Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAANRXIV/114/2011

RADYMIASTASTAROGARDGDASKI
zdnia28wrzenia2011r.
wsprawiezmianwbudecieGminyMiejskiejStarogardGdaskina2011rok(zmiana7).
Napodstawieart.18ust.2pkt4,pkt9lit.doraziustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.
U.z2001r.Nr142,poz.1591zpn.zm.),art.211,art.212,art.214,art.215,art.217,art.235,art.237,art.239
ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 zpn. zm.), oraz art. 3i
4ustawy zdnia 13 listopada 2003 r. odochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. z2008r. Nr 88,
poz.539zpn.zm.)uchwalasi,conastpuje:
1.1.Na podstawie zmian zgodnie zzacznikiem nr 1do niniejszej uchway, zwiksza si plan budetu na
2011rokpostroniedochodwokwot1.288.429,z,planpozmianachwynosi:139.235.626,z,wtym:
1)dochodybiece118.553.159,
2)dochodymajtkowe20.682.467,.
2.Napodstawiezmianzgodniezzacznikiemnr2doniniejszejuchway,zwikszasiplanbudetuna2011
rokpostroniewydatkwokwot2.044.217,z,planpozmianachwynosi:152.611.973,z,wtym:
1)wydatkibiece118.511.738,
2)wydatkimajtkowe34.100.235,.
3.Rnica pomidzy dochodami iwydatkami zostaa uwzgldniona wzaczniku nr 3do niniejszej uchway,
ktry dotyczy przychodw irozchodw zwizanych zfinansowaniem niedoboru irozdysponowaniem nadwyki
budetowej.
2.
Napodstawiezmianokrelonychw1uaktualniasitrezacznikwdouchwayNrV/34/2011zdnia16
lutego2011r.wsprawiebudetuGminyMiejskiejStarogardGdaskina2011rokwtensposb,e:
1)trezacznikanr5pozmianieprzedstawiasijakwzacznikunr4doniniejszejuchway,
2)trezacznikanr6pozmianieprzedstawiasijakwzacznikunr5doniniejszejuchway,
3)trezacznikanr7pozmianieprzedstawiasijakwzacznikunr6doniniejszejuchway,
4)trezacznikanr13pozmianieprzedstawiasijakwzacznikunr7doniniejszejuchway,
5)trezacznikanr15pozmianieprzedstawiasijakwzacznikunr8doniniejszejuchway,
6)trezacznikanr16pozmianieprzedstawiasijakwzacznikunr9doniniejszejuchway,
7)trezacznikanr17pozmianieprzedstawiasijakwzacznikunr10doniniejszejuchway,
8)trezacznikanr18pozmianieprzedstawiasijakwzacznikunr11doniniejszejuchway.
3.WykonanieuchwaypowierzasiPrezydentowiMiastaStarogardGdaski.
4.Uchwaa wchodzi wycie zdniem podjcia ipodlega opublikowaniu wDzienniku Urzdowym
WojewdztwaPomorskiego.

PrzewodniczcyRadyMiasta
StarogardGdaski
SawomirRuniak

Id:HZPIIYQLHLQTWOGUMZPPCMYVK.Podpisany

Strona1

ZacznikNr1doUchwayNrXIV/114/2011
RadyMiastaStarogardGdaski
zdnia28wrzenia2011r.
Zalacznik1.pdf
zalacznik_nr_1
ZacznikNr2doUchwayNrXIV/114/2011
RadyMiastaStarogardGdaski
zdnia28wrzenia2011r.
Zalacznik2.pdf
zalacznik_nr_2
ZacznikNr3doUchwayNrXIV/114/2011
RadyMiastaStarogardGdaski
zdnia28wrzenia2011r.
Zalacznik3.pdf
zalacznik_nr_3
ZacznikNr4doUchwayNrXIV/114/2011
RadyMiastaStarogardGdaski
zdnia28wrzenia2011r.
Zalacznik4.pdf
zalacznik_nr_4
ZacznikNr5doUchwayNrXIV/114/2011
RadyMiastaStarogardGdaski
zdnia28wrzenia2011r.
Zalacznik5.pdf
zalacznik_nr_5
ZacznikNr6doUchwayNrXIV/114/2011
RadyMiastaStarogardGdaski
zdnia28wrzenia2011r.
Zalacznik6.pdf
zalacznik_nr_6

Id:HZPIIYQLHLQTWOGUMZPPCMYVK.Podpisany

Strona2

ZacznikNr7doUchwayNrXIV/114/2011
RadyMiastaStarogardGdaski
zdnia28wrzenia2011r.
Zalacznik7.pdf
zalacznik_nr_7
ZacznikNr8doUchwayNrXIV/114/2011
RadyMiastaStarogardGdaski
zdnia28wrzenia2011r.
Zalacznik8.pdf
zalacznik_nr_8
ZacznikNr9doUchwayNrXIV/114/2011
RadyMiastaStarogardGdaski
zdnia28wrzenia2011r.
Zalacznik9.pdf
zalacznik_nr_9
ZacznikNr10doUchwayNrXIV/114/2011
RadyMiastaStarogardGdaski
zdnia28wrzenia2011r.
Zalacznik10.pdf
zalacznik_nr_10
ZacznikNr11doUchwayNrXIV/114/2011
RadyMiastaStarogardGdaski
zdnia28wrzenia2011r.
Zalacznik11.pdf
zalacznik_nr_11

Id:HZPIIYQLHLQTWOGUMZPPCMYVK.Podpisany

Strona3

Centres d'intérêt liés