Vous êtes sur la page 1sur 4

UCHWAANRXII/141/11 RADYMIASTAMALBORK zdnia27padziernika2011r. wsprawieokreleniazasaditrybuprzyznawanianagrdiwyrniedlasportowcwitrenerwza osignitewynikisportoweorazdlainnychosbwyrniajcychsiosigniciamiwdziaalnoci sportowej. Napodstawieart.18ust.2pkt.15ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(tekstjednolity: Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zmianami) oraz art.

31 iart. 35 ust. 5i 6ustawy zdnia 25 czerwca 2010r.osporcie(Dz.U.Nr127,poz.857zezmianami)RadaMiastaMalborkauchwala,conastpuje: 1. Ustala si zasady itryb przyznawania nagrd iwyrnie sportowych dla sportowcw itrenerw za osignite wysokie wyniki wmidzynarodowym lub krajowym wspzawodnictwie sportowym oraz dla innychosbwyrniajcychsiosigniciamiwdziaalnocisportowej. 2. Nagrody iwyrnienia sportowe mog otrzymywa zawodnicy, trenerzy iinne osoby wyrniajce si wysokimi osigniciami wdziaalnoci sportowej, reprezentujcy stowarzyszenia ikluby sportowe majce siedzibynaterenieMiastaMalborka. 3. Nagrody iwyrnienia mog by przyznawane osobom fizycznym osigajcym wysokie wyniki sportowe wmidzynarodowym ikrajowym wspzawodnictwie sportowym, biorc pod uwag znaczenie danego sportudlaMiastaMalborka,wszczeglnocipodczaszawodwrangi: 1)IgrzyskOlimpijskich, 2)Paraolimpiady, 3)Mistrzostwwiata, 4)MistrzostwEuropy, 5)Pucharuwiata, 6)PucharPolski, 7)MistrzostwPolskiwkategoriachwiekowych:modzik,juniormodszy,junior,modzieowiec,senior, 8)MidzywojewdzkichMistrzostwModzikw, 9)zawodwsportowychzudziaemosbniepenosprawnych, 10)OlimpiadySpecjalne. 4. Nagrodyiwyrnieniamogbyprzyznawanezawynikiosignitewdyscyplinachidziedzinsportu,ktre zrzeszajzwizkisportowezgodniezobowizujcymiprzepisami. 5. 1.Nagrodypienine,rzeczoweiwyrnieniaprzyznawanesnawniosekzoonyprzez: 1)stowarzyszenia sportowe, zwizki sportowe ikluby sportowe zrzeszajce osoby na ktre skada si wniosek, 2)KomisjOwiaty,KulturyiSportuRadyMiastaMalborka,
Id:WPBCGBNUNYCOHGEAEQRZNZDGX.Podpisany Strona1

3)MiejskRadSportuwMalborku. 2.Wniosek oktrym mowa wust. 1skada si wUrzdzie Miasta Malborka wterminie do 15 grudnia kadegoroku.(zacznikdoniniejszejuchway). 3.Rozpatrzeniewnioskunastpujewterminiedo1miesicaoddatyjegowniesienia.Brakwtymterminie przedmiotowejdecyzjiBurmistrzaMiastaMalborkajestrwnoznacznyznieprzyznaniemnagrody. 6. Wniosekoktrymmowaw5zawiera: 1)dane osobowe kandydata/ki (imi inazwisko, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy/nauki, NIP oraz PESEL), lub nazw podmiotu ijego adres, atake miejsce przynalenoci do waciwegoUrzduSkarbowego, 2)informacjouzyskanychwynikach, 3)informacj oposiadanej klasie sportowej wsportach indywidualnych albo oreprezentowanej klasie rozgrywkowejwzespoowychgrachsportowych, 4)owiadczeniekandydata/kiowyraeniuzgodynaprzetwarzaniedanychosobowych. 7. 1.Zawynikisportoweosigniteprzezzawodnikwwsportachindywidualnych,zawodnikwwchodzcych wskad osady, sztafety, zaogi atake zawodnikw wzespoowych grach sportowych mog by przyznawane: 1)nagrodypienine, 2)nagrody rzeczowe wpostaci sprztu sportowego, strojw sportowych, wyposaenia iurzdze sucychdoszkoleniaorazpublikacjiotematycesportowej, 3)wyrnieniadlazawodnikw,trenerwiinnychosbwyrniajcychsiosigniciamiwdziaalnoci sportowejwpostaci:pucharu,dyplomu,grawertonu,statuetki,medalu,listugratulacyjnego. 2.Nagrody iwyrnienia, oktrych mowa wpunktach 1,2 i3 mog by przyznawane rwnie osobom szczeglnie wyrniajcym si osigniciami wdziaalnoci sportowej lub wieloletnim szkoleniem zawodnikw malborskich klubw istowarzysze sportowych osigajcych wysokie wyniki wmidzynarodowymlubkrajowymwspzawodnictwiesportowym. 3.Nagrodyrzeczoweiwyrnieniamogbyprzyznawanestowarzyszeniomiklubomsportowym. 8. Okrelasiterminywrczanianagrdiwyrniesportowych: 1)podczasuroczystychspotkaiimprezorganizowanychzokazjiJubileuszy, 2)podczasuroczystegospotkaniaprzedstawicieliRadyMiastaMalborkaorazBurmistrzaMiastaMalborka zosobaminagrodzonymiiwyrnionymi, 3)wtrakcietrwaniaimprezsportowych, 4)za wybitne wyniki sportowe osignite wIgrzyskach Olimpijskich, Paraolimpiadzie, Mistrzostwach wiata, Pucharze wiata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, Olimpiadach Specjalnych, niezwoczniepoichuzyskaniu. 9. 1.Wysokoprzyznawanychnagrdpieninychiwyrniekadorazowouzalenionabdzieodwielkoci rodkwzabezpieczonychnatencelwbudecieMiasta. 2.Podstaw ustalenia wysokoci nagrody pieninej stanowi bdzie kwota 500 z., przy czym wysoko nagrodyniemoeprzekroczy8krotnocitejkwoty.

Id:WPBCGBNUNYCOHGEAEQRZNZDGX.Podpisany

Strona2

3.Podstaw ustalenia wysokoci nagrody rzeczowej stanowi bdzie kwota 200 z, przy czym wysoko nagrodyniemoeprzekroczy8krotnocitejkwoty. 10. EwidencjprzyznanychnagrdiwyrnieprowadziWydziaOwiaty,KulturyiSportunapodstawie: 1)kserokopiilistpacsporzdzonejprzezWydziaFinansowoBudetowyUrzduMiastaMalborka, 2)innychdokumentwumoliwiajcychpowiadczenieodbioruprzyznanychnagrdiwyrnie. 11. TracimocuchwaaNrX/108/11RadyMiastaMalborkazdnia25sierpnia2011rwsprawieokreleniazasad itrybuprzyznawanianagrdiwyrniedlasportowcwitrenerwzaosignitewynikisportoweorazdla innychosbwyrniajcychsiosigniciamiwdziaalnocisportowej 12. WykonanieuchwaypowierzasiBurmistrzowiMiastaMalborka. 13. Uchwaa wchodzi wycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia wDzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego.

PrzewodniczcyRady MiastaMalborka ArkadiuszMroczkowski

Id:WPBCGBNUNYCOHGEAEQRZNZDGX.Podpisany

Strona3

UzasadnieniedoUchwayNrXII/141/11 RadyMiastaMalbork zdnia27padziernika2011r. Ustawazdnia25czerwca2010rokuosporcieudzieliajednostkomsamorzduterytorialnegodelegacjido okreleniawdrodzeuchwaywarunkwitrybuprzyznawaniawyrnieinagrdpieninych,biorcpod uwag znaczenie danego sportu oraz osignitych wynikw sportowych dla jednostki samorzdu terytorialnego. Przyznane nagrody stanowi bd wyraz uznania dla rodowiska sportowego za osignite wynikisportowejrywalizacji.

BurmistrzMiastaMalborka AndrzejRychowski

ZacznikdoUchwayNrXII/141/11 RadyMiastaMalbork zdnia27padziernika2011r. Zalacznik1.doc WNIOSEK oprzyznanienagrodyzaosignitewynikisportowe*osigniciawdziaalnocisportowej*

Id:WPBCGBNUNYCOHGEAEQRZNZDGX.Podpisany

Strona1