Vous êtes sur la page 1sur 5

UCHWAA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia grudnia 2011 r.

Projekt

w sprawie polityki Rzeczypospolitej Polskiej w zwizku z kryzysem Unii Europejskiej

Zwaywszy na to, e kryzys finansowy i gospodarczy dotykajcy niektre pastwa czonkowskie Unii Walutowej i Gospodarczej stanowi obecnie najwiksze wyzwanie dla Unii Europejskiej i jej pastw Czonkowskich, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:

Potwierdza zaangaowanie

Rzeczypospolitej

w trwanie

i umacnianie

Unii

Europejskiej jako organizacji midzynarodowej powstaej dziki dobrowolnemu porozumieniu suwerennych pastw narodowych, ktre wsplnie buduj i chroni obszar pokoju, bezpieczestwa i wsppracy politycznej, spoecznej, kulturalnej i gospodarczej w Europie;

Przypomina,

to

pastwa

narodowe

pozostaj

wadcami

traktatw

konstytuujcych Uni Europejsk; Deklaruje yczliwo i zrozumienie dla pastw Unii Europejskiej uczestniczcych w Unii Walutowej i Gospodarczej, ktre wsplnie d do przezwycienia jej kryzysu; Stwierdza, e brak jest jakichkolwiek przesanek zwizanych z interesem narodowym do czonkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Walutowej i Gospodarczej;

Oznajmia, e do przystpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Walutowej i Gospodarczej konieczna jest zgoda Narodu Polskiego wyraona w drodze referendum powszechnego; Wskazuje na to, e jedynym rdem prawomocnoci prawnej i politycznej instytucji wsplnotowych Unii Europejskiej jest prawo pierwotne Unii Europejskiej, z czego wynika, e kompetencje i zadania tych instytucji nie mog by zmieniane na mocy pozatraktatowych porozumie midzynarodowych; Przypomina, e zgodnie z art. 90 Konstytucji RP kompetencje wadzy pastwowej w niektrych sprawach mog by przekazane wycznie organizacji midzynarodowej lub organowi midzynarodowemu, a ratyfikacja takiej umowy midzynarodowej wymaga szczeglnego, przewidzianego w tym artykule trybu ratyfikacji; Uznaje, e w obecnym stanie rzeczy Unia Europejska jest i pozostaje jedyn organizacj midzynarodow, ktrej wadze pastwowe RP mog przekazywa swoje kompetencje w niektrych sprawach; Wskazuje na to, e wobec koniecznoci prowadzenia zgodnej z interesem Rzeczpospolitej Polskiej polityki kursowej oraz niedostatku kapitau na inwestycje suce rozwojowi Rzeczpospolitej nie istnieje moliwo uszczuplenia rezerwy walutowej Narodowego Banku Polskiego naw zwizku z realizacj innych celw; Apeluje do Rady Ministrw i Prezydenta RP o intensyfikacj wsppracy midzynarodowej w ramach grupy Wyszehradzkiej i szerzej pastw czonkowskich Unii Europejskiej z regionu Europy rodkowo- Wschodniej; Zwraca si do Marszaka Sejmu o podjcie dziaa sucych intensyfikacji wsppracy midzyparlamentarnej pastw czonkowskich Unii Europejskiej z regionu Europy rodkowo-Wschodniej;

UZASADNIENIE Kryzys finansowy i gospodarczy strefy euro doprowadzi do politycznego i instytucjonalnego kryzysu w Unii Europejskiej. De facto Unia rzdzona jest dzisiaj metod

pozatraktatow, dziki ktrej decyzje podejmowane przez Niemcy po konsultacjach z Francj implementowane s dziki instytucjom wsplnotowym i midzynarodowym. Politycznoinstytucjonalny konglomerat rzdzcy UE przybra form tzw. Grupy Frankfurckiej. Jest oczywiste, e taki stan rzeczy ma charakter przejciowy, std wysiki majce na celu utworzenie nowej struktury polityczno-instytucjonalnej, ktrej ksztat niejasny i wysoce niespjny sygnalizuj deklaracje intencji zoone podczas Rady Europejskiej w dniu 9 grudnia br.

Obecny kryzys Unii Europejskiej wskazuje na zasadniczy bd jakim byo odchodzenie w ostatnim okresie od koncepcji Europy Ojczyzn, dziki ktrej Unia przez dziesiciolecia sprawnie funkcjonowaa i odnosia sukcesy. Polska polityka europejska podczas obecnego kryzysu, z ktrego wyoni si nowy ksztat Europy i Unii Europejskiej, pozbawiona jest busoli wiadomoci strategicznych uwarunkowa i strategicznych celw, do ktrych naley dy. Z jednej strony padaj deklaracje celw i de oderwanych od polskiego interesu narodowego i realiw europejskich ( przykadem jest berliskie wystpienie min. Radosawa Sikorskiego), z drugiej mamy do czynienia z polityk oportunistycznego dostosowania si, czego przykadem jest stanowisko zajte przez premiera Donalda Tuska podczas ostatniej Rady Europejskiej, kiedy zoy on deklaracje intencji bez przeprowadzenia konsultacji z polskim parlamentem.

Jedn z przyczyn braku busoli dla polskiej polityki europejskiej jest gboki i intensywny konflikt polityczny w Polsce. Obejmuje on polityk zagraniczn, w tym polityk Polski wewntrz Unii Europejskiej. Nie wydaje nam si moliwa odbudowa tak mocnego i szerokiego konsensusu gwnych si politycznych w kwestii polityki europejskiej, jaki istnia w Polsce przed 2004 rokiem. Intencj wnioskodawcw jest wycznie doprowadzenie do przyjcia przez Sejm minimalnych warunkw brzegowych polskiej polityki europejskiej z pen wiadomoci, e szereg celw moe i bdzie pozostawa w obszarze bardzo gorcego sporu. Wnioskodawcom wydaje si najbardziej istotne podkrelenie zaangaowania Polski w trwanie i rozwj Unii Europejskiej jako organizacji midzynarodowej zrzeszajcej suwerenne pastwa narodowe, tworzce instytucje wsplnotowe, i budujcej obszar pokoju,

bezpieczestwa i wsppracy. Podkrelenie, ze Unia Europejska jest organizacj midzynarodow oznacza zarazem mocne przeciwstawienie si koncepcjom federalistycznym, prbom przeksztacenia Unii w struktur pastwow lub quasi-pastwow w rodzaju Stanw Zjednoczonych Europy, w ktrych pastwa narodowe maja taki zakres wadzy i kompetencji jak stanu federacji, ktr s Stany Zjednoczone Ameryki Pnocnej. Wskazanie na rozczno funkcjonowania Unii Europejskiej i Unii Walutowej i Gospodarczej w obecnym kontekcie oznacza, e dla Polski nawet gbokie perturbacje wcznie z rozpadem strefy euro nie oznaczaj rozpadu Unii Europejskiej. Unia Europejska istniaa i odnosia sukcesy przed powstaniem strefy euro i powinna istnie i rozwija si, nawet jeli eksperyment w postaci Unii Walutowej i Gospodarczej zakoczy si niepowodzeniem. W opinii wnioskodawcw eksperyment w postaci strefy euro od pocztku oparty by na sabych przesankach gospodarczych i politycznych.

Unia Europejska nie moe by zakadnikiem Unii Walutowej i Gospodarczej. Dlatego wnioskodawcy proponuj, by Polska zadeklarowaa yczliwo i zrozumienie dla wysikw podejmowanych przez kraje strefy euro w celu przezwycienia kryzysu, co oznacza, e musz to by ich wysiki dokonywane ich kosztem i na ich rachunek. Ewentualne zakoczenie wtpliwego eksperymentu, jakim od pocztku bya strefa euro nie powinno prowadzi do zakwestionowania sensu istnienia Unii Europejskiej. Z polskiego punktu widzenia najistotniejsze jest, by wysiki i decyzje pastw uczestniczcych w strefie euro nie doprowadziy do dezintegracji Unii Europejskiej. Z tego punktu widzenia deklaracje intencji zoone na szczycie 9 grudnia br., take przez polskiego premiera, budz zasadnicze obawy. Deklaracje te wisz w traktowej i w przypadku m.in. Polski konstytucyjnej prni. Zapowiadana zmiana kompetencji instytucji wsplnotowych (Europejskiego Banku Centralnego, Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci) moliwa jest tylko na drodze zmiany prawa pierwotnego UE. Nie mog tego dokona pozatraktatowe porozumienia midzyrzdowe. Zgodnie z Konstytucj RP niektre kompetencje wadz pastwowych mona przekaza wycznie organizacji midzynarodowej lub organowi midzynarodowemu. Albo zatem dy si do pozatraktatowego wzmocnienia kompetencji KE, EBC i ETS, co oznacza pogwacenie traktatw unijnych i Konstytucji RP, albo te ma si na uwadze powoanie nowej, niezalenej

od Unii Europejskiej organizacji midzynarodowej. W obu przypadkach oznacza to dezintegracj Unii Europejskiej.

Wnioskodawcy sprzeciwiaj si zapowiedzianej poyczce pastw Unii Europejskiej dla MFW, z ktrej finansowana byaby akcja ratunkowa dla zagroonych pastw strefy euro. Biorc pod uwag rnice w PKB per capita w przypadku Polski oznaczaoby to wpacenie skadki przez duo uboszego w celu wspomoenia duo bogatszego. Ponadto wielko rezerwy walutowej NBP, z ktrej wygospodarowana miaaby by poyczka, nie powinna w adnym razie by umniejszania. Na koniec listopada br. rezerwa walutowa NBP wynosia 74,3 mld euro. Poniewa na 10 krajw spoza strefy euro miaoby przypa 50 mld euro poyczki, to wedug jedynego moliwego kryterium, czyli wielkoci PKB, skadka Polski wyniosaby kilkanacie mld euro, a w prawdopodobnym przypadku odmowy wpacenia skadki przez Wlk. Brytani na Polsk przypadoby ponad 20 mld euro. Wobec koniecznoci prowadzenia polityki kursowej w celu utrzymania wartoci zotego nie mona pozwoli na tak due zmniejszenie rezerwy walutowej NBP.

Wnioskodawcy uwaaj, e w interesie Polski i Unii Europejskiej ley wzmocnienie w ramach UE roli regionu Europy rodkowo-Wschodniej. Nie jest to moliwe bez aktywnej roli Polski. Polska jest duym krajem europejskim, ktry geograficznie ley na obrzeach granic Unii Europejskiej. Jeli nie chce by politycznie zmarginalizowana musi zczy swe siy z siami innych pastw peryferyjnych.