Vous êtes sur la page 1sur 154

MICROMASTER 440

0,12 kW - 250 kW
Instrukcja Obsugi Wydanie 12/02

Dokumentacja Uytkownika 6SE6400-5AW00-0AP0 PL

Dokumentacja do MICROMASTER 440


Instrukcja Skrcona Suy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP.

Instrukcja Obsugi Podaje informacje o waciwociach przeksztatnika MICROMASTER 440, instalacji, uruchamianiu, trybach sterowania, strukturze parametrw systemowych, wykrywaniu i usuwaniu bdw, danych technicznych. Ponadto Instrukcja Obsugi zawiera informacje o dostpnych opcjach przeksztatnika MICROMASTER 440.

Lista Parametrw Lista Parametrw zawiera opis wszystkich parametrw uoony w porzdku funkcjonalnym, jak rwnie szczegowy opis parametrw. Dodatkowo Lista Parametrw zawiera schematy funkcjonalne przedstawiajce funkcje przeksztatnika w formie graficznej.

Katalog Katalog zawiera informacje do doboru i zamawiania przeksztatnika i dodatkowych opcji wyposaenia.

Przegld

1 2 3 4

Instalacja

Uruchamianie

MICROMASTER 440
0,12 kW - 250 kW
Instrukcja Obsugi Dokumentacja Uytkownika

Uytkowanie przeksztatnika MICROMASTER 440 Parametry systemowe

5 6 7 8 9
A B C D E F

Wykrywanie i usuwanie bdw Dane techniczne

Opcje

Kompatybilno elektromagnetyczna Zaczniki

Wane dla Typ przeksztatnika MICROMASTER 440 0,12 kW - 250 kW

Wydanie 12/02 Wersja oprogramowania V2.0

Indeks

Wydanie 12/02

WSKAZWKA: W chwili obecnej certyfikacja UL jest w przygotowaniu!

Dalsze informacje s dostpne w internecie pod adresem: http://www.siemens.pl/micromaster Oprogramowanie oraz szkolenia prowadzone przez firm Siemens s zgodne z norm zapewnienia jakoci DIN ISO 9001, Nr Rej. 2160-01 Powielanie, przekazywanie lub uywanie tej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia jest zabronione. Wszystkie prawa zastrzeone, wczajc prawa patentowe i rejestracyjne urzdzenia, prawa modelu lub wzornictwa. Siemens AG 2002. Wszystkie prawa zastrzeone. MICROMASTER jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Siemens. Mog by dostpne inne funkcje, ktre nie s opisane w tej dokumentacji. Fakt ten jednak nie zobowizuje do udostpnienia tych funkcji z nowym sterowaniem lub przy pracach serwisowych. Zawarto tej dokumentacji odpowiada opisanej wersji sprztu i oprogramowania. Mog jednak wystpi pewne rnice i nie gwarantuje si identycznoci dokumentacji z otrzymanym sprztem. Informacje zawarte w tej dokumentacji s regularnie sprawdzane. Uaktualnienia informacji lub inne niezbdne zmiany bd wprowadzone w nastpnym wydaniu. Oczekujemy uwag pozwalajcych na popraw tekstu. Podrczniki firmy Siemens drukowane s na papierze bez zawartoci chloru pochodzcym z uprawialnych i odnawialnych surowcw. Do druku i oprawy nie uywano adnych rozpuszczalnikw. Dokumentacja moe ulec zmianie bez wczeniejszego powiadamiania. Symbol zam.: 6SE6400-5AW00-0AP0 PL Siemens AG

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Wstp

Wstp
Dokumentacja uytkownika
OSTRZEENIE Przed instalacj i uruchomieniem przeksztatnika uwanie przeczyta wszystkie Instrukcje Bezpieczestwa i ostrzeenia, oraz naklejki ostrzegawcze umieszczone na urzdzeniu. Naley uwaa na utrzymanie naklejek ostrzegawczych w stanie czytelnym i brakujce lub uszkodzone naklejki wymieni na nowe. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kierowa si do:

Doradztwo techniczne
tel.: (022) 870 91 12 lub (032) 208 41 73 fax: (022) 870 91 49 lub (032) 208 41 79 e-mail: micromaster@siemens.pl Od poniedziaku do pitku w godz.: 8.00 - 16.00

Adres internetowy
Informacje oglne oraz techniczne mona uzyska rwnie pod poniszym adresem internetowym: http://www.siemens.pl/micromaster

Adres kontaktowy
Ewentualne pytania lub problemy, ktre mog wystpi podczas czytania tej instrukcji naley zgasza przy pomocy formularza zamieszczonego na kocu tej instrukcji do odpowiedniego przedstawicielstwa firmy Siemens.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

Definicje i ostrzeenia

Wydanie 12/02

Definicje i ostrzeenia
NIEBEZPIECZESTWO oznacza, e w przypadku niezastosowania odpowiednich rodkw bezpieczestwa moe nastpi mier, cikie obraenia ciaa lub znaczne szkody materialne. OSTRZEENIE oznacza, e w przypadku niezastosowania odpowiednich rodkw bezpieczestwa moe nastpi mier, cikie obraenia ciaa lub znaczne szkody materialne. OSTRONIE z trjktem ostrzegawczym oznacza, e w przypadku niezastosowania odpowiednich rodkw bezpieczestwa mog nastpi lekkie obraenia ciaa lub szkody materialne. OSTRONIE bez trjkta ostrzegawczego oznacza, e w przypadku niezastosowania odpowiednich rodkw bezpieczestwa mog wystpi szkody materialne. UWAGA oznacza, e w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich wskazwek moe wystpi niepodany skutek lub stan. WSKAZWKA oznacza wan informacj o produkcie lub podkrelenie czci dokumentacji, na ktr naley zwrci szczegln uwag. Wykwalifikowany personel W rozumieniu niniejszej instrukcji lub wskazwek ostrzegawczych umieszczonych na tym produkcie s to osoby, ktre s zapoznane z ustawianiem, montaem, uruchamianiem i eksploatacj tego produktu oraz przez ich dziaalno dysponuj odpowiednimi kwalifikacjami jak np.: 1. Przeszkolenie lub pouczenie lub te uprawnienie do zaczania, wyczania, uziemiania i oznaczania obwodw prdowych i urzdze zgodnie z zasadami bezpieczestwa. 2. Wyksztacenie lub pouczenie odnonie zasad bezpieczestwa i stosowania odpowiedniego sprztu ochronnego. 1. Przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

PE

= Ground

Uziemienie ochronne PE uywa obwodu przewodu ochronnego do zwar, gdzie nie powinno wystpi napicie wysze ni 50 V. Normalnie poczenie to suy do uziemienia przeksztatnika. Jest to poczenie uziemiajce, gdzie napicie odniesienia moe by zgodne z potencjaem ziemi. Normalnie poczenie to suy do uziemienia silnika.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem


Urzdzenie moe by stosowane tylko zgodnie z przeznaczeniem podanym w tej instrukcji oraz tylko w poczeniu z urzdzeniami i elementami zalecanymi i dopuszczonymi przez firm Siemens.

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Instrukcje bezpieczestwa

Instrukcje bezpieczestwa
Nastpujce ostrzeenia, rodki ostronoci i wskazwki su Pastwa bezpieczestwu oraz dla uniknicia uszkodzenia produktu lub komponentw zwizanych z urzdzeniem. W rozdziale tym zestawiono razem ostrzeenia i wskazwki, ktre obowizuj oglnie przy obsudze przeksztatnikw MICROMASTER 440. Zostay one podzielone na Oglne, Transport i przechowywanie, Uruchamianie, Praca, Naprawa, Demonta i zomowanie. Specyficzne ostrzeenia i wskazwki, ktre obowizuj dla okrelonych czynnoci, znajduj si na pocztku odnonego rozdziau i s powtrzone lub uzupenione przy kluczowych punktach wewntrz tych rozdziaw. Naley uwanie przeczyta te informacje, poniewa su one dla Pastwa osobistego bezpieczestwa i pomagaj w wydueniu ywotnoci przeksztatnikw MICROMASTER 440 i przyczonych do nich urzdze.

Informacje oglne
OSTRZEENIE W niniejszym urzdzeniu wystpuj niebezpieczne napicia i steruje ono wirujce czci mechaniczne, ktre rwnie s niebezpieczne. Przy nieprzestrzeganiu tego ostrzeenia, lub postpowaniu niezgodnym ze wskazwkami zawartymi w tej instrukcji, moe nastpi mier, cikie obraenia ciaa lub znaczne szkody materialne. Tylko odpowiednio wykwalifikowany personel moe pracowa przy tym urzdzeniu. Personel ten musi by gruntownie zaznajomiony ze wszystkimi zawartymi w tej instrukcji wskazwkami bezpieczestwa, warunkami i sposobem instalacji i pracy urzdzenia oraz rodkami utrzymania urzdzenia w naleytym stanie. Prawidowa i bezpieczna praca urzdzenia opiera si na waciwym transporcie, przepisowej instalacji, pracy i waciwym utrzymaniu. Niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznym. Kondensatory poredniego obwodu prdu staego pozostaj naadowane przez 5 minut po wyczeniu napicia zasilajcego. Dlatego urzdzenie to mona otwiera dopiero po 5 minutach od wyczenia napicia zasilajcego. Podane wartoci mocy oparte s na silnikach z serii 1LA firmy Siemens i podane s jedynie dla orientacji; nie koniecznie odnoszce si do wartoci mocy wedug standardw UL lub NEMA.

OSTRZEENIE Naley zapobiec dostpowi do urzdzenia dzieciom i osobom postronnym! Urzdzenie moe by uywane tylko zgodnie z przeznaczeniem podanym przez wytwrc. Jakiekolwiek przerbki oraz stosowanie czci zamiennych i akcesoriw, ktre nie s sprzedawane lub zalecane przez wytwrc sprztu mog spowodowa poraenia prdem elektrycznym oraz obraenia ciaa.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

Instrukcje bezpieczestwa

Wydanie 12/02

UWAGA Niniejsz instrukcj obsugi naley starannie przechowywa w pobliu urzdzenia i udostpni dla wszystkich uytkownikw. W przypadku koniecznoci wykonania pomiarw przy urzdzeniu bdcym pod napiciem, naley przestrzega zasad bezpieczestwa wg BGV A2, a w szczeglnoci 8 "Dopuszczalne odchyki podczas prac przy czciach znajdujcych si pod napiciem". Naley uywa waciwych przyrzdw elektronicznych. Przed instalacj i uruchomieniem naley uwanie przeczyta niniejsze wskazwki bezpieczestwa i wskazwki ostrzegawcze oraz tabliczki ostrzegawcze umieszczone na urzdzeniu. Tabliczki ostrzegawcze naley utrzymywa w stanie czytelnym, a brakujce lub uszkodzone tabliczki wymieni na nowe.

Transport i przechowywanie
OSTRZEENIE Prawidowa i bezpieczna praca urzdzenia opiera si na waciwym transporcie, fachowym przechowywaniu, ustawieniu i montau, jak rwnie uwanej obsudze i waciwym utrzymaniu.

OSTRONIE Podczas transportu przeksztatnik musi by chroniony przed uderzeniami mechanicznymi i drganiami. Naley zagwarantowa rwnie ochron przed wod (deszcz) i niedopuszczalnymi temperaturami (patrz Tabela 7-1 na stronie 110).

Uruchamianie
OSTRZEENIE Prace przy urzdzeniu/systemie podejmowane przez niewykwalifikowany personel lub nieprzestrzeganie ostrzee mog prowadzi do cikich obrae ciaa lub znacznych szkd materialnych. Prace przy urzdzeniu/systemie mog by podejmowane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel, ktry zosta przeszkolony pod wzgldem ustawiania, instalacji, uruchamiania i obsugi produktu. Przewody zasilajce musz by podczone na stae. Urzdzenie musi by uziemione (IEC 536, Klasa 1, NEC i pozostae stosowane normy). Wolno stosowa tylko wyczniki ochronne rnicowoprdowe typu B. Maszyn z zasilaniem trjfazowym wyposaonych w filtry EMC nie wolno podcza do sieci przez wyczniki ochronne rnicowoprdowe (patrz DIN VDE 0160, Rozdzia 5.5.2, i EN50178, Rozdzia 5.2.11.1). Nastpujce zaciski mog znajdowa si pod niebezpiecznym napiciem, rwnie gdy przeksztatnik nie pracuje: - zaciski przycza sieci L/L1, N/L2, L3 lub U1/L1, V1/L2, W1/L3 - zaciski przycza silnika U, V, W lub U2/T1, V2/T2, W2/T3 - i wedug wielkoci obudowy zaciski DC+/B+, DC-, B-, DC/R+ lub C/L+, D/LUrzdzenie nie moe by uywane jako 'mechanizm wyczenia bezpieczestwa' (patrz EN 60204, 9.2.5.4).

OSTRONIE W celu wyeliminowania wpywu na prac przeksztatnika indukcyjnoci i pojemnoci pasoytniczych przewodw, podczenia zasilania i silnika oraz kabli sterujcych naley wykona wg Rys. 2-11 na stronie 37.

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Instrukcje bezpieczestwa

Praca
OSTRZEENIE Przeksztatniki MICROMASTER pracuj z wysokimi napiciami. Przy pracy urzdze elektrycznych si rzeczy okrelone czci znajduj si pod wysokim napiciem. Mechanizmy wyczenia bezpieczestwa wg EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) musz funkcjonowa we wszystkich rodzajach pracy urzdzenia sterujcego. Odblokowanie mechanizmu wycznika bezpieczestwa nie moe prowadzi do niekontrolowanego lub niezamierzonego ponownego uruchomienia. W przypadkach, w ktrych zwarcia w urzdzeniu sterujcym mog prowadzi do znacznych szkd materialnych lub nawet cikich obrae ciaa (tzn. zwarcia niebezpieczne potencjaowo), musz by przewidziane zewntrzne rodki lub mechanizmy w celu samodzielnego zagwarantowania lub wymuszenia pracy nie powodujcej niebezpieczestwa przy wystpieniu zwarcia (np. wycznik kracowy, blokady mechaniczne itd.). Okrelone nastawy parametrw mog spowodowa automatyczne ponowne uruchomienie przeksztatnika po zaniku napicia zasilajcego. Dla prawidowej ochrony przed przecieniem silnika naley dokadnie skonfigurowa parametry silnika. Urzdzenie oferuje wewntrzn ochron silnika przed przecieniem wg UL508C, Rozdzia 4.2. Patrz P0610 i P0335, kontrola i2t jest domylnie uaktywniona. Ochrona silnika przed przecieniem moe by rwnie zapewniona przez zewntrzny czujnik temperatury typu PTC (domylnie P0601 jest nieaktywne). Urzdzenie jest przystosowane do zastosowania w obwodach prdowych, ktre przy maksymalnym napiciu 230 V / 460 V / 575V dostarczaj prd symetryczny najwyej 10 000 A (wart. skut.), jeli jest zabezpieczone przez bezpieczniki typu H lub K (patrz tabele od strony 113). Urzdzenie nie moe by uywane jako 'mechanizm wyczenia bezpieczestwa (patrz EN 60204, 9.2.5.4).

Naprawy
OSTRZEENIE Naprawy przy urzdzeniu mog by podejmowane tylko przez serwis firmy Siemens, warsztaty naprawcze, ktre zostay dopuszczone przez firm Siemens lub przez wykwalifikowany personel, ktry zosta gruntownie zaznajomiony ze wszystkimi ostrzeeniami i procedurami obsugi zawartymi w tym podrczniku. W razie potrzeby uszkodzone czci lub elementy skadowe musz by zastpione czciami z przynalenej listy czci zamiennych. Przed otwarciem urzdzenia naley odczy wszystkie bieguny zasilania.

Demonta i zomowanie
WSKAZWKA Opakowanie urzdzenia nadaje si do ponownego uytku. Opakowanie naley zachowa do pniejszego uycia. ruby i zczki zatrzaskowe pozwalaj na atwe rozebranie urzdzenia na czci skadowe. Czci te mona przeznaczy do powtrnego uycia lub utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami albo zwrci je do wytwrcy.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

Instrukcje bezpieczestwa

Wydanie 12/02

10

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Spis zawartoci

Spis zawartoci
1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 8.1 8.2 9 9.1 Przegld ................................................................................................................. 15 Przeksztatnik MICROMASTER 440....................................................................... 16 Waciwoci ............................................................................................................ 17 Instalacja................................................................................................................ 19 Instalacja po okresie przechowywania ................................................................... 21 Warunki otoczenia pracy ........................................................................................ 22 Instalacja mechaniczna........................................................................................... 24 Instalacja elektryczna.............................................................................................. 31 Uruchamianie ........................................................................................................ 41 Schemat blokowy.................................................................................................... 43 Tryby uruchamiania ................................................................................................ 45 Praca podstawowa.................................................................................................. 57 Uytkowanie przeksztatnika MICROMASTER 440............................................ 61 Warto zadana czstotliwoci (P1000) ................................................................. 62 rda rozkazw (P0700)........................................................................................ 63 Funkcja wyczania i hamowania ........................................................................... 63 Tryby sterowania (P1300)....................................................................................... 65 Rozszerzone funkcje przeksztatnika MICROMASTER 440 ................................. 66 Komunikaty bdw i alarmw ................................................................................ 66 Parametry systemowe .......................................................................................... 69 Wprowadzenie do parametrw systemowych przeksztatnika MICROMASTER ... 70 Przegld parametrw.............................................................................................. 71 Lista parametrw (forma skrcona) ........................................................................ 72 Przegld zestaww danych napdowych i rozkazowych ....................................... 88 Wykrywanie i usuwanie bdw .......................................................................... 93 Wykrywanie bedw z panelem SDP ...................................................................... 94 Wykrywanie bedw z panelem BOP...................................................................... 95 Komunikaty bdw................................................................................................. 96 Komunikaty alarmw............................................................................................. 103 Dane techniczne.................................................................................................. 109 Opcje .................................................................................................................... 125 Opcje niezalene od urzdzenia........................................................................... 125 Opcje zalene od urzdzenia ............................................................................... 125 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)................................................... 127 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)........................................................ 128

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

11

Spis zawartoci

Wydanie 12/02

Zaczniki 133 A B B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 C D D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 E F Indeks Wymiana panela operatorskiego....................................................................... 133 Zdejmowanie przednich oson .......................................................................... 134 Zdejmowanie przednich oson, wlk. obudowy A ................................................... 134 Zdejmowanie przednich oson, wlk. obudowy B i C.............................................. 135 Zdejmowanie przednich oson, wlk. obudowy D i E.............................................. 136 Zdejmowanie przednich oson, wlk. obudowy F ................................................... 137 Zdejmowanie przednich oson, wlk. obudowy FX i GX......................................... 138 Zdejmowanie moduu wej/wyj ................................................................... 139 Odczanie kondensatora Y............................................................................... 140 Odczanie kondensatora Y, wlk. obudowy A ...................................................... 140 Odczanie kondensatora Y, wlk. obudowy B i C ................................................. 141 Odczanie kondensatora Y, wlk. obudowy D i E ................................................. 142 Odczanie kondensatora Y, wlk. obudowy F....................................................... 143 Odczanie kondensatora Y, wlk. obudowy FX .................................................... 144 Odczanie kondensatora Y, wlk. obudowy GX.................................................... 145 Stosowane normy ............................................................................................... 146 Lista skrtw....................................................................................................... 147 150

12

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Spis zawartoci

Spis ilustracji
Rys. 2-1 Rys. 2-2 Rys. 2-3 Rys. 2-4 Rys. 2-5 Rys. 2-6 Rys. 2-7 Rys. 2-8 Rys. 2-9 Rys. 2-10 Rys. 2-11 Rys. 2-12 Rys. 2-13 Rys. 3-1 Rys. 3-2 Rys. 3-3 Rys. 3-4 Rys. 3-5 Rys. 3-6 Rys. 3-7 Rys. 3-8 Rys. 3-9 Rys. 5-1 Formowanie.......................................................................................................................... 21 Temperatura otoczenia pracy............................................................................................... 22 Wysoko zainstalowania..................................................................................................... 22 Szablon otworw dla MICROMASTER 440 wielkoci obudowy A do F................................ 25 Wymiary montaowe dla MICROMASTER 440 wielko obudowy FX ................................ 26 Wymiary montaowe dla MICROMASTER 440 wielko obudowy GX................................ 27 Opcje dla kasety elektroniki.................................................................................................. 30 Zaciski przyczeniowe przeksztatnika MICROMASTER 440 (wlk. obudowy A-F).............. 34 Widok przyczy przeksztatnika MICROMASTER 440 (wlk. obudowy FX).......................... 35 Widok przyczy przeksztatnika MICROMASTER 440 (wlk. obudowy GX) ......................... 36 Przycza silnika i zasilania .................................................................................................. 37 Dopasowanie napicia wentylatora ...................................................................................... 38 Wytyczne okablowania dla minimalizacji wpywu zakce elektromagnetycznych.............. 40 Schemat blokowy przeksztatnika MICROMASTER 440 ...................................................... 43 Konfiguracja wej analogowych jako wej binarnych........................................................ 44 Panele dostpne dla przeksztatnika MICROMASTER 440 ................................................. 45 Przeczniki DIP do wyboru czstotliwoci silnika ................................................................ 45 Obsuga podstawowa z panelem SDP ................................................................................. 47 Przyciski na panelu BOP ...................................................................................................... 50 Zmiana parametrw przy pomocy panela BOP .................................................................... 51 Przykad typowej tabliczki znamionowej silnika (dane na tabliczce znamionowej s tylko przykadowe) ........................................................................................................................ 56 Ochrona przed przegrzaniem ............................................................................................... 58 Przegld parametrw ........................................................................................................... 71

Spis tabel
Tabela 2-1 Tabela 3-1 Tabela 3-2 Tabela 6-1 Tabela 7-1 Tabela 7-2 Tabela 7-3 Tabela 7-4 Tabela 9-1 Tabela 9-2 Tabela 9-3 Tabela 9-4 Tabela 9-5 Wymiary i momenty dokrcania dla MICROMASTER 440 ................................................... 28 Ustawienia fabryczne dla pracy z panelem SDP .................................................................. 46 Ustawienia fabryczne dla pracy przy uyciu panela BOP..................................................... 49 Komunikaty o pracy i bdach na panelu SDP...................................................................... 94 Oglne dane techniczne przeksztatnikw MICROMASTER 440....................................... 110 Momenty dokrcania dla przyczy siowych ..................................................................... 111 Redukcja prdu w zalenoci od czstotliwoci pulsowania .............................................. 112 Dane techniczne przeksztatnikw MICROMASTER 440................................................... 113 Emisja wyszych harmonicznych prdu ............................................................................. 129 Podstawowe zastosowanie przemysowe (przeksztatniki bez filtra w po. z dopuszczonym zewn. filtrem sieciowym)..................................................................................................... 130 Zastosowanie przemysowe z filtrem .................................................................................. 130 Zastosowanie z filtrem dla obszarw mieszkalnych, rzemiosa i drobnego przemysu....... 131 Tabela zgodnoci ............................................................................................................... 132

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

13

Spis zawartoci

Wydanie 12/02

14

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

1 Przegld

Przegld
Zestawienie najwaniejszych waciwoci przeksztatnikw z serii MICROMASTER 440.

Rozdzia ten zawiera:

1.1 1.2

Przeksztatnik MICROMASTER 440....................................................................... 16 Waciwoci ............................................................................................................ 17

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

15

1 Przegld

Wydanie 12/02

1.1

Przeksztatnik MICROMASTER 440


Przeksztatniki czstotliwoci z serii MICROMASTER 430 s przeznaczone do regulacji prdkoci obrotowej silnikw trjfazowych. Rone dostpne modele pokrywaj zakres pobieranej mocy od 120 W do 200 kW (przy staym momencie obrotowym (CT)) lub do 250 kW (przy zmiennym momencie obrotowym (VT)). Przeksztatniki s wyposaone w sterowanie mikroprocesorowe i wykorzystuj najnowsz technologi IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor = tranzystor bipolarny z izolowan bramk). Dziki temu s one niezawodne i wszechstronne. Specjalny proces modulacji szerokoci impulsw z programowaln czstotliwoci non umoliwia cich prac silnika. Liczne funkcje ochrony oferuj znakomit ochron dla przeksztatnika i silnika. Przeksztatnik MICROMASTER 440 z ustawieniami fabrycznymi jest przystosowany do wielu zada regulacji prdkoci. Poprzez funkcjonalnie pogrupowane parametry przeksztatnik MICROMASTER 440 moe by dopasowany do bardzo wymagajcych zastosowa. Przeksztatnik MICROMASTER 440 moe by uyty zarwno w pojedynczych aplikacjach, jak rwnie moe by zintegrowany w systemie automatyki.

16

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

1 Przegld

1.2

Waciwoci
atwa instalacja atwe uruchamianie Wykonanie zgodne z dyrektywami kompatybilnoci elektromagnetycznej EMC Moliwo pracy w sieciach IT Krtkie i powtarzalne czasy reakcji na sygnay sterujce Obszerna oferta parametrw umoliwiajca konfiguracj dla szerokiego zakresu zastosowa atwe podczanie przewodw siowych 3 wyjcia przekanikowe 2 wyjcia analogowe (0 20 mA) 6 izolowanych i przeczalnych (NPN/PNP) wej binarnych 2 wejcia analogowe: AIN1: 0 10 V, 0 20 mA i -10 do +10 V AIN2: 0 10 V, 0 20 mA Oba wejcia analogowe mog by uyte jako sidme i sme wejcie binarne Technologia BiCo Budowa moduowa dla najbardziej elastycznej konfiguracji Wysokie czstotliwoci pulsowania dla cichej pracy silnika Szczegowe informacje o statusie przeksztatnika i zintegrowane funkcje komunikatw Opcje np. komunikacja z komputerem PC, podstawowy panel operatorski (BOP), zaawansowany panel operatorski (AOP), modu komunikacyjny PROFIBUS

Cechy gwne

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

17

1 Przegld

Wydanie 12/02

Waciwoci funkcjonalne
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SLVC) sterowanie wektorowe z enkoderem (VC) Sterowanie U/f Liniowe sterowanie U/f z regulacj prdu (FCC) dla lepszej dynamiki i lepszej regulacji silnika

Wielopunktowe sterowanie U/f Szybkie ograniczenie prdu (FCL) dla zapewnienia pracy bez wycze Wbudowane hamowanie prdem staym Hamowanie mieszane dla lepszej mocy hamowania Zintegrowany chopper hamowania (tylko wielkoci obudowy A do F) Zadajnik rozruchowy z zaokrglaniem bez zaokrglania Regulator technologiczny (PID) Przeczanie zestaww parametrw zestawy danych napdowych (ZDN) zestawy danych rozkazowych i rda wartoci zadanych (ZDR) Wolne bloki funkcyjne Buforowanie kinetyczne Pozycjonujca rampa hamowania

Waciwoci ochronne
Ochrona przed zbyt wysokim i zbyt niskim napiciem Ochrona przed zbyt wysok temperatur przeksztatnika Ochrona przed doziemieniem Ochrona przed zwarciem Ochrona silnika przez kontrol i2t Przycze czujnika temperatury PTC/KTY dla ochrony silnika

18

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

2 Instalacja

Instalacja
Dane oglne do instalacji Wymiary przeksztatnikw Wytyczne okablowania dla minimalizacji wpywu zakce elektromagnetycznych Szczegy do instalacji elektrycznej

Rozdzia ten zawiera:

2.1 2.2 2.3 2.4

Instalacja po okresie przechowywania ................................................................... 21 Warunki otoczenia pracy ........................................................................................ 22 Instalacja mechaniczna........................................................................................... 24 Instalacja elektryczna.............................................................................................. 31

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

19

2 Instalacja

Wydanie 12/02

OSTRZEENIE Prace przy urzdzeniu/systemie podejmowane przez niewykwalifikowany personel lub nieprzestrzeganie ostrzee mog prowadzi do cikich obrae ciaa lub znacznych szkd materialnych. Prace przy urzdzeniu/systemie mog by podejmowane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel, ktry zosta przeszkolony pod wzgldem ustawiania, instalacji, uruchamiania i obsugi produktu. Przewody zasilajce musz by podczone na stae. Urzdzenie musi by uziemione (IEC 536, Klasa 1, NEC i pozostae stosowane normy). Wolno stosowa tylko wyczniki ochronne rnicowoprdowe typu B. Maszyn z zasilaniem trjfazowym wyposaonych w filtry EMC nie wolno podcza do sieci przez wyczniki ochronne rnicowoprdowe (patrz DIN VDE 0160, Rozdzia 5.5.2, i EN50178, Rozdzia 5.2.11.1). Nastpujce zaciski mog znajdowa si pod niebezpiecznym napiciem, rwnie gdy przeksztatnik nie pracuje: - zaciski przycza sieci L/L1, N/L2, L3 lub U1/L1, V1/L2, W1/L3 - zaciski przycza silnika U, V, W lub U2/T1, V2/T2, W2/T3 - i wedug wielkoci obudowy zaciski DC+/B+, DC-, B-, DC/R+ lub C/L+, D/LPo wyczeniu urzdzenia zawsze odczeka 5 minut dla rozadowania, przed rozpoczciem prac instalacyjnych. Urzdzenie nie moe by uywane jako 'mechanizm wyczenia bezpieczestwa' (patrz EN 60204, 9.2.5.4). Minimalny przekrj przewodu uziemiajco-wyrwnawczego musi przynajmniej odpowiada przekrojowi kabla zasilajcego. W przypadku zdjcia przedniej osony (wielkoci obudowy FX i GX) koo wentylatora jest otwarte. Przy obracajcym si wentylatorze wystpuje niebezpieczestwo odniesienia obrae.

OSTRONIE W celu wyeliminowania wpywu na prac przeksztatnika indukcyjnoci i pojemnoci pasoytniczych przewodw, podczenia zasilania i silnika oraz kabli sterujcych naley wykona wg Rys. 2-11 na stronie 37.

20

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

2 Instalacja

2.1

Instalacja po okresie przechowywania


Po duszym okresie przechowywania kondensatory przeksztatnika musz by ponownie uformowane. Wymagania s podane poniej.

Wielkoci obudowy A do F
Napicie [%] 100

75

50

Czas skadowania poniej 1 roku: Czas skadowania 1 do 2 lat Czas skadowania 2 do 3 lat Czas skadowania 3 i wiecej lat

Formowanie nie jest wymagane Przed zaczeniem podczy na 1 godzin do napicia Przed zaczeniem formowa odpowiednio wg krzywej Przed zaczeniem formowa odpowiednio wg krzywej

Czas t [h] 0,5 1 2 4 6 8

Rys. 2-1

Formowanie

Wielkoci obudowy FX i GX
Po okresie przechowywania duszym ni 2 lata musi by podane przynajmniej na 30 min. 85 % znamionowego napicia zasilajcego w stanie bez obcienia.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

21

2 Instalacja

Wydanie 12/02

2.2

Warunki otoczenia pracy

Temperatura otoczenia pracy


Wielkoci obudowy A do F:
Dopuszczalny prd wyjciowy [%] 100

Wielkoci obudowy FX i GX:


Dopuszczalny prd wyjciowy [%] 100 95

75

90 85 stay moment zmienny moment 10 [C] 40 45 50 55 [C] Temperatura pracy

50 25

-10

20

30

40

60 50 Temperatura pracy

10

20

30

Rys. 2-2

Temperatura otoczenia pracy

Wilgotno powietrza
Wilgotno wzgldna 95 %, kondensacja wilgoci niedopuszczalna

Wysoko zainstalowania
Dla wysokoci zainstalowania > 1000 m lub powyej 2000 m n.p.m. obowizuj nastpujce krzywe redukcyjne:
Dopuszczalny prd wyjciowy Wielkoci 100 FX i GX Wielkoci % A do F 85 80 Dopuszczalne napicie zasilania 100 % 80 77

0 1000 2000 3000 4000 Wysoko zainstalowania n.p.m. [m]

2000 0 1000 3000 4000 Wysoko zainstalowania n.p.m. [m]

Rys. 2-3

Wysoko zainstalowania

Uderzenia i drgania
Przeksztatnik nie moe by naraany na przypadkowy upadek lub nage uderzenia. Nie naley instalowa przeksztatnika w obszarze, gdzie moe on by naraony na cige drgania. Wytrzymao mechaniczna wg DIN IEC 68-2-6 Wychylenie: 0,075 mm (10 ... 58 Hz) Przyspieszenie: 9,8 m/s2 (> 58 ... 500 Hz)

22

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

2 Instalacja

Promieniowanie elektromagnetyczne
Nie naley instalowa przeksztatnika w pobliu rde promieniowania elektromagnetycznego.

Zanieczyszczenia powietrza
Nie naley instalowa przeksztatnika w rodowisku zawierajcym zanieczyszczenia powietrza takie, jak kurz, agresywne gazy itd.

Woda
Naley uwaa, eby zabezpieczy przeksztatnik przed niebezpieczestwem zalania wod. Nie instalowa przeksztatnika np. pod rurami, na ktrych moe wystpowa kondensacja Nie instalowa przeksztatnika w miejscach, gdzie moe wystpi nadmierna wilgotno lub kondensacja.

Instalacja i chodzenie
OSTRONIE NIE WOLNO instalowa przeksztatnikw w pozycji poziomej. Przeksztatniki mog by montowane obok siebie bez bocznych odstpw. Przy montau jeden nad drugim nie przekracza dopuszczalnych warunkw otoczenia dla przepywu powietrza chodzcego. Niezalenie od tego naley zachowa nastpujce odstpy minimalne: Wielko obudowy A, B, C od gry i od dou 100 mm Wielko obudowy D, E od gry i od dou 300 mm Wielko obudowy F od gry i od dou 350 mm Wielko obudowy FX, GX od gry 250 mm od dou 150 mm z przodu 100 mm W obszarze tym nie wolno montowa adnych urzdze, ktre utrudniaj lub wpywaj na swobodny przepyw strumienia powietrza chodzcego. Naley upewni si, czy otwory wentylacyjne przeksztatnika nie s zasonite

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

23

2 Instalacja

Wydanie 12/02

2.3

Instalacja mechaniczna
OSTRZEENIE Dla zapewnienia bezpiecznej pracy urzdzenia wymagane jest, aby byo ono instalowane i uruchamiane przez wykwalifikowany personel przy cakowitym przestrzeganiu ostrzee podanych w tej instrukcji obsugi. Szczeglnie naley przestrzega zarwno oglnych i lokalnych przepisw instalacji i bezpieczestwa dla prac przy urzdzeniach z niebezpiecznymi napiciami (np. EN 50178), jak rwnie uycia fachowych narzdzi. Ponadto stosowa si do przepisw o uywaniu sprztu ochrony osobistej. Zaciski zasilania, napicia staego i zaciski silnika mog znajdowa si pod niebezpiecznymi napiciami rwnie, gdy przeksztatnik nie znajduje si w stanie pracy; po wyczeniu urzdzenia zawsze odczeka 5 minut dla rozadowania, przed rozpoczciem prac instalacyjnych. Przeksztatniki mog by montowane obok siebie bez bocznych odstpw. Przy montau jeden nad drugim nie przekracza dopuszczalnych warunkw otoczenia dla przepywu powietrza chodzcego. Naley zachowa minimalne odstpy: Wielko obudowy A, B, C od gry i od dou 100 mm Wielko obudowy D, E od gry i od dou 300 mm Wielko obudowy F od gry i od dou 350 mm Wielko obudowy FX, GX od gry 250 mm od dou 150 mm z przodu 100 mm W przypadku zdjcia przedniej osony (wielkoci obudowy FX i GX) koo wentylatora jest otwarte. Przy obracajcym si wentylatorze wystpuje niebezpieczestwo odniesienia obrae.

Zdejmowanie z palety transportowej (tylko dla wielkoci obudowy FX i GX)


Podczas transportu przeksztatnik mocowany jest na palecie przy pomocy dwch metalowych klamer. OSTRZEENIE Naley zwrci uwag, e punkt cikoci przeksztatnika nie znajduje si na rodku przeksztatnika. Przy podnoszeniu palety urzdzenie moe nagle zmieni pozycj lub koysa si na boki. 1. Zamocowa liny dwigu za uszy do podnoszenia przeksztatnika (2 uszu przy wielkoci budowy FX (patrz Rys. 2-9), 4 uszu przy wielkoci obudowy GX (patrz Rys. 2-10)). 2. Wyj dwie ruby trzymajce w grnej czci przedniej osony. 3. Odkrci rubunki metalowych klamer palety transportowej i podnie przeksztatnik z palety. 4. Po zakoczeniu montau i podczeniu przeksztatnika zamocowa dwie ruby trzymajce w dolnej czci przedniej osony.

24

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

2 Instalacja

Wielkoci obudowy A do F
Wielko obudowy A Wielko obudowy B Wielko obudowy C
5.5 mm 0.22"

55 mm 2.2"

4.8 mm 0.19"

160 mm 6.30"

174 mm 6.85"

204 mm 8.03"

4.5 mm 0.17"

138 mm 5.43"

174 mm 6.85"

Wielko obudowy D

Wielko obudowy E

Wielko obudowy F

17.5 mm 0.68"

17.5 mm 0.68"

15 mm 0.59"

486 mm 19.13" 616.4 mm 24.27" 810 mm 31.89" z filtrem 1110 mm 43.70"

235 mm 9.25"

235 mm 9.25"

300 mm 11.81"

Rys. 2-4

Szablon otworw dla MICROMASTER 440 wielkoci obudowy A do F

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

25

2 Instalacja

Wydanie 12/02

Wielko obudowy FX

Rys. 2-5

Wymiary montaowe dla MICROMASTER 440 wielko obudowy FX

26

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

2 Instalacja

Wielko obudowy GX

Rys. 2-6

Wymiary montaowe dla MICROMASTER 440 wielko obudowy GX

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

27

2 Instalacja

Wydanie 12/02

Tabela 2-1

Wymiary i momenty dokrcania dla MICROMASTER 440 Wymiary cakowite


mm 73 x 173 x 149 2,87 x 6,81 x 5,87 149 x 202 x 172 5,87 x 7,95 x 6,77 185 x 245 x 195 7,28 x 9,65 x 7,68 275 x 520 x 245 10,82 x 20,47 x 9,65 275 x 650 x 245 10,82 x 25,59 x 9,65 350 x 850 mm x 320 Wysoko z filtrem 1150 13,78 x 33,46 x 12,60 Wys. z filtrem 45,28 326 x 1400 x 356 12,80 x 55,12 x 12,83 326 x 1533 x 545 12,80 x 60,35 x 21,46

Wlk. obudowy
A SxWxG

Rodzaj mocowania
2 ruby M4 2 nakrtki M4 2 podkadki M4 lub zatrzasn na szynie standardowej 4 ruby M4 4 nakrtki M4 4 podkadki M4 4 ruby M5 4 nakrtki M5 4 podkadki M5 4 ruby M8 4 nakrtki M8 4 podkadki M8 4 ruby M8 4 nakrtki M8 4 podkadki M8 4 ruby M8 4 nakrtki M8 4 podkadki M8 6 rub M8 6 nakrtek M8 6 podkadek M8 6 rub M8 6 nakrtek M8 6 podkadek M8

Moment dokr.
2,5 Nm z uytymi podkadkami 2,5 Nm z uytymi podkadkami 2,5 Nm z uytymi podkadkami 3,0 Nm z uytymi podkadkami 3,0 Nm z uytymi podkadkami 3,0 Nm z uytymi podkadkami 13 Nm +30 % z uytymi podkadkami 13 Nm +30 % z uytymi podkadkami

cal mm cal mm cal mm cal mm cal mm

SxWxG

SxWxG

SxWxG

B xHxT

SxWxG cal

FX

SxWxG

mm cal mm cal

GX

SxWxG

28

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

2 Instalacja

2.3.1

Monta na szynie standardowej dla wielkoci budowy A

Monta przeksztatnika na szynie 35 mm (EN 50022)


Mechanizm zwalniajcy

Grny zatrzask szyny Dolny zatrzask szyny

1. Zaczepi grn cz zatrzasku przeksztatnika o grn krawd szyny. 2. Przycisn przeksztatnik do szyny, przy czym powinien zaskoczy dolny zatrzask szyny

Demonta przeksztatnika z szyny standardowej 35 mm


1. W celu odblokowania mechanizmu zatrzasku przeksztatnika, woy wkrtak w mechanizm zwalniajcy. 2. Nacisn do dou przez co zwolni si dolny zatrzask. 3. Zdj przeksztatnik z szyny.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

29

2 Instalacja

Wydanie 12/02

2.3.2

Zabudowa opcji w kasecie elektroniki dla wielkoci obudowy FX i GX


Przednia osona MICROMASTER 430 jest wykonana tak, e jednostka sterowania (standardowo panel SDP) jest zamontowana zawsze rwno z otworem w przedniej osonie. Jeli w kasecie elektroniki ma by zabudowany wicej ni jeden modu opcjonalny, pozycja caej kasety elektroniki musi by przesunita do tyu.
Pozycja zabudowy 2 Pozycja zabudowy 1 Zabudowa standardowa

Zabudowa standardowa Pozycja zabudowy 1 Pozycja zabudowy 2

Rys. 2-7

Opcje dla kasety elektroniki

Monta opcji
Zdj przedni oson: Odkrci 2 ruby w dolnej czci przedniej osony. Podnie przedni oson do gry. Wyj ruby trzymajce kasety elektroniki. Przykrci kaset elektroniki odpowiednio do Rys. 2-7 we waciwej pozycji zabudowy. Zamontowa dodatkowe opcje. Ponownie zamontowa przedni oson.

30

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

2 Instalacja

2.4

Instalacja elektryczna
OSTRZEENIE PRZEKSZTATNIK MUSI BY ZAWSZE UZIEMIONY. Dla zapewnienia bezpiecznej pracy urzdzenia wymagane jest, aby byo ono instalowane i uruchamiane przez wykwalifikowany personel przy cakowitym przestrzeganiu ostrzee podanych w tej instrukcji obsugi. Szczeglnie naley przestrzega zarwno oglnych i lokalnych przepisw instalacji i bezpieczestwa dla prac przy urzdzeniach z niebezpiecznymi napiciami (np. EN 50178), jak rwnie uycia fachowych narzdzi. Ponadto stosowa si do przepisw o uywaniu sprztu ochrony osobistej. Nigdy nie wolno wykonywa prb izolacji przewodw podczonych do przeksztatnika przy uyciu wysokich napi. Zaciski zasilania, napicia staego i zaciski silnika mog znajdowa si pod niebezpiecznymi napiciami rwnie, gdy przeksztatnik nie znajduje si w stanie pracy; po wyczeniu urzdzenia zawsze odczeka 5 minut dla rozadowania, przed rozpoczciem prac instalacyjnych. W przypadku zdjcia przedniej osony (wielkoci obudowy FX i GX) koo wentylatora jest otwarte. Przy obracajcym si wentylatorze wystpuje niebezpieczestwo odniesienia obrae.

OSTRONIE Przewody sterownicze, zasilajce i silnikowe musz by ukadane oddzielnie. Nie wolno ukada ich w tym samym kanale kablowym/instalacyjnym.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

31

2 Instalacja

Wydanie 12/02

2.4.1

Informacje oglne
OSTRZEENIE Przeksztatnik musi by zawsze uziemiony. Brak odpowiedniego uziemienia moe prowadzi do najbardziej niebezpiecznych stanw wewntrz urzdzenia i powodowa powane nastpstwa.

Praca w sieciach nieuziemionych (IT)


Zastosowanie przeksztatnikw MICROMASTER 4 ze zintegrowanym filtrem w sieciach nieuziemionych jest niedopuszczalne. Przy sieciach nieuziemionych musi by usunity kondensator 'Y' wewntrz urzdzenia. Sposb demontau tego kondensatora opisany jest w zaczniku D. Przeksztatnik MICROMASTER bdzie pracowa w sieci nieuziemionej i pozostawa w stanie pracy w przypadku poczenia jednej fazy wejciowej do ziemi. W przypadku doziemienia fazy wyjciowej, przeksztatnik MICROMASTER wyczy si i wywietli komunikat F0001.

Praca z zabezpieczeniem rnicowo-prdowym (wielkoci obudowy A do F)


W przypadku zainstalowania zabezpieczenia rnicowo-prdowego przeksztatniki pracuj bez niepodanych wycze pod nastpujcymi warunkami: Zastosowano wycznik rnicowo-prdowy typu B. Prd zadziaania wycznika rnicowo-prdowego wynosi 300 mA. Przewd zerowy sieci jest uziemiony. Kady wycznik rnicowo-prdowy zasila tylko jeden przeksztatnik. Kable wyjciowe s krtsze ni 50 m (ekranowane) lub 100 m (nieekranowane).

Praca z dugimi kablami


Nieograniczona praca przeksztatnika moliwa jest pod nastpujcymi warunkami: Wielkoci budowy A do F ekranowane: 50 m nieekranowane: 100 m Wielkoci budowy FX i GX ekranowane: 100 m nieekranowane: 150 m Przy zastosowaniu dawikw wyjciowych wedug katalogu DA 51.2 dla wszystkich wielkoci obudowy dopuszczalne s nastpujce dugoci kabli: ekranowane: 200 m nieekranowane: 300 m

32

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

2 Instalacja

2.4.2

Przycza zasilania i silnika


OSTRZEENIE Przeksztatnik musi by zawsze uziemiony. Przed wykonywaniem lub zmian podcze przy urzdzeniu odczy zasilanie sieciowe. W przypadku podczenia silnikw synchronicznych lub wielu silnikw poczonych rwnolegle, przeksztatnik musi pracowa z charakterystyk U/f (P1300 = 0, 2 lub 3). OSTRONIE Po podczeniu zasilania i przewodw silnika naley sprawdzi, czy przednie osony zostay poprawnie zamocowane. Dopiero po tym zaczy napicie zasilajce urzdzenie! UWAGA Upewni si, e pomidzy urzdzeniem sieciowym, a przeksztatnikiem zainstalowano odpowiednie wyczniki mocy/bezpieczniki o podanym prdzie znamionowym (patrz rozdz. 7 Dane techniczne, od strony 113). o Uywa tylko przewodw miedzianych klasy 1 60/75 C (dla zachowania zgodnoci z normami UL). Momenty dokrcania patrz Tabela 7-2, strona 111.

Dostp do zaciskw zasilania i silnika


Dostp do zaciskw zasilania i silnika uzyskuje si przez zdjcie przednich oson (patrz Rys. 2-8 do Rys. 2-10). Patrz rwnie Zacznik B. Po usuniciu przednich oson i uzyskaniu dostpu do zaciskw wykona podczenia zasilania i silnika, jak przedstawiono na rys. Rys. 2-11.

Przycze jednostki hamowania dla wielkoci obudowy FX i GX


Dostp do przyczy obwodu poredniego przewidziany jest przez otwr przepustowy od gry przeksztatnika. Do tych przyczy podcza si zewntrzn jednostk hamowania. Umiejscowienie przycz przedstawiono na Rys. 2-9 lub Rys. 2-10. Maksymalny przekrj przyczeniowy wynosi 50 mm, jednak tylko pod warunkiem, e obszar ciskania kocwki kablowej od strony urzdzenia bdzie osonity wem termokurczliwym. Jest to wane dla zachowania wymaganych odlegoci w powietrzu i dla pezania.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

33

2 Instalacja

Wydanie 12/02

Rys. 2-8

Zaciski przyczeniowe przeksztatnika MICROMASTER 440 (wlk. obudowy A-F)

34

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

2 Instalacja

Rys. 2-9

Widok przyczy przeksztatnika MICROMASTER 440 (wlk. obudowy FX)

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

35

2 Instalacja

Wydanie 12/02

Rys. 2-10

Widok przyczy przeksztatnika MICROMASTER 440 (wlk. obudowy GX)

36

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

2 Instalacja

Wielkoci obudowy A do F
L3 L2 L1 N Stycznik Bezpiecznik L/L1 U V N/L2 W PE PE PE PE

Zasilanie 1-fazowe
Opcjonalny dawik sieciowy Opcjonalny filtr MICROMASTER 1) SILNIK

L3 L2 L1 Bezpiecznik

Zasilanie 3-fazowe
Stycznik Opcjonalny dawik sieciowy Opcjonalny filtr MICROMASTER 1) L3 L2 L1 PE PE PE PE U V W SILNIK

1) Z filtrem i bez filtra

Wielkoci obudowy FX i GX
L3 L2 L1
Bezpiecznik Opcjonalny dawik sieciowy

Stycznik

Opcjonalny filtr

MICROMASTER 2)

Silnik

L3 L2 L1 PE PE PE 3)

U V W

2) 3)

Bez filtra Uziemienie dawika sieciowego wykona w oznaczonych punktach Przycza silnika i zasilania

Rys. 2-11

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

37

2 Instalacja

Wydanie 12/02

Dopasowanie napicia wentylatora dla wielkoci obudowy FX i GX


Dla dopasowania istniejcego napicia zasilania do napicia wentylatora zainstalowany jest transformator. W razie potrzeby zaciski po stronie pierwotnej transformatora musz by odpowiednio zamienione.

0V 1L380V

1L400V 1L440V

1L480V

Zmieni zaciski wg napicia wejciowego

Rys. 2-12

Dopasowanie napicia wentylatora

UWAGA Jeli zaciski nie zostan zamienione na rzeczywicie wystpujce napicie, to bezpieczniki wentylatora mog ulec przepaleniu.

Bezpieczniki zamienne dla wentylatora


Wlk. obudowy
FX (90 kW CT) FX (110 kW CT) GX (132-200 kW CT)

Bezpieczniki (2 sztuki)
1A 2,5 A 4A

Typ
Cooper-Bussmann FNQ-R-1, 600V Ferraz Gould Shawmut ATDR2-1/2, 600V Ferraz Gould Shawmut ATDR4, 600V

38

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

2 Instalacja

2.4.3

Unikanie zakce elektromagnetycznych


Przeksztatniki zostay zaprojektowane do pracy w rodowisku przemysowym, w ktrym spodziewane s wysokie poziomy zakce elektromagnetycznych. Zwykle prawidowa instalacja zapewnia bezpieczn i bezbdn prac. W przypadku wystpienia trudnoci naley przestrzega nastpujcych wytycznych.

Wymagane rodki
Upewni si, czy wszystkie urzdzenia w szafie s dobrze uziemione, podczone przy pomocy krtkich przewodw uziemiajcych o duym przekroju do wsplnego punktu uziemiajcego, lub wsplnej szyny uziemiajcej Upewni si, czy kade urzdzenie sterujce podczone do przeksztatnika (np. sterownik PLC) jest podczone przy pomocy krtkiego przewodu o duym przekroju do tego samego uziemienia lub punktu uziemiajcego co przeksztatnik. Podczy przewd powrotny z silnika sterowanego przez przeksztatnik bezporednio do przycza uziemiajcego (PE) przynalenego przeksztatnika. Preferowane s przewody paskie, gdy wykazuj one nisz impedancj przy wyszych czstotliwociach. Koce przewodw naley zarabia w sposb czysty. Uwaa przy tym, aby nieekranowane przewody byy moliwie jak najkrtsze. Kable sterownicze naley ukada oddzielnie od kabli siowych. Skrzyowania kabli siowych i sterowniczych wykonywa pod ktem 90. W miar moliwoci do pocze sterowniczych uywa kabli ekranowanych. Upewni si, czy wszystkie styczniki w szafie eliminuj zakcenia, albo wyposaone s w ukady RC przy stycznikach prdu przemiennego, albo diody rozadowcze przy stycznikach prdu staego, gdzie peni one rol rodka tumicego przy cewkach. Skuteczne s take warystorowe ochronniki przeciwprzepiciowe. Jest to wane w przypadku, gdy styczniki s sterowane przez przekaniki przeksztatnika. Do podczenia silnika uywa przewodw ekranowanych i uziemia ekran na obydwu kocach kabla przy pomocy obejm kablowych. OSTRZEENIE Przy instalacji przeksztatnikw nie wolno odstpowa od przepisw bezpieczestwa!

2.4.4

Metody ekranowania

Wielkoci obudowy A, B i C
Dla wielkoci budowy A, B i C jako opcja dostpna jest pyta przyczeniowa dla ekranw. Umoliwia ona atwe i skuteczne podczenie niezbdnego ekranowania. Naley przestrzega wskazwek instalacyjnych podanych w dokumentacji na pycie CD-ROM dostarczanej wraz z przeksztatnikiem MICROMASTER 440.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

39

2 Instalacja

Wydanie 12/02

Ekranowanie bez pyty przyczeniowej dla ekranw


W przypadku jeli pyta przyczeniowa dla ekranw jest niedostpna, przeksztatnik moe by ekranowany w sposb pokazany na Rys. 2-13.
1

5 1 7 2

L1 L2 L3

4 6

3
1 2 3 4 5 6 7 Kabel zasilajcy Kabel sterowniczy Kabel silnikowy Filtr zabudowany od tyu Metalowa ciana tylna Dla pewnego mocowania ekranowania kabli silnikowych i sterowniczych do metalowej tylnej ciany stosowa odpowiednie obejmy Przewd ekranujcy

Rys. 2-13

Wytyczne okablowania dla minimalizacji wpywu zakce elektromagnetycznych

Wielkoci obudowy D, E i F
Pyta przyczeniowa dla ekranw jest zamontowana fabrycznie Do podczenia ekranowania zastosowa identyczne procedury jak dla wielkoci A, B i C.

Wielkoci obudowy FX i GX
Uoy przewody ekranujce moliwie du powierzchni na podstawach ekranujcych zaznaczonych na widoku przyczy (patrz Rys. 2-9 i Rys. 2-10). W tym celu sple ekrany przewodw silnikowych i przykrci je wsplnie do podstawy ekranujcej dla przewodw silnikowych. Przy zastosowaniu filtra EMC wymagane jest zainstalowanie dawika komutacyjnego. Ekrany kablowe powinny by przymocowane do metalicznych powierzchni montaowych moliwie blisko komponentw.

40

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

3 Uruchamianie

Uruchamianie
Schemat blokowy przeksztatnika MICROMASTER 440 Przegld moliwoci uruchamiania i paneli wskazujcych/operatorskich Przegld do szybkiego uruchamiania przeksztatnika MICROMASTER 440

Rozdzia ten zawiera:

3.1 3.2 3.3

Schemat blokowy.................................................................................................... 43 Tryby uruchamiania ................................................................................................ 44 Praca podstawowa.................................................................................................. 56

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

41

3 Uruchamianie

Wydanie 12/02

OSTRZEENIE Przeksztatniki MICROMASTER pracuj z wysokimi napiciami. Przy pracy urzdze elektrycznych si rzeczy okrelone czci znajduj si pod wysokim napiciem. Mechanizmy wyczenia bezpieczestwa wg EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) musz funkcjonowa we wszystkich rodzajach pracy urzdzenia sterujcego. Odblokowanie mechanizmu wycznika bezpieczestwa nie moe prowadzi do niekontrolowanego lub niezamierzonego ponownego uruchomienia. W przypadkach, w ktrych zwarcia w urzdzeniu sterujcym mog prowadzi do znacznych szkd materialnych lub nawet cikich obrae ciaa (tzn. zwarcia niebezpieczne potencjaowo), musz by przewidziane zewntrzne rodki lub mechanizmy w celu samodzielnego zagwarantowania lub wymuszenia pracy nie powodujcej niebezpieczestwa przy wystpieniu zwarcia (np. wycznik kracowy, blokady mechaniczne itd.). Okrelone nastawy parametrw mog spowodowa automatyczne ponowne uruchomienie przeksztatnika po zaniku napicia zasilajcego. Dla prawidowej ochrony przed przecieniem silnika naley dokadnie skonfigurowa parametry silnika. Urzdzenie oferuje wewntrzn ochron silnika przed przecieniem wg UL508C, Rozdzia 4.2. Patrz P0610 i P0335, kontrola i2t jest domylnie uaktywniona. Ochrona silnika przed przecieniem moe by rwnie zapewniona przez zewntrzny czujnik temperatury typu PTC (domylnie P0601 jest nieaktywne). Urzdzenie jest przystosowane do zastosowania w obwodach prdowych, ktre przy maksymalnym napiciu 230 V / 460 V / 575V dostarczaj prd symetryczny najwyej 10 000 A (wart. skut.), jeli jest zabezpieczone przez bezpieczniki typu H lub K (patrz tabele od str. 113). Urzdzenie nie moe by uywane jako 'mechanizm wyczenia bezpieczestwa (patrz EN 60204, 9.2.5.4).

OSTRONIE Uruchamianie moe by podejmowane tylko przez wykwalifikowany personel. Zawsze w szczeglny sposb przestrzega przedsiwzicia rodkw bezpieczestwa i ostrzee.

42

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

3 Uruchamianie

3.1

Schemat blokowy
PE 1/3 AC 200 - 240 V 3 AC 380 - 480 V 3 AC 500 - 600 V
1 2

Bezp. PE L/L1, N/L2 lub L/L1, N/L2,L3 lub L1, L2, L3

+10 V 0V AIN1+

4.7 k

AIN14

A/D
BOP Protok szeregowy
Hz

BOP

150.00
I 0 Jog Fn P

AIN2+
10

AIN211

A/D

DIN1
5

DIN2

~
Optoizolacja

DIN3
7

=
Wlk. obudowy A do F
DC/R+ B+/DC+ R

DIN4
8

DIN5
16

DIN6
17

PNP lub NPN


9 28

PTCA PTC Silnik


14

Wyjcie +24 V max. 100 mA (izolowane) Wyjcie 0 V max. 100 mA (izolowane)

BDC-

Wlk.obudowy FX i GX
CPU

D/LC/L+
Przycze dla zewntrznej jednostki hamowania

PTCB
15

AOUT 1+ 0 - 20 mA max. 500


12

AOUT 113

D/A

= 3~

0 - 20 mA max. 500

AOUT 2+
26

AOUT 227

D/A

COM
20

Przekanik1

NO NC

Nie uywany 1 2

60 Hz 50 Hz

19 18

Przeczniki DIP (na module sterowania)

30 V DC / 5 A (rezystancyjne) 250 V AC / 2 A (indukcyjne)

COM Przekanik2
22 21

NO

COM
25

AIN1AIN2 0 - 20 mA Przeczniki DIP Prd (na module we/wy) 0 - 10 V Napicie 1 2

Przekanik3

NO NC P+

24 23 29

N30

RS485

CB Opcja

PE
automatycznie

U,V,W

Rys. 3-1

Schemat blokowy przeksztatnika MICROMASTER 440

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

43

3 Uruchamianie

Wydanie 12/02

3.1.1

Standardowe przyporzdkowanie zaciskw


Patrz Rys. 3-5.

3.1.2

Wejcia analogowe
Wejcie analogowe 1 (AIN1) moe by uywane z nastpujcymi sygnaami: 0 - 10 V, 0 - 20 mA i -10 V do +10 V Wejcie analogowe 2 (AIN2) moe by uywane z nastpujcymi sygnaami: 0 - 10 V i 0 - 20 mA Obwd prdowy wejcia analogowego mona alternatywnie skonfigurowa dla uzyskania dodatkowych wej binarnych (DIN7 i DIN8):
1 2 3 DIN7 4
Rys. 3-2

1 2 10 DIN8 11

Konfiguracja wej analogowych jako wej binarnych

Jeli wejcie analogowe skonfigurowano jako wejcie binarne, to obowizuj nastpujce progi przeczania: DC 1,75 V = OFF (wyczone) DC 3,70 V = ON (zaczone) Zacisk 9 (24 V) mona wykorzysta do sterowania wej analogowych, jeli s one wykorzystane jako wejcia binarne. Zacisk 28 (0 V) musi by poczony z zaciskiem 2.

44

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

3 Uruchamianie

3.2

Tryby uruchamiania
W wersji standardowej MICROMASTER 440 wyposaony jest w panel SDP (patrz Rys. 3-3). Fabrycznie skonfigurowany przeksztatnik z panelem SDP mona uy do wielu aplikacji. Jeli nastawy fabryczne nie s odpowiednie, to mona je dopasowa do warunkw aplikacji przy pomocy panela BOP (patrz Rys. 3-3) lub panela AOP (patrz Rys. 3-3). Panele BOP i AOP s dostpne jako opcje. Ponadto nastawy fabryczne mona dopasowa przy pomocy komputera PC i programw uruchomieniowych Drive Monitor lub STARTER. Oprogramowanie to znajduje si na pycie CD-ROM z dokumentacj urzdzenia. UWAGA MICROMASTER 440 moe by obsugiwany tylko przy pomocy panela BOP lub AOP. Przy uyciu panela BOP-2 wywietli si .

SDP (Status Display Panel) Panel wywietlacza statusu

BOP (Basic Operator Panel) Podstawowy panel operatorski

AOP (Advanced Operator Panel) Zaawansowany panel operatorski

Rys. 3-3

Panele dostpne dla przeksztatnika MICROMASTER 440

Wskazwki do wymiany panela operatorskiego znajduj si w Zaczniku A tego podrcznika. UWAGA Ustawienie czstotliwoci silnika 50/60 Hz: przecznik DIP do ustawiania czstotliwoci silnika znajduje si pod moduem wej/wyj. (zdejmowanie moduu wej/wyj patrz Zacznik C) Przeksztatnik jest dostarczany z nastpujcymi ustawieniami fabrycznymi: Przecznik DIP 2: Pozycja OFF: ustawienia europejskie (50 Hz, kW itd.)

Przeczniki DIP dla czstotliwoci silnika

Pozycja ON: ustawienia pnocno-amerykaskie (60 Hz, hp itd.) Przecznik DIP 1: Nie do uytku przez klienta.

Rys. 3-4

Przeczniki DIP do wyboru czstotliwoci silnika

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

45

3 Uruchamianie

Wydanie 12/02

3.2.1

Uruchomienie i praca z panelem SDP


Panel SDP wyposaony jest od frontu w dwie diody LED, ktre wskazuj status roboczy przeksztatnika (patrz rozdzia 6.1). Przy wykorzystaniu panela SDP nastpujce nastawy fabryczne przeksztatnika musz by zgodne z danymi silnika: Moc znamionowa silnika Napicie silnika Prd znamionowy silnika Czstotliwo znamionowa silnika (Zalecane s silniki standardowe firmy Siemens.) Dodatkowo musz by spenione nastpujce warunki: Liniowa charakterystyka U/f prdkoci silnika sterowana przez potencjometr analogowy. Najwysza prdko 3000 min-1 przy 50 Hz (3600 min-1 przy 60 Hz); sterowana przy pomocy potencjometru przez wejcia analogowe przeksztatnika. Czas przyspieszania/hamowania = 10 s Ustawienia dla bardziej zoonych zastosowa mona znale w Licie Parametrw i w rozdziale 3.2.2 Uruchamianie przy pomocy panela BOP.
Tabela 3-1 Ustawienia fabryczne dla pracy z panelem SDP Zaciski
Wejcie binarne 1 Wejcie binarne 2 * Wejcie binarne 3 Wejcie binarne 4 Wejcie binarne 5 Wejcie binarne 6 Wejcie binarne 7 Wejcie binarne 8 5 6 7 8 16 17 przez AIN1 przez AIN2

Parametr
P0701 = '1' P0702 = '12' P0703 = '9' P0704 = '15' P0705 = '15' P0706 = '15' P0707 = '0' P0708 = '0'

Funkcja domylna
Zacz, w prawo Zmiana kierunku obrotw Kwitowanie bdu Czstotliwo staa Czstotliwo staa Czstotliwo staa Nieaktywne Nieaktywne

46

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

3 Uruchamianie

Obsuga podstawowa z panelem SDP


Z naoonym panelem SDP mona: Uruchamia i zatrzymywa silnik (wej. binarne 1 przez zewn. przecznik) Zmienia kierunek obrotw (wej. binarne 2 przez zewntrzny przecznik) Kasowa bdy (wej. binarne 3 przez zewntrzny przecznik) Regulacja prdkoci obrotowej silnika odbywa si przez podczenie wejcia analogowego, jak pokazano na Rys. 3-5.

AIN2 OFF = Napicie 0 - 10 V ON = Prd 0 - 20 mA

AIN1 OFF = Napicie 0 - 10 V ON = Prd 0 - 20 mA

P+ N-

Wyjcie analogowe 0 - 20 mA (500 )

Kwitowanie bdu

Rys. 3-5

Obsuga podstawowa z panelem SDP

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

47

3 Uruchamianie

Wydanie 12/02

3.2.2

Uruchamianie przy pomocy panela BOP lub AOP

Wymagania wstpne:
Zakoczona instalacja mechaniczna i elektryczna.
Ustawienie czstotliwoci silnika Przecznik DIP 2: Off = 50 Hz / On = 60 Hz Zaczenie Szybkie uruchomienie P0010=1 Patrz rozdzia 3.2.3.1

Dalsze uruchamianie przez P0004 i P0003 Przegld struktury parametrw mona znale w rozdziale 5.3 Szczegowy opis wszystkich parametrw, patrz Lista Parametrw.

WSKAZWKA Zalecamy uruchamianie zgodnie z tym schematem.

48

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

3 Uruchamianie

3.2.2.1

Uruchamianie przy pomocy panela BOP


Przy pomocy podstawowego panela BOP mona odczytywa i zmienia wartoci parametrw. Do parametryzacji przy pomocy panela BOP naley zdj panel SDP i w jego miejsce naoy panel BOP (patrz zacznik A). Panel BOP-2 posiada piciopozycyjny wywietlacz siedmiosegmentowy, na ktrym wywietlane s numery i wartoci parametrw, komunikaty alarmw i bdw, jak rwnie wartoci zadane i rzeczywiste. Panel BOP nie posiada moliwoci zapamitywania zestaww parametrw. Tabela 3-2 przedstawia nastawy fabryczne dla pracy z panelem BOP. UWAGA Przy ustawieniach fabrycznych zaczanie/wyczanie, regulacja prdkoci, zmiana kierunku obrotw i podawanie wartoci zadanej prdkoci nastpuje przez zaciski sterownicze. Aby sterowa tymi funkcjami przy pomocy panela BOP naley odpowiednio ustawi parametry P0700 i P1000 (patrz te Lista Parametrw). Panel BOP mona pod napiciem zdejmowa i nakada na przeksztatnik. Jeli panel BOP-2 zosta skonfigurowany do sterowania rozkazami przeksztatnika (P0700 = 1), to po zdjciu panela BOP napd zatrzyma si.
Ustawienia fabryczne dla pracy przy uyciu panela BOP Znaczenie
Rodzaj pracy Europa/USA Moc (moc znamionowa silnika) Czstotliwo znamionowa silnika Prdko znamionowa silnika Czstotliwo maksymalna silnika

Tabela 3-2 Parametr


P0100 P0307 P0310 P0311 P1082

Ustawienie fabryczne dla Europy (Ameryki Pnocnej)


50 Hz, kW (60Hz, hp) Jednostka (kW (Hp)) zalenie od nastawy P0100 [warto zalena od urzdzenia] 50 Hz (60 Hz) 1395 (1680) 1/min [w zalenoci od wykonania] 50 Hz (60 Hz)

UWAGA MICROMASTER 440 moe by obsugiwany tylko przy pomocy panela BOP lub AOP. Przy uyciu panela BOP-2 wywietlane bdzie.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

49

3 Uruchamianie

Wydanie 12/02

Przyciski na panelu BOP


Panel/Przycisk Funkcja
Wywietlacz statusu Uruchamiani e silnika

Dziaanie
Wywietlacz LCD pokazuje biece ustawienia przeksztatnika.

Nacinicie przycisku powoduje uruchomienie silnika. Przycisk ten nie jest fabrycznie aktywny. W celu uaktywnienia ustawi P0700 = 1.

WY1 Nacinicie przycisku powoduje zatrzymanie silnika w wybranym czasie rampy zatrzymywania. W nastawach fabrycznych przycisk nie jest aktywny, aby uaktywni naley ustawi P0700 = 1. Zatrzymywan ie silnika WY2 Dwukrotne nacinicie (lub jednokrotne dusze nacinicie) przycisku powoduje swobodny wybieg silnika a do zatrzymania. Funkcja ta jest zawsze aktywna.

Zmiana kierunku Pezanie silnika

Nacinicie przycisku powoduje odwrcenie kierunku obrotw. Kierunek przeciwny bdzie wskazywany przez znak (-) lub przez migajc kropk dziesitn. W nastawach fabrycznych przycisk nie jest aktywny, aby uaktywni naley ustawi P0700 = 1. Nacinicie tego przycisku przy braku napicia na wyjciu przeksztatnika powoduje uruchomienie i prac silnika przy wczeniej wybranej czstotliwoci pezania. Przy zwolnieniu przycisku silnik zatrzymuje si. Naciskanie tego przycisku przy wirujcym silniku nie ma adnego dziaania. Przycisk ten moe by uywany tylko do odczytu dodatkowych informacji. Nacinicie tego przycisku przez 2 s podczas pracy, niezalenie od aktualnego parametru, wywietli nastpujce informacje: 1. Napicie poredniego obwodu napicia staego (oznaczone przez d jednostka [V]). 2. Prd wyjciowy (A) 3. Czstotliwo wyjciowa (Hz) 4. Napicie wyjciowe (oznaczone przez o jednostka [V]). 5. Wielko wybrana w parametrze P0005 (jeli P0005 jest skonfigurowane tak, e wskazywana jest jedna z powyszych wielkoci (3,4 lub 5), to dana wielko nie bdzie ponownie pokazywana). Dalsze naciskanie powoduje kolejne przechodzenie przez powysze wielkoci. Funkcja skoku Poprzez krtkie nacinicie przycisku Fn mona natychmiast przeskoczy z kadego parametru (rXXXX lub PXXXX) do r0000. Mona wtedy zmienia inne parametry. Po powrocie do r0000 nacinicie przycisku Fn powoduje powrt do punktu wyjciowego.

Funkcje

Dostp do parametrw Zwikszanie wartoci

Nacinicie tego przycisku umoliwia dostp do parametrw.

Naciskanie tego przycisku zwiksza wywietlan warto.

Zmniejszanie Naciskanie tego przycisku zmniejsza wywietlan warto. wartoci Rys. 3-6 Przyciski na panelu BOP

50

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

3 Uruchamianie

Zmiana parametrw przy pomocy panela BOP


Poniej opisano procedur zmiany wartoci parametru P0004. Zmiana wartoci parametru indeksowanego jest pokazana na przykadzie parametru P0719. W ten sam sposb naley postpowa z pozostaymi parametrami, ktre maj by ustawione przy pomocy panela BOP. Zmiana P0004 funkcja filtrowania parametrw
Krok 1 2 3 4 5 6
Nacisn parametrw Naciska , aby uzyska dostp do

Wynik na wywietlaczu

, a wywietli si P0004

Nacisn , aby uzyska poziom dostpu do wartoci parametru Nacisn warto Nacisn warto lub , aby uzyska dan

, aby potwierdzi i zapamita

Dla uytkownika widoczne s tylko parametry rozkazw

Zmiana parametru indeksowanego P0719 wybr rda rozkazw/wartoci zadanej


Krok 1 2 3 4 5 6 7
Nacisn parametrw Naciska Nacisn indeksu , aby uzyska dostp do

Wynik na wywietlaczu

, a wywietli si P0719 , aby wej do poziomu wyboru

Nacisn , aby wywietli aktualnie ustawion warto Nacisn warto Nacisn warto Naciska lub , aby uzyska dan

, aby potwierdzi i zapamita

, a wywietli si r0000

Nacisn , aby powrci do wywietlania wielkoci standardowej (zdefiniowanej przez klienta)

Rys. 3-7

Zmiana parametrw przy pomocy panela BOP

WSKAZWKA

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

51

3 Uruchamianie

Wydanie 12/02

W niektrych przypadkach, podczas zmiany parametrw, panel BOP wywietla . Oznacza to, e w danym momencie przeksztatnik jest zajty komunikat innymi zadaniami o wyszym priorytecie.

Zmiana pojedynczych pozycji wartoci parametru


W celu szybkiej zmiany wartoci parametru, pojedyncze cyfry na wywietlaczu mona zmienia w nastpujcy sposb: Upewni si, e znajdujemy si na poziomie zmiany wartoci parametrw (patrz "Zmiana parametrw przy pomocy panela BOP"). 1. Nacisn (przycisk funkcyjny) miga pierwsza pozycja z prawej strony. / . 2. Zmieni warto tej pozycji przez naciskanie

powoduje miganie nastpnej 3. Ponowne nacinicie przycisku funkcyjnego pozycji. 4. Powtarza kroki 2 do 4, a do uzyskania danej wartoci. 5. Nacisn przycisk , aby opuci poziom zmiany wartoci parametrw.

WSKAZWKA Przycisk funkcyjny moe by rwnie uywany do kwitowania stanw bdu.

3.2.2.2

Uruchamianie przy pomocy panela AOP


Panel AOP dostarczany jest jako opcja. Do rozszerzonych funkcji tego panela nale: Wielojzyczne menu tekstowe Zapamitywanie/adowanie wielu zestaww parametrw Programowanie przez komputer PC Moliwo obsugi do 30 przeksztatnikw Bd! Nie zdefiniowano zakadki. Szczegw naley szuka w podrczniku panela AOP, lub skontaktowa si z lokalnym przedstawicielem firmy Siemens.

3.2.3
3.2.3.1

Funkcje uruchamiania przy pomocy panela BOP / AOP


Szybkie uruchamianie (P0010=1)
Wymaganiem wstpnym dla szybkiego uruchamiania jest cakowite zakoczenie prac instalacyjnych. Wan informacj jest, e parametr P0010 jest uywany do uruchamiania, a P0003 do wyboru poziomu parametrw (poziomu dostpu). Odpowiednio do wysokoci wymaga stawianych dla napdu naley ustawi poziom dostpu na 1 do 3. Im niszy poziom dostpu, tym wicej parametrw bdzie pomijanych, tzn. nie bd one wywietlane podczas szybkiego uruchamiania. Parametry te bd posiaday wartoci ustawione fabrycznie lub obliczone wewntrznie. Do szybkiego uruchamiania nale szczeglnie parametry dotyczce danych silnika, jak i czasy ramp przyspieszania i hamowania. Szybkie uruchamianie jest zakoczane przez parametr P3900. Ustawienie tego parametru na warto 1 powoduje wykonanie wymaganych oblicze silnika na podstawie danych podanych

52

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

3 Uruchamianie

z tabliczki znamionowej silnika i ustawienie wartoci fabrycznych dla wszystkich parametrw, ktre nie nale do szybkiego uruchamiania. Ostatecznie przeksztatnik automatycznie przechodzi do stanu "Gotowo do pracy". Ten sposb postpowania zalecany jest dla parametryzacji w standardowym poziomie dostpu (P0003 = 1). .

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

53

3 Uruchamianie

Wydanie 12/02

Schemat przebiegu szybkiego uruchamiania


Poziom dostpu
P0003 Poziom dostpu 1 Standardowy 2 Rozszerzony 3 Ekspert
2)

1
P0307 Moc znamionowa silnika 1) Zakres ustawie: 0,01 kW - 2000 kW Moc znamionowa silnika (kW) z tabliczki znam. Jeli P0100 = 1, wartoci bd podawane w hp.
2)

P0010 Filtr parametrw uruchamiania 0 Gotowo do pracy 1 Szybkie uruchamianie 30 Przywracanie ustawie fabrycznych P0100 Europa / Ameryka Pnocna 0 Moc w kW; f standard 50 Hz 1 Moc w hp; f standard 60 Hz 2 Moc w kW; f standard 60 Hz

1
P0308 Znam. wspczynnik mocy silnika 1) 2 Zakres ustawie: 0,000 - 1,000 Znam. wsp. mocy silnika (cos fi) z tabliczki znam. Widoczne tylko przy P0100 = 0, 2 (moc sil. w kW).

1
P0309 Sprawno znamionowa silnika 1) 2 Zakres ustawie: 0,0 - 99,9 % Sprawno znamionowa silnika (%) z tabliczki znam. Widoczne tylko przy P0100 = 1 (moc silnika w hp). P0310 Czstotliwo znamionowa silnika 1) Zakres ustawie: 12 Hz - 650 Hz Czstotliwo znam. silnika (Hz) z tabliczki znam.

UWAGA Ustawienia 0 lub 1 przy pomocy przecznikw DIP trwale parametryzuj przeksztatnik. Tylko w ten sposb wolno zmienia ustawienia, gdy w przeciwnym przypadku po wyczeniu zasilania parametry silnika i regulacji zostan nadpisane ! P0205 Zastosowanie przeksztatnika 0 Stay moment obrotowy 1 Zmienny moment obrotowy

P0311 Prdko znamionowa silnika 1) 1 Zakres ustawie: 0 - 40.000 obr./min Prdko znam. silnika (obr./min) z tabliczki znam. P0320 Prd magnesowania silnika 3 Zakres ustawie: 0,0 - 99,0 % Prd magnesowania silnika (%) odniesiony do prdu znamionowego silnika (P0305). P0335 Chodzenie silnika 0 Chodzenie wasne 1 Chodzenie obce 2 Chodzenie wasne z wewn. wentylatorem 3 Chodzenie obce z wewn. wentylatorem

Wskazwka Przy przeksztatnikach mniejszej mocymoliwe jest tylko P0205 = 0. Tylko przy aplikacjach z parabolicznym momentem obcienia (np. pompy, wentylatory) powinno si wybra P0205 = 1, dla odpowiedniego ustawienia parametrw. P0300 Wybr typu silnika 1 Silnik asynchroniczny 2 Silnik synchroniczny Wskazwka Przy wyborze silnika synchronicznego (P0300=2) wszystkie parametry regulacji bd pomijane dla wywietlania. P0304 Napicie znamionowe silnika 1) Zakres ustawie: 10 V - 2000 V Napicie znamionowe silnika (V) z tabliczki znam.

P0640 Wspczynnik przecialnoci silnika 2 Zakres ustawie: 10,0 - 400,0 % Warto graniczna prdu przecienia silnika (%) odniesiona do prdu znamionowego silnika (P0305).

1
P0700 Wybr rda rozkazw 0 Ustawienie fabryczne 1 Panel operatorski BOP / AOP 2 Listwa zaciskowa (wejcia binarne) Wskazwka Jeli wybrano P0700 = 2, to poprzez P0701 do P0708 mona ustali funkcje wej binarnych. Ustawienie P0701 do P0708 = 99 udostpnia parametryzacj BICO.

P0305 Prd znamionowy silnika 1) 1 Zakres ustawie: 0-2 x prd znam. przekszt. (A) Prd znamionowy silnika (A) z tabliczki znamionowej.

1) Specyficzne parametry silnika patrz tabliczka znamionowa silnika. 2) Parametry te oferuj wicej moliwoci ustawie ni tu pokazano. Dla dalszych moliwoci ustawie patrz Lista Parametrw.

54

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

3 Uruchamianie

P1000 Wybr wart. zadanej czstotliwoci 2) 1 1 Wart. zadana z potencjometru silnikowego 2 Analogowa warto zadana (wej. analogowe 1) 3 Staa czstotliwo zadana 7 Analogowa warto zad. 2 (wej. analogowe 2) Wskazwka Moliwoci ustawie dla dodatkowej wartoci zadanej patrz Lista Parametrw. Przy P1000 = 1 lub 3 wybr jest zaleny od ustawie parametrw P0700 do P0708. P1080 Czstotliwo minimalna 1 Zakres ustawie: 0 - 650 Hz Ustawia najmniejsz czstotliwo silnika, z ktr pracuje silnik niezalenie od wartoci zadanej czst. Warto ta obowizuje dla obu kierunkw obrotw. P1082 Czstotliwo maksymalna 1 Zakres ustawie: 0 - 650 Hz Ustawia najwiksz czstotliwo silnika, z ktr pracuje silnik niezalenie od wartoci zadanej czst. Warto ta obowizuje dla obu kierunkw obrotw. P1120 Czas przyspieszania 1 Zakres ustawie: 0 - 650 s Czas jaki potrzebuje silnik dla przyspieszenia od stanu zatrzymania do czstotliwoci maksymalnej. P1121 Czas hamowania 1 Zakres ustawie: 0 - 650 s Czas jaki potrzebuje silnik dla zahamowania od czstotliwoci maksymalnej do stanu zatrzymania. P1135 Czas hamowania WY3 2 Zakres ustawie: 0 - 650 s Definiuje czas rampy hamowania od czstotliwoci maksymalnej do zatrzymania dla rozkazu WY3 P1300 Tryb sterowania 2 0 U/f z charakterystyk liniow 1 U/f z regulacj prdu strumienia (FCC) 2 U/f z charakterystyk paraboliczn 3 U/f z charakterystyk programowaln 5 U/f dla zastosowa tekstylnych 6 U/f z FCC dla zastosowa tekstylnych 19 U/f z niezalen wartoci zadan napicia 20 Sterowanie wektorowe bez enkodera 21 Sterowanie wektorowe z enkoderem 22 Sterowanie wektorowe momentu bez enkodera 23 Sterowanie wektorowe momentu z enkoderem Wskazwka Tryby sterowania wektorowego mog by stosowane tylko przy silnikach asynchronicznych.

P1500 Wybr wartoci zadanej momentu 2) 2 0 Brak gwnej wartoci zadanej 2 Analogowa warto zadana (wej. analogowe 1) 4 USS na zczu BOP (np. komputer PC) 5 USS na zczu COM 6 CB na zczu COM (np. PROFIBUS) 7 Analogowa warto zadana2 (wej. analogowe 1) Wskazwka Moliwoci ustawie dla dodatkowej wartoci zadanej patrz Lista Parametrw. P1910 Wybr identyfikacji danych silnika 2) 0 Zablokowane 1 Identyfikacja wszystkich danych silnika ze zmian parametrw. 2 Identyfikacja wszystkich danych silnika bez zmiany parametrw. 3 Identyfikacja krzywej nasycenia ze zmian parametrw. 4 Identyfikacja krzywej nasycenia bez zmiany parametrw.

Wskazwka Identyfikacj silnika wykonywa przy zimnym silniku (20 C). Jeli temperatura otoczenia odbiega o wicej ni 5 C, to musi by dopasowany parametr P0625 (temperatura otoczenia silnika). P1910 = 0 P1910 = 1,2,3,4 Alarm A0541 Aktywna identyfikacja danych silnika P3900 Koniec szybkiego uruchamiania 0 Koczy szybkie uruchamianie na bazie aktualnych ustawie (bez obliczenia silnika). 1 Koczy szybkie uruchamianie na bazie ustawie fabrycznych (z obliczeniem silnika). 2 Koczy szybkie uruchamianie na bazie aktualnych ustawie (z obliczeniem silnika i resetem wej/wyj). 3 Koczy szybkie uruchamianie na bazie aktualnych ustawie (z obliczeniem silnika, bez resetu wej/wyj). P3900 = 1,2

P3900 = 3

Zaczy silnik, rozpocznie si identyfikacja danych silnika. Po zakoczeniu pomiarw i oblicze zniknie komunikat alarmu A0541. Jeli silnik ma pracowa w zakresie osabiania pola (powyej czst. znam.), to naley powtrzy identyfikacj dla "krzywej nasycenia" przy pomocy P1910 = 3. Zakoczenie szybkiego uruchamiania , przeksztatnik przechodzi do stanu "Gotowo do pracy".

2) Parametry te oferuj wicej moliwoci ustawie ni tu pokazano. Dla dalszych moliwoci ustawie patrz Lista Parametrw.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

55

3 Uruchamianie

Wydanie 12/02

Dane silnika do parametryzacji

Rys. 3-8

Przykad typowej tabliczki znamionowej silnika (dane na tabliczce znamionowej s tylko przykadowe)

UWAGA P0308 i P0309 s widoczne tylko wtedy, gdy P0003 2. Pokazywany bdzie tylko jeden z tych parametrw w zalenoci od ustawie P0100. P0307 podawany jest w kW lub HP, zalenie od ustawienia P0100. Szczegowe informacje, patrz Lista Parametrw. Zmiana parametrw silnika jest moliwa tylko przy P0010 = 1 (ustawienie fabryczne) i P0004 = 0 lub 3. Upewni si, e przeksztatnik jest odpowiednio skonfigurowany dla silnika. Przestrzega danych na silniku dla poczenia w gwiazd/trjkt!

3.2.4

Przywracanie ustawie fabrycznych (reset przeksztatnika)


W celu przywrcenia nastaw fabrycznych wszystkich parametrw naley wykona nastpujce ustawienia parametrw (wymagane uycie panela BOP, AOP lub opcji komunikacyjnej): 1. Ustawi P0010 = 30 2. Ustawi P0970 = 1 UWAGA Proces przywracania ustawie fabrycznych moe trwa a do 3 minut.

56

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

3 Uruchamianie

3.3

Praca podstawowa
Peny opis parametrw standardowych i rozszerzonych znajduje si w Licie Parametrw. UWAGA 1. Przeksztatnik nie posiada gwnego wycznika sieciowego i znajduje si pod napiciem, gdy tylko zostanie ono podczone. Przy zablokowanym wyjciu czeka on na nacinicie przycisku START lub na nadejcie binarnego sygnau ZA na zacisku 5 (kierunek obrotw w prawo). 2. Jeli naoony jest BOP lub AOP i wybrano wywietlanie czstotliwoci wyjciowej (P0005 = 21), to przy zatrzymanym przeksztatniku odpowiednia warto zadana bdzie wywietlana w odstpach okoo 1,0 s. 3. Przeksztatnik zaprogramowano fabrycznie do standardowych zastosowa z 4-biegunowymi standardowymi silnikami firmy Siemens, ktre maj jednakow moc znamionow, jak przeksztatniki. Przy zastosowaniu innych silnikw naley wprowadzi ich dane z tabliczki znamionowej silnika. Sposb odczytu danych z tabliczki znamionowej przedstawiono na Rys. 3-8. 4. Zmiana parametrw silnika jest moliwa tylko przy P0010 = 1 (szybkie uruchamianie) i P004 = 0 lub 3. 5. W celu uruchomienia silnika P0010 musi by z powrotem ustawione na 0.

Praca z panelem BOP/AOP


Wymagania wstpne P0010 = 0 (aby odpowiednio zainicjalizowa rozkaz PRACA ) P0700 = 1 (uaktywnia przyciski Start/Stop na panelu BOP (P0701 = 4 dla AOP)) P1000 = 1 (pozwala na zmian wartoci zadanej potencjometrem silnika) 1. Nacisn zielony przycisk , aby uruchomi silnik. . Prdko silnika zwiksza si . Prdko silnika i . .

2. Przy zaczonym silniku nacisn przycisk do 50 Hz.

3. Kiedy przeksztatnik osignie 50 Hz, nacisn przycisk wywietlana warto zmniejszaj si. 4. Kierunek obrotw zmienia przy pomocy przycisku

5. Silnik jest zatrzymywany przy pomocy czerwonego przycisku

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

57

3 Uruchamianie

Wydanie 12/02

Zewntrzna ochrona silnika przed przegrzaniem


Przy pracy poniej prdkoci znamionowej zmniejszona jest skuteczno chodzenia wentylatora zamontowanego na wale silnika. Z tego powodu dla cigej pracy przy niskich czstotliwociach dla wikszoci silnikw wymagana jest redukcja mocy. Ochrona silnika przed przegrzaniem jest zagwarantowana pod warunkiem zastosowania w silniku czujnika temperatury typu PTC, podczenia go do listwy zaciskw sterujcych przeksztatnika i ustawienia parametru P0601 = 1.

5V 574 Z. 14 PTC/ KTY Z. 15 A D

Poziom wyzwalania PTC = 4 V

Charakterystyka PTC dla silnikw 1LG/1LA

Charakterystyka KTY84

Rys. 3-9

Ochrona przed przegrzaniem

Ochrona z czujnikiem temperatury PTC (P0601 = 1) Jeli czujnik temperatury typu PTC w silniku jest podczony do zaciskw sterujcych 14 (PTCA) i 15 (PTCB) przeksztatnika MICROMASTER 430 i funkcja PTC zostaa uaktywniona przez ustawienie P0601 = 1, to przeksztatnik funkcjonuje normalnie dopki warto rezystancji na zaciskach pozostaje poniej 1500 . Jeli warto ta zostanie przekroczona przeksztatnik wywietli alarm A0511 i nastpnie bd F0011. Warto rezystancji, przy ktrej to nastpuje ley w zakresie od 1000 do 2000 . Ochrona z czujnikiem temperatury KTY84 (P0601 = 2) Czujnik temperatury KTY84 musi by tak podczony, aby dioda bya spolaryzowana w kierunku przewodzenia; tzn. anoda jest podczona do zacisku 14 (PTCA) (+), a katoda do zacisku 15 (PTCB) (-). Jeli uaktywniono funkcj kontroli temperatury przez ustawienie P0601 = 2, to temperatura czujnika (rwnie uzwoje silnika) jest zapisywana w parametrze r0035. Temperatura wyzwalania moe by ustawiona przy pomocy parametru P0604 (fabryczne ustawione jest 130 C). Bd poczenia Jeli obwd prdowy do czujnika PTC lub KTY84 zostanie otwarty lub zwarty zostanie wywietlony bd i przeksztatnik si wyczy. WSKAZWKA Jeli silnik zamiast czujnika typu PTC lub KTY posiada np. przekanik termiczny, to mona go podczy do jednego z wej binarnych i ustawi jeden z parametrw P0701 - P0706 = 29 (bd zewntrzny F0085).

58

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

3 Uruchamianie

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

59

Wydanie 12/02

4 Uytkowanie przeksztatnika MICROMASTER 440

Uytkowanie przeksztatnika MICROMASTER 440


Objanienie rnych sposobw sterowania przeksztatnika Zestawienie trybw sterowania przeksztatnika.

Rozdzia ten zawiera:

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Warto zadana czstotliwoci (P1000) ................................................................. 62 rda rozkazw (P0700)........................................................................................ 63 Funkcja wyczania i hamowania ........................................................................... 63 Tryby sterowania (P1300)....................................................................................... 65 Rozszerzone funkcje przeksztatnika MICROMASTER 440 .............................................................................................. 66 Komunikaty bdw i alarmw ................................................................................ 66

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

61

4 Uytkowanie przeksztatnika MICROMASTER 440

Wydanie 12/02

OSTRZEENIE Przeksztatniki MICROMASTER pracuj z wysokimi napiciami. Przy pracy urzdze elektrycznych si rzeczy okrelone czci znajduj si pod wysokim napiciem. Mechanizmy wyczenia bezpieczestwa wg EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) musz funkcjonowa we wszystkich rodzajach pracy urzdzenia sterujcego. Odblokowanie mechanizmu wycznika bezpieczestwa nie moe prowadzi do niekontrolowanego lub niezamierzonego ponownego uruchomienia. W przypadkach, w ktrych zwarcia w urzdzeniu sterujcym mog prowadzi do znacznych szkd materialnych lub nawet cikich obrae ciaa (tzn. zwarcia niebezpieczne potencjaowo), musz by przewidziane zewntrzne rodki lub mechanizmy w celu samodzielnego zagwarantowania lub wymuszenia pracy nie powodujcej niebezpieczestwa przy wystpieniu zwarcia (np. wycznik kracowy, blokady mechaniczne itd.). Okrelone nastawy parametrw mog spowodowa automatyczne ponowne uruchomienie przeksztatnika po zaniku napicia zasilajcego. Dla prawidowej ochrony przed przecieniem silnika naley dokadnie skonfigurowa parametry silnika. Urzdzenie oferuje wewntrzn ochron silnika przed przecieniem wg UL508C, Rozdzia 4.2. Patrz P0610 i P0335, kontrola i2t jest domylnie uaktywniona. Ochrona silnika przed przecieniem moe by rwnie zapewniona przez zewntrzny czujnik temperatury typu PTC (domylnie P0601 jest nieaktywne). Urzdzenie jest przystosowane do zastosowania w obwodach prdowych, ktre przy maksymalnym napiciu 230 V / 460 V / 575V dostarczaj prd symetryczny najwyej 10 000 A (wart. skut.), jeli jest zabezpieczone przez bezpieczniki typu H lub K (patrz tabele od str. 113). Urzdzenie nie moe by uywane jako 'mechanizm wyczenia bezpieczestwa (patrz EN 60204, 9.2.5.4).

4.1

Warto zadana czstotliwoci (P1000)


Ustawienie fabryczne: Pozostae ustawienia: zacisk 3/4 (AIN+/ AIN -, 010 V odpowiada 050/60 Hz) patrz Lista Parametrw (P1000)

WSKAZWKA Odnonie uniwersalnego protokou komunikacji szeregowej USS patrz Podrcznik Referencyjny, odnonie PROFIBUS patrz Podrcznik Referencyjny oraz Instrukcja Obsugi do moduu PROFIBUS.

62

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

4 Uytkowanie przeksztatnika MICROMASTER 440

4.2

rda rozkazw (P0700)


UWAGA Czasy przyspieszania/hamowania i funkcje zaokrglania ramp oddziaywuj rwnie na proces uruchamiania i zatrzymywania silnika. Dalsze szczegy do tych funkcji mona znale w parametrach P1120, P1121, P1130 P1134 .

Uruchamianie silnika
Ustawienie fabryczne: Pozostae ustawienia: zacisk 5 (wejcie binarne 1 (DIN1), wysoki) patrz P0700 do P0708

Zatrzymywanie silnika
Istnieje kilka sposobw na zatrzymanie silnika: Ustawienie fabryczne: WY1 (4.3.1) WY2 (4.3.2) Zacisk 5 (wejcie binarne 1 (DIN1), niski) Nacisn przycisk WY na BOP/AOP jednokrotnie na duej (2 sekundy) przycisk WY lub nacisn dwukrotnie (niemoliwe przy ustawieniach fabrycznych bez BOP/AOP) nieaktywne w ustawieniach fabrycznych patrz P0700 do P0708

WY3 (4.3.3) Dalsze ustawienia:

Zmiana kierunku obrotw silnika


Ustawienie fabryczne: Dalsze ustawienia: zacisk 6 (wejcie binarne 2 (DIN2), wysoki) patrz P0700 do P0708

4.3
4.3.1

Funkcja wyczania i hamowania


WY1
Rozkaz ten (w wyniku anulacji rozkazu ZA) powoduje zatrzymanie przeksztatnika w wybranym czasie rampy hamowania. Parametr do zmiany czasu rampy hamowania: patrz P1121 UWAGA Rozkaz ZA i nastpujcy po nim WY1 musz mie to samo rdo. Jeli rozkaz ZA/WY1 jest ustawiony dla wicej ni jednego wejcia binarnego, to dziaa bdzie tyko ostatnie ustawione wejcie binarne, np. aktywne jest DIN3. Rozkaz WY1 moe by czony z hamowaniem prdem staym, hamowaniem mieszanym lub dla wielkoci obudowy A do F z hamowaniem dynamicznym.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

63

4 Uytkowanie przeksztatnika MICROMASTER 440

Wydanie 12/02

4.3.2

WY2
Rozkaz ten powoduje swobodny wybieg silnika a do zatrzymania (zablokowanie impulsw). UWAGA Rozkaz WY2 moe mie jedno lub kilka rde. Przez ustawienia fabryczne rozkaz WY2 ustawiony jest na BOP/AOP. rdo to dziaa nawet jeli zdefiniowane zostan inne rda przy pomocy jednego z parametrw P0700 do P0708.

4.3.3

WY3
Rozkaz WY3 powoduje szybkie zatrzymanie silnika. Do uruchomienia silnika przy ustawionym WY3 wejcie binarne musi by zwarte (stan wysoki). Jeli WY3 jest zwarty, to przy pomocy WY1 i WY2 mona uruchamia i zatrzymywa silnik. Jeli WY3 jest rozwarte, to nie mona uruchomi silnika. Czas rampy hamowania: patrz P1135 UWAGA Rozkaz WY3 moe by czony z hamowaniem prdem staym lub hamowaniem mieszanym.

4.3.4

Hamowanie prdem staym


Hamowanie prdem staym jest moliwe w poczeniu z WY1 i WY3. Uzwojenia silnika s zasilane prdem staym w celu szybkiego zahamowania silnika i utrzymywania wau a do koca czasu hamowania. Uaktywnienie hamowania prdem staym: patrz P0701 P0708 Ustawienie okresu hamowania DC: patrz P1233 Ustawienie prdu hamowania DC: patrz P1232 Ustawienie czstotliwoci pocztkowej ham. DC: patrz P1234 UWAGA Jeli nie ustawiono adnego wejcia binarnego dla hamowania prdem staym, to hamowanie prdem staym bdzie aktywne przy P1233 0 po kadym rozkazie WY1 z czasem nastawionym w P1233.

4.3.5

Hamowanie mieszane
Hamowanie mieszane jest moliwe zarwno z WY1, jak i z WY3. Przy hamowaniu mieszanym do prdu przemiennego wprowadzana jest skadowa staa prdu. Ustawianie prdu hamowania: patrz P1236

4.3.6

Hamowanie dynamiczne
Hamowanie przy pomocy zewntrznego rezystora hamowania (przez zintegrowany chopper hamowania dla wielkoci obudowy A do F) jest metod hamowania, ktra umoliwia agodne, kontrolowane zmniejszanie prdkoci silnika w sposb liniowy.

64

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

4 Uytkowanie przeksztatnika MICROMASTER 440

4.4

Tryby sterowania (P1300)


Przeksztatnik MICROMASTER 440 posiada do dyspozycji wiele wariantw sterowania na bazie sterowania U/f, jak rwnie rne tryby sterowania wektorowego. Poniej zestawienie dostpnych trybw sterowania: Sterowanie liniowe U/f, P1300 = 0 Moe by stosowane w aplikacjach ze zmiennym i staym momentem obrotowym, jak np. przenoniki i pompy wypierajce. Sterowanie liniowe U/f z regulacj prdu strumienia (FCC) P1300 = 1 Ten tryb sterowania moe by uywany do poprawienia wydajnoci i dynamiki odpowiedzi silnika. Sterowanie paraboliczne U/f P1300 = 2 Ten tryb sterowania moe by uywany do aplikacji ze zmiennym momentem obrotowym, jak np. dmuchawy i pompy. Sterowanie wielopunktowe U/f P1300 = 3 Informacje do tego trybu sterowania mona znale w Podrczniku Referencyjnym przeksztatnikw MICROMASTER 440. Sterowanie U/f dla zastosowa w przemyle tekstylnym P1300 = 5 Brak kompensacji polizgu lub tumienia rezonansu. Regulator Imax odnosi si do napicia zamiast do czstotliwoci. Sterowanie U/f z FCC dla zastosowa w przemyle tekstylnym Kombinacja trybw sterowania P1300 = 1 i P1300 = 5. P1300 = 6

Sterowanie U/f z niezalen wartoci zadan napicia P1300 = 19 Przy uyciu P1330 warto zadana napicia moe by podawana niezalenie od czstotliwoci wyjciowej zadajnika rozruchu (ZR). Sterowanie wektorowe bez enkodera P1300 = 20 Ta cecha umoliwia regulacj silnika z waciw kompensacj polizgu. Umoliwia to wyszy moment obrotowy, lepsz reakcj przejciow, doskonae utrzymanie prdkoci i zwikszony moment przy niskich czstotliwociach. Pozwala na zmian z regulacji prdkoci na regulacj momentu obrotowego (patrz P1501). Sterowanie wektorowe prdkoci z enkoderem P1300 = 21 Ten tryb sterowania zorientowanego polowo z enkoderem pozwala na: wiksz dokadno i lepsz dynamik regulacji prdkoci polepszenie regulacji przy niskich prdkociach obrotowych Sterowanie wektorowe momentu bez enkodera P1300 = 22 Ta cecha pozwala przeksztatnikowi na regulacj momentu obrotowego silnika. W aplikacji, w ktrej wymagany jest stay moment obrotowy, mona ustali warto zadan momentu obrotowego. A zatem przeksztatnik moe tak zmienia prd dostarczany do silnika, aby utrzyma dany moment obrotowy. Sterowanie wektorowe momentu z enkoderem P1300 = 23 Sterowanie wektorowe momentu z enkoderem umoliwia wysz dokadno i lepsz dynamik regulacji momentu obrotowego.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

65

4 Uytkowanie przeksztatnika MICROMASTER 440

Wydanie 12/02

4.5

Rozszerzone funkcje przeksztatnika MICROMASTER 440


Przy pomocy wolnych blokw funkcyjnych mona czy wewntrzne sygnay (wejcia binarne, wartoci zadane, wartoci rzeczywiste, ...), w celu umoliwienia sterowania specyficznego dla danej aplikacji. Wolne bloki funkcyjne zawieraj m.in. takie elementy, jak: bramki logiczne AND, OR, XOR, NOT, przerzutniki typu D, RS, timery, komparatory oraz ukady sumacyjne, rnicowe, mnoce i dzielce. Szczegowy opis wolnych blokw funkcyjnych patrz Lista Parametrw.

Wolne bloki funkcyjne (P2800)

Buforowanie kinetyczne (P1245)


Buforowanie kinetyczne pozwala na podtrzymanie dziaania przeksztatnika podczas krtkotrwaych zanikw zasilania, tak dugo, jak wystarczy energii kinetycznej. Energia kinetyczna zmagazynowana w wirujcym ukadzie napdowym jest wykorzystywana do zasilania obwodu poredniego przeksztatnika. Funkcja jest szczeglnie przydatna w ukadach napdowych o duym momencie bezwadnoci. Pozwala to rwnie na kontrolowane zatrzymanie napdu po awarii zasilania.

Pozycjonujca rampa hamowania (P0500)


Pozycjonujca rampa hamowania umoliwia sterowane dojedanie do pozycji zatrzymania np. przy pomocy wycznika kracowego. Funkcja szczeglnie przydatna w aplikacjach podajnikw, tamocigw i innych aplikacjach z elementami jezdnymi lub obrotowymi. Sposb dziaania funkcji mona przedstawi na prostym przykadzie, gdzie zaley nam aby wzek jedcy po jakim torze zatrzymywa si zawsze w tych samych punktach za wycznikami kracowymi niezalenie od tego z jak prdkoci si on aktualnie porusza. Jeli podczas jazdy wzka czstotliwo wyjciowa przeksztatnika wynosi 50 Hz, to od momentu otrzymania sygnau z wycznika kracowego do chwili zatrzymania wzek pokona odcinek o dugoci x w zadanym czasie rampy hamowania (P1121). Jeli natomiast wzek aktualnie jechaby z prdkoci odpowiadajc czstotliwoci wyjciowej przeksztatnika 25 Hz, to funkcja ta spowoduje dwukrotne wyduenie czasu rampy hamowania, tak aby wzek pokona odcinek o jednakowej dugoci x.

4.6
SDP

Komunikaty bdw i alarmw


Przy zamontowanym panelu SDP bdy i alarmy wskazywane s przez dwie diody LED na panelu; dalsze informacje znajduj si w rozdziale 6.1 na stronie 94. Prawidowa praca przeksztatnika wskazywana jest przez nastpujc sekwencj diod LED: Zielona i ta = Gotowo do pracy Zielona = Praca

66

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

4 Uytkowanie przeksztatnika MICROMASTER 440

BOP
Jeli zamontowany jest panel BOP, wwczas w przypadku wystpienia bdu wywietlane jest 8 ostatnich komunikatw bdw w parametrze P0947 i 8 ostatnich komunikatw alarmw w parametrze P2110. Dalsze informacje znajduj si w Licie Parametrw.

AOP
Jeli zamontowany jest panel AOP, wwczas kody komunikatw bdw i alarmw bd wywietlane w postaci tekstowej na wywietlaczu LCD.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

67

Wydanie 12/02

5 Parametry systemowe

Parametry systemowe
Przegld struktury parametrw przeksztatnika MICROMASTER 440 Lista parametrw w formie skrconej

Rozdzia ten zawiera:

5.1 5.2 5.3 5.4

Wprowadzenie do parametrw systemowych przeksztatnika MICROMASTER ... 70 Przegld parametrw.............................................................................................. 71 Lista parametrw (forma skrcona) ........................................................................ 72 Przegld zestaww danych napdowych i rozkazowych ....................................... 88

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

69

5 Parametry systemowe

Wydanie 12/02

5.1

Wprowadzenie do parametrw systemowych przeksztatnika MICROMASTER


Parametry mog by zmieniane tylko przy uyciu panela BOP, AOP lub interfejsu szeregowego. Przy pomocy panela BOP mona wprowadza i zmienia parametry w celu ustawienia zamierzonych waciwoci przeksztatnika jak np. czasy ramp, czstotliwo minimalna i maksymalna, itd. Wybrane numery parametrw i ustawienia wartoci parametrw przedstawiane s na 5-cio pozycyjnym wywietlaczu LCD, ktry jest dostarczany jako opcja. Parametry do podgldu s przedstawiane z rxxxx, a parametry do ustawiania z Pxxxx. P0010 inicjalizuje Szybkie uruchamianie. Przeksztatnik uruchomi si tylko wtedy, gdy P0010 bdzie ustawione na 0. Funkcja ta przebiega automatycznie, gdy P3900 > 0. P0004 dziaa jak filtr umoliwiajcy dostp do parametrw odpowiednio do ich funkcjonalnoci. Przy prbie zmiany parametru, ktry w danym trybie nie moe by zmieniany, np. nie moe by zmieniany podczas pracy lub przy szybkim uruchamianiu, zostanie wywietlone . Komunikat zajtoci W niektrych przypadkach przy zmianie wartoci parametru na panelu BOP-2 . Oznacza to, e przeksztatnik jest wywietli si na maks. 5 sekund zajty zadaniami o wyszym priorytecie. UWAGA MICROMASTER 440 moe by obsugiwany tylko przy pomocy panela BOP lub AOP. Przy uyciu panela BOP-2 wywietlane bdzie .

5.1.1

Poziom dostpu
Do dyspozycji uytkownika s trzy poziomy dostpu; Standardowy, Rozszerzony i Ekspert. Poziom dostpu ustawiany jest przez parametr P0003. Dla najczstszych zastosowa wystarczaj poziomy Standardowy (P0003 = 1) lub Rozszerzony (P0003 = 2). OSTRONIE Istniej parametry z poziomem dostpu 4 (Serwisowy) dla wewntrznych ustawie systemowych. Parametry z poziomem dostpu 4 wolno zmienia tylko autoryzowanemu personelowi! Ilo parametrw, ktre ukazuj si wewntrz kadej grupy funkcjonalnej zaley od poziomu dostpu ustawionego w parametrze P0003. Szczegowe informacje o parametrach patrz Lista Parametrw w dokumentacji na pycie CD-ROM.

70

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

5 Parametry systemowe

5.2

Przegld parametrw
P0004 = 2
Jednostka przeksztatnika P0004 = 2, P0003 = 1 Parametry z poziomem dostpu 1 jednostki przeksztatnika P0004 = 2, P0003 = 2 Parametry z poziomem dostpu 1 i 2 jednostki przeksztatnika

P0004 = 0
(brak filtrowania) umoliwia bezporedni dostp do parametrw. Dla BOP-2 zalenie od wybranego poziomu dostpu.

P0004 = 2, P0003 = 3 Parametry z poziomem dostpu 1, 2 i 3 jednostki przeksztatnika

P0004 = 2, P0003 = 4 Parametry z poziomem dostpu 1, 2, 3 i 4 jednostki przeksztatnika

P0004 = 22
Regulator PI

Jedn. przeksztatnika

P0004 = 2

P0004 = 21
Alarmy, ostrzeenia i kontrola

P0 00

P0004 = 3 oziom Stan Dane silnika P da 1, = om i

3=

P 2,
=

oz

Ro
E

P000

Komunikacja

P000

P0004 = 20

3,

P o zio m
z io Po m

zs

rd

ow
y

P0004 = 4
Czujnik prdkoci

n rzo ze

pert ks

03 = 4, 00

Se

rwiso

Regulacja silnika

P0004 = 13

P0004 = 12
Waciwoci napdu

P0004 = 10
Kana wartoci zad. i zadajnik rozruchu

Rys. 5-1

Przegld parametrw

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

wy

P0004 = 5
Aplikacje technologiczne/ jednostki

P0004 = 7 P0004 = 8
We/wy analogowe Rozkazy i we/wy binarne

71

5 Parametry systemowe

Wydanie 12/02

5.3

Lista parametrw (forma skrcona)


Objanienia do nastpujcej tabeli: Fabr.: Poz: SP U P G Ustawienie fabryczne Poziom dostpu Status przeksztatnika, wskazuje w jakim stanie przeksztatnika mona zmienia parametr (patrz P0010). Uruchamianie Praca Gotowo do pracy Szybkie uruchamianie Parametr moe by zmieniany w trybie szybkiego uruchamiania. Parametr nie moe by zmieniany w trybie szybkiego uruchamiania

SU T N

Zawsze
Nr param. r0000 P0003 P0004 P0010 P0014[3] P0199 Nazwa parametru Wywietlacz roboczy Poziom dostpu Filtr parametrw Parametry szybkiego uruchamiania Pami (RAM/EEPROM) Numer urzdzenia Fabr. 1 0 0 0 0 Poz. 1 1 1 1 3 2 SP UPG UPG UG PG PG SU N N N N N

Szybkie uruchamianie
Nr param. P0100 P3900 Nazwa parametru Europa / Ameryka Pnocna Koniec szybkiego uruchamiania Fabr. 0 0 Poz. 1 1 SP U U SU T T

Przywracanie ustawie fabrycznych (reset parametrw)


Nr param. P0970 Nazwa parametru Przywracanie ustawie fabrycznych Fabr. 0 Poz. 1 SP U SU N

Funkcje technologiczne
Nr param. P0500[3] Nazwa parametru Aplikacja technologiczna Fabr. 0 Poz. 3 SP UG SU T

Jednostka przeksztatnika (P0004 = 2)


Nr param. r0018 r0026[1] r0037[5] r0039 P0040 r0070 r0200 P0201 Nazwa parametru Wersja oprogramowania (Firmware) CO: Napicie obwodu poredniego DC CO: Temperatura przeksztatnika [C] CO: Licznik zuycia energii [kWh] Kasowanie licznika zuycia energii P0039 CO: Napicie obwodu poredniego Aktualny numer kodu sekcji mocy Numer kodu sekcji mocy Fabr. 0 0 Poz. 3 3 3 3 3 3 3 3 SP UG U SU N N

72

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

5 Parametry systemowe

Nr param. r0203 r0204 P0205 r0206 r0207 r0208 r0209 P0210 r0231[2] P0290 P0292 P1800 r1801 P1802 P1820[3] P1911 r1925 r1926

Nazwa parametru Typ przeksztatnika Waciwoci sekcji mocy Zastosowanie przeksztatnika Moc znamionowa przeksztatnika kW/hp Prd znamionowy przeksztatnika Napicie znamionowe przeksztatnika Prd maksymalny przeksztatnika Napicie zasilania Maksymalna dugo kabli Reakcja przeksztatnika przy przecieniu Alarm przecienia przeksztatnika Czstotliwo pulsowania CO: Aktualna czstotliwo pulsowania Tryb pracy modulatora Odwrcenie kolejnoci faz wyjciowych Liczba faz silnika do identyfikacji Zidentyfikowane napicie przewodzenia Zident. czas martwy wysterowania IGBT

Fabr. 0 230 2 15 4 0 0 3 -

Poz. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

SP U UG UG UPG UPG UPG UG UG -

SU T N N N N N N N -

Dane silnika (P0004 = 3)


Nr param. r0035[3] P0300[3] P0304[3] P0305[3] P0307[3] P0308[3] P0309[3] P0310[3] P0311[3] r0313[3] P0320[3] r0330[3] r0331[3] r0332[3] r0333[3] P0335[3] P0340[3] P0341[3] P0342[3] P0344[3] r0345[3] P0346[3] P0347[3] P0350[3] Nazwa parametru CO: Temperatura silnika Wybr typu silnika Napicie znamionowe silnika Prd znamionowy silnika Moc znamionowa silnika Znamionowy wspczynnik mocy silnika Sprawno znamionowa silnika Czstotliwo znamionowa silnika Prdko znamionowa silnika Liczba par biegunw silnika Prd magnesowania silnika Polizg znamionowy silnika Znamionowy prd magnesowania Znamionowy wspczynnik mocy Znamionowy moment obrotowy silnika Chodzenie silnika Obliczenie parametrw silnika Moment bezwadnoci silnika [kg*m^2] Stosunek bezwadnoci (cakowita/silnik) Ciar silnika Czas rozruchu silnika Czas magnesowania Czas rozmagnesowywania Rezystancja stojana (faza-faza) Fabr. 1 230 3.25 0.75 0.000 0.0 50.00 0 0.0 0 0 0.00180 1.000 9.4 1.000 1.000 4.0 Poz. 2 2 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 SP U U U U U U U U UG UG UG UPG UPG UPG UPG UPG UPG SU T T T T T T T T T T N N N N N N N

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

73

5 Parametry systemowe

Wydanie 12/02

Nr param. P0352[3] r0384[3] r0395 r0396 P0601[3] P0604[3] P0610[3] P0625[3] P0640[3] P1910 r1912[3] r1913[3] r1914[3] r1915[3] r1916[3] r1917[3] r1918[3] r1919[3] r1920[3] P1960

Nazwa parametru Rezystancja kabla Staa czasowa wirnika CO: Cakowita rezystancja stojana [%] CO: Rezystancja wirnika Czujnik temperatury silnika Prg alarmowy przegrzania silnika Reakcja przy przekroczeniu i2t silnika Temperatura otoczenia silnika Wsp. przecialnoci silnika [%] Wybr identyfikacji danych silnika Zidentyfikowana rezystancja stojana Zidentyfikowana staa czasowa wirnika Zidentyfikowana cakowita ind. rozproszenia Zidentyfikowana indukcyjno znam. stojana Zidentyfikowana indukcyjno stojana 1 Zidentyfikowana indukcyjno stojana 2 Zidentyfikowana indukcyjno stojana 3 Zidentyfikowana indukcyjno stojana 4 Zident. dynamiczna ind. rozproszenia Optymalizacja regulatora prdkoci

Fabr. 0.0 0 130.0 2 20.0 150.0 0 0

Poz. 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

SP UPG UPG UPG UG UPG UPG UG UG

SU N N N N N T T T

Rozkazy i wejcia/wyjcia binarne (P0004 = 7)


Nr param. r0002 r0019 r0050 r0051[2] r0052 r0053 r0054 r0055 r0403 P0700[3] P0701[3] P0702[3] P0703[3] P0704[3] P0705[3] P0706[3] P0707[3] P0708[3] P0719[3] r0720 r0722 P0724 Nazwa parametru Stan napdu CO/BO: Sowo sterowania panela BOP CO: Aktywny zestaw danych rozkazowych CO: Aktywny zestaw danych napdowych CO/BO: Sowo stanu 1 CO/BO: Sowo stanu 2 CO/BO: Sowo sterowania 1 CO/BO: Dodatkowe sowo sterowania CO/BO: Sowo stanu enkodera Wybr rda rozkazw Funkcja wejcia binarnego 1 Funkcja wejcia binarnego 2 Funkcja wejcia binarnego 3 Funkcja wejcia binarnego 4 Funkcja wejcia binarnego 5 Funkcja wejcia binarnego 6 Funkcja wejcia binarnego 7 Funkcja wejcia binarnego 8 Wybr rda rozkazw/wartoci zadanej Liczba wej binarnych CO/BO: Stan wej binarnych Czas nieczuoci dla wej binarnych Fabr. 2 1 12 9 15 15 15 0 0 0 3 Poz. 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 SP UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG SU T N N N N N N N N N N

74

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

5 Parametry systemowe

Nr param. P0725 r0730 P0731[3] P0732[3] P0733[3] r0747 P0748 P0800[3] P0801[3] P0809[3] P0810 P0811 P0819[3] P0820 P0821 P0840[3] P0842[3] P0844[3] P0845[3] P0848[3] P0849[3] P0852[3] P1020[3] P1021[3] P1022[3] P1023[3] P1026[3] P1028[3] P1035[3] P1036[3] P1055[3] P1056[3] P1074[3] P1110[3] P1113[3] P1124[3] P1140[3] P1141[3] P1142[3] P1230[3] P2103[3] P2104[3] P2106[3] P2220[3] P2221[3]

Nazwa parametru Wejcia binarne PNP / NPN Liczba wyj binarnych BI: Funkcja wyjcia binarnego 1 BI: Funkcja wyjcia binarnego 2 BI: Funkcja wyjcia binarnego 3 CO/BO: Stan wyj binarnych Inwersja wyj binarnych BI: adowanie zestawu parametrw 0 BI: adowanie zestawu parametrw 1 Kopiowanie zestawu danych rozkazowych BI: Wybr ZDR - bit 0 (lokalne / zdalne) BI: Wybr zestawu danych rozk. (ZDR) - bit 1 Kopiowanie zestawu danych napdowych BI: Wybr zestawu danych nap. (ZDN) bit 0 BI: Wybr zestawu danych nap. (ZDN) bit 1 BI: ZA/WY1 BI: ZA/WY1 z rewersem BI: 1. WY 2 BI: 2. WY 2 BI: 1. WY 3 BI: 2. WY 3 BI: Zwolnienie impulsw BI: Wybr staej czstotliwoci bit 0 BI: Wybr staej czstotliwoci bit 1 BI: Wybr staej czstotliwoci bit 2 BI: Wybr staej czstotliwoci bit 3 BI: Wybr staej czstotliwoci bit 4 BI: Wybr staej czstotliwoci bit 5 BI: Wybr potencjometru sil. - MOP (WYEJ) BI: Wybr potencjometru sil. MOP (NIEJ) BI: Wybr JOG w prawo BI: Wybr JOG w lewo BI: Blokada dodatkowej wart. zadanej BI: Blokada ujemnej wartoci zadanej BI: Wybr zmiany kierunku obrotw BI: Wybr czasw ramp JOG BI: Wybr zwolnienia zadajnika rozruchu BI: Wybr startu zadajnika rozruchu BI: Wybr zwolnienia wart. zad. ZR BI: Zwolnienie hamowania DC BI: rdo kwitowania bdu 1 BI: rdo kwitowania bdu 2 BI: Bd zewntrzny BI: Wybr staej wartoci zadanej PID bit 0 BI: Wybr staej wartoci zadanej PID bit 1

Fabr. 1 52:3 52:7 0:0 0 0:0 0:0 0 0:0 0:0 0 0:0 0:0 722:0 0:0 1:0 19:1 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 722:3 722:4 722:5 19:13 19:14 0:0 0:0 0:0 0:0 722:1 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 722:2 0:0 1:0 0:0 0:0

Poz. 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SP UG UPG UPG UPG UPG UG UG UG UPG UPG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UPG UG UG UG UG UG UG UPG UG UG UG UG UG

SU N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

75

5 Parametry systemowe

Wydanie 12/02

Nr param. P2222[3] P2223[3] P2226[3] P2228[3] P2235[3] P2236[3]

Nazwa parametru BI: Wybr staej wartoci zadanej PID bit 2 BI: Wybr staej wartoci zadanej PID bit 3 BI: Wybr staej wartoci zadanej PID bit 4 BI: Wybr staej wartoci zadanej PID bit 5 BI: rdo potencjometru sil. WYEJ reg.PID BI: rdo potencjometru sil. NIEJ reg.PID

Fabr. 0:0 722:3 722:4 722:5 19:13 19:14

Poz. 3 3 3 3 3 3

SP UG UG UG UG UG UG

SU N N N N N N

Wejcia/wyjcia analogowe (P0004 = 8)


Nr param. P0295 r0750 r0752[2] P0753[2] r0754[2] r0755[2] P0756[2] P0757[2] P0758[2] P0759[2] P0760[2] P0761[2] P0762[2] r0770 P0771[2] P0773[2] r0774[2] P0776[2] P0777[2] P0778[2] P0779[2] P0780[2] P0781[2] Nazwa parametru Opnienie wyczenia wentylatora Liczba wej analogowych Warto na wejciu analogowym [V] lub [mA] Czas wygadzania wejcia analogowego Warto na wej. anal. po skalowaniu [%] CO: Wart. na wej. an. po skalowaniu [4000h] Typ wejcia analogowego Warto x1 skalowania wej. anal. [V / mA] Warto y1 skalowania wej. anal. Warto x2 skalowania wej. anal. [V / mA] Warto y2 skalowania wej. anal. Szeroko strefy martwej wej. a. [V / mA] Opnienie utraty sygnau na wej. anal. Liczba wyj analogowych CI: Funkcja wyjcia analogowego Czas wygadzania wyjcia analogowego Warto na wyj. anal. [V] lub [mA] Typ wyjcia analogowego Warto x1 skalowania wyj. anal. [V / mA] Warto y1 skalowania wyj. anal. Warto x2 skalowania wyj. anal. [V / mA] Warto y2 skalowania wyj. anal. Szeroko strefy martwej wyj. a. [V / mA] Fabr. 0 3 0 0 0.0 10 100.0 0 10 21:0 2 0 0.0 0 100.0 20 0 Poz. 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SP UPG UPG UG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UG UPG UPG UPG UPG UPG SU N N N N N N N N N N N N N N N N N

Kana wartoci zadanej i generator ramp (P0004 = 10)


Nr param. P1000[3] P1001[3] P1002[3] P1003[3] P1004[3] P1005[3] P1006[3] P1007[3] P1008[3] P1009[3] Nazwa parametru Wybr rda wartoci zadanej czstotliwoci Staa czstotliwo 1 Staa czstotliwo 2 Staa czstotliwo 3 Staa czstotliwo 4 Staa czstotliwo 5 Staa czstotliwo 6 Staa czstotliwo 7 Staa czstotliwo 8 Staa czstotliwo 9 Fabr. 2 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 Poz. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SP UG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG SU Q N N N N N N N N N

76

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

5 Parametry systemowe

Nr param. P1010[3] P1011[3] P1012[3] P1013[3] P1014[3] P1015[3] P1016 P1017 P1018 P1019 r1024 P1025 P1027 P1031[3] P1032 P1040[3] r1050 P1058[3] P1059[3] P1060[3] P1061[3] P1070[3] P1071[3] P1075[3] P1076[3] r1078 r1079 P1080[3] P1082[3] P1091[3] P1092[3] P1093[3] P1094[3] P1101[3] r1114 r1119 P1120[3] P1121[3] P1130[3] P1131[3] P1132[3] P1133[3] P1134[3] P1135[3] r1170

Nazwa parametru Staa czstotliwo 10 Staa czstotliwo 11 Staa czstotliwo 12 Staa czstotliwo 13 Staa czstotliwo 14 Staa czstotliwo 15 Tryb staej czstotliwoci - bit 0 Tryb staej czstotliwoci - bit 1 Tryb staej czstotliwoci - bit 2 Tryb staej czstotliwoci - bit 3 CO: Aktualna staa czstotliwo Tryb staej czstotliwoci - bit 4 Tryb staej czstotliwoci - bit 5 Pami wartoci zadanej pot. sil. MOP Blokada odwrotnego kier. pot. sil. MOP Warto zadana potencjometru sil. MOP CO: Czstotliwo wyjciowa pot. sil. MOP Czstotliwo JOG w prawo Czstotliwo JOG w lewo Czas przyspieszania JOG Czas hamowania JOG CO: Czstotliwo wyjciowa pot. sil. MOP CI: Wybr gwnej wartoci zadanej CI: Wybr skalowania gwnej wart. zadanej CI: Wybr dodatkowej wartoci zadanej CO: czna warto zadana czstotliwoci CO: Wybrana warto zadana czstotliwoci Czstotliwo minimalna Czstotliwo maksymalna Czstotliwo pomijana 1 Czstotliwo pomijana 2 Czstotliwo pomijana 3 Czstotliwo pomijana 4 Szeroko pasma czstotliwoci pomijanej CO: Warto zadana po bloku zmiany kier. CO: Wart. zad. przed zadajnikiem rozruchu Czas przyspieszania Czas hamowania Czas zaokrglenia pocz. rampy przysp. Czas zaokrglenia koc. rampy przysp. Czas zaokrglenia pocz. rampy hamowania Czas zaokrglenia koc. rampy hamowania Typ zaokrglania Czas hamowania WY3 CO: Wart. zadana po zadajniku rozruchu

Fabr. 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 65.00 1 1 1 1 1 1 0 1 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 755:0 1:0 0:0 1:0 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 -

Poz. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3

SP UPG UPG UPG UPG UPG UPG UG UG UG UG UG UG UPG UG UPG UPG UPG UPG UPG UG UG UG UG UPG UG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG -

SU N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N T T N N N N N T T N N N N N T -

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

77

5 Parametry systemowe

Wydanie 12/02

Nr param. P1257[3]

Nazwa parametru Czst. gr. dla buforowania kinetycznego

Fabr. 2.5

Poz. 3

SP UPG

SU N

Waciwoci napdu (P0004 = 12)


Nr param. P0005[3] P0006 P0007 P0011 P0012 P0013[20] P1200 P1202[3] P1203[3] r1205 P1210 P1211 P1215 P1216 P1217 P1232[3] P1233[3] P1234[3] P1236[3] P1237 P1240[3] r1242 P1243[3] P1245[3] r1246[3] P1247[3] P1253[3] P1254 P1256[3] Nazwa parametru Wybr wywietlacza roboczego Tryb wywietlania Podwietlenie wywietlacza Blokada dla parametrw uytkownika Klucz dla parametrw uytkownika Lista parametrw uytkownika Lotny start Prd silnika: lotny start Szybko przeszukiwania: lotny start Sowo stanu: lotny start Automatyczny ponowny rozruch Liczba prb automat. ponownego rozruchu Zwolnienie hamulca trzymajcego silnika Czas trzymania hamulca po rampie ham. Prd hamowania DC Czas trwania hamowania DC Czstotliwo pocztkowa hamowania DC Hamowanie mieszane Hamowanie dynamiczne Konfiguracja regulatora Udc-max CO: Poziom zaczenia regulatora Udc-max Wsp. dynamiczny regulatora Udc-max Poziom zaczania buforowania kinetycznego CO: Poziom zaczania buforowania kinet. Wspczynnik dynamiki buforowania kinet. Ograniczenie wyjciowe regulatora Udc-max Reakcja buforowania kinetycznego Fabr. 21 2 0 0 0 0 0 100 100 1 3 0 1.0 100 0 650.00 0 0 1 100 76 100 10 0 Poz. 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SP UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG G G G UPG UPG UPG UPG UPG UG UPG UPG UPG UPG UG UG SU N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Opnienie zwolnienia hamulca trzymajcego 1.0

Autom. detekcja poziomu zaczenia reg. Udc 1

Regulacja silnika (P0004 = 13)


Nr param. r0020 r0021 r0022 r0024 r0025 r0027 r0029 r0030 r0031 Nazwa parametru CO: Warto zadana czstotliwoci CO: Czstotliwo wyjciowa Prdko wirnika CO: Czstotliwo wyjciowa przeksztatnika CO: Napicie wyjciowe CO: Prd wyjciowy CO: Prd tworzcy strumie (Isd) CO: Prd tworzcy moment Isq CO: Moment obrotowy Fabr. Poz. 3 2 3 3 2 2 3 3 2 SP SU -

78

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

5 Parametry systemowe

Nr param. r0032 r0038 r0056 r0061 r0062 r0063 r0064 r0065 r0066 r0067 r0068 r0071 r0072 r0075 r0076 r0077 r0078 r0079 r0086 r0090 P0095[10] r0096[10] r1084 P1300[3] P1310[3] P1311[3] P1312[3] P1316[3] P1320[3] P1321[3] P1322[3] P1323[3] P1324[3] P1325[3] P1330[3] P1333[3] P1335[3] P1336[3] r1337 P1338[3] P1340[3] P1341[3] r1343 r1344 P1345[3]

Nazwa parametru CO: Moc czynna CO: Wspczynnik mocy czynnej CO/BO: Sowo stanu regulacji silnika CO: Prdko wirnika CO: Warto zadana prdkoci CO: Prdko CO: Uchyb regulacji regulatora prdkoci CO: Czstotliwo polizgu CO: Czstotliwo wyjciowa przeksztatnika CO: Ograniczony prd wyjciowy CO: Nieodfiltrowany prd wyjciowy CO: Maksymalne napicie wyjciowe CO: Napicie wyjciowe CO: Warto zadana prdu Isd CO: Prd Isd CO: Warto zadana prdu Isq CO: Prd Isq CO: Warto zadana momentu obr. (cak.) CO: Prd czynny CO: Kt wirnika CI: Wybr sygnaw PZD Wywietlanie sygnaw PZD Wynikowa czstotliwo maksymalna Tryb sterowania Cige forsowanie napicia Forsowanie napicia przy przyspieszaniu Forsowanie napicia przy rozruchu Czstotl. kocowa forsowania napicia Programowalna czst. koordynacji U/f 1 Programowalne napicie koordynacji U/f 1 Programowalna czst. koordynacji U/f 2 Programowalne napicie koordynacji U/f 2 Programowalna czst. koordynacji U/f 3 Programowalne napicie koordynacji U/f 3 CI: Warto zadana napicia Czstotliwo pocztkowa dla FCC Kompensacja polizgu Ograniczenie polizgu CO: Czstotliwo polizgu U/f Wzmocnienie tumienia rezonansu U/f Wzmocnienie prop. regulatora Imax Czas cakowania regulatora Imax CO: Wyjcie czstotliwociowe reg. Imax CO: Wyjcie napiciowe reg. Imax Wzmocnienie prop. regulatora Imax

Fabr. 0:0 0 50.0 0.0 0.0 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0:0 10.0 0.0 250 0.00 0.000 0.300 0.250

Poz. 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3

SP UG UG UPG UPG UPG UPG UG UPG UG UPG UG UPG G UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG

SU N T N N N N N N N N N N N N N N N N N N

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

79

5 Parametry systemowe

Wydanie 12/02

Nr param. P1346[3] P1350[3] P1400[3] r1407 r1438 P1452[3] P1460[3] P1462[3] P1470[3] P1472[3] P1477[3] P1478[3] r1482 P1488[3] P1489[3] r1490 P1492[3] P1496[3] P1499[3] P1500[3] P1501[3] P1503[3] r1508 P1511[3] r1515 r1518 P1520[3] P1521[3] P1522[3] P1523[3] P1525[3] r1526 r1527 P1530[3] P1531[3] r1538 r1539 P1570[3] P1574[3] P1580[3] P1582[3] P1596[3] r1598 P1610[3] P1611[3]

Nazwa parametru Czas cakowania regulatora Imax agodny wzrost napicia Konfiguracja regulatora prdkoci CO/BO: Status 2 sterowania silnika CO: Wart. zadana czst. do regulatora Czas filtrowania dla prdkoci akt. (SLVC) Wsp. wzmocnienia regulatora prdkoci Czas cakowania regulatora prdkoci Wsp. wzmocnienia reg. prdkoci (SLVC) Czas cakowania reg. prdkoci (SLVC) BI: Ustawienie cakowania reg. prdkoci CI: Ustawienie wart. integratora reg. prdk. CO: Czon cak. wyjcia reg. prdkoci rdo statyki Skalowanie statyki CO: Czstotliwo statyki Zwolnienie statyki Skal. przyspieszenia sterowania wstpnego Skal. przyspieszenia regulacji momentu Wybr rda wartoci zadanej momentu BI: Regulacja prdkoci <-> momentu CI: Warto zadana momentu obrotowego CO: Warto zadana momentu obrotowego CI: Dodatkowa wart. zad. momentu obr. CO: Dodatkowa wart. zad. momentu obr. CO: Moment dynamiczny CO: Grna warto graniczna momentu obr. CO: Dolna warto graniczna momentu obr. CI: Grna warto graniczna momentu obr. CI: Dolna warto graniczna momentu obr. Skal. dolnej wart. granicznej momentu obr. CO: Grna warto graniczna momentu obr. CO: Dolna warto graniczna momentu obr. Warto graniczna mocy silnikowej Warto graniczna mocy generatorowej CO: Grna wart. graniczna momentu (czn.) CO: Dolna wart. graniczna momentu (czn.) CO: Staa wart. zadana strumienia silnika Dynamiczna rezerwa napicia Optymalizacja sprawnoci Czas wygadzania wart. zadanej strumienia Czas cak. regulatora osabiania pola CO: Warto zadana strumienia (cznie) Cige forsowanie momentu (SLVC) Forsowanie momentu przy przyspieszaniu

Fabr. 0.300 0 1 4 3.0 400 3.0 400 0:0 0:0 0 0.05 0 0.0 100.0 0 0:0 0:0 0:0 5.13 -5.13 1520:0 1521:0 100.0 0.75 -0.75 100.0 10 0 15 50 50.0 0.0

Poz. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2

SP UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG PG UPG UPG UPG UPG UPG UG UG G G UPG UPG G G UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG

SU N N N N N N N N N N N N N N N T N N N N N N N N N N N N N N N N N

80

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

5 Parametry systemowe

Nr param. P1740 P1750[3] r1751 P1755[3] P1756[3] P1758[3] P1759[3] P1764[3] r1770 r1771 P1780[3] r1782 r1787 P2480[3] P2481[3] P2482[3] P2484[3] P2487[3] P2488[3] r2489

Nazwa parametru Wzmocnienie tumienia oscylacji Sowo sterowania modelu silnika Sowo stanu modelu silnika Czst. pocztkowa modelu silnika (SLVC) Czst. histerezy modelu silnika (SLVC) Czas oczekiwania po przejciu do SLVC Czas oczekiwania do zak. adaptacji n Wzm. proporcjonalne adaptacji n (SLVC) CO: Wyjcie proporcjonalne adaptacji n CO: Wyjcie integralne adaptacji n Sowo sterowania adaptacji Rs/Rr Wyjcie adaptacji Rs Wyjcie adaptacji Xm Tryb pozycjonowania Wejcie stosunku przekadni Wyjcie stosunku przekadni Ilo obrotw wau = 1 jednostka Korekcja bdu pozycjonowania Droga / ilo obrotw Aktualna ilo obrotw wau

Fabr. 0.000 1 5.0 50.0 1500 100 0.2 3 1 1.00 1.00 1.0 0.00 1.0 -

Poz. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SP UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UG UG UG UPG UPG UPG -

SU N N N N N N N N N N N N N N -

Komunikacja (P0004 = 20)


Nr param. P0918 P0927 r0964[5] r0965 r0967 r0968 P0971 P2000[3] P2001[3] P2002[3] P2003[3] r2004[3] P2009[2] P2010[2] P2011[2] P2012[2] P2013[2] P2014[2] r2015[8] P2016[8] r2018[8] P2019[8] Nazwa parametru Adres moduu komunikacji (CB) Wybr rda zmiany parametrw Dane wersji oprogramowania (Firmware) Profil PROFIBUS Sowo sterowania 1 Sowo stanu 1 Transfer wartoci z RAM do EEPROM Czstotliwo odniesienia Napicie odniesienia Prd odniesienia Moment odniesienia Moc odniesienia Normalizacja USS Szybko transmisji danych USS Adres USS Dugo PZD telegramu USS Dugo PKW telegramu USS Czas kontrolny telegramu USS CO: PZD ze zcza BOP (USS) CI: PZD do zcza BOP (USS) CO: PZD ze zcza COM (USS) CI: PZD do zcza COM (USS) Fabr. 3 15 0 50.00 1000 0.10 0.75 0 6 0 2 127 0 52:0 52:0 Poz. 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 SP UG UPG UPG UG UG UG UG UG UPG UPG UPG UPG UG UG UG SU N N N N N N N N N N N N N N N

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

81

5 Parametry systemowe

Wydanie 12/02

Nr param. r2024[2] r2025[2] r2026[2] r2027[2] r2028[2] r2029[2] r2030[2] r2031[2] r2032 r2033 r2036 r2037 P2040 P2041[5] r2050[8] P2051[8] r2053[5] r2054[7] r2090 r2091

Nazwa parametru Bezbdne telegramy USS Odrzucone telegramy USS Bd ramki USS Bd przepenienia USS Bd parzystoci USS Nie rozpoznany pocztek telegramu USS Bd bloku znaku kontrolnego USS Bd dugoci USS BO: Sowo ster.1 ze zcza BOP (USS) BO: Sowo ster.2 ze zcza BOP (USS) BO: Sowo ster.1 ze zcza COM (USS) BO: Sowo ster.2 ze zcza COM (USS) Czas kontrolny telegramu moduu kom. (CB) Parametry moduu komunikacji (CB) CO: PZD z moduu komunikacji (CB) CI: PZD do moduu komunikacji (CB) Identyfikacja moduu komunikacji (CB) Diagnostyka moduu komunikacji (CB) BO: Sowo sterowania 1 z moduu kom. (CB) BO: Sowo sterowania 2 z moduu kom. (CB)

Fabr. 20 0 52:0 -

Poz. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SP UG UG UG -

SU N N N -

Alarmy, ostrzeenia i kontrola (P0004 = 21)


Nr param. r0947[8] r0948[12] r0949[8] P0952 P2100[3] P2101[3] r2110[4] P2111 r2114[2] P2115[3] P2150[3] P2151[3] P2152[3] P2153[3] P2155[3] P2156[3] P2157[3] P2158[3] P2159[3] P2160[3] P2161[3] P2162[3] Nazwa parametru Ostatni komunikat bdu Czas wystpienia bdu Warto bdu Liczba zapamitanych bdw Wybr numeru alarmu Warto reakcji Stop Numer alarmu czna liczba alarmw Licznik czasu pracy Zegar czasu rzeczywistego AOP Czstotliwo histerezy f_his CI: Warto zad. prdkoci dla komunikatu CI: Warto rzecz. prdkoci dla komunikatu Staa czasowa filtra prdkoci Warto progowa czstotl. f_1 Czas opnienia czstotl. progowej f_1 Warto progowa czstotl. f_2 Czas opnienia czstotl. progowej f_2 Warto progowa czstotl. f_3 Czas opnienia czstotl. progowej f_3 Minimalna wart. progowa czstotliwoci Czstotl. histerezy przy nadmiernej prdkoci Fabr. 0 0 0 0 0 3.00 0:0 0:0 5 30.00 10 30.00 10 30.00 10 3.00 20.00 Poz. 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 SP UG UG UG UG UG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG SU N N N N N N N N N N N N N N N N N

82

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

5 Parametry systemowe

Nr param. P2163[3] P2164[3] P2165[3] P2166[3] P2167[3] P2168[3] r2169 P2170[3] P2171[3] P2172[3] P2173[3] P2174[3] P2176[3] P2177[3] P2178[3] P2179 P2180 P2181[3] P2182[3] P2183[3] P2184[3] P2185[3] P2186[3] P2187[3] P2188[3] P2189[3] P2190[3] P2192[3] r2197 r2198

Nazwa parametru Dopuszczalny uchyb czstotliwoci Histereza uchybu czstotliwoci Czas opnienia dopuszczalnego uchybu Czas opnienia zakoczenia rozruchu Czstotliwo wyczenia f_wy Czas opnienia T_wy CO: Odfiltrowana czstotl. aktualna Warto progowa prdu I_prog Czas opnienia wart. progowej prdu Wart. progowa napicia obw. DC Czas opnienia napicia obwodu DC Grna warto progowa momentu Czas opnienia wart. prog. momentu Czas opnienia przy zablokowanym silniku Czas opnienia przy utyku silnika Wart. prog. prdu dla detekcji biegu jaowego Czas opnienia dla detekcji biegu jaowego Kontrola momentu obcienia Czstotl. prog. kontroli mom. obc. 1 Czstotl. prog. kontroli mom. obc. 2 Czstotl. prog. kontroli mom. obc. 3 Grna wart. prog. momentu M_g1 Dolna wart. prog. momentu M_d1 Grna wart. prog. momentu M_g2 Dolna wart. prog. momentu M_d2 Grna wart. prog. momentu M_g3 Dolna wart. prog. momentu M_d3 Czas opnienia kontroli momentu obc. CO/BO: Sowo kontrolne 1 CO/BO: Sowo kontrolne 2

Fabr. 3.00 3.00 10 10 1.00 10 100.0 10 800 10 5.13 10 10 10 3.0 2000 0 5.00 30.00 50.00 99999.0 0.0 99999.0 0.0 99999.0 0.0 10 -

Poz. 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SP UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG -

SU N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N -

Regulator PID (P0004 = 22)


Nr param. P2200[3] P2201[3] P2202[3] P2203[3] P2204[3] P2205[3] P2206[3] P2207[3] P2208[3] P2209[3] P2210[3] P2211[3] Nazwa parametru BI: Zwolnienie regulatora PID Staa warto zadana PID 1 Staa warto zadana PID 2 Staa warto zadana PID 3 Staa warto zadana PID 4 Staa warto zadana PID 5 Staa warto zadana PID 6 Staa warto zadana PID 7 Staa warto zadana PID 8 Staa warto zadana PID 9 Staa warto zadana PID 10 Staa warto zadana PID 11 Fabr. 0:0 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 Poz. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SP UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG SU N N N N N N N N N N N N

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

83

5 Parametry systemowe

Wydanie 12/02

Nr param. P2212[3] P2213[3] P2214[3] P2215[3] P2216 P2217 P2218 P2219 r2224 P2225 P2227 P2231[3] P2232 P2240[3] r2250 P2251 P2253[3] P2254[3] P2255 P2256 P2257 P2258 r2260 P2261 r2262 P2263 P2264[3] P2265 r2266 P2267 P2268 P2269 P2270 P2271 r2272 r2273 P2274 P2280 P2285 P2291 P2292 P2293 r2294 P2295 P2350

Nazwa parametru Staa warto zadana PID 12 Staa warto zadana PID 13 Staa warto zadana PID 14 Staa warto zadana PID 15 Tryb staej wartoci zadanej PID - bit 0 Tryb staej wartoci zadanej PID - bit 1 Tryb staej wartoci zadanej PID - bit 2 Tryb staej wartoci zadanej PID - bit 3 CO: Aktualna staa warto zadana PID Tryb staej wartoci zadanej PID - bit 4 Tryb staej wartoci zadanej PID - bit 5 Pami wart. zad. pot. sil. regulatora PID Blokada zmiany kier. pot. sil. reg. PID Warto zadana pot. sil. regulatora PID CO: Aktualna warto zad. pot. sil. reg. PID Tryb pracy regulatora PID CI: Warto zadana regulatora PID CI: rdo dod. wart. zadanej reg. PID Wzmocnienie wartoci zadanej reg. PID Wzmocnienie dod. wartoci zadanej reg. PID Czas przyspieszania dla wart. zad. r. PID Czas hamowania dla wart. zad. r. PID CO: Wart. zadana PID po zadajniku rozr. PID Staa czasowa filtra wart. zad. PID CO: Odfiltrowana wart. zad. PID po zad. rozr. Typ regulatora PID CI: Warto aktualna reg. PID Staa czasowa filtra wart. aktualnej reg. PID CO: Odfiltrowana wart. aktualna reg. PID Maksymalna wart. aktualna reg. PID Minimalna wart. aktualna reg. PID Wzmocnienie wart. akt. reg. PID Wybr funkcji wart. akt. reg. PID Typ przetwornika PID CO: Wyskalowana warto aktualna reg. PID CO: Uchyb regulatora PID Staa czasowa rniczkowania reg. PID Wzmocnienie proporcjonalne reg. PID Czas cakowania reg. PID Grna granica wyjcia PID Dolna granica wyjcia PID Czas rampy przysp./hamowania ogr. PID CO: Aktualne wyjcie regulatora PID Skalowanie wyjcia regulatora PID Zwolnienie samostrojenia regulatora PID

Fabr. 110.00 120.00 130.00 130.00 1 1 1 1 1 1 0 1 10.00 0 0:0 0:0 100.00 100.00 1.00 1.00 0.00 0 755:0 0.00 100.00 0.00 100.00 0 0 0.000 3.000 0.000 100.00 0.00 1.00 100.00 0

Poz. 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2

SP UPG UPG UPG UPG UG UG UG UG UG UG UPG UG UPG UG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG

SU N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

84

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

5 Parametry systemowe

Nr param. P2354 P2355 P2800 P2801[17] P2802[14] P2810[2] r2811 P2812[2] r2813 P2814[2] r2815 P2816[2] r2817 P2818[2] r2819 P2820[2] r2821 P2822[2] r2823 P2824[2] r2825 P2826[2] r2827 P2828 r2829 P2830 r2831 P2832 r2833 P2834[4] r2835 r2836 P2837[4] r2838 r2839 P2840[2] r2841 r2842 P2843[2] r2844 r2845 P2846[2] r2847 r2848 P2849

Nazwa parametru Czas kontrolny samostrojenia reg. PID Przesunicie samostrojenia reg. PID Zwolnienie wolnych blokw funkcyjnych Aktywacja wolnych blokw funkcyjnych Aktywacja wolnych blokw funkcyjnych BI: Bramka AND 1 BO: Wyjcie bramki AND 1 BI: Bramka AND 2 BO: Wyjcie bramki AND 2 BI: Bramka AND 3 BO: Wyjcie bramki AND 3 BI: Bramka OR 1 BO: Wyjcie bramki OR 1 BI: Bramka OR 2 BO: Wyjcie bramki OR 2 BI: Bramka OR 3 BO: Wyjcie bramki OR 3 BI: Bramka XOR 1 BO: Wyjcie bramki XOR 1 BI: Bramka XOR 2 BO: Wyjcie bramki XOR 2 BI: Bramka XOR 3 BO: Wyjcie bramki XOR 3 BI: Bramka NOT 1 BO: Wyjcie bramki NOT 1 BI: Bramka NOT 2 BO: Wyjcie bramki NOT 2 BI: Bramka NOT 3 BO: Wyjcie bramki NOT 3 BI: Przerzutnik D 1 BO: Wyjcie Q przerzutnika D 1 BO: Wyjcie NOT-Q przerzutnika D 1 BI: Przerzutnik D 2 BO: Wyjcie Q przerzutnika D 2 BO: Wyjcie NOT-Q przerzutnika D 2 BI: Przerzutnik RS 1 BO: Wyjcie Q przerzutnika RS 1 BO: Wyjcie NOT-Q przerzutnika RS 1 BI: Przerzutnik RS 2 BO: Wyjcie Q przerzutnika RS 2 BO: Wyjcie NOT-Q przerzutnika RS 2 BI: Przerzutnik RS 3 BO: Wyjcie Q przerzutnika RS 3 BO: Wyjcie NOT-Q przerzutnika RS 3 BI: Timer 1

Fabr. 240 5.00 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

Poz. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SP UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG

SU N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

85

5 Parametry systemowe

Wydanie 12/02

Nr param. P2850 P2851 r2852 r2853 P2854 P2855 P2856 r2857 r2858 P2859 P2860 P2861 r2862 r2863 P2864 P2865 P2866 r2867 r2868 P2869[2] r2870 P2871[2] r2872 P2873[2] r2874 P2875[2] r2876 P2877[2] r2878 P2879[2] r2880 P2881[2] r2882 P2883[2] r2884 P2885[2] r2886 P2887[2] r2888 P2889 P2890

Nazwa parametru Opnienie timera 1 Tryb pracy timera 1 BO: Wyjcie timera 1 BO: Wyjcie NOT timera 1 BI: Timer 2 Opnienie timera 2 Tryb pracy timera 2 BO: Wyjcie timera 2 BO: Wyjcie NOT timera 2 BI: Timer 3 Opnienie timera 3 Tryb pracy timera 3 BO: Wyjcie timera 3 BO: Wyjcie NOT timera 3 BI: Timer 4 Opnienie timera 4 Tryb pracy timera 4 BO: Wyjcie timera 4 BO: Wyjcie NOT timera 4 CI: Ukad sumacyjny ADD 1 CO: Wyjcie ukadu sumacyjnego ADD 1 CI: Ukad sumujcy ADD 2 CO: Wyjcie ukadu sumacyjnego ADD 2 CI: Ukad rnicowy SUB 1 CO: Wyjcie ukadu rnicowego SUB 1 CI: Ukad rnicowy SUB 2 CO: Wyjcie ukadu rnicowego 2 CI: Ukad mnocy MUL 1 CO: Wyjcie ukadu mnocego MUL 1 CI: Ukad mnocy MUL 2 CO: Wyjcie ukadu mnocego MUL 2 CI: Ukad dzielcy DIV 1 CO: Wyjcie ukadu dzielcego DIV 1 CI: Ukad dzielcy DIV 2 CO: Wyjcie ukadu dzielcego DIV 2 CI: Komparator CMP 1 BO: Wyjcie komparatora CMP 1 CI: Komparator CMP 2 BO: Wyjcie komparatora CMP 2 CO: Staa warto zadana 1 w [%] CO: Staa warto zadana 2 w [%]

Fabr. 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 755:0 755:0 755:0 755:0 755:0 755:0 755:0 755:0 755:0 755:0 0 0

Poz. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SP UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG UPG

SU N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

86

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

5 Parametry systemowe

Enkoder
Nr param. P0400[3] P0408[3] P0491[3] P0492[3] P0494[3] Nazwa parametru Wybr typu enkodera Liczba impulsw enkodera Reakcja na utrat sygn. prdkoci Dopuszczalna rnica prdkoci Opnienie reakcji na utrat sygn. prdkoci Fabr. 0 1024 0 10.00 10 Poz. 2 2 2 2 2 SP UG UG UG UG UPG SU N N N N N

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

87

5 Parametry systemowe

Wydanie 12/02

5.4

Przegld zestaww danych napdowych i rozkazowych

Zestawy danych rozkazowych


Nr p.
P0700[3] P0701[3] P0702[3] P0703[3] P0704[3] P0705[3] P0706[3] P0707[3] P0708[3] P0719[3] P0731[3] P0732[3] P0733[3] P0800[3] P0801[3] P0840[3] P0842[3] P0844[3] P0845[3] P0848[3] P0849[3] P0852[3] P1000[3] P1020[3] P1021[3] P1022[3] P1023[3] P1026[3] P1028[3] P1035[3] P1036[3] P1055[3] P1056[3] P1070[3] P1071[3] P1074[3] P1075[3] P1076[3] P1110[3] P1113[3]

Nazwa parametru
Wybr rda rozkazw Funkcja wejcia binarnego 1 Funkcja wejcia binarnego 2 Funkcja wejcia binarnego 3 Funkcja wejcia binarnego 4 Funkcja wejcia binarnego 5 Funkcja wejcia binarnego 6 Funkcja wejcia binarnego 7 Funkcja wejcia binarnego 8 Wybr rda rozkazw/wart. zad. BI: Funkcja wyjcia binarnego 1 BI: Funkcja wyjcia binarnego 2 BI: Funkcja wyjcia binarnego 3 BI: adowanie zestawu parametrw 0 BI: adowanie zestawu parametrw 1 BI: ZA/WY1 BI: ZA/WY1 z rewersem BI: 1. WY2 BI: 2. WY2 BI: 1. WY3 BI: 2. WY3 BI: Zwolnienie impulsw Wybr staej czstotliwoci BI: Wybr staej czstotliwoci - Bit 0 BI: Wybr staej czstotliwoci - Bit 1 BI: Wybr staej czstotliwoci - Bit 2 BI: Wybr staej czstotliwoci - Bit 3 BI: Wybr staej czstotliwoci - Bit 4 BI: Wybr staej czstotliwoci - Bit 5 BI: Wybr pot. siln. MOP - Wyej BI: Wybr pot. siln. MOP - Niej BI: Wybr JOG w prawo BI: Wybr JOG w lewo CI: Wybr gwnej wartoci zadanej CI: Wybr skalowania g. wart. zad. BI: Blokada dod. wartoci zadanej CI: Wybr dod. wartoci zadanej CI: Wybr skalowania dod. w. zad. BI: Blokada ujemnej wartoci zadanej BI: Wybr zmiany kierunku obrotw

Nr p.
P1124[3] P1140[3] P1141[3] P1142[3] P1230[3] P1330[3] P1477[3] P1478[3] P1500[3] P1501[3] P1503[3] P1511[3] P1522[3] P1523[3] P2103[3] P2104[3] P2106[3] P2151[3] P2152[3] P2200[3] P2220[3] P2221[3] P2222[3] P2223[3] P2226[3] P2228[3] P2235[3] P2236[3] P2253[3] P2254[3] P2264[3]

Nazwa parametru
BI: Wybr czasw ramp JOG BI: Wybr zwolnienia ZR BI: Wybr startu ZR BI: Wybr zwolnienia wart. zad. ZR BI: Zwolnienie hamowania DC CI: Warto zadana napicia BI: Ustawienie wart. integratora r. pr. CI: Ustawienie wart. integratora r. pr. Wybr wartoci zadanej momentu BI: Regulacja prdkoci <-> momentu CI: Warto zadana momentu CI: Dod. wart. zadana momentu CI: Grna wart. gr. momentu CI: Dolna wart. gr. momentu BI: rdo kwitowania bdu 1 BI: rdo kwitowania bdu 2 BI: Bd zewntrzny CI: Wart. zad. prdk. dla komunikatu CI: Prdko akt. dla komunikatu BI: Zwolnienie regulatora PID BI: Wybr staej wart. zad. PID bit 0 BI: Wybr staej wart. zad. PID bit 1 BI: Wybr staej wart. zad. PID bit 2 BI: Wybr staej wart. zad. PID bit 3 BI: Wybr staej wart. zad. PID bit 4 BI: Wybr staej wart. zad. PID bit 5 BI: rdo pot. sil. PID -Wyej BI: rdo pot. sil. PID -Niej CI: Warto zadana PID CI: rdo dod. wart. zadanej PID CI: Warto rzeczywista PID

88

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

5 Parametry systemowe

Zestawy danych napdowych (ZDN)


Nr p.
P0005[3] r0035[3] P0291[3] P0300[3] P0304[3] P0305[3] P0307[3] P0308[3] P0309[3] P0310[3] P0311[3] r0313[3] P0314[3] P0320[3] r0330[3] r0331[3] r0332[3] r0333[3] P0335[3] P0340[3] P0341[3] P0342[3] P0344[3] r0345[3] P0346[3] P0347[3] P0350[3] P0352[3] P0354[3] P0356[3] P0358[3] P0360[3] P0362[3] P0363[3] P0364[3] P0365[3] P0366[3] P0367[3] P0368[3] P0369[3] r0370[3] r0372[3]

Nazwa parametru
Wybr wywietlacza roboczego CO: Temperatura silnika Ochrona przeksztatnika Wybr typu silnika Napicie znamionowe silnika Prd znamionowy silnika Moc znamionowa silnika Znam. wspczynnik mocy silnika Sprawno znamionowa silnika Czstotliwo znamionowa silnika Prdko znamionowa silnika Liczba par biegunw silnika Liczba par biegunw silnika Prd magnesowania silnika Polizg znamionowy silnika Prd znam. magnesowania silnika Znam. wspczynnik mocy silnika Moment znamionowy silnika Chodzenie silnika Obliczenie parametrw silnika Moment bezwadnoci sil. [kg*m^2] Stosunek bezwadnoci (cak./silnik) Ciar silnika Czas rozruchu silnika Czas magnesowania Czas rozmagnesowywania Rezystancja stojana (faza-faza) Rezystancja kabla Rezystancja wirnika Indukcyjno rozproszenia stojana Indukcyjno rozproszenia wirnika Indukcyjno gwna Strumie ch-ki magnesowania 1 Strumie ch-ki magnesowania 2 Strumie ch-ki magnesowania 3 Strumie ch-ki magnesowania 4 Prd ch-ki magnesowania 1 Prd ch-ki magnesowania 2 Prd ch-ki magnesowania 3 Prd ch-ki magnesowania 4 Rezystancja stojana [%] Rezystancja kabla [%]

Nr p.
r0373[3] r0374[3] r0376[3] r0377[3] r0382[3] r0384[3] r0386[3] P0400[3] P0408[3] P0491[3] P0492[3] P0494[3] P0500[3] P0530[3] P0531[3] P0601[3] P0604[3] P0625[3] P0626[3] P0627[3] P0628[3] r0630[3] r0631[3] r0632[3] r0633[3] P0640[3] P1001[3] P1002[3] P1003[3] P1004[3] P1005[3] P1006[3] P1007[3] P1008[3] P1009[3] P1010[3] P1011[3] P1012[3] P1013[3] P1014[3] P1015[3] P1031[3]

Nazwa parametru
Rezystancja znamionowa stojana [%] Rezystancja wirnika [%] Rezystancja znamionowa wirnika [%] Cakowita reakt. rozproszenia [%] Reaktancja gwna [%] Staa czasowa wirnika Staa czas. rozproszenia cakowitego Wybr typu enkodera Liczba impulsw enkodera Reakcja na utrat sygnau prdkoci Dopuszczalna rnica prdkoci Opnienie reakcji na utrat sygn. pr. Aplikacja technologiczna Jednostka sygnau pozycjonowania Przeliczenie jednostek Czujnik temperatury silnika Prg alarmu przegrzania silnika Temperatura otoczenia silnika Przegrzanie elaza stojana Przegrzanie uzwojenia stojana Przegrzanie uzwojenia wirnika CO: Temperatura otoczenia CO: Temperatura elaza stojana CO: Temperatura uzwojenia stojana CO: Temperatura uzwojenia wirnika Wsp. przecialnoci silnika [%] Staa czstotliwo 1 Staa czstotliwo 2 Staa czstotliwo 3 Staa czstotliwo 4 Staa czstotliwo 5 Staa czstotliwo 6 Staa czstotliwo 7 Staa czstotliwo 8 Staa czstotliwo 9 Staa czstotliwo 10 Staa czstotliwo 11 Staa czstotliwo 12 Staa czstotliwo 13 Staa czstotliwo 14 Staa czstotliwo 15 Pami wartoci zad. pot. sil. MOP

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

89

5 Parametry systemowe

Wydanie 12/02

Nr p.
P1040[3] P1058[3] P1059[3] P1060[3] P1061[3] P1080[3] P1082[3] P1091[3] P1092[3] P1093[3] P1094[3] P1101[3] P1120[3] P1121[3] P1130[3] P1131[3] P1132[3] P1133[3] P1134[3] P1135[3] P1202[3] P1203[3] P1232[3] P1233[3] P1234[3] P1236[3] P1240[3] P1243[3] P1245[3] r1246[3] P1247[3] P1250[3] P1251[3] P1252[3] P1253[3] P1256[3] P1257[3] P1300[3] P1310[3] P1311[3] P1312[3] P1316[3] P1320[3] P1321[3] P1322[3]

Nazwa parametru
Wart. zad. potencjometru silnikowego Czstotliwo JOG w prawo Czstotliwo JOG w lewo Czas przyspieszania JOG Czas hamowania JOG Czstotliwo minimalna Czstotliwo maksymalna Czstotliwo pomijana 1 Czstotliwo pomijana 2 Czstotliwo pomijana 3 Czstotliwo pomijana 4 Szeroko pasma czst. pomijanej Czas przyspieszania Czas hamowania Czas zaokrglania pocz. r. przysp. Czas zaokrglania koc. r. przysp. Czas zaokrglania pocz. r. hamow. Czas zaokrglania koc. r. hamow. Typ zaokrglania Czas hamowania WY3 Prd silnika: lotny start Szybko przeszukiwania: lotny start Prd hamowania DC Czas trwania hamowania DC Czst. pocztkowa hamowania DC Hamowanie mieszane Konfiguracja regulatora Udc-max Wsp. dynamiki regulatora Udc-max Prg za. buforowania kinetycznego CO: Prg za. buforowania kinet. Wsp. dynamiki buforowania kinet. Wsp. wzmocnienia regulatora Udc Czas cakowania regulatora Udc Czas rniczkowania regulatora Udc Ograniczenie wyj. regulatora Udc Reakcja buforowania kinetycznego Czstotl. gr. dla buforowania kinet. Tryb sterowania Cige forsowanie napicia Forsowanie nap. przy przyspieszaniu. Forsowanie napicia przy rozruchu Czstotl. kocowa forsowania nap. Progr. czstotl. koordynacji U/f 1 Progr. napicie koordynacji U/f 1 Progr. czstotl. koordynacji U/f 2

Nr p.
P1323[3] P1324[3] P1325[3] P1333[3] P1335[3] P1336[3] P1338[3] P1340[3] P1341[3] P1345[3] P1346[3] P1350[3] P1400[3] P1442[3] P1452[3] P1460[3] P1462[3] P1470[3] P1472[3] P1488[3] P1489[3] P1492[3] P1496[3] P1499[3] P1520[3] P1521[3] P1525[3] P1530[3] P1531[3] P1570[3] P1574[3] P1580[3] P1582[3] P1596[3] P1610[3] P1611[3] P1654[3] P1715[3] P1717[3] P1750[3] P1755[3] P1756[3] P1758[3] P1759[3] P1764[3]

Nazwa parametru
Progr. napicie koordynacji U/f 2 Progr. czstotl. koordynacji U/f 3 Progr. napicie koordynacji U/f 3 Czstotliwo pocztkowa dla FCC Kompensacja polizgu Ograniczenie polizgu Wzmocnienie tumienia rezonansu U/f Wzm. prop. czstotl. regulatora Imax Czas cak. regulatora czstotl. Imax Wzm. prop. regulatora Imax Czas cak. regulatora Imax agodny wzrost napicia Konfiguracja regulacji prdkoci Czas filtrowania dla prdk. akt. Czas filtrowania dla pr. akt. (SLVC) Wsp. wzmocnienia regulatora pr. Czas cakowania regulatora prdkoci Wzm. regulatora prdkoci (SLVC) Czas cakowania reg. pr. (SLVC) rdo statyki Skalowanie statyki Zwolnienie statyki Skal. przysp. wyster. wstpnego Skal. przysp. regulacji momentu CO: Grna warto gr. momentu obr. CO: Dolna warto gr. momentu obr. Skal. dolnej wart. gr. momentu obr. Warto gr. mocy silnikowej Warto gr. mocy generatorowej CO: Staa wart. zadana strumienia Dynamiczna rezerwa napicia Optymalizacja sprawnoci Czas wygadzania w. zad. strumienia Czas cak. reg. osabiania pola Cige forsowanie momentu (SLVC) Forsowanie mom. przy przysp. Czas wygadzania wart. zadanej Isq Wsp. wzmocnienia regulatora prdu Czas cakowania regulatora prdu Sowo sterowania modelu silnika Czst. pocz. modelu silnika (SLVC) Czst. histerezy modelu sil. (SLVC) Czas oczekiwania po przej. do SLVC Czas oczekiwania do zak. adaptacji n Wzm. prop. adaptacji n (SLVC)

90

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

5 Parametry systemowe

Nr p.
P1767[3] P1780[3] P1781[3] P1786[3] P1803[3] P1820[3] P1909[3] P2000[3] P2001[3] P2002[3] P2003[3] r2004[3] P2150[3] P2153[3] P2155[3] P2156[3] P2157[3] P2158[3] P2159[3] P2160[3] P2161[3] P2162[3] P2163[3] P2164[3] P2165[3] P2166[3] P2167[3] P2168[3] P2170[3] P2171[3] P2172[3] P2173[3] P2174[3] P2176[3] P2177[3] P2178[3]

Nazwa parametru
Czas cakowania adaptacji n (SLVC) Sowo sterowania adaptacji Rs/Rw Czas cakowania adaptacji Rs Czas cakowania adaptacji Xm Modulacja maksymalna Odwrcenie kolejnoci faz wyj. Sowo ster. identyfikacji danych sil. Czstotliwo odniesienia Napicie odniesienia Prd odniesienia Moment odniesienia Moc odniesienia Czstotliwo histerezy f_his Staa czasowa filtra prdkoci Warto progowa czstotliwoci f_1 Czas opnienia czst. progowej f_1 Warto progowa czstotliwoci f_2 Czas opnienia czst. progowej f_2 Warto progowa czstotliwoci f_3 Czas opnienia czst. progowej f_3 Minimalna wart. czst. progowej Czst. histerezy przy nadmiernej pr. Dopuszczalny uchyb czstotliwoci Histereza uchybu czstotliwoci Czas opnienia dop. uchybu Czas opnienia zakoczenia rozr. Czstotliwo wyczenia f_wy Czas opnienia T_wy Warto progowa prdu I_prog Czas opnienia wart. prog. prdu Wart. progowa napicia obwodu DC Czas opnienia napicia obw. DC Grna wart. progowa momentu Czas opnienia wart. prog. momentu Czas op. przy zablokowanym silniku Czas opnienia przy utyku silnika

Nr p.
P2181[3] P2182[3] P2183[3] P2184[3] P2185[3] P2186[3] P2187[3] P2188[3] P2189[3] P2190[3] P2192[3] P2201[3] P2202[3] P2203[3] P2204[3] P2205[3] P2206[3] P2207[3] P2208[3] P2209[3] P2210[3] P2211[3] P2212[3] P2213[3] P2214[3] P2215[3] P2231[3] P2240[3] P2480[3] P2481[3] P2482[3] P2484[3] P2487[3] P2488[3]

Nazwa parametru
Kontrola momentu obcienia Czst. prog. kontroli mom. obc. 1 Czst. prog. kontroli mom. obc. 2 Czst. prog. kontroli mom. obc. 3 Grna wart. prog. momentu M_g1 Dolna wart. prog. momentu M_d1 Grna wart. prog. momentu M_g2 Dolna wart. prog. momentu M_d2 Grna wart. prog. momentu M_g3 Dolna wart. prog. momentu M_d3 Czas op. kontroli momentu obc. Staa warto zadana PID 1 Staa warto zadana PID 2 Staa warto zadana PID 3 Staa warto zadana PID 4 Staa warto zadana PID 5 Staa warto zadana PID 6 Staa warto zadana PID 7 Staa warto zadana PID 8 Staa warto zadana PID 9 Staa warto zadana PID 10 Staa warto zadana PID 11 Staa warto zadana PID 12 Staa warto zadana PID 13 Staa warto zadana PID 14 Staa warto zadana PID 15 Pami wartoci zadanej PID-MOP Warto zadana PID-MOP Tryb pozycjonowania Wejcie stosunku przekadni Wyjcie stosunku przekadni Ilo obrotw wau = 1 jednostka Korekcja bdu pozycjonowania Droga / Ilo obrotw

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

91

5 Parametry systemowe

Wydanie 12/02

92

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

Wykrywanie i usuwanie bdw


Przegld stanw pracy przeksztatnika z panelem SDP Wskazwki do wykrywania bdw z panelem BOP Lista komunikatw bdw i alarmw

Rozdzia ten zawiera:

6.1 6.2 6.3 6.4

Wykrywanie bdw z panelem SDP ...................................................................... 94 Wykrywanie bdw z panelem BOP...................................................................... 95 Komunikaty bdw................................................................................................. 96 Komunikaty alarmw............................................................................................. 103

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

93

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

Wydanie 12/02

OSTRZEENIE Naprawy urzdzenia mog by podejmowane tylko przez serwis firmy Siemens, warsztaty naprawcze dopuszczone przez firm Siemens, lub przez wykwalifikowany personel, ktry zosta szczegowo zapoznany ze wszystkimi ostrzeeniami i procedurami obsugi zawartymi w tym podrczniku. W razie potrzeby uszkodzone czci lub komponenty zastpi przez czci z przynalenej listy czci zamiennych.

6.1

Wykrywanie bdw z panelem SDP


Tabela 6-1 zawiera objanienia wskaza stanw na panelu SDP przy pomocy diod LED.

Diody LED do wskazywania stanw przeksztatnika Wyczona Zaczona migotanie, ok. 0,3 s byskanie, ok. 1 s

Tabela 6-1

Komunikaty o pracy i bdach na panelu SDP

Brak napicia sieci

Bd zbyt wysoka temperatura przeksztatnika Alarm ograniczenia prdu Obie diody LED byskaj jednoczenie Pozostae alarmy Obie diody LED byskaj przemiennie Wyczenie podnapiciowe/ alarm podnapiciowy Przeksztatnik nie jest gotowy Bd pamici ROM - Obie diody LED migaj jednoczenie Bd pamici RAM - Obie diody LED migaj przemiennie

Gotowo do pracy

Bd przeksztatnika inny ni wymienione poniej Przeksztatnik pracuje

Bd przecienie prdowe

Bd zbyt wysokie napicie

Bd przegrzanie silnika

94

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

6.2

Wykrywanie bdw z panelem BOP


Alarmy i bdy przedstawiane s na panelu BOP w postaci Axxx lub Fxxx. Poszczeglne komunikaty zebrane s w rozdziale 6.3 i 6.4. W przypadku, gdy silnik nie startuje po wydaniu rozkazu ZA: Sprawdzi, czy P0010 = 0. Sprawdzi, czy wystpuje wany sygna ZA. Sprawdzi, czy P0700 = 2 (przy sterowaniu przez wej. binarne) lub P0700 = 1 (przy sterowaniu z panela BOP). Sprawdzi, czy wystpuje warto zadana (0 do 10 V na zacisku 3) lub, czy warto zadana zostaa podana we waciwym parametrze, zalenie od rda wartoci zadanej (P1000). Dalsze szczegy patrz Lista Parametrw Jeli po tej zmianie parametrw silnik nie obraca si, ustawi P0010 = 30, nastpnie P0970 = 1 i nacisn przycisk P, eby przywrci fabryczne ustawienia parametrw przeksztatnika. Teraz uy przecznika pomidzy zaciskami 5 i 9 na pycie sterowania 5 i 9 (patrz Rys. 3-5). Napd powinien teraz osign warto zadan podan na wejciu analogowym. UWAGA Dane silnika musz pasowa do zakresu prdu i do napicia przeksztatnika.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

95

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

Wydanie 12/02

6.3

Komunikaty bdw
Przy wystpieniu bdu przeksztatnik wycza si i na wywietlaczu pojawia si kod bdu. WSKAZWKA Komunikaty bdw mona pokwitowa nastpujco: Moliwo 1: Wyczy i ponownie zaczy zasilanie przeksztatnika Moliwo 2: Moliwo 3: Nacisn przycisk na panelu BOP lub AOP Poprzez wejcie binarne 3

Komunikaty bdw s zapamitywane w parametrze r0947 pod ich numerami kodowymi (np. F0003 = 3). Przynalen warto bdu mona znale w parametrze r0949. Jeli bd nie posiada adnej wartoci, to warto bdzie wynosi 0. Nastpnie mona odczyta czas wystpienia bdu (r0948) i liczb komunikatw bdw (P0952) zapamitanych w parametrze r0947.

F0001

Przecienie prdowe
Przyczyna Moc silnika (P0307) nie odpowiada mocy falownika (P0206) Zbyt dugie kable silnikowe Zwarcie w przewodach silnikowych Doziemienie Diagnoza i usuwanie

WY2

Sprawdzi nastpujce punkty: 1. Czy moc silnika (P0307) odpowiada mocy przeksztatnika (P0206)? 2. Czy zachowane s wartoci graniczne dugoci kabli? 3. Czy wystpuje zwarcie lub doziemienie w kablach silnikowych lub w silniku? 4. Czy parametry silnika odpowiadaj zastosowanemu silnikowi? 5. Czy warto rezystancji stojana (P0350) jest prawidowa? 6. Czy silnik jest przeciony lub zablokowany wirnik? Zwikszy czas przyspieszania Zmniejszy wzmocnienie (sterowanie: P1311 & P1312, sterowanie wektorowe: P1610 & P1611)

F0002

Zbyt wysokie napicie


Przyczyna

WY2

Zablokowany regulator napicia obwodu poredniego Udc (P1240 = 0) Napicie obwodu poredniego (r0026) wysze ni warto wyzwalania (P2172) Zbyt wysokie napicie moe by spowodowane zarwno przez zbyt wysokie napicie zasilania, jak i przez prac generatorow silnika. Praca generatorowa moe by powodowana przez szybkie hamowanie, lub przez aktywne obcienie silnika Diagnoza i usuwanie Sprawdzi nastpujce punkty: 1. Czy napicie zasilania (P0210) ley w dopuszczalnym zakresie? 2. Czy wczony jest regulator napicia obwodu poredniego Udc (P1240) i poprawnie sparametryzowany? 3. Czy czas hamowania (P1121) odpowiada momentowi obcienia? 4. Czy wymagana moc hamowania ley w dopuszczalnym zakresie? WSKAZWKA Wysza bezwadno wymaga duszych czasw hamowania. Dla wielkoci obudowy A- F mona w razie potrzeby zastosowa rezystor hamowania.

96

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

F0003

Zbyt niskie napicie


Przyczyna Awaria zasilania Nagy skok obcienia powyej podanych wartoci granicznych Diagnoza i usuwanie Sprawdzi nastpujce punkty: 1. 2. Czy napicie zasilania (P0210) ley w dopuszczalnym zakresie? Czy nie ma chwilowych zanikw napicia zasilania? Zwolni buforowanie kinetyczne (P1240 = 2)

WY2

F0004

Przegrzanie przeksztatnika
Przyczyna Niewystarczajce przewietrzanie Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka Diagnoza i usuwanie Sprawdzi nastpujce punkty: 1. 2. 3. 4.

WY2

Czy obcienie i cykl obcienia ley w dopuszczalnym zakresie? Czy wentylator obraca si, gdy przeksztatnik pracuje? Czy czstotliwo pulsowania (P1800) ma warto fabryczn? W razie potrzeby przywrci Czy temperatura otoczenia ley w dopuszczalnym zakresie? Dodatkowe znaczenie dla wielkoci obudowy FX i GX: Warto bdu = 1: Zbyt wysoka temperatura przeksztatnika = 2: Zbyt wysoka temperatura otoczenia = 3: Zbyt wysoka temperatura w kasecie elektroniki

F0005

Caka cieplna I2t przeksztatnika


Przyczyna Przeksztatnik jest przeciony Zbyt wysoki cykl obcienia Moc silnika (P0307) jest wiksza ni moc przeksztatnika (P0206) Diagnoza i usuwanie Sprawdzi nastpujce punkty: 1. Czy obcienie i cykl obcienia ley w dopuszczalnym zakresie? 2. Czy moc silnika (P0307) odpowiada mocy przeksztatnika (P0206)?

WY2

F0011

Przegrzanie silnika
Przyczyna Silnik jest przeciony Diagnoza i usuwanie

WY1

Sprawdzi nastpujce punkty: 1. Czy cykl obcienia jest prawidowy? 2. Czy temperatury przegrzania silnika (P0626 - P0628) s prawidowe? 3. Czy prg alarmu zgadza si z temperatur silnika (P0604)? Jeli P0601 = 0 lub 1, prosz sprawdzi nastpujce punkty: 1. Czy dane silnika s prawidowe (tabl. znamionowa)?, jeli nie, przeprowadzi szybkie uruchomienie 2. Dokadne dane schematu zastpczego mona znale przez wykonanie identyfikacji danych silnika (P1910=1) 3. Czy zgadza si ciar silnika (P0344)? 4. W przypadku, gdy nie jest to standardowy silnik Siemens-a, dopuszczalna temperatura przegrzania moe by zmieniona przez P0626, P0627, P0628 Jeli P0601 = 2, prosz sprawdzi nastpujce punkty: 1. Czy temperatura wywietlana w r0035 jest moliwa do przyjcia? 2. Czy zastosowano czujnik temperatury KTY84? (inne nie s obsugiwane)

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

97

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

Wydanie 12/02

F0012

Brak sygnau temperatury przeksztatnika


Przyczyna Przerwanie przewodu czujnika temperatury przeksztatnika (radiator chodzcy)

WY2

F0015

Brak sygnau temperatury silnika


Przyczyna Zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika temperatury. Przy wykryciu utraty sygnau nastpuje przeczenie kontroli temperatury na kontrol z modelem cieplnym silnika.

WY2

F0020

Brak fazy zasilania


Przyczyna

WY2

Bd ukazuje si przy zaniku jednej z trzech faz wejciowych i wczonym impulsowaniu i obcieniu napdu. Diagnoza i usuwanie Sprawdzi przewody siowe.

F0021

Doziemienie
Przyczyna

WY2

Bd wystpuje, gdy suma prdw fazowych jest wysza ni 5 % prdu znamionowego przeksztatnika. WSKAZWKA Bd ten wystpuje tylko przy przeksztatnikach z 3 przetwornikami prdowymi (Wielkoci obudowy D do F i FX, GX)

F0022

Bd sekcji mocy
Przyczyna Bd ten wystpuje (r0947 = 22 i r0949 = 1) przy: (1) Przecienie prdowe w obwodzie porednim = zwarcie w tranzystorze IGBT (2) Zwarcie choppera hamowania (3) Doziemienie (4) Niewaciwie wetknity modu wej/wyj Wielkoci obudowy A do C (1),(2),(3),(4) Wielkoci obudowy D do E (1),(2),(4) Wielko obudowy F (2),(4) Nie jest moliwe stwierdzenie, ktry bd faktycznie wystpi, poniewa wszystkie te bdy przyporzdkowane s do jednego sygnau w sekcji mocy. Wielkoci obudowy FX i GX:

WY2

Rozpoznano bd UCE (r0947 = 22 i warto bdu r0949 = 12, 13 lub 14, zalenie od UCE). Bd odczytu magistrali I2C (r0947 = 22 i warto bdu r0949 = 21). Zasilanie musi by wyczone i zaczone ponownie. Diagnoza i usuwanie Sprawdzi, czy modu wej/wyj jest waciwie wetknity?

F0023

Bd wyjcia
Przyczyna Jedna faza silnika nie jest przyczona

WY2

F0030

Awaria wentylatora
Przyczyna Wentylator przesta pracowa Diagnoza i usuwanie 1. 2. Bd nie moe by zamaskowany, gdy przyczony jest panel AOP lub BOP Wymagany jest nowy wentylator

WY2

98

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

F0035

Ponowny rozruch po n prbach


Przyczyna Liczba ponownych rozruchw przekracza warto parametru P1211

WY2

F0041

Bd identyfikacji danych silnika


Przyczyna

WY2

Nie powioda si identyfikacja danych silnika Wart. bdu = 0: Brak obcienia 1: Podczas identyfikacji osignito warto graniczn prdu 2: Zidentyfikowana rezystancja stojana mniejsza ni 0.1% lub wiksza ni 100% 3: Zidentyfikowana rezystancja wirnika mniejsza ni 0.1% lub wiksza ni 100% 4: Zidentyfikowana reaktancja stojana mniejsza ni 50% i wiksza ni 500% 5: Zidentyfikowana reaktancja gwna mniejsza ni 50% i wiksza ni 500% 6: Zidentyfikowana staa czasowa wirnika mniejsza ni 10 ms lub wiksza ni 5 s 7: Zidentyfikowana cakowita reaktancja rozprosz. mniejsza ni 5% i wiksza ni 50% 8: Zidentyfikowana reaktancja upywu stojana mniejsza ni 25% i wiksza ni 250% 9: Zidentyfikowana reaktancja upywu wirnika mniejsza ni 25% i wiksza ni 250% 20: Zidentyfikowane napicie przewodzenia IGBT mniejsze ni 0,5 V lub wiksze ni 10 V 30: Regulator prdu przy granicznej wartoci napicia 40: Niespjny zestaw zidentyfikowanych danych; co najmniej jedna identyfikacja nie powioda si Wartoci procentowe bazuj na impedancji Zb = Vsil,znam / sqrt(3) / Isil,znam Diagnoza i usuwanie Sprawdzi nastpujce punkty: Warto bdu = 0: Czy silnik jest przyczony do przeksztatnika? Warto bdu = 1-40: Czy dane silnika w parametrach od P0304 do P0311 s poprawne? W jaki sposb musi by przyczony silnik (gwiazda, trjkt)?

F0042

Bd przy optymalizacji regulatora prdkoci


Przyczyna Bd przy optymalizacji regulatora prdkoci (P1960) Warto bdu = 0: Przekroczenie czasu oczekiwania na stabiln prdko Warto bdu = 1: Brak pasujcych danych przy odczycie

WY2

F0051

Bd pamici EEPROM parametru


Przyczyna Niepowodzenie podczas procesu odczytu lub zapisu parametru w pamici EEPROM. Diagnoza i usuwanie 1. 2. Przywrcenie ustawie fabrycznych, a nastpnie parametryzacja od nowa Skontaktowa si z Dziaem Doradztwa Technicznego / Serwisu

WY2

F0052

Bd stosu mocy
Przyczyna Bd odczytu danych mocy lub niewaciwe dane sekcji mocy Diagnoza i usuwanie Bd sprztowy, skontaktowa si z Dziaem Doradztwa Technicznego / Serwisu

WY2

F0053

Bd pamici EEPROM wej/wyj


Przyczyna Bd podczas odczytu wej/wyj pamici EEPROM lub niewaciwe dane Diagnoza i usuwanie Sprawdzi dane Wymieni modu wej/wyj

WY2

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

99

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

Wydanie 12/02

F0054

Niewaciwy modu wej/wyj


Przyczyna Wetknito niewaciwy modu wej/wyj Nie znaleziono identyfikatora moduu wej/wyj, brak danych Diagnoza i usuwanie Sprawdzi dane Wymieni modu wej/wyj

WY2

F0060

Przekroczenie czasu oczekiwania ASIC


Przyczyna Wewntrzna awaria komunikacji Diagnoza i usuwanie 1. 2. Jeli bd wystpuje nadal, wymieni przeksztatnik Skontaktowa si z Dziaem Serwisu!

WY2

F0070

Bd wartoci zadanej moduu komunikacji (CB)


Przyczyna Brak wartoci zadanych z magistrali komunikacyjnej podczas czasu kontrolnego telegramu Diagnoza i usuwanie Sprawdzi modu komunikacyjny (CB) i partnera komunikacji

WY2

F0071

Bd wartoci zadanej USS (zcze BOP)


Przyczyna Brak wartoci zadanych z USS podczas czasu kontrolnego telegramu Diagnoza i usuwanie Sprawdzi mastera USS

WY2

F0072

Bd wartoci zadanej USS (zcze COM)


Przyczyna Brak wartoci zadanych z USS podczas czasu kontrolnego telegramu Diagnoza i usuwanie Sprawdzi mastera USS

WY2

F0080

Utrata sygnau na wejciu analogowym


Przyczyna Przerwanie przewodu Sygna poza wartociami granicznymi

WY2

F0085

Bd zewntrzny
Przyczyna Zewntrzne wyzwolenie bdu przykadowo przez wejcie binarne Diagnoza i usuwanie

WY2

Usun przyczyn bdu zewntrznego lub zablokowa wejcie binarne dla bdu zewntrznego

100

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

F0090

Utrata sygnau enkodera


Przyczyna Utrata sygnau z enkodera Diagnoza i usuwanie

WY2

Sprawdzi nastpujce punkty: 1. Czy zainstalowano enkoder? Jeli nie zainstalowano enkodera, ustawi P0400 = 0 i wybra tryb sterowania wektorowego bez enkodera (P1300 = 20 lub 22) 2. Poczenia pomidzy enkoderem i przeksztatnikiem 3. Czy przeksztatnik jest uszkodzony? (wybra P1300 = 0, praca ze sta czstotliwoci, sprawdzi sygna enkodera w r0061) 4. Zwikszy dopuszczaln rnic prdkoci w P0492

F0101

Przepenienie stosu
Przyczyna Bd programowy lub awaria procesora Diagnoza i usuwanie Wykona procedury autotestu

WY2

F0221

Sprzenie zwrotne PID poniej wartoci minimalnej


Przyczyna Sprzenie zwrotne PID poniej wartoci minimalnej P2268 Diagnoza i usuwanie 1. Zmieni warto P2268 2. Ustawi wzmocnienie sprzenia zwrotnego

WY2

F0222

Sprzenie zwrotne PID powyej wartoci maksymalnej


Przyczyna Sprzenie zwrotne PID powyej wartoci maksymalnej P2267 Diagnoza i usuwanie 1. Zmieni warto P2267 2. Ustawi wzmocnienie sprzenia zwrotnego

WY2

F0450

Niepowodzenie testu BIST


Przyczyna Wart. bdu = 1: Nie powiody si niektre testy dla czci sekcji mocy 2: Nie powiody si niektre testy dla czci moduu regulacji 4: Nie powiody si niektre testy funkcjonalne 16: Awaria wewntrznej pamici RAM podczas testu zaczania Diagnoza i usuwanie Bd sprztowy, skontaktowa si z Dziaem Doradztwa Technicznego / Serwisu

WY2

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

101

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

Wydanie 12/02

F0452

Rozpoznano bd momentu obcienia


Przyczyna Warunki obcienia na silniku wskazuj na bd momentu obcienia lub awari mechaniczn Diagnoza i usuwanie Sprawdzi nastpujce punkty: 1. Brak hamowania, awarii lub uszkodzenia ukadu przeniesienia napdu 2. Przy zastosowaniu zewntrznego czujnika prdkoci sprawdzi nastpujce ustawienia: P2192 (czas opnienia kontroli momentu obcienia)

WY2

3. Jeli wykorzystywane jest pasmo momentu, sprawdzi: P2182 (czstotliwo progowa kontroli momentu obcienia 1) P2183 (czstotliwo progowa kontroli momentu obcienia 2) P2184 (czstotliwo progowa kontroli momentu obcienia 3) P2185 (grna warto progowa momentu 1) P2186 (dolna warto progowa momentu 1) P2187 (grna warto progowa momentu 2) P2188 (dolna warto progowa momentu 2) P2189 (grna warto progowa momentu 3 P2190 (dolna warto progowa momentu 3) P2192 (czas opnienia kontroli momentu obcienia)

102

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

6.4

Komunikaty alarmw
Komunikaty alarmw zapamitywane s w parametrze r2110 pod ich numerem kodowym (np. A0503 = 503) i mona je stamtd odczyta.

A0501 Warto graniczna prdu


Przyczyna Moc silnika (P0307) nie odpowiada mocy falownika (P0206) Zbyt dugie kable silnikowe Doziemienie Diagnoza i usuwanie Sprawdzi nastpujce punkty: Czy moc silnika (P0307) odpowiada mocy przeksztatnika (P0206)? Czy zachowane s wartoci graniczne dugoci kabli? Czy wystpuje zwarcie lub doziemienie w kablach silnikowych lub w silniku? Czy parametry silnika odpowiadaj zastosowanemu silnikowi? Czy warto rezystancji stojana (P0350) jest prawidowa? Czy silnik jest przeciony lub zablokowany wirnik? Zwikszy czas przyspieszania Zmniejszy wzmocnienie (sterowanie U/f: P1311 & P1312, sterowanie wektorowe: P1610 & P1611)

A0502 Grna warto graniczna napicia


Przyczyna Osignito grn warto graniczn napicia Alarm moe si ukaza podczas rampy hamowania, gdy wyczony jest regulator napicia w obwodzie porednim DC (P1240 = 0) Diagnoza i usuwanie Sprawdzi nastpujce punkty: Czy napicie zasilania (P0210) ley w dopuszczalnym zakresie? Czy wczony jest regulator napicia obwodu poredniego Udc (P1240) i poprawnie sparametryzowany? Czy czas hamowania (P1121) odpowiada momentowi obcienia? Czy wymagana moc hamowania ley w dopuszczalnym zakresie?

A0503 Dolna warto graniczna napicia


Przyczyna Awaria zasilania Napicie zasilania (P0210) i nastpnie rwnie napicie obwodu poredniego (r0026) poniej zdefiniowanej wartoci granicznej (P2172) Diagnoza i usuwanie Sprawdzi nastpujce punkty: Czy napicie zasilania (P0210) ley w dopuszczalnym zakresie? Czy nie ma chwilowych zanikw napicia zasilania? Zwolni buforowanie kinetyczne (P1240 = 2)

A0504 Przegrzanie przeksztatnika


Przyczyna Przekroczono prg alarmowy temperatury radiatora chodzcego przeksztatnika (P0614); prowadzi to do redukcji czstotliwoci pulsowania i/lub czstotliwoci wyjciowej (zalenie od ustawienia w parametrze P0610). Diagnoza i usuwanie Sprawdzi nastpujce punkty: Czy obcienie i cykl obcienia ley w dopuszczalnym zakresie? Czy wentylator obraca si, gdy przeksztatnik pracuje? Czy czstotliwo pulsowania (P1800) ma warto fabryczn? W razie potrzeby przywrci Czy temperatura otoczenia ley w dopuszczalnym zakresie?

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

103

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

Wydanie 12/02

A0505 Caka cieplna I2t przeksztatnika


Przyczyna Przekroczono granic alarmu (P0294), czstotliwo wyjciowa i/lub czstotliwo pulsowania zostan zredukowane w przypadku, gdy ustawiono P0610 = 1. Diagnoza i usuwanie Sprawdzi nastpujce punkty: 1. Czy obcienie i cykl obcienia ley w dopuszczalnym zakresie? 2. Czy moc silnika (P0307) odpowiada mocy przeksztatnika (P0206)?

A0511 Caka cieplna I2t silnika


Przyczyna Silnik jest przeciony Zbyt wysoki cykl obcienia Diagnoza i usuwanie Niezalenie od rodzaju kontroli temperatury sprawdzi: Czy cykl obcienia jest prawidowy? Czy temperatury przegrzania silnika (P0626 - P0628) s prawidowe? Czy prg alarmu zgadza si z temperatur silnika (P0604)? Jeli P0601 = 0 lub 1, prosz sprawdzi nastpujce punkty: Czy dane silnika s prawidowe (tabl. znamionowa)?, jeli nie, przeprowadzi szybkie uruchomienie Dokadne dane obwodu zastpczego mona znale przez wykonanie identyfikacji danych silnika (P1910=1) Czy zgadza si ciar silnika (P0344)? W razie potrzeby zmieni. W przypadku, gdy nie jest to standardowy silnik firmy Siemens, dopuszczalna temperatura przegrzania moe by zmieniona przez P0626, P0627, P0628 Jeli P0601 = 2, prosz sprawdzi nastpujce punkty: Czy temperatura wywietlana w r0035 jest moliwa do przyjcia? Czy zastosowano czujnik temperatury KTY84? (inne nie s obsugiwane)

A0522 Przekroczenie czasu odczytu I2C (tylko wielkoci obudowy FX i GX)


Przyczyna Zakcony cykliczny dostp do wartoci UCE I danych sekcji mocy przez magistral I2C

A0523 Bd wyjcia
Przyczyna Jedna faza silnika nie jest przyczona

A0535 Gorcy rezystor hamowania (tylko wielkoci obudowy A F)


Diagnoza i usuwanie Wyduy cykl obcienia, P1237 Wyduy czas hamowania, P1121

A0541 Aktywna identyfikacja danych silnika


Przyczyna Zostaa wybrana lub wanie jest wykonywana identyfikacja danych silnika (P1910).

A0542 Aktywna optymalizacja regulatora prdkoci


Przyczyna Zostaa wybrana lub wanie jest wykonywana optymalizacja regulatora prdkoci (P1960).

104

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

A0590 Brak sygnaw z enkodera


Przyczyna Brak sygnaw z enkodera; przeksztatnik przeczy si na bezczujnikowe sterowanie wektorowe. Diagnoza i usuwanie Zatrzyma przeksztatnik i wtedy: Sprawdzi, czy jest zainstalowany enkoder, jeli nie, to ustawi P0400 = 0 i wybra tryb sterowania wektorowego bez enkodera (P1300 = 20 lub 22) Sprawdzi podczenia enkodera Sprawdzi, czy enkoder pracuje poprawnie (wybra P1300 = 0, praca ze sta czstotliwoci, sprawdzi sygna enkodera w r0061) Zwikszy dopuszczaln rnic prdkoci w P0492

A0600 Utrata danych RTOS A0700 Alarm 1 moduu komunikacji (CB)1


Przyczyna Specyficzny alarm moduu komunikacji Diagnoza i usuwanie Patrz podrcznik moduu komunikacji

A0701 Alarm 2 moduu komunikacji (CB)


Przyczyna Specyficzny alarm moduu komunikacji Diagnoza i usuwanie Patrz podrcznik moduu komunikacji

A0702 Alarm 3 moduu komunikacji (CB)


Przyczyna Specyficzny alarm moduu komunikacji Diagnoza i usuwanie Patrz podrcznik moduu komunikacji

A0703 Alarm 4 moduu komunikacji (CB)


Przyczyna Specyficzny alarm moduu komunikacji Diagnoza i usuwanie Patrz podrcznik moduu komunikacji

A0704 Alarm 5 moduu komunikacji (CB)


Przyczyna Specyficzny alarm moduu komunikacji Diagnoza i usuwanie Patrz podrcznik moduu komunikacji

A0705 Alarm 6 moduu komunikacji (CB)


Przyczyna Specyficzny alarm moduu komunikacji Diagnoza i usuwanie Patrz podrcznik moduu komunikacji

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

105

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

Wydanie 12/02

A0706 Alarm 7 moduu komunikacji (CB)


Przyczyna Specyficzny alarm moduu komunikacji Diagnoza i usuwanie Patrz podrcznik moduu komunikacji

A0707 Alarm 8 moduu komunikacji (CB)


Przyczyna Specyficzny alarm moduu komunikacji Diagnoza i usuwanie Patrz podrcznik moduu komunikacji

A0708 Alarm 9 moduu komunikacji (CB)


Przyczyna Specyficzny alarm moduu komunikacji Diagnoza i usuwanie Patrz podrcznik moduu komunikacji

A0709 Alarm 10 moduu komunikacji (CB)


Przyczyna Specyficzny alarm moduu komunikacji Diagnoza i usuwanie Patrz podrcznik moduu komunikacji

A0710 Bd komunikacji CB
Przyczyna Utrata komunikacji z CB (modu komunikacji) Diagnoza i usuwanie Sprawdzi sprzt moduu komunikacji

A0711 Bd konfiguracji moduu komunikacji (CB)


Przyczyna Modu komunikacji (CB) zgasza bd konfiguracji Diagnoza i usuwanie Sprawdzi parametry moduu komunikacji

A0910 Wyczony regulator Udc-max


Przyczyna Regulator Udc max zosta dezaktywowany, poniewa nie by w stanie utrzyma napicia obwodu poredniego (r0026) wewntrz wartoci granicznych (P2172) Wystpuje, gdy napicie zasilania (P0210) jest permanentnie za wysokie Wystpuje, gdy silnik jest napdzany przez aktywne obcienie, ktre powoduje przejcie silnika do pracy regeneratywnej Wystpuje podczas rampy hamowania przy bardzo wysokich momentach obcienia Diagnoza i usuwanie Sprawdzi nastpujce punkty: Czy napicie zasilania (P0756) ley w dopuszczalnym zakresie? Czy cykl obcienia i wielko obcienia le w dopuszczalnych granicach?

106

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

A0911 Aktywny regulator Udc-max


Przyczyna Regulator Udc max jest aktywny; czasy rampy hamowania bd automatycznie wyduane aby utrzyma napicie obwodu poredniego (r0026) wewntrz wartoci granicznej (P2172).

A0912 Aktywny regulator Udc-min


Przyczyna Regulator Udc min jest uaktywniany, gdy napicie obwodu poredniego (r0026) spadnie poniej wartoci minimalnej (P2172). Energia kinetyczna silnika wykorzystywana jest do buforowania napicia obwodu poredniego i w ten sposb napd zwalnia. Krtkotrwae awarie zasilania nie prowadz do automatycznego wyczenia z powodu zbyt niskiego napicia.

A0920 Niewaciwie ustawione parametry ADC


Przyczyna Parametry przetwornika analogowo-cyfrowego ADC nie powinny by ustawione na jednakowe wartoci, poniewa prowadzioby to do nielogicznych rezultatw. Wart. bdu = 0: Identyczne ustawienia parametrw dla wyjcia 1: Identyczne ustawienia parametrw dla wejcia 2: Ustawienia parametrw dla wyjcia nie odpowiadaj typowi przetwornika ADC

A0921 Niewaciwie ustawione parametry przetwornika DAC


Przyczyna Parametry przetwornika cyfrowo-analogowego DAC nie powinny by ustawione na jednakowe wartoci, poniewa prowadzioby to do nielogicznych rezultatw. Wart. bdu = 0: Identyczne ustawienia parametrw dla wyjcia 1: Identyczne ustawienia parametrw dla wejcia 2: Ustawienia parametrw dla wyjcia nie odpowiadaj typowi przetwornika DAC

A0922 Brak obcienia na przeksztatniku


Przyczyna Brak obcienia przeksztatnika. Niektre funkcje mog przebiega inaczej ni w normalnych warunkach obcienia.

A0923 Zadano zarwno JOG w lewo, jak rwnie JOG w prawo


Przyczyna Zadano zarwno JOG w lewo i JOG w prawo (P1055/P1056). Powoduje to zamroenie aktualnej wartoci czstotliwoci wyjciowej zadajnika rozruchu.

A0936 Aktywne samostrojenie regulatora PID


Przyczyna Zostao wybrane lub wanie jest wykonywane samostrojenie regulatora PID (P2350).

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

107

6 Wykrywanie i usuwanie bdw

Wydanie 12/02

A0952 Alarm kontroli momentu obcienia


Przyczyna Warunki obcienia na silniku wskazuj na bd momentu obcienia lub awari mechaniczn Diagnoza i usuwanie Sprawdzi nastpujce punkty: 1. Brak hamowania, awarii lub uszkodzenia ukadu przeniesienia napdu 2. Przy zastosowaniu zewntrznego czujnika prdkoci sprawdzi nastpujce ustawienia: P2192 (czas opnienia kontroli momentu obcienia) 3. Jeli wykorzystywane jest pasmo momentu, sprawdzi: P2182 (czstotliwo progowa kontroli momentu obcienia 1) P2183 (czstotliwo progowa kontroli momentu obcienia 2) P2184 (czstotliwo progowa kontroli momentu obcienia 3) P2185 (grna warto progowa momentu 1) P2186 (dolna warto progowa momentu 1) P2187 (grna warto progowa momentu 2) P2188 (dolna warto progowa momentu 2) P2189 (grna warto progowa momentu 3 P2190 (dolna warto progowa momentu 3) P2192 (czas opnienia kontroli momentu obcienia)

108

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

7 Dane techniczne

Dane techniczne
Tabela 7-1 Tabela 7-2 Tabela 7-3 Tabela 7-4 zawiera oglne dane techniczne przeksztatnikw MICROMASTER 440 zawiera momenty dokrcania dla przyczy siowych zawiera wartoci redukcji prdu w zalenoci od czstotliwoci pulsowania w rnych tabelach zawiera przegld specyficznych danych technicznych poszczeglnych przeksztatnikw MICROMASTER 440

Rozdzia ten zawiera:

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

109

7 Dane techniczne

Wydanie 12/02

Tabela 7-1

Oglne dane techniczne przeksztatnikw MICROMASTER 440

Waciwo
Napicie sieci i zakresy mocy (CT stay moment obrotowy, VT zmienny moment obrotowy)

Dane
1 AC 200 do 240 V 10 % 3 AC 200 do 240 V 10 % 3 AC 380 do 480 V 10 % 3 AC 500 do 600 V 10 % CT: CT: VT: CT: VT: CT: VT: 0,12 kW 3,0 kW 0,12 kW 45,0 kW 5,50 kW 45,0 kW 0,37 kW 200 kW 7,50 kW 250 kW 0,75 kW 75,0 kW 1,50 kW 90,0 kW

Czstotliwo zasilania Czstotliwo wyjciowa Wspczynnik mocy Sprawno przeksztatnika Stay moment obrotowy (CT)

47 Hz do 63 Hz 0 Hz do 650 Hz 0,7 Wielkoci obudowy C do F: Wielkoci obudowy FX i GX: Wlk. obudowy A do F: 96 % do 97 % 97 % do 98 %

Przecialno

1,5 x Znamionowy prd wyjciowy (tzn. 150 % przecialnoci) przez 60 s, w cyklu 300 s i 2 x Znamionowy prd wyjciowy (tzn. 200 % przecialnoci) przez 3 s, w cyklu 300 s Wlk. obudowy FX i GX: 1,36 x Znamionowy prd wyjciowy (tzn. 136 % przecialnoci) przez 57 s, w cyklu 300 s i 1,6 x Znamionowy prd wyjciowy (tzn. 160 % przecialnoci) przez 3 s, w cyklu 300 s 1,1 x Znamionowy prd wyjciowy (tzn. 110 % przecialnoci) przez 60 s, w cyklu 300 s i 1,4 x Znamionowy prd wyjciowy (tzn. 140 % przecialnoci) przez 3 s, w cyklu 300 s Wlk. obudowy FX i GX: 1,1 x Znamionowy prd wyjciowy (tzn. 110 % przecialnoci) przez 59 s, w cyklu 300 s i 1,5 x Znamionowy prd wyjciowy (tzn. 150 % przecialnoci) przez 1 s, w cyklu 300 s

Zmienny moment obrotowy (VT)

Wlk. obudowy A do F:

Prd adowania wstpnego Metody sterowania

nie wyszy ni prd wejciowy znamionowy Sterowanie liniowe U/f; sterowanie liniowe U/f z regulacj strumienia prdu (FCC); sterowanie paraboliczne U/f; Sterowanie wielopunktowe U/f; sterowanie U/f dla zastosowa tekstylnych; sterowanie U/f z FCC dla zastosowa tekstylnych; sterowanie U/f z niezalen wartoci zadan napicia; sterowanie wektorowe prdkoci bez enkodera; sterowanie wektorowe momentu bez enkodera, sterowanie wektorowe prdkoci z enkoderem, sterowanie wektorowe momentu z enkoderem Wlk. obudowy A do C: Wlk. obudowy A do F: 1/3AC 200 V do 5,5 kW (Standard 16 kHz) pozostae moce i napicia 2 kHz do 16 kHz (krok co 2 kHz) (Standard 4 kHz) redukcja mocy patrz Tabela 7-3 Wlk. obudowy FX i GX: 2 kHz do 8 kHz (krok co 2 kHz), (Standard 2 kHz (VT), 4 kHz (CT)) redukcja mocy patrz Tabela 7-3 15, programowalne 4, programowalne 0,01 Hz cyfrowo, 0,01 Hz szeregowo, 10 bit analogowo (potencjometr silnika 0,1 Hz (0,1 % w trybie PID) 6, programowalne (izolowane), przeczane aktywny wysoki/aktywny niski (PNP/NPN) 2, programowalne, oba mog by uywane jako 7. i 8. wejcie binarne 0 V do 10 V, 0 mA do 20 mA i 10 V do +10 V (AIN1) 0 V do 10 V i 0 mA do 20 mA (AIN2) 3, programowalne DC 30 V/5 A (obc. rezyst.), AC 250 V/2 A (obc. ind.)

Czstotliwo pulsowania

Stae czstotliwoci Zakresy pomijanych czstotliwoci Rozdzielczo wartoci zadanej Wejcia binarne Wejcia analogowe

Wyjcia przekanikowe

110

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

7 Dane techniczne

Waciwo
Wyjcia analogowe Interfejs szeregowy Kompatybilno elektromagnetyczna

Dane
2, programowalne (0 mA do 20 mA) RS-485, opcja RS-232 Wlk. obudowy A do C: Jako opcja dostpny filtr EMC wg EN 55 011, klasy A lub klasy B Wlk. obudowy A do F: Przeksztatniki dostpne z filtrem klasy A Wlk. obudowy FX i GX: Z filtrem EMC (dostpny jako opcja) spenione s wartoci graniczne normy EN 55011, Klasa A dla emisji zakce przewodowych (wymagane dawiki komutacyjne) Hamowanie prdem staym, hamowanie mieszane, Ham. dynamiczne: Wlk. ob. A do F ze zintegrowanym chopperem Wlk. ob. FX i GX z zewntrzn jedn. hamowania IP20 Wlk. obudowy A do F: -10 C do +50 C (CT) -10 C do +40 C (VT) z redukcj mocy patrz Rys. 2-2 Wlk. obudowy FX i GX: 0 C do +40 C, do 55 C z redukcj mocy patrz Rys. 2-2 -40 C do +70 C < 95 % (kondensacja wilgoci niedopuszczalna) Wielkoci obudowy A do F: do 1000 m n.p.m. bez redukcji mocy Wielkoci obudowy FX i GX: do 2000 m n.p.m. bez redukcji mocy przed zbyt niskim napiciem przed zbyt wysokim napiciem przed przecieniem przed doziemieniem przed zwarciem przed utykiem silnika przed zablokowaniem wirnika przed przegrzaniem silnika przed przegrzaniem przeksztatnika blokada parametrw Wlk. obudowy A do F: UL, cUL, CE, C-tick Wlk. obudowy FX i GX: UL (w przygotowaniu), cUL (w przygotowaniu), CE Zgodnie z Dyrektyw Niskonapiciow 73/23/EWG i Dyrektyw o kompatybilnoci elektromagnetycznej EMC 89/336/EWG

Hamowanie

Stopie ochrony Temperatura pracy (VT)

Temperatura przechowywania Wilgotno wzgldna Wysoko zainstalowania Funkcje ochronne

Normy Znak CE

Tabela 7-2

Momenty dokrcania dla przyczy siowych Wielko obudowy


A B C D E F FX GX

Moment dokrcania [Nm]


1,1 1,5 2,25 10 (max.) 10 (max.) 50 25 25

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

111

7 Dane techniczne

Wydanie 12/02

Tabela 7-3

Redukcja prdu w zalenoci od czstotliwoci pulsowania Moc [kW]


0,12 do 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22 30 37 45 55 75

Napicie sieci
1/3 AC 200 V

Znamionowy prd wyjciowy w A przy czstotliwoci pulsowania:


4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz 14,0 16,8 21,6 34,0 32,0 52,0 65,0 77,0 1,0 1,2 1,3 1,6 1,6 3,0 3,1 4,1 5,3 9,5 10,4 16,0 15,2 18,0 31,0 30,0 27,0 33,0 43,5 0,6 0,8 0,8 1,2 1,8 3,3 3,4 6,6 5,4 6,4 12,3 10,4 27,9 38,5 44,6 Ustawienie fabryczne 16 kHz nie jest wymagana redukcja prdu 28,0 26,6 25,2 22,4 19,6 16,8 42,0 37,8 33,6 29,4 25,2 21,0 54,0 48,6 43,2 37,8 32,4 27,0 68,0 64,6 61,2 54,4 47,6 40,8 80,0 72,0 64,0 56,0 48,0 40,0 104,0 91,0 78,0 70,2 62,4 57,2 130,0 113,8 97,5 87,8 78,0 71,5 154,0 134,8 115,5 104,0 92,4 84,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 2,2 2,2 2,2 2,0 1,8 1,5 3,1 2,9 2,8 2,5 2,2 1,9 4,1 3,7 3,3 2,9 2,5 2,1 5,9 5,6 5,3 4,7 4,1 3,5 7,7 6,9 6,2 5,4 4,6 3,9 10,2 9,2 8,2 7,1 6,1 5,1 13,2 11,9 10,6 9,2 7,9 6,6 19,0 18,1 17,1 15,2 13,3 11,4 26,0 23,4 20,8 18,2 15,6 13,0 32,0 30,4 28,8 25,6 22,4 19,2 38,0 34,2 30,4 26,6 22,8 19,0 45,0 40,5 36,0 31,5 27,0 22,5 62,0 58,9 55,8 49,6 43,4 37,2 75,0 67,5 60,0 52,5 45,0 37,5 90,0 76,5 63,0 51,8 40,5 33,8 110,0 93,5 77,0 63,3 49,5 41,3 145,0 112,4 79,8 68,9 58,0 50,8 178,0 131,5 101,1 205,0 151,4 116,5 250,0 184,7 142,1 302,0 223,1 171,6 370,0 273,3 210,2 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 2,7 2,2 1,6 1,4 1,1 0,9 3,9 2,9 2,0 1,6 1,2 1,0 6,1 4,6 3,1 2,4 1,8 1,5 9,0 6,8 4,5 3,6 2,7 2,3 11,0 8,8 6,6 5,5 4,4 3,9 17,0 12,8 8,5 6,8 5,1 4,3 22,0 17,6 13,2 11,0 8,8 7,7 27,0 20,3 13,5 10,8 8,1 6,8 32,0 24,0 16,0 12,8 9,6 8,0 41,0 32,8 24,6 20,5 16,4 14,4 52,0 39,0 26,0 20,8 15,6 13,0 62,0 52,7 43,4 40,3 37,2 32,6 77,0 67,4 57,8 52,0 46,2 42,4 99,0 84,2 69,3 64,4 59,4 52,0

3 AC 400 V

3 AC 500 V

112

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

7 Dane techniczne

Tabela 7-4

Dane techniczne przeksztatnikw MICROMASTER 440

Z uwagi na zgodno instalacji z UL musz by stosowane bezpieczniki SITOR o odpowiednim prdzie znamionowym. Zakres napicia wejciowego (ze zintegrowanym filtrem klasy A)
Symbol zamwieniowy Moc wyjciowa Prd wejciowy CT Maks. prd wyj. CT Zalecany bezpiecznik Bezpiecznik dla przepisw UL Min. kabel wej. Maks. kabel wej. Min. kabel wyj. Maks. kabel wyj. Ciar Wymiary 6SE6440- 2AB11 -2AA1 [kW] [kVA] [A] [A] [A] [A] [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] [kg] S [mm] W [mm] G [mm] * 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0 * 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0 * 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0 * 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0 * 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0 * 1,0 6,0 1,0 6,0 3,4 149,0 202,0 172,0 * 1,5 6,0 1,0 6,0 3,4 149,0 202,0 172,0 * 2,5 6,0 1,0 6,0 3,4 149,0 202,0 172,0 * 4,0 10,0 1,5 10,0 5,7 185,0 245,0 195,0 0,12 0,4 0,9 1,4 10 2AB12 -5AA1 0,25 0,7 1,7 2,7 10 2AB13 -7AA1 0,37 1,0 2,3 3,7 10 2AB15 -5AA1 0,55 1,3 3,0 5,0 16 2AB17 -5AA1 0,75 1,7 3,9 6,6 16

1 AC 200 V 240 V, 10 %

2AB21 -1BA1 1,1 2,4 5,5 9,6 20

2AB21 -5BA1 1,5 3,2 7,4 13,0 20

2AB22 -2BA1 2,2 4,6 10,4 17,6 25

2AB23 -0CA1 3,0 6,0 13,6 23,7 32

Moc znam. silnika CT

3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3805 3NA3805 3NA3807 3NA3807 3NA3810 3NA3812

Zastosowanie na rynku amerykaskim wymaga bezpiecznikw zgodnych z UL (np. klasy NON firmy Bussmann)

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

113

7 Dane techniczne

Wydanie 12/02

Zakres napicia wejciowego (ze zintegrowanym filtrem klasy A)


Symbol zamwieniowy Moc znam. silnika CT Moc wyjciowa Maks. prd wyj. CT Prd wejciowy CT Prd wejciowy VT Maks. prd wyj. VT Zalecany bezpiecznik Bezpiecznik dla przepisw UL Min. kabel wejciowy Maks. kabel wejciowy Min. kabel wyjciowy Maks. kabel wyjciowy Ciar Wymiary 6SE6440- 2AC230CA1 [kW] [kVA] [A] [A] [A] [A] [A] [A] * [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] [kg] S [mm] W [mm] G [mm] 1,0 10,0 1,5 10,0 5,7 185,0 245,0 195,0 * 2,5 10,0 4,0 10,0 5,7 185,0 245,0 195,0 * 4,0 10,0 4,0 10,0 5,7 185,0 245,0 195,0 3,0 6,0 13,6 10,5 10,5 13,6 20 2AC240CA1 4,0 7,7 17,5 13,1 17,6 22,0 25 2AC255CA1 5,5 9,6 22,0 17,5 26,5 28,0 35

3 AC 200 V 240 V, 10 %

3NA3807 3NA3810 3NA3814

Zastosowanie na rynku amerykaskim wymaga bezpiecznikw zgodnych z UL (np. klasy NON firmy Bussmann)

114

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

7 Dane techniczne

Zakres napicia wejciowego (bez filtra)


Symbol zamwieniowy Moc wyjciowa Maks. prd wyj. CT Prd wejciowy CT, 3 AC Prd wejciowy CT, 1 AC Zalecany bezpiecznik Bezpiecznik dla przepisw UL Min. kabel wejciowy Maks. kabel wej. Min. kabel wyjciowy Maks. kabel wyj. Ciar Wymiary 6SE6440- 2UC11 -2AA1 [kW] [kVA] [A] [A] [A] [A] [A] [mm2] [mm2] [mm2] [mm ] [kg] S [mm] W [mm] G [mm]
2

1 AC 3 AC 200 V 240 V, 10 %

2UC12 -5AA1 0,25 0,7 1,7 1,1 2,7 10

2UC13 -7AA1 0,37 1,0 2,3 1,6 3,7 10

2UC15 -5AA1 0,55 1,3 3,0 2,1 5,0 16

2UC17 -5AA1 0,75 1,7 3,9 2,9 6,6 16

2UC21 -1BA1 1,1 2,4 5,5 4,1 9,6 20

2UC21 -5BA1 1,5 3,2 7,4 5,6 13,0 20

2UC22 -2BA1 2,2 4,6 10,4 7,6 17,6 25

2UC23 -0CA1 3,0 6,0 13,6 10,5 23,7 32

Moc znam. silnika CT

0,12 0,4 0,9 0,6 1,4 10

3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3805 3NA3805 3NA3807 3NA3807 3NA3810 3NA3812

* 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0

* 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0

* 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0

* 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0

* 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0

* 1,0 6,0 1,0 6,0 3,3 149,0 202,0 172,0

* 1,5 6,0 1,0 6,0 3,3 149,0 202,0 172,0

* 2,5 6,0 1,0 6,0 3,3 149,0 202,0 172,0

* 4,0 10,0 1,5 10,0 5,5 185,0 245,0 195,0

Zastosowanie na rynku amerykaskim wymaga bezpiecznikw zgodnych z UL (np. klasy NON firmy Bussmann)

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

115

7 Dane techniczne

Wydanie 12/02

Zakres napicia wejciowego (bez filtra)


Symbol zamwieniowy Moc znam. silnika CT Moc wyjciowa Maks. prd wyj. CT Prd wejciowy CT Prd wejciowy VT Maks. prd wyj. VT Zalecany bezpiecznik Bezpiecznik dla przepisw UL Min. kabel wej. Maks. kabel wej. Min. kabel wyj. Maks. kabel wyj. Ciar Wymiary

3 AC 200 V 240 V, 10 %

6SE6440- 2UC24- 2UC25- 2UC27- 2UC31- 2UC31- 2UC31- 2UC32- 2UC33- 2UC33- 2UC340CA1 5CA1 5DA1 1DA1 5DA1 8EA1 2EA1 0FA1 7FA1 5FA1 [kW] [kVA] [A] [A] [A] [A] [A] 3NA [A] 3NE [mm2] [mm2] [mm ] [mm2] [kg] S [mm] W [mm] G [mm]
2

4,0 7,7 17,5 13,1 17,6 22,0 25 3810 * 2,5 10,0 4,0 10,0 5,5 185,0 245,0 195,0

5,5 9,6 22,0 17,5 26,5 28,0 35 3814 * 4,0 10,0 4,0 10,0 5,5 185,0 245,0 195,0

7,5 12,3 28,0 25,3 38,4 42,0

11,0 18,4 42,0 37,0 50,3 54,0

15,0 23,7 54,0 48,8 61,5 68,0

18,5 29,8 68,0 61,0 70,8 80,0

22,0 35,1 80,0 69,4 96,2 104,0

30,0 45,6 104,0 94,1 114,1 130,0

37,0 57,0 130,0 110,6 134,9 154,0

45,0 67,5 154,0 134,9 163,9 178,0

50 80 80 100 125 160 200 200 3820 3824 3824 3830 3032 3836 3140 3140 50 80 80 100 125 160 200 200 1817-0 1820-0 1820-0 1021-0 1022-0 1224-0 1225-0 1225-0 10,0 16,0 16,0 25,0 25,0 50,0 70,0 70,0 35,0 10,0 35,0 17,0 275,0 520,0 245,0 35,0 16,0 35,0 16,0 275,0 520,0 245,0 35,0 16,0 35,0 16,0 275,0 520,0 245,0 35,0 25,0 35,0 20,0 275,0 650,0 245,0 35,0 25,0 35,0 20,0 275,0 650,0 245,0 150,0 50,0 150,0 55,0 350,0 850,0 320,0 150,0 70,0 150,0 55,0 350,0 850,0 320,0 150,0 95,0 150,0 55,0 350,0 850,0 320,0

Zastosowanie na rynku amerykaskim wymaga bezpiecznikw zgodnych z UL (np. klasy NON firmy Bussmann)

116

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

7 Dane techniczne

Zakres napicia wejciowego (ze zintegrowanym filtrem klasy A), cz 1


Symbol zamwieniowy Moc wyjciowa Maks. prd wyj. CT Prd wejciowy CT Prd wejciowy VT Maks. prd wyj. VT Zalecany bezpiecznik Bezpiecznik dla przepisw UL Min. kabel wejciowy Maks. kabel wej. Min. kabel wyjciowy Maks. kabel wyj. Ciar Wymiary 6SE6440[kW] [kVA] [A] [A] [A] [A] [A] 3NA [A] 3NE [mm2] [mm2] [mm2] [mm ] [kg] S [mm] W [mm] G [mm]
2

3 AC 380 V 480 V, 10 %

2AD222BA1 2,2 4,5 5,9 5,0 5,0 5,9 16 3005 * 1,0 6,0 1,0 6,0 3,4 149,0 202,0 172,0

2AD230BA1 3,0 5,9 7,7 6,7 6,7 7,7 16 3005 * 1,0 6,0 1,0 6,0 3,4 149,0 202,0 172,0

2AD240BA1 4,0 7,8 10,2 8,5 8,5 10,2 20 3007 * 1,0 6,0 1,0 6,0 3,4 149,0 202,0 172,0

2AD255CA1 5,5 10,1 13,2 11,6 16,0 18,4 20 3007 * 2,5 10,0 2,5 10,0 5,7 185,0 245,0 195,0

2AD275CA1 7,5 14,0 18,4 15,4 22,5 26,0 32 3012 * 4,0 10,0 4,0 10,0 5,7 185,0 245,0 195,0

2AD311CA1 11,0 19,8 26,0 22,5 30,5 32,0 35 3014 * 6,0 10,0 6,0 10,0 5,7 185,0 245,0 195,0

2AD315DA1 15,0 24,4 32,0 30,0 37,2 38,0 50 3020 50 1817-0 10,0 35,0 10,0 35,0 17,0 275,0 520,0 245,0

2AD318DA1 18,5 29,0 38,0 36,6 43,3 45,0 63 3022 63 1818-0 10,0 35,0 10,0 35,0 17,0 275,0 520,0 245,0

Moc znam. silnika CT

Zastosowanie na rynku amerykaskim wymaga bezpiecznikw zgodnych z UL (np. klasy NON firmy Bussmann)

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

117

7 Dane techniczne

Wydanie 12/02

Zakres napicia wejciowego (ze zintegrowanym filtrem klasy A), cz 2


Symbol zamwieniowy Moc wyjciowa Maks. prd wyj. CT Prd wejciowy CT Prd wejciowy VT Maks. prd wyj. VT Zalecany bezpiecznik Bezpiecznik dla przepisw UL Min. kabel wejciowy Maks. kabel wej. Min. kabel wyjciowy Maks. kabel wyj. Ciar Wymiary 6SE6440[kW] [kVA] [A] [A] [A] [A] [A] 3NA [A] 3NE [mm2] [mm2] [mm2] [mm ] [kg] S [mm] W [mm] G [mm]
2

3 AC 380 V 480 V, 10 %

2AD322DA1 22,0 34,3 45,0 43,1 59,3 62,0 80 3024 80 1820-0 16,0 35,0 16,0 35,0 17,0 275,0 520,0 245,0

2AD330EA1 30,0 47,3 62,0 58,7 71,7 75,0 100 3030 100 1021-0 25,0 35,0 25,0 35,0 22,0 275,0 650,0 245,0

2AD337EA1 37,0 57,2 75,0 71,2 86,6 90,0 125 3032 125 1022-0 25,0 35,0 25,0 35,0 22,0 275,0 650,0 245,0

2AD345FA1 45,0 68,6 90,0 85,6 103,6 110,0 160 3036 160 1224-0 35,0 150,0 50,0 150,0 75,0 350,0 1150,0 320,0

2AD355FA1 55,0 83,8 110,0 103,6 138,5 145,0 200 3140 200 1225-0 70,0 150,0 70,0 150,0 75,0 350,0 1150,0 320,0

2AD375FA1 75,0 110,5 145,0 138,5 168,5 178,0 200 3140 200 1225-0 70,0 150,0 95,0 150,0 75,0 350,0 1150,0 320,0

Moc znam. silnika CT

118

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

7 Dane techniczne

Zakres napicia wejciowego (bez filtra), cz 1


Symbol zamwieniowy Moc wyjciowa Maks. prd wyj. CT Prd wejciowy CT Prd wejciowy VT Maks. prd wyj. VT Zalecany bezpiecznik Bezpiecznik dla przepisw UL Min. kabel wejciowy Maks. kabel wej. Min. kabel wyjciowy Maks. kabel wyj. Ciar Wymiary 6SE6440- 2UD137AA1 [kW] [kVA] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] [kg] S [mm] W [mm] G [mm] * 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0 * 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0 * 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0 * 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0 * 1,0 2,5 1,0 2,5 1,3 73,0 173,0 149,0 * 1,0 6,0 1,0 6,0 3,3 0,37 0,9 1,2 1,1 10 2UD155AA1 0,55 1,2 1,6 1,4 10 2UD175AA1 0,75 1,6 2,1 1,9 10 2UD211AA1 1,1 2,3 3,0 2,8 10 2UD215AA1 1,5 3,0 4,0 3,9 10

3 AC 380 V 480 V, 10 %

2UD222BA1 2,2 4,5 5,9 5,0 16

2UD230BA1 3,0 5,9 7,7 6,7 16

2UD240BA1 4,0 7,8 10,2 8,5 20

2UD255CA1 5,5 10,1 13,2 11,6 16,0 18,4 20

2UD275CA1 7,5 14,0 18,4 15,4 22,5 26,0 32

Moc znam. silnika CT

3NA3003 3NA3003 3NA3003 3NA3003 3NA3003 3NA3005 3NA3005 3NA3007 3NA3007 3NA3012

* 1,0 6,0 1,0 6,0 3,3 149,0 202,0 172,0

* 1,0 6,0 1,0 6,0 3,3 149,0 202,0 172,0

* 2,5 10,0 2,5 10,0 5,5 185,0 245,0 195,0

* 4,0 10,0 4,0 10,0 5,5 185,0 245,0 195,0

149,0 202,0 172,0

Zastosowanie na rynku amerykaskim wymaga bezpiecznikw zgodnych z UL (np. klasy NON firmy Bussmann)

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

119

7 Dane techniczne

Wydanie 12/02

Zakres napicia wejciowego (bez filtra), cz 2


Symbol zamwieniowy Moc wyjciowa Maks. prd wyj. CT Prd wejciowy CT Prd wejciowy VT Maks. prd wyj. VT Zalecany bezpiecznik Bezpiecznik dla przepisw UL Min. kabel wejciowy Maks. kabel wej. Min. kabel wyjciowy Maks. kabel wyj. Ciar Wymiary 6SE6440- 2UD31 -1CA1 [kW] [kVA] [A] [A] [A] [A] [A] 3NA [A] 3NE [mm2] [mm2] [mm2] [mm ] [kg] S[mm]
W[mm]
2

3 AC 380 V 480 V, 10 %

2UD31 -5DA1 15,0 24,4 32,0 30,0 37,2 38,0 50 3020 50 1817-0 10,0 35,0 10,0 35,0 16,0 275,0 520,0 245,0

2UD31 -8DA1 18,5 29,0 38,0 36,6 43,3 45,0 63 3022 63 1818-0 10,0 35,0 10,0 35,0 16,0 275,0 520,0 245,0

2UD32 -2DA1 22,0 34,3 45,0 43,1 59,3 62,0 80 3024 80 1820-0 16,0 35,0 16,0 35,0 16,0 275,0 520,0 245,0

2UD33 -0EA1 30,0 47,3 62,0 58,7 71,7 75,0 100 3030 100 1021-0 25,0 35,0 25,0 35,0 20,0 275,0 650,0 245,0

2UD33 -7EA1 37,0 57,2 75,0 71,2 86,6 90,0 125 3032 125 1022-0 25,0 35,0 25,0 35,0 20,0 275,0 650,0 245,0

2UD34 -5FA1 45,0 68,6 90,0 85,6 103,6 110,0 160 3036 160 1224-0 35,0 150,0 35,0 150,0 56,0 350,0 850,0 320,0

2UD35 -5FA1 55,0 83,8 110,0 103,6 138,5 145,0 200 3140 200 1225-0 70,0 150,0 70,0 150,0 56,0 350,0 850,0 320,0

2UD37 -5FA1 75,0 110,5 145,0 138,5 168,5 178,0 200 3140 200 1225-0 70,0 150,0 95,0 150,0 56,0 350,0 850,0 320,0

Moc znam. silnika CT

11,0 19,8 26,0 22,5 30,5 32,0 35 3014 * 6,0 10,0 6,0 10,0 5,5 185,0 245,0 195,0

G[mm]

Zastosowanie na rynku amerykaskim wymaga bezpiecznikw zgodnych z UL (np. klasy NON firmy Bussmann)

120

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

7 Dane techniczne

Zakres napicia wejciowego (bez filtra), cz 3 *)


Symbol zamwieniowy Moc znam. silnika CT Moc wyjciowa Maks. prd wyj. CT Prd wejciowy CT Prd wejciowy VT Maks. prd wyj. VT Zalecany bezpiecznik Wymagany przepyw powietrza chodzcego Kocwka kablowa wg DIN 46235 Maksymalny przekrj przewodw Ciar Wymiary 6SE6440- 2UD38-8FA1 [kW] [kVA] [A] [A] [A] [A] [A] l/s [mm] [mm] [kg] S [mm] W[mm] G [mm] 90 145,4 178,0 177 200 205,0 250 3NE1227-0 225 10 1 x 185 lub 2 x 120 110 326 1400 356

3 AC 380 V 480 V, 10 %

2UD41-1FA1 2UD41-3GA1 2UD41-6GA1 2UD42-0GA1 110 180 205,0 201 245 250,0 315 3NE1230-0 225 10 1 x 185 lub 2 x 120 110 326 1400 356 132 214,8 250,0 246 297 302,0 400 3NE1332-0 440 10 2 x 240 190 326 1533 545 160 263,2 302,0 289 354 370,0 450 3NE1333-0 440 10 2 x 240 190 326 1533 545 200 339,4 370,0 343 442 477,0 560 3NE1435-0 440 10 2 x 240 190 326 1533 545

*) Wartoci prdu obowizuj dla czstotliwoci pulsowania 4 kHz

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

121

7 Dane techniczne

Wydanie 12/02

Zakres napicia wejciowego (bez filtra), cz 1


Symbol zamwieniowy Moc znam. silnika CT Moc wyjciowa Maks. prd wyj. CT Prd wejciowy CT Prd wejciowy VT Maks. prd wyj. VT Zalecany bezpiecznik 6SE6440 [kW] [kVA] [A] [A] [A] [A] 2UE17 -5CA1 0,75 1,3 1,4 2,0 3,2 2,7 2UE21 -5CA1 1,5 2,6 2,7 3,2 4,4 3,9 10 3803-6 * 1,0 10,0 1,0 10,0 5,5 185,0 245,0 195,0 2UE22 -2CA1 2,2 3,7 3,9 4,4 6,9 6,1 10 3803-6 * 1,0 10,0 1,0 10,0 5,5 185,0 245,0 195,0 2UE24 -0CA1 4,0 5,8 6,1 6,9 9,4 9,0 10 3803-6 * 1,0 10,0 1,0 10,0 5,5 185,0 245,0 195,0 2UE25 -5CA1 5,5 8,6 9,0 9,4 12,6 11,0 16 3805-6 * 1,5 10,0 1,0 10,0 5,5 185,0 245,0 195,0

3 AC 500 V 600 V, 10 %

2UE27 -5CA1 7,5 10,5 11,0 12,3 18,1 17,0 25 3810-6 * 2,5 10,0 2,5 10,0 5,5 185,0 245,0 195,0

2UE31 -1CA1 11,0 16,2 17,0 18,1 24,9 22,0 32 3812-6 * 4,0 10,0 4,0 10,0 5,5 185,0 245,0 195,0

2UE31 -5DA1 15,0 21,0 22,0 24,2 29,8 27,0 35 3814-6 35 1803-0 6,0 35,0 4,0 35,0 16,0 275,0 520,0 245,0

2UE31 -8DA1 18,5 25,7 27,0 29,5 35,1 32,0 50 3820-6 50 1817-0 6,0 35,0 6,0 35,0 16,0 275,0 520,0 245,0

[A] 10 3NA 3803-6 Bezpiecznik dla [A] przepisw UL 3NE * Min. kabel wejciowy [mm2] 1,0 Maks. kabel wej. Maks. kabel wyj. Ciar Wymiary [mm2]
2

10,0 1,0 10,0 5,5 185,0 245,0 195,0

Min. kabel wyjciowy [mm ] [mm2] [kg] S [mm] W [mm] G [mm]

Zastosowanie na rynku amerykaskim wymaga bezpiecznikw zgodnych z UL (np. klasy NON firmy Bussmann)

122

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

7 Dane techniczne

Zakres napicia wejciowego (bez filtra), cz 2


Symbol zamwieniowy Moc wyjciowa Maks. prd wyj. CT Prd wejciowy CT Prd wejciowy VT Maks. prd wyj. VT Zalecany bezpiecznik Bezpiecznik dla przepisw UL Min. kabel wejciowy Maks. kabel wej. Min. kabel wyjciowy Maks. kabel wyj. Ciar Wymiary 6SE6440[kW] [kVA] [A] [A] [A] [A] [A] 3NA [A] 3NE [mm2] [mm2] [mm2] [mm ] [kg] S [mm] W [mm] G [mm]
2

3 AC 500 V 600 V, 10 %

2UE322DA1 22,0 30,5 32,0 34,7 47,5 41,0 63 3822-6 63 1818-0 10,0 35,0 10,0 35,0 16,0 275,0 520,0 245,0

2UE330EA1 30,0 39,1 41,0 47,2 57,9 52,0 80 3824-6 80 1820-0 16,0 35,0 16,0 35,0 20,0 275,0 650,0 245,0

2UE337EA1 37,0 49,5 52,0 57,3 69,4 62,0 80 3824-6 80 1820-0 25,0 35,0 16,0 35,0 20,0 275,0 650,0 245,0

2UE345FA1 45,0 59,1 62,0 69,0 83,6 77,0 125 3132-6 125 1022-0 25,0 150,0 25,0 150,0 56,0 350,0 850,0 320,0

2UE355FA1 55,0 73,4 77,0 82,9 113,4 99,0 125 3132-6 125 1022-0 50,0 150,0 35,0 150,0 56,0 350,0 850,0 320,0

2UE375FA1 75,0 94,3 99,0 113,4 137,6 125,0 160 3136-6 160 1224-0 70,0 150,0 50,0 150,0 56,0 350,0 850,0 320,0

Moc znam. silnika CT

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

123

7 Dane techniczne

Wydanie 12/02

124

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

8 Opcje

Opcje
W rozdziale tym podano przegld opcji dla przeksztatnikw MICROMASTER 440. Dalsze informacje o opcjach mona znale w katalogu lub dokumentacji na pycie CD z dokumentacj.

8.1

Opcje niezalene od urzdzenia


Podstawowy panel operatorski (BOP) Zaawansowany panel operatorski (AOP) Modu komunikacyjny PROFIBUS, DeviceNet, CanOpen Zestaw poczeniowy PC-Przeksztatnik Zestaw poczeniowy PC-AOP Zestaw do montau panela BOP/AOP na drzwiach dla jednego przeksztatnika Zestaw do montau panela AOP na drzwiach dla wielu przeksztatnikw (USS) Programy uruchomieniowe STARTER i DriveMonitor

8.2

Opcje zalene od urzdzenia


Filtr EMC klasy A 1. Filtr EMC klasy B Dodatkowy filtr EMC klasy B Filtr klasy B z niskimi prdami upywu Sieciowy dawik komutacyjny Dawik wyjciowy Pyta przyczeniowa ekranw

Wielkoci obudowy A do F

Wielkoci obudowy FX i GX
Sieciowy dawik komutacyjny Filtr EMC klasy A (wymagany sieciowy dawik komutacyjny)

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

125

8 Opcje

Wydanie 12/02

126

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

9 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)

Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)


Informacje o kompatybilnoci elektromagnetycznej EMC.

Rozdzia ten zawiera:

9.1

Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)........................................................ 128

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

127

9 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)

Wydanie 12/02

9.1

Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)


Wszyscy producenci / integratorzy urzdze elektrycznych, ktre w caoci wykonuj istotn funkcj i s umieszczane na rynku jako pojedyncze jednostki przewidziane dla uytkownika kocowego musz spenia wymagania dyrektywy kompatybilnoci elektromagnetycznej EWG/89/336. Istniej trzy drogi do wykazania spenienia wymaga przez producenta/integratora:

9.1.1

Certyfikacja wasna
Deklaracja producenta, e zachowane bd obowizujce normy europejskie dla rodowiska elektrycznego, dla ktrego zostao przewidziane to urzdzenie. W deklaracji producenta mog by przywoywane tylko takie normy, ktre zostay oficjalnie opublikowane w dzienniku Official Journal Wsplnoty Europejskiej.

9.1.2

Techniczny opis konstrukcji


Dla danego urzdzenia mona wystawi techniczne dokumenty konstrukcyjne, ktre opisuj jego charakterystyki EMC. Dokumenty te musz by zatwierdzone przez kompetentny organ wyznaczony przez odpowiedni europejsk organizacj rzdow. Procedura ta pozwala na stosowanie norm, ktre znajduj si jeszcze w przygotowaniu.

9.1.3

Certyfikat badania typu EMC


Procedura ta jest stosowana tylko do urzdze nadawczych komunikacji radiowej. Wszystkie urzdzenia MICROMASTER s certyfikowane pod wzgldem zgodnoci z wytycznymi kompatybilnoci elektromagnetycznej EMC, jeeli zostan zainstalowane zgodnie z zaleceniami z rozdziau 2.

128

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

9 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)

9.1.4

Zgodno wytycznych EMC z przepisami o wyszych harmonicznych prdu


Od stycznia 2001 wszystkie urzdzenia elektryczne podlegajce dyrektywie EMC musz spenia wymagania normy EN 61000-3-2 "Wartoci graniczne emisji wyszych harmonicznych prdu (wejcie urzdzenia 16 A na faz)". Wszystkie napdy z regulowan prdkoci firmy Siemens z serii MICROMASTER, MIDIMASTER, MICROMASTER Eco i COMBIMASTER, ktre w rozumieniu normy s sklasyfikowane jako Urzdzenia profesjonalne, speniaj wymagania tej normy. Dopuszczalne prdy wyszych harmonicznych dla urzdze profesjonalnych o mocy wejciowej >1 kW nie s jeszcze zdefiniowane. Na tej podstawie kade urzdzenie elektryczne zawierajce powysze napdy i posiadajce moc wejciow >1 kW, nie wymaga zezwolenia na przyczenie.

Tylko wielkoci obudowy A do C


Specjalne uwzgldnienie dla napdw o mocy 250 W do 550 W, zasilanie 1 AC, 230 V, przy stosowaniu w aplikacjach nieprzemysowych. Jednostki w tym zakresie napicia i mocy dostarczane s z nastpujcymi ostrzeeniami: Przyczenie tego urzdzenia do sieci publicznej wymaga zezwolenia operatora sieci. Dalsze informacje znajduj si w normie EN 61000-3-12, Rozdzia 5.3 i 6.4. Jednostki podczone do sieci przemysowych1 nie wymagaj zezwolenia (patrz EN 61800-3, Rozdzia 6.1.2.2). Emisje wyszych harmonicznych prdu z tych produktw opisano w poniszej tabeli:
Tabela 9-1 Moc Emisja wyszych harmonicznych prdu Typowy prd wyszej harmonicznej (A) Typowy prd wyszej harmonicznej (%) Typowe znieksztacenie napicia
Moc transformatora rozdzielczego 10 kVA 3 5 7 9 11 3 83 83 83 5 56 56 56 7 28 28 28 9 10 10 10 11 7 7 7 THD (%) 0.77 1.1 1.5 250 W 1AC 230 V 2.15 1.44 0.72 0.26 0.19 370 W 1AC 230 V 2.96 2.02 1.05 0.38 0.24 550 W 1AC 230 V 4.04 2.70 1.36 0.48 0.36 100 kVA THD (%) 0.077 0.11 0.15 1 MVA THD (%) 0.008 0.011 0.015

Dopuszczalne prdy wyszych harmonicznych dla urzdze profesjonalnych o mocy wejciowej >1 kW nie s jeszcze zdefiniowane. Na tej podstawie kade urzdzenie elektryczne zawierajce powysze napdy i posiadajce moc wejciow >1 kW, nie wymaga zezwolenia na przyczenie. Alternatywnie mona unikn koniecznoci wnioskowania o zezwolenie na przyczenie przez dopasowanie dawikw wejciowych, ktre s zalecane w katalogu technicznym (poza urzdzeniami 550 W 1 AC 230 V ).

Sieci przemysowe s okrelane jako sieci, ktre nie zasilaj budynkw uywanych do celw mieszkalnych.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

129

9 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)

Wydanie 12/02

9.1.5

Klasyfikacja zachowania kompatybilnoci elektromagn. EMC


Istniej trzy oglne klasy zachowania kompatybilnoci elektromagnetycznej, ktre zostay wyspecyfikowane poniej:

Klasa 1: Podstawowe zastosowanie przemysowe


Zgodno z normami europejskimi EN 68000-3 (Norma przedmiotowa EMC dla ukadw napdowych) dla stosowania w rodowisku Drugim (przemysowym) i ograniczonym rozprzestrzenianiu.
Tabela 9-2 Podstawowe zastosowanie przemysowe (przeksztatniki bez filtra w po. z dopuszczonym zewn. filtrem sieciowym) Norma
Wlk. obudowy A - F EN 55011 Wielkoci obudowy FX, GX EN 68100-3 Emisje przewodowe Wlk. obudowy A - F EN 55011 Wielkoci obudowy FX, GX EN 68100-3 Odporno na zakcenia: Wyadowania elektrostatyczne Impulsy zakcajce Pole elektromagnetyczne o wysokiej czstotliwoci EN 61000-4-2 EN 61000-4-4 IEC 1000-4-3

Zjawisko EMC
Emisje: Wypromieniowywanie

Poziom
Warto graniczna A1 rodowisko 2

Warto graniczna A1 rodowisko 2 Wyadowanie 8 kV w powietrzu Kable siowe 2 kV, kable sterownicze 1 kV 26 1000 MHz, 10 V/m

Klasa 2: Zastosowanie przemysowe z filtrem


Przy tym zachowaniu zgodnoci z wytycznymi EMC producent/integrator moe samodzielnie certyfikowa swoje urzdzenia odnonie zachowania wytycznych EMC dla rodowiska przemysowego, pod wzgldem charakterystyk jakoci kompatybilnoci elektromagnetycznej ukadu napdowego. Wartoci graniczne jakoci odpowiadaj normom dla Generowanych Emisji Przemysowych i Odpornoci na Zakcenia EN 50081-2 i EN 50082-2.
Tabela 9-3 Zastosowanie przemysowe z filtrem Norma
EN 55011 EN 55011 IEC 1000-2-4 (1993) IEC 1000-2-1 EN 61000-4-8 EN 61000-4-2 EN 61000-4-4 ENV 50 140 50 Hz, 30 A/m Wyadowanie 8 kV w powietrzu Kable siowe 2 kV, kable sterownicze 1 kV 80 1000 MHz, 10 V/m, 80 % AM, kable siowe i sygnaowe

Zjawisko EMC
Emisje: Odporno na zakcenia: Wypromieniowywanie Emisje przewodowe Znieksztacenia napicia zasilania Wahania napicia, zaniki, asymetria, wahania czstotliwoci Pola magnetyczne Wyadowania elektrostatyczne Impulsy zakcajce Pole elektromagnetyczne o wysokiej czstotliwoci, modulowane amplitudowo

Poziom
Warto graniczna A1 Warto graniczna A1

130

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

9 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)

Pole elektromagnetyczne o wysokiej czstotliwoci, modulowane impulsowo

ENV 50 204

900 MHz, 10 V/m 50 % cykl pracy, czstotliwo powtarzania 200 Hz

Tylko wielkoci obudowy A do F Klasa 3: Zastosowanie z filtrem dla obszarw mieszkalnych, rzemiosa i drobnego przemysu
Przy tym zachowaniu zgodnoci z wytycznymi EMC producent/integrator moe samodzielnie certyfikowa swoje urzdzenia odnonie zachowania wytycznych EMC dla obszarw mieszkalnych, rodowiska rzemiosa i drobnego przemysu, pod wzgldem charakterystyk jakoci kompatybilnoci elektromagnetycznej ukadu napdowego. Wartoci graniczne jakoci odpowiadaj normom dla Generowanych Emisji Przemysowych i Odpornoci na Zakcenia EN 50081-1 i EN 50082-1.
Tabela 9-4 Zastosowanie z filtrem dla obszarw mieszkalnych, rzemiosa i drobnego przemysu Norma
EN 55011 EN 55011

Zjawisko EMC
Emisje: Wypromieniowywanie Emisje przewodowe Odporno na zakcenia: Znieksztacenia napicia zasilania Wahania napicia, zaniki, asymetria, wahania czstotliwoci Pola magnetyczne Wyadowania elektrostatyczne Impulsy zakcajce Pole elektromagnetyczne o czstotliwoci radiowej, modulowane amplitudowo Pole elektromagnetyczne o czstotliwoci radiowej, modulowane impulsowo

Poziom
Warto graniczna B Warto graniczna B

IEC 1000-2-4 (1993) IEC 1000-2-1 EN 61000-4-8 EN 61000-4-2 EN 61000-4-4 ENV 50 140 50 Hz, 30 A/m Wyadowanie 8 kV w powietrzu Kable siowe 2 kV, kable sterownicze 1 kV 80 1000 MHz, 10 V/m, 80 % AM, kable siowe i sygnaowe 900 MHz, 10 V/m 50 % cykl pracy, czstotliwo powtarzania 200 Hz

ENV 50 204

Dla tych wartoci granicznych decydujce jest, czy przeksztatnik jest prawidowo zainstalowany w obudowie rozdzielnicy z metalu. Wartoci graniczne nie bd osignite bez zabudowania przeksztatnika.

UWAGA Aby uzyska te poziomy, nie naley przekracza fabrycznie ustawionej czstotliwoci impulsowania i nie wolno stosowa kabli duszych ni 25 m. Przeksztatniki MICROMASTER s przewidziane wycznie do zastosowa profesjonalnych. Dlatego nie podlegaj one obszarowi obowizywania normy EN 61000-3-2 o emisjach prdw wyszych harmonicznych. Przy zamontowanych filtrach maksymalne napicie zasilania wynosi 480 V.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

131

9 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)

Wydanie 12/02

Tabela 9-5

Tabela zgodnoci

Wielkoci obudowy A do F
Model
6SE6440-2U***-**A1 6SE6440-2A***-**A1 6SE6440-2A***-**A1 mit 6SE6440-2FA00-6AD1 6SE6440-2U***-**A1 mit 6SE6400-2FB0*-***1

Uwagi
Urzdzenia bez filtra, wszystkie napicia i moce. Wszystkie urzdzenia z wbudowanym filtrem klasy A Urzdzenia o wielkoci obudowy A (400-480 V), z zewntrznym filtrem klasy A zabudowanym od spodu. Urzdzenia bez filtra, wyposaone w zewntrzny filtr klasy B zabudowywany od spodu..

Klasa 1 Podstawowe zastosowanie przemysowe Klasa 2 Zastosowanie przemysowe z filtrem

Klasa 3 Zastosowanie z filtrem dla obszarw mieszkalnych, rzemiosa i drobnego przemysu

* oznacza, e kada warto jest dopuszczalna.

Wielkoci obudowy FX do GX
Model
6SE6440-2U***-**A1 6SE6440-2U***-**A1

Uwagi
Urzdzenia bez filtra, wszystkie napicia i moce. Z filtrem EMC (dostpny jako opcja) spenia wymagania wartoci granicznych klasy A wg EN 55011, dla emisji zakce drog przewodow (wymagane sieciowe dawiki komutacyjne)

Klasa 1 Podstawowe zastosowanie przemysowe Klasa 2 Zastosowanie przemysowe z filtrem

132

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Zaczniki

Zaczniki A Wymiana panela operatorskiego

Fn

1 0

3
Fn

1 0

P
1 0

Fn

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

133

Zaczniki

Wydanie 12/02

B
B.1
1

Zdejmowanie przednich oson


Zdejmowanie przednich oson, wlk. obudowy A
2

134

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Zaczniki

B.2

Zdejmowanie przednich oson, wlk. obudowy B i C

"

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

135

Zaczniki

Wydanie 12/02

B.3

Zdejmowanie przednich oson, wlk. obudowy D i E

136

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Zaczniki

B.4

Zdejmowanie przednich oson, wlk. obudowy F

19 mm AF

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

137

Zaczniki

Wydanie 12/02

B.5

Zdejmowanie przednich oson, wlk. obudowy FX i GX


2

138

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Zaczniki

Zdejmowanie moduu wej/wyj

WSKAZWKA Zatrzask moduu wej/wyj daje si zwolni przez lekki nacisk.

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

139

Zaczniki

Wydanie 12/02

D
D.1

Odczanie kondensatora Y
Odczanie kondensatora Y, wlk. obudowy A

LK 700

140

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Zaczniki

D.2


Odczanie kondensatora Y, wlk. obudowy B i C

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

141

Zaczniki

Wydanie 12/02

D.3

Odczanie kondensatora Y, wlk. obudowy D i E

142

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Zaczniki

D.4

Odczanie kondensatora Y, wlk. obudowy F

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

143

Zaczniki

Wydanie 12/02

D.5

Odczanie kondensatora Y, wlk. obudowy FX

144

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Zaczniki

D.6

Odczanie kondensatora Y, wlk. obudowy GX

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

145

Zaczniki

Wydanie 12/02

Stosowane normy
Europejska Dyrektywa Niskonapiciowa Paleta produktw MICROMASTER spenia wymagania Dyrektywy Niskonapiciowej 73/23/EWG wraz z poprawk wprowadzon przez Dyrektyw 98/68/EWG. Urzdzenia s certyfikowane zgodnie z nastpujcymi normami: EN 60146-1-1 Przeksztatniki pprzewodnikowe Wymagania oglne i przeksztatniki z komutacj sieciow EN 60204-1 Bezpieczestwo maszyn Wyposaenie elektryczne maszyn Europejska Dyrektywa Maszynowa Seria przeksztatnikw MICROMASTER nie podlega zakresowi dziaania Dyrektywy Maszynowej. Jednak produkty zostay cakowicie ocenione pod wzgldem zachowania istotnych wymaga dyrektywy odnonie zdrowia i bezpieczestwa przy zastosowaniu w typowej aplikacji maszynowej. Deklaracja legalizacji dostpna jest na yczenie. Europejska Dyrektywa Kompatybilnoci Elektromagnetycznej Przy zainstalowaniu zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym podrczniku, przeksztatniki MICROMASTER speniaj wszystkie wymagania Dyrektywy Kompatybilnoci Elektromagnetycznej (EMC) zgodnie z definicj podan przez Norm Przedmiotow EMC dla Systemw Napdowych EN 61800-3. Underwriters Laboratories (Laboratoria Ubezpieczycieli) Wg UL i cUL DOPUSZCZONE URZDZENIA PRZEKSZTATNIKOWE 5B33 dla zastosowania przy stopniu zabrudzenia 2. WSKAZWKA: Certyfikacja UL znajduje si dotychczas w przygotowaniu! ISO 9001 Firma Siemens posiada system zarzdzania jakoci, ktry spenia wymagania normy ISO 9001.

146

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Zaczniki

Lista skrtw
AC AD ADC ADR AFM AIN AOP AOUT ASP ASVM BCC BCD BI BICO BO BOP CB CCW CI CMD CO CO/BO COM-Link CT CW DA DAC DC DIN DIP DOUT DTR EEC EEPROM ELCB EMC EMF EMI FAQ FCC FCL FOC Prd przemienny Przetwornik analogowo-cyfrowy Przetwornik analogowo-cyfrowy Adres Modyfikacja czstotliwoci Wejcie analogowe Zawansowany panel operatorski Wyjcie analogowe Analogowa warto zadana Asymetryczna modulacja wektora przestrzennego Znak kontroli bloku Kod BCD Wejcie binektorowe Binektor / konektor Wyjcie binektorowe Podstawowy panel operatorski Modu komunikacyjny (np. PROFIBUS) Kierunek obrotw w lewo, przeciwnie do wskazwek zegara Wejcie konektorowe Rozkaz Wyjcie konektorowe Wyjcie konektorowe/binektorowe Zcze komunikacyjne COM Stay moment obrotowy Kierunek obrotw w prawo, zgodnie ze wskazwkami zegara Przetwornik cyfrowo-analogowy Przetwornik cyfrowo-analogowy Prd stay Wejcie binarne Przecznik DIP Wyjcie binarne Instrukcja obsugi Europejska Wsplnota Gospodarcza (EWG) Pami EEPROM (z elektrycznym programowaniem i kasowaniem) Wycznik rnicowo-prdowy Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC) Sia elektromotoryczna (SEM) Zakcenia elektromagnetyczne Najczciej zadawane pytania Regulacja prdu strumienia Szybkie ograniczenie prdowe Sterowanie zorientowane polowo

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

147

Zaczniki

Wydanie 12/02

FSA GSG GUI ID HIW HSW HTL I/O IGBT IND JOG KIB KTY LCD LED LGE LP MHB MM4 MOP NC NO NPN PDS PID PKE PKW PLC PNP PPO PTC PWE PWM PX PZD RAM RFG RFI RPM SC SCL SDP SLVC SP STW STX SU SVM

Wielko obudowy A Instrukcja Skrcona Znaczenie globalne Gwna warto aktualna Gwna warto zadana Logika z wyszym poziomem zakce Wejcie/Wyjcie Tranzystor bipolarny z izolowan bramk Indeks Pezanie Buforowanie kinetyczne Czujnik temperatury z charakterystyk liniow Wywietlacz ciekokrystaliczny Dioda elektroluminescencyjna Dugo Lista parametrw Hamulec trzymajcy silnika MICROMASTER 4 Potencjometr silnikowy Styk rozwierny Styk zwierny Logika npn Ukad napdowy Regulator PID Znaczenie parametru Warto znaczenia parametru Programowalny sterownik logiczny Logika pnp Obiekt parametrw danych procesowych Termistorowy czujnik temperatury z charakterystyk dodatni Warto parametru Modulacja szerokoci impulsu Rozszerzenie mocy Dane procesowe Pami RAM Zadajnik rozruchu (ZR) Zakcenie wysokoczstotliwociowe Liczba obrotw na minut Czstotliwo staa Skalowanie Panel statusowy Sterowanie wektorowe bez enkodera (sterowanie bezczujnikowe) Status przeksztatnika Sowo sterowania Pocztek tekstu Szybkie uruchamianie Modulacja wektora przestrzennego

148

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Zaczniki

TTL U UG UPG USS VC VT WBF ZDN ZDR ZSW

Logika tranzystorowo-tranzystorowa Uruchamianie Uruchamianie, gotowo do pracy Uruchamianie, praca, gotowo do pracy Uniwersalny protok transmisji szeregowej Sterowanie wektorowe Zmienny moment obrotowy Wolny blok funkcyjny Zestaw danych napdowych Zestaw danych rozkazowych Sowo stanu

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

149

Zaczniki

Wydanie 12/02

Indeks
A Adres internetowy 5 Adres kontaktowy 5 B Bezpieczniki wentylatora 41 Buforowanie kinetyczne 73 C Cechy gwne 19 D Dane charakterystyczne EMC podstawowe zastosowanie przemysowe 139 zastosowanie przemysowe z filtrem 139 zastosowanie z filtrem dla obszarw mieszkalnych, rzemiosa i drobnego przemysu 141 Dane silnika 61 Dane techniczne 116, 120 Definicje i ostrzeenia wykwalifikowany personel 6 Definicje i ostrzeenia 6 Demonta i zomowanie 10 informacje oglne 7 naprawy 10 praca 10 transport i przechowywanie 8 uruchamianie 8 Dopasowanie napicia wentylatora 41 Doradztwo techniczne 5 Drgania 24 E EMC 136 H Hamowanie dynamiczne 70 Hamowanie mieszane 70 Hamowanie prdem staym 70 I Instalacja 21 Instalacja elektryczna 34 Instalacja i chodzenie 26 Instalacja mechaniczna 27 Instalacja po okresie przechowywania 23 Instrukcje bezpieczestwa 7 J Jednostka hamowania 36 K Kompatybilno elektromagnetyczna certyfikat badania typu EMC 136 techniczny opis konstrukcji 136 Kompatybilno elektromagnetyczna certyfikacja wasna 136 informacje oglne 135, 136 Komunikaty alarmw 110 Komunikaty bdw 103 Komunikaty bdw i alarmw z naoonym panelem AOP 74 z naoonym panelem BOP 74 z naoonym panelem SDP 73 M Metody ekranowania 42 MICROMASTER 440 cechy gwne 19 informacje oglne 18 waciwoci funkcjonalne 20 waciwoci ochronne 20 O Obsuga z panelemSDP 52 Odczanie kondensatora Y wlk. obudowy B i C 152 Odczanie kondensatora Y 151 wlk. obudowy A 151 wlk. obudowy D i E 153 wlk. obudowy F 154 wlk. obudowy FX 155 wlk. obudowy GX 157 Oglne dane techniczne 117 Opcje 133 Opcje dla kasety elektroniki 33

150

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Wydanie 12/02

Zaczniki

P Panel obsugi nastawy fabryczne z BOP 54 panel statusowy (SDP) 51 Zaawansowany panel operatorski 57 Panel statusowy praca z SDP 51 Parametry parametry systemowe 75 zmiana z BOP 56 Poziom dostpu 76 Pozycjonujca rampa hamowania 73 Praca uruchamianie i zatrzymywanie silnika 69 Praca podstawowa informacje oglne 63 zewntrzna ochrona silnika przed przegrzaniem 64 zmiana parametrw z BOP 56 Praca podstawowa z panelem BOP 63 Praca w sieciach nieuziemionych (IT) 35 Praca z dugimi kablami 35 Praca z zabezpieczeniem rnicowoprdowym 35 Przegld 17 Przegld parametrw 77 Przyciski na panelu BOP 55 Przycza silnika 36 Przycza zasilania 36 Przycza zasilania i silnika 36 Przycze jednostki hamowania 36 Przywracanie ustawie fabrycznych 61 R Redukcja prdu w zalenoci od czstotliwoci pulsowania 119 S Schemat blokowy 47 Schemat blokowy przeksztatnika 47 Standardowe przyporzdkowanie zaciskw 48 Sterowanie liniowe U/f 72 Sterowanie liniowe U/f z regulacj prdu strumienia (FCC) 72 Sterowanie paraboliczne U/f 72 Sterowanie wektorowe bez enkodera 72

Sterowanie wektorowe momentu z enkoderem 72 Sterowanie wektorowe prdkoci z enkoderem 72 Sterowanie wielopunktowe U/f 72 Stosowane normy Europejska Dyrektywa Kompatybilnoci Elektromagnetycznej 158 Europejska Dyrektywa Maszynowa 158 Europejska Dyrektywa Niskonapiciowa 158 ISO 9001 158 Underwriters Laboratories 158 Szablon otworw dla MICROMASTER 440 28 Szybkie uruchamianie 57, 59 Szyna standardowa dla wielkoci obudowy A 32 T Temperatura otoczenia pracy 24 Tryby sterowania 67, 72 Sterowanie liniowe U/f z regulacj prdu strumienia (FCC) 72 sterowanie paraboliczne U/f 72 sterowanie U/f 72 sterowanie wektorowe bez enkodera 72 sterowanie wektorowe momentu bez enkodera 72 sterowanie wektorowe momentu z enkoderem 72 sterowanie wektorowe prdkoci z enkoderem 72 sterowanie wielopunktowe U/f 72 Tryby uruchamiania 49 U Uderzenia 24 Uruchamianie 45 Uruchamianie przy pomocy panela AOP 57 Uruchamianie przy pomocy panela BOP 54 Uruchamianie z panelem BOP 54 Ustawienia fabryczne 51, 54 W Warto zadana czstotliwoci 67, 68 Warunki otoczenia pracy drgania 24

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

151

Zaczniki

Wydanie 12/02

promieniowanie elektromagnetyczne 26 woda 26 zanieczyszczenia powietrza 26 Warunki otoczenia pracy 24 instalacja i chodzenie 26 temperatura otoczenia pracy 24 uderzenia 24 wilgotno powietrza 24 wysoko zainstalowania 24 Wejcia analogowe 48 Widok przyczy FX 39 GX 39 Wilgotno powietrza 24 Waciwoci 19 Waciwoci funkcjonalne 20 Waciwoci ochronne 20 Wolne bloki funkcyjne 73 Wstp 5 Wykrywanie bdw z panelem BOP 102 z panelem SDP 100 Wykrywanie i usuwanie bdw 99 Wykwalifikowany personel 6 Wymiana panela operatorskiego 143 Wymiary i momenty dokrcania 31

Wymiary montaowe dla MICROMASTER 440 wielko obudowy FX 29 Wymiary montaowe dla MICROMASTER 440 wielko obudowy GX 30 Wysoko zainstalowania 24 Wytyczne okablowania EMC 43 Z Zaawansowany panel operatorski praca z AOP 57 Zabudowa opcji w kasecie elektroniki 33 Zaciski przyczeniowe 38 Zakcenia elektromagnetyczne 42 Zakcenia elektromagnetyczne unikanie zakce EMC 42 Zdejmowanie moduu wej/wyj 150 Zdejmowanie przednich oson 144 Zestawy danych napdowych i rozkazowych 94 Zgodno wytycznych EMC 137 Zmiana pojedynczych pozycji wartoci parametru 57 rda rozkazw 69

152

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Propozycje i/lub poprawki

Do: Siemens Sp. z o.o. A&D SD ul. upnicza 11 03-821 Warszawa

Propozycje

Poprawki Do publikacji / podrcznika: MICROMASTER 440 0,12 kW - 250 kW Instrukcja Obsugi

e-mail: micromaster@siemens.pl Dokumentacja Uytkownika Od: Nazwisko: Instrukcja Obsugi Symbol zamwieniowy: 6SE6400-5AW00-0AP0 PL Data wydania: Firma/Dzia Serwisu Adres: 12/02

Jeli podczas lektury odkryj Pastwo bdy w druku prosimy nas o tym powiadomi przy pomocy tego formularza. Jednakowo wdziczni bdziemy za sugestie i propozycje poprawek.

tel.: __________ / fax: ________ /

MICROMASTER 440 Instrukcja Obsugi

Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49

153

W celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy technicznej prosimy kierowa si do:

Doradztwo techniczne:
tel: (022) 870 91 12 lub (032) 208 41 73 (032) 208 41 79

fax: (022) 870 91 49 lub e-mail:

micromaster@siemens.pl

Adres internetowy:
Informacje oglne oraz techniczne mona uzyska rwnie pod poniszym adresem internetowym:

http://www.siemens.pl/micromaster

Siemens Sp. z o.o.


Biuro Automation and Drives (A&D) Dzia Standard Drives (SD) 03-821 Warszawa ul. upnicza 11 tel.: (022) 870 98 11 fax: (022) 870 91 49 e-mail: micromaster@siemens.pl

Siemens AG, 2001, 2002 Zmiany zastrzeone

www.siemens.pl/micromaster

Symbol zam.: 6SE6400-5AW00-0AP0 PL Wydanie: 12/02