Vous êtes sur la page 1sur 15

Druk nr 73

Warszawa, 7 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrw RM 10-33-11 Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszaek Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu midzy Uni Europejsk i jej pastwami czonkowskimi, z jednej strony, a Republik Korei, z drugiej strony, sporzdzonej w Brukseli dnia
6 padziernika 2010 r.

W zaczeniu przedstawiam take opini proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczc

zgodnoci

Ponadto uprzejmie informuj, e do prezentowania stanowiska Rzdu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upowanieni Minister Spraw Zagranicznych i Minister Gospodarki. Z powaaniem (-) Donald Tusk

Tekst Umowy w wersji polskiej oraz angielskiej, a take Protok o sprostowaniu do Umowy dostpne w wersji elektronicznej w Systemie Informacyjnym Sejmu.

Projekt polskiej W imieniuRzeczypospolitej PREZYDENT MECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje powszechnej do wiadornoci:

W dniu 6 padziemika2010 r. zostaasporzdzonaw Brukseli Umowa o wolnym handlu midzy Uni4 Europejski jej pastwami cz'tonkowskimi, jednej strony,a Repub|ik z Korei, z drugiej strony. Po zaznajomieniu si z powyzsz Umow4' rv imieniu Rzeczypospolitej Polskiej owiadczam' ze: zosta.a uznanaza suszn ona jak zarwno w caoci, i kadez postanowierv niej zatvartych, jest przyjta,ratyfikowanai potwierdzona, bdzie niezmienniezachowywana' Na dowd czego wydany zostaakt niniejszy, opatrzony pieczci4 Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia

PREZYDENT RZECZY PO SPOLITEJ P OLS KIEJ

PREZES R-DY MINISTRoW

11 12zb

Projekt

USTAWA z dnia

o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu midzy Uni Europejsk i jej pastwami czonkowskimi, z jednej strony, a Republik Korei, z drugiej strony, sporzdzonej w Brukseli dnia 6 padziernika 2010 r.

Art. 1. Wyraa si zgod na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy o wolnym handlu midzy Uni Europejsk i jej pastwami czonkowskimi, z jednej strony, a Republik Korei, z drugiej strony, sporzdzonej w Brukseli dnia 6 padziernika 2010 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

11_13zb

UZASADNIENIE

1. Potrzeba i cel zawarcia Umowy Negocjacje Umowy o wolnym handlu midzy Uni Europejsk i jej pastwami czonkowskimi, z jednej strony, a Republik Korei, z drugiej strony, zostay przeprowadzone zgodnie z celami wyznaczonymi w komunikacie Komisji Europejskiej z 2006 r. pt.: Globalny wymiar Europy Konkurowanie na wiatowym rynku. Dokument ten okreli, jak unijna polityka handlowa ma wspiera cele europejskiej strategii wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W komunikacie stwierdzono m.in., i UE powinna tworzy nowe moliwoci dla wzrostu gospodarczego przez dalsze otwieranie rynkw na handel i inwestycje. Jednym z zaproponowanych dziaa prowadzonych w ramach unijnej polityki handlowej miao by negocjowanie przez UE kompleksowych umw o wolnym handlu z wybranymi krajami trzecimi. Polska popara rozpoczcie negocjacji w sprawie zawarcia tych umw, poniewa byo to, i nadal jest, zgodne z zaoeniami polskiej polityki zagranicznej i wpisuje si w cel, jakim jest aktywizacja naszej polityki gospodarczej w poszczeglnych regionach wiata. W kwietniu 2007 r. Rada Unii Europejskiej podja decyzj o upowanieniu Komisji Europejskiej do negocjowania Umowy o wolnym handlu midzy Uni Europejsk i jej pastwami czonkowskimi, z jednej strony, a Republik Korei, z drugiej strony (zwanej dalej Umow), po czym w maju 2007 r. nastpio oficjalne rozpoczcie negocjacji. Rokowania podjto w bliskim porozumieniu z powoanym na podstawie art. 133 Traktatu ustanawiajcego Wsplnot Europejsk Komitetem Rady (obecnie Komitet ds. Polityki Handlowej), w ramach ktrego s omawiane wszystkie kwestie zwizane ze Wspln Polityk Handlow UE. Negocjacje przebiegay bardzo sprawnie, dlatego parafowanie Umowy odbyo si w Brukseli ju w dniu 15 padziernika 2009 r., na co wszystkie pastwa czonkowskie wyraziy zgod. Na pocztku 2010 r. Komisja Europejska poinformowaa, e przepisy Umowy o okresach przejciowych w liberalizacji handlu z Republik Korei mogyby by interpretowane w sposb znacznie je skracajcy i w zwizku z tym KE podja rozmowy z Republik Korei, w wyniku ktrych uzgodniono, e wszystkie okresy przejciowe zostan wyduone o 1 rok. Republika Korei zgodzia si na taki krok pod warunkiem penej symetrii (liberalizacja wyduy si zarwno dla towarw koreaskich, jak i unijnych). Po wprowadzeniu odpowiednich zmian do Umowy, Rzd Polski podczas posiedzenia Komitetu ds. Europejskich

przyj stanowisko, w ktrym popar przyjcie decyzji Rady ws. podpisania i tymczasowego stosowania Umowy. Pastwa czonkowskie UE, w tym Polska, podpisay Umow w dniu 16 wrzenia 2010 r. Uroczyste podpisanie Umowy przez prezydencj belgijsk, Uni Europejsk oraz Republik Korei nastpio w Brukseli w dniu 6 padziernika 2010 r. Postanowiono ponadto, e terminem rozpoczcia tymczasowego stosowania Umowy bdzie dzie 1 lipca 2011 r. Republika Korei staje si coraz aktywniejszym graczem na arenie handlu midzynarodowego. Rwnolegle z rosncymi obrotami handlowymi i inwestycjami zacieniaj si relacje gospodarczo-handlowe UE, w tym Polski, z Republik Korei. Pogbia si rwnie dialog polityczny midzy Uni Europejsk i Republik Korei. Dlatego te Umowa bya negocjowana rwnolegle z now Umow ramow midzy Uni Europejsk i jej pastwami czonkowskimi, z jednej strony, a Republik Korei, z drugiej strony. Zaktualizowana Umowa ramowa, ktra zostaa podpisana w dniu 10 maja 2010 r. przez Uni Europejsk i jej wszystkie pastwa czonkowskie oraz Republik Korei, wejdzie w ycie po zakoczeniu procesu ratyfikacji. Przedmiotowa Umowa ramowa uchyla Umow ramow o handlu i wsppracy midzy Wsplnot Europejsk i jej pastwami czonkowskimi, z jednej strony, a Republik Korei, z drugiej strony, podpisan w Luksemburgu dnia 28 padziernika 1996 r. (wesza w ycie w dniu 1 kwietnia 2001 r.). Zaktualizowana Umowa ramowa oraz Umowa bd stanowi pen, wszechstronnie zmodernizowan podstaw stosunkw polityczno-gospodarczych midzy UE i Republik Korei. Obie umowy s prawnie i instytucjonalnie ze sob powizane. Zdaniem Rzdu Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacja Umowy pozwoli na dodatkowe pogbienie relacji handlowo-gospodarczych midzy UE a Republik Korei. Celem zawarcia Umowy jest uzyskanie aktu prawnego okrelajcego podstawy i kierunki wsppracy i handlu midzy Uni Europejsk i jej pastwami czonkowskimi a Republik Korei.

2. Tre Umowy Zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi przyjtymi przez Rad UE, rokowania w sprawie umowy o wolnym handlu z Republik Korei miay na celu zapewnienie kompleksowego i wywaonego porozumienia, zgodnego z zasadami i zobowizaniami istniejcymi w ramach

WTO. Umowa przewiduje stopniow i wzajemn liberalizacj handlu towarami i wiadczenia usug, jak rwnie liberalizacj zasad dotyczcych kwestii zwizanych z handlem. Umowa osiga wymienione cele. Zawiera ona wszystkie rodki konieczne do ustanowienia wolnego obszaru handlowego zgodnie z postanowieniami art. XXIV Ukadu oglnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT 1994). Obie Strony zgodziy si, aby jak najszybciej wdroy zobowizania w zakresie liberalizacji i w terminie 5 lat znios 98,7 % ce, w ujciu wartoci wymiany handlowej, dotyczcych sektora przemysowego i rolnego. W odniesieniu do prawie wszystkich towarw rolno-spoywczych UE zredukuje do zera stawki celne w okresie do 6 lat. Wyjtkiem jest grupa owocw i warzyw, w imporcie ktrych UE stosuje system cen wejcia dla takich produktw proces redukowania stawek celnych ma by rozoony na maksymalnie 20 lat. Dla niektrych towarw z tej grupy (pomidory, pomaracze, mandarynki) UE ma utrzyma bezterminowo moliwo nakadania ca, chocia w zredukowanej wysokoci, w ramach systemu cen wejcia. Dla Republiki Korei okres implementacji (dochodzenie do penej liberalizacji) jest duszy, a w niektrych przypadkach dochodzi do 24 lat. Jednoczenie w odniesieniu do niektrych produktw, takich jak: cebula i czosnek, importowa stawka celna Republiki Korei pozostanie na ustalonym poziomie bazowym i nie bdzie podlega redukcji. Z Umowy zosta wyczony ry i produkty ryowe. Republika Korei zobowizaa si do penego zliberalizowania dostpu do swojego rynku m.in. dla takich produktw jak: miso wieprzowe i drobiowe, niektre warzywa zamroone i suszone, przetwory misne, niektre wyroby czekoladowe i pieczywo cukiernicze, koncentrat jabkowy i wdka w okresie do 16 lat od wejcia w ycie Umowy. W stosunku do niektrych produktw Republika Korei przyznaa UE preferencje w postaci bezcowych kontyngentw taryfowych m.in. na produkty mleczarskie, mid i przetwory dla niemowlt, ktre bd obowizywa w okresie implementacji. Po upywie tego okresu (maksymalnie 16 lat) import tych produktw (z wyjtkiem mleka w proszku i miodu) zostanie cakowicie zliberalizowany. Umowa nie ogranicza swobody stosowania przez obie strony rodkw ochronnych wynikajcych z przepisw WTO (art. XIX GATT, art. 5 Porozumienia w sprawie rolnictwa). Strony mog rwnie stosowa rodki ochronne wynikajce z Umowy. Dodatkowo Republika Korei ma moliwo zastosowania specjalnych rodkw ochronnych w imporcie niektrych towarw rolnych z UE w formie wyszej nalenoci celnej przywozowej.

Z uwagi na fakt, e obecnie tylko 2 % koreaskiego importu z UE nie jest objte cem, pena, chocia objta duszym okresem implementacji po stronie koreaskiej, w porwnaniu z UE, liberalizacja handlu rolnego stanowi wymiern korzy dla unijnych, w tym polskich, eksporterw. Komisja Europejska szacuje, e zyski eksporterw mog wynie 380 mln euro rocznie dziki redukcji koreaskich stawek celnych, ktrych wysoko obecnie ksztatuje si na bardzo wysokim poziomie (rednia waona wynosi 35 %). Naley zaoy, e Umowa przyczyni si do zwikszenia eksportu polskich produktw na rynek koreaski. W wyniku dziaa polskiej administracji, podjtych wraz z niektrymi innymi pastwami czonkowskimi UE, Umowa zostaa uzupeniona o dodatkowe przepisy, realizujce postulaty tych gazi przemysu unijnego, w tym polskiego, ktre miay zastrzeenia do bilansu caego porozumienia. W zacznikach sektorowych dotyczcych elektroniki, pojazdw silnikowych i ich czci, produktw farmaceutycznych i wyrobw medycznych oraz chemikaliw ustalono tryb znoszenia barier pozataryfowych. Umowa zawiera odrbne rozdziay dotyczce rodkw ochrony handlu, barier technicznych w handlu, rodkw sanitarnych i fitosanitarnych oraz uatwie celnych i handlowych. Przedmiotowa Umowa zawiera take rozdzia dotyczcy usug, zakadania przedsibiorstw i handlu elektronicznego oraz zobowizania szczegowe (w zakresie liberalizacji handlu), ktrych poziom znacznie wykracza poza zobowizania Stron, podjte w ramach GATS (Ukad oglny w sprawie handlu usugami). Przedmiotowa Umowa zawiera najbardziej ambitny rozdzia dotyczcy usug, ktry dotychczas zosta wynegocjowany przez UE. Zakadano bowiem uzyskanie poziomu zobowiza usugowych Korei wobec UE, ktry byby porwnywalny z poziomem podjtym przez ni w umowie z USA (tzw. KORUS). Finalnie udao si uzyska poziom znacznie wykraczajcy poza zobowizania z KORUS, m.in. w sektorach transportu morskiego, telekomunikacji, usug prawniczych, usug finansowych i usug rodowiskowych. W Umowie Republika Korei podja rwnie zobowizania w sektorach pozausugowych. W odniesieniu do zakadania przedsibiorstw (sposb 3 obecno handlowa) postanowienia Umowy UE Republika Korei s rwnie bardzo szerokie, np. w dostpie do rynku usug budowlanych i inynierskich przepisy pozwalaj na zakadanie oddziaw firm. Zniesiono take m.in.: ograniczenia w wydawaniu licencji na okrelony czas w roku, limity na kwoty kontraktu, obowizkowy system podwykonawstwa dla firm z krajw trzecich oraz obowizek zakadania joint-ventures tylko z licencjonowanymi lokalnymi firmami koreaskimi. Zrezygnowano take z testu potrzeb rynkowych, np. w usugach dystrybucyjnych (hurtowych, detalicznych).

W Umowie znajduje si rwnie rozdzia dotyczcy patnoci biecych (zgodnie z ktrym Strony zobowizuj si do nienakadania ogranicze i do zezwolenia na wszelkie patnoci i przelewy na rachunku biecym wynikajce z bilansu patniczego midzy rezydentami Stron) i przepyww kapitau, ktry zawiera standardowe zabezpieczenia majce na celu zachowanie stabilnoci systemw finansowych obydwu obszarw, a tym samym niezakcon realizacj postanowie Umowy. Umowa przewiduje take daleko idce zobowizania w dziedzinie konkurencji, pomocy pastwa, wasnoci intelektualnej (wcznie z egzekwowaniem przepisw) oraz zamwie publicznych. Zaawansowane i wice postanowienia horyzontalne dotyczce przejrzystoci regulacyjnej w obszarach istotnych dla wzajemnego handlu i inwestycji zostay rwnie wczone do Umowy. Przedmiotowa Umowa obejmuje ponadto protokoy dotyczce regu pochodzenia i pomocy administracyjnej w sprawach celnych. Zawieraj one postanowienia odnoszce si do pochodzenia produktw i suce okreleniu ce stosowanych wobec danych produktw bdcych przedmiotem handlu. Zawiera te postanowienia dotyczce dowodw pochodzenia oraz postanowienia w sprawie uzgodnie zwizanych ze wspprac midzy organami celnymi. Umowa obejmuje rwnie specjalny protok w sprawie wsppracy kulturalnej, ktry okrela podstawy nawizania dialogu politycznego i wsppracy w uatwianiu wymiany zwizanej z dziaalnoci kulturaln. Wymienione podstawy obejmuj struktur instytucjonaln w zakresie wdraania, ktra zostaa wyodrbniona z Umowy przez ustanowienie oddzielnego komitetu i specjalnego mechanizmu rozstrzygania sporw. Wynegocjowano take rozdzia dotyczcy handlu i zrwnowaonego rozwoju, ktry obejmuje kwestie spoeczne i rodowiskowe. Postanowienia instytucjonalne przewiduj ustanowienie Komitetu ds. Handlu w celu sprawowania nadzoru nad wdraaniem Umowy oraz rozwaania sposobw sucych zacienianiu stosunkw handlowych midzy Stronami. Przewidziano te skuteczny mechanizm rozstrzygania sporw1. Komitet ds. Handlu skada si z przedstawicieli Unii
Mechanizm ten jest wzorowany na Porozumieniu WTO dotyczcym Rozstrzygania Sporw (DSU) i skada si z dwch etapw. Pierwszym etapem procedury s konsultacje prowadzone midzy stronami sporu. W przypadku braku moliwoci osignicia konsensusu i zakoczenia sporu na tym etapie, strona skarca moe zoy do Komitetu ds. Handlu wniosek o powoanie organu arbitraowego. Organ arbitraowy liczy trzech arbitrw, powoywanych przez strony sporu z wczeniej ustalonej listy kandydatw na arbitrw. Organ arbitraowy, po przeanalizowaniu zarzutw oraz stanowisk stron, przedstawia tzw. sprawozdanie okresowe. Kada ze stron moe nastpnie zgosi pisemne uwagi do tego dokumentu. Po rozwaeniu uwag organ arbitraowy podejmuje ostateczn decyzj dotyczc sposobu rozstrzygnicia sporu.
1

Europejskiej i Republiki Korei. Dziaania wymienionego Komitetu oraz jego specjalnych komitetw, grup roboczych i innych organw s przedmiotem sprawozda skadanych przez niego Wsplnemu Komitetowi ustanowionemu w ramach zaktualizowanej Umowy ramowej. Rzd Rzeczypospolitej Polskiej podj w trakcie tych negocjacji szczeglne starania na forum unijnym, ktrych celem byo zabezpieczenie interesw gospodarczych pastw czonkowskich UE, w tym Polski. W ich efekcie udao si wynegocjowa doczenie do Umowy specjalnych Deklaracji Komisji Europejskiej, szczeglnie istotnych z punktu widzenia polskich interesw gospodarczych: Deklaracja ws. regu pochodzenia wprowadza zasad podwjnego przetworzenia2 dla tekstyliw, z wyczeniem kwotowych derogacji dla okrelonych grup3, Deklaracja ws. wdroenia Umowy zawiera klauzul zabezpieczajc przed skutkami ewentualnego zwrotu ca po stronie koreaskiej wraz z okreleniem procedury jej zastosowania po stronie unijnej, Deklaracja ws. zasady zwrotu ca, zgodnie z ktr wprowadzenie jej do Umowy nie bdzie stanowio precedensu, a kady nastpny przypadek bdzie analizowany i rozpatrywany osobno. Umowa zawiera ponadto dwustronn klauzul ochronn, ktra przewiduje moliwo stosowania rodkw ochronnych. Zostan one naoone, jeeli w wyniku liberalizacji handlu wielko przywozu wzronie, w ujciu bezwzgldnym lub wzgldem produkcji unijnej, w takim stopniu i na takich warunkach, e moe to wyrzdzi powan szkod lub grozi wyrzdzeniem takiej szkody przemysowi unijnemu wytwarzajcemu produkt podobny lub bezporednio konkurencyjny. Klauzula przewiduje, e rodek ochronny moe przybra nastpujc posta: (a) wstrzymanie dalszych obniek stawki nalenoci celnej naoonej na dany towar, przewidzianych na mocy Umowy, lub

Zasada podwjnego przetworzenia dla tekstyliw polega na tym, i surowa przdza jest najpierw przetwarzana na wkno. Z kolei wkno suy do wyrobu tkanin. To stanowi dwa, niezalene od siebie, etapy. Generalnie obowizuje zasada podwjnego przetworzenia. Wyjtkiem od niej s derogacje, ktre przewiduj, e na wybrane kwotowo iloci i dla wybranych grup towarowych obowizuje zasada pojedynczego przetworzenia. Powysze oznacza, i dla towarw nieobjtych tymi derogacjami obowizuje zasada generalna, tj. podwjnego przetworzenia. Podwjne przetworzenie obowizuje take dla towarw bdcych przedmiotem derogacji, ale po wyczerpaniu kwoty derogacji.
3

(b)

zwikszenie stawki nalenoci celnej naoonej na dany towar do poziomu, ktry nie przekracza poziomu niszego ni: stawka KNU nalenoci celnej naoonej na dany towar obowizujcej w momencie wprowadzania rodka lub podstawowa stawka nalenoci celnej wskazana w harmonogramach zawartych w zaczniku 2-A zgodnie z art. 2.5 ust. 2 Umowy.

rodki ochronne przed nadmiernym przywozem w relacjach dwustronnych mog by wprowadzone jedynie na okres konieczny, aby zapobiec lub usun szkod i nieprzekraczajcy 2 lat. Przeduenie rodka o kolejne 2 lata jest moliwe wycznie w nastpstwie przeprowadzenia dodatkowego postpowania. Umowa dotyczy bdzie przede wszystkim przedsibiorcw, ktrzy prowadz lub bd prowadzi wymian towarw i usug z Republik Korei. W zwizku z przepisami dotyczcymi konkurencji, Umowa bdzie take dotyczy stowarzysze przedsibiorstw i monopoli pastwowych. Zgodnie z Protokoem o wsppracy kulturalnej, Umowa obejmie take te podmioty, ktre prowadz dziaalno o charakterze kulturalnym. Przepisy Umowy bd stosowane bezporednio. Umowa nie bdzie wymagaa wydania krajowych aktw prawnych. Zdaniem Rzdu Rzeczypospolitej Polskiej Umowa jest, w najszerszym moliwym zakresie, zgodna z wytycznymi negocjacyjnymi zatwierdzonymi przez Rad UE. Umowa jest pierwszym porozumieniem handlowym, ktrego negocjacje zostay ukoczone w ramach realizacji strategii Globalny wymiar Europy. Poniewa pastwa czonkowskie Unii Europejskiej bd rwnie stron Umowy z uwagi na niektre zobowizania pozostajce w ich kompetencjach wycznych (wsppraca kulturalna oraz przepisy karne w prawach wasnoci intelektualnej), Umowa bdzie musiaa zosta przez kraje ratyfikowana zgodnie z ich procedurami wewntrznymi. Umowa wejdzie w ycie w 60 dniu po wymianie przez wszystkie Strony pisemnych powiadomie o zakoczeniu wewntrznych procedur niezbdnych do zwizania si Umow. Do tego momentu bdzie ona tymczasowo stosowana. Termin rozpoczcia tymczasowego stosowania przez Uni Europejsk zosta wyznaczony na dzie 1 lipca 2011 r. Dla Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowe stosowanie Umowy rozpocznie si od pierwszego dnia miesica nastpujcego po terminie, w jakim Rzeczpospolita Polska i Republika Korei

powiadomi si o zakoczeniu swoich wewntrznych procedur zwizania si Umow. Jednake Strona, ktra nie moe tymczasowo stosowa niektrych postanowie Umowy, moe wyczy ich tymczasowe stosowanie w drodze stosowanego powiadomienia. Niezalenie od powyszego Stronie przysuguje take prawo do cakowitego zakoczenia tymczasowego stosowania Umowy. Zakoczy tymczasowe stosowanie Umowy mona przez dokonanie na pimie powiadomienia drugiej Strony. Umowa jest pierwsz umow handlow nowej generacji przyjmowan po wejciu w ycie Traktatu Lizboskiego. Wikszo postanowie powyszej Umowy stanowi realizacj kompetencji wycznych Unii Europejskiej. Jednake Traktat Lizboski nie przesdza ostatecznie, ktre zagadnienia unijnej polityki handlowej s w wycznej kompetencji Unii Europejskiej, a ktre pozostaj w kompetencjach mieszanych. Do takich kwestii nale m.in. czciowo usugi transportowe, bezporednie inwestycje zagraniczne, zasoby genetyczne czy wiedza tradycyjna.

3. Skutki zawarcia Umowy 1) Skutki prawne Rzeczpospolita Polska stanie si stron Umowy o wolnym handlu midzy Uni Europejsk i jej pastwami czonkowskimi, z jednej strony, a Republik Korei, z drugiej strony. Wejcie w ycie Umowy nie spowoduje koniecznoci zmiany polskiego prawodawstwa. Poniewa pastwa czonkowskie Unii Europejskiej bd rwnie stron Umowy z uwagi na niektre zobowizania pozostajce w kompetencjach wycznych pastw czonkowskich Unii Europejskiej oraz dzielonych Unii Europejskiej i jej pastw czonkowskich, Umowa bdzie musiaa zosta przez kraje ratyfikowana zgodnie z ich procedurami wewntrznymi. W wietle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach midzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676) zasad jest, e umowa moe by stosowana w polskim porzdku prawnym po zakoczeniu przez Polsk wewntrznych procedur wymaganych do zwizania si dan umow. Zatem w przypadku umw majcych wej w ycie po zakoczeniu konstytucyjnych procedur przez wszystkich sygnatariuszy, tymczasowe stosowanie umowy moe co do zasady nastpi jedynie w okresie midzy wspomnianym zakoczeniem procedur wewntrznych a wejciem w ycie umowy. Umowa jest pierwszym porozumieniem handlowym przyjmowanym po wejciu w ycie Traktatu

Lizboskiego. Co prawda wikszo postanowie Umowy stanowi realizacj kompetencji wycznych Unii Europejskiej, jednak cz zagadnie (wsppraca kulturalna oraz przepisy karne w prawach wasnoci intelektualnej) pozostaje w kompetencjach wycznych pastw czonkowskich UE. Ponadto nadal niesprecyzowany pozostaje zakres kompetencji mieszanych, ktry uleg zmianie po wejciu w ycie Traktatu Lizboskiego. Do tej pory nie ustalono jednoznacznie, jaki charakter maj m.in. kwestie zasobw genetycznych, wiedzy tradycyjnej, czciowo usug transportowych oraz bezporednich inwestycji zagranicznych. Dlatego te do decyzji Rady ws. podpisania i tymczasowego stosowania Umowy dodano przepis wskazujcy, e porozumienie to bdzie tymczasowo stosowane jedynie przez Uni Europejsk, a nie jej pastwa czonkowskie. W zwizku z tym w okresie tymczasowego stosowania pastwa czonkowskie nie bd zwizane Umow, zwizana bdzie jedynie UE. Stronie koreaskiej zostan zakomunikowane obszary, w ktrych Unia Europejska nie ma kompetencji wycznych (m.in. wsppraca kulturalna). W odniesieniu do obszaru mieszanych kompetencji bdzie stosowana ta ich cz, ktra przynaley do UE, a nie do pastw czonkowskich. Niniejsza Umowa wchodzi w ycie 60 dni po wymianie przez Strony pisemnych powiadomie powiadczajcych, e speniy one swoje odpowiednie majce zastosowanie wymogi prawne i zakoczyy obowizujce procedury, lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Dla Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowe stosowanie Umowy rozpocznie si od pierwszego dnia miesica nastpujcego po terminie, w jakim Rzeczpospolita Polska i Republika Korei powiadomi si o zakoczeniu swoich wewntrznych procedur zwizania si Umow. 2) Skutki spoeczne, gospodarcze i finansowe Wejcie w ycie Umowy nie wywoa bezporednich skutkw spoecznych. Przewiduje si, e Umowa przyniesie korzyci gospodarcze dla strony unijnej. Lepszy dostp do koreaskiego rynku towarw i usug jest uwarunkowany zwikszeniem dostpu do rynku unijnego, w tym polskiego. Umowa przewiduje m.in. stopniowe zniesienie praktycznie wszystkich barier taryfowych midzy Stronami, wielu barier pozataryfowych, a take wzajemne zwikszenie dostpu do rynkw w zakresie inwestycji i wiadczenia usug. Rzd Rzeczypospolitej Polskiej popiera zawarcie Umowy, rwnie ze wzgldu na wzrastajce w ostatnim okresie obroty handlowe i inwestycje z Republik Korei oraz zainteresowanie

polskich podmiotw dalszym powikszaniem tej wymiany. W chwili obecnej nie jest moliwe dokadne wyliczenie skutkw finansowych zwizanych z zawarciem Umowy. Umowa nie bdzie miaa wpywu finansowego na stron wydatkow. Komisja Europejska ocenia natomiast, e Umowa bdzie miaa wpyw finansowy na dochody caej Unii Europejskiej w wysokoci 801,2 mln euro rocznie. Niniejsze szacunki opieraj si na redniej wielkoci przywozu w latach 2004 2006, co w najbardziej realistyczny sposb odzwierciedla zmiany w imporcie z Korei. Powysze szacunki nie uwzgldniaj jednak prawdopodobnego wzrostu przywozu produktw objtych stopniowym obnianiem ce, ktry czciowo zrwnoway utrat dochodw. Umowa bdzie pierwszym wanym, ambitnym i szerokim porozumieniem gospodarczym nowej generacji. Zostanie zawarta ze znaczcym, rozwinitym partnerem handlowym, ktry staje si coraz aktywniejszym graczem na arenie midzynarodowej. Oprcz wartoci gospodarczej zawarcie Umowy ma due znaczenie symboliczne bdzie bowiem wyznacznikiem tego, czy Unia Europejska jest zdolna do zawierania porozumie liberalizujcych handel. Przysze partnerstwo handlowo-gospodarcze Unii Europejskiej z Republik Korei, po uzyskaniu instytucjonalnego wzmocnienia w postaci podpisanej w maju 2010 r. Umowy Ramowej oraz Umowy, bdzie najbardziej zaawansowan form wsppracy UE z pastwami Azji Wschodniej. Moe ono stanowi model dla rozwoju wsppracy z innymi krajami regionu.

4. Tryb zwizania si Umow przez Rzeczpospolit Polsk Przyjcie rozwiza zawartych w Umowie nastpio w drodze wyraenia przez Rad UE zgody na podpisanie Umowy, zgodnie z art. 91, art. 100 ust. 2, art. 167 ust. 3 i art. 207 w zwizku z art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ze wzgldu na mieszany charakter Umowy, wynikajcy z zakresu kompetencji Unii Europejskiej okrelonego w traktatach o Unii Europejskiej i o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wejcie w ycie Umowy wymaga przeprowadzenia odpowiedniej procedury wyraenia zgody na zwizanie rwnie w pastwach czonkowskich UE. Umowa reguluje kwestie zwizane ze sfer wolnoci dziaalnoci gospodarczej, zatem jest speniona przesanka z art. 89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w ktrym mowa o wolnoci, prawach lub obowizkach obywatelskich okrelonych w Konstytucji.

10

Ponadto zakres przedmiotowy Umowy obejmuje midzy innymi kwestie stanowice materi ustawow (np. usugi transportowe, inwestycje zagraniczne czy ochron wasnoci intelektualnej), zatem jest speniona przesanka z art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji, w ktrym mowa o sprawach uregulowanych w ustawie lub w ktrych Konstytucja wymaga ustawy. W zwizku z powyszym Umowa powinna zosta ratyfikowana, za uprzedni zgod wyraon w ustawie.

11_10zb

11

Minister Spraw Zagr anicznych


D P U E- 9 f 0 - 1 1 8 1 1 0 / a s / 5

ffi

2011r. Warszawa. kwietnia D

5;.t.t l

r. I RM-10-33-l z 08.04.2011 dot.:

opinia o zgodnociz prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyJikacji Umowy o wolnym handlu midy Uni Europejskq i jej pastwami czlonkowskimi, z jednej strony' a Republik Korei, z drugiej slrony, sporzdzonej w Brukseli dnia 6 padziernika 2010 r. wyraona na podstawie a. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 wrzenia|997 r. o dziaach administracji rzdowej (Dz. U.zf007 r. Nr 5, poz. 437 zpn. zm.) w TI,z $ 8 ust. 2 pkt 8 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o umowach midzynarodowych @z. U. z 2000 r. Nr 79, do poz. 891) przez ministra waciwego spraw czonkostwaRzeczypospolitej Polskiej w Europejskiej Unii

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Zags
Pod:'cl..ll,

Mc;r.iej