Vous êtes sur la page 1sur 4

Midzynarodowy Fundusz Walutowy - midzynarodowa organizacja finansowa, o ktrej powoaniu postanowiono w lipcu 1944.

Istnieje jako wyspecjalizowana organizacja ONZ od grudnia 1945 z siedzib w Waszyngtonie. Zadania: * Popieranie midzynarodowej wsppracy walutowej oraz uporzdkowanych stosunkw walutowych. * Tworzenie warunkw dla wielostronnego regulowania nalenoci za biece operacje w handlu midzynarodowym. * Udzielanie pomocy w likwidacji trudnoci patniczych i wpywanie na zachowanie podanego stopnia pynnoci midzynarodowych systemw patniczych. * Podejmowanie dziaa zmierzajcych do uporzdkowanego rozwoju i wzrostu handlu midzynarodowego. Polska naleaa do MFW od chwili jego zaoenia do 1950, kiedy to wystpia z niego, by nastpnie, po zoeniu w 1981 wniosku o ponowne przyjcie, zosta w 1986 jego czonkiem. Bank wiatowy instytucja powstaa w wyniku postanowie konferencji w Bretton Woods. Pierwotnym zadaniem Banku wiatowego byo wspomaganie odbudowy krajw Europy i Japonii po zniszczeniach II wojny wiatowej, a take wsparcie biednych krajw Afryki, Azji i Ameryki aciskiej. Gwnym zadaniem Banku wiatowego jest walka z ubstwem w najbardziej potrzebujcych krajach czonkowskich. Udziela on preferencyjnych poyczek i gwarancji na sfinansowanie edukacji, ochrony zdrowia i budowy infrastruktury w krajach rozwijajcych si. Obecnie Bank wiatowy zrzesza 187 krajw czonkowskich. UNRRA - organizacja midzynarodowa powstaa w USA w 1943r w celu niesienia natychmiastowej pomocy krajom alianckim zniszczonym w wyniku II wojny wiatowej. Rozwizana w 1947r. Konferencja w Paryu 47 - Jej celem byo rozstrzygnicie kwestii terytorialnych i przygotowanie traktatu pokojowego. W trakcie konferencji zarysowa si spr pomidzy ZSRR a zachodnimi aliantami, dotyczcy Tracji Zachodniej, ktr ZSRR chcia pozostawi przy Bugarii, oraz Triestu, do ktrego pretensje zgaszaa Jugosawia. Ukady pokojowe ostatecznie podpisano w lutym 1947. Konferencja w Bretton Woods - Z udziaem 44 pastw, ktra odbya si w 1944 w amerykaskim stanie New Hampshire. Zwoana przez prezydenta Stanw Zjednoczonych Roosvelta. Cele: * Rozwizania problemw monetarnych. * Stabilizacji gwnych walut wiatowych. * Stworzenia nowego systemu kredytowego dla sfinansowania odbudowy powojennej Europy. *Zapocztkowanie nowego systemu finansowego i monetarnego. Ustalanie staego kursu walut, przyczynio si do oywienia handlu midzynarodowego. Powoano rwnie Midzynarodowy Fundusz Walutowy i Midzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Za pocztek zimnej wojny uwaa si przemwienie Churchilla w Fulton - 5.03.1946, w ktrym stwierdzi on, e z powodu ekspansjonistycznej polityki ZSRR Europ przecia elazna kurtyna, biegnca od Szczecina na Batyku do Triestu na Adriatyku. Plan Marshalla (Program Odbudowy Europy) - amerykaski program pomocy gospodarczej dla Europy po II wojnie wiatowej. Sformuowany zosta przez generaa, George Marshalla. Uchwalony przez Kongres jako ustawa i zatwierdzony przez prezydenta Stanw Zjednoczonych 3 kwietnia 1948. Istota programu sprowadzaa si do udzielenia pomocy finansowej

wszystkim krajom Europy w formie bezzwrotnych poyczek oraz nisko oprocentowanych poyczek dugoterminowych oczywicie w zamian za to i amerykaskie firmy wejd na rynki krajw, ktre otrzymaj ow pomoc. Rada Europy - organizacja pastw europejskich utworzona w Londynie 5 maja 1949. Czonkami zaoycielami byli: *Krlestwo Belgii,* Krlestwo Danii,* Republika Francuska, *Irlandia, *Republika Woska, *Wielkie Ksistwo Luksemburga, *Krlestwo Holandii, *Krlestwo Norwegii, *Krlestwo Szwecji oraz *Zjednoczone Krlestwo Wielkiej Brytanii i Pnocnej Irlandii. Do Rady Europy naley obecnie 45 pastw. Warunki przyjcia: *Demokratyczny charakter rzdw w danym kraju, *Respektowanie praw czowieka i podstawowych wolnoci, *Wolne wybory, gospodarka rynkowa, zgodno norm prawnych w danym pastwie z wymogami Rady, *Rozwj demokracji na szczeblu lokalnym, wolno tworzenia partii politycznych i zwizkw zawodowych, swoboda zrzeszania si, *Wolno prasy i mediw, niezawiso sdownictwa, zagwarantowanie udziau kobiet w instytucjach pastwowych. NATO (Pakt Pnocnoatlantycki) - sojusz polityczno-wojskowy pastw Europy Zachodniej, Stanw Zjednoczonych i Kanady powoany w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 na podstawie uchwalonej przez Senat amerykaski w czerwcu 1948 tzw. rezolucji Vandenberga, ktra wzywaa do tworzenia blokw militarnych w celu zapobiegania sowieckiemu zagroeniu. SEATO - organizacja wojskowo-polityczna zaoona w 1954, z siedzib w Bangkoku. Bya elementem systemu amerykaskich sojuszy antykomunistycznych o charakterze politycznowojskowym. Celem Paktu byo pokojowe rozwizywanie sporw, strony Paktu zobowizyway si do udzielania pomocy w zwalczaniu agresji, co faktycznie oznaczao niedopuszczanie do poszerzania wpyww komunizmu, przejmowania wadzy przez ugrupowania lewicowe. ANZUS - pakt polityczno-wojskowy podpisany w 1951 w San Francisco. Nazwa pochodzi od skrtu angielskich nazw pastw czonkowskich: Australii, Nowej Zelandii i Stanw Zjednoczonych. Pakt gwarantuje bezpieczestwo i pokojowe rozwizywanie sporw midzynarodowych oraz pomoc w razie napaci na ktregokolwiek z sygnatariuszy. Europejska Wsplnota Gospodarcza - midzynarodowa organizacja gospodarcza powstaa w wyniku procesw integracyjnych rozpocztych po II wojnie wiatowej przez europejskie pastwa demokratyczne o gospodarce rynkowej. Proces ten odbywa si w kilku etapach i polega na tworzeniu wsplnych instytucji ekonomicznych, politycznych i prawnych. Czonkowie zaoyciele: *Belgia, *Francja, *Holandia, *Luksemburg, *RFN, *Wochy. 1973: *Dania, *Irlandia, *Wielka Brytania. 1981: *Grecja. 1986: *Hiszpania i Portugalia. 1995: *Austria, *Finlandia, *Szwecja. Cele EWG: *Rwnomierny rozwj gospodarczy pastw czonkowskich, spjno ekonomiczna. *Wzrost stopy yciowej oraz zacienianie stosunkw midzy krajami.

*Swobodny przepyw ludzi, towarw, usug i kapitau. *Wsplna polityka w zakresie handlu, rolnictwa, transportu, ochrony rodowiska, gospodarki energetycznej i kulturalnej. Europejska Wsplnota Wgla i Stali - organizacja europejska posiadajca osobowo prawn z siedzib w Luksemburgu, powoana na okres 50 lat, na mocy ukadu midzyrzdowego podpisanego w Paryu 18 kwietnia 1951 przez przedstawicieli szeciu pastw europejskich: *Belgii, *Francji, *Holandii, *Luksemburga, *RFN, *Woch. Celem powstania byo utworzenie wsplnego rynku wgla i stali midzy Francj i RFN bardzo istotnych gazi przemysu w okresie powojennym. Traktaty rzymskie - fundamentalne dla integracji europejskiej podpisane w Rzymie 25 marca 1957 przez wczesne kraje tworzce EWWiS: *Belgi, *Francj, *Holandi,* Luksemburg, *RFN i *Wochy. Wszystkie wymienione wyej pastwa zatwierdziy 29 maja 1956 raport w zakresie pokojowego uycia energii atomowej. Traktaty, zawarte na czas nieokrelony, powoyway do ycia Europejsk Wsplnot Gospodarcz majc stworzy wsplny rynek, oraz Europejsk Wsplnot Energii Atomowej, ktrego zadaniem bya kontrola i wsppraca w sferze pokojowego wykorzystania energii jdrowej. Zimna wojna - umowne okrelenie stosunkw pomidzy pastwami zachodnimi a ZSRR i grup pastw socjalistycznych po II wojnie wiatowej. elazna kurtyna - potocznie podzia Europy po II wojnie wiatowej na: - Niekomunistyczne pastwa zachodnioeuropejskie , - Wschodnioeuropejskie pozostajce w sferze wpyww Zwizku Radzieckiego. Okrelenie narzuconej izolacji obszarw pozostajcych pod dominacj ZSRR od niekomunistycznego wiata. Taktyka salami - stosowana przez komunistw przy opanowywaniu Europy rodkowo-Wschodniej. Komunici wspdziaali w blokach politycznych skierowanych przeciwko poprzednim formom rzdw. Stanowic najczciej mniejszo owych fontw narodowych komunici wynajdywali odstpcw i skaniali sojusznikw, czsto pod przymusem, do rozbijania kolejnych czonw frontw, a pozostawali sami. Prezydent Stanw Zjednoczonych Harry Truman 2 marca 1974 roku wygosi w Kongresie przemwienie, w ktrym przedstawi Doktryn Powstrzymywania. Prezydent obieca pomoc militarn i finansow dla Turcji i Grecji, a ponadto wspieranie narodw zmagajcych si z prbami zdominowania przez Zwizek Radziecki i komunistw. Doktryna powstrzymywania oznaczaa, e koniec wojny nie powinien oznacza wycofania si Stanw Zjednoczonych z krajw europejskich i ich interesw. Harry Truman uwiadamia spoeczestwo amerykaskie, e tylko Stany Zjednoczone s w stanie powstrzyma gron ekspansj Zwizku Radzieckiego. Niemiecka Republika Demokratyczna dawne pastwo pooone w Europie rodkowej powstae 7 padziernika 1949 na terenie byej radzieckiej strefy okupacyjnej. Likwidacja NRD nastpia 3 padziernika 1990, gdy powstae w jej miejsce landy przystpiy do RFN tworzc jednolite Niemcy. Republika Federalna Niemiec bye pastwo federacyjne pooone w Europie, ze stolic w Bonn. Pastwo zostao utworzone w 1949 roku z brytyjskiej, amerykaskiej i francuskiej stref okupacyjnych. System Okupacyjny strefa wpyww Aliantw na terenie Europy po II wojnie wiatowej.

Bizonia - nazwa poczonych angielskich i amerykaskich stref okupacyjnych w pokonanych Niemczech. Trizonia poszerzona strefa, powstaa po doczeniu 8 kwietnia 1949 roku francuskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Blokada Berlina - Czerwiec 1948 - Maj 1949 by to midzynarodowy kryzys, spowodowany wprowadzeniem przez ZSRR, zakazu ruchu osb i przewozu towarw drog ldow i wodn pomidzy zachodnimi strefami okupacyjnymi (amerykask, angielsk i francusk) a odpowiadajcymi im sektorami Berlina. Decyzja radziecka bya form sankcji z powodu przeprowadzenie w zachodnich strefach okupacyjnych Reformy walutowej ( wprowadzenia marki zachodnioniemieckiej).