Vous êtes sur la page 1sur 54

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

CHU IEM THANG 9

TRUYEN THONG NHA TRNG


Ngay...............................................

THAO LUAN NOI QUI VA NHIEM VU NAM HOC


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong a. Ban noi qui nha trng va ban tom tat nhiem vu nam hoc. Giao vien chu nhiem chuan b cho moi hoc sinh mot ban noi qui nha trng, va cho moi to mot ban tom tat nhiem vu nam hoc. b. Cac cau hoi thao luan va gi y ap an cho tng cau hoi. S dung 6 cau hoi trong sach Hoat ong giao duc ngoai gi len lp lp 7 cho hoc sinh thao luan. Giao vien chu nhiem gi y ap an cau 6 cau hoi o. Cau 1. Ban hay cho biet noi dung chnh cua noi qui nha trng ? Gi y ap an : Neu tom tat noi dung chnh nh : noi qui co (...) ieu, cac ieu qui nh ve ne nep, ky luat hoc tap la (...), cac ieu qui nh ve ren luyen ao c, phong cach ngi hoc sinh la (...) , neu mot vai noi dung c ban nhat. Cau 2. Viec t giac thc hien ung noi qui cua nha trng se co tac dung g oi vi ban than ban ? Gi y ap an : Giup cho ban than luon co y thc hoc tap va ren luyen tot. Ket qua hoc tap se tot hn. Luon yen tam va t tin hn. Gi c tac phong va ne nep tot cua ngi hoc sinh. Cau 3. Theo ban, ieu g se xay ra neu nha trng khong co
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

noi qui ? Gi y ap an : Trng khong co noi qui, trc het se tao nen khung canh lon xon, moi ngi t lam theo y thch cua mnh nh : trang phuc tuy tien en trng; i hoc sm, i hoc muon tuy y; mat trat t trong lp, li hoc, bo gi, bo tiet; anh cai nhau; hut thuoc la ... V khong co noi qui, cac vi pham tren nha trng khong the quan l c. Ban than hoc sinh cung khong tien bo c. Cau 4. Theo ban, viec thc hien noi qui nha trng cua lp ta trong nam hoc va qua nh the nao ? Gi y ap an : Cau nay, hoc sinh can c vao thc te viec thc hien noi qui cua lp. Cau 5. Trong nam hoc nay Gi y ap an : Cau nay, hoc sinh can c vao nhiem vu cu the cua nam hoc e tra li. Cau 6. Theo ban, moi ca nhan va ca lp phai lam g e thc hien tot nhng nhiem vu cua nam hoc ? Gi y ap an : Hoc tap tot, ren luyen tot. Tch cc tham gia cac phong trao thi ua, cac hoat ong cua lp, cua trng. Thc hien ay u cac noi qui, qui nh cua nha trng ... c. Giay kho to va but cho cac to ghi ket qua thao luan. d. Chuan b mot so tiet muc van nghe. 2. Chuan b ve to chc Giao vien chu nhiem : Yeu cau moi hoc sinh t nghien cu trc ban noi qui nha trng va nhiem vu nam hoc. Giao cho can bo lp ban bac e chuan b cac cong viec nh : + Xay dng chng trnh hoat ong gom cac bc nh : thao luan theo to; cac to bao cao ket qua thao luan, thao luan chung ca lp, chng trnh van nghe.
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

+ C ngi ieu khien hoat ong, ngi ieu khien hoat ong se co trong tay van gi y ap an cac cau hoi thao luan trc khi tien hanh hoat ong. + Ghi bon cau hoi t 1 en 4 vao bon phieu khac nhau. + C ngi ieu khien chng trnh van nghe. + C ngi trang tr. II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG * Hoat ong m au Ngi ieu khien neu ly do, gii thieu chng trnh hoat ong va cach thc tien hanh hoat ong thao luan noi qui va nhiem vu nam hoc. * Hoat ong 1 : Thao luan theo to Chia lp thanh 4 to thao luan : ngi ieu khien yeu cau cac to len boc tham cau hoi thao luan (moi to thao luan 1 cau hoi trong so cac cau hoi t 1 en 4). To trng ieu khien to tien hanh thao luan. Ghi ket qua thao luan vao giay kho to. * Hoat ong 2 : Thao luan ca lp Ket qua thao luan cua cac to c viet tren giay kho to va dan len bang. ai dien cac to lan lt trnh bay ket qua thao luan cua to mnh. Ngi ieu khien e ngh ca lp trao oi, bo sung them y kien cho cac to khac. Ngi ieu khien chot lai cac y chnh va cho ca lp tiep tuc trao oi, thao luan chung cau hoi 5 va cau hoi 6. * Hoat ong 3 : Chng trnh van nghe Ngi ieu khien chng trnh van nghe gii thieu lan lt cac tiet muc van nghe cua lp hoac cac tro chi van nghe tao khong kh vui ti, soi noi. * Hoat ong cuoi cung - Giao vien chu nhiem phat bieu y kien. -Ngi ieu khien nhan xet ket qua hoat ong. -Chun b hot ng tun tip theo.

TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

CHU IEM THANG 9

TRUYEN THONG NHA TRNG


Ngay...............................................

THI TM HIEU VE TRUYEN THONG CUA TRNG


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong Phng tien can hoat ong gom co: a. Nhng t lieu ve truyen thong nha trng - T lieu ve truyen thong giang day va giao duc cua cac thay co giao nh: nhng thay co lien tuc at danh hieu giao vien day gioi, giao vien chu nhiem gioi t cap trng tr len. Nhng tam gng thay co mau mc; Nhng danh hieu cua trng, cua cac lp at c; . . . - T lieu ve truyen thong hoc tap cua cac the he hoc sinh nha trng: + Nhng hoc sinh gioi toan dien ca cap hoc, nhng hoc sinh gioi cac mon; nhng hoc sinh at giai thi hoc sinh gioi cac cap ( quan, huyen; thanh pho, tnh..). + Nhng tam gng hoc sinh vt kho vn len. + Nhng the he hoc sinh nha trng a thanh at va co nhieu thanh tch trong xa hoi. - T lieu ve nhng truyen thong trong cac lnh vc hoat ong khac cua nha trng nh: truyen thong hoat ong the duc the thao, truyen thong tham gia cac hoat ong xa hoi khac; ... b. Nhng cau hoi nh hng gup hoc sinh thi tm hieu. V du gi y: - Nha trng ta co nhng truyen thong tot ep nao ma ban biet? (ke ten cac truyen thong). - Ban hay neu nhng bieu hien cua truyen thong hieu hoc. Hay lien he vi truyen thong hieu hoc cua trng ta. - Ban hay ke ten ba hoc sinh gioi toan dien cua trng ta.
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

Ke mot vai thanh tch cua ho ma ban biet. - Ban hay ke ten nhng hoc sinh cu cua trng a thanh at ma ban biet. - Trong nam hoc va qua, lp ta co nhng tam gng hoc tap nao ma ban thay can noi theo. - Hay ke mot tam gng vt kho vng len trong hoc tap, ren luyen trng ta, lp ta ma ban biet. - Ban phai lam g e phat huy truyen thong hieu hoc. - Hay ke ten nhng hoc sinh cua trng ta at giai trong cac ky thi hoc sinh gioi cac cap ma ban biet. - Hay ke ten cac giai thng (tap the va ca nhan) trng ta at c trong cac hoi dien, hoi thi ve van hoa van nghe, the duc the thao . . . cac cap. Can c vao thc te nha trng, giao vien chu nhiem giup hoc sinh gi y cac ap an cho cac cau hoi thi. ap an se c gi cho ban giam khao e lam c s cham iem cho cuoc thi. c. Chuan b chng trnh van nghe - Yeu cau moi to chuan b mot vai tiet muc van nghe cac the loai th, ca, n ca, top ca e san sang tham gia. - Cac to ang ky cac tiet muc van nghe cho can bo phu trach van nghe cua lp. 2. Chuan b ve to chc a. Giao vien chu nhiem : - nh hng noi dung, yeu cau hoc sinh su tam, tm hieu cac mat truyen thong cua nha trng, cua lp. - Giup hoc sinh chuan b cac cau hoi thi va ap an. - Qui nh ke hoach, thi gian chuan b va hoat ong cho hoc sinh. - Giao cho can bo lp to chc va ieu khien hoat ong. b. Can bo lp - Yeu cau moi to c mot oi thi gom 3 hoc sinh. Cac hoc sinh con lai lam co ong vien cho to mnh. - Phan cong ngi ieu khien cuoc thi. - C ban giam khao va mi giao vien chu nhiem lam co van cho lp. - C ngi phu trach chng trnh van nghe. - C mot nhom trang tr, ke ban ghe phu hp vi hoat
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

ong. II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG * Hoat ong m au Ngi ieu khien - Neu ly do hoat ong - Gii thieu ban giam khao va thay (co) co van. - Gii thieu chng trnh hoat ong, the thc thi. - Mi cac oi thi lan lc t gii thieu. * Hoat ong 1 : Cuoc thi - Ngi ieu khien lan lt neu cac cau hoi thi. - Sau moi cau hoi c nen, oi thi nao co ap an se ra tn hieu xin tra li. - Ngi ieu khien mi oi thi co tn hieu trc. - Sau khi oi thi tra li, cac oi khac co the bo sung hoac neu ap an cua oi mnh neu y tra li cua oi ban cha u hoac khong ung. - Ngi ieu khien hoi y kien anh gia cua ban giam khao va co van. - Ban giam khao cong bo iem cho cac oi. Trong qua trnh thi, ngi ieu khien co the danh mot vai cau hoi cho cac co ong vien. * Hoat ong 2 : Van nghe - Ngi ieu khien chng trnh van nghe lan lt gii thieu cac tiet muc van nghe ma cac to a ang ky. - Cac tiet muc van nghe c trnh dien. * Hoat ong cuoi cung - Ban giam khao cong bo ket qua thi; tong so iem cua tng oi: Bieu dng hoac trao thng (neu co). - Giao vien chu nhiem phat bieu y kien chot lai nhng tuyen thong noi bat cua trng, cua lp va nhac nh hoc sinh gi gn, phat huy truyen thong nha trng. - Can bo lp nhan xet ket qua hoat ong.

TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

CHU IEM THANG 9

TRUYEN THONG NHA TRNG


Ngay...............................................

XAY DNG KE HOACH THC HIEN TRNG XANH, LP SACH EP


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong a. Xay dng ban d thao ve noi dung, ke hoach thc hien "Trng xanh, sach ep" gom cac cong viec ma lp phai thc hien, thi gian se tien hanh. o la cac viec (gi y) : - Trong cay mua xuan trong trng va ngoai trng gop phan tao canh quan xanh ep cho trng. - Lam bon hoa, cay canh. - Trang tr lp hoc. - Cham soc cay xanh. - Ve sinh trng, lp. Trong d thao, neu ke hoach thi gian cho tng viec e lp thao luan thong nhat. b. Xay dng cac cau hoi thao luan Gi y : - Ban hieu the nao la trng xanh, sach ep ? - Tao sao phai xay dng trng xanh, sach ep ? - Theo ban, nhng noi dung cu the xay dng trng xanh, sach ep la g ? - Trong ieu kien thc te cua nha trng, e xay dng trng xanh, sach ep theo ban chung ta can phai lam g ? - Lp ta co the lam bon hoa hoac trong cay canh nao, au ? - Chung ta nen trang tr lp nh the nao ? 2. Chuan b ve to chc Giao vien neu yeu cau, nh hng noi dung thao luan cho ca lp. Giao cho can bo lp va can bo chi oi to chc hoat ong.
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

Can bo lp, can bo chi oi mi cac to trng cung hoi y va phan cong cac cong viec chuan b cho hoat ong. - D thao noi dung, ke hoach thc hien "trng xanh, sach ep". Ban noi dung, ke hoach nay se c bo sung va hoan thien sau khi lp a thao luan. - Xay dng, bo sung them cac cau hoi thao luan cho sat vi thc te cua trng, cua lp. - Thong nhat hnh thc thao luan theo to, sau o thao luan theo lp. Yeu cau cac to trng ieu khien thao luan to, c th ky ghi bien ban ket qua thao luan cua to. - C ngi ieu khien hoat ong, xay dng chng trnh hoat ong. - C ngi ieu khien chng trnh van nghe; yeu cau moi to chuan b hai tiet muc van nghe va ang ky vi ngi phu trach van nghe cua lp. II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG * Hoat ong m au - Tuyen bo l do - Gii thieu chng trnh hoat ong * Hoat ong 1 : Thao luan to Ngi ieu khien mi ai dien cac to len boc tham cau hoi thao luan cua to. Moi to boc tham t 2-3 cau. Qui nh thi gian thao luan to. - Cac to tien hanh thao luan. - Moi to c mot th ky ghi ket qua thao luan cua to. * Hoat ong 2 : Thao luan lp - Ngi ieu khien lan lt mi ai dien cac to len trnh bay ket qua thao luan cua to. Ca lp cham chu lang nghe va phat bieu y kien bo sung cho u y. - Th ky lp ghi bien ban, bo sung vao ban s thao noi dung, ke hoach xay dng "trng xanh, sach ep" cua lp. - Sau khi lp a thao luan, ngi ieu khien can c bao ket qua thao luan cua lp, trnh bay ban noi dung ke hoach thc hien trng xanh, sach, ep va lay y kien bieu quyet. Thong nhat ke hoach trien khai. * Hoat ong 3 : Chng trnh van nghe
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- Ngi ieu khien chng trnh van nghe lan lt gii thieu cac tiet muc van nghe cua cac to len trnh dien. - Co the to chc them cac tro chi van nghe tao khong kh soi noi, th gian cho lp. * Hoat ong cuoi cung - Giao vien chu nhiem phat bieu y kien ong vien, nhac nh ca lp thc hien tot ke hoach lp va xay dng, gop phan lam ep canh quan nha trng. - Ngi ieu khien nhan xet, anh gia chung ket qua hoat ong.

CHU IEM THANG 10

CHAM NGOAN, HOC GIOI


Ngay...............................................

NGHE GII THIEU TH BAC


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong - Chuan b la th cua Bac gi cho hoc sinh nhan ngay khai trng thang 9 nam 1945 (nen phat cho moi em mot ban e hoc sinh tm hieu trc hoac yeu cau photo). - Mot so cau hoi thao luan th Bac va ap an : Cau 1: oc th Bac co cau : " Trc ay, cha anh cac em, va mi nam ngoai ca cac em na, a phai nhan mot hoc van no le... Ngay nay, cac em c cai may man hn cha anh la c hap thu mot nen giao duc cua mot nc oc lap", ban ngh the nao? * ap an d kien: Trc ay, khi cach mang cha thanh cong, cha ong b thiet thoi la khong c hoc hanh hoac phai chu mot hoc van no le, phu thuoc vao e quoc. Ngay nay, cac em co may man la c hoc hanh ay u, ai cung c i hoc, c gia nh, xa hoi. Nha nc tao moi ieu kien e hoc tap tot, c hng nen giao duc cua mot nc oc lap, khong b phu thuoc nc ngoai nh trc ay
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

na. Co c nh vay la nh s hi sinh cua rat nhieu ong bao. T hao, vinh d, sung sng khi c hoc tap trong ieu kien nh vay. Mong muon, ra sc hoc tap tot e en ap cong n cua Bac, cua cach mang. Cau 2 : Hay neu nhng tac dung cua viec hoc tap oi vi i song con ngi. Neu khong c (hoac khong chu) hoc se dan en nhng tac hai g oi vi ca nhan xa hoi? * ap an d kien: Hoc tap giup con ngi tiep thu c nhng tri thc can thiet cho cuoc song cua mnh, biet c x ung an vi nhng ngi xung quanh. Nh hoc tap, con ngi mi trng thanh, ln len tr thanh ngi co ch cho gia nh, xa hoi. Co nh vay, sau nay, cac em mi tr thanh nhng k s, bac s, kien truc s, thay giao... e xay dng at nc Viet Nam ngay cang giau ep. Neu khong c (hoac khong chu) hoc tap th lam cho con ngi kem hieu biet, dot nat, tham ch khong biet oc, khong biet viet, con ngi o lam viec g cung kho nen b oi kho, b moi ngi ghet bo. V vay, se tr thanh ke an bam v khong biet lao ong, tr thanh ganh nang cho gia nh, xa hoi. Hanh phuc cua con ngi la c i hoc, v the, can cham ch hoc tap va ren luyen e at ket qua that tot. Cau 3 : Trong th, Bac dan hoc sinh can phai lam nhng g? Bac mong muon hoc sinh nhng ieu g? e lam theo li Bac day, hoc sinh chung ta hoc tap, tu dng va ren luyen nh the nao? * ap an d kien: Bac khuyen hoc sinh co gang, sieng nang hoc tap, ngoan ngoan, nghe thay, yeu ban. e nc Viet Nam tr nen ti ep, co the theo sanh vai vi cac nc khac, hoc sinh phai hoc tap tot. Bac mong hoc sinh luon ghi nh nhng li cua Ngi. e lam c li Bac day, hoc sinh can phai: Co gang, sieng nang, cham ch, trung thc trong hoc tap; Thc hien ay u noi quy cua ngi hoc sinh;
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

Knh trong, vang li, le phep vi thay co giao; oan ket, yeu qu, ton trong, giup ban ... Cau 4 : Trong th a the hien nhng tnh cam cua Bac oi vi thieu nien, nhi ong. Nhng tnh cam nao khien em xuc ong nhat? V sao? e the hien tnh cam knh yeu va vang li Bac day, hoc sinh chung ta can phai lam g? * ap an d kien: Nhng tnh cam cua Bac khien em xuc ong nhat la: Quan tam, cham lo en viec hoc tap, ren luyen cua hoc sinh. Vui mng khi hoc sinh c hng nen giao duc oc lap. Tin tng, e cao viec hoc tap, ren luyen cua hoc sinh trong viec bao ve, xay dng To Quoc. e the hien tnh cam knh yeu va vang li Bac day, hoc sinh can hoc tap tot, tu dng tot, knh thay, yeu ban ... Ban "Li ha danh d" cua lp. Anh chan dung Bac Ho, mot so anh ve Bac. Mot so tiet muc van nghe ( bai hat, bai th... ve Bac). Khan ban, lo hoa. Phan thng cho to va ca nhan. 2. Chuan b ve to chc - Giao vien chu nhiem pho bien th Bac cung cau hoi cho cac to e cac em tm hieu trc; tng to t chuan b phan tra li va c 1-2 ban trnh bay trc lp. - Hng dan mot can bo lp viet " Li ha danh d" cua lp ve thc hien li Bac day. - Phan cong: + Ngi ieu khien tiet sinh hoat; + Ngi oc th Bac; + Ngi ieu khien thao luan; + Ngi oc "Li ha danh d" cua lp. + Nhng ngi chuan b cac tiet muc van nghe.
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

+ Trang tr lp. - D kien thi gian : can d kien thi gian cu the cho tng noi dung chi tiet, nh: hoat ong m au, oc th Bac va thao luan, oc " Li ha danh d" ... II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG

*Hoat ong m au a. Hat tap the mot bai hat ve Bac Ho. b. Tuyen bo l do ( v du li tuyen bo l do sau ay) :
Cach mang thang Tam thanh cong a em lai cho nhan dan ta oc lap, t do, tre em c en trng... Ngay t ngay khai giang au tien, Bac Ho a quan tam, cham lo en viec hoc tap, tu dng cua hoc sinh. Trong buoi sinh hoat tap the hom nay, lp chung ta se cung nhau on lai li day cua Bac. c. Gii thieu chng trnh cua tiet. * Hoat ong 1: Nghe oc th bac va thao luan. - Can bo lp oc th Bac. - ai dien cac to len trnh bay phan tra li theo th t t cau 1 en cau 4; sau moi lan mot ai dien to trnh bay, nhng hoc sinh khac co the bo sung; neu y kien tranh luan. - Can bo lp oc "Li ha danh d", v du: + Knh tha Bac. + Ten chau la ........................., chc vu............... lp........ trng.................... + Chau xin thay mat cho tat ca cac ban hoc sinh cua lp ha vi Bac: Chung chau se........................... (neu li ha cu the). + Chung chau se xin bao cao ket qua hoc tap, tu dng vi Bac vao dp cuoi nam hoc. *Hoat ong 2 : Vui van nghe. *Hoat ong cuoi cung : - Nhan xet s tham gia va s hieu biet cua hoc sinh ve nhng li Bac day trong th; chon to co cau tra li hay nhat. - ong vien hoc sinh lam theo li Bac.

TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

CHU IEM THANG 10

CHAM NGOAN, HOC GIOI


Ngay...............................................

ANG KY THI UA HOC TAP TOT


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong Ban ang ky thi ua cua tng to theo cac ch tieu chnh nh : + Chuan b tot bai hoc, lam bai tap ve nha ay u; + Thc hien tot trat t, k luat trong gi hoc; + Tch cc tham gia thao luan, phat bieu y kien xay dng bai, trung thc trong hoc tap; + at het qua cao trong hoc tap. (Nhng ch tieu tren can c trnh bay ngan gon tren t giay kho rong va the hien bang nhng con so cu the. V du, 100% thanh vien cua to i hoc ung gi, lam bai tap ve nha ay u . . .). - Ban giao c thi ua chung cua lp. - Nhng cau hoi thao luan va ap an d kien : + Ban hieu the nao la mot tiet hoc tot ? * ap an d kien : Mot tiet hoc c coi la tot neu hoc sinh chuan b tot cho tiet hoc, tch cc tham gia thao luan, hang hai phat bieu y kien, hieu bai, van dung tot kien thc cua mnh, gi trat t, k luat theo s ieu khien cua thay, co giao. + Tac dung cua nhng tiet hoc tot la g ? * ap an d kien : No giup cho cac em chu ong trong hoc tap, nam bai sau hn, tao khong kh hoc tap soi noi, nh o, ket qua hoc tap cang c nang cao... + e co nhng tiet hoc tot, hoc sinh phai lam g? * ap an d kien : Hoc sinh can phai on bai, lam bai tap trc khi en lp; cham chu nghe thay co giao giang, giao nhiem vu; tch cc, t giac thc hien nhiem vu cua mnh, t tin trnh bay suy ngh, ket qua bai lam cua mnh... - Mot so tiet muc van nghe, mau chuyen, tam gng ve chu e hoc tap. - Anh Bac, lo hoa, khan trai ban.
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

2. Chuan b ve to chc - Giao vien chu nhiem giao nhiem vu cho can bo lp, oi, to phoi hp vi nhau e xac nh nhng ch tieu thi ua; t o, viet ban ang k thi ua cua to mnh va ban giao c thi ua cua lp. - D kien khach mi (neu can). - Phan cong: + Ngi ieu khien tiet sinh hoat; + Ngi ieu khien thao luan; + Nhng ngi oc ang k cua cac to va giao c thi ua cua lp; + Nhng ngi chuan b cac tiet muc van nghe, ke chuyen; + Trang tr lp. - D kien thi gian : Can d kien thi gian cu the cho tng noi dung chi tiet, nh: hoat ong m au, thao luan, ang k thi ua cua cac to . . . II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG * Hoat ong m au a.Hat tap the mot bai hat. b. Tuyen bo l do (v du nh li tuyen bo l do sau ay) : Tuan trc, lp chung ta a oc th Bac, a ha vi Bac ve hoc tap, ren luyen sao cho xng ang vi li day cua Bac. Trong tiet sinh hoat lp hom nay, lp chung mnh se cung nhau thao luan ve tiet hoc tot, ang k ch tieu cua cac to va giao c thi ua vi nhau. c. Gii thieu khach mi (neu co). d. Gii thieu chng trnh cua tiet. * Hoat ong 1 : Thao luan ve tiet hoc tot Ngi ieu khien hng dan lp thao luan nhng cau hoi nh a chuan b : - The nao la mot tiet hoc tot ? - Tac dung cua tiet hoc tot la g ? - e co nhng tiet hoc tot, hoc sinh can phai lam g ? Sau khi lp thao luan xong, giao vien (tot nhat nen e can bo lp) tong ket ngan gon nhng noi dung chnh ma lp a trao oi. * Hoat ong 2 : ang ky vao giao c thi ua
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- ai dien tng to len oc ang ky thi ua cua to mnh va treo t ang k o len bang (neu c viet len t giay kho to) hay nop cho can bo lp. - Mot can bo lp oc ban giao c thi ua cua lp. * Hoat ong 3 : Vui van nghe * Ket thuc hoat ong - ai dien can bo lp neu nhan xet ve s chuan b cua nhng ca nhan co trach nhiem, ve y thc tham gia thao luan cua cac ban trong gi sinh hoat lp. - Giao vien phat bieu : + Ghi nhan ang k thi ua cua cac to, giao c thi ua cua lp; + ong vien cac em thc hien tot ke hoach cua mnh; + Gi y cac em ve nhng bien phap theo doi, kiem tra, anh gia, on oc viec thc hien ban ang k cua cac to.

TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

CHU IEM THANG 10

CHAM NGOAN, HOC GIOI


Ngay...............................................

TM HIEU CAC TAM GNG HOC TAP TOT


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong

CHU IEM THANG 10

CHAM NGOAN, HOC GIOI


Ngay...............................................

SINH HOAT VAN NGHE THEO CHU E T CHON


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong - Trang phuc (neu can). - Nhac cu (neu co). - Phan thng (neu co). - Khan trai ban, lo hoa . . . - Mot so cau hoi thi hat, oc th theo chu e (v du : Hay hat mot bai trong o co t "i hoc" . . .) va ap an. 2. Chuan b ve to chc - Giao cho moi to t chuan b 3 tiet muc van nghe (oc th, ke chuyen, hat, hoat canh . . . - tuy kha nang cua tng to) vi noi dung ve hoc tap, nha trng. - Thanh lap ban to chc vi nhiem vu on oc, kiem tra viec thuc hien nhan ang ky tiet muc cua cac to, to chc cuoc thi, anh gia, rut kinh nghiem, thanh phan co the gom can bo lp phu trach van nghe, cac to trng, chi oi trng. - D kien khach mi (giao vien nhac). - D kien ban giam khao. - Phan cong cu the :
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

+ Ngi ieu khien tiet sinh hoat; + Trang tr lp. - D kien thi gian : Can d kien thi gian cu the cho tng noi dung chi tiet, nh: hoat ong m au, phan d thi cua cac to, trao phan thng, ket thuc hoat ong II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG * Hoat ong m au a.Hat tap the mot bai hat. b. Tuyen bo l do (v du nh li tuyen bo l do sau ay) : Hoc tap la nhiem vu quan trong nhat cua ngi hoc sinh, moi ngi can phai hoc tap sao cho at c ket qua tot nhat. nhng tiet sinh hoat lp trc, chung ta a ha vi Bac ve hoc tap tot, a giao c vi nhau to chc hoi vui hoc tap. Trong tiet sinh hoat hom nay, lp ta se to chc cuoc thi van nghe vi nhng bai hat, bai th, cau chuyen ... ve hoc tap. Hi vong, qua cuoc thi nay, phong trao hoc tap cua lp ta cang phat trien, ket qua hoc tap cua cac ban cang c nang cao. c. Gii thieu khach mi. d. Gii thieu chng trnh cua tiet. e. Gii thieu ban giam khao. * Hoat ong 1 : Thi van nghe cua cac to - Ban giam khao neu the le cuoc thi : trnh t cac to trnh bay tiet muc cua mnh, tieu chuan anh gia ve noi dung, phong cach, tac phong, s hap dan ... - Cac to lan lt thc hien tiet muc cua mnh; ban giam khao cham iem sau moi tiet muc. * Hoat ong 2 : Thi hat, oc th ... theo yeu cau cua cau hoi. - Ngi dan chng trnh neu the le cuoc thi : sau khi cau hoi c oc len, ai gi tay trc th gianh c quyen tra li; ban giam khao anh gia sau moi cau tra li va se co phan thng cho nhng ngi trnh bay tot. - Cuoc thi c tien hanh theo d kien. * Ket thuc hoat ong - Ban to chc nhan xet chung ve ket qua cuoc thi, ve s chuan b, tham gia cua cac to, ca nhan.
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- Ban giam khao cong bo ket qua cuoc thi va trao phan thng. - Ban can s lp cam n s giup , tham gia cua cac thay co giao.

TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

CHU IEM THANG 11

TON S TRONG AO
Ngay...............................................

NGHE GII THIEU VE OI NGU THAY CO GIAO TRONG TRNG


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong

CHU IEM THANG 11

TON S TRONG AO
Ngay...............................................

LE ANG KY THI UA "HOA IEM TOT DANG THAY CO"


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong - Cau hoi va ap an cho phan thi tm hieu ve cong lao cua thay co giao, nh : Cau 1: Ban co biet, thay co giao lam viec vat va nh the nao trong viec giang day, giao duc hoc sinh ? * ap an d kien : Hang ngay, e giang day hoc sinh, thay co giao phai danh rat nhieu thi gian cho viec su tam tai lieu, oc sach nghien cu, chuan b o dung day hoc, soan bai, cham bai, co khi phai lam viec ti tan khuya. Thay co luon tm toi, sang tao e co c bai len lp hay nhat, e hoc sinh co the hoc tap tot nhat. Sau moi gi day, thay co lai rut kinh nghiem e gi sau hoc sinh hoc tap tot hn na. Ben canh o, thay co giao con quan tam en tng hoc sinh e cac em luon biet gi gn trat t, cham ch hoc tap, oan ket vi ban . . . Cau 2 : Thay co giao hi vong, mong i g hoc sinh chung ta ? * ap an d kien : Co the noi, moi co gang cua thay co
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

giao eu nham lam cho cac em luon c tien bo, tr thanh nhng ngi hoc sinh gioi ve hoc tap, cham ch hoc tap, biet vang li cha me, thay co, oan ket vi ban . . . Thay co giao luon hi vongva mong i cac em tr thanh ngi cong tot, co ch cho gia nh, xa hoi, tr thanh nhng k s, bac s, nha kinh te trong tng lai e xay dng nc nha . . . Cau 3: Ban co the lam c nhng viec g e giup thay co giao day tot ? * ap an d kien : Hoc sinh co the va can lam nhng viec nh : cham chu nghe thay co giao giang bai, co gang, no lc thc hien ay u yeu cau, bai tap thay co neu ra, le phep, knh trong thay co giao, gi trat t, k luat trong gi hoc ... Cau 4 : e en ap cong n day do cua thay co giao, moi mot ngi hoc sinh can thc hien nhng ieu g ? * ap an d kien : Hoc sinh can thc hien tot moi noi qui cua nha trng, cham ch hoc tap, thc hien nhng yeu cau cua thay co, lam bai tap ve nha ay u, vang li thay co giao, luon nh en cong n cua thay co . . . Cau 5 : oi vi nhng hoc sinh pham loi, thay co giao khong vui long, co khi x phat. Ban co ong tnh vi viec phat cua thay co giao khong ? V sao ? * ap an d kien : Co. V viec day do cua thay co giao la giup cho hoc sinh luon c tien bo e sau nay tr thanh nhng con ngi co ch. Nhng hoc sinh pham loi a khong ap lai nhng mong moi cua thay co giao danh cho mnh. Viec phat cua thay co giao ch nham muc ch e hoc sinh nhan ra c loi cua mnh, sa cha loi lam va nh o ma tien bo hn. - Ban ang k thi ua tuan hoc tot cua cac to "Hai hoa iem tot dang thay co giao", trong o neu ro : + Thc hien k luat trong gi hoc; + So iem tot cua to at c. - Anh Bac, lo hoa, khan trai ban. - Phan thng cho nhng cau tra li xuat sac. - Mot vai tiet muc van nghe. 2. Chuan b ve to chc - Giao vien chu nhiem tap hp can bo lp, to e giao nhiem vu cho tng to hop lai, viet ban ang k thi ua.
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- Thanh lap ban thi ua gom can bo lp, cac to trng, chi oi trng, co nhiem vu xac nh tieu chuan anh gia thi ua gia cac to, v du : + Moi iem 9, 10 c tnh la 2 bong hoa; + Moi iem 7, 8 c tnh la 1 bong hoa; + iem 5, 6 khong c tnh; + Moi iem di trung bnh khong c tnh; + Ban nao b thay co giao nhac nh, phat, ghi ten vao so au bai th to b tr 1 iem; + Ket thuc tuan thi ua, lp can c vao tong so bong hoa moi to at c e xep hang; + Nhng to dan au se c nhan phan thng. - Giao cho can bo lp chuan b cau hoi thi tm hieu cong lao cua thay co giao cung ap an. - Phan cong cu the : + Ngi ieu khien tiet sinh hoat; + Nhng ngi chuan b van nghe; + Trang tr lp. - Mi thay co giao bo mon en d. - D kien thi gian : can d kien thi gian cu the cho tng noi dung chi tiet, nh : hoat ong m au, phan tm hieu cong lao cua thay co giao, ang k thi ua cua cac to, van nghe, ket thuc hoat ong. II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG * Hoat ong m au a.Hat tap the mot bai hat. b. Tuyen bo l do (v du nh li tuyen bo l do sau ay) : Thay co giao la nhng ngi ngay em cham lo viec hoc tap, ren luyen, tu dng cua moi hoc sinh chung ta. V vay, bon phan cua ngi hoc sinh la hoc tap that tot, thc hien ay u noi qui cua lp, cua trng. M au chu iem 20-11 nam nay, e to long biet n cua mnh oi vi thay co giao, hom nay, lp ta se to chc le ang k thi ua "Hoa iem tot dang thay co giao". c. Gii thieu khach mi. d. Gii thieu chng trnh cua tiet. * Hoat ong 1 : Tm hieu cong n cua thay co giao
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- Ngi ieu khien lan lt neu cac cau hoi nh a chuan b e cac ban tra li. - Sau moi lan ban tra li, tao ieu kien cho nhng ban khac bo sung hay neu y kien tranh luan. - Ngi ieu khien bo sung, tong ket theo tng cau hoi. - Trao phan thng cho nhng cau tra li hay nhat. * Hoat ong 2 : Van nghe - Mot so tiet muc van nghe gop vui. * Hoat ong 3 : ang k thi ua tuan hoc tot - Can bo lp neu muc ch, y ngha va tieu chuan anh gia thi ua cua tuan "Hoa iem tot dang thay co giao", lan lt mi ai dien cac to ang k thi ua cua to mnh. - ai dien cac to oc ang k thi ua. * Ket thuc hoat ong - Ban to chc nhan xet chung ve ket qua tm hieu cong n thay co giao, ve s chuan b, tham gia cua cac to trong viec ang k thi ua . . . - Chuc cac to thc hien tot nhng noi dung a ang k. - Ban can s lp cam n s giup , tham gia cua cac thay co giao.

CHU IEM THANG 11

TON S TRONG AO
Ngay...............................................

CHUC MNG CAC THAY GIAO CO GIAO


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong - Cac tiet muc van nghe cua cac to (hat, mua, oc th, ke chuyen, hoat canh, bieu dien nhac cu . . .) vi noi dung ve thay co giao, nha trng. - Trang phuc, nhac cu, o dung hoa trang. - Chuan b san khau (neu can). - Phan thng (neu co). 2. Chuan b ve to chc - Giao vien chu nhiem hp vi can bo lp, to, oi thieu
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

nien e thong nhat giao nhiem vu cho tng to chuan b cac tiet muc van nghe cua mnh. - Thanh lap ban to chc (co the gom can bo lp, cac to trng, can bo oi). - Mi giao vien am nhac lam co van. - Phan cong cu the : + Ngi ieu khien tiet sinh hoat; + Trang tr lp. - D kien thi gian : can d kien thi gian cu the cho tng noi dung chi tiet, nh : hoat ong m au, bieu dien van nghe cua cac to, ket thuc hoat ong. II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG * Hoat ong m au a.Hat tap the mot bai hat ve thay co giao. b. Tuyen bo l do (v du nh li tuyen bo l do sau ay) : Co bai hat a v thay co giao nh la nhng ngi me cua chung ta trng va ngay em cham lo cho viec hoc tap, ren luyen, tu dng cua moi hoc sinh. V vay, moi hoc sinh khong ch can hoc tap tot, tu dng tot ma con luon tran trong, ghi nh cong n, tnh cam ma thay co giao danh cho mnh. Hom nay, lp ta se to chc buoi lien hoan van nghe e cat cao tieng hat, oc nhng bai th, ke nhng cau chuyen ve thay co giao, ve tinh cam ma thay co danh cho mnh, ve mai trng than yeu cua chung ta . . . c. Gii thieu khach mi. d. Gii thieu chng trnh cua tiet. * Hoat ong : Vui van nghe - Ngi ieu khien lan lt mi cac to trnh bay cac tiet muc cua mnh. - Cac to bieu dien theo s ieu khien cua ban to chc. * Ket thuc hoat ong - Ban to chc nhan xet chung ve ket qua buoi lien hoan van nghe ca ngi cong n thay co giao, ve mai trng than yeu, ve s chuan b, tham gia cua cac to... - Ban to chc trao phan thng (neu co) cho nhng tiet muc xuat sac. - Ban can s lp cam n s giup , tham gia cua cac thay
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

co giao.

CHU IEM THANG 11

TON S TRONG AO
Ngay...............................................

TRAO OI TAM TNH VA CA HAT MNG NGAY 20/11


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong - Li chuc mng cac thay co giao, co the theo dan y nh sau : + Knh tha cac thay co giao, + T gii thieu : Ten em la ..., em xin thay mat cho cac ban hoc sinh cua lp... noi li chuc mng ti cac thay co giao nhan ngay nha giao Viet Nam. + Vai li ca ngi v tr ngi giao vien - k s tam hon trong xa hoi, cong n, tnh cam cua thay co giao danh cho hoc sinh. + Li chuc tot ep nhat danh cho thay co giao: ve sc khoe, hanh phuc, thanh cong trong s nghiep "trong ngi". + Li ha cua lp ve hoc tap, ren luyen, tu dng e en ap cong n, tnh cam cua thay co giao. - Hoa tang thay co giao. - Cac tiet muc van nghe (hat, mua, ke chuyen, oc th . . .) ve cong n, tnh cam thay tro. - Trang tr lp. - Lo hoa, khan trai ban. 2. Chuan b ve to chc - Giao vien chu nhiem phoi hp vi ban phu huynh, can bo lp ban ve chng trnh buoi le. - Thanh lap ban to chc (co the gom ai dien ban phu huynh, can bo lp, oi ..). - Mi ai dien ban phu huynh phat bieu theo chng trnh. - Mi mot so thay co giao phat bieu theo chng trnh. - Phan cong cu the : + Ngi ieu khien tiet sinh hoat;
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

+ Nhng ngi chuan b van nghe; + Trang tr lp. - Mi thay co giao bo mon en d. - D kien thi gian : can d kien thi gian cu the cho tng noi dung chi tiet, nh : hoat ong m au, phan hoc sinh, ai dien ban phu huynh chuc mng thay co giao, phan van nghe, phan giao vien phat bieu, ket thuc hoat ong. II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG * Hoat ong m au a.Hat tap the mot bai hat ve thay co giao. b. Tuyen bo l do (v du nh li tuyen bo l do sau ay) : Hang nam, c en ngay 20-11, toan xa hoi lai co dp nhan lai, ghi nhan vai tro, cong lao to ln cua cac thay co giao trong s nghiep giao duc va ao tao, nhng ngi ngay em cham lo cho viec hoc tap, ren luyen, tu dng cua moi hoc sinh. trng ta, toan the hoc sinh ang tch cc hoc tap, ren luyen, tu dng e xng ang vi s tin cay, mong muon cua thay co giao. nhng tiet sinh hoat lp trc, lp ta a co nhieu hoat ong the hien ton s trong ao theo tuyen thong tot ep cua dan toc. Hom nay, lp ta phoi hp vi cac bac, cac co, cac chu trong ban phu huynh cung to chc le k niem ngay nha giao Viet Nam 20-11 e bay to tnh cam knh trong, biet n oi vi cac thay co giao cua mnh. c. Gii thieu khach mi. d. Gii thieu chng trnh cua tiet. * Hoat ong 1 : Chuc mng thay co giao - ai dien hoc sinh oc li chuc mng cac thay co giao. - ai dien cac to hoc sinh tang hoa cho cac thay co giao. - ai dien ban phu huynh phat bieu chuc mng cac thay co giao. - Cac thay co giao phat bieu ve tam t, tnh cam cua mnh oi vi nghe nha giao, oi vi hoc sinh. * Hoat ong 2 : Van nghe chao mng 20-11 - Hoc sinh bieu dien cac tiet muc van nghe nh a chuan b. - ai dien ban phu huynh, thay co giao co the gop vui van
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

nghe cung hoc sinh. * Ket thuc hoat ong - Ban to chc cam n s hien dien cua cac thay co giao, cua ai dien ban phu huynh trong buoi le. - Lan na chuc sc khoe cua cac thay co giao va cac v ai dien.

CHU IEM THANG 12

UONG NC NH NGUON
Ngay...............................................

TM HIEU TRUYEN THONG CACH MANG QUE HNG


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong - Nhng bai hat, bai th, cau chuyen ca ngi que hng, at nc, quan oi ta, ve cac anh hung, liet s, thng binh . . . - Nhac cu (neu co). - Trang phuc hoa trang (neu can). - Phan thng (neu co). 2. Chuan b ve to chc - Giao vien chu nhiem hop can bo lp, oi thong nhat chng trnh hoat ong va giao nhiem vu cho tng to. - Tng to phan cong chuan b va tap cac tiet muc chung cua to mnh. - Tng hoc sinh chuan b tiet muc ca nhan cua mnh. - Thanh lap ban giam khao. - Phan cong cu the : + Ngi ieu khien tiet sinh hoat; + Trang tr lp. - Mi thay co giao bo mon en d. - D kien thi gian : Can d kien thi gian cu the cho tng noi dung chi tiet nh: hoat ong m au, phan thi van nghe cua to, cua ca nhan, ket thuc hoat ong. II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

* Hoat ong m au a. Hat tap the mot bai hat. b. Tuyen bo l do (v du nh li tuyen bo l do sau ay) : Nhng chien cong tham lang, nhng hi sinh cao ca cua cac anh hung liet s, nhng ong gop to ln cua cac Ba me Viet Nam anh hung, thng binh . . . e at nc ta c hoa bnh, oc lap nh ngay hom nay that la v ai. a co rat nhieu bai hat, bai th, truyen ke . . . c viet ra e ca ngi, to long biet n, ngng mo nhng con ngi o. Trong tiet sinh hoat lp cua chung ta hom nay, cac to co dp hat, oc th, ke chuyen t trai tim mnh e the hien tnh cam "an qua nh ngi trong cay", "uong nc nh nguon" cua mnh oi vi cac anh hung, liet s Ba me Viet Nam anh hung, que hng, at nc . . . c. Gii thieu khach mi. d. Gii thieu chng trnh cua tiet. e. Gii thieu ban giam khao. * Hoat ong 1 : Thi van nghe cua cac to - ai dien ban giam khao neu the le cuoc thi, tieu chuan anh gia cac tiet muc d thi (ve noi dung, chat lng thc hien, phong cach the hien, trang phuc . . .). - Cac to lan lt thc hien tiet muc cua mnh; ban giam khao nhan xet, cho iem cong khai. * Hoat ong 2 : Thi van nghe cua cac ca nhan - ai dien ban giam khao nen the le cuoc thi (trc het, mi mot ban xung phong; sau o hoc sinh o c quyen mi ch nh mot ban khac bat k bieu dien tiep), nhng tieu chuan anh gia cac tiet muc d thi (ve noi dung, chat lng thc hien, tnh sang tao, phong cach the hien, trang phuc . . .). - Hoc sinh bieu dien van nghe theo d kien. - Lp bnh chon nhng tiet muc hay nhat (bang bieu quyet hoac bo phieu). * Ket thuc hoat ong - Ban to chc nhan xet chung ve ket qua thi van nghe theo to, ca nhan, ve s chuan b, tham gia cua cac to. - Ban giam khao cong bo ket qua va trao phan thng (neu co).
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- Ban can s lp cam n s giup , tham gia cua cac thay co giao.

CHU IEM THANG 12

UONG NC NH NGUON
Ngay...............................................

THI KE CHUYEN LCH S


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong - Cac cau chuyen ve cac anh hung dan toc, nhng cuoc khi ngha, khang chien chong giac ngoai xam cua dan toc, ve s phat trien kinh te, chnh tr, van hoa, xa hoi cua nc ta t thi Ngo - nh - Tien Le (the k X) en thi Le s (au the k XVI) nh : + Ngo Quyen va chien thang Bach ang. + Loan 12 s quan; inh Bo Lnh thong nhat at nc. + Le Hoan lanh ao cuoc khang chien chong Tong. + Nha L nh o Thang Long. + L Thng Kiet va cuoc khang chien chong Tong. +... - Nhng t lieu tham khao giup hoc sinh oc, tm hieu e tham gia cuoc thi. - Ban o, bieu o, s o, tranh anh minh hoa cho noi dung trnh bay. - ap an va thang iem. - Phan thng (neu co). - O ch o vui va ap an. - Mot so tiet muc van nghe gop vui. 2. Chuan b ve to chc - Giao vien chu nhiem hop can bo lp, oi thong nhat chng trnh hoat ong va giao nhiem vu cho tng to - moi to chuan b ba cau chuyen d thi, ang k trc vi ban to chc; pho bien, gi y t lieu tham khao cho cac to (neu co the).
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- Tng to phan cong cho cac thanh vien tm t lieu tham khao, la chon noi dung, ang k trc vi lp (e tranh trung lap noi dung gia cac to) . . . - D kien ban giam khao. - Phan cong cu the : + Ngi ieu khien tiet sinh hoat; + Nhng ngi chuan b van nghe. + Trang tr lp. - Mi thay co giao day lch s lam co van va tham gia ban giam khao. - D kien thi gian : Can d kien thi gian cu the cho tng noi dung chi tiet nh: hoat ong m au, phan thi ke chuyen, o ch o vui, van nghe, ket thuc hoat ong. II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG * Hoat ong m au a. Hat tap the mot bai hat. b. Tuyen bo l do (v du nh li tuyen bo l do sau ay) : Dan toc ta co truyen thong chong giac ngoai xam that bat khuat va oanh liet, at nc ta co mot nen van hoa mang am ban sac Viet Nam. Truyen thong o, nen van hoa o c xay dng nen t thi cac vua Hung, trai qua nhieu trieu ai phong kien va en ngay hom nay. Ngi Viet Nam phai biet s Viet Nam, hoc sinh chung ta phai thong hieu lch s nc nha. Trong buoi sinh hoat lp hom nay, chung ta se to chc cuoc thi ke chuyen lch s ve nhng anh hung dan toc, nhng cuoc khang chien, s phat trien at nc ng vi giai oan t khoang the k X en khoang au the k XVI theo chng trnh mon Lch s lp 7. c. Gii thieu khach mi. d. Gii thieu chng trnh cua tiet. e. Gii thieu ban giam khao. * Hoat ong 1 : Thi ke chuyen lch s ai dien ban giam khao neu the le cuoc thi. + Lan lt cac to len ke chuyen theo hng dan cua ban giam khao; + Tieu chuan anh gia : noi dung phu hp vi giai oan lch
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

s a ang k, thong tin, t lieu phai chnh xac, li ke phai dien cam, khuyen khch s dung tranh anh, s o, ban o minh hoa. . . + Sau khi mot hoc sinh ke xong, ban giam khao va nhng ban khac trong lp co the neu cau hoi e lam ro noi dung neu can thiet; + iem cua to se c tnh bang tong so iem cua cac ban a tham gia ke chuyen. - Cac to lan lt ke chuyen theo d kien. * Hoat ong 2 : Van nghe gop vui * Hoat ong 3 : Tro chi danh cho ca lp - Ngi ieu khien gii thieu tro chi, cach chi. - Hoc sinh xung phong tra li. - Ngi ieu khien lan lt mi cac ban tra li. * Ket thuc hoat ong - Ban to chc nhan xet chung ve ket qua thi ke chuyen, ve s chuan b, tham gia cua cac to. - Ban giam khao cong bo ket qua cuoc thi va trao phan thng (neu co). - Ban can s lp cam n s giup , tham gia cua cac thay co giao. CHU E HOAT ONG TUAN 4 Ngay...............................................

HOI VUI HOC TAP


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong - Nhng cau hoi, cau o, bai tap . . . Can s bo mon gap cac thay co giao e nh giup cau hoi kem ap an (hoac can s t chuan b ap an roi sau o gap lai cac thay co giao xin gop y). Nhng cau hoi nay nen : + Cang bao quat nhieu mon hoc th cang tot; + Co nhng loai cau nh van dung tr thc e giai thch cac hien tng t nhien, xa hoi va con ngi, on tap kien thc
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

mot so phan, nhng kien thc lien mon, oan nhanh ket qua . . .; + Khuyen khch nhng cau hoi mang tnh chat lien mon ma hoc sinh phai van dung kien thc mot so mon mi tra li c; + Co the co nhng cau cho biet trc e tao hng thu, t tin (neu can, danh cho noi dung thi a c chuan b trc chang han); co nhng cau khong cho biet trc e kch thch s sang tao, tr thong minh cua cac em (co the danh cho noi dung thi cha c chuan b trc); + Phu hp vi kha nang cua hoc sinh - tc la chung khong qua de hay qua kho, oi hoi qua nhieu thi gian chuan b, ieu o co the lam mat hng thu cua cac em; + So lng cau hoi va phai, can oi gia cac mon. - Nhng tai lieu tham khao can thiet (e gii thieu cho hoc sinh). - ap an cho nhng cau hoi, cau o, bai tap. - Phng tien e gii thieu noi dung cau hoi, cau o, bai tap - may chieu qua au, cay co gan hoa vi noi dung hoi o, hop ng phieu ghi noi dung hoi o . . . (tuy ieu kien cu the cua lp). - Phng tien lam tn hieu xin tra li (c, chuong . . .). - Mot so tiet muc van nghe gop vui. - Phan thng (neu co). 2. Chuan b ve to chc - Giao vien chu nhiem hop cac can bo lp, oi e neu chu e hoat ong hng dan hoc sinh chuan b. - Moi to co ba hoc sinh d thi - co the do to c hoac do ban giam khao ch nh ngau nhien cung co the lay ba em au tien moi to co ten mang ch cai au theo th t A, B, C . . . - D kien ban giam khao va th k (nhng can s mon hoc, chang han). - Phan cong cu the : + Ngi ieu khien tiet sinh hoat; + Nhng ngi chuan b cac loai phng tien a xac nh; + Nhng ngi chuan b van nghe;
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

+ Trang tr lp. - Mi thay co giao day bo mon giup soan cau hoi, lam co van, en d. - D kien thi gian : Can d kien thi gian cu the cho tng noi dung chi tiet nh: hoat ong m au, phan thi cua cac to, van nghe, ket thuc hoat ong. II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG * Hoat ong m au a. Hat tap the mot bai hat. b. Tuyen bo l do (v du nh li tuyen bo l do sau ay) : Hoc k I cua nam hoc mi sap ket thuc, cac ban trong lp a rat co gang hoc tap, nhieu ban hoc tap tot lam gng cho cac ban khac noi theo, nhieu ban co nhng tien bo ang ke, nhieu to a giup nhau hoc tap co hieu qua. Trong hoc tap, co nhieu noi dung va kho nhng lai va thu v oi hoi hoc sinh phai nhanh tr, phoi hp vi nhau th mi co the giai c vi ket qua tot nhat. Hom nay, lp ta se to chc mot cuoc thi e tao ieu kien cho cac ban oan ket vi nhau ve tr tue va tinh than nham mang lai chien thang ve cho to mnh. c. Gii thieu khach mi. d. Gii thieu chng trnh cua tiet. e. Gii thieu ban giam khao, th k, cac co van chuyen mon. * Hoat ong 1 : Cuoc thi tai tr gia cac to - ai dien ban giam khao neu the le cuoc thi : + Moi to co 3 ngi d thi; + Cac to lan lt chon lnh vc hay mon hoc mnh muon tra li, sau o c phep thao luan vi nhau trong khoang thi gian cho phep (qui nh ro); + Neu khong tra li c th to khac tra li; neu khong co to nao tra li c th danh cho "khan gia"; + Qui nh danh cho cau tra li ung; + oi nao co tong so iem cao hn th coi la thang cuoc. - Chon nhng hoc sinh cua moi to d thi (theo cach a d kien). - Cac oi thi vi nhau; ban giam khao cho iem cong khai. - Ban giam khao cong bo iem thi cua moi oi, nhng oi
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

thang cuoc; trao phan thng. * Hoat ong 2 : Van nghe * Ket thuc hoat ong - Ban to chc nhan xet chung ve chat lng cuoc thi, ve s chuan b, tham gia cua cac to. - Chuc cac ban hoc tap tot, thi hoc k at ket qua cao. - Ban can s lp cam n s giup , tham gia cua cac thay co giao.

CHU IEM THANG 1, 2

MNG ANG MNG XUAN


Ngay...............................................

MUA XUAN VA TRUYEN THONG VAN HOA QUE HNG, AT NC


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong. a. Giao vien chu nhiem hng dan hoc sinh su tam, tm hieu cac t lieu, tranh anh ve mua xuan va truyen thong van hoa que hng, at nc. V du : - Cac phong tuc ngay tet Nguyen an que hng em nh goi banh chng, don dep nha ca, trong cay neu, cung giao tha, chuc tet, mng tuoi . . . Em hay tm hieu y ngha cua cac phong tuc o. - Cac phong tuc on tet cua cac dan toc khac cua at nc ta ma em biet qua bao sach, truyen ke, qua cac phng tien truyen thong khac . . . - Cac tranh anh ep ve mua xuan, ngay tet . . . cua cac dan toc Viet Nam, cua que em. - Cac mau chuyen vui ve tet cua cac dan toc. - Cac cau ca dao, tc ng, bai th, bai hat ve mua xuan, vui xuan, on tet que hng, at nc. - Cac tro chi dan gian ngay tet ma em biet.
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- Cac cau o tet. b. a ra cac cau hoi gi y va giup hoc sinh co hng su tam, tm hieu, va giup hoc sinh to chc thi tm hieu. V du : - Ban hay ke mot cau chuyen vui ve tet que hng ban hoac mot cau chuyen vui ma ban biet (c nghe, c oc) ? - Tet Nguyen an la g ? - Tet Nguyen an co nhng phong tuc g ? - que ban, ngay tet thng co nhng tro chi nao ? - Ngay tet que ban thng co nhng hoat ong van hoa nao ? - Ban hay ke ve mot le hoi mua xuan que ban. - Ban hieu cau "mong mot tet cha, mong hai tet me, mong ba tet thay" co y ngha g ? - Tuc chuc nhau ngay tet co y ngha g ? - Ban co suy ngh g ve em giao tha ? - Ngay tet ban thng lam g ? - Ban hay hat mot bai hat ca ngi mua xuan. - Ban hay oc mot bai th mng xuan hoac chuc tet. - Ban hay gii thieu mot bc tranh hoac anh ve mua xuan, ve tet. Giao vien co the yeu cau can bo lp bo sung va phat trien them cac cau hoi cho cuoc thi. 2. Chuan b ve to chc - Giao vien chu nhiem to chc cho can bo lp ban bac phan cong cac cong viec cu the cho hoat ong. - Yeu cau cac to trng on oc, nhac nh cac to vien su tam t lieu, co the sang tac th e tham gia hoat ong. Bao cao ket qua su tam cua to cho lp trng. - C ngi ieu khien hoat ong - C ban giam khao - Phan cong trang tr, ke ban ghe. II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG Hoat ong c tien hanh di hnh thc thi theo to. * Hoat ong m au - Ngi ieu khien neu l do, chng trnh hoat ong, yeu cau cua cuoc thi.
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- Gii thieu ban giam khao - Gii thieu cac oi thi (moi to la mot oi thi). * Hoat ong 1 : Cuoc thi - Ngi ieu khien neu cac cau hoi - Cac to bao tn hieu tra li - Giam khao cham iem (thang iem 1 - 10) - Neu oi trc tra li cha ung, hoac cha u, oi sau tiep tuc neu ap an cua mnh hoac bo sung them va cung c ban giam khao cham iem. Ngi ieu khien nen xen ke cac cau hoi van nghe, cau o . . . tao s soi noi va hap dan cho hoat ong. * Hoat ong cuoi cung - Ban giam khao cong bo tong so iem at c cua cac to. Bieu dng nhng ca nhan co cau tra li hay trong phan thi danh cho khan gia. - Ngi ieu khien chot lai mot vai y chnh cua cuoc thi va nhan xet, anh gia chung ket qua tham gia hoat ong cua lp.

CHU IEM THANG 1, 2

MNG ANG MNG XUAN


Ngay...............................................

KE HOACH REN LUYEN, PHAN AU TRONG HOC KY II


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong.

CHU IEM THANG 1, 2

MNG ANG MNG XUAN


Ngay...............................................
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

TRNH BAY KET QUA SU TAM VE CA DAO, TUC NG VA NET EP TRUYEN THONG QUE HNG
I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong.

CHU IEM THANG 3

TIENG BC LEN OAN


Ngay...............................................

TO CHC HOAT ONG KY NIEM NGAY QUOC TE PHU N 8/3


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong.

CHU IEM THANG 3

TIENG BC LEN OAN


Ngay...............................................

CA HAT VE ME, CO GIAO


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong. a.Cac bai hat, bai th ve me va co giao Giao vien yeu cau hoc sinh su tam, tap luyen cac bai hat ve me va co giao, ve ngi phu n Viet Nam . . . e tham gia van nghe mng ngay 8/3 cua lp. Goi y mot so bai hat : - Co giao (o Manh Thng - Nguyen Hu Tng) - Ch ong nau va em be (Tan Huyen) - Ngay au tien i hoc (Nguyen Ngoc Thien - Vien Phng) - Em yeu trng em (Hoang Van) - Li ru cua me (Vu Trong Tng) - Mua xuan cua con (Bui Anh Ton - Le Bnh) - Niem vui cua em (Nguyen Huy Hong) - Me la lan gio (Le Th Bch Diep) - Cho con (Pham Trong Cau - Tuan Dung)
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- Em la bong hong nho (Trnh Cong Sn) - Nhng bong hoa, nhng bai ca (Hoang Long) - i hoc (Bui nh Thao - Minh Chnh) - Con bup be cua em (Lan Cng) - Mai trng ni hoc bao ieu la (Bui Anh Ton) - Nhng em be ngoan (Phan Huynh ieu) - Ch co mot tren i (Trng Quang Luc) - Bong hoa mng co (Tran Th Duyen) b. Xay dng cac cau hoi, cau o, yeu cau s dung cho hoat ong thi van nghe gia cac to. Gi y: - Hay trnh bay bay mot vai tiet muc van nghe "mng me, mng co". - Hay oc mot bai th ve me. - Hay oc mot th ve co giao. - Hay hat mot bai hat co t "me". - Cac oi ra cau o cho nhau: hat mot oan, yeu cau oi ban noi ten bai hat va tac gia; oc tiep bai th; hat tiep bai hat; ... - Hat lien khuc 2.Chuan b ve to chc - Giao cien chu nhiem yeu cau hoc sinh su tam, la chon bai hat, bai th, ieu mua ... e tham gia hoat ong. - Can bo lp, can bo oi va cac to trng hoi y, ban bac phan cong cac cong viec to chc hoat ong: + Thong nhat moi to la mot oi thi, yeu cau cac to trng cho to chuan b va luyen tap. + Xay dng them cac cau hoi, cau o lam cho noi dung thi phong phu a dang. + C ngi dan chng trnh + C ban giam khao + Phan cong trang tr, ke ban ghe + Mi ai bieu: ai dien chi hoi cha me hoc sinh va cac co giao ang day lp mnh, ... II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG: * Hoat ong m au
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- Hoat ong mng me mng co (mua - hat) - Tuyen bo ly do, gii thieu ai bieu. - Gii thieu chng trnh hoat ong. - Gii thieu cac oi thi - Gii thieu Ban Giam Khao * Hoat ong 1 :Cuoc thi - Ngi dan chng trnh lan lt neu cac cau hoi, neu yeu cau hoac cau o . . . oi nao co tn hieu trc se thc hien yeu cau cua ngi dan. - Ban giam khao cham iem cho oi o. - Ngi dan co the yeu cau cac oi at ra yeu cau hoac cau o cho oi ban. - Ngi dan co the yeu cau cac oi hat lien khuc. oi nao en lt ma khong ap ng c coi nh thua, b loai . . . * Hoat ong cuoi cung: Ban Giam Khao cong bo ket qua cuoc thi. Mi ai bieu phat bieu y kien. Nhat xet anh gia ket qua hoat ong.

CHU IEM THANG 3

TIENG BC LEN OAN


Ngay...............................................

GII THIEU VE Y NGHA NGAY THANH LAP OAN 26/3 VA THI VAN NGHE
I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong. a. Cac t lieu ve oan TNCS Ho CH Minh. Hoc sinh su tam, tm hieu cac t lieu ve truyen thong cua oan. Gi y cac t lieu chu yeu : - Y ngha ngay thanh lap oan 26/3/1931. - oan TNCS Ho Ch Minh qua cac ky ai hoi (8 k ai hoi). - Cac phong trao ln cua oan.
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- Mot so gng oan vien tieu bieu. - Nhng bai hat , bai th ve oan. - Tranh, anh. b. Cac cau hoi. cau o s dung cho hoat ong " Thi tm hieu ve oan". Giao vien chu nhiem giup hoc sinh xay dng cac cau hoi, cau o va ap an cho hoat ong. Gi y" oan TNCS Ho Ch Minh c thanh lap ngay, thang, nam nao? Gi y ap an : 26/3/1931. "ay chnh la vien a au tien e chuan b cho to chc thanh nien sau nay". ay chnh la li nhan nh cua ong ch Nguyen Ai Quoc ve s ra i cua to chc? Vao ngay, thang, nam nao? - Gi y ap an : o chnh la to chc Viet Nam thanh nien Cach mang ong ch hoi, do Nguyen Ai Quoc thanh lap thang 6/1925. "Con ng cua thanh nien ch co the la con ng cach mang va khong the la con ng nao khac" . Cau hoi noi tieng o cua ai? - Gi y ap an : Ly T Trong. Trong ngh quyet au tien ve cong tac thanh nien. ang ta a xac nh chc nang cua oan la g? - Gi y ap an : + La o d b cua ang. + La ngi giup sc cho ang. + La to chc hoat ong theo ng loi chu trng cua ang. ai hoi oan toan quoc lan th I c to chc ngay, thang, nam nao va au? - Gi y ap an : T 7-15/2/1950 tai xa Cao Van (ai T Thai Nguyen). Nhng phong trao tieu bieu nao cua oan c phat ong trong ai hoi oan toan quoc lan th I? - Gi y ap an :
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

Co cac phong trao : + Phong trao chien tranh du kch tham gia lc lng vu trang. + Phong trao san xuat cong nghiep va nong nghiep. + Phong trao lap cong trong cac lc lng vu trang va du kch. Ngi oan vien thanh nien la ai? - Gi y ap an : Ly T Trong. Ngi anh hung diet xe tang ng so 6 la ai, trong chien dch nao? - Gi y ap an : Cu Chnh Lan, trong chien dch Hoa Bnh 1951. Hay ke ten cac oan vien tieu bieu hy sinh trong khang chien chong Phap va chong My? - Gi y ap an : Ly T Trong, Phan nh Giot, Be Van an, Vo Th Sau, Nguyen Van Troi, v.v... Anh La Van Cau a chat t canh tay b thng e tiep tuc chien au chien dch nao? - Gi y ap an : chien dch Bien gii. oan thanh nien cu quoc c oi ten thanh oan thanh nien Lao ong Viet Nam vao ngay,thang, nam nao? - Gi y ap an : 19/10/1955 do Ban B Th TW oan quyet nh. Phong trao tieu bieu nhat cua oan nhng nam 80 la phong trao nao? - Gi y ap an : Ba san sang, Nam xung phong. Nhng dong th di ay cua tac gia nao va viet ve ai? "Co nhng phut lam nen lch s Co cai chet hoa thanh bat t Co nhng li hn moi bai ca Co con ngi nh chan ly sinh ra". - Gi y ap an : cua nha th To Hu viet ve anh hung liet s Nguyen Van Troi. oan c mang ten Bac Ho vao thi gian nao, do ai quyet nh? - Gi y ap an : vao 12/1976 o BCHTW ang ra Ngh quyet ( ai hoi an lan IV thang 12/1976). Hoi ngh lan th 23 BCHTW oan khoa III a e ra khau hieu noi tieng cho oan vien, thanh vien. o la khau
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

hieu g? - Gi y ap an :" Song, chien au, lao ong va hoc tap theo gng Bac Ho v ai". ai hoi oan toan quoc lan th VIII c to chc au, vao thi gian nao? - Gi y ap an : Tai Ha Noi t 8/12-11/12/2002. 2. Chuan b ve to chc: Giao vien chu nhiem nh hng noi dung, hng dan hoc sinh su tam, tm hieu cac t lieu lien quan ve oan e tham gia hoat ong. Giao cho can bo lp, can bo chi oi to chc thc hien hoat ong. Can bo lp, can bo chi oi va cac to trng hoi y e phan cong cong viec: - Xay dng, bo sung them cac cau hoi dung cho hoat ong thi tm hieu oan. - Yeu cau moi to c mot oi thu t 3 - 4 hoc sinh. Cac to vien con lai lam co ong vien cho oi nha. -Xay dng chng trnh hoat ong va c mot ngi dan chng trnh. - C Ban giam khao. - Phan cong can s van nghe chuan b mot so tiet muc van nghe xen ke. - Phan cong trang tr, ke ban ghe cho phu hp. - D kien mi ai bieu. II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG: * Hoat ong m au Ngi dan chng trnh: - Tuyen bo ly do, gii thieu ai bieu. - GIi thieu chng trnh hoat ong. - Gii thieu Ban Giam Khao - Mi cac oi thi t gii thieu * Hoat ong 1 :Cuoc thi - Ngi dan chng trnh lan lt neu cac cau hoi, cho thi gian suy ngh 10 giay. oi nao co tn hieu trc se c mi neu ap an. - Neu oi c mi co ap an sai hoac cha u y, ngi
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

dan mi cac co ong vien. - Ngi dan hoi y kien Ban Giam Khao. Ban Giam Khao anh gia va cho iem. - Trong qua trnh hoat ong co the danh mot so cau hoi cho co ong vien ca lp va nen xen ke tiet muc van nghe. * Hoat ong cuoi cung: - Ban Giam Khao cong bo ket qua cuoc thi va trao thng cho cac oi( neu co). - Ngi dan chng trnh nhan xet hoat ong.

CHU IEM THANG 4

HOA BNH VA HU NGH


Ngay...............................................

TNH OAN KET HU NGH


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong. a. Mot so bai hat ca ngi hoa bnh, hu ngh - Tre em hom nay, the gii ngay mai (Le May - Phung Ngoc Hung) - Bai ca sum hop (Phong Nha) - Em nh chim cau trang (Tran Ngoc) - Tieng hat ban be mnh (Le Hoang Minh) - Em i trong ti xanh (Vu Thanh) - Tieng chuong va ngon c (Pham Tuyen) - Thieu nhi the gii lien hoan (Lu Hu Phc) b. Mot so cau ca dao, danh ngon ve tnh oan ket Mot cay lam chang nen non Ba cay chum lai nen hon nui con oan ket, oan ket, ai oan ket Thanh cong, thanh cong, ai thanh cong Ho Ch Minh - Khi giup ngi khac thc ra la chung ta ang giup chnh mnh. R.Emerson
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- Yeu moi ngi, tin vai ngi, ng xuc pham en ai. W.Shakespeare - Hay yeu quy moi ngi trc khi muon moi ngi yeu qu mnh. N.V. Peale c. Gi y cau hoi danh cho hai hoa dan chu Cau 1 : Em hieu the nao la tnh oan ket ? Cau 2 : Hay neu nhng bieu hien cua tnh oan ket Cau 3 : V sao phai co tnh oan ket hu ngh gia cac quoc gia, cac dan toc tren the gii ? Cau 4 : Neu tac dung cua oan ket hu ngh. Cau 5 : Lam the nao e xay dng tnh oan ket hu ngh ? Cau 6 : Hay hat mot bai hat co t "oan ket". Cau 7 : oc mot bai th hoac mot, hai cau ca dao noi ve tnh oan ket hu ngh. Cau 8 : Ke mot cau chuyen ca ngi tnh oan ket hu ngh. Cau 9 : Hay mo ta mot trong so nhng bc tranh ma lp su tam c. Cau 10 : Theo em, hoc sinh chung ta phai lam g e gop phan xay dng tnh oan ket hu ngh gia cac dan toc ? Gi y ap an tra li : Cau 1 : Tnh oan ket la s bao lc, thong cam, chia se va giup nhau bang nhng viec lam cu the e tao nen sc manh hoan thanh tot cong viec cua moi ngi, cua tap the, lam cho moi ngi eu tien bo. Cau 2 : Nhng bieu hien cua tnh oan ket - Biet giup nhau cung tien bo - Biet khiem ton hoc hoi nhau - Biet cam thong, chia se. Cau 3 : Phai co tnh oan ket, hu ngh gia cac quoc gia v : - e am bao cuoc song bnh yen cho moi ngi. - e cac dan toc xch lai gan nhau hn. - e khong co chien tranh, khong co au thng cho con ngi. -........... Cau 4 : Tac dung cua tnh oan ket hu ngh
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

Neu con ngi tren hanh tinh nay xay dng c tnh oan ket hu ngh th se giup cho viec : - Cung co hoa bnh tren the gii. - Cac dan toc hieu nhau hn, giup nhau hn. - am bao quyen con ngi, quyen tre em khong b lam dung. -............ Cau 5 : e xay dng c tnh oan ket hu ngh th can phai : - Tang cng cac c hoi giao lu e hieu nhau hn. - To chc cac hoat ong nhan ao, t thien. - To chc cac cuoc thi tm hieu cac dan toc tren the gii. -.. .. ..... Cau 6 : Chon mot bai hat, v du "Lp chung ta ket oan" (Mong Lan) Cau 7 : Tuy chon bai th hoac t sang tac Cau 8 : Chon mot cau chuyen ngan gon hoac ke lai cau chuyen "Mot buoi lao ong" trong sach Giao duc cong dan 7. Cau 9 : Chon mot trong nhng bc tranh ma lp su tam c e mo ta. Cau 10 : Hoc sinh chung ta can phai : - Tch cc hoc tap, tm hieu e nang cao hieu biet ve cac dan toc tren the gii. - The hien viec ren luyen tnh oan ket hu ngh trong cuoc song hang ngay. 2.Chuan b ve to chc a. Giao vien chu nhiem - ay la mot hoat ong kho ve noi dung. V vay, giao vien chu nhiem nen phoi hp cung vi giao vien bo mon khac nh : Giao duc cong dan, Lch s hoac Ng van e thong nhat cach hieu ve tnh oan ket hu ngh. Tren c s o, xay dng cau hoi va cho hoc sinh hai hoa dan chu nh gi y phan tren. - Phat ong hoc sinh su tam t lieu, tranh anh, bai hat, bai th ca ngi hoa bnh, ca ngi tnh oan ket hu ngh. - Cung vi hoc sinh xay dng chng trnh cho hoat ong nay. b. Hoc sinh
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- Can bo lp phan cong nhiem vu cu the cho tng to. V du : To 1 su tam mot vai cau chuyen, to 2 thu thap cac tranh anh ve hoa bnh, to 3 chon mot so bai hat lien quan en noi dung hoat ong, to 4 tap hp cac cau ca dao hay bai th ca ngi hoa bnh. - C ngi ieu khien chng trnh - C ban giam khao - Chuan b mot so tiet muc van nghe ca ngi hoa bnh, tnh oan ket hu ngh. - Chuan b trang tr lp. II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG: * Hoat ong m au Toan lp hat bai hat co chu e ve hoa bnh va oan ket hu ngh. Ngi ieu khien chng trnh neu ly do hoat ong, gii thieu ai bieu (neu co) va ban giam khao. * Hoat ong 1 : Hai hoa dan chu au tien la xung phong cua hoc sinh trong lp. e ong vien tinh than xung phong, nen co qua tang hoac co iem ac biet. Sau o, mi lan lt ai dien cac to len hai hoa. C sau moi bong hoa c hai, Ban giam khao cong bo iem e to va ca nhan cung biet. Neu co tnh huong nh : khong tra li c cau hoi th ngi ieu khien co the goi to khac len tra li thay. iem so se c cong cho to cua ngi tra li thay. * Hoat ong 2 : Chng trnh van nghe Ngi ieu khien mi lan lt cac tiet muc van nghe a c chuan b len bieu dien. * Hoat ong 3 : Giao vien tong ket hai hoa Giao vien co the neu nhng net chnh xung quanh noi dung cua hoat ong nay nham giup hoc sinh khac sau hn kien thc ve oan ket hu ngh. * Hoat ong cuoi cung: - Nhan xet ket qua hoat ong. - Trao phan thng (neu co).

TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

CHU IEM THANG 5

BAC HO KNH YEU


Ngay...............................................

BAC HO VI THIEU NHI, THIEU NHI VI BAC HO


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong. a. Mot so bai hat ca ngi tnh cam cua Bac Ho vi thieu nhi va thieu nhi vi Bac Ho. - T rng xanh chau ve tham lang Bac (Hoang Long - Hoang Lan) - Tieng chim trong vn Bac (Han Ngoc Bch) - Hoa thm dang Bac (Ha Hai) - Ai yeu Bac Ho Ch Minh hn thieu nien nhi ong (Phong Nha) - Mong Bac Ho vao Nam (Hoang Viet) - Em c nghe chuyen Bac Ho (Thanh Phuc - Ta Hu Yen) b. Gi y mot so cau hoi cho thao luan Cau 1 : Em co the neu v du ve tnh cam cua Bac Ho vi thieu nhi e cac ban cung biet. Cau 2 : Co mot bai th noi len tnh cam cua thieu nhi vi Bac Ho. o em biet o la bai th g ? Hay oc bai th o cho ca lp nghe. Cau 3 : Em co nh trong li di chuc cua Bac Ho, co cau nao ma Bac viet noi len tnh cam, s quan tam ti thieu nhi ? Hay oc cau noi o. Cau 4 : Hay oc 4 cau th Bac gi cho thieu nien nhi ong nhan dp Tet Trung thu 1952. Cau 5 : Em hay oc 5 ieu Bac Ho day thieu nhi. Hay cho biet Bac mong nhng ieu g thieu nhi qua 5 ieu nay. ap ap cho cau hoi Cau 1 : Tuy hoc sinh su tam c bao nhieu th neu v du bay nhieu. Cau 2 : o la bai th :
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

Bac Ho i ! Chau la em thieu sinh quan Theo anh ve quoc xa nha t lau Chau qua song uong, song Cau Phu Thong, eo Khanh, Anh Chau, Lung Vai Qua bao vc tham song dai Giup anh ve quoc anh loai thc dan Chau la em thieu sinh quan Cau 3 : o la cau "Boi dng the he cach mang cho i sau la mot viec rat quan trong va rat can thiet". Cau 4 : Nhan diep Tet Trung thi nam 1952, Bac Ho a gi th cho thieu nhi, trong o co 4 cau th : Tuoi nho lam viec nho Tuy theo sc cua mnh e tham gia san xuat e gi gn hoa bnh Cau 5 : Nam ieu Bac day Yeu To quoc, yeu ong bao Hoc tap tot, lao ong tot oan ket tot, ky luat tot Gi gn ve sinh that tot Khiem ton, that tha, dung cam - Bac mong thieu nhi phai : Co long yeu que hng, at nc Phai hoc tap gioi va oan ket, giup ban Phai ren luyen pham chat ao c tot. 2. Chuan b ve to chc a. Giao vien chu nhiem - D kien noi dung va hnh thc hoat ong sao cho phu hp vi ac iem va ieu kien cua lp, cua trng. Chang han : co the lam theo nh hng dan trong sach HGD NGLL lp 7, hoac thc hien di hnh thc thi viet, ve theo chu e hoat ong . . . - Xay dng mot vai cau hoi cho hoat ong nh gi y phan tren.
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

- Thong bao e hoc sinh chuan b va gi y cho cac em hng chuan b, chang han : ve noi dung can su tam t lieu nao, au; ve hnh thc co the tuy chon . . . b. Hoc sinh - Tng to hop ban chuan b t lieu theo yeu cau cua can bo lp. To co the phan cong vai ban chuan b y kien ai dien to len phat bieu. - Chuan b mot so bai hat, bai th - C ngi ieu khien chng trnh - Chuan b ve trang tr lp. II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG: * Hoat ong m au Ngi ieu khien neu ngan gon ly do cua hoat ong. V du nh : Bac Ho tuy ban tram cong ngan viec, nhng van rat quan tam ti cac chau thieu nhi. Tnh cam cua Bac, s an can cua Bac vi thieu nhi la nguon sc manh cho chung ta co gang vn len. Hom nay, lp ta sinh hoat vi chu e noi len tnh cam cua Bac Ho vi thieu nhi va ti d buoi sinh hoat nay, toi xin tran trong gii thieu . . . Sau o gii thieu chng trnh hoat ong * Hoat ong 1 : Trao oi y kien - Ngi ieu khien neu van e, at ra nhng cau hoi e toan lp cung tham gia trao oi y kien. Co the mi ai dien cua cac to len trnh bay phan chuan b cua mnh. Ngi ieu khien kheo leo gi m va khuyen khch cac ban pha di tham gia phat bieu y kien : co the la bo sung them, co the khong ong tnh vi y kien cua ban, co the phat hien them nhng cho cha ung hoac cha u cua ban e cung nhau hoan thien cau tra li. . . Giao vien co the tham gia y kien cung hoc sinh, giup cac em trao oi, tranh luan tap trung hn, soi noi hn. * Hoat ong 2 : Chng trnh van nghe Co the ay la phan c bo tr nhieu thi gian e hoc sinh vui chi ca hat theo chng trnh a c chuan b san. * Hoat ong cuoi cung: - Giao vien nhac lai mot so y c ban trong phan trao oi
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

cua hoc sinh. - Trao phan thng (neu co) - nh hng cho hoat ong tiep theo : hoc sinh chuan b tap luyen van nghe e co mot chng trnh vui chi bo ch cho ngay cuoi nam hoc.

CHU IEM THANG 5

BAC HO KNH YEU


Ngay...............................................

THAO LUAN VE TRACH NHIEM NGI OI VIEN E THC HIEN NAM IEU BAC HO DAY
I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong.

I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong a. T lieu co lien quan en 5 ieu Bac Ho day thieu nhi TH GI CHO CAC CHAU THIEU NHI Cung cac chau nhi ong va thieu nien yeu quy ! Bac i Phap may thang, nh cac chau luon luon, chac cac chau cung luon luon nh Bac. Khi Bac ve en To quoc, t Hai Phong en Ha Noi, cac chau cung nhau i on Bac, co le hn mi van chau. Tay cam c sao vang ng chat hai ben ng, hai ben b ruong, reo ci ca hat, vui ve nh mot an chim. Bac thay chau nao mat mui cung vui ti, ao quan sach se. Hoi, th chau nao cung biet ch quoc ng. Bac mng lam. Nay Bat viet may ch e cam n cac chau va khuyen cac chau : 1. Phai sieng hoc 2. Phai gi sach se
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

3. Phai gi ky luat 4. Phai lam theo i song mi 5. Phai thng yeu giup cha me, anh em. Than ai Bac Ho (Trch : Ho Ch Minh toan tap, tap 4, NXB Chnh tr Quoc gia, 2000, trang 421) Th gi nhi ong toan quoc nhan dp ky niem Quoc khanh nam 1947 Hi cac chau yeu quy ! Ngay k niem Cach mang thang Tam, cac chau cung phai co phan ch nh. Vay Bac gi cac chau li chao than ai. Trong cuoc Cach mang thang Tam va trong cuoc khang chien bay gi a co nhieu chau tham gia. Bac rat vui long biet rang : nhieu chau a hang hai giup viec cac bo oi va dan quan. Con chau nao cung biet sieng hoc, sieng lam, biet an sach se, biet gi ky luat, le phap, the la tot lam. Bac khuyen cac chau gang sc them. Viec g co ch cho khang chien , co ch cho To quoc th cac chau nen gang sc lam. Lam c bao nhieu tot bay nhieu. Tuoi cac chau th cac chau lam nhng cong viec nho. Nhieu cong viec nho cong lai thanh cong viec to. Bac mong cac chau lam viec va hoc hanh cho xng ang la nhi ong cua nc Viet Nam dan chu cong hoa, thong nhat va oc lap. Bac hon tat ca cac chau Thang 8 nam 1947 Bac Ho - Mot vai thong tin ve Quyen tre em. Tre em co bon nhom quyen nh Cong c ve Quyen tre em a neu, o la : quyen c song con, quyen c phat trien, quyen c bao ve, quyen tham gia. Nam ieu Bac Ho day va the hien noi dung cua Quyen tre em, va neu ro bon phan cua tre nh trong Cong c a neu, o la bon phan cua tre vi ong ba, cha me, ngi ln, em nho, ban be, cham ch hoc tap, ren luyen than the, ton
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

trong phap luat. b. Mot so bai hat - Mang non trng thanh (Hoang Giai) - Chiec khan hong (Le nh Lc) - Khan quang tham mai vai em (Ngo Ngoc Bau) - Em lam ke hoach nho (Lu Bach Thu) - a cm cho me i cay (Han Ngoc Bch) - Tuoi mi lam (Mai Xuan Hoa) - Khi mnh mi lam tuoi (Nguyen Thu Kha) c. Gng sang oi vien thc hien tot 5 ieu Bac Ho Day. Hoc sinh co the tm chon va gii thieu nhng gng sang oi vien ngay trong lp mnh, trng mnh, ni cua mnh. 2. a. Giao vien chu nhiem - Chuan b mot so cau hoi hoac van e can khai thac t 5 ieu Bac Ho day, t nhng t lieu co lien quan e thc hien trong buoi sinh hoat. V du nh : + Em co the neu mot vai suy ngh cua mnh ve y ngha tac dung cua 5 ieu Bac Ho day thieu nhi. + Trong 5 ieu Bac day, theo em, ieu nao la quan trong nhat ? V sao ? + Em co the e xuat mot vai bien phap e thc hien tot 5 ieu Bac Ho day. + Em hieu the nao la "Hoc tap tot, oan ket tot" ? + Ngi hoc sinh can phai ren luyen nh the nao e co c c tnh "Khiem ton, that tha, dung cam" ? - Giao nhiem vu cho oi ngu can bo lp chuan b ve to chc thc hien hoat ong nay. b. Hoc sinh - Can bo lp va can bo chi oi hop ban ke hoach thc hien : phan cong cac to chuan b y kien, cac tiet muc van nghe (t 2-3 tiet muc), xay dng chng trnh hoat ong, c ban giam khao, c ngi ieu khien. - To trng phan cong cho tng nhom hoac ca nhan su tam t lieu, tai lieu co lien quan e chuan b y kien phat bieu. Neu can, to phai c ai dien trnh bay y kien a c
TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

chuan b. - Chuan b trang tr lp (anh Bac, lo hoa . . .) II. HNG DAN TIEN HANH HOAT ONG: * Hoat ong m au - Ngi ieu khien tuyen bo ly do ngan gon, gii thieu ai bieu (neu co). - Gii thieu chng trnh hoat ong. * Hoat ong 1 : Trnh bay y kien cua cac to - Moi to c ai dien len trnh bay suy ngh cua mnh ve 5 ieu Bac Ho day thieu nhi. Chu y, can phai co lien he thc te viec thc hien 5 ieu Bac day, ieu nao thc hien tot, ieu nao cha tot, nguyen nhan, bien phap khac phuc. - Sau phan trnh bay cua tng to, ban giam khao nhan xet va cho iem. Neu cam thay con lung tung, co the hoi y kien giao vien chu nhiem khi nhan xet anh gia. Hoac giao vien chu nhiem theo doi, phat hien giup hoc sinh lam tot khau nay. * Hoat ong 2 : Chng trnh van nghe Cac tiet muc van nghe c trnh bay di s ieu khien cua ngi dan chng trnh van nghe. * Hoat ong cuoi cung: - Nhan xet ket qua hoat ong, trao thng (neu co) - Nhac nh hoc sinh chuan b cho hoat ong tiep theo.

CHU IEM THANG 5

BAC HO KNH YEU


Ngay...............................................

HNG DAN HOAT ONG HE


I. HNG DAN CHUAN B HOAT ONG 1. Chuan b ve phng tien hoat ong.

TRNG THCS PHAN SAO NAM

GIAO AN HOAT ONG NGOAI GI LEN LP

TRNG THCS PHAN SAO NAM