Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR 176/11 SEJMIKU WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkacami Wojewdztwa Mazowieckiego Na podstawie art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie wojewdztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z pn. zm. 1)) uchwala si, co nastpuje: 1. Okrela si zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkacami Wojewdztwa Mazowieckiego, zwane dalej Zasadami. 2. 1. Konsultacje z mieszkacami Wojewdztwa Mazowieckiego, zwane dalej konsultacjami, przeprowadza si na terytorium Wojewdztwa Mazowieckiego: 1) w przypadkach przewidzianych ustaw; 2) w sprawach szczeglnie wanych dla Wojewdztwa Mazowieckiego. 2. Proces konsultacji inicjuje Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego w formie uchway: 1) w przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1; 2) na podstawie odpowiedniej uchway Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego; 3) na wniosek mieszkacw Wojewdztwa Mazowieckiego, zgodnie z 3; 4) z wasnej inicjatywy. 3. Uchwaa Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego, o ktrej mowa w ust. 2, okrela: 1) przedmiot konsultacji; 2) cel konsultacji; 3) terminy rozpoczcia i zakoczenia konsultacji; 4) szczegow form przeprowadzenia konsultacji; 5) waciw komrk organizacyjn departamentu/kancelarii Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie, zwanego dalej Urzdem lub wojewdzkiej samorzdowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialn za przeprowadzenie konsultacji. 3. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, o ktrym mowa w 2 ust. 2 pkt 3, zwany dalej Wnioskiem zawiera: 1) okrelenie przedmiotu konsultacji; 2) uzasadnienie celowoci przeprowadzenia konsultacji. 2. Wniosek moe zawiera propozycj: 1) terminw rozpoczcia i zakoczenia konsultacji; 2) formy przeprowadzenia konsultacji. 3. Warunkiem przyjcia wniosku jest uzyskanie poparcia co najmniej 500 mieszkacw Wojewdztwa Mazowieckiego posiadajcych czynne prawo wyborcze w wyborach do sejmiku wojewdztwa. 4. Lista poparcia Wniosku zawiera: 1) imi i nazwisko; 2) adres zamieszkania (z okreleniem miejscowoci, numeru domu oraz, jeeli dotyczy, nazwy ulicy i numeru mieszkania); 3) numer ewidencyjny PESEL; 4) podpis, osoby udzielajcej poparcia. 5. W przypadku braku wskazania osoby reprezentujcej grup mieszkacw wystpujcych z Wnioskiem, uznaje si, i grup t reprezentuje pierwsza osoba znajdujca si na licie poparcia, o ktrej mowa w ust. 4. 6. Wniosek rozpatruje Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego, w terminie 30 dni od daty jego wpywu do siedziby Urzdu. 7. Wniosek moe by odrzucony jedynie w przypadku gdy nie spenia warunkw okrelonych w ust. 1, 2 i 3. 4. Konsultacje przeprowadzane s z uwzgldnieniem zasad: 1) legalnoci przebieg konsultacji powinien by zgodny z przepisami prawa a wano procesu konsultacji uzaleniona jest od zachowania procedur procesu konsultacji; 2) prowadzenia konsultacji w dobrej wierze konsultacje prowadzone s w celu rzeczywistego uwzgldnienia opinii i propozycji wpywajcych od mieszkacw; 3) efektywnoci konsultacje prowadzone s w sposb pozwalajcy na uzyskanie optymalnych korzyci dla wszystkich uczestnikw procesu konsultacji; 4) przejrzystoci jawnego i nieograniczonego dostpu uczestnikw konsultacji do zasad, procedur i efektu kocowego procesu konsultacji; 5) dokumentowania rejestrowania i dokumentowania caego procesu konsultacji oraz dostpu uczestnikw konsultacji do penej dokumentacji jego przebiegu z moliwoci wnoszenia uwag i korekt. 5. 1. Informacja o rozpoczciu konsultacji publikowana jest w szczeglnoci w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Samorzdowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakadce Konsultacje. 2. Konsultacje przeprowadza si w szczeglnoci w nastpujcych formach: 1) otwartych spotka, debat lub konferencji konsultacyjnych z udziaem zainteresowanych mieszkacw; 2) wykonania bada opinii publicznej; 3) przedstawienia opinii: a) na pimie drog pocztow, b) za porednictwem poczty elektronicznej, c) na forum internetowym; 4) innej formie wynikajcej ze specyfiki przedmiotu poddanego konsultacji. 3. W przypadku kiedy form przeprowadzenia konsultacji bdzie wykonanie bada opinii publicznej, Zarzd moe zleci te badania wyspecjalizowanemu podmiotowi, zajmujcemu si badaniem opinii publicznej.

Id: LSLAV-QWEXS-NCCMM-ODHGW-EMGGB. Podpisany

Strona 1

6. 1. Po zakoczeniu konsultacji waciwa komrka organizacyjna Urzdu lub wojewdzka samorzdowa jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji sporzdza projekt informacji o wynikach tych konsultacji i przedkada j Zarzdowi Wojewdztwa Mazowieckiego. 2. Informacja, o ktrej mowa w ust. 1, po jej przyjciu przez Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Samorzdowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakadce Konsultacje. 7. Konsultacje uznaje si za wane bez wzgldu na liczb osb biorcych udzia w konsultacjach jeeli zostay przeprowadzone w sposb okrelony w Zasadach. 8. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Wojewdztwa Mazowieckiego. 9. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

Id: LSLAV-QWEXS-NCCMM-ODHGW-EMGGB. Podpisany

Strona 2