Vous êtes sur la page 1sur 7

LISIUNIA A.

ROMANIENKO
Wita Stwosza 37/21 PL 58-120 Wrocaw, Poland 48 508 953 123 ht tp ://lisaroma nienko. tri po d.co m Lroman@ix.netcom.com

CEL

Objcie stanowiska badawczego, ktre pozwolioby mi wykorzysta zarwno moj wiedz teoretyczn, jak i praktyczne dowiadczenie zdobyte w rnych instytucjach.

WYKSZTACENIE
UNIWERSYTET WROCAWSKI [Polska] UNIWERSYTET LUIZJANA [USA] Suchaczka studiw doktoranckich UNIWERSYTET NEW SCHOOL [Nowy Jork, USA] WYDZIA ZARZDZANIA I POLITYKI MIEJSKIEJ Tytu Magistra UNIWERSYTET STANOWY - RUTGERS [Nowy Jork, USA] LIVINGSTON COLLEGE Licencjat
1996-2009 Socjologia Tytu Magistra 1992 Zarzdzanie organizacjami non-profit Polityka Spoeczna Licencjat 1989 Socjologia Studia Feministyczne

SPECJALIZAJA Pe a rynki pracy, socjologia organizacyjna, instytucje Europy rodkowo- Wschodniej,


organizacje typu non-profit, sztuka a ruchy spoeczne i artystyczne, kultura popularna, nauka i technologia

PUBLICATIONS Jestem wyczn autork nastpujcych publikacji ksikowych, artykuw, rozdziaw, recenzji:
Samo-wygnanie na otwartych przestrzeniach: Jednoczenie rozbitych spoecznoci w Dakarze International Journal of Motorcycle Studies [warunkowe przyjcie po wprowadzeniu poprawek] Krgi estetyczne i ustawodawcze zaangaowane w walk o seksualne prawa czowieka w Polsce UNESCO Observatory on Multi-disciplinary Research in the Arts [w druku] Antagonizm, Absurd i Awangarda: Przeamywanie Sowieckiej Opresji za pomoc instrumentw teatralnych przez polski pomaraczowy ruch Solidarnoci International
Review of Social History 52:133-151 2007

Rola zachodnich mediw w powstawaniu i utrzymywaniu si antagonizmw religijnych w Polsce Gunitskiy, Vsevolod (red.) New Currents Ann Arbor, MI: University of Michigan 2002 Teoria podwjnego rynku pracy i instytucjonalizacja targw rolnych: Proces adaptacji zmarginalizowanych robotnikw do nieprzyjaznych warunkw w Luizjanie Journal of
Interdisciplinary Economics 12(4):359-73 2001

Kwestionowanie marksistowskiej alienacji i heglowskiej dialektyki przez przyznawanie si do muzyki techno No Walls Leicester, UK: De Montfort University 2001 Strukturalne ograniczenia w mobilnoci kobiet zajmujcych stanowiska kierownicze w krajach uprzemysowionych Women in Management Review 15(8):415-28 2000 Rnice wynikajce z pci w adaptacji osb pracujcych naukowo w krajach rozwijajcych si na przykadzie Ghany, Kenii i Kerali Women and Technology: Historical, Societal, and
Professional Perspectives Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers 1999

Adaptacja do kultury komputerowej: Technologiczne konsekwencje rozwoju midzynarodowego rozwoju Computer Underground Digest V. 11 (28):3 1999 Holocaust Polski [autor: T. Piotrowski - zlecona recenzja ksiki] Humanity & Society 24 (1): 47 1999

LISA A. RO MANI ENKO


curriculum vitae (strona 2 z 7)

PRZYGOTOWYWANE PUBLIKACJE
Polskie Organizacje Non-profit: Reakcja instytucji na narastajce nierwnoci wynikajce z rozwoju kapitalizmu Kolczykowanie ciaa: Wadza, presti i ekspresja polityczna w amerykaskich miastach Interwencje powstrzymujce rozprzestrzenianie si fundamentalizmu islamskiego w Egipcie

PRACE ZAPREZENTOWANE NA KONFERENCJACH 2008 Midzynarodowa konferencja nt. politycznego Islamu; Beer Shiva, Izrael: Skuteczne
interwencje rozumowe powstrzymujce rekrutacj elit przez fundamentalistw

2008 XIII Konferencja nt. moliwych przyszoci oraz protestw spoecznych; Manchester, Wielka Brytania: Autentyczno, niezaleno i nowa anarchia: ucielenienia sprzeciwu bohemy 2008 IX Europejskie spotkanie badawcze krajw rdziemnomorskich; Florencja, Wochy:
Samo-wygnanie na otwartych przestrzeniach: Jednoczenie rozbitych spoecznoci w Dakarze i zloty motocyklowe MENA"

2007 Konferencja amerykanistyczna; Warszawa, Polska: Przeamywanie nowych systemw


pacyfistycznych przes Ruch Alterglobalization w Amerycze

2007 Spotkanie Midzynarodowego Komitetu Stowarzyszenia Socjologicznego ds. Kobiet, Ateny, Grecja: Systemowe konsekwencje dyskryminacji pci: rodki naprawcze, ktre zawiody i
powstanie demokracji plebiscytowej"

2007 XII Konferencja nt. alternatywnych przyszoci oraz protestw spoecznych; Manchester, Wielka Brytania: Antagonizm, Absurd i Awangarda: Przeamywanie Sowieckiej
Opresji poprzez wykorzystanie instrumentw teatralnych przez polski pomaraczowy ruch Solidarnoci"

2007 Sie bada nad sztuk Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego; HamburgLunburg, Niemcy: Rola kultury wizualnej oraz krgw estetycznych w walce o seksualne prawa
czowieka w Polsce

2006 Cykl wykadw na University College Cork; Cork, Irlandia: Polityczne czynniki uatwiajce
emigracj kobiet z Polski [zaproszony wykadowca]

2006 VI Europejska konferencja powicona problematyce pci; d, Polska: Polska a proporcjonalna reprezentacja: Systemy wyborcze, jako ograniczenie uczestnictwa kobiet w yciu politycznym"

2006 Europejskie Stowarzyszenie Bada nad Nauk i Technologi; Lozanna, Szwajcaria:


Marzenia o zacofaniu gospodarczym: Opr wobec globalnego ujarzmienia przez technologi poprzez neoplemmienne modyfikacje ciaa"

2006 LVI Zjazd Towarzystwa Bada Problemw Spoecznych; Montreal, Kanada: Bariery
instytucjonalne w nauczaniu o problemach spoecznych wynikajcych z wojny: Przestrze publiczna i wolno sowa studentw na gbokim Poudniu"

2005 VII Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego; Toru, Polska: [organizatorka


sesji wykadowej i uczestniczka] Polska rekreacyjna kultura motocyklowa: Proces tworzenia wspczesnej

tosamoci narodowej

2005 Midzynarodowe Stowarzyszenie Socjologiczne/Sie powicona prawu i spoeczestwu europejskiemu; Pary, Francja: Projektowanie posuszestwa i agresji w Nowej
Ameryce: Systemy prawne a wspczesna militaryzacja amerykaskich uniwersytetw

2005 XXXVII Zjazd Midzynarodowego Instytutu Socjologii; Sztokholm, Szwecja: Wykorzystanie


narzdzi koncepcyjnych do opisu zjawiska rwnoczesnej adaptacji organizacji i udziaowcw do wyzwa, stojcych przed sektorem organizacji non-profit

2004 L Zjazd rodkowo poudniowego Stowarzyszenia Socjologicznego; Biloxi, Missisipi:


Feminizacja zachowa nieetycznych w sferze publicznej: Wykorzystanie zaangaowania obywatelskiego do przezwyciania kamliwego wizerunku kobiet sprawujcych wadz

LISA A. RO MANI ENKO


curriculum vitae (strona 3 z 7)

PRACE ZAPREZENTOWANE (kontynuacja)

2004 XCIX Zjazd Amerykaskiego Stowarzyszenia Socjologicznego; San Francisco, Kalifornia:


Wykorzystanie analizy transakcyjnej do badania normatywnych mechanizmw instytucjonalnych, ktre maj na celu zniechcenie do krytycznej refleksji

2004 Akademia Zarzdzania; Nowy Orlean, Luizjana: Rozszerzenie UE a polskie organizacje typu
non-profit: Zmiana orientacji z systemu nagrody i satysfakcji na zobowizanie wobec organizacji"

2004 XXV Konferencja Stowarzyszenia Kultury Popularnej; San Antonio, Teksas:


Ceremonie inicjacji w gangach motocyklowych na gbokim Poudniu

2003 XXVIII Zjazd Stowarzyszenia Socjologii Humanistycznej; Burlington, Vermont: [organizatorka sesji multimedialnej i uczestniczka] Socjologia wizualna w terenie w Polsce i Boni oraz pomidzy

2003 LIII Konferencja Towarzystwa Badania Problemw Spoecznych; Atlanta, Georgia:


[Laureatka konkursu na najlepsz prac studenck] Kolczykowanie genitaliw a stratyfikacja seksualna

2003 Amerykaskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Nauki; Waszyngton, DC: Wykorzystanie analizy sektorowej do zbadania roli, jak odgrywa wiedza w pogbianiu nierwnoci w narodach peryferyjnych

2003 XLVI Spotkanie Poudniowego Towarzystwa Socjologicznego; Nowy Orlean, Luizjana:


[organizatorka sesji multimedialnej i uczestniczka] Wyraanie blu przez bezdomnych z dzielnicy francuskiej

2002 XXI Konferencja powicona historii i humanistyce na Nizinie Zatokowej; Galveston,


Teksas: Przeamywanie machiny ideologicznej i wzrost popularnoci polityki ciaa: Kolczykowanie ciaa,
jako ruch spoeczny na Poudniu

2002 Konfrontacja z rzeczywistoci: Konferencja Stanu Luizjana Powicona Kobietom;


Nowy Orlean, Luizjana: Targi rolne: adaptowanie si zmarginalizowanych robotnikw do podwjnych
konsekwencji w niesprzyjajcych warunkach

2002 XXII Midzynarodowa konferencja sieci zrzeszajcych poudniowe stany USA; Nowy
Orlean, Luizjana: Dorane wizi emocjonalne czce migrujce spoecznoci modzieowe

2001 Midzynarodowe seminarium nt. wzmacniania demokracji; Konjic, Bonia i Hercegowina:


Znaczenie wsppracy midzysektorowej w zapewnianiu usug socjalnych w krajach w okresie transformacji

2001 XXXV wiatowy Kongres Midzynarodowego Instytutu Socjologicznego; Krakw,


Polska: Dyskrecja i opr: Kolczykowanie genitaliw, jako akt spoecznej i politycznej opozycji 2001 Konferencja powicona organizacjom pozarzdowym i akcji humanitarnej; La Rochelle, Francja: Nagy wzrost liczby organizacji typu non-profit na polskim Dolnym lsku:
Dugoterminowe konsekwencje pomocy podczas katastrof

2000 Midzynarodowa konferencja nt. Struktur i tosamoci; Huddersfield, Wielka Brytania:


Kolczykowanie ciaa i agresja: Wykorzystanie inwentarza przemocy z metodologii Q [QSort] do porwnywania tosamoci wojowniczych

2000 Europejskie Stowarzyszenie do Bada nad Nauk i Technologi; Wiede, Austria:


Wpyw instytucji naukowych i wytwarzanych przez nie technologii na rozwj lub hamowanie rozwoju polskiego sektora organizacji typu non-profit

1999 Midzynarodowe Sympozjum powicone Technologii i Spoeczestwu; New


Brunswick, New Jersey: Rnice wynikajce z pci w przystosowywaniu si osb pracujcych
naukowo w krajach trzeciego wiata

1999 Poudniowe Towarzystwo Socjologiczne; Nashville, Tennessee: Ograniczenia strukturalne


mobilnoci wewntrzzawodowej kobiet w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych

1998 Stowarzyszenie Socjologii Humanistycznej; Austin, Texas: Rola zachodnich mediw w


powstaniu i utrzymywaniu si antagonizmw religijnych w Polsce

1998 XCIII Zjazd Amerykaskiego Stowarzyszenia Socjologicznego; San Francisco, Kalifornia:


Symbole publiczne i prywatne: Wykorzystanie interakcji symbolicznych do badania wspczesnego zjawiska kolczykowania ciaa na zachodzie

LI SA A. ROM ANIENKO
curriculum vitae (strona 4 z 7)

PRZYZNANE WYRNIENIA
2008 Grant konferencyjny na udzia w Midzynarodowej konferencji nt. politycznego Islamu w Beer Shiva w Izraelu 2008 Grant konferencyjny Bliski Wschd/Afryka Pnocna na udzia w konferencji badawczej MENA we Woszech

2007 Grant konferencyjny RC 32 Midzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego na udzia w spotkaniu sekcji badawczej na konferencji powiconej sprawom kobiet w Atenach, w Grecji 2006 Grant konferencyjny na udzia w cyklu zaproszonych wykadw na University College Cork w Cork, w Irlandii Dowiadczenia po przejciu huraganu Katrina opublikowane w 2005r. w czasopimie Study of Social Problems Newsletter 2004 laureatka konkursu rodkowo poudniowego Stowarzyszenia Socjologicznego na najlepsz prac studenck [praca dyplomowa] 2003 pierwsza nagroda za najlepsz studenck prac [praca dyplomowa] i grant konferencyjny Towarzystwa Bada Problemw Spoecznych 2003 Moderatorka sesji powiconej europejskim ruchom feministycznym podczas Konferencji Narodowego Stowarzyszenia Bada Spraw Kobiet w Nowym Orleanie, w Luizjanie 2003 Grant konferencyjny Narodowej Fundacji Nauki na udzia w konferencji dla doktorantw organizowanej przez Amerykaskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Nauki Wywiad do artykuu Prywatyzacja wizie pastwowych w czasopimie Louisiana Budget, opublikowanym w maju 2002r. 2001 Zaproszenie na spotkanie Banku wiatowego Pe a rynki pracy w okresie transformacji Warszawa, Polska 2001 Grant Norweskiego Komitetu Naukowego i Uniwersytetu w Bergen na udzia w Instytucie Wspierania Demokracji w Boni i Hercegowinie 2001 Grant Wsplnoty na rzecz Analizy Midzynarodowej Pomocy Humanitarnej na udzia w konferencji powiconej organizacjom pozarzdowym i akcjom humanitarnym 2000 Stypendium Fundacji im. T. Kociuszki na przeprowadzenie bada do pracy dyplomowej za granic 2000 Dwuletnie stypendium Ministra Edukacji Narodowej w Polsce na przeprowadzenie bada poprzedzajcych prac doktorsk Udzielenie wywiadu i udostpnienie wynikw bada do artykuu Znamiona Tajemnicy o modyfikacji ciaa opublikowanym w Psychology Today w lipcu 1999r. 1999 Stypendium Uniwersytetu Luizjana na pokrycie czesnego na studiach magisterskich i doktoranckich 1999 Grant konferencyjny przyznany przez studium doktoranckie Instytutu Inynierw Elektrykw i Elektronikw na udzia w Midzynarodowym Sympozjum powiconym Technologii i Spoeczestwu 1999 asystentura na Wydziale Zarzdzania Uniwersytetu Luizjana 1998 stypendium Towarzystwa Polskiego Corona na Florydzie 1998 stypendium Fundacji im. T. Kociuszki dla doktorantw 1997 asystentura na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Luizjana 1997 nagroda im. J. Sewarda Johnsona z przeznaczeniem na studia na Uniwersytecie Rutgers w Wyszej Szkole Bada nad Alkoholem 1996 nagroda naukowa im. Marka Kellera z przeznaczeniem na studia w Letniej Szkole Bada nad Alkoholem Uniwersytetu Rutgers 1983 Wybrana przez rwienikw, jako artystyczna dusza swojej klasy w liceum

LIS A A. RO MANI ENKO


curriculum vitae (strona 5 z 7)

OTRZYMANE GRANTY BADAWCZE


Projekt doktorancki cel: badanie nagego wzrostu liczby organizacji typu non-profit i ich roli w umacnianiu wartoci demokratycznych; rdo funduszy : Ministerstwo Edukacji Narodowej RP,
Wydzia Socjologii Uniwersytetu Wrocawskiego i Fundacja im. T. Kociuszki, 2000-2005

Motywacyjny wydziaowy grant badawczy cel: zachcanie studentw z niszych lat do prowadzenia bada nad wzorcami konsumpcji alkoholu oraz ekstremalnego stylu ycia na kampusie; rdo funduszy: Fundacja im. Roberta Wooda Johnsona oraz Szkoa Zdrowia Publicznego
Uniwersytetu Harvarda, 2003

Badania instytucjonalizacji rolniczego sektora non-profit cel: badanie instytucjonalizacji targw rolnych pod ktem organizowania si spoecznoci wiejskiej oraz dziaalnoci na wtrnym rynku pracy; rdo funduszy: Wydzia Zarzdzania Stanu Luizjana, 1999r. Badania zjawiska dawania na cele charytatywne cel: badanie zmian w nastawieniu studentw collegeu wzgldem dawania na cele charytatywne; rdo funduszy: Wydzia Socjologii
Uniwersytetu Luizjana, 1998r.

Projekt Prewencji Uzalenie cel: zmniejszenie uzalenie wrd studentw collegeu poprzez tworzenie alternatywnych form rekreacji; rdo funduszy : Ministerstwo Edukacji USA, granty z
Funduszu poprawy jakoci edukacji pomaturalnej, 1996r.

Sdowe suby interwencyjne cel: obnienie wspczynnika recydywy wrd przestpcw uzalenionych od rodkw odurzajcych, lecz niestosujcych przemocy, poprzez tworzenie alternatyw dla izolacji wiziennej; rdo funduszy: Ministerstwo Sprawiedliwoci USA oraz
Ministerstwo Zdrowia i Spraw Spoecznych USA fundusze celowe dla miast, 1995

Alternatywy dla wizienia: Sd ds. Narkotykw cel: przyspieszenie procesu sdowego poprzez powoanie sdu ds. narkotykw z moliwoci leczenia; rdo funduszy:
Ministerstwo Sprawiedliwoci USA Programy zwalczania uzalenie od rodkw odurzajcych, 1995

Praca z rodzinami cel: pomaganie dzieciom w nawizywaniu wizi rodzinnych oraz przekazywanie umiejtnoci rodzicielskich przestpcom odsiadujcym krtkie wyroki w wizieniach Stanu Nowy Jork; rdo funduszy: Fundacja Aaron Diamond, 1994 Program y dobrze cel: szukanie skutecznych metod zapobiegania HIV w populacji narkomanw zaywajcych substancje o IV stopniu ryzyka w gminie Bronx, w Nowym Jorku; rdo funduszy: Ministerstwo Zdrowia i Spraw Spoecznych USA - Ryan White 1993 Zapobieganie AIDS: projekt badawczy cel: zmniejszenie zapadalnoci na HIV pord heteroseksualnych, afroamerykaskich kobiet w Newark, New Jersey; rdo funduszy :
Ministerstwo Zdrowia i Spraw Spoecznych USA Biomedyczne Badania nad Mniejszociami, 1992

Projekt Zapobiegania Alkoholizmowi cel: zidentyfikowanie skutecznych metod postpowania z uzalenionymi od rodkw odurzajcych o niskich dochodach w New Brunswick, w New Jersey; rdo funduszy: Stan New Jersey Projekt Zapobiegania Alkoholizmowi/Narkomanii
Hrabstwa Middlesex, 1989

ZAJMOWANE STANOWISKA
WYKADOWCA
1997 - 2005

KONTRAKTOWY/ASYSTENT

Uniwersytet Poudniowy Socjologia - Nowy Orlean [dawniej Black College University] Uniwersytet Loyola Socjologia - Nowy Orlean, Luizjana [uniwersytet Ojcw Jezuitw] Uniwersytet Luizjana Socjologia/Zarzdzanie - Baton Rouge, Luizjana Centrum Medyczne Luizjana w Nowym Orleanie - Psychiatria - Luizjana
Wykadowca Wstpu do Socjologii, Wstpu do Statystyki, Planowania Strategicznego, Problemw Spoecznych, Multikulturalizmu, Socjologii Rodziny, Klasycznej Teorii Spoecznej, Wspczesnej Teorii Spoecznej Prowadzenie wolontariatu na cele charytatywne w ramach dodatkowych zaj Formuowanie, planowanie i koordynowanie projektw badawczych Budowanie referencyjnych baz danych wspomagajcych analiz danych

LISA A. RO MANI ENKO


curriculum vitae (strona 6 z 7)

ZAJMOWANE STANOWISKA (kontynuacja)


FUNDATOR I ADMINISTRATOR
1995 - 1997

Kryminalny Sd Okrgowy w Orleanie Sdowe Suby Interwencyjne Luizjana


Wdraanie $5 milionowego programu federalnego zapobiegania recydywie Pozyskiwanie funduszy federalnych na obnianie wskanikw przestpczoci i popraw skutecznoci programu Zapewnienie wsparcia technicznego przy ocenie rezultatw programu Tworzenie protokow i polityki referencyjnej a take mechanizmw sprawozdawczych wspierajcych finansowanie

DYREKTOR
1993 - 1995

DS.

BADA

PLANOWANIA

Stowarzyszenie Osborne Alternatywy dla wizie - Nowy Jork

Odpowiedzialna za sprawozdania z wydatkw budetu $5 milionowego programu Kierowanie zespoem 25 30 badaczy oraz administratorw programu Odpowiedzialna za midzywydziaow koordynacj w zakresie realizacji postanowie umowy oraz zarzdzania programem Wkad w planowanie strategiczne oraz monitorowanie funkcjonowania siedmiu rnych programw Zbieranie i analiza danych demograficznych, epidemiologicznych oraz psychologicznych klientw Prowadzenie bada dla wsparcia wniosku o granty, zbieranie publikacji, owiadcze, pozyskiwanie wsparcia a take dokumentw prawnych

KIEROWNIK
1992 - 1993

PROJEKTU

Uniwersytet Rutgers- Wydzia Pielgniarstwa - New Jersey


Zarzdzanie $2.2 milionowym projektem badawczym dotyczcym profilaktyki zdrowotnej Pisanie sprawozda z przebiegu projektu oraz ponoszonych wydatkw dla wadz federalnych i stanowych Kierowanie 15-20 osobowym personelem badawczym i administracyjnym Opracowanie oraz udoskonalanie planu badawczego Kierowanie personelem medycznym oraz uczestnikami bada podczas interwencji lekarskich Zbieranie, analizowanie oraz interpretowanie danych epidemiologicznych 1989 - 1992

ANALITYK ds. ZDROWIA/ EPIDEMIOLOG

Wydzia Opieki Zdrowotnej Miasta Nowego Jorku Biuro ds. Grulicy Nowy Jork

Efektywne wykonywanie zoonych zada pod presj czasu Pomoc dla placwek medycznych i wizie w licencjonowaniu i przestrzeganiu kodw medycznych Wsppraca ze stanowymi i miejskimi urzdnikami ds. zdrowia, ze rodowiskiem medycznym i w zakadach poprawczych oraz z opini publiczn Skadanie innowacyjnych wnioskw o fundusze i pomoc techniczn od rzdu federalnego Zbieranie i analiza danych epidemiologicznych ze szpitali i wizie Samodzielne zarzdzanie tysicami urzdnikw suby zdrowia I wiziennictwa Wybrana na przedstawiciela wizienia Rikers Island podczs pandemii grulicy

ZASTPCA
1987 - 1989

DYREKTORA

Zakad leczenia alkoholizmu i uzalenie Otwarte Drzwi Nowy Jork


Skuteczno w zdobywaniu funduszy z prywatnych i publicznych rde Ewaluacja potpw programu oraz skadanie raportw dla poszczeglnych jednostek Strategiczne planowanie potrzeb finansowych projektu Organizowanie konferencji stanowych, kampanii oraz innych wydarze zwizanych ze zdobywaniem funduszy

CZONKOSTWO W ORGANIZACJACH ZAWODOWYCH Stowarzyszenie Bada nad


Organizacjami Typu Non-profit oraz Wolontariatem, Europejskie Stowarzyszenie Bada nad Nauk i Technologi, Polski Instytut Sztuk i Nauk w Ameryce, Midzynarodowe Towarzystwo Bada Trzeciego Sektora, Poudniowe Towarzystwo Socjologiczne, Narodowe Stowarzyszenie Bada Spraw Kobiet, Socjolodzy na rzecz Obecnoci Kobiet w Spoeczestwie, Towarzystwo Bada Problemw Spoecznych, Europejskie Stowarzyszenie Socjologiczne, Poudniowe Stowarzyszenie Socjologiczne, Amerykaskie Stowarzyszenie Socjologiczne, Midzynarodowe Stowarzyszenie Socjologiczne, Stowarzyszenie Socjologii Humanistycznej, Midzynarodowy Instytut Socjologii, Akademia Zarzdzania, Stowarzyszenie Kultury Popularnej Sekcja Motocyklowa, Socjolodzy Bez Granic, Grupa Robocza Kultura 21

LI SA A. ROM ANIENKO
curriculum vitae (strona 7 z 7)

INNE DOWIADCZENIA
STUDENCKI
2002 - 2005

PRZEDSTAWICIEL
I

DO

RADY

WYDZIAU
DYREKTOR

Narodowy Program Amerykaskiej Unii Wolnoci Obywatelskich

ZAOYCIEL
1995 - 2005

Midzynarodowe Stowarzyszenie ds. Pomocy i Bada, Nowy Orlean


CZONEK
1998 - 1999

RADY

SZKOY DS.

TYMCZASOWY

KOMITET I

GRANTOWY NARKOMANII

Rada szk publicznych gminy Orlean, Luizjana

DORADCA
1985 - 1996

ALKOHOLIZMU

Centrum Bada nad Alkoholem Rutgers

DORADCA
1990 - 1993

DS.

PREWENCJI

LECZENIA

AIDS

Wydzia Opieki Zdrowotnej Miasta Nowego Jorku

SPECJALISTA
1989 - 1992

DS.

ZDROWIA

PUBLICZNEGO NAUCZYCIELA

Zakad Poprawczy Rikers Island, Nowy Jork

UPRAWNIEIA
1987 - 1991

Szkoy podstawowe i przedszkola w stanie New Jersey


NAUCZYCIELA

ZASTPCA
1985 - 1987

Wydzia Edukacji Dunellen, New Jersey Festiwal Sztuki Modzieowej Stanu New Jersey

WOLONTARIUSZ
1983 - 1985

POMOCNIK
1984 - 1989

REDAKTORA

Magazyn Poetycki Arabelli, New Jersey

Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.nr 133, poz. 883)