Vous êtes sur la page 1sur 44

Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1)

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

Rozdzia 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest kady przejaw dziaalnoci twrczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezalenie od wartoci, przeznaczenia i sposobu wyraenia (utwr). 2. W szczeglnoci przedmiotem prawa autorskiego s utwory: 1) wyraone sowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 2) plastyczne; 3) fotograficzne; 4) lutnicze; 5) wzornictwa przemysowego; 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 7) muzyczne i sowno-muzyczne; 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia nastpujcych dyrektyw Wsplnot Europejskich: 1) dyrektywy 91/250/WE z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programw komputerowych (Dz. Urz. WE L 122 z 17.05.1991), 2) dyrektywy 92/100/WE z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz niektrych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie wasnoci intelektualnej (Dz. Urz. WE L 346 z 27.11.1992), 3) dyrektywy 93/83/WE z dnia 27 wrzenia 1993 r. w sprawie koordynacji niektrych zasad dotyczcych prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drog kablow (Dz. Urz. WE L 248 z 06.10.1993), 4) dyrektywy 93/98/WE z dnia 29 padziernika 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektrych praw pokrewnych (Dz. Urz. WE L 290 z 24.11.1993), 5) dyrektywy 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz. WE L 77 z 27.03.1996). Dane dotyczce ogoszenia aktw prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej dotycz ogoszenia tych aktw w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 2/2

9) audiowizualne (w tym filmowe). 1 2 . Ochron objty moe by wycznie sposb wyraenia; nie s objte ochron odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dziaania oraz koncepcje matematyczne. 3. Utwr jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociaby mia posta nieukoczon. 4. Ochrona przysuguje twrcy niezalenie od spenienia jakichkolwiek formalnoci. Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczeglnoci tumaczenie, przerbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. 2. Rozporzdzanie i korzystanie z opracowania zaley od zezwolenia twrcy utworu pierwotnego (prawo zalene), chyba e autorskie prawa majtkowe do utworu pierwotnego wygasy. W przypadku baz danych speniajcych cechy utworu zezwolenie twrcy jest konieczne take na sporzdzenie opracowania. 3. Twrca utworu pierwotnego moe cofn zezwolenie, jeeli w cigu piciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostao rozpowszechnione. Wypacone twrcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi. 4. Za opracowanie nie uwaa si utworu, ktry powsta w wyniku inspiracji cudzym utworem. 5. Na egzemplarzach opracowania naley wymieni twrc i tytu utworu pierwotnego. Art. 3. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych speniajce cechy utworu s przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeeli zawieraj niechronione materiay, o ile przyjty w nich dobr, ukad lub zestawienie ma twrczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworw. Art. 4. Nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego: 1) akty normatywne lub ich urzdowe projekty; 2) urzdowe dokumenty, materiay, znaki i symbole; 3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne; 4) proste informacje prasowe. Art. 5. Przepisy ustawy stosuje si do utworw: 1) ktrych twrca lub wsptwrca jest obywatelem polskim lub 11) ktrych twrca jest obywatelem pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, lub pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2) ktre zostay opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo rwnoczenie na tym terytorium i za granic, lub 3) ktre zostay opublikowane po raz pierwszy w jzyku polskim, lub 4) ktre s chronione na podstawie umw midzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umw. Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy: 1) utworem opublikowanym jest utwr, ktry za zezwoleniem twrcy zosta zwielokrotniony i ktrego egzemplarze zostay udostpnione publicznie; 2) opublikowaniem rwnoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granic w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji; 3) utworem rozpowszechnionym jest utwr, ktry za zezwoleniem twrcy zosta w jakikolwiek sposb udostpniony publicznie; 4) nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drog emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposb bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposb przewodowy; 5) reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot ni pierwotnie nadajcy, drog przejmowania w caoci i bez zmian programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz rwnoczesnego i integralnego przekazywania tego programu do powszechnego odbioru; 6) wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostpnienie jego oryginau albo egzemplarzy drog przeniesienia ich wasnoci dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgod; 7) najmem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania w celu bezporedniego lub poredniego uzyskania korzyci majtkowej; 8) uyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania, niemajce na celu bezporedniego lub poredniego uzyskania korzyci majtkowej; 9) odtworzeniem utworu jest jego udostpnienie bd przy pomocy nonikw dwiku, obrazu lub dwiku i obrazu, na ktrych utwr zosta zapisany, bd przy pomocy urzdze sucych do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w ktrym utwr jest nadawany; 10) technicznymi zabezpieczeniami s wszelkie technologie, urzdzenia lub ich elementy, ktrych przeznaczeniem jest zapobieganie dziaaniom lub ograniczenie dziaa umoliwiajcych korzystanie z utworw lub artystycznych wykona z naruszeniem prawa; 11) skutecznymi technicznymi zabezpieczeniami s techniczne zabezpieczenia umoliwiajce podmiotom uprawnionym kontrol nad korzystaniem z chronionego utworu lub artystycznego wykonania poprzez zastosowanie kodu dostpu lub mechanizmu zabezpieczenia, w szczeglnoci szyfrowania, zakcania lub kadej innej transformacji utworu lub artystycznego wykonania lub mechanizmu kontroli zwielokrotniania, ktre speniaj cel ochronny;

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 4/4

12) informacjami na temat zarzdzania prawami s informacje identyfikujce utwr, twrc, podmiot praw autorskich lub informacje o warunkach eksploatacji utworu, o ile zostay one doczone do egzemplarza utworu lub s przekazywane w zwizku z jego rozpowszechnianiem, w tym kody identyfikacyjne. 2. Ilekro w ustawie jest mowa o rwnowartoci danej kwoty wyraonej w euro, naley przez to rozumie jej rwnowarto wyraon w walucie polskiej, ustalon przy zastosowaniu redniego kursu euro, lub jej rwnowarto wyraon w innej walucie, ustalon przy zastosowaniu redniego kursu euro oraz redniego kursu tej waluty ogoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzajcym dokonanie czynnoci. Art. 61. 1. Rozpowszechnianiem utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, drog emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposb satelitarny jest jego rozpowszechnianie poprzez wprowadzenie przez organizacj radiow lub telewizyjn i na jej odpowiedzialno, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do drogi przekazu prowadzcej do satelity i z powrotem na Ziemi. 2. Jeeli rozpowszechnianie utworu drog emisji radiowej lub telewizyjnej prowadzonej w sposb satelitarny ma miejsce w pastwie niebdcym czonkiem Unii Europejskiej, ktre nie zapewnia poziomu ochrony okrelonego w rozdziale II dyrektywy Rady Nr 93/83/EWG z dnia 27 wrzenia 1993 r. w sprawie koordynacji niektrych zasad dotyczcych prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drog kablow (Dz.Urz. WE L 248 z 6.10.1993, str. 15; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 134) oraz gdy: 1) sygna przekazujcy utwr jest przesyany do satelity za porednictwem ziemskiej stacji nadawczej znajdujcej si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uwaa si, e utwr zosta rozpowszechniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez operatora tej stacji; 2) sygna przekazujcy utwr jest przesyany do satelity za porednictwem ziemskiej stacji nadawczej znajdujcej si na terytorium pastwa niebdcego czonkiem Unii Europejskiej, a rozpowszechnianie utworu odbywa si na zlecenie organizacji radiowej lub telewizyjnej majcej siedzib w jednym z pastw czonkowskich Unii Europejskiej oraz gwne przedsibiorstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uwaa si, e utwr zosta rozpowszechniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez t organizacj. 3. W przypadku gdy sygna przekazujcy utwr jest kodowany w sposb uniemoliwiajcy jego powszechny i nieograniczony odbir, jest to rozpowszechnianie, w rozumieniu ust. 1, pod warunkiem rwnoczesnego udostpnienia przez organizacj radiow lub telewizyjn, lub za jej zgod, rodkw do odbioru tego sygnau. 4. Satelit jest sztuczny satelita Ziemi dziaajcy w pasmach czstotliwoci, ktre na mocy przepisw ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pn. zm.2)) s przeznaczone dla celw emisji sy2)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz.
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 5/5

gnaw przeznaczonych do publicznego odbioru lub dla zamknitej komunikacji pomidzy dwoma punktami, przy czym odbir sygnaw w obu tych przypadkach musi odbywa si w porwnywalnych warunkach. Art. 7. Jeeli umowy midzynarodowe, ktrych Rzeczpospolita Polska jest stron, przewiduj dalej idc ochron, ni to wynika z ustawy, do nieopublikowanych utworw obywateli polskich albo do utworw opublikowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rwnoczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po raz pierwszy w jzyku polskim stosuje si postanowienia tych umw. Rozdzia 2 Podmiot prawa autorskiego Art. 8. 1. Prawo autorskie przysuguje twrcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. Domniemywa si, e twrc jest osoba, ktrej nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub ktrej autorstwo podano do publicznej wiadomoci w jakikolwiek inny sposb w zwizku z rozpowszechnianiem utworu. 3. Dopki twrca nie ujawni swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastpuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku waciwa organizacja zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi. Art. 9. 1. Wsptwrcom przysuguje prawo autorskie wsplnie. Domniemywa si, e wielkoci udziaw s rwne. Kady ze wsptwrcw moe da okrelenia wielkoci udziaw przez sd, na podstawie wkadw pracy twrczej. 2. Kady ze wsptwrcw moe wykonywa prawo autorskie do swojej czci utworu majcej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostaych wsptwrcw. 3. Do wykonywania prawa autorskiego do caoci utworu potrzebna jest zgoda wszystkich wsptwrcw. W przypadku braku takiej zgody kady ze wsptwrcw moe da rozstrzygnicia przez sd, ktry orzeka uwzgldniajc interesy wszystkich wsptwrcw. 4. Kady ze wsptwrcw moe dochodzi roszcze z tytuu naruszenia prawa autorskiego do caoci utworu. Uzyskane wiadczenie przypada wszystkim wsptwrcom, stosownie do wielkoci ich udziaw. 5. Do autorskich praw majtkowych przysugujcych wsptwrcom stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wspwasnoci w czciach uamkowych.

1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 246, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 6/6

Art. 10. Jeeli twrcy poczyli swoje odrbne utwory w celu wsplnego rozpowszechniania, kady z nich moe da od pozostaych twrcw udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie tak powstaej caoci, chyba e istnieje suszna podstawa odmowy, a umowa nie stanowi inaczej. Przepisy art. 9 ust. 24 stosuje si odpowiednio. Art. 11. Autorskie prawa majtkowe do utworu zbiorowego, w szczeglnoci do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysuguj producentowi lub wydawcy, a do poszczeglnych czci majcych samodzielne znaczenie ich twrcom. Domniemywa si, e producentowi lub wydawcy przysuguje prawo do tytuu. Art. 12. 1. Jeeli ustawa lub umowa o prac nie stanowi inaczej, pracodawca, ktrego pracownik stworzy utwr w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku pracy, nabywa z chwil przyjcia utworu autorskie prawa majtkowe w granicach wynikajcych z celu umowy o prac i zgodnego zamiaru stron. 2. Jeeli pracodawca, w okresie dwch lat od daty przyjcia utworu, nie przystpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o prac do rozpowszechnienia, twrca moe wyznaczy pracodawcy na pimie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, e po jego bezskutecznym upywie prawa uzyskane przez pracodawc wraz z wasnoci przedmiotu, na ktrym utwr utrwalono, powracaj do twrcy, chyba e umowa stanowi inaczej. Strony mog okreli inny termin na przystpienie do rozpowszechniania utworu. 3. Jeeli umowa o prac nie stanowi inaczej, z chwil przyjcia utworu pracodawca nabywa wasno przedmiotu, na ktrym utwr utrwalono. Art. 13. Jeeli pracodawca nie zawiadomi twrcy w terminie szeciu miesicy od dostarczenia utworu o jego nieprzyjciu lub uzalenieniu przyjcia od dokonania okrelonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uwaa si, e utwr zosta przyjty bez zastrzee. Strony mog okreli inny termin. Art. 14. 1. Jeeli w umowie o prac nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej przysuguje pierwszestwo opublikowania utworu naukowego pracownika, ktry stworzy ten utwr w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku pracy. Twrcy przysuguje prawo do wynagrodzenia. Pierwszestwo opublikowania wygasa, jeeli w cigu szeciu miesicy od dostarczenia utworu nie zawarto z twrc umowy o wydanie utworu albo jeeli w okresie dwch lat od daty jego przyjcia utwr nie zosta opublikowany. 2. Instytucja naukowa moe, bez odrbnego wynagrodzenia, korzysta z materiau naukowego zawartego w utworze, o ktrym mowa w ust. 1, oraz udostpnia ten utwr osobom trzecim, jeeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostao postanowione w umowie.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 7/7

Art. 15. Domniemywa si, e producentem lub wydawc jest osoba, ktrej nazwisko lub nazw uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na ktrych utwr utrwalono, albo podano do publicznej wiadomoci w jakikolwiek sposb w zwizku z rozpowszechnianiem utworu. Art. 15a. Uczelni w rozumieniu przepisw o szkolnictwie wyszym przysuguje pierwszestwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeeli uczelnia nie opublikowaa pracy dyplomowej w cigu 6 miesicy od jej obrony, student, ktry j przygotowa, moe j opublikowa, chyba e praca dyplomowa jest czci utworu zbiorowego. Rozdzia 3 Tre prawa autorskiego Oddzia 1 Autorskie prawa osobiste Art. 16. Jeeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chroni nieograniczon w czasie i niepodlegajc zrzeczeniu si lub zbyciu wi twrcy z utworem, a w szczeglnoci prawo do: 1) autorstwa utworu; 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostpniania go anonimowo; 3) nienaruszalnoci treci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 4) decydowania o pierwszym udostpnieniu utworu publicznoci; 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Oddzia 2 Autorskie prawa majtkowe Art. 17. Jeeli ustawa nie stanowi inaczej, twrcy przysuguje wyczne prawo do korzystania z utworu i rozporzdzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Art. 171. Opracowanie lub zwielokrotnienie bazy danych speniajcej cechy utworu, dokonane przez legalnego uytkownika bazy danych lub jej kopii, nie wymaga zezwolenia autora bazy danych, jeli jest ono konieczne dla dostpu do zawartoci bazy danych i normalnego korzystania z jej zawartoci. Jeeli uytkownik jest upowaniony do
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 8/8

korzystania tylko z czci bazy danych, niniejsze postanowienie odnosi si tylko do tej czci. Art. 18. 1. Autorskie prawa majtkowe nie podlegaj egzekucji, dopki su twrcy. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelnoci. 2. Po mierci twrcy, spadkobiercy mog sprzeciwi si egzekucji z prawa autorskiego do utworu nieopublikowanego, chyba e sprzeciw byby niezgodny z ujawnion wol twrcy co do rozpowszechniania utworu. 3. Prawo do wynagrodzenia, o ktrym mowa w art. 19 ust. 1, art. 191, art. 20 ust. 24, art. 201, art. 30 ust. 2 oraz art. 70 ust. 3, nie podlega zrzeczeniu si, zbyciu ani egzekucji. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelnoci. Art. 19. 1. Twrcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawodowo odsprzeday oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego, przysuguje prawo do wynagrodzenia stanowicego sum poniszych stawek: 1) 5 % czci ceny sprzeday, jeeli ta cz jest zawarta w przedziale do rwnowartoci 50.000 euro, oraz 2) 3 % czci ceny sprzeday, jeeli ta cz jest zawarta w przedziale od rwnowartoci 50.000,01 euro do rwnowartoci 200.000 euro, oraz 3) 1 % czci ceny sprzeday, jeeli ta cz jest zawarta w przedziale od rwnowartoci 200.000,01 euro do rwnowartoci 350.000 euro, oraz 4) 0,5 % czci ceny sprzeday, jeeli ta cz jest zawarta w przedziale od rwnowartoci 350.000,01 euro do rwnowartoci 500.000 euro, oraz 5) 0,25 % czci ceny sprzeday, jeeli ta cz jest zawarta w przedziale przekraczajcym rwnowarto 500.000 euro jednak nie wyszego ni rwnowarto 12.500 euro. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si w przypadku ceny sprzeday niszej ni rwnowarto 100 euro. 3. Oryginalnymi egzemplarzami utworu w rozumieniu ust. 1 s: 1) egzemplarze wykonane osobicie przez twrc; 2) kopie uznane za oryginalne egzemplarze utworu, jeeli zostay wykonane osobicie, w ograniczonej iloci, przez twrc lub pod jego nadzorem, ponumerowane, podpisane lub w inny sposb przez niego oznaczone. Art. 191. Twrcy i jego spadkobiercom przysuguje prawo do wynagrodzenia w wysokoci 5 % ceny dokonanych zawodowo odsprzeday rkopisw utworw literackich i muzycznych. Art. 192. 1. Odsprzeda w rozumieniu art. 19 ust. 1 i art. 191 jest kada sprzeda nastpujca po pierwszym rozporzdzeniu egzemplarzem przez twrc.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

2. Zawodow odsprzeda w rozumieniu art. 19 ust. 1 i art. 191 s wszystkie czynnoci o charakterze odsprzeday dokonywane, w ramach prowadzonej dziaalnoci, przez sprzedawcw, kupujcych, porednikw oraz inne podmioty zawodowo zajmujce si handlem dzieami sztuki lub rkopisami utworw literackich i muzycznych. Art. 193. 1. Do zapaty wynagrodzenia, o ktrym mowa w art. 19 ust. 1 i art. 191, jest obowizany sprzedawca, o ktrym mowa w art. 192 ust. 2, a gdy dziaa na rzecz osoby trzeciej, zawodowo zajmujcej si handlem dzieami sztuki lub rkopisami utworw literackich i muzycznych, odpowiada z ni solidarnie. 2. Sprzedawca jest obowizany do ujawnienia osoby trzeciej, o ktrej mowa w ust. 1. Z obowizku tego moe si zwolni pacc nalene wynagrodzenie. 3. Twrca utworu, o ktrym mowa w art. 19 ust. 1 i art. 191, oraz jego spadkobiercy mog domaga si od osb wymienionych w ust. 1 udzielenia informacji oraz udostpnienia dokumentw niezbdnych do okrelenia nalenego wynagrodzenia z tytuu odsprzeday oryginalnego egzemplarza lub rkopisu utworu przez okres 3 lat od dnia dokonania odsprzeday.

s. 9/9

Art. 194. Ceny sprzeday okrelone w art. 19 ust. 1 i art. 191 s cenami po odliczeniu podatku od towarw i usug nalenego z tytuu dokonanej odsprzeday oryginalnego egzemplarza lub rkopisu utworu. Art. 195. Przepisy art. 19194 stosuje si take do oryginalnych egzemplarzy i rkopisw utworw innych ni wymienione w art. 5, ktrych twrcy w dniu dokonania odsprzeday maj miejsce staego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 20. 1. Producenci i importerzy: 1) magnetofonw, magnetowidw i innych podobnych urzdze, 2) kserokopiarek, skanerw i innych podobnych urzdze reprograficznych umoliwiajcych pozyskiwanie kopii caoci lub czci egzemplarza opublikowanego utworu, 3) czystych nonikw sucych do utrwalania, w zakresie wasnego uytku osobistego, utworw lub przedmiotw praw pokrewnych, przy uyciu urzdze wymienionych w pkt 1 i 2 s obowizani do uiszczania, okrelonym zgodnie z ust. 5, organizacjom zbiorowego zarzdzania, dziaajcym na rzecz twrcw, artystw wykonawcw, producentw fonogramw i wideogramw oraz wydawcw, opat w wysokoci nieprzekraczajcej 3 % kwoty nalenej z tytuu sprzeday tych urzdze i nonikw. 2. Z kwoty uzyskanej z tytuu opat ze sprzeday magnetofonw i innych podobnych urzdze oraz zwizanych z nimi czystych nonikw przypada: 1) 50 % twrcom;
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 10/10

2) 25 % artystom wykonawcom; 3) 25 % producentom fonogramw. 3. Z kwoty uzyskanej z tytuu opat ze sprzeday magnetowidw i innych podobnych urzdze oraz zwizanych z nimi czystych nonikw przypada: 1) 35 % twrcom; 2) 25 % artystom wykonawcom; 3) 40 % producentom wideogramw. 4. Z kwoty uzyskanej z tytuu opat ze sprzeday urzdze reprograficznych oraz zwizanych z nimi czystych nonikw przypada: 1) 50 % twrcom; 2) 50 % wydawcom. 5. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasigniciu opinii organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzysze twrcw, artystw wykonawcw, organizacji producentw fonogramw, producentw wideogramw oraz wydawcw, jak rwnie organizacji producentw lub importerw urzdze i czystych nonikw wymienionych w ust. 1, okrela, w drodze rozporzdzenia: kategorie urzdze i nonikw oraz wysoko opat, o ktrych mowa w ust. 1, kierujc si zdolnoci urzdzenia i nonika do zwielokrotniania utworw, jak rwnie ich przeznaczeniem do wykonywania innych funkcji ni zwielokrotnianie utworw, sposb pobierania i podziau opat oraz organizacje zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do ich pobierania. Art. 201. 1. Posiadacze urzdze reprograficznych, ktrzy prowadz dziaalno gospodarcz w zakresie zwielokrotniania utworw dla wasnego uytku osobistego osb trzecich, s obowizani do uiszczania, za porednictwem organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opat w wysokoci do 3 % wpyww z tego tytuu na rzecz twrcw oraz wydawcw, chyba e zwielokrotnienie odbywa si na podstawie umowy z uprawnionym. Opaty te przypadaj twrcom i wydawcom w czciach rwnych. 2. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasigniciu opinii organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskim lub prawami pokrewnymi, stowarzysze twrcw oraz wydawcw, a take opinii waciwej izby gospodarczej okrela, w drodze rozporzdzenia, wysoko opat, o ktrych mowa w ust. 1, uwzgldniajc proporcje udziau w zwielokrotnianych materiaach utworw zwielokrotnianych dla wasnego uytku osobistego, sposb ich pobierania i podziau oraz wskazuje organizacj lub organizacje zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do ich pobierania. Art. 21. 1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno nadawa opublikowane drobne utwory muzyczne, sowne i sowno-muzyczne wycznie na podstawie umowy zawartej z organizacj zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi, chyba e prawo do nadania utworw zamwionych przez organizacj radiow lub telewizyjn przysuguje jej na podstawie odrbnej umowy.
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 11/11

2. Twrca moe w umowie z organizacj radiow lub telewizyjn zrzec si porednictwa organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi, o ktrym mowa w ust. 1. Zrzeczenie to wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 1 2 . Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio do publicznego udostpniania utworw w taki sposb, aby kady mg mie do nich dostp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 3. (uchylony). 4. (uchylony). Art. 211. 1. Operatorom sieci kablowych wolno reemitowa w sieciach kablowych utwory nadawane w programach organizacji radiowych i telewizyjnych wycznie na podstawie umowy zawartej z waciw organizacj zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi. 2. W przypadku sporw zwizanych z zawarciem umowy, o ktrej mowa w ust. 1, stosuje si przepis art. 108 ust. 5. Art. 22. 1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno przy pomocy wasnych rodkw i dla wasnych nada utrwala utwory w celu zgodnego z prawem korzystania z nich. 2. Utrwalenia, o ktrych mowa w ust. 1, powinny by zniszczone w terminie miesica od dnia wyganicia uprawnienia do nadania utworu. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si do utrwale dokonanych przy przygotowywaniu wasnych audycji i programw majcych wyjtkowy charakter dokumentalny, i ktre zostan umieszczone w archiwum. Oddzia 3 Dozwolony uytek chronionych utworw Art. 23. 1. Bez zezwolenia twrcy wolno nieodpatnie korzysta z ju rozpowszechnionego utworu w zakresie wasnego uytku osobistego. Przepis ten nie upowania do budowania wedug cudzego utworu architektonicznego i architektonicznourbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych speniajcych cechy utworu, chyba e dotyczy to wasnego uytku naukowego niezwizanego z celem zarobkowym. 2. Zakres wasnego uytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworw przez krg osb pozostajcych w zwizku osobistym, w szczeglnoci pokrewiestwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twrcy przejciowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworw, niemajce samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowice inte2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 12/12

graln i podstawow cz procesu technologicznego oraz majce na celu wycznie umoliwienie: 1) przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomidzy osobami trzecimi przez porednika lub 2) zgodnego z prawem korzystania z utworu. Art. 24. 1. Wolno rozpowszechnia za pomoc anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane przez inn organizacj radiow lub telewizyjn drog satelitarn albo naziemn, jeeli nastpuje to w ramach rwnoczesnego, integralnego i nieodpatnego rozpowszechniania programw radiowych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorcw znajdujcych si w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujcych do 50 gospodarstw domowych. 2. Posiadacze urzdze sucych do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mog za ich pomoc odbiera nadawane utwory, choby urzdzenia te byy umieszczone w miejscu oglnie dostpnym, jeeli nie czy si z tym osiganie korzyci majtkowych. 3. (uchylony). 4. (utraci moc). Art. 25. 1. Wolno rozpowszechnia w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji: 1) ju rozpowszechnione: a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, b) aktualne artykuy na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba e zostao wyranie zastrzeone, e ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie; 2) krtkie wycigi ze sprawozda i artykuw, o ktrych mowa w pkt 1 lit. a i b; 3) przegldy publikacji i utworw rozpowszechnionych; 4) mowy wygoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upowania to jednak do publikacji zbiorw mw jednej osoby; 5) krtkie streszczenia rozpowszechnionych utworw. 2. Za korzystanie z utworw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, twrcy przysuguje prawo do wynagrodzenia. 3. Rozpowszechnianie utworw na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarwno w oryginale, jak i w tumaczeniu. 4. Przepisy ust. 13 stosuje si odpowiednio do publicznego udostpniania utworw w taki sposb, aby kady mg mie do nich dostp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z tym e jeeli wypata wynagrodzenia, o ktrym mowa w ust. 2, nie nastpia na podstawie umowy z uprawnionym, wynagrodzenie jest wypacane za porednictwem waciwej organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 13/13

Art. 26. Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytacza utwory udostpniane podczas tych wydarze, jednake w granicach uzasadnionych celem informacji. Art. 27. Instytucje naukowe i owiatowe mog, w celach dydaktycznych lub prowadzenia wasnych bada, korzysta z rozpowszechnionych utworw w oryginale i w tumaczeniu oraz sporzdza w tym celu egzemplarze fragmentw rozpowszechnionego utworu. Art. 28. Biblioteki, archiwa i szkoy mog: 1) udostpnia nieodpatnie, w zakresie swoich zada statutowych, egzemplarze utworw rozpowszechnionych; 2) sporzdza lub zleca sporzdzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworw w celu uzupenienia, zachowania lub ochrony wasnych zbiorw; 3) udostpnia zbiory dla celw badawczych lub poznawczych za porednictwem kocwek systemu informatycznego (terminali) znajdujcych si na terenie tych jednostek. Art. 29. 1. Wolno przytacza w utworach stanowicych samoistn cao urywki rozpowszechnionych utworw lub drobne utwory w caoci, w zakresie uzasadnionym wyjanianiem, analiz krytyczn, nauczaniem lub prawami gatunku twrczoci. 2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszcza rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty wikszych utworw w podrcznikach i wypisach. 1 2 . Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszcza rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty wikszych utworw w antologiach. 3. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2 i 21, twrcy przysuguje prawo do wynagrodzenia. Art. 30. 1. Orodki informacji lub dokumentacji mog sporzdza i rozpowszechnia wasne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze, nie wikszych ni jeden arkusz wydawniczy, fragmentw opublikowanych utworw. 2. Twrca albo waciwa organizacja zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania od orodkw, o ktrych mowa w ust. 1, wynagrodzenia za odpatne udostpnianie egzemplarzy fragmentw utworw. Art. 301. Do baz danych speniajcych cechy utworu nie stosuje si art. 28, art. 29 ust. 2 i 3 i art. 30.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 14/14

Art. 31. Wolno nieodpatnie wykonywa publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystoci pastwowych, jeeli nie czy si z tym osiganie porednio lub bezporednio korzyci majtkowych i artyci wykonawcy nie otrzymuj wynagrodzenia, z wyczeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych. Art. 32. 1. Waciciel egzemplarza utworu plastycznego moe go wystawia publicznie, jeeli nie czy si z tym osiganie korzyci majtkowych. 2. W razie podjcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego znajdujcego si w miejscu publicznie dostpnym, waciciel jest obowizany zoy twrcy utworu lub jego bliskim ofert sprzeday, jeeli porozumienie si z nim, celem zoenia oferty, jest moliwe. Grn granic ceny okrela warto materiaw. Jeeli sprzeda nie jest moliwa, waciciel jest obowizany umoliwi twrcy sporzdzenie kopii bd zalenie od rodzaju utworu stosownej dokumentacji. Art. 33. Wolno rozpowszechnia: 1) utwory wystawione na stae na oglnie dostpnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednake nie do tego samego uytku; 2) utwory wystawione w publicznie dostpnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworw, a take w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednake w granicach uzasadnionych celem informacji; 3) w encyklopediach i atlasach opublikowane utwory plastyczne i fotograficzne, o ile nawizanie porozumienia z twrc celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przezwycienia przeszkody. Twrcy przysuguje wwczas prawo do wynagrodzenia.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

Art. 331. Wolno korzysta z ju rozpowszechnionych utworw dla dobra osb niepenosprawnych, jeeli to korzystnie odnosi si bezporednio do ich upoledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikajcym z natury upoledzenia. Art. 332. Wolno korzysta z utworw dla celw bezpieczestwa publicznego lub na potrzeby postpowa administracyjnych, sdowych lub prawodawczych oraz sprawozda z tych postpowa. Art. 333. Wolno w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzeday utworw korzysta z egzemplarzy utworw ju rozpowszechnionych, w zakresie uzasadnionym promocj wystawy lub sprzeday, z wyczeniem innego handlowego wykorzystania. Art. 334. Wolno korzysta z utworw w zwizku z prezentacj lub napraw sprztu. Art. 335. Wolno korzysta z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego. Art. 34. Mona korzysta z utworw w granicach dozwolonego uytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twrcy oraz rda. Podanie twrcy i rda powinno uwzgldnia istniejce moliwoci. Twrcy nie przysuguje prawo do wynagrodzenia, chyba e ustawa stanowi inaczej. Art. 35. Dozwolony uytek nie moe narusza normalnego korzystania z utworu lub godzi w suszne interesy twrcy. Rozdzia 4 Czas trwania autorskich praw majtkowych Art. 36. Z zastrzeeniem wyjtkw przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majtkowe gasn z upywem lat siedemdziesiciu: 1) od mierci twrcy, a do utworw wspautorskich od mierci wsptwrcy, ktry przey pozostaych;

s. 15/15

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 16/16

2) w odniesieniu do utworu, ktrego twrca nie jest znany od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba e pseudonim nie pozostawia wtpliwoci co do tosamoci autora lub jeeli autor ujawni swoj tosamo; 3) w odniesieniu do utworu, do ktrego autorskie prawa majtkowe przysuguj z mocy ustawy innej osobie ni twrca od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwr nie zosta rozpowszechniony od daty jego ustalenia; 4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego od mierci najpniej zmarej z wymienionych osb: gwnego reysera, autora scenariusza, autora dialogw, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego. Art. 37. Jeeli bieg terminu wyganicia autorskich praw majtkowych rozpoczyna si od rozpowszechnienia utworu, a utwr rozpowszechniono w czciach, odcinkach, fragmentach lub wkadkach, bieg terminu liczy si oddzielnie od daty rozpowszechnienia kadej z wymienionych czci. Art. 38. (uchylony). Art. 39. Czas trwania autorskich praw majtkowych liczy si w latach penych nastpujcych po roku, w ktrym nastpio zdarzenie, od ktrego zaczyna si bieg terminw okrelonych w art. 36 i art. 37. Art. 40. 1. Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworw literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, niekorzystajcych z ochrony autorskich praw majtkowych, s obowizani do przekazywania na rzecz Funduszu, o ktrym mowa w art. 111, wpaty wynoszcej od 5 % do 8 % wpyww brutto ze sprzeday egzemplarzy tych utworw. Dotyczy to wyda publikowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1 1 . Producenci i wydawcy dokonuj wpat, o ktrych mowa w ust. 1, za okresy kwartalne w terminie do koca miesica nastpujcego po zakoczeniu kwartau, w ktrym uzyskano wpywy ze sprzeday. Jeeli wysoko wpaty nie przekracza wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 1 000 euro, moliwe jest rozliczanie w innych regularnych okresach, nie duszych jednak ni rok obrotowy. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do egzemplarzy chronionych opracowa utworw niekorzystajcych z ochrony autorskich praw majtkowych. 3. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okrela, w drodze rozporzdzenia, wysoko procentu, o ktrym mowa w ust. 1. Rozdzia 5 Przejcie autorskich praw majtkowych Art. 41. 1. Jeeli ustawa nie stanowi inaczej:

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 17/17

1) autorskie prawa majtkowe mog przej na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy; 2) nabywca autorskich praw majtkowych moe przenie je na inne osoby, chyba e umowa stanowi inaczej. 2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majtkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej licencj, obejmuje pola eksploatacji wyranie w niej wymienione. 3. Niewana jest umowa w czci dotyczcej wszystkich utworw lub wszystkich utworw okrelonego rodzaju tego samego twrcy majcych powsta w przyszoci. 4. Umowa moe dotyczy tylko pl eksploatacji, ktre s znane w chwili jej zawarcia. 5. Twrca utworu wykorzystanego lub wczonego do utworu audiowizualnego oraz utworu wchodzcego w skad utworu zbiorowego, po powstaniu nowych sposobw eksploatacji utworw, nie moe bez wanego powodu odmwi udzielenia zezwolenia na korzystanie z tego utworu w ramach utworu audiowizualnego lub utworu zbiorowego na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy. Art. 42. Jeeli autorskie prawa majtkowe jednego ze wsptwrcw miayby przypa Skarbowi Pastwa jako spadkobiercy ustawowemu, cz ta przechodzi na pozostaych przy yciu wsptwrcw lub ich nastpcw prawnych, stosownie do wielkoci ich udziaw. Art. 43. 1. Jeeli z umowy nie wynika, e przeniesienie autorskich praw majtkowych lub udzielenie licencji nastpio nieodpatnie, twrcy przysuguje prawo do wynagrodzenia. 2. Jeeli w umowie nie okrelono wysokoci wynagrodzenia autorskiego, wysoko wynagrodzenia okrela si z uwzgldnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyci wynikajcych z korzystania z utworu. Art. 44. W razie racej dysproporcji midzy wynagrodzeniem twrcy a korzyciami nabywcy autorskich praw majtkowych lub licencjobiorcy, twrca moe da stosownego podwyszenia wynagrodzenia przez sd. Art. 45. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, twrcy przysuguje odrbne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kadym odrbnym polu eksploatacji.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 18/18

Art. 46. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, twrca zachowuje wyczne prawo zezwalania na wykonywanie zalenego prawa autorskiego, mimo e w umowie postanowiono o przeniesieniu caoci autorskich praw majtkowych. Art. 47. Jeeli wynagrodzenie twrcy zaley od wysokoci wpyww z korzystania z utworu, twrca ma prawo do otrzymania informacji i wgldu w niezbdnym zakresie do dokumentacji majcej istotne znaczenie dla okrelenia wysokoci tego wynagrodzenia. Art. 48. 1. Jeeli wynagrodzenie twrcy jest okrelone procentowo od ceny sprzeday egzemplarzy utworu, a cena ta ulega podwyszeniu, twrcy naley si umwiony procent od egzemplarzy sprzedanych po podwyszonej cenie. 2. Jednostronne obnienie ceny sprzeday egzemplarzy przed upywem roku od przystpienia do rozpowszechniania utworu nie wpywa na wysoko wynagrodzenia. Strony mog przeduy ten termin. Art. 49. 1. Jeeli w umowie nie okrelono sposobu korzystania z utworu, powinien on by zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjtymi zwyczajami. 2. Nastpca prawny, choby naby cao autorskich praw majtkowych, nie moe, bez zgody twrcy, czyni zmian w utworze, chyba e s one spowodowane oczywist koniecznoci, a twrca nie miaby susznej podstawy im si sprzeciwi. Dotyczy to odpowiednio utworw, ktrych czas ochrony autorskich praw majtkowych upyn. Art. 50. Odrbne pola eksploatacji stanowi w szczeglnoci: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie okrelon technik egzemplarzy utworu, w tym technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego oraz technik cyfrow; 2) w zakresie obrotu oryginaem albo egzemplarzami, na ktrych utwr utrwalono wprowadzanie do obrotu, uyczenie lub najem oryginau albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposb inny ni okrelony w pkt 2 publiczne wykonanie, wystawienie, wywietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a take publiczne udostpnianie utworu w taki sposb, aby kady mg mie do niego dostp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Art. 51. 1. (utraci moc). 2. (utraci moc).

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 19/19

3. Wprowadzenie do obrotu oryginau albo egzemplarza utworu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrt takim egzemplarzem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjtkiem jego najmu lub uyczenia. Art. 52. 1. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie wasnoci egzemplarza utworu nie powoduje przejcia autorskich praw majtkowych do utworu. 2. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, przejcie autorskich praw majtkowych nie powoduje przeniesienia na nabywc wasnoci egzemplarza utworu. 3. Nabywca oryginau utworu jest obowizany udostpni go twrcy w takim zakresie, w jakim jest to niezbdne do wykonywania prawa autorskiego. Nabywca oryginau moe jednak domaga si od twrcy odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie. Art. 53. Umowa o przeniesienie autorskich praw majtkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewanoci. Art. 54. 1. Twrca jest obowizany dostarczy utwr w terminie okrelonym w umowie, a jeeli termin nie zosta oznaczony niezwocznie po ukoczeniu utworu. 2. Jeeli twrca nie dostarczy utworu w przewidzianym terminie, zamawiajcy moe wyznaczy twrcy odpowiedni dodatkowy termin z zagroeniem odstpienia od umowy, a po jego bezskutecznym upywie moe od umowy odstpi. Art. 55. 1. Jeeli zamwiony utwr ma usterki, zamawiajcy moe wyznaczy twrcy odpowiedni termin do ich usunicia, a po jego bezskutecznym upywie moe od umowy odstpi lub da odpowiedniego obnienia umwionego wynagrodzenia, chyba e usterki s wynikiem okolicznoci, za ktre twrca nie ponosi odpowiedzialnoci. Twrca zachowuje w kadym razie prawo do otrzymanej czci wynagrodzenia, nie wyszej ni 25 % wynagrodzenia umownego. 2. Jeeli utwr ma wady prawne, zamawiajcy moe od umowy odstpi i da naprawienia poniesionej szkody. 3. Roszczenia, o ktrych mowa w ust. 1, wygasaj z chwil przyjcia utworu. 4. Jeeli zamawiajcy nie zawiadomi twrcy w terminie szeciu miesicy od dostarczenia utworu o jego przyjciu, nieprzyjciu lub uzalenieniu przyjcia od dokonania okrelonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uwaa si, e utwr zosta przyjty bez zastrzee. Strony mog okreli inny termin. Art. 56. 1. Twrca moe odstpi od umowy lub j wypowiedzie ze wzgldu na swoje istotne interesy twrcze.
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 20/20

2. Jeeli w cigu dwch lat od odstpienia lub wypowiedzenia, o ktrym mowa w ust. 1, twrca zamierza przystpi do korzystania z utworu, ma obowizek zaoferowa to korzystanie nabywcy lub licencjobiorcy, wyznaczajc mu w tym celu odpowiedni termin. 3. Jeeli odstpienie od umowy lub jej wypowiedzenie nastpuje po przyjciu utworu, skuteczno odstpienia lub wypowiedzenia moe by przez drug stron umowy uzaleniona od zabezpieczenia kosztw poniesionych przez ni w zwizku z zawart umow. Nie mona jednak da zwrotu kosztw, gdy zaniechanie rozpowszechniania jest nastpstwem okolicznoci, za ktre twrca nie ponosi odpowiedzialnoci. 4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do utworw architektonicznych i architektonicznourbanistycznych, audiowizualnych oraz utworw zamwionych w zakresie ich eksploatacji w utworze audiowizualnym. Art. 57. 1. Jeeli nabywca autorskich praw majtkowych lub licencjobiorca, ktry zobowiza si do rozpowszechniania utworu, nie przystpi do rozpowszechniania w umwionym terminie, a w jego braku w cigu dwch lat od przyjcia utworu, twrca moe odstpi od umowy lub j wypowiedzie i domaga si naprawienia szkody po bezskutecznym upywie dodatkowego terminu, nie krtszego ni sze miesicy. 2. Jeeli wskutek okolicznoci, za ktre nabywca lub licencjobiorca ponosi odpowiedzialno, utwr nie zosta udostpniony publicznoci, twrca moe si domaga, zamiast naprawienia poniesionej szkody, podwjnego wynagrodzenia w stosunku do okrelonego w umowie o rozpowszechnienie utworu, chyba e licencja jest niewyczna. 3. Przepisw ust. 1 i 2 nie stosuje si do utworw architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych. Art. 58. Jeeli publiczne udostpnienie utworu nastpuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, ktrym twrca mgby susznie si sprzeciwi, moe on po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia odstpi od umowy lub j wypowiedzie. Twrcy przysuguje prawo do wynagrodzenia okrelonego umow. Art. 59. Jeeli ustawa nie stanowi inaczej, kada ze stron odstpujc od umowy lub wypowiadajc j moe da od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta otrzymaa z tytuu umowy. Art. 60. 1. Korzystajcy z utworu jest obowizany umoliwi twrcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jeeli wniesione w zwizku z nadzorem zmiany w utworze s niezbdne i wynikaj z okolicznoci od twrcy

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 21/21

niezalenych, koszty ich wprowadzenia obciaj nabywc autorskich praw majtkowych lub licencjobiorc. 2. Jeeli twrca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uwaa si, e wyrazi zgod na rozpowszechnianie utworu. 3. Jeeli ustawa lub umowa nie stanowi inaczej, za wykonanie nadzoru autorskiego nie przysuguje twrcy odrbne wynagrodzenie. 4. Twrcy utworu plastycznego przysuguje prawo do sprawowania odpatnego nadzoru autorskiego. 5. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami architektonicznymi i architektoniczno-urbanistycznymi reguluj odrbne przepisy. Art. 61. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twrcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. Art. 62. 1. Twrca moe w zbiorowej publikacji swych utworw umieci utwory, o ktrych publikacj zawar odrbn umow. 2. Umowa o zbiorowe wydanie utworw nie obejmuje prawa publikacji poszczeglnych utworw, chyba e postanowiono w niej inaczej. Art. 63. Jeeli umowa obejmuje sporzdzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostpnienia publicznoci, twrcy nale si egzemplarze autorskie w liczbie okrelonej w umowie. Art. 64. Umowa zobowizujca do przeniesienia autorskich praw majtkowych przenosi na nabywc, z chwil przyjcia utworu, prawo do wycznego korzystania z utworu na okrelonym w umowie polu eksploatacji, chyba e postanowiono w niej inaczej. Art. 65. W braku wyranego postanowienia o przeniesieniu prawa, uwaa si, e twrca udzieli licencji. Art. 66. 1. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie piciu lat na terytorium pastwa, w ktrym licencjobiorca ma swoj siedzib, chyba e w umowie postanowiono inaczej. 2. Po upywie terminu, o ktrym mowa w ust. 1, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 22/22

Art. 67. 1. Twrca moe udzieli upowanienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z okreleniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. 2. Jeeli umowa nie zastrzega wycznoci korzystania z utworu w okrelony sposb (licencja wyczna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twrc upowanienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyczna). 3. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie moe upowani innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. 4. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wycznej moe dochodzi roszcze z tytuu naruszenia autorskich praw majtkowych, w zakresie objtym umow licencyjn. 5. Umowa licencyjna wyczna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewanoci. Art. 68. 1. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twrca moe j wypowiedzie z zachowaniem terminw umownych, a w ich braku na rok naprzd, na koniec roku kalendarzowego. 2. Licencj udzielon na okres duszy ni pi lat uwaa si, po upywie tego terminu, za udzielon na czas nieoznaczony. Rozdzia 6 Przepisy szczeglne dotyczce utworw audiowizualnych Art. 69. Wsptwrcami utworu audiowizualnego s osoby, ktre wniosy wkad twrczy w jego powstanie, a w szczeglnoci: reyser, operator obrazu, twrca adaptacji utworu literackiego, twrca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworw muzycznych lub sowno-muzycznych oraz twrca scenariusza. Art. 70. 1. Domniemywa si, e producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie ju istniejcego utworu wyczne prawa majtkowe do eksploatacji tych utworw w ramach utworu audiowizualnego jako caoci. [2. Gwny reyser, operator obrazu, twrcy scenariusza, twrcy innych utworw literackich lub muzycznych, ktre stworzone zostay do utworu audiowizualnego lub w nim wykorzystane, oraz artyci wykonawcy s uprawnieni do: 1) wynagrodzenia proporcjonalnego do wpyww z tytuu wywietlania utworu audiowizualnego w kinach; 2) stosownego wynagrodzenia z tytuu najmu egzemplarzy utworw audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania;

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 23/23

3) stosownego wynagrodzenia z tytuu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne rodki publicznego udostpniania utworw; 4) stosownego wynagrodzenia z tytuu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do wasnego uytku osobistego.]
ust. 2 niezgodny z Konstytucj - wyrok TK (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658), traci moc z dniem 6 czerwca 2007 r.

21. Wsptwrcy utworu audiowizualnego oraz artyci wykonawcy s uprawnieni do: 1) wynagrodzenia proporcjonalnego do wpyww z tytuu wywietlania utworu audiowizualnego w kinach; 2) stosownego wynagrodzenia z tytuu najmu egzemplarzy utworw audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania; 3) stosownego wynagrodzenia z tytuu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne rodki publicznego udostpniania utworw; 4) stosownego wynagrodzenia z tytuu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do wasnego uytku osobistego. 3. Korzystajcy z utworu audiowizualnego wypaca wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 21, za porednictwem waciwej organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 4. Stosowne wynagrodzenie za korzystanie z polskiego utworu audiowizualnego za granic lub zagranicznego utworu audiowizualnego w Rzeczypospolitej Polskiej moe by ustalone ryczatowo. Art. 71. Producent moe bez zgody twrcw utworu audiowizualnego dokonywa tumacze na rne wersje jzykowe. Art. 72. Twrca utworu zamwionego do utworu audiowizualnego moe, po upywie piciu lat od przyjcia zamwionego utworu, zezwoli na rozpowszechnianie tego utworu w innym utworze audiowizualnym, jeeli w tym terminie nie doszo do rozpowszechnienia utworu audiowizualnego z jego utworem. Strony mog skrci ten termin. Art. 73. Prawo do nadzoru autorskiego moe by wykonywane tylko w stosunku do ostatecznej wersji utworu audiowizualnego. Rozdzia 7 Przepisy szczeglne dotyczce programw komputerowych Art. 74. 1. Programy komputerowe podlegaj ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziau nie stanowi inaczej.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 24/24

2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyraenia. Idee i zasady bdce podstaw jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstaw czy, nie podlegaj ochronie. 3. Prawa majtkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku pracy przysuguj pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. 4. Autorskie prawa majtkowe do programu komputerowego, z zastrzeeniem przepisw art. 75 ust. 2 i 3, obejmuj prawo do: 1) trwaego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w caoci lub w czci jakimikolwiek rodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktrym dla wprowadzania, wywietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbdne jest jego zwielokrotnienie, czynnoci te wymagaj zgody uprawnionego; 2) tumaczenia, przystosowywania, zmiany ukadu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, ktra tych zmian dokonaa; 3) rozpowszechniania, w tym uyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii. Art. 75. 1. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, czynnoci wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 nie wymagaj zgody uprawnionego, jeeli s niezbdne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania bdw przez osob, ktra legalnie wesza w jego posiadanie. 2. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego: 1) sporzdzenie kopii zapasowej, jeeli jest to niezbdne do korzystania z programu komputerowego. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie moe by uywana rwnoczenie z programem komputerowym; 2) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osob posiadajc prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jeeli, bdc do tych czynnoci upowaniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wywietlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego; 3) zwielokrotnianie kodu lub tumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2, jeeli jest to niezbdne do uzyskania informacji koniecznych do osignicia wspdziaania niezalenie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile zostan spenione nastpujce warunki: a) czynnoci te dokonywane s przez licencjobiorc lub inn osob uprawnion do korzystania z egzemplarza programu komputerowego bd przez inn osob dziaajc na ich rzecz, b) informacje niezbdne do osignicia wspdziaania nie byy uprzednio atwo dostpne dla osb, o ktrych mowa pod lit. a, c) czynnoci te odnosz si do tych czci oryginalnego programu komputerowego, ktre s niezbdne do osignicia wspdziaania.
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 25/25

3. Informacje, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 3, nie mog by: 1) wykorzystane do innych celw ni osignicie wspdziaania niezalenie stworzonego programu komputerowego; 2) przekazane innym osobom, chyba e jest to niezbdne do osignicia wspdziaania niezalenie stworzonego programu komputerowego; 3) wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyraenia lub do innych czynnoci naruszajcych prawa autorskie. Art. 76. Postanowienia umw sprzeczne z art. 75 ust. 2 i 3 s niewane. Art. 77. Do programw komputerowych nie stosuje si przepisw art. 16 pkt 35, art. 20, art. 23, art. 231, art. 27, art. 28, art. 30, art. 331335, art. 49 ust. 2, art. 56, art. 60 i art. 62. Art. 771. Uprawniony moe domaga si od uytkownika programu komputerowego zniszczenia posiadanych przez niego rodkw technicznych (w tym programw komputerowych), ktrych jedynym przeznaczeniem jest uatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpiecze programu. Art. 772. Ochrona przyznana bazom danych speniajcym cechy utworu nie obejmuje programw komputerowych uywanych do sporzdzenia lub obsugi baz danych dostpnych przy pomocy rodkw elektronicznych. Rozdzia 8 Ochrona autorskich praw osobistych Art. 78. 1. Twrca, ktrego autorskie prawa osobiste zostay zagroone cudzym dziaaniem, moe da zaniechania tego dziaania. W razie dokonanego naruszenia moe take da, aby osoba, ktra dopucia si naruszenia, dopenia czynnoci potrzebnych do usunicia jego skutkw, w szczeglnoci aby zoya publiczne owiadczenie o odpowiedniej treci i formie. Jeeli naruszenie byo zawinione, sd moe przyzna twrcy odpowiedni sum pienin tytuem zadouczynienia za doznan krzywd lub na danie twrcy zobowiza sprawc, aby uici odpowiedni sum pienin na wskazany przez twrc cel spoeczny. 2. Jeeli twrca nie wyrazi innej woli, po jego mierci z powdztwem o ochron autorskich praw osobistych zmarego moe wystpi maonek, a w jego braku kolejno: zstpni, rodzice, rodzestwo, zstpni rodzestwa. 3. Jeeli twrca nie wyrazi innej woli, osoby wymienione w ust. 2 s uprawnione w tej samej kolejnoci do wykonywania autorskich praw osobistych zmarego twrcy.
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 26/26

4. Jeeli twrca nie wyrazi innej woli, z powdztwem, o ktrym mowa w ust. 2, moe rwnie wystpi stowarzyszenie twrcw waciwe ze wzgldu na rodzaj twrczoci lub organizacja zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, ktra zarzdzaa prawami autorskimi zmarego twrcy. Rozdzia 9 Ochrona autorskich praw majtkowych Art. 79. 1. Uprawniony, ktrego autorskie prawa majtkowe zostay naruszone, moe da od osoby, ktra naruszya te prawa: 1) zaniechania naruszania; 2) usunicia skutkw naruszenia; 3) naprawienia wyrzdzonej szkody: a) na zasadach oglnych albo b) poprzez zapat sumy pieninej w wysokoci odpowiadajcej dwukrotnoci, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotnoci stosownego wynagrodzenia, ktre w chwili jego dochodzenia byoby nalene tytuem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 4) wydania uzyskanych korzyci. 2. Niezalenie od roszcze, okrelonych w ust. 1, uprawniony moe si domaga: 1) jednokrotnego albo wielokrotnego ogoszenia w prasie owiadczenia odpowiedniej treci i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomoci czci albo caoci orzeczenia sdu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposb i w zakresie okrelonym przez sd; 2) zapaty przez osob, ktra naruszya autorskie prawa majtkowe, odpowiedniej sumy pieninej, nie niszej ni dwukrotna wysoko uprawdopodobnionych korzyci odniesionych przez sprawc z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o ktrym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostao dokonane w ramach dziaalnoci gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we wasnym imieniu, choby na cudzy rachunek. 3. Sd moe nakaza osobie, ktra naruszya autorskie prawa majtkowe, na jej wniosek i za zgod uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapat stosownej sumy pieninej na rzecz uprawnionego, jeeli zaniechanie naruszania lub usunicie skutkw naruszenia byoby dla osoby naruszajcej niewspmiernie dotkliwe. 4. Sd, rozstrzygajc o naruszeniu prawa, moe orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz rodkach i materiaach uytych do ich wytworzenia, w szczeglnoci moe orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet nalenego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekajc, sd uwzgldnia wag naruszenia oraz interesy osb trzecich. 5. Domniemywa si, e rodki i materiay, o ktrych mowa w ust. 4, s wasnoci osoby, ktra naruszya autorskie prawa majtkowe. 6. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpiecze przed dostpem, zwielokrotnianiem lub rozpo-

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 27/27

wszechnianiem utworu, jeeli dziaania te maj na celu bezprawne korzystanie z utworu. 7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upowanienia jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a take wiadomego rozpowszechniania utworw z bezprawnie usunitymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami. Art. 80. 1. Sd waciwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majtkowych miejsca, w ktrym sprawca wykonuje dziaalno lub w ktrym znajduje si jego majtek, take przed wytoczeniem powdztwa rozpoznaje, nie pniej ni w terminie 3 dni od dnia zoenia w sdzie, wniosek majcego w tym interes prawny: 1) o zabezpieczenie dowodw oraz o zabezpieczenie zwizanych z nimi roszcze; 2) o zobowizanie naruszajcego autorskie prawa majtkowe do udzielenia informacji i udostpnienia okrelonej przez sd dokumentacji majcej znaczenie dla roszcze, o ktrych mowa w art. 79 ust. 1; 3) o zobowizanie innej ni naruszajcy osoby do udzielenia informacji, ktre maj znaczenie dla roszcze, okrelonych w art. 79 ust. 1, o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, iloci i cenie towarw lub usug naruszajcych autorskie prawa majtkowe, jeeli: a) stwierdzono, e posiada ona towary naruszajce autorskie prawa majtkowe, lub b) stwierdzono, e korzysta ona z usug naruszajcych autorskie prawa majtkowe, lub c) stwierdzono, e wiadczy ona usugi wykorzystywane w dziaaniach naruszajcych autorskie prawa majtkowe, lub d) zostaa przez osob okrelon w lit. a, b lub c wskazana jako uczestniczca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarw lub wiadczeniu usug naruszajcych autorskie prawa majtkowe, a powysze dziaania maj na celu uzyskanie bezporednio lub porednio zysku lub innej korzyci ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to dziaa konsumentw bdcych w dobrej wierze. 2. Sd, dopuszczajc dowd lub rozpoznajc wnioski, o ktrych mowa w ust. 1, zapewnia zachowanie tajemnicy przedsibiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych. 3. Od obowizku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, moe uchyli si ten, kto wedug przepisw Kodeksu postpowania cywilnego mgby jako wiadek odmwi zezna lub odpowiedzi na zadane mu pytanie. 4. W uzasadnionych przypadkach sd moe uzaleni wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, od zoenia kaucji. 5. Zaalenia na postanowienia sdu w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1, sd rozpoznaje w terminie 7 dni. 6. Do zabezpieczenia dowodw stosuje si odpowiednio art. 733, art. 742 i art. 744-746 Kodeksu postpowania cywilnego.
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 28/28

Rozdzia 10 Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy rde informacji Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyranego zastrzeenia zezwolenie nie jest wymagane, jeeli osoba ta otrzymaa umwion zapat za pozowanie. 2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeeli wizerunek wykonano w zwizku z penieniem przez ni funkcji publicznych, w szczeglnoci politycznych, spoecznych, zawodowych; 2) osoby stanowicej jedynie szczeg caoci takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Art. 82. Jeeli osoba, do ktrej korespondencja jest skierowana, nie wyrazia innej woli, rozpowszechnianie korespondencji, w okresie dwudziestu lat od jej mierci, wymaga zezwolenia maonka, a w jego braku kolejno zstpnych, rodzicw lub rodzestwa. Art. 83. Do roszcze w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawionej oraz rozpowszechniania korespondencji bez wymaganego zezwolenia osoby, do ktrej zostaa skierowana, stosuje si odpowiednio przepis art. 78 ust. 1; roszcze tych nie mona dochodzi po upywie dwudziestu lat od mierci tych osb. Art. 84. 1. Twrca, a wydawca lub producent na danie twrcy maj obowizek zachowania w tajemnicy rde informacji wykorzystanych w utworze oraz nieujawniania zwizanych z tym dokumentw. 2. Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgod osoby, ktra powierzya tajemnic, lub na podstawie postanowienia waciwego sdu. Rozdzia 11 Prawa pokrewne Oddzia 1 Prawa do artystycznych wykona Art. 85. 1. Kade artystyczne wykonanie utworu lub dziea sztuki ludowej pozostaje pod ochron niezalenie od jego wartoci, przeznaczenia i sposobu wyraenia.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 29/29

2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, s w szczeglnoci: dziaania aktorw, recytatorw, dyrygentw, instrumentalistw, wokalistw, tancerzy i mimw oraz innych osb w sposb twrczy przyczyniajcych si do powstania wykonania. Art. 86. 1. Artycie wykonawcy przysuguje, w granicach okrelonych przepisami ustawy, wyczne prawo do: 1) ochrony dbr osobistych, w szczeglnoci w zakresie: a) wskazywania go jako wykonawcy, z wyczeniem przypadkw, gdy pominicie jest zwyczajowo przyjte, b) decydowania o sposobie oznaczenia wykonawcy, w tym zachowania anonimowoci albo posuenia si pseudonimem, c) sprzeciwiania si jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym zmianom wykonania, ktre mogyby narusza jego dobre imi; 2) korzystania z artystycznego wykonania i rozporzdzania prawami do niego na nastpujcych polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wytwarzania okrelon technik egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz technik cyfrow, b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na ktrych artystyczne wykonanie utrwalono wprowadzania do obrotu, uyczania lub najmu egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposb inny ni okrelony w lit. b nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba e s one dokonywane za pomoc wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a take publicznego udostpniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposb, aby kady mg mie do niego dostp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. Artycie wykonawcy suy prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania lub za rozporzdzanie prawami do takiego wykonania okrelone w umowie albo przyznane w przepisach ustawy. 3. W przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania artystycznego wykonania za pomoc wprowadzonego do obrotu egzemplarza, artycie wykonawcy przysuguje prawo do stosownego wynagrodzenia. Art. 87. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, zawarcie przez artyst wykonawc z producentem utworu audiowizualnego umowy o wspudzia w realizacji utworu audiowizualnego przenosi na producenta prawa do rozporzdzania i korzystania z wykonania, w ramach tego utworu audiowizualnego, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji. Art. 88. Prawo artysty wykonawcy nie narusza prawa autorskiego do wykonywanego utworu.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 30/30

Art. 89. Prawo, o ktrym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, wygasa z upywem pidziesiciu lat nastpujcych po roku, w ktrym artystyczne wykonanie ustalono. Jeeli jednak w tym czasie nastpia publikacja utrwalenia tego wykonania lub jego publiczne odtworzenie, okres ochrony liczy si od tych zdarze, a gdy miay miejsce obydwa od tego z nich, ktre miao miejsce wczeniej. Art. 90. Przepisy ustawy stosuje si do artystycznych wykona, ktre: 1) dokonane zostay przez obywatela polskiego albo osob zamieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 1 1 ) dokonane zostay przez obywatela pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, lub pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub 2) zostay ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 3) zostay opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 4) s chronione na podstawie umw midzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umw. Art. 91. Domniemywa si, e kierownik zespou jest umocowany do reprezentowania praw do zespoowego artystycznego wykonania. Domniemanie to stosuje si odpowiednio do czci artystycznego wykonania majcych samodzielne znaczenie. Art. 92. Do artystycznych wykona stosuje si odpowiednio przepisy art. 810, 12, 18, 21, 211, 4145, 4749, 5255, 5759, 6268, 71 i 78. Art. 93. Do prawa do artystycznego wykonania stosuje si odpowiednio przepisy art. 15a oraz art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuczego. Oddzia 2 Prawa do fonogramw i wideogramw Art. 94. 1. Fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dwikowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych. 2. Wideogramem jest pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazw, z dwikiem lub bez, niezalenie od tego, czy stanowi ono utwr audiowizualny.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 31/31

3. Domniemywa si, e producentem fonogramu lub wideogramu jest osoba, pod ktrej nazwiskiem lub firm (nazw) fonogram lub wideogram zosta po raz pierwszy sporzdzony. 4. Bez uszczerbku dla praw twrcw lub artystw wykonawcw, producentowi fonogramu lub wideogramu przysuguje wyczne prawo do rozporzdzania i korzystania z fonogramu lub wideogramu w zakresie: 1) zwielokrotniania okrelon technik; 2) wprowadzenia do obrotu; 3) najmu oraz uyczania egzemplarzy; 4) publicznego udostpniania fonogramu lub wideogramu w taki sposb, aby kady mg mie do niego dostp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 5. W przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub wideogramu, producentowi przysuguje prawo do stosownego wynagrodzenia. Art. 95. 1. Prawo, o ktrym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z upywem pidziesiciu lat nastpujcych po roku, w ktrym fonogram lub wideogram zosta sporzdzony. 2. Jeeli w okresie, o ktrym mowa w ust. 1, fonogram zosta opublikowany, prawo, o ktrym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z upywem pidziesiciu lat nastpujcych po roku, w ktrym fonogram zosta opublikowany. 3. Jeeli w okresie, o ktrym mowa w ust. 1, fonogram nie zosta opublikowany i jeeli w tym okresie zosta rozpowszechniony, prawo, o ktrym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z upywem pidziesiciu lat nastpujcych po roku, w ktrym fonogram zosta rozpowszechniony. 4. Jeeli w okresie, o ktrym mowa w ust. 1, wideogram zosta opublikowany lub rozpowszechniony, prawo, o ktrym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z upywem pidziesiciu lat nastpujcych po roku, w ktrym miao miejsce pierwsze z tych zdarze. Art. 951. 1. Do fonogramw stosuje si odpowiednio przepis art. 21 ust. 1, chyba e nadawanie odbywa si na podstawie umowy z uprawnionym. 2. Do fonogramw i wideogramw stosuje si odpowiednio przepisy art. 211. Art. 96. Przepisy ustawy stosuje si do fonogramw i wideogramw: 1) ktrych producent ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub siedzib, lub 1 1 ) ktrych producent ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego miejsce zamieszkania lub siedzib, lub 2) ktre s chronione na podstawie umw midzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umw.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 32/32

Oddzia 3 Prawa do nada programw Art. 97. Bez uszczerbku dla praw twrcw, artystw wykonawcw, producentw fonogramw i wideogramw, organizacji radiowej lub telewizyjnej przysuguje wyczne prawo do rozporzdzania i korzystania ze swoich nada programw w zakresie: 1) utrwalania; 2) zwielokrotniania okrelon technik; 3) nadawania przez inn organizacj radiow lub telewizyjn; 4) reemitowania; 5) wprowadzania do obrotu ich utrwale; 6) odtwarzania w miejscach dostpnych za opat wstpu; 7) udostpniania ich utrwale w taki sposb, aby kady mg mie do nich dostp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Art. 98. Prawo, o ktrym mowa w art. 97, ganie z upywem pidziesiciu lat nastpujcych po roku pierwszego nadania programu. Art. 99. Przepisy ustawy stosuje si do nada programw: 1) organizacji radiowej i telewizyjnej, ktra ma siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) organizacji radiowej i telewizyjnej, ktra ma siedzib na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 3) ktre s chronione na podstawie umw midzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umw. Oddzia 31 Prawa do pierwszych wyda oraz wyda naukowych i krytycznych Art. 991. Wydawcy, ktry jako pierwszy w sposb zgodny z prawem opublikowa lub w inny sposb rozpowszechni utwr, ktrego czas ochrony ju wygas, a jego egzemplarze nie byy jeszcze publicznie udostpniane, przysuguje wyczne prawo do rozporzdzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez okres dwudziestu piciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia. Art. 992. Temu, kto po upywie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotowa jego wydanie krytyczne lub naukowe, niebdce utworem, przysuguje wyczne prawo

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 33/33

do rozporzdzania takim wydaniem i korzystania z niego w zakresie, o ktrym mowa w art. 50 pkt 1 i 2, przez okres trzydziestu lat od daty publikacji. Art. 993. Przepisy art. 991 i art. 992 stosuje si odpowiednio do utworw i tekstw, ktre ze wzgldu na czas ich powstania lub charakter nigdy nie byy objte ochron prawa autorskiego. Art. 994. Przy wyznaczaniu czasu ochrony, o ktrym mowa w art. 991 i w art. 992, stosuje si odpowiednio przepisy art. 37 i art. 39. Art. 995. 1. Przepisy ustawy stosuje si do pierwszych wyda: 1) ktrych wydawca ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub siedzib lub 2) ktrych wydawca ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego miejsce zamieszkania lub siedzib, lub 3) ktre s chronione na podstawie umw midzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umw. 2. Przepisy ustawy stosuje si do wyda naukowych i krytycznych, ktre: 1) zostay dokonane przez obywatela polskiego albo osob zamieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) zostay ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 3) zostay opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 4) s chronione na podstawie umw midzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umw. Oddzia 4 Postanowienia wsplne dotyczce praw pokrewnych Art. 100. Wykonywanie praw do artystycznych wykona, fonogramw, wideogramw, nada programw, a take pierwszych wyda oraz wyda naukowych i krytycznych, podlega odpowiednio ograniczeniom wynikajcym z przepisw art. 2335. Art. 101. Do artystycznych wykona, fonogramw, wideogramw, nada programw, pierwszych wyda oraz wyda naukowych i krytycznych stosuje si odpowiednio przepisy art. 1 ust. 4, art. 6, art. 61, art. 8 ust. 2, art. 22, art. 39, art. 51, art. 79 i art. 80.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 34/34

Art. 102. 1. Na kadym egzemplarzu fonogramu lub wideogramu umieszcza si, poza oznaczeniami dotyczcymi autorstwa i artystycznego wykonawstwa, tytuami utworw oraz dat sporzdzenia, nazwisko lub firm (nazw) producenta oraz, w wypadku utrwalenia nadania, nazw organizacji radiowej lub telewizyjnej. 2. Domniemywa si, e egzemplarze niespeniajce wymogw okrelonych w ust. 1 zostay sporzdzone bezprawnie. Art. 103. Spory dotyczce praw pokrewnych nale do waciwoci sdw okrgowych. Rozdzia 12 Organizacje zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi Art. 104. 1. Organizacjami zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zwanymi dalej organizacjami zbiorowego zarzdzania, w rozumieniu ustawy, s stowarzyszenia zrzeszajce twrcw, artystw wykonawcw, producentw lub organizacje radiowe i telewizyjne, ktrych statutowym zadaniem jest zbiorowe zarzdzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnie wynikajcych z ustawy. 2. Do organizacji, o ktrych mowa w ust. 1, stosuje si przepisy prawa o stowarzyszeniach, z tym e: 1) czonkiem organizacji moe by rwnie osoba prawna; 2) podjcie przez organizacje dziaalnoci okrelonej w ustawie wymaga zezwolenia ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 3) nadzr nad organizacjami sprawuje minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 3. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela zezwolenia, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, organizacjom dajcym rkojmi naleytego zarzdzania powierzonymi prawami. 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego zezwolenia, minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wzywa organizacj do usunicia naruszenia w wyznaczonym terminie z zagroeniem cofnicia zezwolenia. 5. Zezwolenie, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, moe by cofnite, jeeli organizacja: 1) nie wykonuje naleycie obowizkw w zakresie zarzdzania powierzonymi jej prawami autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony; 2) narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia. 6. Decyzja ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o udzieleniu lub o cofniciu zezwolenia na podjcie wykonywania przez organi2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 35/35

zacje zbiorowego zarzdzania uprawnie okrelonych w ust. 1 podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Art. 105. 1. Domniemywa si, e organizacja zbiorowego zarzdzania jest uprawniona do zarzdzania i ochrony w odniesieniu do pl eksploatacji objtych zbiorowym zarzdzaniem oraz e ma legitymacj procesow w tym zakresie. Na domniemanie to nie mona si powoa, gdy do tego samego utworu lub artystycznego wykonania roci sobie tytu wicej ni jedna organizacja zbiorowego zarzdzania. 2. W zakresie swojej dziaalnoci organizacja zbiorowego zarzdzania moe si domaga udzielenia informacji oraz udostpnienia dokumentw niezbdnych do okrelenia wysokoci dochodzonych przez ni wynagrodze i opat. Art. 106. 1. Organizacja zbiorowego zarzdzania jest obowizana do jednakowego traktowania praw swoich czonkw oraz innych podmiotw przez siebie reprezentowanych w zakresie zarzdzania tymi prawami lub dochodzenia ich ochrony. 2. Organizacja zbiorowego zarzdzania nie moe, bez wanych powodw, odmwi zgody na korzystanie z utworw lub artystycznych wykona w granicach wykonywanego przez siebie zarzdu. 3. Organizacja zbiorowego zarzdzania nie moe, bez wanych powodw, odmwi podjcia zarzdzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym. Zarzdzanie to wykonuje zgodnie ze swoim statutem. Art. 107. Jeeli na danym polu eksploatacji dziaa wicej ni jedna organizacja zbiorowego zarzdzania, organizacj waciw w rozumieniu ustawy jest organizacja, do ktrej naley twrca lub artysta wykonawca, a gdy twrca lub artysta wykonawca nie naley do adnej organizacji albo nie ujawni swojego autorstwa organizacja wskazana przez Komisj Prawa Autorskiego, o ktrej mowa w art. 108 ust. 1. Art. 108. 1. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powouje Komisj Prawa Autorskiego, zwan dalej Komisj, skadajc si z czterdziestu arbitrw powoywanych w odpowiedniej proporcji spord kandydatw, o ktrych mowa w ust. 2. 2. Kandydatw na czonkw Komisji przedstawiaj organizacje zbiorowego zarzdzania, stowarzyszenia twrcw, artystw wykonawcw, producentw, organizacje zrzeszajce podmioty zajmujce si zawodowo korzystaniem z utworw oraz organizacje radiowe i telewizyjne, w terminie wyznaczonym przez ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Informacj o terminie ogasza si w drukowanych dziennikach prasowych. 3. (utraci moc).*) 4. Do postpowania przed Komisj w sprawach, o ktrych mowa w ust. 3, stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania administracyjnego. Od orzecze
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 36/36

Komisji wydanych w tym trybie suy odwoanie do ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 5. Komisja w skadzie trzyosobowym wyznaczonym z grona arbitrw po jednym przez kad ze stron oraz superarbitra wybranego przez tak wyznaczonych arbitrw rozstrzyga spory dotyczce stosowania tabel, o ktrych mowa w ust. 3, oraz spory zwizane z zawarciem umowy, o ktrej mowa w art. 211 ust. 1. Jeeli jedna ze stron nie wyznaczy arbitra albo arbitrzy nie wyznacz superarbitra, zostan oni wyznaczeni przez ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 6. Do postpowania przed Komisj w sprawach, o ktrych mowa w ust. 5, stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania cywilnego o postpowaniu przed sdem polubownym. 7. Strona niezadowolona z rozstrzygnicia Komisji, o ktrym mowa w ust. 5, moe w terminie 14 dni od dnia dorczenia rozstrzygnicia wnie powdztwo do waciwego sdu okrgowego. 8. Arbitrom za udzia w posiedzeniach Komisji przysuguje wynagrodzenie. 9. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okrela, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady i tryb dziaania Komisji, wysoko wynagrodzenia, o ktrym mowa w ust. 8, wysoko opat za postpowanie przed Komisj oraz zasady ich wnoszenia. Art. 109. Postanowienia umowne mniej korzystne dla twrcw, ni wynikaoby to z tabel, o ktrych mowa w art. 108 ust. 3, s niewane, a ich miejsce zajmuj odpowiednie postanowienia tych tabel. Art. 110. Wysoko wynagrodze dochodzonych w zakresie zbiorowego zarzdzania przez organizacje zbiorowego zarzdzania powinna uwzgldnia wysoko wpyww osiganych z korzystania z utworw i artystycznych wykona, a take charakter i zakres korzystania z tych utworw i wykona artystycznych. Rozdzia 121. Kontrola produkcji nonikw optycznych Art. 1101. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje kontrol w zakresie produkcji i zwielokrotniania nonikw optycznych, w szczeglnoci w celu zapewnienia ich zgodnoci z udzielonymi przez uprawnionych, na podstawie niniejszej ustawy, upowanieniami.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 37/37

Art. 1102. Przedsibiorca prowadzcy dziaalno gospodarcz w zakresie, o ktrym mowa w art. 1101, jest obowizany do stosowania kodw identyfikacyjnych we wszystkich urzdzeniach i ich elementach, podczas procesu produkcji nonikw optycznych. Art. 1103. 1. Przedsibiorca prowadzcy dziaalno gospodarcz w zakresie, o ktrym mowa w art. 1101, informuje ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o przedmiocie i zakresie prowadzonej dziaalnoci w terminie trzydziestu dni od dnia rozpoczcia tej dziaalnoci. 2. Przedsibiorca przekazuje ministrowi waciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informacje dotyczce: 1) imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu, osb uprawnionych do jego reprezentowania, a take miejsca wykonywania dziaalnoci; 2) posiadanych urzdze do produkcji i zwielokrotniania nonikw optycznych; 3) zastosowanych, we wszystkich urzdzeniach i ich elementach, podczas procesu produkcji, kodach identyfikacyjnych. 3. Przedsibiorca przekazuje, w terminie do dziesitego dnia kadego miesica, informacje za okres miesica poprzedzajcego, dotyczce: 1) zbiorczej wielkoci produkcji i jej rodzaju; 2) wykonywania zamwie poza miejscem prowadzenia dziaalnoci; 3) rozporzdzenia urzdzeniami do produkcji i zwielokrotniania nonikw optycznych. 4. Pierwsze przekazanie przez przedsibiorc informacji, o ktrych mowa w ust. 3, nastpuje w terminie do dziesitego dnia miesica nastpujcego po miesicu przekazania przez przedsibiorc informacji, o ktrych mowa w ust. 1, za okres od dnia rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej w zakresie, o ktrym mowa w art. 1101, nie duszy jednak ni dwa poprzednie miesice. 5. Przedsibiorca niezwocznie informuje ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wszelkich zmianach informacji, o ktrych mowa w ust. 2. 6. Informacje s skadane na formularzach. 7. Przedsibiorca przechowuje dokumentacj stanowic podstaw sporzdzenia informacji, o ktrych mowa w ust. 2 i 3, przez okres piciu lat. Art. 1104. 1. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi rejestr informacji, o ktrych mowa w art. 1103. 2. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela kademu, kto ma w tym interes prawny, informacji zawartych w rejestrze, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych, w zakresie niezbdnym do dochodzenia ich ochrony.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 38/38

3. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okrela, w drodze rozporzdzenia: 1) sposb prowadzenia rejestru informacji, tryb przekazywania informacji przez przedsibiorc oraz wzory formularzy, 2) rodzaje kodw identyfikacyjnych zgodnych ze standardami midzynarodowymi w tym zakresie, uwzgldniajc konieczno zapewnienia przejrzystoci zapisu informacji znajdujcych si w rejestrze oraz nieobcianie przedsibiorcy nadmiernymi utrudnieniami w zakresie prowadzonej dziaalnoci. Art. 1105. 1. W ramach sprawowanej kontroli minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego moe, w kadym czasie, z uwzgldnieniem przepisw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, zarzdzi przeprowadzenie kontroli dziaalnoci przedsibiorcy w zakresie zgodnoci ze stanem faktycznym informacji, o ktrych mowa w art. 1103. 2. Kontrol przeprowadza kontroler na podstawie pisemnego, imiennego upowanienia zawierajcego wskazanie przedsibiorcy, przedmiotu, zakresu i terminu rozpoczcia i zakoczenia kontroli oraz dowodu tosamoci. 3. Przedsibiorca udostpnia na danie kontrolera wszystkie dokumenty i materiay niezbdne do przeprowadzenia kontroli. 4. Kontroler ma prawo do: 1) wstpu na teren nieruchomoci, do obiektu, lokalu lub ich czci nalecych do przedsibiorcy prowadzcego dziaalno gospodarcz w zakresie, o ktrym mowa w art. 1101; 2) wgldu do dokumentw zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej bdcej przedmiotem kontroli, z zachowaniem przepisw o ochronie tajemnic ustawowo chronionych; 3) dania od pracownikw ustnych i pisemnych wyjanie; 4) zabezpieczania dowodw. Art. 1106. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli. 2. Protok kontroli sporzdza si w dwch egzemplarzach; jeden egzemplarz otrzymuje przedsibiorca. 3. Protok kontroli podpisuj kontroler i przedsibiorca. 4. W przypadku odmowy albo niemoliwoci podpisania protokou kontroli przez przedsibiorc protok podpisuje tylko kontroler, dokonujc w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie albo o przyczynach uniemoliwiajcych podpisanie protokou kontroli. Art. 1107. 1. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sporzdza w terminie 30 dni od dnia podpisania protokou kontroli wystpienie pokontrolne, ktre niezwocznie przekazuje przedsibiorcy.
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 39/39

2. Przedsibiorca, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wystpienia pokontrolnego, moe zgosi na pimie zastrzeenia do ustale i wnioskw zawartych w wystpieniu pokontrolnym. Rozdzia 13 Fundusz Promocji Twrczoci Art. 111. 1. Tworzy si Fundusz Promocji Twrczoci, zwany dalej Funduszem. 2. Funduszem dysponuje minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. [3. Fundusz jest pastwowym funduszem celowym nieposiadajcym osobowoci prawnej.] <3. Fundusz jest pastwowym funduszem celowym.> Art. 1111. 1. Podstaw gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, sporzdzany na kady rok budetowy i zatwierdzany przez dysponenta Funduszu. 2. Roczny plan finansowy okrela w szczeglnoci: 1) przychody i wydatki; 2) stan rodkw obrotowych Funduszu na pocztek i koniec roku budetowego; 3) nalenoci i zobowizania. 3. Sprawozdania budetowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporzdza si w terminach i na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach. Art. 112. Przychodami Funduszu s: 1) wpywy okrelone w art. 40; 2) wpywy okrelone w art. 79 ust. 2; 3) dobrowolne wpaty, zapisy i darowizny; 4) inne wpywy. Art. 113. rodki Funduszu przeznacza si na: 1) stypendia dla twrcw; 2) pokrycie w caoci lub w czci kosztw wyda utworw o szczeglnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wyda dla niewidomych; 3) pomoc socjaln dla twrcw.

nowe brzmienie ust. 3 w art. 111 wchodzi w ycie z dn. 1.01.2010 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 40/40

Art. 1131. Do wpat, o ktrych mowa w art. 40, stosuje si przepisy dziau III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pn. zm.3)), z tym e uprawnienia organw podatkowych okrelone w tej ustawie przysuguj ministrowi waciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Art. 114. 1. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasigniciu opinii waciwych stowarzysze twrcw, powouje komisj opiniujc wnioski w sprawie dofinansowania wyda utworw o szczeglnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej, wyda dla niewidomych oraz o przyznanie stypendiw i pomocy socjalnej dla twrcw. 2. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okreli, w drodze rozporzdzenia, podmioty uprawnione do wystpowania z wnioskiem o przyznanie rodkw z Funduszu oraz wymogi formalne, jakim powinien odpowiada wniosek, uwzgldniajc konieczno waciwej realizacji zada Funduszu. Rozdzia 14 Odpowiedzialno karna Art. 115. 1. Kto przywaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w bd co do autorstwa caoci lub czci cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 3. 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twrcy cudzy utwr w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie znieksztaca taki utwr, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. 3. Kto w celu osignicia korzyci majtkowej w inny sposb ni okrelony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne okrelone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowizkw okrelonych w art. 193 ust. 2, art. 20 ust. 14, art. 40 ust. 1 lub ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku. Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwr w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470).
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 41/41

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2. 2. Jeeli sprawca dopuszcza si czynu okrelonego w ust. 1 w celu osignicia korzyci majtkowej, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3. 3. Jeeli sprawca uczyni sobie z popeniania przestpstwa okrelonego w ust. 1 stae rdo dochodu albo dziaalno przestpn, okrelon w ust. 1, organizuje lub ni kieruje, podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesicy do lat 5. 4. Jeeli sprawca czynu okrelonego w ust. 1 dziaa nieumylnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku. Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwr w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2. 2. Jeeli sprawca uczyni sobie z popeniania przestpstwa okrelonego w ust. 1 stae rdo dochodu albo dziaalno przestpn, okrelon w ust. 1, organizuje lub ni kieruje, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3. Art. 118. 1. Kto w celu osignicia korzyci majtkowej przedmiot bdcy nonikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5. 2. Jeeli sprawca uczyni sobie z popeniania przestpstwa okrelonego w ust. 1 stae rdo dochodu albo dziaalno przestpn, okrelon w ust. 1, organizuje lub ni kieruje, podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 5. 3. Jeeli na podstawie towarzyszcych okolicznoci sprawca przestpstwa okrelonego w ust. 1 lub 2 powinien i moe przypuszcza, e przedmiot zosta uzyskany za pomoc czynu zabronionego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2. Art. 1181. 1. Kto wytwarza urzdzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpiecze przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworw lub przedmiotw praw
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 42/42

pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi urzdzeniami lub ich komponentami, albo reklamuje je w celu sprzeday lub najmu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 3. 2. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje urzdzenia lub ich komponenty, o ktrych mowa w ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku. Art. 119. Kto uniemoliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu albo odmawia udzielenia informacji przewidzianych w art. 47, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku. Art. 120. (uchylony). Art. 121. 1. W wypadku skazania za czyn okrelony w art. 115, 116, 117, 118 lub 1181, sd orzeka przepadek przedmiotw pochodzcych z przestpstwa, chociaby nie byy wasnoci sprawcy. 2. W wypadku skazania za czyn okrelony w art. 115, 116, 117 lub 118, sd moe orzec przepadek przedmiotw sucych do popenienia przestpstwa, chociaby nie byy wasnoci sprawcy. Art. 122. ciganie przestpstw okrelonych w art. 116 ust. 1, 2 i 4, art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 1181 oraz art. 119 nastpuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 1221. W sprawach o przestpstwa okrelone w art. 115119 pokrzywdzonym jest rwnie waciwa organizacja zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Art. 123. Minister Sprawiedliwoci, w drodze rozporzdzenia, moe wyznaczy sdy rejonowe waciwe do rozpoznawania spraw o przestpstwa, o ktrych mowa w art. 115 119 na obszarze waciwoci danego sdu okrgowego.

2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 43/43

Rozdzia 15 Przepisy przejciowe i kocowe Art. 124. 1. Przepisy ustawy stosuje si do utworw: 1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejciu w ycie; 2) do ktrych prawa autorskie wedug przepisw dotychczasowych nie wygasy; 3) do ktrych prawa autorskie wedug przepisw dotychczasowych wygasy, a ktre wedug niniejszej ustawy korzystaj nadal z ochrony, z wyczeniem okresu midzy wyganiciem ochrony wedug ustawy dotychczasowej i wejciem w ycie niniejszej ustawy. Ustawa nie narusza wasnoci egzemplarzy utworw rozpowszechnionych przed dniem jej wejcia w ycie. 2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje si do utworw obywateli obcych stale zamieszkaych za granic, pod warunkiem wzajemnoci. 3. (uchylony). 4. Postanowienia umw, zawartych przed dniem wejcia w ycie ustawy, sprzeczne z przepisami art. 75 ust. 2 i 3 s niewane. Art. 125. 1. Przepisy ustawy stosuje si do artystycznych wykona: 1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejciu w ycie; 2) w zakresie korzystania z nich po jej wejciu w ycie, jeeli wedug przepisw niniejszej ustawy korzystaj nadal z ochrony. 2. Ustawa nie narusza wasnoci egzemplarzy, na ktrych utrwalono artystyczne wykonanie przed dniem jej wejcia w ycie. Art. 126. 1. Przepisy ustawy stosuje si do: 1) fonogramw i wideogramw, ktre zostay sporzdzone po jej wejciu w ycie; 2) programw radiowych i telewizyjnych, ktre zostay nadane po jej wejciu w ycie; 3) fonogramw i wideogramw oraz programw radiowych i telewizyjnych, ktre wedug niniejszej ustawy korzystaj nadal z ochrony. 2. Zasady, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje si do korzystania przez szkoy w celach dydaktycznych ze sporzdzonych przed dniem wejcia w ycie ustawy nada, fonogramw i wideogramw niebdcych filmami fabularnymi oraz spektaklami teatralnymi, a take do korzystania z utrwalonych na fonogramach i wideogramach artystycznych wykona. Art. 127. 1. Jeeli rozpoczte przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy korzystanie z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub programu radiowego albo telewizyjnego byo wedug przepisw dotychczasowych dozwolone,
2009-10-09

Kancelaria Sejmu

s. 44/44

natomiast po tej dacie wymaga zezwolenia, to moe by ono dokoczone, pod warunkiem e uprawniony otrzyma stosowne wynagrodzenie. 2. Z zastrzeeniem ust. 3, dokonane przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy czynnoci prawne odnoszce si do prawa autorskiego s skuteczne i podlegaj ocenie wedug przepisw prawa dotychczasowego; odnosi si to rwnie do zdarze innych ni czynnoci prawne. 3. Ustaw stosuje si do umw dugoterminowych, ktre zawarte zostay przed dniem jej wejcia w ycie, w odniesieniu do okresu nastpujcego po tej dacie oraz do zobowiza, ktre powstay przed dniem wejcia w ycie ustawy, w odniesieniu do skutkw prawnych zdarze nastpujcych po tej dacie, nie zwizanych z istot zobowizania. 4. Umowy zawarte przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy nie obejmuj praw pokrewnych, chyba e strony postanowiy inaczej. Art. 1271. Prezes Rady Ministrw, na wniosek ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze zarzdzenia, utworzy zesp do spraw przeciwdziaania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz okreli jego skad, zadania i tryb dziaania. Art. 128. Traci moc ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234, z 1975 r. Nr 34, poz. 184 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 192). Art. 129. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 3 miesicy od dnia ogoszenia, z wyjtkiem przepisu art. 124 ust. 3, ktry wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.

2009-10-09