Vous êtes sur la page 1sur 1

08 A

WTOREK, 27 GRUDNIA 2011

Maopolska
AKCJA DZIENNIKA POLSKIEGO. Rejestracja organizacji poytku publicznego w sdzie to droga przez mk, w ktrej

brak jest jakichkolwiek logicznych i staych regu twierdz prawnicy pomagajcy krakowskim stowarzyszeniom

Chory rejestr czy przepisy?


Instytut Allerhanda organizuje zesp zajmujcy si interwencjami w obronie praw obywatelskich i interesu publicznego. Ma to zwizek z absurdalnymi praktykami instytucji publicznych oraz niefunkcjonalnymi przepisami, ktre zatruwaj ycie Polakom. Bdziemy z tym walczy wyjania Konrad Goszyc z IA. W najbardziej palcych kwestiach instytut wraz z licznymi organizacjami wsppracujcymi, bdzie kierowa listy otwarte i wnioski do rzecznika praw obywatelskich, prezydenta RP, marszaka Sejmu, premiera. Dziaania instytutu zbiene s z tym, co robimy w ramach nowej akcji Dziennika Polskiego owcy absurdw. W oparciu o sygnay od Czytelnikw bdziemy tropi szkodliwe przepisy oraz ze praktyki wadz i instytucji. Pierwszy temat: rejestracja stowarzysze i fundacji o statusie organizacji poytku publicznego (OPP). Wedug rejestrujcych, w tym dowiadczonych prawnikw: istny koszmar. Czemu to tak wane? Bez rejestracji OPP nie mog dziaa, czyli pomaga potrzebujcym: chorym, niepenosprawnym, ubogim, pokrzywdzonym przez los. Problemy z wpisem do Krajowego Rejestru Sdowego ju na starcie podcinaj skrzyda nielicznym w Polsce spoecznikom. Instytut Allerhanda gromadzi najbardziej kuriozalne przypadki. Jest ich wiele. Drog przez mk s prawie wszystkie wpisy OPP do KRS podkrela w licie do instytutu znana krakowska kancelaria. Przykad? Znani i szanowani lekarze, psycholodzy i artyci prowadz od lat powszechnie rozpoznawalne stowarzyszenie pomagajce niepenosprawnym oraz chorym na raka. W zwizku ze zmian przepisw musiao zaktualizowa w KRS informacj o przedmiocie dziaalnoci. Pierwsz prb podjo w 2009 r., drug niedawno. Za kadym razem sd zastosowa inn interpretacj/wykadni tych samych przepisw i oddala wniosek. Pod rygorem utraty statusu OPP da te wielu owiadcze wykraczajcych poza to, co wymieniono w przepisach. Inne stowarzyszenie byo KILKA RAZY wzywane do usunicia brakw. Za kadym razem byy to inne braki, nieuwzgldnione w poprzednim postanowieniu sdu. Czy danie przez sd owiadcze i dokumentw nie wymienionych w przepisach (i na stronie internetowej sdu) nie oznacza jak twierdz czonkowie stowarzyszenia racego wykroczenia poza kompetencje i granice rozpoznania sprawy? Waldemar urek, rzecznik krakowskiego Sdu Okrgowego ds. cywilnych, zapewnia, si przepisy o OPP i podmioty, ktre chciay utrzyma ten status, musiay dostosowa swe statuty do nowych wymogw, skadajc odpowiedni wniosek. Jeli jaka organizacja tego nie zrobia w wymaganym terminie, sd mg j z urzdu wykreli z KRS. Wynikao to z ustawy o KRS oraz ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Przepis ten zosta jednak uchylony przez jeden z artykuw ustawy o dziaalnoci leczniczej i przesta obowizywa 1 lipca 2011 r. Sd nie moe ju wykreli z KRS organizacji, ktra nie dostosowaa postanowie statutu do nowych wymogw. Ustawa nie przewiduje skutkw niedostosowania statutu do wymaga ustawowych. Powoduje przy tym gigantyczne trudnoci interpretacyjne. Odczytanie tych samych przepisw przez dwch rnych sdziw moe by skrajnie odmienne. Z oczywist szkod dla spoecznikw, ktrzy miesicami prbuj dostosowa si do przepisw niejasnych nawet dla samych sdw rejestrowych. Przepisy wymagaj szybkiej interwencji ustawodawcy uwaaj sdziowie. Trzeba je uproci i uczyni atwiejszymi w odbiorze, bo problemy ze zrozumieniem maj nawet dowiadczeni prawnicy. ZBIGNIEW BARTU
zbigniew.bartus@dziennik.krakow.pl

Im wicej przepisw, tym wicej biurokratycznych kd pod nogi spoecznikw

NA TROPIE ABSURDW
Dostrzegasz szkodliwe przepisy lub ze praktyki wadz i instytucji publicznych? Napisz do nass lub zadzwo: 502 333 605

e dotd nie byo sygnaw o tego typu nieprawidowociach. Pracownicy dwch krakowskich wydziaw rejestrowych przyznaj jednak, e przepisy ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o fundacjach s bardzo lakoniczne.

Gdyby byy przejrzyste i szczegowo normoway wymogi dotyczce samego wpisu oraz pniejszych zmian, to wydawanie orzecze byoby zdecydowanie bardziej jednolite ni obecnie mwi sdzia urek. Szczeglnie skomplikowane s przepisy dotyczce statusu organizacji poytku publicznego. Wynika to take z wprowadzanych w ostatnich latach zmian niektre z nich wywoay istny chaos decyzyjny i interpretacyjny. Efekt? Jedna OPP zostanie zarejestrowana, a inna

odejdzie z kwitkiem. To samo dotyczy stowarzysze i fundacji, ktre ju maj status OPP. Jednym sd odbierze w status, stwierdziwszy, e przestay spenia wymogi, a inne zostawi w spokoju. A utrata statusu OPP wie si z powanymi konsekwencjami; przede wszystkim barierami w pozyskiwaniu pienidzy (m.in. z jednego procentu). Z drugiej strony sdziowie podaj przykady radosnej twrczoci parlamentarzystw. Dwa lata temu zmieniy

Krakw kusi naukowcw


NAUKA. Krakw chce sta si prawdziwym zagbiem biotechnologicznym. Do koca 2012 r. kilkaset osb ma tutaj znale prac w tej dziedzinie.

Hazard zgubi modego bankowca w Tarnowie


PRZESTPCZO. Byy pracownik tarnowskiego Alior Banku Maciej P. usysza a 27 zarzutw dotyczcych defraudacji wielkich kwot z lokat.

W porwnaniu z Europ Zachodni wci mamy duo do nadrobienia, ale Maopolska posiada ogromny potencja i chcemy to wykorzysta mwi prof. Kazimierz Strzaka z Wydziau Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, dyrektor Maopolskiego Centrum Biotechnologii, ktre jest wspln inicjatyw Uniwersytetu Jagielloskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Centrum ma powsta do 2013 roku na terenie III Kampusu UJ w Pychowicach. Jego budowa i wyposaenie ma kosztowa 25 mln euro. Uczelnia otrzymaa dofinansowanie na ten cel ze rodkw unijnych. W Maopolskim Centrum Biotechnologii bdzie si mie-

ci sze orodkw badawczych pozwalajcych na badania w rnych obszarach naukowych, ktre do tej pory nie mogy by przeprowadzane ze wzgldu na brak odpowiedniej aparatury. Wrd kilkunastu laboratoriw znajd si m.in. pracownia wirusologiczna, mikrobiologiczna, rentgenograficzna czy pracownia bezpieczestwa ywnoci. W sumie przestrze laboratoryjna zajmie ok. 3,6 tys. m kw. Jak zapewnia prof. Kazimierz Strzaka, bd z nich mogli korzysta nie tylko pracownicy naukowi UJ i UR, ale take innych instytucji badawczych. Liczymy rwnie na wspprac z zagranicznymi orodkami. Z niektrymi jestemy ju w kontakcie, dziki organizowanym w Krakowie kongresom Eurobiotech mwi dyrektor Maopolskiego Centrum Biotechnologii. Do nauk przyrodniczych szkoy wysze staraj si te

przekona przyszych studentw. W ofercie krakowskich uczelni s zarwno stacjonarne, jak i niestacjonarne studia. Obok biotechnologii, mona znale kierunki powicone np. biochemii, inynierii biomedycznej, fizyki technicznej, fizyki medycznej i techniki chemicznej. Naukowym ambicjom Krakowa i Maopolski pomoe rwnie rozwijanie Parku LifeScience. Jeden z budynkw zosta ju w peni zagospodarowany. Prac znalazo tutaj 200 naukowcw, zatrudnianych przez firmy z brany life science mwi Pawe Bachno, prezes zarzdu Jagielloskiego Centrum Innowacji spki Uniwersytetu Jagielloskiego, ktra zarzdza Parkiem LifeScience w krakowskich Pychowicach. Pozostae dwa budynki zostan oddane do uytku do koca 2012 roku. Nie obawiamy si kryzysu gospodar-

FOT. GRZEGORZ ZIEMIASKI

czego. Cay czas zgaszaj si do nas firmy potencjalnie zainteresowane wynajciem tych powierzchni i zatrudnieniem absolwentw uczelni z wyksztaceniem medycznym czy biotechnologicznym dodaje Pawe Bachno. W sumie we wszystkich trzech budynkach pracowa bdzie ok. 600 osb. Koszt caej inwestycji wyniesie blisko 200 mln z. Zapewniamy unikaln w skali kraju infrastruktur zapewnia Pawe Bachno. W pierwszym obiekcie przewidzianomiejscedladuychirednich firm, w drugim tzw. Inkubatorze Biotechnologicznym dla maych i modych przedsibiorstw. W trzecim budynku oprcz laboratoriw znajd si m.in.: kawiarnia widokowa, klub fitness oraz przedszkole dla dzieci naukowcw. KATARZYNA KLIMEKMICHNO
katarzyna.klimek@.dziennik.krakow.pl

Prokuratura zarzuca 28-letniemu bankowcowi popenienie 27 przestpstw, w wyniku ktrych, jak dotd ustalono, przywaszczy sobie ok. 2,4 mln zotych z lokat bankowych. Obsugiwa osoby, ktre powierzyy bankowi due kwoty. Postanowi wzbogaci si ich kosztem, zrywajc w rny sposb lokaty. Maciej P. krad pienidze prawie przez dwa lata i nastpnie traci je (tak przynajmniej utrzymuje) w grach i zakadach bukmacherskich. W jednym przypadku, faszujc podpis, wyczyci konto z 700 tys. z. W pozostaych zabiera mniejsze kwoty, podrabiajc podpisy w poleceniach przeleww bd decyzjach likwidujcych lokaty.

W ledztwie nastpi istotny przeom. Pomocne w tym byy m.in. wyniki wewntrznej kontroli bankowej, dotyczcej obsugi lokat klientw. Mona powiedzie, e poznalimy ju skal tego bezprecedensowego przestpstwa mwi Elbieta Potoczek-Bara, rzeczniczka Prokuratury Okrgowej w Tarnowie. Byy pracownik oddziau Alior Banku w Tarnowie od poowy sierpnia przebywa w areszcie tymczasowym, grozi mu do 10 lat wizienia. Przyznaje si do stawianych mu zarzutw, ale konsekwentnie odmawia skadania wyjanie. ledztwo trwa, nie wszyscy wiadkowie, wrd nich poszkodowani klienci banku, zostali jeszcze przesuchani. Niektrzy przebywali za granic i nie mogli w terminie stawi si w prokuraturze, aby zoy zeznania. (MAB)