å ( x © Z ö-Gu ª) 6,x © Z ã M Œ
Û ) ¿Ž Ôì @*Y
+
Xì D% { z Ô} ™: Ž gzZ ì g ZŠ ,@*»
:?Š ~Š
‚ørôŠûÛøÖû] à$ ×öìö‚ûjøøÖ Ð( vøûÖ^eô ^møæ+ †% Ö] äöÖøçû‰ö…ø äö×# Ö] Ñø‚ø‘ø ‚ûÏøøÖ ™
àømû†ô’( ÏøÚöæø ÜûÓö‰øæ. …ö àønûÏô×(vøÚö àønôßÚô! äö×#Ö] ðø^ø áûô] Ýø]†øvøÖû]

—áøçûÊö^íøiøŸø
îŠ [Zp CÃwÎg LZ ä \¬vZ L L
KZ ~ x ZwK ?Ôc*
gz¢vZ Y ¶
w!*‰ gzZ ÔÐ N Zzru ‰ ÔЃ 4ZŠ ~ ª
q Å ðZ
ó Xó ǃ: g e ðÃà ?ÔÐ N ZzÄ
Ì[Zp î0œG
$ g& Ü z ‰ \¬ vZā ì ™f t ~ kZ
+Ã wÎg LZ ‰
Û \¬vZā Zƒ "
y MŒ $U* Û q :Zt gzZ ì êŠ q :Z
: Ô ¶{z´Æ y M Œ
Xì êŠ q :Z ÃwÎg Ì{z´Æ

N S V x j Ë Ö] 

254
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

:?Š ¶a
ojô$Ö] ^møæ+ †% Ö] ^ßø×ûÃøqø ^Úøæø Œô^ß$Ö^eô ½ø^uøø] Ôøe$…ø á$ ô] ÔøÖø ^ßø×ûÎö ƒûô]æø ™

—ýŒô^$ß×(Ö è÷ßøjûÊô Ÿ$ ô] Õø^ßømû…øø]
Í ÃVÍß ä [g}¾ā ¹N ä ëZ
ì 1= # (™Šc*
wÎg}Z)L L
óXó ì c* Û „Žä ëÃkZ Ôå c*
Šg ZŒ 3Š [ZpŽ ä ëgzZ
Û Ôì H 7Æ á ZjgÃw¸T~ e
gzZ Ë~ ˆ y M Œ $ M kZ
Æy MŒ Û Ã ]À M ä \¬vZ ]!* t ā Zƒ x¥: Ô7™f (
X ¶ðe {z´
Ð XÔ÷ gÃè ] c* Û Ì{ z´ Æ {gÃè ] c*
M gzZ ~ ˆ y M Œ M yZ
X å @*
™ Hkz Ì{ z´Æ y M ŒÛ \¬vZ à ]À Māì @* ƒ ãZz
?ì ó óI œ
/
è %L ŠL Z%Ð wÎg H
/
~ *ŠŽ Ôì Iœ% {zŠZ%Ð ó ówÎggzZ Z}
.Lā /}Š
L ì wì » {z¤
.ª) ¸ wÎg q
VâK̈Z Ãkz Å Z} 2Z¸ðZ}
-Z V˜ vZ wÎg Ô}™ Ç** .
/
\ M Z®Ô¸ Ìœ +
%AzZÆ ~0 .#
zZ} Ö ÓkZ \ M ÷z (áZz äàJ
-
) ¤Z Å wÎg gzZ Z}
® .Ô¶CY Å # Ö Zœ / %gzZ I÷Z ¨Ž ® ) ¤Z Å
gzZ Z} Ü z kZ X‰ 0*
.L L‰ Û Ù牆Ö] èËn×ì I æE
gZŒ L°% ˆ Æ g—Ô¶
E E

) ¤Z ÅÁZ îGªG
X ¶® ) ¤Z Å ó ówÎg
3 Ò 7®
:÷ ˜ ™^Ð M
RL VØnñ]†‰ā ±ße 
R P KM V& m ‚ u Ý ^ Ï Ú 
255
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

Å yZ ÷ ØŠ x©Z àßZ ¡ä *™y M Œ


Û 0Æ ]5çXpLL
Û » ]×b
~ *™y M Œ yZ Ôå)f Æ IæE $%]×b
L°%x» » ä™A 
Û » yZ Ô‰ðâ
b§Å y M Œ ÛA
$% ä vZ wÎg ]×b
Ž gzZ **
ƒ: yÒ
ÛT
gZ ŒÞ Z gzZ w‹)Ã]×b
yZāì ?Š ¸$
+Å%Z kZ Ô´g : pô

‚g ñA: Ôå~0
óXó ª + .ñA: ÔbŠ
zZ}
sz@* t Ôì ½Ç!* ó Xó ì I œ/ .ā L Lsz@*
%Š Z% Ð wÎg gzZ Z} t
Ð ( } izg ) x :gzZ wg e Š Z%Ð ( i ú) >+ā¾ t ¿ðÃā ì +Z
g!
Xì ÿ<XO Š Z%
c* Ôì fp â Ð e $ M ¾Å y M Œ Û x|t » wÎg gz Z Z}.ā 7x¥
 ]À M Z # āì Ð {Š c* i ] !*t Q Ôì 1Ð [  ¾Å ¹
]| Ä t ˆ Æ y Z Q Ô‰ 0 Q vZ wÎg gz Z Z} . ԉ 0*] Ãz
+ g!
{g ö š ÌZ t ˆ Æ kZ Ô Š Hƒ vs§ Å y ¢]|Q /
.._ Æ w ¸Æ y Z : X Zƒ : ðà t Z] » kZ J
gz Z Z} - [Z ÔŠ H
` g¦ /w ‚ Î {¾Ã]Š Þ Å y ¢]|ā J -[ Z ® ) ¤Z Å wÎg
Iœ / %ā ÷ ì g™ Òà ( g $u + ” G ) vß t [ Z Ô ðƒ 7Ô÷
Òà Šy Z Z# X ñ Y 0 t Z] » wÎg gz Z Z} .ā @*Ô ñ Yƒ ì‡
# 1Ô Ï ñ Yƒ Za ]gßiÅ wÎg gz Z Z}
Z .® ) ¤ Z Q ÂÔ Ïƒ gz M g !*
X ì p" ® ) ¤ Z Å wÎg gz Z Z}.J -‰ ƒ 7ì‡ œ
Ü z kZ Ô @* / %J-
6,] P` ¾7x¥vßt Ôì 7ŠŽ ñ „ t Z] Å wÎg z Z} .èY
ÄÜ Ô D ™ 7g ¨6,õg @*òs Z gz Z ÷ D ™ ' !*w‰ Å nkZ
RQKM V&m‚u Ý^ÏÚ 
256
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

~ ˆ 1Ô ¶ˆƒ »™^J -Y #g e ˆ Æ ]À M p ¤ /Z {” Zg
Ï„Ôð Z ´ y Z0 +{ ZÔ ` 6 » KCgz Z ñ M gzŠ ZŽ Æ ā
Ôy ÔÖ0+Z { z ´ Æ Ÿ kZ ÔÆ 6,µ Å Ä Ü vŠ ˆ P uF,gz Z
Û Z x Ó y Z Ô} g ¦
i§ Ô /‡ ÔŠ Z¦Z Å Š Z á Š !*~ {)z kz &
/{ ÷ +Z gz Z
Т A &gz Z Š Z¦Z Å ƒ y Z [ Zāc e ** ™g ¨™Äg Ãæ Ã# Ö Ó
ì ˆ|È y Z Q Ð T Ôì ˆƒ C Ù ª ¢ A &r # ™ ðÙ| (,
t » kZ ā ÷ B¸ Â ë X ì g » Ã “ W t Z] » wÎg gz Z Z} .ā
ì Ñï i § Ð H ! Ï d **JŠ Zg : Ô Çƒ % ðâ : ā ì È
! ! » ä¢Ð <Ñ
!Zi Z » ]2Ñ!*
{gÃè
g¼ ._Æ ]Zg „Ñ!*
X% $u +”
zgq Å g G[Z
:÷ ˆÅ yÒ ,q &~ ]g „Ñ!* $ux £
zgq Å g
) ¤Z Å I œ
Xì ® / .®
%È » wÎggzZ Z} ) ¤Z
/
X yâ ‡ » I œ%
Û » yZQ Ô **
yZ Ô ´g: pôb§Å y M Œ Û » ]×b
ƒ: ~ y M Œ ‰
Xì ]oÎ s ÜÆ äƒ w‹)Æ

wÎggzZ Z} è ¤Z : c «
)
ñY Å zÅ ¬Æ wÎg gzZ vZāì t È » wÎg gzZ Z}
.®)
è ¤Z
:ì ¯ Ð VÞ&Ât èY
L ª 
) ¤Z LÝ
óóX®
257
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

.LÝ
gzZ óóZ} L uZ zŠ 
Xì ów ó ÎgLÝ
L ZŠ 
.X ÷ ]À M Š Z% Ð wÎg
gz Z ì \ ¬ v Z Š Z% Ð Z}

z Z} ) ¤ Z )  kZ : Ô zÅ ¬gz Z ~g ZŠ',V â Û ÷ pÆ ®
) ¤Z
X ñ Y Å zÅ ¬Æ wÎg Æ kZ gz Z v Zā Zƒ Èt » ( wÎg
íp» wÎg z Z}
.è®
) ¤Z
c* Û { Zp¬» \¬vZāì Èt » zÅ ¬Æ \¬vZ
ƒ~ y M Œ
Tāì Èt » zÅ ¬Æ wÎg gzZ X ñ Y Å zÅ kZ ~ g
$u
~ ¬ kZ Ô Å 7Ú s§ Å \¬ vZ ä vZ wÎg ~ ¬
) ¤Z Å ¬, Z X ñY Å ~g ZŠ',V ⠁
) ¤Z Å wÎg ‰ ®
® Û Å \M
) ¤Z Å wÎg ä \¬vZèY Ôì ®
® ) ¤Z ÌÅ \¬vZ b§ÏZ Ôì
) ¤Z Å wÎg gzZ vZ ~ ®
èY Ôì ® ) ¤Z Å%ÑZ à zZ ‰ Ôì c*
Š ¬»
ce ´g Š c* ) ¤Z Å%ÑZ à zZ
1Xì CY Å „ Ð ¬Æ wÎg gzZ vZ ®
: Ô¸ ÌÁq \ M b§ÏZ Ô¸ wÎgÆ vZ b§T vZ wÎgā
Ö ÓgzZ ì Ð w Å äƒ wÎg ®
Æ# ) ¤Z Å \ M ~ V Â!*
´Š
Æ äƒ ÷Z ¨ ®
) ¤Z Å \ M Ôì Š4Æ x © Ž ~ } ],ZŠ kZ

: X ÷ ÌñZg r
# ™B‚ B‚ Æ äƒ wÎg \ M b§ ÏZ
) ¤Z [Ô÷ D ⠁
® Û ñZg gzZ =ñ zgi Z Ž ®
) ¤Z Å \ M ~ gñZ , Z
Ôì Æ äƒ wÎg ¨Ž Ôì Ð ® ) ¤Z kZ c ~g ø ( kZ X σ
258
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

ng mÐ + Š Ž b) { z Æ g
p $u : X ÷ M hÈ® ) ¤Z ´Š ÃT
wÎg gzZ%ÑZ à zZ Xì wÎg ® ) ¤Z Ì ** ™zÅ ¬Æ \ M ~ y Z Ô÷
wÎg èY Ô7{ ðÃ~ ® ) ¤Z Å wÎgā ì t Û ÚZ ~ ® ) ¤Z Å
gzZ o ^Z c* ì m1 Ð kz  c* Ô H 7Ð ñ Zg KZ ~ }g !* Æ +Š
1Xì w ÈZ » æp¤ /Z ~ x¯ ~Š ¿Z gzZ ï^Z Xì @* ™x¯Ð Š ¿Z
w ¸CÙ »9a kZ Ô êŠ g 7g Z Œ Û ',
6,æ ~ gñZ ´Š ÃwÎg \¬vZ
ÞZ Ð A { z Ôƒ ð M : h
+Š F,Å kZ ~ ÞZ kz gzZ ƒ mÐ + Š » T÷gzZ
z [  ¬» kZā ì {t ~ ® ) ¤Z Å%ÑZ à zZ gzZ Xì @*ƒ ¬ZñÆ
Xƒ: s ÜÆ < L
) ¤Z Å y M Œ
® Û®
) ¤Z Å kZ Ð zz kZ Xì yÒ » y M Œ Û p¤/Z g
$u
WΈ Æ kZ ÂÔñYƒ " $U*Ðg $uXq -Z Z
# 1Xì `gq~
$uˆ Æ y M Œ
g Û Ð pÒ kZ Ô7c* ìXt ~ y M Œ Û ā 7]gz¢Å
Å tä \ M h +á āì wÈZt V;z: gzZ Xì B
÷ bgzgŠ x~ x©Z ‹mZ
$Y ðb§Åy M Œ
+ Û {z ÔÅ7h+ŠF,ÅwÎg ä ÞZ kz ~XTèY Ôƒ
Ô÷g }hZ6,]!* -Z /~g‚ {zāÆ kZŠŽz!*
q ~ VÂ!* Å%ÑZ àzZ Xì vZ
Xì Lg ì‡wÈZ » t
yâ ‡ » I èœ
/%
X ÷ { zŠ Æ M M Æ I œ
/%Xì » yâ ‡Æ I œ /%X ZuzŠ
ā ÷ D™tg $u +” G Â0Æ y M Œ Û Xg Ûq
$u ZuzŠ gzZ y M Œ-Z
ÌQ ® .1X 7zz Ô÷ EZŠ Ô¦z
) ¤Z Å Z} Û c*
Vƒ à ßZ x ©Z Æ kZ
X÷ …â ®) ¤Z Å IæE L°%
259
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

]àyZ ]×b
t ā ì wì » yZ Ô÷ ë zz Ã]× b
Å g
$u
Û Ž Ô÷ ˆà ïÐ
mºÆ: â i kZ ~ % ïÆ yZ 1Ô÷ gÃè ~ y M Œ
Ü z kZ Â Š
‰ Hw$ # X IÅ ~g Y {z ~ TÔì 4Š ÌÃ Ÿ»
+: â i Z
ã™ Ç** Û ]×b
™ w ïÐ ] à ã M Œ h
+'× ._Æ 2 »Æ ¢q U â i
Xc e
**
ƒ zz c*
EZŠ » ] à c* L Lā C M 7q t ~ r â Š Æ y Z
]×b
t ª ó óX Yƒ 7Ð ¶Š É: c*
gz Z ] àā ì ß ] !* ¶Š ÉsÜ
gz Z ] à { z ÂÔ ñ Y 1 ɤ
–: gz ZÔ÷ CY 0 EZŠ ] × b /Z Ã] × b

Zg7 » y Zā ì Èt » äƒ EZŠ gz Z zz èY Ô÷ CYƒ zz  ñ Y
èYÔ @*M 7t
Û ~ ™ : ™ ~ kZ gz Z ì ¹!*
c* +Ã
ì [ƒ »{Z
pg pô™ÉÔì % Z ~%ÑZ Ñq
pô)™É: c* x !Z » {Š ÃZ
-Z Y ’ c*
/Z Ôƒ pô G q Ž Ô 7¤B‚Æ ä hg
+Ã » kZ ¤
ÂÔƒ [ƒ »{Z
Û Z » kZ Ìg
X ÷ D ™g Z Œ $u + ”
GX ì Cƒ „ zz q { z
c* /Z Z®L L ÷ ˜ ~ ó óg
$U*b§ Ët ¤
Š™ Ì" $u x £L LçO
ā ǃ t x|Ð kZ Ì ÂÔì E 6, $Zzg V#ā ñY
gî D e
HH ¿b§¾6, Í V#Æ +Š ~ ug I Uâ i Æ g—
Š
w$ Û ï
+zŠg Ë~ ¿kZāŒ ã M Œ G /
L !Óœ /Z X å
% » äâ i } g ø ¤
/Z gzZ }Š™ òZg !q ZÐZ ÂÔ7]gz¢Å
äâ i }g øāŒ¤
Xó}
ó Š™ w$
+zŠg ~ kZ ÂÔ÷ T e w$
+zœg ~ kZ ]Z Y PZ Æ
DRS!RRKMV&m‚u Ý^ÏÚE
260
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

ÏZÔ äƒ: c* äƒ [ ¯pôÆ q Ëā ~I0]!* tZ #:


q zz q -Z Ô @* 7,7W, Z ðÃ6,äƒ zz c*
x ZzŠ Ð äƒ D)gzZ D b§
kZ Q ÂÔì $ Ë ƒ [ ¯) gzZ ~q EZŠ q Ë ƒ [ ¯gzZ D
-Z gzZ ì $
Ôì Dy M Œ Û Ô÷ zz a kZÔ÷ ~huāì @* Y c*
Š gzi VY 6,]!*
Û ā ǃ Vziñ {Š c*
{ Zp x © Z ã M Œ i I b§ kZ ÃyZ É Xì EZŠ a kZ
I-#G
]à { Zpx ©Z ö ugzZ ÷ ._Æ Ÿ»Æ : â iC Ù ] ×b c* Vƒ ]à
Ôì òúŠ Z (,¹ t 1Ô7._Æ ]Z Y PZ Æ : â iC Ù ]×b c* Vƒ
X ÷ ŠŽñs ÜÆ kZ bÑŠ gzZ ì ]gz¢Å bÑŠ a Æ kZ
Û
$uz y M Œ
x ©Z EZŠ gzZ zz ~ g
èBV P Ô÷ ŠŽ ñx © Z zz gzZ EZŠ ~ VâzŠ g Û
$u z y M Œ
X ÷ CY
wV«
Û IZŽ wVq
™f Ôì ._Æ t Zè Æ VÍß ZâëÆ yZ gzZ y M Œ -Z
X B79ÐZ ëp¤ /Z Ôì CY Å
¬Ýq -Z #Ö wÅ kZ gzZ ì Š
Hc* Û x Zw~ y M Œ
Š gZŒ Û Ã ( ŠÎ) !*
g
èY X 7Ð œ£ ~gz¢Xt Xì Ð ½Å t ÜZ Äg k ª Ôì
±gz Z ] ³Ô=Ô+Š Ôwâ ÔyY Р䙿6,X÷ {z œ£ ~gz¢
Ð ä™: ¿6,# Ö wÅ ŠÎā ì C Ù ªt gz Z Xƒ {ç » äƒ ù ŸÆ
: Ôì {ç » q MÆ y Y : Ô Cƒ 7ù Ÿ q ðÃÐ Vzq {gÃè y Z
~ ±: Ô60
Cƒ Za ! Zy +Z » ä™Æ ]ZŠ NZ: Ôg e » äƒ +Æ w â
261
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

Xì CƒŠ !* ',]³: Ôì @*M sw6,=: Xì


~ œ£ ~gz¢Ð kZā 7Ìa kZ ( » ŠÎ ï G
L !w) Xt gzZ
CY JZ ;ª `wÐ kZāì @* ƒ ~ Ág‰ Ôƒ ˆƒ Za ª œ¼
Xì ~È0* É 7Ág ~ kZèY Ôì
Xì Ð ¼ÆtÜZ ÄgkŽ Ôì ¬Ýq -Z (»ŠÎ ï G
L !w)Xt :
÷ g ë¤ /~ w Y Æ g !* zg » ~ŠÎ ´ ˜›) x Ó² ‰ Ü z kZ :
}uzŠ gz Z ~ š L Z y Î 0* Ö ÓÊΠï
# G /Z ~ ª
L !w¤ q {ŠŽ ñgz Z
y Î 0* ā 6 Ô Çƒ µZz `w ÂÔ} ™ Ç** 6,gî ~g ¯~ !Š nÆ ´ ˜
ë Ô ÷ Z â ëÆ y Z J-u kZ ÌY f ‰gz Z X ÷ ì g™ kCvßÆ
y Î 0* āJ - V ŒÔ ñ Y 3g g Z ŒÛ ',à + Š A ~ŠÎ J - ]æ q -Zā ÷
ò Z ¸ÑZ Î gz Z ñ Yƒ o ¢Ä ‚ à â Å kZ gz Z ñ Yƒ Z96,V î 0* LZ
X ÷ º 6,xŠîÆ 4 Z Ìvß \ M gz Z ñ Yƒ Ýq x £
E
"
]æ q Û úL 3EŽ ) +Š A ~ŠÎ¤
-Z ( ì x Zwy M Œ /Zā ì t wZÎ[Z
Y P!* Ž Ô Çƒ zz ̬ ã M Œ Ûq -Z~ ]gß kZ Â Ô ñYc* Û ^
Š gZŒ ,Y J -
Xì Yw$ +: â i ‹Z
wV ~uzŠ
g wV ~uzŠ [Z
!%
E"
Ö wÅ ŠÎ #
Å# Û úL 3E[ ZÑ ª XX†ÛìZZ
Ö wÅ kZ gzZ ì x Zwy M Œ
|æ…ZZ~tzŠ Z Ϲ Å\g- èa À ` M 1Ôì ðƒ 謷µb§
kZ gzZ ÷ Dƒg » Ð ÏZ ¦x ÓgzZ Xì @*
ƒ wEZ » ( ^4Z ) XX†ÛíÖ]
262
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

©E8 ` ´gzZ 7{g e ÐtzŠ Z ~ m,


Æ n% î0È Zi Z gzZ yY z ¡ûLE ôZ ~ : â i
Xì ‚ rg mB‚
äˆ y M Œ Û èÑqÔ ce ** ƒ^ ,Y wEZ » kZ a Æ ]gz¢ :
c*Š ¬» ( [ AZ ) g µ Z Ç!* Ð kZ gzZ ì c* Û XX‹rÞZZ à kZ
Š gZŒ
( ^4Z ) XX†ÛíÖ] |æ…ZZ~ : â i kZ Ô7^ ,Y Ì ** g » kZ — Â Á CÔì
Ôƒ ]i YZ Å wEZ : gzZ ƒ: » ä¯ Šzg !* : {g » ðä/Z Xì á CŠzg !*Ð
{ç » AÆ g ñÐ T Ôì @* Yƒ [Zy Ÿ » Š ˜ ~ ]gßkZ Â
gzZ ce ム]i YZ Å wEZ Æ ^4Z a Æ ]gz¢ kZ ' Xì
Û^
ÔÐ ,Š g Z Œ ,Y ÃkZ \ M ¤
/Z Xì òiÑ ]i YZ ÌÅ ä¯ îÆ ^4Z
/Z X Ç} 7,'â zz ÃxÀÆ kZ ñƒ … â HÅ ¬ã M Œ
: ]i YZ ¤ Û Â
X ǃ6,uÆ \ M w!* z » kZ Ô Çƒ » yÎ 0* Ü z kZ÷Ž ÂÔÐ ,Š

]gßkZ ÂXì Yƒ w$ +zŠg ‰ Ü z Æ ]gz¢ā Ð }\ M ¤ /Z
I
- #
Æ ]gz¢~ VâzŠ Ô7t Û ðÃ~ ¬ö GugzZ ã M Œ Û ā Ç} 7,'â ~
-Z gzZ zz%Z q
EZŠ%Z q -Z 6,Y ¯ Å Tzz ÝZ : Xì Yƒ w$ Ü z
+zŠg ‰
X ÷ Tg Dƒ Za ~ ]‡zZ ZŽ Ô÷ ]Z Y PZ gzZ ]Ñq {z Ôì á C
{zÂÔn ^B‚B‚ Æ ]Z Y PZ Æ : â i C Ù ā ƒ» nkZX ðä /Z
gzZ ]Ñq ~XC Ù ā 7ï» âZèa ]ù ãK̈Z 1X zz :gzÔ ì EZŠ
C7,ã™ q nZ Å p ÖZ Æ <Ña kZÔ n ™6, gî}g7 Ã]Z Y PZ
sÜÔƒ e** ™¿6,T Ôƒ „ c™{ Zp Ô7X ðà (Z Â, z Xì
**
p » kZ gzZ (DULVé‚ñ^ÛÖ]EXì Ù » XX‹q…ZZ a Æ XX†ÛìZZ~ ˆ y M Œ
Û 
Xì XX‹rÞZZ
263
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

gzZ ì @* ƒƒ o {Š c*iB‚Æ ]ÑqÆ : â i q -ZX q -Zāì t Û ÚZ


~ ¬q -Zā6,Y ¯ kZ sÜÔì @* ƒƒ o {Š c*
iB‚Æ: â i }uzŠ ZuzŠ
»Z +Z ¯yZ ~ kZÉ Ô Cƒ 7ßF, -Z Ôì ¬ZuzŠ gzZ ì ã‚ M
ìq
Dƒ {Š c* +Z ¯~ ¬y‚ M LÔ÷ Dƒ A
iZ $%6,x ©Z yZ Ž Ôì @* ƒ pÒ
ÆZ +Z ¯gzZ σ ßF, à kZ Ð Vƒ {Š c*
iZ+Z ¯~ T Ô~ ¬ÂLgzZ
+Z ¯Æ ¬Â{Z
Z +Ã » ã‚ M ¤
/Z Xì @*Y 3g p Ò Ì » ã‚ M B‚B‚
Ìà ` Z' × Æ Vñ¸~ x ©Z yZ Q Ô Ïƒ ßF, ìy‚ M ÂÔƒ {Š c* iÐ
yZ Ð yZ Ôì Cƒ ]gz¢Å x ©Z Âa Æ Vñ¸‰Xì @* ƒ 4Š
CYƒ „ gŠ ÌÐ x ©Z y‚ M~¸‰gzZ Xì Cƒ µÂÅ b & Z Å
{ Zp Ôì @*ƒ p Ò » ]¡Å yK̈Z ~ XÔ÷ Dƒ , Z x © Z ‰gzZ X ÷
{Žz yZ Xì @* ƒ **™p Ò µ Z µ Z » VÂ!*x ÓyZ : X  c* Vƒ y‚ M
Xì CY7,]gz¢Å ‚nnÏi æ “n’íi Ì~ x ©Z ã M Œ Û 6,Y ¯ Å
wV ~Š
Û 0Æ ( } izg ) xß
:ì ¬» y M Œ

—äöÛû’önø×ûÊø †ø û̀ Ž$ Ö] ÜûÓößûÚô ‚ø ồ ø àûÛøÊø ü
ó Xó Çg } izgÆ·kZ {zÔ ñ0*
· »} izgÐ ~ ?Ž L L
zŠ zŠ {Š c*
i ÌÐ kZÉ ·q -Z V˜ ÷ ÌÆ nkZ ]â £ ‰
yZ!õÑ : ?}™¿ù V;z 6,e $ M kZ [Z Ôì @* -{â b b {â
ƒ yŠ J
Û 0Æ i ú X Ç} 7,'â IÐ ¬kZ Ã
:ì ~ y M Œ
M T Q V é † Ï f Ö] 
Ô Ï ñY Å Òà ÅKÈ y M Œ
Û %Æ g
$u Z
# ā ì t Ñ » ³¸ 
264
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.


—ý Øônû×$Ö] ÐôŠøÆø oÖāô ‹ôÛûŽ$ Ö] ÕôçûöÖ‚öÖô éøç×F’$ Ö] ÜôÎôœ ™
ó óX ™ ì‡i úJ +Z Æ ] Zg ÂÔ ñ Y Re `gÎZ
-} ƒ0 # LL
kZ É { â q # ÑZz g d
-Z Z $ŒÛ Æ à Ñ Ú ._ Æ e $ M kZ
V˜ gzZ ?ñ 7,„ i úq
-Z sÜÔ}™ H ÂÔƒ yŠ » { â b {Š c*
i ÌÐ
qƒ¬ Ð äƒ ‰ Ü z » Y ( „ Dƒ [z¾ `gÎ ÔA : ‰Ü z » Y(
?}™ H » i úÅ Y (V;z Ô}™
wV ¶a

ó óX z™ ³ ÂA : ã 0* /Z Ôz™çz a Æ i úL Lì ~ ˆ y M Œ
¤ Û
i úÃkZ ¤ V ; z ÃkZ: Ôƒ( +Z ¿ðä
/Z ?} ™ H ÂÔ è: ÔA ã 0* /Z
Å ä™t¦Ñu Ãg $upÔσ 7Z +¬ † Û Å Vzizg6,VÍß, Z!õÑ Â 
ā HÄc* gŠ Ð vZ wÎg ä ִ x Z™/ôîÂG 54Xt Ž ì Yïi» kZ ~ ]gß
kZ pÔǃ x ª » kZ yŠ :e :c* Û ä vZ wÎg ?Ç }I6,}iā² H wYŠ
â
'+G
x ¬ }g é£ x c* Z',Æß q
Z† gzZ ǃ ', -Z c*',Z',Æ·q -Z c*',Z',Æ w‚ yŠ q -Z »
ǃ', Z',Æ w‚ q -Z Ž yŠ {z ! wÎgÆ vZ } Z :Hn²ä x Z™/ôÔÐ Vƒ‰ VâŠ
kZ Ð } i Z0 +Z vß ? ! 7:c* Û ä \ M ?Ï Vƒ °» …,i úÅ yŠ q
⁠-Z H ÂÔ
äjË‘æ Ù^q‚Ö] †Òƒ h^e (àjËÖ] h^jÒ VÜ×ŠÚ xnv‘EX ¢ 8™ z™ gH ]‡zZ Æ yŠ
V;z Ô÷ Dƒ yŠ ¹b b V˜ º´ , Zā ì @* ƒ x¥Ð g $u kZ DNUOSE
Ì,i úÅ ]Zg  b§kZèY ÔÐOg } izg Æ™gH]‡zZ Ð [ˆ LZ vß
{gHq-Z x » vŠ vß {z b§TgzZ ÷ n Û 6,yZ Ì} izg Z® ! Ï Vƒ 7n Û 6,yZ
-Z vß {z & ÔÐ Og } izg {z ._Æ ypg b§ÏZ Ô÷ D™ ._Æ [ˆ
q
XÐ ,™å~·
ST Vð]†‰¦] 
RVé‚ñ^ÛÖ] :BŠ 

265
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

S7,i ú ³gzZ Yçz Vz$ +ª Ô Zƒ w$ Û ÂÔƒ ]i YZ Å


+zŠg ~ ¬ ã M Œ
ª Ô Zƒ w$
+zŠg ~ ¬}uzŠ ÂÔƒ : ]i YZ Å "7,i úÃ kZ ¤ /Z X ˆ
~ y Z a kZÔ ÷ 'gßÅ ]gz¢tā }¤ /Z ˆ S7,: i ú6,‰Ü z
I-#G
a Æ ]g¢~ x © Z ö uā Ç ñY ¹t b§ ÏZ Â Ôce w$ +zŠg
,Y w$
Xì ^ +zŠg
Û ‰ b§T
æ “n’íi 6,Y ¯ Å ] Z Y PZgzZ ]Ñq ‰x ©Z ã M Œ
I-#G
~ x ©Z ö u ‰ b§ÏZ X D™ 7wJ‰gzZ ÷ D™ wJ ‚nnÏi
X Ô÷ , Z ‰gzZ ì ^ ,Y ‚nnÏi æ “n’íi ._Æ Vç»Æ : â i
ƒ 7w$
X @* +zŠg ~

Ð kZ q vŠ ðà c* $g Ôǃ d
e $ŒÛ Æ òŠ M ̼ Ž ÂÔƒ: ègzZ ã0* 6,V˜ ( +Z 
i úÌ}ÿËÆ # Ö Z ~÷ :c*
âÛ ä vZ wÎg X Çá | 7,i úÆ™ ³òŠ M
NPSKQV‚Ûuœ ‚ߊÚEXì ]g Ó gz Z Ka Æ kZ „ k0* Æ kZ Â Ô ŠHM ‰Ü z»
DN N M U L E
Û ³ 0Z x â Z
:÷ D ⠁
Û ³B‚ Æ ÏZ Ô¸ _7,i ú6,}i T vZ wÎg L L
ÔàZz è}i {z {Zp D ⠁
Ü z » i ú ÌV˜ L Lc*
‰ Û ä \ Mā ì "
⁠Р \ M gzZ X Cƒ ~gØ c*
$U* $g
à Zz e
$g Ãˤ
ÂÔ ˆïi ú~ }i à Zz e /Zāì ôÜùt ó Xó ì ]g ÓgzZ K„z ñYƒ
5µut{zç ä ִ x Z™/ôgzZ \ M Z
õ/GÍG # Ô Ç }™ ³ª ]g Ó Ð e $g kZ
ÐG"5G
7~z%t Ð \ M gzZ X å¾ð•Z ã0* gzZ ¶}i ö g ~ 5 ZgÆ \ M ÂÔå H^
ÔH (Z ä ! ôË„ : gzZ c*
Š ¬» kZ ä \ M : Ôƒ ðVZ ¯B‚ LZ ä \ M ā
„ +Z Ì}i Å {)z i sgzZ ì Cƒ {Š c*$g Ð è~ Yõ
ie ¬t èÑq
Z āì ]!*
 \ M ā Ï ñY ƒ x¥ ‡ ]!* kZ ä ¿T Ôì
t ÐZ ÂÔHg¨~ }g !*
DMUNKMV^ÃÛÖ] ]‡ Eó Xó ì w¸ »g/ ¸ gzZ ¸ D™ 1™ ³B‚Æ e
$g
266
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

x ©Z w‹)
:÷ sfzgqÔ@*ƒ 7w$ +zŠg ~ Xx ©Z {z
Ô] ZŠ NZ
Ü o Ô[ # z [ Z N Ô Zw z Z b
] â øÆ b ï Ô bc z ˆ
X {)z {)z
ðà » kZ Ð ™ : c* !~%ÑZ Ñ**
™ Ôì Ù ƒ EZŠ c* zz » ¬Ë:
Û Ž ) x ©Z¼ ä \¬vZ X 7m
Û ( ÷ D B ó óyÒL L » y M Œ
Æy MŒ
Û x © Z¼ gzZ ñ⠁
-Z XK ™f ~ y M Œ
Ô 3g i ÚZÆ Äp ä ~ q Û gH{z´
-Z gzZ Zƒ 7‚Ã[  ~uzŠ ˎ
kZ X 3g i ÚZ Æ «™p ä ~ q
XK 7a Æ <Ñ ~uzŠ ˎ ÔbŠ™ Za [òZ a Æ «™ Å
Ûh
$ mº«™Å y M Œ
Ôì 5yƒ% Å " +÷á ā ñ M : wì (Zā @*
$u‰ Xì Y™«™ Å <Ñ ÌÆ "
g $Â m{ Vz$
+\¬vZÉ
X Å«™Å
Å nkZ É Ô ðƒ 7"
$Â * !*
Åg$uā 7Èt » kZ
è :gz Ô ðƒ C
Ñ Ù ª~ #
Ö Z +zD
+]gz ~ ˆ Ž Ôì ÔÅ "

y Ò 5!* ë ¬ ā 6 Ôì "$U*Ð ]À M Âg$u è"

$Â Ð É @*gz Z / ô Ô ÷ ` ™
$U*Ð F,Z Â Â ]o » "
Ôì "
Ð / ô Ð ¹ Ô ÷ { Š™ Š Z i M Æ k „ 0 v Z† Ž d
$™ ]|
Y
X å î€H-²q Æ y Z Ô [hu ä VrZ
-Z » V1 Â k 0*
DM T R KU V è m ^` ß Ö ]æ è m ]‚ f Ö ]E
I#
 zÅx©Z ö-G
Ô7ykZ ðà » wpzp~ XÔBÍÌ„ uyZQ
267
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

Æ %$ +Æ V¤ Û yZ X‚Å yˆZ z xsZ z yZZ :~ ] ZŠ NZ


-Z » LZƒ k0* Æ ]À M X ÷ ˜ wqZ Æ Vâ K̈Z Ž ]‡zZ
wz4,Æ VÂgÎ ‰Å y M Œ Û X yÒ » VÂgßZÅ kz X ** M ~ ]gß
Æ LZuZ µ Xr »Šz} .Z [ôZ X™f »æ M Å V¤ ÛJ Ù ,B‚Æ
-g ZD
Ô,Å V zZ Å kZ gz Z ] YgŠ Æ ¼ A Ô,Å k , ¼ Ô ] u Zz
ÅˆÜ o Ôg$Š q Z Å bc X y Ò » ] »gŠ Æ kZ gz Z ,¼ Å c izŠ
X ½ Z Å kZ gz ZzgŠ » ¿!* Ý ¬ ԤŠY fgz Z DÔ] c* Zzg
» ] â øy Z X y Ò »Nt Ü Z X™f » t Ü Z Äg k :~ b) ¹Ü Z
ÜÅ ƒ Ð b ï m» y Z { Zp Ô7~ y M Œ
W ä3 c* Û ,Å X™f
Xƒ Ð
Å ‚nnÏi æ “n’íi ~ XÔ÷ 9hu Vzg ZD Ù ~ gñZ Ñ!*
{gÃè
yZ :gzZ X 7wÈZ » w$ gî [~ X÷ hu {zt Ô7öR
+zŠg 6,
Ë ƒ ]gßðÃÅ ¬~
Xì $
:gñZ á Zz ä™wJ ‚nnÏi æ “n’íi
G
z åG4¨G$ ~ yZ V; Ô7öRÅ ¬*!*
5G ~ X÷ , Z gñZ ‰gzZ
:÷ sfzgqBV Å yZ Ôì öRÅ H
**
™]Š „ÅvZ 
]g Ó 
G+G
™s »Z ~ V ð3B â 
Z° ª) **

ZÆ ]»w~ngzZ B 
# ª) X xg pôÐ ]Z W,
(s
268
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

Å yZ 1Ô Zƒ 7w$
æ ‚nnÏi ~ ]× b +zŠg *!*~ Vzq yZ
Xì öRÅ “n’íi
;g M ` Ð å ã!*Û Ô >Ãi Ô e Ô { izg Ôi ú]gz ¬» ]Š „Ñ}
Œ
Û zz Å s %Z kZ Ôì s %Z ~ ]¬Å yZ 1 Ôì
ä ˆ y MŒ
Xì ðe XXð¡je]ZZ
ÜûÓö×øÃørøøÖ äö×#Ö] ðø^ø çûÖøæø ^q÷^ãøßûÚôæ$ è÷Âø†ûô ÜûÓößûÚô ^ßø×ûÃøqø Ø) ÓöÖô ™

— ÜûÒö^iø! ^ÛønûÊô ÜûÒöçø×öfûnøÖô àûÓôÖFæø é÷‚øuô]æ$ è÷Ú$ ö]
¯ 3 Zg gzZi§q
Ôì c* -Z a Æ ( { z¤
/) q Ù Ð ~ ?ä ë L L
-ZC
Ð qzÑ <Ñ „ q Ö Zq
-Z ª) êŠ g # -Zà ?  Le vZ ¤
/Z
à ?ā X gH a kZ jÑ Z ~ äâ i C
Ù C
Ù 1 ( êŠ ¯
ó óX ñ â i M
yJZ gzZ Y eZ ÑÐ kZ Ô È<ÑgzZ [Z ¶<ÑgzZ ¬ ª
X @*ƒ 7Z+Š Ð kZ Xì Zƒ µZz ~ <ю s %Zt Ôì
ÔønûÖøô] ^ßønûuøæûø] pû„ô$Ö]æ$ ^u÷çûÞö äôeô o‘# æø^Úø àômû‚ô$Ö] àøÚô ÜûÓöÖø Åø†øø ™
Ÿøæø àømû‚( Ö] ]çûÛönûÎôø] áûø] oŠFnûÂø æø o‰FçûÚö æø Üønûaô]†øeûô] äôeô ^ßønû‘$ æø ^Úøæø

— äônûÊô ]çûÎö†$ Ëøjøiø
{z Å +Š a }g vä \¬vZ L L
ä kZ à b âÅXXgH'!*
gzZ ( ) .ñÔ ( )Z',
Z Å TgzZ Å kz s§~¾Ž gzZ Ô Å ¤z
óXó îYƒ: Z~ kZgzZ z™ì‡Ã+Š ÔŤz ä ëà ()}
PT Vé‚ñ^ÛÖ] 
MOVp…FçŽÖ] 
269
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

X 7s %Z ~ +Š ÝZāì @* $ M kZ
ƒ x¥Ð e
[òZÆ ù ZÑs %Z
/Z zz ÝZ Å s %Z kZ
ÌgzZ¼ [òZ Æ kZ 1Xì XXð¡je]ZZ p¤
~ XXsuZZ {gÎgzZ 
á Z s§kZ ~‚sAä ˆ y M Œ
ì H {g ÷ Û X÷
kZ à āo ZÜ Xì ðÑŠ z¼ s§ kZ ÌÆ™™f » ù ZÑ ½%Z
à (ï G3E
GG3©E 47Ô+
M Z¾Ôe
$Š·) VkÑ&ë6,
gîÆ wVXì H¨Ð
Æ ù ZÑÔ÷ ',
Z',~ ƒ
 wßZ Xì q /Z +Š ÝZ ~ yZ Ô÷ f
-Zp¤ e
$Š· Ô÷ Z°Z ¸ {z Ô÷ Ì°Z ¸ {z´ Æ yJZ zz Å s %Z
~e
× Æ V- Š·
+gzZ Ôì ]”¼ ~ x ©Z ._Æ ` Z'
Å b & Z Å y$
Æ V-Š· ~ VÇ| Ôì p Ò »%Z kZ ~ ]¬Xì zÂ{Š c*
i s§
gzZ ì Š i » bzg Ð zz Å ¹ZZ " Ð +
H3g p Ò {Š c* M qzg gzZ /
( ì y ) F,» Ý 4Ž ) ~ xsZ gzZ ì Á] ZZ s§Å t £Æ Ÿ
E ¯6,ŸÃ b zg :ā ÷ ‰ ñ È b§kZ t £Æ V âzŠ Ÿgz Z b zg
™f Ì] à L g L g a Æ kZ X ì ì GG × 6,b zg à Ÿ: Ôì
"O'
X ì Y ¯ Å x © Z 6,XÔ÷ ‰ K
ðM ¬J
- ]À M ™ á Ð Z',Z Ž ) ½ Z',Z I Q
',Z',~ V âzŠ °Z ¸gz Z wßZ Ôì s %Z ã â i sÜ~ xs Z gz Z ( ¶

M P O V é † Ï f Ö] 
R S V s v Ö] 
270
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

āÜ
gz Z + $Š· Ô ÷ q
M Z¾Ô e +# z wßZ~ ù ZÑ Å Y m
-Z Z CZ ƒ

s %Z ã â i sÜ ~ xs Z gz Z ï G3E
GG3©E G3E
47 X ì s % Z » ° Z ¸~ ïGG3©E 47
Ù t Xì
Vƒ Æ °Z ¸{ Zp ]Ã%Z Æ nC
]t ÔÆ ] Z Y PZ Æ : â i c*
[ Z ÂÔ ˆƒ »ª # Ô ÷ D 0*
 ‚g z ]t Z ‚g gz Z
ð „ =g f Æ ª
s % Z ã â i „z [ Z Ô ‰ bŠ™ »] Ã % Z Æ b§C
Ôì Y{g ¹ !* Ù
I-#G
ö u c*ƒ ~X ã M ŒÛ { z { Zp Ôƒ ¿g öR ä <Ñ 0Æ T
c* CÅ äƒ zz gz Z x ZzŠ ~ x © Z Æ g
™Šã Û : X ~X
$u z y M Œ
+zŠg Ô ÷ ë g
Ð [ ò Z Æ w$ Gā 6 Ô b Š g Z Œ
$u + ” Û Ã™ :
zz Å ] Ñq gz Z ] Z Y PZ Æ : â i ] Ã% Z g Š T X ì F
F6,/Zz **
ä <Ña Æ ƒ
 y Z Ôì C M 7 ]gz¢ Å y Z gz Z ÷ M
hƒ Ð
Æ y Z ā ÷ , Z { z Ôì c* Û EZŠ Ã X gz Z ÷ bŠ™ y Ò °Z ¸
Š gZŒ
3g 7p Ò 6,Y ¯ Å äƒ gz$ Æ kZ » ‰
Ü z ñ Ÿ » a Æ w$
+zŠg
yMŒ ƒ 7„ Z Ÿ » ~ y Z c*
Û { Zp Ô ÷ EZŠ x © Z , Z : X @* H
ÔŠ
Û L Lā It X ~ g
Y PZ ~ V â â i Z~ x © Z ã M Œ $u c*Vƒ ~
I-#G
ªc Î" q
Ôì ] !* -Z ó ó÷ s $ +7] Z
+~ x © Z ö u gz Z s $
Æ y Z Ôx © Z Æ <Ñ vß Ž ā ì t È » y Z Ð ä™ ] !*
+Z
à y Z Ô ÷ Zz ** +zŠg ~ y Z gz Z K
Ð °Z ¸Æ w$ M F,Å y Z Ô ] à
X ñ Y H { Ze

271
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

X ZŠ
Û"
yMŒ$ ‹gz « ™ Å y Z gz Z ** Û » ]× b
ƒ: ~ y M Œ ‰
7w$ Û ā Yƒ 7?Š Å t
+zŠg ~ x © Z ã M Œ Û kZ t Ô **™: b§ Å
I#
ëā 6 Ô 7xi ˆ ðÃ~ y Z èY Ôì Yƒ ~ x © Z ö-Gu gz Z Yƒ
ûE4G
3E5k!Ð y M ŒÛ hu ‰ā ì gz¢ ] !* âZ V ; Ô÷ `™ y Ò ¬
] ZŠ ¿Z { z Æ Ñ ~ {g !* Æ + Šāì _ VÃ]o›0* ] !* t 1Ô÷
¬Æ kz { z Ô ˆÅ 7h
+Š F,Å y Z=g f Æ kzg z Z ì Š Û ',ÃX
H3g g Z Œ
X ÷~
Û Åg
?ì Ú HÐ y M Œ $u
G4G
:÷ Å n&huāì ¸ Ø Ð Y Z`ZgzZ ü3E&
Û b)Ž Ôì g Zƒ~ g
$u „z ÷ ~ y M Œ
g Û
$u » b) ã M Œ
X 7t
Û Ì» ,z w)Z ~ yZ Ô÷~
Û c*
gzZ ì  x ¬ ~ y M Œ Û
$ugzZ ì w)Z ~ y M Œ
ì ,~ g
$ugzZ ì Ç~ y M Œ
Å kZ ~ g ì HÅ kZ ~ g
Û c* $u
Ô e Ô<Ôçz Ô { izg Ôi ú :ì {:z ¸ ~ b) sf zgqXì ‚nnÏi
X {)z >Ãi
Û hu {zp¤
1Ô÷ ÏÅ xE ã M Œ Û hu ‰
/Z Ô÷ µ Z Ð y M Œ
¹ Ì‚Å y M Œ
Û Ã yZ Ð äƒ b§ Å xE ã M Œ
ÛZ Û
+Zi Ð y M Œ
Ù ª **
Ð p Ò kZ Xì C Û » V©zŠ «g zZ ì YY
ƒ: µ Z Ð y M Œ
272
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.


Û hu ~g ‚
X ÏVƒ yÒ » y M Œ
¬» ( ~EŠ gzZ ´Š ) V©zŠ Å V(u
_ ZÑ c* Ö wz Ô‰ Ôƒ ™f » x ©Z ~ X÷ {z hu ´Š
{)z #
L ¦Ñ c*
Xƒ yÒ » : ú â ¦Ñ c*
ÜÑ
¾ ** 3 }Xƒ ™f 6,gî [» *Š Z
è Z ¯~ X ÷ { z hu ~EŠ
+
´Š ct Ôì x Zw c* 3t gzZ ì ~EŠ ct Ôce **
ì w ' ** å b§
-Z Å vZ wÎg Ôì
x © Z \ M Ð p Ò kZ Ôì Å äƒ wÎg wq
-Z gzZ Ô÷ D™y Ò :
\ M wq L ¦ÑgzZ ú ZñÔ_ ZÑÔ÷ D™gH
*Š gzZ + Š b§Å Vâ K̈Z }uzŠ \ M Ð p Ò kZ Ôì Å äƒ y K̈Z Å
{ z Ôƒ Ð w « ] !*
Ž Ô÷ D™ ¿6,y Z gzZ D™g¨~ V Â!*
Å
+Š F,Å kZ vZ +
+ Š ÃkZ ÂÔƒ: h $Y ð¤
/Z Ô Ïƒ Ð ~qŸg Å \¬vZ
,
t?Š g ~ + Š k Ù » \ M Ð p Ò kZ XÐ }
½gzZ ÷z w ¸C
\ M ~ kZ Ô Çƒ *Š% Z { z ÔÐ , ™Ð w ~uzŠ \ M ] !*
Ž 1Ô Ïƒ
Û _Z †0Z ƒq 
:ì » nzŠ yÒ » vZ wÎg :÷ D ⠁
Xì ,Åx ©Z ‰Æ ˆ y M Œ Û ~g
$u
Å kZ gzZ ]gúË }Ô÷ x ©Z Z +Zi vŠ {z´Æ x ©Z Æ ˆ y M ŒÛ ~g$u
Ö wÅ}0
, Z gzZ # +gŠ á Zz }C
Ù Ô#
Ö wÅñ¢ wyÔ * *™ ¦~ b ïÃU z ÕY
¬Ç» ® ) ¤Z Å \ M ä \¬vZ Ôì ª Zî¯) !*™f » XÔ÷ x ©Z vŠ F
6Ôì ðÎ{ Å kZñÅvZ [ „: gzZ ÔðÎ 7{ Åq ËB‚Æ TÔì c* Š
èÖ^‰†Ö] :BŠ 2 (MMULKNVÜ×ÃÖ] á^ne ÄÚ^q EXì tà » VÍß { Ze ‰ā
U L V± Ã Ê ^ Ž × Ö

273
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

Ù Ì vZ wÎgèY Ô Çƒ ^
x »C ™x » { z 1Ô Ïƒ 7xi Ñ q nZ Å
,Y **
\ M Ô÷ gñâ Æ ~È0*
Å <Ñ~ {g !*
Æ i ZŽ x° z i ZŽ Æ kZ ~
h™ 7^
{ z Ô÷ y K̈Z 4 \ M ā Ð p Ò kZ gzZ M x » ðà Up
,Y**
Þ ‡( x » )
X ǃ Y Z M Z .
3¿ ä ]À M }
:÷ ,q zŠ ~ kZ Ô c*
Ôì ´Š%Zt Ô ** -Z 
ƒ w' »¿ q
Xì ~EŠ%Zt X **™[NZ ~ ä3 »¿ ZuzŠ 
Æ ¡Å yZ gzZ # Ö wz Ô~ Vñ» }uzŠ {z´Æ ]Š „:
b§ÏZ Xì ~EŠ%Zt ** ™™Äg pÅÊ ¢ ~EŠ gzZ ì ´Š%Z {)z _ ZÑ
Ô ** ƒ y› » Š%a Æ ]gúy› }_ ZÑÆ ¡Å b ï
ƒ » à z Ô**
» b ï gzZ ** ƒ : Ð ]â ø » ]gúÔ **
ƒ qŸg » @§ Ô ** ƒ » VƒZÍ zŠ
%Z t **™ b ï a Æ ]áÐ,gzZ Xì %Z ´Š c* X ¦Ñt Ô ** ƒ w'
Å @§ Ô ** ƒ ~ ëÓ$L » ß a Æ ¡ Å ß b§ ÏZ Xì ~EŠ
Å}Z +Ã ~EŠ gzZ Xì ´ŠXt ** ƒ w' » ßgzZ wJz [XZ ~qŸg
Ô÷ ´Š %Z ~ VâzŠ ÷gzZ x ©Z ]ZŠ „Xì %Z ~EŠ t Ô ** ™ ß 6,Y ¯
¦Ñ wq ¸ Ôì ꊙë!* Ã]Š „ ´g p Ò » Š ¢ ~EŠ ~ ]Š „èY
Š ¢ ~EŠ ÃxE ~EŠ gzZ ì I** ™Ýq a Æ Š ¢ ~EŠ ÃyZ Ôì » xE
Xì ^ ™ÝqaÆ
,Y **
x¯dÜ
$U*
" ,
k½c*
] !*÷ðÃZ
c* # Ð vZ wÎgā ì t x¯ d Ü
274
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

{ z ÂÔ ñ Y 1 Ãy Z Ô ÷ Dƒ " Ð w «~% Z kZ x © Z Ž Ôƒ
$U*
ÂÔ ÷ Dƒ " Ð w ~uzŠ Ž Ô ñ Y 1 ÃgñZ y Z ¤
$U* /Z Ô Çƒ ´ Š% Z
~uzŠ Ô ñ Y Å Y Z M Z Å \ M ~ kZ Ð w ´ Š X ǃ ~EŠ % Z t
CZ X ǃ 7u ´ Š % Z t Ð w
ā ÷ Dƒ _¬a kZ Y m
V â K̈Z }uzŠ { z ~ gñZ ~EŠ X ñ Y Å tu ] !*
Å yZ ~ +Š
÷Ž » 9 : Ô ÷ Dƒ b§ Å
Ôƒ Ð w Å äƒ wÎg w ¸ c*
$u c*
~uzŠ ÷z w ¸Ž » 9gz Z ì u { z Ô~ g Û { Zp
ƒ~y MŒ
Û : Ô 7u ´ Š { z Ôƒ Ð w
» w Å + Š gz Z *Š ~ |t
$u q
kZ X ì ~ g Û ¬q
-Zgz Z Ôì ~ y M Œ -Zā » w kZ : X ì
{ z Ô Ç } Š ¬Ž ~ g ( Z { ],ZŠ L Z ÷Z q
-Z ā ì b§ kZ w V Å
Ù !*
) { z Ô Çƒ C Ð g ( Z { ],ZŠ Æ kZ ¬Ž gz Z ǃ Ð w Å ]g â Z
# Zz ¬ª » ÷Z Ô Çƒ Ð w Å äƒ ÷Z
) ¤ÑZ Z
¬ ZuzŠ Ô Çƒ ®
) ¤ÑZ Z
¨ # Zz ) gz Z ¨
) ¤ÑZ Z
# Zz : Ô Çƒ : ®
) ¤ÑZ Z
# Zz
ÛÆ
äƒ ~ g ( Z { ],ZŠ Æ ÷Z g Zæ » t
6,% Z kZ : Ôì 6,äƒ : c*

® á Z Ãq Ô ñ Y c*
-Z c* -Z gz Z Ô ñ Y c*
–: Ãq $ » ìq
–Ð A -Zā
Å wÎg w q ¸ Ô ñ Y c*
Š: aÆ ®
)÷ -Z gz Z ñ Y c*
á Z Ãq Š aÆ
) ¤ ÑZ Z
Ž gz Z ì ® # Zz { z Ôƒ wÎg ¨ kz gz Z ¸Ž : Ôì » ¸
^! ¯ { Zp Ôì b§ Å V Â!*
Å V â K̈Z }uzŠ { z Ôƒ : ª
 ‚g ¨
** .®
™ pt » wÎg z Z} ) ¤ Zā Zƒ "
$U*
: Ô~ ]gß! ¯) c*
ƒ~
Xì ß ó ƒ
ó ®
) ¤Z Å I œ
/% L Lā
275
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

$ugzZ1Z x â Z
wZ ¸ZÆ yZ 0Æ g
G1Ô[Z }uzŠ b§ T Ô¸ …â b§ ÏZ Ã g
+” $u1Z xâZ
$ŠqZ ‰Ð \ M Ž wZ¸Z {z X÷ ~ ÒÃÅ ä5B‚ LZ ÃyZ g
g $u
DY wÈÃlzg kZ Å yZg zZ Ô÷ DZÐ yZ Ô÷ ñƒgŠ™sÜÆ
Xì ðâ
Û g(Z ~ 䙿6,g
$ŠqZ ä VrZŽ Ô÷
w¸ª
~z%p ÖZÆ nkZ 0Æ g $Š q Z ‰Ð 1Z x â Z(‰
$ut c*
yZ Xì ( kZ‡ ) XXá^m„aL Lg ì Ī XXˆq…ZZ g$utā ÷
XèY Ôì ß uZu ]!* t gzZ X ÷ D™ 7 ~  Å ]!* KZ Ã
7Èt » yZ QÔ79, Å yZ Ô÷ Dƒ Šg Zz Ât ~ ] c* Zzg
Û s܍ Ô7èa g
t a kZ Ôì y M Œ $u 1Ôì 9Âg $uā
Æg $u V#t èY Ô79g $utāì t È » yZÉ Ô ì kZ‡
$u kZ \ Māì zzt Åì : 9Ãg
g $u kZ gzZ Ôì 9Ž Ôì s Ü
x â Z Xì t ~Š ¿Z q-Z t Ôì 9Ç!*Ž … Y 7à  kZ Å
~}(¹ Ôce ** ™xl6,ñZg Ãg $uā 7Ýt » 1Z
t Ïìg È 6,ŠgñLZ a kZ Xì s ÜÆ ñZg g $utāì @*Mt
ó ó} â 7~ a kZ ì s ÜÆ ñZg ~÷1Ôì 9Âg $uL Lā I
PLO)MOV]‚Çe îm…^i (SL)O Vá^fu àeŸ ànuæ†rÛÖ] 
(NRNKM Vèm]‚ãÖ] (ROMKMVÄñ^ß’Ö] Äñ]‚e (MLTKMVh^jÓÖ] |† ±Ê h^f×Ö] :BŠ 
!PSTKNV°æ^v_Ö] èn^u
276
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

X Yƒ 7x¯ » y›Ë
z kª ¿Ž ā ÷ ë t Ž vß ‰ : ÷ D ⠁
Û vZ à z { ÷
á
Ð ñ Zg èY X ì ß nÅ vZ ] !*
t Ôì ñ Z°Z I Z { z Ô} ™ o ^Z
èY ÔÐ Vƒ ñ Z°Z I Z Y f ƒ
 ~ ]gßkZ ÂÔƒ =gz Z ™¤
/Z Š Z%
Å T Ôƒ ñ Zg { z Š Z% Ð ñ Zg ¤ ƒ 7à { Ý ¬ ðÃÐ =gz Z û
/Z Ô @*
Ôce I 7ñ Z°Z I Z Ã Ë~ ]gß kZ ÂÔƒ Cƒ : G @*
Ð<L
X Yƒ7Ý » y ›Ë **
ƒ b‡ » ñ Zg Å nkZèY
DMNUKMVèÇÖ^fÖ] ä×Ö] èruE

w¸ ZuzŠ
ā 7Èt » kZ Xì ~z%g ïZ » ~i Z0 Û Ž Ð 1Z x â Z
+Z·Œ
X » ~i Z0 Û èY Xì Šg Zz ~ ~i Z0
+Z·Œ Û Ž Ô÷ ”
+Z·Œ GÆ g
$u kZ {z
Ûª
·Œ Û Â
ñ Å ☯ *% ]|ā ì ~ yZ/w M Ôì Ì~ ˆ y M Œ
Û ÷- ]| b§ ÏZ Ô ðƒ Š4Æ c*
·Œ +Z
™i ]|~ ]gßÅ ~i Z0
ÃkZ {zā ì t È » g ïZ Æ ~i Z0 Û X ñƒ [¦~ ~i Z0
+Z·Œ +Z
$uā 7t Ô÷ ïŠ g Z Œ
Šg Ð ñZg ŠêÃg Û ¬ Ð äƒ c™Æ g ã
t Å yZ ªZzāì µ Z ct X ÷ 
ì 9]!*
X ß c*
†Û àe ‚ÛvÚ àe †Û ZZ~ kZ èY X ì ó ó® L L Å kZ DPLSKMOV]‚Çe îm…^i 
(NQR)MM V]‚Çe îm…^i ÔBŠ X ÷ wÒZ w XXÐnfì àe ä×Ö] ‚f ZZ gzZ XXš^nËÖ ] àe
Xì ¸ Ìg] » wZ ¸Z á Zzn 2 !PR)Q VØm‚ÃjÖ]æ |†rÖ]
P L Vá ] † Û Â Ù j 
MPMVl^Ê^’Ö] 
277
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

þ ¸ ZŠ
w
Šê Ô êŠ 7ßF, ÃyZ³6,yK̈Z ~ā ì c* Û ä \ M Ž b§ÏZ
â
ng ”èa hu zŠ VŒ ~ wìÆ yZÉ Ô H7Šg Ãg $uÐ ñZg
~ ~uzŠ Ôì Š HHgHz q Þ £ Æ g ZÎÆ } h˜~ q
-Z . -Z Ô÷
+ñÐ ñ Zg Ž Ô Ïƒ ßF,à g
h $u kZ a kZ Ô÷ ‰ K gH{ zŠ
} h˜ ~ g $uā Ï } z Y Å sz @*b§ kZ Å g $u ~uzŠ gz Z ì
ñ Y H wú6,x ÅZ ™f »z}uzŠ ~ kZ Ô÷ Dƒ Šg Zz { zŠ Ž Æ
ñ Y 1 ~ pÆ t ŸZ ÃkZ Ôì ™f »zq -Z ~ g
$u Tgz Z X Ç
Ô êŠ 7ßF, 6,y K̈Z à y Z³ ~ā ¹ ä VrZ ~ G @* Å rkZ Ô Ç
gz Z ƒ ~ g $u q-Zā 7t Ô÷ Šg Zz ~ „ g $u 'gßV âzŠ èY
6,g$u à kZ Q Ôƒ ½ „ Ð =sÜ c* Û ]gß ~uzŠ
Ôƒ ~ y M Œ
$u Tā ì $
g Ë ƒ Ì b§ kZ Ârā ì ] !* µ Z t Ôƒ ~Š ßF,
HzŠ Ð òŠ M z { z ~ |gz Z ƒz ÇŠ Z%Ð kZ Ôì c*
k -Z ~
Mq
èY Ôƒ Š H¹™Äg p Ò » g Zl~ kZ Ôì ™f » V”zŠ ~ Tgz Z ƒ
kZ c Ô 7c Ð ¡x° z ¡ÅX Ôì „ q -Z Šgñ » g
$u
§ Zz gz Z 7c* $u Ð ñ Zg Šê H ä 1Z x â Zā ì Ð % Z
HŠg à g
X Cƒ 7G @* $uÐ ñ Zg ŠêÐ gÃè
Å ¶Š™Šg Ãg
w¸ åa
~œgzZ ù !*
ˆ Æ wJz [XZā ì ~z%t Ð \ M Ž b§ ÏZ
CÃ& ËÐ ~ VâzŠ
Šê {zā 7Èt » kZ Ô Lg 7h» Z~ ß øL ÒE
278
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

LZ {zÉ Ôì ™f » >g ì ~ T Ô¸ Šg Ãg $u kZ Ð ñZg


ì‡6,VîÑ KZ à Vâ ›L L DDÜ`›æ† o× áçÛ׊ÛÖ]EE g$u 6,~úŠ
Zg ì Ž ~ g $u à Zz >g ì gzZ ¸ D™ wÑ+Z Ð óc ó e xg
}uzŠ ˆ Æ [ XZ ª Ô¸ D™ wú6,wJg ì Ã kZ Ôì @* ƒ"$U*
Ãá Zz ä™[XZ Ô}™: wJJ -Z # gzZ ì h » ä™wJ~ >Ã
t 1Xì ë!* V; Æ $ögzZ[Z }uzŠ sz@* /Z Xì h » qŽg
t p¤
~ G @*Å õE
/š! kZ gzZ ÷ Šg Ãg
$uÐ ñZg Šê {zā M h È7
Ôìg ¹!*g (Z J-]æā ì @*M xiÑ ÂñY H: pt ¤ /Zā ¸ ë {z

X Vƒ ~: { ãq-Z c* -Z VâzŠ Z
ÔVƒ ~ i ˜ q #
w¸VZv0*
Ì{z Ô7~gz¢t˜~ mŸā ì c*Û t ä \ M Ž b§ ÏZ
â
èY ÔÐ ñZg ŠêgzZ y M Œ
Û : Ôì c*Û 6,Y ¯ Å „ g
⁠$u q
-Z ä \ M
(Ý^Óu¢] h^jÒ V°„Ú†jÖ] à߉ (DOQUPEx×’Ö] ±Ê h^e (èn–Ο] h^jÒ Væ] ±eœ à߉ 
XXxnv‘ àŠuZZ Ãg $u kZ ä ~èF,x â Z (DMOQNE Œ^ßÖ] àne x×’Ö] ±Ê †Òƒ ^Ú h^e
c* Û ó ó9L L ä Áq x â Z Ã g
Š gZŒ $u kZ :÷ D ⠁ Û ã ðÒE C’ x â Z Xì c* Š gZŒÛ
$u t ~ …g g 9DNOLNE (MNUUKNV^ËíÖ] ̎ÒEXì
‚ ß Â á ç Û × Š Û Ö] : ö g
†qœ h^e (é…^q¦] h^jÒ V°…^ífÖ] xnv‘EXì ŠŽñB‚ Æ xb ^÷Ïn×Ãi XXÜã›æ†
D é † Û Š Ö]
H nZ ‹Z z g ïZ ~ p ÖZ Jð•Z 6, 1Z x â i ä [ M ‰6,sz ò& kZ p G
îm…^i (DMLNOOE NSNKQ V±Ï`nf×Ö pF†fÓÖ] àߊÖ] (DORLE NMRKM VèߊÖ] :BŠ Xì
ÂÔñY ƒ x¥wÎg g $u Z
# ā H nZ ‹Zt 6,Y ¯ kZ ä x Z™[Z (PLQKMOV]‚Çe
]gßòÀ¬~ g $uQ ÔñY H nZ ‹Z 6,kZā: Ôce * *™tÉg z Ÿ',ÐZ
X 7„ *™nZ ‹Z 6,kZ ™á Ã]gßð]Z ËÔ ì Ã7Æ
 gŠ *
279
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

!$ L L —^`×%Ú èòn‰ èòn‰ ð]ˆqü :ì ™f » t˜ Â~ y M Œ


+» ðZ', Û
Û Ðg
Åy MŒ -Z ä 1Z x â Z ~ x £ kZ ó ì
$u q ó ',
Z',Æ kZ
mŸL L 
$u {z Ôì Å HÅ Vì M
XXÌnŠÖ^e Ÿā çΟ ZZ ì t g
gzZ óc
$Š q Z ¹!*
™f » ]Zz) ~ mŸ ~ X g ó e **
ƒ Ð g ZŒsÜ
PL Vp…FçŽÖ] 
à߉ (DNRRT (NRRSE ÌnŠÖ^e Ÿā çÎ Ÿ h^e ( l^m‚Ö] h^jÒ Väq^Ú àe] à߉ 
RNKT V±Ï`nfÖ] à߉ (DMLLPPE TUKMLV†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ( DNN(NLE TSKOV±ß_Î…]‚Ö]
Vì ~z%Ð t§sfzgqg $ut DMQTRTE
à߉EX ì XXÕæ†jÚZZ ~zZg ó ó¶gP 0 yÑL L~  Å kZ =ý {k ,Ù 1Z ]|
C
èʆÃÚ æ Ø×ÃÖ]VBŠ Xì c* Û ó ó® L LÐ Z Ìä [Z vŠ (DTSKO V±ß_Î…]‚Ö]
Š gZŒ
Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] (DNQSSE QNSKOV!°…æ‚Ö]!ànÃÚ àe] îm…^i (DMQSLE RSKNVÙ^q†Ö]
QN V°…^íf×Ö †nÇ’Ö] ð^ËÖÖ] (DNPRE PTV±ñ^Šß×Ö áçÒæ†jÛÖ]æ ð^ËÖÖ] (MLLKPV
D MPNE
Ð XXàÂZZ gzZ ì Öæ ®XXèÖ^–Ê àe Õ…^fÚZZ ~  Å kZ !' >–1Z ]|
X ì ;g™e $Zzg
gzZ uzáXXÜÎ…œ àe á^Ûn׉ ƒ^ÃÚ çeœ ZZ~  Å kZ !' Š&0vZ †]|
Xì XX ÌnÕZZ Ñ…^íÛÖ] ±eœ àe Üm†ÓÖ] ‚fÂ
1P gzZ XXh„ÓÖ^e Ü`jÚ ZZoËÃrÖ] ',Y ~  Å kZ !' a 0 yˆ ]|
X ì X X Ù ç ãr Ú Z Z [ i ¬
ŒXì uzá ó ówh 0 vL L~  Å kZ !'( )¨ ¤ ! Z 0 Z]|
X 7„ gŠ ` îZ Ð Ë%pÔì ~z% Ì ó Ë ó %L LÐ ~y
Æ ,h × X 7` îZ .
+' Þ ‡g $ut Z® Ôì üh +”~ t§x ÓÆ g $u kZ
àeŸ ÐnÏvjÖ] (TNKS (OTTKR (OPLKQ (NQNKOV ð^ËÖÖ] ±Ê ØÚ^ÓÖ] :BŠ a
“ní×jÖ] (DMONOE SUNKNVènâ]çÖ] &m^u¢] ±Ê ènâ^ßjÛÖ] Ø×ÃÖ] (OMPKNV°‡çrÖ]
DNNNUE NTQKSV Øn×ÇÖ] ð]æ…ā DMRUNE MUKPV†nfvÖ]
280
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

Ô÷ 7yâ ‡Ô÷ ,q zz {z ÷ ë Ô÷ D™wú6,„


 ( ÃyZ Ôì
Èt » kZ Ôì Ñ1 Â » XX á^m„aZZ 6,ä™ yÒ Æ g
$u Ž ä \ M
-Z Ð g
yâ ‡q $utā 7
$u kZāì Èt É Ôì XXá^m„aZZ g
$u ãâ ‡§Zz q
¨£Æ g -Z gzZ ì §Zz q
-Z t èY Xì yc*
B **.Z
™~
Û èY Ô79]!*
Ì~ y M Œ /Z Ô Yƒ 77 ~
# ™ x â Z p¤
t År
$U*
x|» XX”^’ÎZZ ÂÉ Ôì " ]Zz)~ mŸÐ TÔì „ yâ ‡
# ™ x â Zā ì t Ñ Zg ø 1Ôì „ ]Zz) Ì
ä +Z Å w¸Æ r
X Cƒ 7"
$U*ðZâë Å g
$u +” Ë ƒ
GÐ TÔì $
~  Å ( t˜ ~ mŸ gzZ Ô>g ì) V´Zz VâzŠ yZ 2
ä VÍß ¹ XX‚u]æ †nÆ äËÕZZXì XXoÊçÒ ‚nÉ àe ‚ÛvÚ àe ‚Ûu]ZZ
E G¢
@* -‹
G :÷ ë ö g ZŠ DRPKMVá]ˆnÚE Xì c*
™ yÒ tZzg ” Û ®Ã kZ
Š gZŒ
™ yÒ ÍÆ /ôÔì
Æ /]|gzZ –1Z ]| Ô å ÜÔ å @*
™{Šâ M 6,%1 ^Ñà cìƆÃÔå @*
DRQKMVá]ˆnÚEXå @* ™[Û
w¸ Ù
Â Ô c* -Z ä \ M ā L Lì ~z% Ð \ M Ž b§ ÏZ
Š [ZŽ » wZÎ q
VìZzg +Z Ãë :c*Û ä \ M Ôì s ÜÆ kZ e
⁠$Zzg V# :¹ ä b‚
7Èt Ô79tZzgtāì ¸ ÌÈ » kZ 
óÅ
ó g s çÐ
Xì s ÜÆ ñZg ~g ø e
$Zzgtā

PLM)MOV]‚Çe îm…^i 

281
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

w¸VZ ‚

Xì ¹XXäÊ]†ì &m‚uZZ Ãg
$uËä\ Māì ~z%Ð\ MŽ b§ÏZ
Xì ®g $utāì t n¾Å \ M Ð kZ
zzt Å kZ Ôì Hg Ñ~ XXð^ËÕZZ à 1Z x â Z Ž ä ~g g x â Z
Ã$öāì ¹®a kZÉ Ô¸ Šg Ãg # ™x â Zā 7
$u r
7}g7 { z 6,g £ kZ ~ w ì Æ y Z Ôì ]gz¢ ÅCq Æ nT
á Zz ì rà 1Z x â Zā ì c*Û ê t ä v0Z ƒq Ô} F,Z
â
HÑï Ú¸ ~ y Z {Š c*
ìŠ i Ô÷ {Š c*
i Ð {Š c* 
i Ð Vß Zz ä™ b`
(OUTKMO V]‚Çe îm…^i (DORUE (NMUKM (DONNE NLSKMV‚Ûuœ àe ²] ‚fÃÖ èߊÖ] 
Xì ó ó9L L ŧZz kZ !PLNKMO
Ø Nz #
$u ~zZg pÔìg>
ÃyZ ä $öÐ w Å g Ö âZ Å 1Z xâZ 
Å Anz ±gY ~ äƒ ® c* Xì c*
rÆ ~zZg Ë~ s®z b` Û ó®
Š gZŒ ó LL
xâZāì ÂÌgïZÐ |kZpÔì CY ¿g {ó{Šc* ƒòZ ñO Å]Ò
i6,b`
}Ð VßZz ì ór
ó LŠL Z®Å $öáZz ì ó®
ó LLg
$u ~zZg ¨Ã 1Z
X÷ 7" $U* Ѝ 9wZ¸Zt F, {Šc*
iJ-[ M yZ Ôì ~z%}ÂÐ[ M XgzZXì {Šc* i
EG
$
x â Z ‰ X ì ~z% „ ýG3š{ Å yZ Ð $ög · Â÷ Ù Š ~ wYg à ë Z #
†Ô.Z Áq £Z 1Z Ô ~° 0Z Ôyx 0Z Ô~gN yç Ô ›Ô ~g g Ô´æ 0 ZÔ£Z Ôw÷ á
b`Ð XÔ ÷ Dv‚ Z F, Z vŠ gzZ ðK̈Ô_Z †0Z Ô¥0 ¼ Ôug I 0 vZ
1Z x â Z ä ¦Š Zß Z ~Š J 0 ])´Xì SZg ~¨ £Æ }Ž Ô ì ~z%¬
†Òƒ oÊ èËnv’Ö] †ŽÞ) Xì è{Š c* i Ð ( 70), Š Z® Å Vß Zz ì ó ó® L L Ã
±g Y ä ði ZÛi ƒq gzZ ( èËnßu ±eœ ±Ê Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] èÛñœ Ù]çÎœ àÚ xnv’Ö]
Ý^Ú¦] …^fìœ ±Ê èvnv’Ö] ‚nÞ^‰¢] :BŠ Xì Å™f d $Œ Û Æ ( Z 20)äÎq-ZŠ Z® Å
X è Ë nßu ± eœ
282
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

X 7] !*
Å Í ðÃt gz Z ¸ D ™ÁÂ{Š c*
i ~ ñ Zg { zā
Û ½ ÜÆ g
oÑÅ äƒ: y M Œ $u
ì ðÎ oю a Æ äƒ wJ. Þ ‡Æ g $u ä 1Z x â Z
]c* Zzg {gzZ Ë% {zāì zzt Å kZ Ôƒ: s ÜÆ y M ŒÛg
$u {zā
Ô¸ ïŠ hg™}Š g Z Œ Û ®Ã ]c* Zzg yZ $öÔ¸ f e™ wJ ÌÃ
 1Z x â Z a kZ Ô÷ Cƒ Ìs ÜÆ y M Œ Û‰
Ü z ‰]c*Zzg +Z
äƒ ¾Æ yZ Ô÷ ðÎ …Ñ Å ¡Ž ä $ö:gz Ô ðÎ oÑt ä
+Zi oÑt q
Z -Š 4,Æ $öa kZ Ô Cƒ 7s ÜÆ y M Œ Ûg
$uˆ Æ
{z Ô Ïƒ 96,_ ZÑ Å $ög$u Ž èY Ô7µðÃÃ$öp¤ /Z Xì
X σ 7s ÜÆ y M Œ
Û
96,_ ZÑÅ $ög
$uŽāì M µñÃ+J‰Ð oÑkZ 1
Û Ô,Š™Šg ™È s ÜÆ y M Œ
»y MŒ Û Ã kZ ™ 0*s ÜÆ Ñ LZ Ôƒ
ä $öa kZ Ô,Š }Š g Z Œ
Û s ÜÆ kZ Ãg
$ugzZ B¯ Šp È
X H7™f » oÑkZ ˆ Æ _ ZÑx
oÑÅ ~zZg è>
Ø N
y Z É Ô Å 7y Ò ä 1 Z x â Z oÑ Å äƒ āÆ ~z Zg
pg /Zz Å } wßZ ā 6 Ôì ð Î ä ó óy !*
Z 0Z }L Lˆ Æ
# Ô 7Ì]gz¢(C
» ~z Zg Ë Z Ù Å oÑ kZ gz Z 
7—6,Vß Zz
(SLKM V°æ]†Ö] gm…‚i (OPPVÄßÏÛÖ] (NUOKMV &nÇÛÖ] xjÊ (OTOKNV…]†‰¢] ÌŽÒ 
UMV°ç×â‚×Ö Í^’Þ¦]
283
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

sÜ Ôā) c* ƒ ā { Zp Ôì Cƒ xe$Zzg Å kZ Â Ôƒ „
 gŠ ‚
Å îªG©EG- u ÏZ 1 Ôì ]gz¢ Å îªG©EG
$J $ ~ ]gß Å ²!*e$Zzg
Ž $öQ Ô ñ M : ñ~ Îâ ÅX ~ ²!*
$Zzgā ì ]gz¢
e
X ÷ „ā Ò Z Ô ÷ ~z Zg Æ V ( u 9gz Z 'Æ V1 Â
göaø„ûÚø èôÖø]‚øÃøÖû]æø äôÏûËôûÖ^eô Íôæû†öÃûÛøÖû] àønûeø èöÎø†ôËûj$Ö] åô„ôaF Ü$ $ö ZZ
o( ìô†ûÓøÖû] ‚øßûÂô ^Ú$ ø]æ àømû†ôì( ªøjøÛöÖû] †ö%øÒûø] äöÃøeø^iøæø á^eøø] àôeû oŠFnûÂô
Ýô‚% ÏøjøÖô ^›÷†ûø pûæô]†$ Ö] äöÏûÊô ‹ønû×øÊø ^ßøeô^vø‘ûø] àûÚô äöÃøeø^iø àûÚøæø
DMTL!MSUV…]çÞ¢] …çÞE XXŒ ô ^nøÏôÖû] o×øÂø &ômû‚ôvøÖû]
4
Z 0 ögG‘oÑ Å äƒāÆ ~zZgL L
Ø è » y!*
ÏZ vßÔÒZÔ ì <
Æ yZ Ô÷ ¬ZñÆ kZ Ž gzZ q™xâ Z Ô÷ ‰ s§
-Š4,
» ~zZg q
ó Xó 7oÑaÆ äƒ xl6,kªÆ g ƒā
$u **
Ìô×øŠ$ Ö] àôÂø ØûÏøßûmö ÜûÖøæø 'º‚øvûjøŠûÚö ÙøçûÏøÖû] ]„øaF á$ ø] Üû×øÂû] Ü$ $ö ZZ
Œô^nøÏôûÖ] o×øÂø åô†ôføìø Üômû‚ôÏûiø oûÊô pûæô]†$ Ö] äôÏûÊô ½ö]†øjôû] ðô^Úø‚øÏöÖû]
äô×#Ö] àôÂø ðø^qø^Úø Ùø^Îø äö$Þø] Üô¿øÂûŸøû] ^ßøÚô^Úøô] àûÂø ØøÏôÞö ‚ûÎø æø ÌønûÒø

XXàônûÃøÖû]æø Œô+]†$ Ö] o×øÃøÊø Ùôçû‰ö†$ Ö] àôÂø æø oÖF^Ãøiø
}n xŽ Ôì ]!*
5q-Z oÑ Å äƒāÆ ~zZgā Åg Š c*
LL
$u Ô7~z%Ð
# ™ x â Z~ ä™xl6,kªÆ g
oÑt ä r
}g ø {z Ôñ M Ð wÎggzZ vZ Žāì w®Ð \ MÉ Ô ðÎ 7
ó Xó ì 6,V\ Mu
DÌÖ©ÚEMSU V…]çÞŸ] …çÞ èn^u …^Û΢] †ÛÎ 
284
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

āÆ ~zZgā ì CYƒ ãZz Ç!* ] !*


t Ð VÂg „ Ñ!* {gÃè yZ
kZ : Ôì s Ü Ç!* Ø è» r
Æ kZ < # ™ WZ x â Z oÑ Å äƒ
Gā 6 Ôì „ŠāðŠ gzZ ª
” ˜ **™ [™s§ Å WZ x â Z ÃoÑ
# ¶]Š ¬ Å 1Z x â Z Xì H ™f ~ ó óg
Z $u x £L L ä g
$u
:ï ŠÈ Â ïŠ ò :
^Þø…‚ûÎø^øÚø àöŠøuûø] çøaöæø äöŠøËûÞø oûßôÃûmø kõeô^$ø àôeû áø^ÛøÃûÞö °öœ…ø ø]„øa ZZ
XXhô]çø’$ Ö^eô oÖFæûø] çø ö̀ Êø äößûÚô àøŠøuû^øeô ðø^qø àûÛøÊø äônû×øÂø
DMNRKMVèÇÖ^fÖ] ä×Ö] èruE
ðä/Z Ôì ~Š ñZg 4 ._Æ ‰ Ü ¤ KZ ä ë Ôì ñZg ~÷t
ó Xó σ „
 gŠ {Š c* Å kZ ÂÔ}™7 ñZg hZ Ð kZ ¿
i ]!*

XXäöÃøfø$iô] xºnûvô‘ø &ºmû‚ôuø ^ ø̀ nûÊô èº×øòøŠûÚø äônû×øÂøø…øæø ]ƒøô] áø^ÓøÊø ZZ
DOPLV]‚Çe îm…^i (‚ÛvÚ Ý^Ú]E
$u 9ðÃ~ T Ô@*M 7X (Z ðÃZ
g # k0*
Ɓ1Z x â Z L L
ó Xó D™ ~zc Å kZ ÂÔCƒ
$u1Z x â Z
¸ B¦ÑuÃg
ÇÆ g$u WZ x â Z ā ì @*
ƒ"$U*Ð Ñ!*{gÃè ] Zg „
‰ Ô ÷ … â [Z }uzŠ b§ T Ô¸ … â b§ ÏZ Ã g
$u Ô¸
àe ‚Ûuœ ~  Å kZ Ô ì ~z% Ð nÈ 0 jw¸t !OPL)MOV]‚Çe îm…^i 
Û ~° 0Z x â Z Xì XXÅ^•æZZ gzZGXXh]„Ò ZZ ~zZg k×’Ö] àe ‚ÛvÚ
[ Z˜ L L :÷ D ⠁
E΢
X å @*
{g Û S/ g ZŠ x â Z ó óåY § ÁÐ ƒ
$Š q Z :÷ D ⠁ ~ VÍß
Ä•çe ±Ú… àÛ &n%vÖ] ̎ÓÖ] (OSOKQVЎځ îm…^iDNOTNE (OOKQ V]‚Çe îm…^iE
DSTNUE NSLKMV á]ˆnÛÖ] á^ŠÖE (DSUE QO V&m‚vÖ]
285
File D:\books\dwam-e-Hadees\names.tif not found.

yZ g $u + ”GÐ XÔ ÷ ~z% ] Ü, Z Ð y Z Ž 0Æ g $Š q Z
{ z Ô ÷ D ™ 1 vßt Ž Ô 7È { z » y Z Ô ÷ T e ** ¯ Z â ë CZ Ã
™Å
9ËB‚ Æ ñ Zg K Z ~ ä ¯ ÿ) Z g 2Š gz Z … â Ã g $u 9
ñ Zg Ãq Ü z ‰É Ô D ™: Šg à g
-Z Ð ~ VìZzg ng ” zŠ ‰ $u
$u 0Æ g
XXˆq…ZZ à g $u Ð y Z Ž { z ´ Æ kZ Ô ï Š ß F,Ð
Yt 0*Ý ðä /Z Ô à 7à ¡{ z Ôì c* M I X Xá ^ m „ a Z Z c*Ô I (Ä )
X 79g$ut āì t È » kZ ÂÔì àÃ]o
$u g ïZ à 1Z x â Z g
~gziB ~ g $u +”
Gt b§ T
ß Å ]ÜÆ yZ gzZ Ô÷ D™ [Å ä¯ wì ë CZ Ð
™ ¯ fz@*
á b§ÏZ Ô÷ D™ÒÃÅ ä™ { ZeÃVÍß
Ž ~ y) à vZ à z { ÷
ÃyZ ~ ÒÃx » ** $ugzZ +¬ Æ g
KZ ( ÷ á Zz + â u Ãg $u
Æ yZ y*»n Ô÷ D™C
Xì ~ }g !* Ù ª w ì ë CZ Ì

286