Vous êtes sur la page 1sur 38

Wstęp do rynku forex

Sławomir Dębowski Analityk Markets.com, Dział Analiz Globtrex.com

Forex - inwestycje z dźwignią finansową
• Na rynku forex inwestor ma do dyspozycji dźwignię finansową. • Dźwignia daje ogromne możliwości inwestycyjne.

• Z drugiej strony nierozważne użycie dźwigni stwarza ogromne ryzyko straty pieniędzy.
• Jest to główny czynnik odstraszający wielu inwestorów operujących na rynku akcji od wkroczenia na rynek forex. • Korzystnie z dźwigni wcale nie jest trudne. • Wymaga jednak od nas wyobraźni - co się może zdarzyd gdy podejmiemy zbyt duże ryzyko. • Nie jest prawdą, że spekulowanie na rynkach przy użyciu dźwigni finansowej (np. kontrakty na WIG20) musi byd bardziej ryzykowne od inwestycji na rynku kasowym (np. inwestycje w akcje na GPW w Warszawie).
2

Globtrex.com
platforma@globtrex.com

2

Forex - inwestycje z dźwignią finansową (2)
• Inwestor na rynku kasowym (bez dźwigni) przeznacza 5000 zł na otwarcie długiej pozycji, innymi słowy wystawia na ryzyko 5000 zł. • Mając instrument o dźwigni 10:1 poniesiemy to samo ryzyko jeśli otworzymy pozycję o wartości 5000 zł, zaś na depozyt przeznaczymy 1/10 czyli 500 zł. • Wzrost cen o 1% spowoduje

• rynek kasowy

: wzrost wartości portfela z 5000 do 5050 zł (zysk 50 zł)

• rynek terminowy : wzrost portfela z 500 do 550 zł (zysk 50 zł) • Zysk (strata) nominalna będą takie same. • Inna będzie stopa zwrotu liczona od zaangażowanej kwoty.

3

Globtrex.com
platforma@globtrex.com

3

com platforma@globtrex. że dźwignia finansowa powinna byd użyta w rozważny sposób. • Wiedzą o tym najlepsi inwestorzy i dlatego starają się ograniczyd ryzyko jakie zawsze panuje na rynku. że za dużo ryzykujemy w danej transakcji.Otwieranie zbyt dużych pozycji • Najczęściej zapominamy o tym. • Otwarcie zbyt dużej pozycji powoduje. • W przypadku ruchu niezgodnego z naszą pozycją duża dźwignia może nas zniszczyd. oni maksymalnie 4 Globtrex.com 4 . • Strata czy seria strat jest nieodzownym elementem gry na rynku.

com 5 .Podstawowe zasady Globtrex.com platforma@globtrex.

6 Globtrex.com platforma@globtrex.com 6 . analizy • Pozwalają one chronid kapitał i przetrwad serię strat jaka może się zdarzyd nawet najlepszemu inwestorowi. • Zasady sztuki inwestowania są ważniejsze od dobrej znajomości technicznej.Sztuka inwestowania • Sztuka inwestowania zajmuje się najogólniej minimalizacją ryzyka oraz zarządzaniem wielkością pozycji.

com 7 .com platforma@globtrex.PAMIĘTAJ: Tajemnica sukcesu na rynku polega na tym aby tracid jak najmniej gdy nie mamy racji !!! Globtrex.

• Szukaj okazji na rynku ze stosunkiem zysk/ryzyko > 3:1 • Nigdy nie dopuszczaj do pojawienia się dużej straty. 1000zł (10% kapitału).Podstawowe zasady • W pojedynczej transakcji nie ryzykuj więcej niż 3% kapitału Jeśli masz kapitał w wysokości 10 tys.com platforma@globtrex. 8 Globtrex. ale strata nie może byd większa niż 300 zł (3% kapitału). zł.com 8 . • Utrzymuj pozycję tak długo dopóki istnieją techniczne warunki uzasadniające korzystną zmianę cen. stosuj zlecenia obronne. to na depozyt możesz przeznaczyd np.

com platforma@globtrex.com 9 .Plan gry na rynku Globtrex.

wybicie na stopie a korzystny dla nas trend trwałby nadal) • dokonujemy wyjścia z rynku Przestrzeganie planu gry chroni nas przed popełnieniem wielu błędów.com 10 .Plan gry na rynku Plan gry na rynku to zbiór reguł i zasad według których: • dokonujemy wejścia na rynek • utrzymujemy pozycję • odnawiamy pozycję (gdyby doszło do jej przedwczesnego zamknięcia. Globtrex. zmniejsza stres. porządkuje nasze działania. np.com platforma@globtrex.

com 11 .com platforma@globtrex.Trzy proste metody otwierania i zamykania pozycji na podstawie analizy technicznej Globtrex.

com 12 .com platforma@globtrex.Metoda I Kluczowe wsparcia i opory Globtrex.

Kluczowe wsparcia i opory (1) • Analiza kluczowych wspard i oporów jest metodą bardzo prostą.com platforma@globtrex. • Najczęściej rynek zachowuje się potem niemal automatycznie i dosyd łatwo przewidzied co się może wydarzyd. Korzystad z niej mogą początkujący ale stosują ją również zaawansowani gracze.com 13 . Globtrex. • Kluczowe jest zrozumienie co się może wydarzyd gdy wsparcie (opór) zostanie obronione (przełamane). • Po obronie ważnego wsparcia możliwy jest większy ruch w górę. Ceny mogą powrócid do oporu w postaci poprzedniego lokalnego szczytu (czerwona strzałka).

Globtrex.com 14 .Kluczowe wsparcia i opory (2) • Po przełamaniu wsparcia możliwy jest większy ruch w dół. Ceny mogą zejśd do kolejnego wsparcia (czerwona strzałka).com platforma@globtrex.

Globtrex.com platforma@globtrex.com 15 .Kluczowe wsparcia i opory (3) • Wadą tej metody jest to. czy też opór powstrzyma odbicie i dojdzie do spadków (czerwona linia). • Nie wiemy czy wzrosty zapoczątkowane po obronie pierwszego wsparcia będą kontynuowane poprzez przełamanie oporu (zielona linia). że możemy ją wykorzystad do gry od wsparcia (oporu) do kolejnego wsparcia (oporu).

EUR/USD . celem byków było osiągnięcie oporu (linia czerwona).obrona wsparcia i wzrosty Po obronie ważnego wsparcia (strzałka).com platforma@globtrex. 16 Globtrex.com 16 .

Nieudana próba przełamania oporu (wsparcia) Nieudana próba przełamania ważnego oporu skutkowała silnymi spadkami.com 17 . Następnie nieudała się próba przełamania wsparcia – efekt silne wzrosty cen złota. 17 Globtrex.com platforma@globtrex.

2920 USD) wygenerowało sygnał do silnych wzrostów.2900-1. Globtrex.com platforma@globtrex.com 18 .Przebicie oporu – silne wzrosty Przebicie oporu (1.

com 19 .Przebicie oporu – silne wzrosty Przebicie oporu (420-424 USD) wygenerowało sygnał do silnych wzrostów kukurydzy (o około 25%).com platforma@globtrex. Globtrex.

com 20 .Metoda II Prosty i skuteczny sposób na silne trendy Globtrex.com platforma@globtrex.

Metoda coraz wyżej położonych zleceo obronnych zabezpiecza nasze zyski. Bazuje ona na założeniu.com platforma@globtrex. • Wykorzystując te zasady można łatwo zbudowad prostą strategię inwestycyjną dla otwarcia i utrzymywania pozycji zgodnej z silnym trendem. • Nie musimy prognozowad jak daleko trend nas zaprowadzi.com 21 .Prosta metoda dla silnych trendów • Metoda ta ma zastosowanie w przypadku silnych trendów. Globtrex. że: • trend wzrostowy to seria coraz wyżej położonych szczytów. • w przypadku wystąpienia lokalnej korekty poprzedni lokalny szczyt stanowi silne wsparcie i nie powinno dojśd do jego przełamania • jeśli poprzedni lokalny szczyt zostanie przełamany to otrzymujemy sygnał do mocniejszej przeceny.

Poprzednie szczyty nie stanowią silnego wsparcia.Silne i słabe trendy Jeśli zależy nam na dużym zysku to powinniśmy wykorzystywać długie i silne trendy. „Słaby trend” wzrostowy (po prawej). Są to opory. Poprzednie szczyty stanowią silne wsparcie i nie dochodzi do ich przekraczania.com platforma@globtrex. gdyż nie udaje się ich trwale pokonać. Z tego względu powinny być traktowane jako faza konsolidacji. Globtrex. Silny trend wzrostowy (po lewej).com 22 .

zamknięcie pozycji stop inicjujący Globtrex.com otwarcie pozycji 23 .com platforma@globtrex.Wykorzystanie silnego trendu W miarę rozwoju trendu stop inicjujący jest przestawiany na coraz wyższe poziomy. Nieudana próba obrony poprzedniego lokalnego szczytu skutkuje zamknięciem pozycji. Dokonujemy tego dopiero wtedy gdy zakończy się krótkoterminowa lokalna korekta.

Warto również pamiętad. Najczęściej trend będzie trwał dalej. Innymi słowy czy pojawił się sygnał zakooczenia trendu czy jeszcze nie.Wykorzystanie silnego trendu (2) Stosując tą metodę musimy prawidłowo reagowad na sygnały płynące z rynku.com platforma@globtrex. Nie możemy ulegad psychicznej pokusie zamknięcia zyskownej pozycji gdyż: • na rynku zaczyna się korekta… • osiągnęliśmy już bardzo dużą stopę zwrotu Musimy ocenid czy jest to tylko lokalna korekta. Wynika to z jego bezwładności.com 24 . 24 Globtrex. czy nie. że trend trwa dłużej niż sądzi większośd uczestników rynku.

Kupno na coraz wyższych pułapach. bo pojawił się kolejny sygnał kontynuacji trendu wzrostowego wcale nie jest proste.ruchome zlecenie obronne powinno doprowadzid do zrealizowania zysku. że korekta uległa zakooczeniu. Warto pamiętad aby dad rynkowi trochę miejsca na dokonanie korekty (zlecenie obronne nie może byd zbyt blisko wsparcia).po jej zakooczeniu dotychczasowy trend będzie nadal kontynuowany.com platforma@globtrex.Wykorzystanie silnego trendu (3) Lokalna korekta . Zaczyna się mocniejsza przecena lub wręcz dochodzi do zakooczenia trendu. Przebicie poprzedniego szczytu .com 25 . Ruchomy stop będziemy mogli przenieśd wyżej dopiero wtedy gdy mamy pewnośd. Wtedy nie będziemy musieli zbyt często odnawiad pozycji. 25 Globtrex.

com 26 . Patrz również na sytuację w średnim i długim terminie (strony 27 i 28).Wykorzystanie silnego krótkoterminowego trendu Otwarcie długiej pozycji po nieudanej próbie przełamania wsparcia.com platforma@globtrex. 26 Globtrex. otwarcie pozycji po drugim sygnale. potem wybicie z konsolidacji w górę.

com platforma@globtrex. Otwarcie długiej pozycji po nieudanej próbie przełamania wsparcia.Sytuacja średnioterminowa Zejście poniżej nocnego dna (1.4502 USD) było pułapką i wskazywało na możliwe duże odbicie.com 27 . 27 Globtrex.

Sytuacja długoterminowa (wykres dzienny) Silne i bardzo ważne wsparcie w postaci ponad półrocznej linii trendu wzrostowego. To należało wiedzied przed sesją i wykorzystad gdy załamały się spadki po gorszych danych makro!!! 28 Globtrex.com platforma@globtrex.com 28 .

29 Globtrex.com 29 . Na kontraktach CFD (dźwignia 50:1) możliwy zysk w relacji do depozytu (1000%).Silny wzrost cen pszenicy Po wybiciu w górę z 2-tygodniowej konsolidacji silny trend na pszenicy (wzrost o 20%).com platforma@globtrex.

30 Globtrex. Był to argument za zajmowaniem długich pozycji. Powrót powyżej dolnego ograniczenia konsolidacji powinien skutkowad silnymi wzrostami do górnego ograniczenia.com 30 . że wybicie w dół z 3-miesięcznej fazy konsolidacji może się nie udad.Sytuacja średnioterminowa Sytuacja średnioterminowa wskazywała.com platforma@globtrex.

com 31 .Metoda III Klasyczne formacje cenowe Globtrex.com platforma@globtrex.

com 32 . podwójne dno. średnio i długoterminowej. formacja V) • kontynuację trendu (trójkąty.Klasyczne formacje cenowe •Klasyczne formacje cenowe można wykorzystać do otwierania pozycji i określania zasięgu ruchu. Z reguły również bardziej wiarygodna formacja. •Im większa skala czasu tym większy zasięg ruchu. •Możemy wykorzystywać formacje zapowiadające: • odwrócenie trendu (głowa z ramionami. flagi i chorągiewki. kliny. odwrócona głowa z ramionami.com platforma@globtrex. czworokąty). spodek. •Formacje mogą się pojawiać na wykresach w skali krótkoterminowej. podwójny szczyt. Globtrex.

ze względu na „pewną dowolność” kształtu czy czasu trwania. •Oprócz samego kształtu formacji bardzo ważne jest jej usytuowanie na wykresie.com 33 . Globtrex.com platforma@globtrex. •Dla przykładu formacja podwójnego szczytu musi być poprzedzona przez trend wzrostowy. które występują w roli lokalnych korekt w głównym trendzie. Rozważanie formacji podwójnego szczytu blisko dna po silnych spadkach jest bez sensu gdyż taka formacja nie ma czego odwracać. •Klasyczne formacje cenowe mogą być czasem niejednoznaczne.Klasyczne formacje cenowe (2) •Formacje zapowiadające odwrócenie trendu kształtują się o wiele dłużej niż formacje kontynuacji.

34 Globtrex.com 34 . Zasięg spadków 7.5 centa!!! W rzeczywistości ruch był znacznie dłuższy. Formacja długoterminowa.com platforma@globtrex.PODWÓJNY SZCZYT (EUR/USD) • Podwójny szczyt na parze EUR/USD.

com 35 .com platforma@globtrex. 35 Globtrex.36 USD).Flaga (EUR/USD) • Wybicie w dół z formacji flagi (formacja średnioterminowa).8% (do 1. Prognozowany zasięg spadków to 4. Przy wykorzystaniu dźwigni 1:100 możliwy do osiągnięcia zysk wynosi 480%.

com platforma@globtrex.com 36 .Zrealizowanie formacji flagi Globtrex.

Prognozowany zasięg po wypełnieniu się formacji to 3.com 37 .8%. Formacja kształtowała się przez miesiąc.Podwójne dno • Formacja podwójnego dna o zasięgu 3. 37 Globtrex. Przy wykorzystaniu dźwigni 1:100 możliwe osiągnięcie 380% zysku.8%.com platforma@globtrex.

com 38 .com platforma@globtrex.Dziękuję Globtrex.