Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAANRXII/136/11 RADYMIEJSKIEJWCZERWIONCELESZCZYNACH zdnia30wrzenia2011r. wsprawieustaleniazasaditrybukorzystaniazgminnychobiektwiurzdzeuytecznoci publicznejocharakterzesportoworekreacyjnym,bdcychwposiadaniuMiejskiegoOrodka SportuiRekreacjiwCzerwionceLeszczynach Na podstawie art. 40 ust. 2pkt 4, art. 41 ust.

1ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorzdzie gminnym(t.j.Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zpn.zm.)iart.4ust.1pkt2iust.2ustawyzdnia 20grudnia1996r.ogospodarcekomunalnej(t.j.Dz.U.z2011r.Nr45,poz.236zpn.zm.), RadaMiejskawCzerwionceLeszczynachuchwala: 1.Ustali zasady itryb korzystania zgminnych obiektw iurzdze uytecznoci publicznej, ocharakterzesportoworekreacyjnym,bdcychwposiadaniuMiejskiegoOrodkaSportuiRekreacji wCzerwionceLeszczynach,okrelonewzacznikudoniniejszejuchway. 2.UpowaniBurmistrzaGminyiMiastaCzerwionkaLeszczynydoustaleniawysokociopatza korzystaniezgminnychobiektwiurzdzeuytecznocipublicznej,oktrychmowaw1uchway. 3.Traci moc uchwaa nr XLVII/563/10 Rady Miejskiej wCzerwionceLeszczynach zdnia 26 marca2010r.wsprawieustaleniazasadkorzystaniazkrytejpywalniorazkpieliskawCzerwionce Leszczynach. 4.WykonanieUchwaypowierzasiBurmistrzowiGminyiMiastaCzerwionkaLeszczyny. 5.Uchwaa wchodzi wycie po upywie 14 dni od jej ogoszenia wDzienniku Urzdowym Wojewdztwalskiego.

PrzewodniczcyRady Miejskiej drin.MarekProfaska

Id:PISDQIVFIXJZQJWHQVZQNFTCE.Podpisany

Strona1

ZacznikdoUchwayNrXII/136/11 RadyMiejskiejwCzerwionceLeszczynach zdnia30wrzenia2011r. Zasadyitrybkorzystaniazgminnychobiektwiurzdzeuytecznocipublicznej ocharakterzesportoworekreacyjnym,bdcychwposiadaniuMiejskiegoOrodkaSportu iRekreacji 1.Ilekrowniniejszejuchwalemowao: 1)GminielubGminieiMiecierozumiesiprzeztoGminiMiastoCzerwionkaLeszczyny 2)Orodku rozumie si przez to Miejski Orodek Sportu iRekreacji wCzerwionceLeszczynach (MOSiR) 3)Gminnych obiektach iurzdzeniach uytecznoci publicznej rozumie si przez to obiekty iurzdzenia uytecznoci publicznej ocharakterze sportoworekreacyjnym, bdce wposiadaniu MiejskiegoOrodkaSportuiRekreacjiwCzerwionceLeszczynach 4)ImprezierozumiesiprzeztoplanowanezajcienapodstawieUmowyobiektuiurzdzenia przez organizatora wcelu przeprowadzenia spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodw, treningu,pokazulubzabawy. 2.Gminneobiektyiurzdzeniauytecznocipublicznejsoglnodostpne. 3.1.Korzystaniezobiektwiurzdzeuytecznocipublicznejmoeodbywasi: 1)odpatnie, 2)nieodpatnie. 2.W uzasadnionych interesem publicznym przypadkach dopuszcza si udzielenie zniek, ktre spowoduj okrelenie opat na poziomie niszym od kosztw eksploatacji obiektw iurzdze uytecznocipublicznej. 4.Podstaw dokorzystaniazobiektwiurzdzeuytecznocipublicznejjestumowazawarta zOrodkiem. 5.1.Obiekty iurzdzenia uytecznoci publicznej zwyjtkiem krytej pywalni ikpieliska miejskiego udostpniane s nieodpatnie wwymiarze iterminie uzgodnionym zOrodkiem na potrzeby: 1)zaj treningowych iuczestnictwa we wspzawodnictwie sportu modzieowego sekcji MOSiR iklubwsportowychmajcychswojsiedzibwGminieiMiecieCzerwionkaLeszczyny 2)zaj treningowych iuczestnictwa we wspzawodnictwie sportu kwalifikowanego klubw sportowychmajcychswojsiedzibwGminieiMiecieCzerwionkaLeszczyny 3)zajszkolnychdzieciimodzieyzprzedszkoliiszkprowadzonychprzezGminiMiasto 4)zajuczniowskichklubwsportowychmajcychswojsiedzibwGminieiMiecieCzerwionka Leszczyny 5)szkolnego wspzawodnictwa sportowego grup dziecicych imodzieowych zterenu Gminy iMiasta 6)nieodpatnych kursw iszkole organizowanych dla mieszkacw CzerwionkiLeszczyn przez GminiMiastoorazjejjednostkiorganizacyjne 7)imprez sportowych, kulturalnych irekreacyjnych organizowanych przez Gmin iMiasto oraz jej jednostkiorganizacyjne 8)niekomercyjnychimprezsportowych,kulturalnychirekreacyjnychorganizowanychprzezpodmioty realizujcezadaniawasneGminyiMiastaCzerwionkaLeszczyny

Id:PISDQIVFIXJZQJWHQVZQNFTCE.Podpisany

Strona1

9)niekomercyjnych imprez sportowych, kulturalnych irekreacyjnych organizowanych przez organizacjepozarzdowedziaajcenaterenieGminyiMiastaCzerwionkaLeszczyny. 2.Udostpnianie nieodpatnie obiektw iurzdze uytecznoci publicznej dla innych grup niewymienionych wust. 1moe nastpi jedynie za zgod Burmistrza idotyczy wszczeglnoci imprez zleconych przez Gmin lub odbywajcych si pod patronatem Burmistrza Czerwionki Leszczyn. 3.Korzystanie zkrytej pywalni ikpieliska miejskiego odbywa si zgodnie zobowizujcym cennikiemopatzawstpiusugi,zuwzgldnieniemnastpujcychulg: 1)uczniowiekorzystajbezpatniezobiektwnapotrzebyszkolnegowspzawodnictwasportowego dzieciimodzieyzterenuGminy 2)zajcia nauki pywania dla dzieci imodziey zgminnych szk podstawowych, zorganizowane przezGmin,odbywajsinieodpatnie(obowizujeopatazabiletwstpu),napodstawieumowy zawartejmidzyszkoiOrodkiem 3)osoby niepenosprawne zamieszkae na terenie Gminy iMiasta CzerwionkaLeszczyny mog korzysta zKrytej Pywalni oraz Kpieliska nieodpatnie za okazaniem imiennego karnetu wydanego przez Miejski Orodek Sportu iRekreacji wCzerwionceLeszczynach. Podstaw do wydaniakarnetujestaktualneorzeczenieoniepenosprawnociwydaneprzezPowiatowyZesp doSprawOrzekaniaoNiepenosprawnociwRybniku 4)zwalnia si zopat, wgodzinach oglnodostpnych Krytej Pywalni oraz Kpieliska, dzieci wgrupach zorganizowanych objte opiek placwek owiatowych oraz opiekuczo wychowawczychdziaajcychnaterenieGminyiMiastaCzerwionkaLeszczyny. 6.W przypadkach innych ni okrelone w 5obiekty iurzdzenia uytecznoci publicznej udostpniane s odpatnie zgodnie zobowizujcymi cennikami, auzyskane rodki finansowe stanowidochdwasnyGminy. 7.Obiekty iurzdzenia uytecznoci publicznej mog by udostpniane na cele inne ni sportoworekreacyjnenapodstawieUmowyzawartejzOrodkiem. 8.Podstaw zawarcia Umowy okorzystanie zobiektw iurzdze uytecznoci publicznej jest pisemny wniosek, ktry winien zawiera dane ozakresie iczstotliwoci wykorzystania obiektw iurzdzeuytecznocipublicznej,skadanydoOrodka. 9.1.Organizacja zaj sportowych na terenie obiektw bdzie si odbywa na podstawie harmonogramw korzystania zobiektw iurzdze uytecznoci publicznej, zatwierdzanych przez dyrektoraOrodka. 2.Harmonogramy korzystania zobiektw iurzdze uytecznoci publicznej s ustalane na podstawieaktualnychmoliwocitechnicznoorganizacyjnychOrodka. 10.1.DyrektorOrodkaopracowujeregulaminyporzdkoweposzczeglnychobiektwipodaje ichtredopublicznejwiadomocipoprzezichwywieszenienaterenieobiektw. 2.Podmioty korzystajce zobiektw iurzdze uytecznoci publicznej zobowizane s do przestrzeganiazatwierdzonychprzezOrodekregulaminwporzdkowych. 11.1.Dyrektor Orodka nieodpatnie udostpnia miejsca na ekspozycj reklam na obiektach nastpujcympodmiotom: 1)nieodpatniekorzystajcymzobiektwiurzdzeuytecznocipublicznej 2)organizujcymniekomercyjneimprezysportowe,kulturalnelubrekreacyjne. 2.Miejsce,formorazzakrestejekspozycjiwyznaczaOrodek. 12.Podmioty, ktre nieodpatnie korzystaj zobiektw iurzdze uytecznoci publicznej, organizujc niekomercyjne imprezy sportowe, kulturalne irekreacyjne, maj prawo wczasie trwania imprezdosprzedaywasnychmateriawpromocyjnych(pamitekiartykuwsportowych)wmiejscu izakresieuzgodnionymzOrodkiem.

Id:PISDQIVFIXJZQJWHQVZQNFTCE.Podpisany

Strona2