Vous êtes sur la page 1sur 276

*'

a421
55
ij^i .;**';;;>

IROBA
Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/anecdotasacraetpOOtisc
ANECDOTA SACRA PROFANA.
TYPIS EXSCKiI'^KRr:

GIESECKE r-t DEVRIEXT.


ANECDOTA
SACRA PROFANA
EX ORIENTE ET OCCIDENTE ALLATA
SIVE

CODICUM GRAECORUM, ARABICORUM, SYRIACORUM,


COPTICORUM, HEBRAICORUM, AETHIOPICORUM, LATINORUM,
(. UM

EXCEEPTIS MULTIS GRAEriS

ET TRICxINTA QUIxaUE SCIUPTURARUM ANTIQUISSI MAUUM EXEMPLIS.

EDIDIT

AENOTII. FRID. CONST. TISCHENDORF


PHIL. ET THEOL. DR. PALAEOfil!. BIEL. IN ACAD. LIPS. PROK. PUBL. OED. Uf;iil SAXUNIAE COXSILIIS AULICIS OKDIXUM
IMPP. RUSS. S. AKNAE CL. II. CUM CORONA IMP. ET S. STANISI. CL. II. REG. SAXON. ALBERTI IMP. FRANC. LEGIONIS HONOR.
KEG. BORDSS. AQUILAE RUBRAE CL. HI. REG. BAVAR. S. MICHAEL•. CL. I. EQUES REG. GRAEC. SALVATOR. CENTURIO REG.
SUEC. DE STELLA POLAR. REG. SARD. SS. MAUR. ET LAZAR. MAGNIDDC. SAX. AE ALBO FALC. CL. I. DUC. PARM. S. LUDOVICI
EQUES REGIAE SOCIETATIS LITTERARUM LONDINENSIS ET INSTITCTI AEGYPTIACI SOC. HONORAR. REGIAE SOCIETATIS
SCIENTIARUM UPSALIENS. SOC. EXTER. SOCIETATUM IIAGANAE PRO VINDIC. KELiG. CIIRIST. 80C. EPIST. HISTOR. THEOL.
LIPS. ET OnlENT. GERM. SOCIUS ORDIN.

DI 1 R 1 , D , UC . (^'

LIPSIAE.
SUMrriBUS ER1E8.
lS(;i.
PRAEFATIO.

Hic liber postqnam auno 1855. primum editus erat, quiim transisset nuper ad
Hernianmuii Fries, virum liouestissimuiii, peteuti ut iterandae editioni cousulerem non
deerain. Consultiim autem est ita, ut nou modo praefatione iiidice aliisque renovandis

plura scitu digna adderentur variisque emendationibus locus daretur, sed etiam ea libri

pars, in qua de codicibus insignioribus nondum excussis agitur, multis quae iiuperis itine-

ribus conquisivi augeretur.

Quae enim hoc voliiniine coiitiiiciitui\ iii duas partes dividi possunt, quarum prior

in describendis ac passim exscribeiidis versatur libris antiquis mea opera ex orieute in

Eiiropam advectis, altera ex variis EuiOpae et orientis codicibus exccrpta complectitur.

Quos codices piiore parte complexus siim, ii ad duas collectiones pertinent: altera itinere

orientali meo secundo abhiiic aiiuos octo comparata, nomiullis Muiico Britauiiico et biblio-

thecae Bodlcianae paiillo aiite cessis, anno 1857. exeunte ad bibliothecaiii Inip. Petiopoli-

taiiam transiit, cui locupletaudae atque illustrandae liber Baro Mudestiis Korft', vir suniinus,

ex longo iam tempoi^e tanto ciim studiu tautoque successu prospicit ; alteru aniio 18-14. ex

oriente allata posteaque additamciitis aiicta, exceptis (luattuor

bibliothecam universitatis Lipsieusis tiausiit.

triginta, Graccos quattuordecim, Syriacos duo, Arabicos


• lil)ris Dresdam
colkctio cuilicfs coiiipreheudit duo et
iiiissis,

diio, Rabbaiiiticos et Karaiticos,


ad

Hebraeis illos quidein litteris sed plerosque Arabica lingua couscriptos, quattuordecini.

Altcra collectio codices sexaginta i]iiiii(|ue coiMpreheiulit , Graccos tifdcciiii, Sji-iacos (-


que, Copticos trcdocim, Arabicos octo, Georgicos quinqiie, Hebraeonmi Arabicos quiuquc,
uniun SaiTiaritanuni *), papyraceos Copticc Hieroglypbice Graece scriptos sex iiiiu linteis

fragmentis Hieratice scriptis; iteiii Abyssiuicos quinque et Arabicns Drusiaiios tros. Qua-
runi in utraque collcctione codices duodecini suiit paliiiipsfsti, iiovcni piiniuin (iraecc. (luo

priniuin Syriacc scripti ; unus vero ex fragmentis palinipsestis liiigua ot ratioiu• satis iiiter

se diversis compositus est. P'x Graocis tres rescrii)ti siiiit (iiaLHc. uniis Arabicc. luius

*) Is nuporrime accossit Vide Cod. Tiseh. iii iii<lice


Slavonice, quattunr Georgice. Iteiii Syriacus utcrque Georgicc rosciiiitus est. Ceteniiii lii

codices, iutcr (luos emineut Graeci antiquissimo littcraruni luicialium geiiciL' a quarto aJ

uouum saeculuiii scrii>ti duodeviginti, paiicis levioribus excoptis, ante me litteratoruiii

homiiuim nemini iuuotuerant. Atiiue illiul quidem singulari providentiae diviuae beneficio

contigisse arbitror, qiiod, ut hos iiipriiiiis praedicem, tot sacri codices annorum millc ac

plus mille a coiiiiuuui pluriuiorum similiuni suinmae autiquitatis Cliristiauae

rum interitu salvi ad nostra usque perveiierunt tempora atqiie • mouumento-


indignis tenebris in

lucem prodeunt.
In excerpuiidis codicibiis prioris collectioiiis paullo parcior eiuiii quam iii alteia

coUectione : illos euiiii uon tam iii litteranim iisum converteiuli coiisiliuui erat, quain qua

esseut dignitatc et quem litteranim fructum piOiiiitterent signiiicandi ;


prauteieaque mnlti

eiusmodi siint quos totos edere vel ceite siiigulaii libello tractare couseiitaneuin sit: id

quod in uouiuillis luiper iaiii factuiu est. Item in dcscribeiida altera tOllectioue, cuiiis coili-

ces diios dudum publici iuns factos iii nota taiitum respexinius, iuprimis lioc spectatum est,

ut accuratam singulorum notitiam praebeutes ad accuratiora studia viros doctos invitare-

mus. Qua in re multo uberius de Graecis explicatum est quam de reliqiiis, quippe in qui-

biis descriptio nostra non tam a nobis quam ali iis peiuleret qui linguas onentales iirofi-

teutur. Ad orieutales enim codices nostros hi potissiiiiuin viri clarissimi studiuni contuli'-

runt : ad Arabicos H. L. Fleischer et J. Gildemeister, ad Syriacos Frid. Tacli et J. Gilde-

meister, ad Coi)ticos G. Seyftarth, ad Georgicos H. Petermami, ad Al)yssiiiicos Fiid. Tiicb,

ad Aral)icns Drusiauos H. L. Fleischer, ad Hebraicos et Hcbraeunini Arabicos Atl. Jcllinek,

J. Fiirst, (M. Steinschneider).

rierique alterius collectionis codices, iit iii ipso libio notatiiin cst. iiilo insigniti

siuit uomiiie. QikkI aiiiio IIDCCCXLV, quo tota collccfio ad bibliotbecaiii luiiversitatis

Lipsieusis ti'ausibat, auctoritate factum est eonun qiii illo teiiipore regis uoiniue summam
universitatis nostrae curani gerebaiit. Ipsius vero regis Friderici Augusti noiniue imnior-

tali thesaiiniiu meae collectionis principalem eo insigiiivi coiisilio ut „qiiuni giati erga

principem o]itimum devotique aiiimi inei testis, tiiiii cximiae cius circa boiias ac sacias
litteras curac inunificentiaeque nioiiumentiim cxstarct••. (^Miac vcrlia iii dodicatione codicis

Friderico-Augustani a ine posita etiara ad totam collcctioucni bibliotbecae i)atiiae tradi-

tam valere voliii: qiiod qiiidem, iit ipsa res qiiemadiiioduni peracta est iiiaiiifeste docet, ita

siimmum regis iniiiistniin, ad quein ca res pertiiirbat, latmn habuissc luculeiiter testaiitiir

litterae eius datae ad iiie diL• 15. m. Mart. a. 1S45., nirsusqiu' (\\nu• ob aiictani a nie collc-

ctioneiu d. 15. iii. Nov. 1853. et d. 11. m. Oct. 1860. eadem aiictoritatc ad iiie perveueiiiiit ).

*) E.\ eiTDi-c Hiixit c|U(]cl <lc aiiiiuis iu nm collalis sciii»it ain-tor liliri: .~^r. .\I;iii'st;it, dps Kiiiiiii.s

Johaiin voii Sacliseii Besuoli c\v Nclist eiinT Dar.strlluiig lirr AiislaltiM] u, .S:uniiiliuif;i'n 'lci• Univci•-
sitiit. Lcipzif^ 1808. pag !)4.
Nec vero iiractereuiulum cst, cam ipsani ob caiissam, i. e. ob collectioiiein illaiii codicuni

praestautissimoruin patriae ac bibliotliccac univcrsitatis initriae cum eximia grati auimi

pietatisiiue significatione a me cessam, rcgis iniperiiqut' iioniine liltcralitcr iirospectum esse,

ut itiuera niea et laboies ad i)iOnioveiKlas littcras inprimis sacras susceptos tonstanter jk'i-

seqiii posseni. Quod ut grato animo iiiihi praedicaudum est, ita confido minquam defnturoi^

esse qui thesaiiros illos itiiioribus mcis rcpcrtos conquisitosque gratulentur patriae.

Quac altorain libii jiartein occupant excuipta e codicibus bibliothecaniin quac Veiu•-

tiis et Tainini sunt, Paiisiis ct Carpentoracte, Giielplierbyti, Monaci, Hamburgi, Sancto-

galli, Londini, Oxonii, atque etiam iii variis terris orientalibus, ea et ic et pretio satis

inter se differunt. Deligeiula erant cx magna eorum copia qiiae ex plurimis et occideiitis

et orientis bibliothecis collecta et ad varios iisus reposita liabco. Rctineiida inprimis ea

videbaiitiu• quae singulareni librum vel corte pro siio quoilque genorc oditioiiem inagis

propiiani sibi poscunt. Spero eqiiidem ca quae data siuit inventiira esse (iiiibus digna stii-

dio vidcaiitiir. Quos eosdciu aequos existiinatores futuiOS cssc contido.

Qiiae ad libri iiiiem iVaginenta eiiistidanim Paiili edita sunt, ca iisdcm exscribenda

typis ciiravimus qui ad iiovain collectiouein Mominieiitoruni sacrornm iueditoi-um a nobis


adliibiti siint, additis insupei• accentuum spintiuiiuquc signis ad similitiidincm iiianu scri-

ptorum Qiiae typonim ratio ub tabula expressimus.

noii

duiit,
cffictis.

minus rccedit quam a plorisque post sextuni saeculuni


ipsiiis cndicis scrijjtura, quaiii

ca propius ad antiqiiiora cxeiiiplaria acccduiit, ad quae


scrijitis. At
ipsi popteriorc.s
( rcvera rcce-

codiccs suiit

compositi. Ilinc est qiiod eosdem typos a siiuilibus ;^(i'i]itLuis iioii planc alicnos ossc iudi-

cavimus.

Totiiis libri et conscrii)tio et iiiipressio quimi lalioribiis aliis tinii itiucribus inter-

ruptae siint. Iiule excusari velim quac itassim iiiimis accurate edita suiit, coiTecta illa (-
dem,-quoad fieri potiiit, in iiidicc.

Deiiique libruiii splciididis eoruiii iKniiinibus decoi-arc potcram qui itineruni ineo-
rum, imde totiis pendet, patiOui exstitunnit. Sed id iaiu alibi ideiitidcm factum est, uuper-

rime iu editioiie Novi Tcstameiiti septima, atqiie est eiusmodi ut in iiioam inagis quaiii

illonim laudem fieri videatiir. Recolentem quideni cniii aiiimo nieo inciuoiiam itineniiii.

iii quibus inttT aunos 1840. et 1860. septeiiniiim cousuiiqisi, ilhid iiiinini iii inoduiii dcle-

ctat, (piod longc a patria et ulnque terranun tot ainicos ac fautorcs C(is(|ii(; iiiagna saoite

animi generositate et liljcralitate invcui : quoruin niinquaiii noii grato auimo rccordabor.
Ceterum haec Anecdota quum priinuni auiio 185,"). ])iO(libant, Alcxandro de Huiii-

boldt ,,vii-(inun altiofiliiis stiuliis claroriiin (hu'i ac iirinciiii" dcdiravi. Qiiod liis fcci

littLTis:

Nec iiiiraberL' nee repiclicndrs qudd nperi

cniin tredeciin, post(iuain priiiiuiii Lutctiae Te vidore


liuic iioiiicii

niilii
'
coiitigit,
proposiii.

labores iiioi
Ex annis

oniiies ad
Te pertiiuKTmit. Tii eos nusti, probasti, commcndasti ; Tu per])etuo lavorc Tuo ornasti;

Tii iiiter priiiius fuisti qui Gennanico iiomiue dignos diceres. Quaiii laiulem ut inorerentur

opeiaiu daiiti ctiain illud eiiiteuduin erat \\t Te minquain nou videreiitui• digni esse. Qiiod

utruiiKiue utiiiam revera iiiilii coiitigcnt. Misi autem prae ceteris uiiiii ad Te librum, quo

exposui quae litterarum niouimeuta iu itinerilnis meis orientalibus, deo id piOvidente, cx

nionasterionmi pulvere, ubi per tot saeculorura seriem sepulta iacuerant, iirotraxerim

iuque vitam ac hiceiii viiuiicaverim. Esse iii his quac pro siiiiinia antiquitate, raritate,

ar.ijumeiiti gravitate, inter pretiosissimos bibliothecarum uoii Gcnnauiae tantuiii sed etiam

EtiiOpae thesauiOS numcrauda videautur, sclo quantoi)crc Tu nieciim et bonis litteris et

ecclesiae sis gratulatus. Quod ut laetitiam mcaiu uoii mediocritLT auxit, ita admirabilem'

ingenii Tui altitudinoni o^triidit. Qiium eiiira rebus iis quau a natura iiivolutae videntiir

subtiliter invostigaiulis imniortaleiii gloriam quaesicris ac vero duduni sis consequutus,

tamen a Te stiulioque Tiio iniiiiiiie alieiia duxisti quae sacras litteras, qiiae dei spectaut

ecclesiaui, tanto illara quidom uomine baud dignam iiisi divina litterarum luce collustratam.

Quae qiium ita siiit, toto aiiiino dclector quod libnuii liunc ut grati aniuii pietatis vcue-

rationis testem licet ad Tc iiiittere. Quod duin lacio, dcum precor ut iuveututis illud quod
scnex semper conservasti iiiinquaiu a Te discedat, iiec vcro ipse, quem totum uuuquam
discessurum sciimis, nisi sero a nobis discedas. Ita(pie vale. Scnbebam Liiisiae dicbiis

fcstis Pentecostes aniii salutis lb55.

Ad haec quae ille rescripsit, rostemi d. 30. iii. Aug. 1855., ua et ipsa lectoribiis red-

deuda videbautur, uon qiiidem osteutandi caussa qiiai' vir suniinus cuni tanta erga me
beuignitate at(iue iiidulgentia scripsit, sed nt inde iudieari queat (pia ille mente fuerit

circa labores Luusinodi iuiiriiiiisquu litteraruni sacranun studia, a quibus eiun abborruisse
sacrorum coutumptures iactaut. Kescripsit aiitem sic:

,,Sie liabou eiumal wieder, vcrelirter Freuiul, inir eiii elirenvolles Zeiclien Ilircs

trcuen uiid licbenswurdigcii Wolihvollciis durch die Zueigmuig Ilirei• iuhaltsrcicben uiul

wichtigen „Anccdota sacra et profaiia ex (irieutc et occidente allata" gegebeu! Enipfaiigen

Sie fur diese schmcidielhafte Verlierrlichuug meincs Namcus meinen iuiiigsteu Dank. Es
ist miiider diese Verherrlichuiig, dic micb i-iihrt, als die Gewisslieit, dass icli, der icli ain

fridiesten Ihre Ruckkimft ini \'aterland(; begriisst iiud geni an dcr Ycrbreituiig des Ruhms
Iliirr gienzenlosen, tVuclittrageiideii Tiiatigkuit gearbeitct habe, in meinem fast 86""°

Jabrc so frisch iu Ilireiu Aiidcnkeii lebc. Sie geliorcn zu dcii gluckliclisten Keiseudun

unserer /eit, aber gliicklicli siiid Sio iiiclit durch Zufall; ueiu, Sie sind es dadurch gewor-
den, dass Sio, manuiclifacli mid griiudlidi vorbereitct, niit so seltenem Scharfsiun luid
ciseniem Flcisse begabt, das Wichtige za erkeiiiien iind als iidit historische Momnueote
zu bearbeiten wussteii. Die „Tisdieiidorfiaiia", untcr dencn der Codex, deni Sie deii

Nanieu eiucs odlen gcisti-ciclicn Moiiaiclicii vorgcsetzt, diirdi scin liohes Altei• glilnzt,
lialien allerdiugs niitli vor alleni angczogen. Sie bearliciteu, vcrelirter Maim, die Seite

Ihrer elirwunligen Wissenscliaft, iii der aus Maugel aii gelelirtt'ii Kaiiipfeni uud Avcgeii

der wohltliatigeii rositivlioit det; Gegcnstaudes etwas mehr iViedliclic Kulie herrscht als iu

der heissen, uuter so vielerlei Bauuei-n mid nach so vielerlei Absicliteii aufgeAvuhlteu dog-

niatischeii Zone. Maii sollte furcliten, diese Aufreguug der Paiteyeii, durch unveniunf-

Einmischung Kegierungen vermehrt, niindere iu Deutschlaiid das Interesse fiir


tige

den gelehrtereii ,
vieler

liiigiiistischeii, historischen Theil der Tlieologiu; abcr ein Blick auf '
hereits erschieneuuii, so gesclimackvoll ausgestatteteu wisseiiscliaftlicheii Duciunente, luid

der Gedauke an die Moglichkeit des Erscheiiiens, die ich tur Ffaiikreich und selbst fur

England bczweifclc, widcrstrelit dieser Besorgniss.


Empfaiigeu Sie, tlieurer Freuud, die enieuertc VersicliLTunu iiiuiner ausgezeich-

neteii Hochaclitiiug uiid unwandelbarsten Anhauglichkeit."

Dabaiii LiiiiiaL' soleiiniihus iiasclialilms aiiui MDCCfLXI.


— 8U752

INDEX LIBPvL

I. PA(i. J. rSQCE lCi. DESCKIBITUR COLLECTIO CODICrM ITIXERE ORIENTAEI JIEd SECUNDd
COXQriSlTOKrM.
1. Codcx Grneciis libi-i XmneiOrum palimjisfstus saeculi ([uiiiti vel sexti. Absoluta '^*"

iaiii Ijac ikscriptione totum edidi in Moinmifutis sacris ineditis, novae collectiouis
vulumiiK! primo, aimo 1855. Supra scripti sunt CTmeeis litteris iioni fere sacL^uli
libelli tres patristici. Nunc Petropolitanus 1 —
. Codex Graecus jjalimpsestus fragmentormn Novi Tustamfuti. 1<'-': liacc
tvaiigeliorum actuum et epistulai-um Panli jjertmnorimt olim ad codices se2)tem,
,

(juorum tres sunt quiiiti saeculi, duo sexti, duo sejJtimi. Edidi in eodem Moim-
ineiitorum sacroruni volumine. Scriptura superimp)usita aiitiquissimae seriptnrai•
iforgica cst, non ut in textu diximus Amipuiaca. Xuuc PL-tropolitanus
• - . . .

lH.'j (-'odex Gia(_'eus luicialis evangeli<irum Lncae ct lohamiis integer, safculu nuu taia
MH. quam IX. scriptus. Xuiie Pijdleianus Oxonicusi-;. Cf. Xotitiaiii cil. cod. liibl.
iSiii. etc. pag•. 58. nr. 2. 4 —
lY.-) Codex Graecus luhauuis b'bii
uncialis evangeliorum quattuoi•, de quibus Lucae et
.supersmit integi-i. Scriptiis vidctui• saeculo uouo. Nmic Bodlcianus. Reli(}uas
ciusdem codicis partes detexi in nuperrimo itiuere orientali: vido Xotitiaiii ctc.
p. 53. ur. 8. Ibi aniius Chr. 8 14. subscriptus est 5 )
V. Codex Graecus imcialis, saeculi iioni pntius quam uftavi, in <juo iiiaior pars liiiri

Genesis siijjerest. Xiinc Bodleiaiius. Edidi aiino 1857. iii sccuii(b) ]\Iuimiiu'iito-
rum sacronim voluiiiini" 6 —
^'I. Codex Vetcris Te.stamenti Graccu.s saeculo iiono adscribendus, in quo supersuiit
libri ludiL-uin et Eiitli integri cum extrema jjarte libri losuae. Xunc Musei Britainiici 7
\'. Codex Xovi Testamc-nti Graecn.s ciim niaxima parte libri actiium apostulorum, aniio
Christi 1()44 (vide iiifra p. 216.) sc-riptus. Xunc Miisci Britaunici 7 —
VIII. Fragmenta Gracca palinipsesta proplietac lesaiae, eaque saeculi tcre septinii. Ive-
scripta suiit Georgice, non ut iu toxtu dictum est Aniieniace. Xuir• Petropdlita-

iius. Edidi primo jMonumentorum sacr. voluinine
^.
'^

IX. Fi-agmeuta Graeca palimpsesta altcrius et tertii libi-i Quae i'(>lia Gracce
scripta sunt saeculo septimo vel octavo, post rescripta Gcorgice (iion Armeiiiace).
Xunc Petropolitaua. Edidi priiiio Moiinmrntorum saciOr. volumiue '.•

X. Codex Graeeus saeculi XL v(4 X., iii quo suut duo Cassiani libolli Gravcc rcdditi.
Xunc Musei Biitannici ^ 1*
XI. Pragmeiita palimpsesta, primuiu Graoce ducimo fere saeculo sciipta, irsi.-ripta yM
iSlavouice. Xunc bibliutliecae Imp. Petropolitauae 1"
XII. Fragmeiita palimpsesta patristica niicialibus litteris saccidi (|uiiiti scripta. ]'i)st

') •1 -I -
superscripta siuit Gcorgica (non Amieniaca) quaedaiii.

(.Mli.-cm, iiriorem S)-li>


VII. (riticain miiiin>iii ililiircnttr aiiliilininnis.
Xuiu• bibl. Iini). Pctnii»)!.

.-/ , altcTuin siirlo /' iiisigiiitum . ad .(litioneni Nuvi


10

Ifslaiiioiiti
. (
Friigmenta pulinipsesta v;ii'ia ucto: diio bis Graece scripta; unuin jiriinum Graecc,
tum Syriace, denique Gcoi-gice Armeniace); unum priiimm Goptice, tuui
Graece; iiuum primuiu Arabice, tum Graece; uuum priuium Syriace, tum bis Geui-
gice (nou Aniieuiace). Xunc bibl. Iiiip. Petropolitauae 11
XI\ Keliquiae octo codicum Graecorum uncialium uon rescriptoruin, (junnun uiius
.

quiuti, unus septimi, uiius octavi, uiius uoiii vel deoimi, uuus octavi vel iiuni, diio
decimi vel undecimi saeculi eraut. Nuuc bibliotliecae Imp. Petropolitauae 11 l'i . . . —
XV. Folia paliinpsesta 52 (num. 1), item alia 11 (num. '2), quorum prior scriptura est
Syriaca, altera Georgica (uou j\.i-meiiiaca). Suut reliquiae %-ariurum codicum Syria-
corum magiui aiitiquitate iiisignium. Mag-tia pars ad receusiouem tcxtus evaagc-
liorum peitinet luic usque iucognitam, uisi quod codcx pro ipsa scriptura es Hie-
rosolymitano gcnere est, cuius evaugeliarium Romac servatui-. Aecedunt uum. o.
folia duo fiusdem Georgici codicis absque antiquiore scriptura Syriaca. Nunc
bibl. Imp. Pctropolitauae. Cf. ad baec Notitiam ed. cod. bibl. Siuait. ttc. . 4'J.,
ubi de laboribus viri ccl. Brosset circa Georgica ista fragmeuta et Landii viri d(jcti
circa Syriaca relatum (.'St l'.->

XVi. 1. Codex Avabicus noni ^-aeculi, iii (pio jjraeter fragmeuta cjilstulaniiu ad Koina-
nos, ad Cori!itliio.s secundaL• ot ad llebraeos iutegrac liabeutur utniquc ad Tiuiu-
tbeum, ad Titurn, ad Philemoneiii. Ad baec fragmenta accessenmt miperrirae
1'olia 151, quibus cum jJrioribus couiunctis totum epistularnm Pauli corpus contiunri

videtur. Ceterimi ad fiuem cpistulae ad Hebraeos aimus Cbristi H\)'2. adscriptus


est. Cf. Notitiam etc. 'pag. 67. Numero 2. accedunt tragmenta libri de desceusu
Chi-isti ad iiifciOs ^), maxiim• insignia uotatione anni p. Cbr. 885. Nunc bibl. Iinp.
Petropolitanae ' 1.') 14 —
X Vn. Collectio codicum Hebraicorum et Aiabicorum, maxiiiiaiu partem Hebraicis litteris
.sed liugua Araliica .scriptorum necdum editorum. Nuiic bibb Petropolitanae 14--lfi . .

A. Talniudici. 1. Compendium iuris Tabiiudici auctori• Ghajin beu Samiiel Tude


leaisi. (!odex .scnptus est aimo Cbnsfi 1461. 2. Scdlol•'a ad tractatus Tahuudicos
Xasir et Nedariin (dele „Nidda" p. 16.) auctore Asclier Toletaiio. Codex scriptus
est auno Clu-isti 1364. '. (1) Codcx pliilosophieiis, iu quo iusiint logica, metaphy-
sica, jdiysica-j. (Gornge tcxtum, iu
iiicratur)
(
isti• codex piaestantissluius Karaitieis aibiu-

15
B. Karaitici. 1. (2) Cautica Karaitiea^j. 2. (3) Ritiialc Karaitieuiu cum epitbalaiuiis
o. (4) Midrascliim tres de Abrabaino, de decem martyribns, de exitu Isi-aelitaniin.
:

4. (5) Varia fragmeuta dogmatica *). 5. (6) Humiliae 10 ad 10 Geuesis et Exodi


pericojjas. 6. (7) Comiiiciit.irius ad Genesin. 7. (S) Frsignientii commeutarioruni ad
perico^ias Geiiesis, Exodi, Levitici, NumeiOrum. 8. (9) Commentarius ad iibrum
losuae. 9. (10) Commcntarii ad Psalmos. lU. (11) Fragmenta commentariorum ad
lonam, ad lonam et Ubadiam, ad Ezeeliielem, ad Provcrbia, ad lobum. 11.(12) Cora-
meiitarius ad Tbreuos 15 16 —
I'ag. 14. liii. 10. scribe iuiicto iiro iuncti.
-') De isto codice M. Steinschneider, vir lianim litterarum longe peritissiimis, iii Bibliograi)liiac Hebraicae
vol. (1858.) pag. 19. sic: ,,Dieser Codex gewahrt uns ein sclilageutles Beispiel, von welchem Naelitlieil die
I.

Avcraion cliristl. Gelehrten gegeu den hebraischeii Bachstaben ist wjire er mit arabischen Letterii ge.schriebeii.
;

.so wiirdc man in ihm langst eine der seltensten niid wicbtigsten Scliriften eines beriihmteu arabischcn Gelehrten

— Gazzali —
erkannt baben"; p. 21.: ,,Uie Tischeudorfsche Handschrift ist uiistreitig Autograph des
Said" („dieselbe ist iii meinem Jewish Literature p. 297. iir. 8. gemeint"). ,.Aus welcher Absielit Said das
U'ci-k des Gazzali unter einem fiiigivten Titel abgeschrieben kaiin nii.-bt mit licstimmllieit angt-geben werden".

,

— ..Schliesslich ist iioch Jellineks Bemerkuiig der Verf. wird voii Asulai erwiilmt, als irrig zu bczeichnen".
:

Accuratiora quaerentcs liber Steinschneideri docobit.


^) Vide de his canticis Steinsdin. 1. 1. . 70 sq. .t p. .). Quao niciliu iii libro desideraliaiitur folia
decera (uon 18), miro modo Pptropoli suppleta sunt. Quum ciiim inipor Karaita ductissimus Firkowitscli varios
codd. Petropolin attulissct, in iis inventa sunt ea ipsa lolia quac iiosti- codici (inter fol. 138 et 139) deeraut.
Allata craiit, testo ipso Firkonitsch IliciOsolymis uostra vci'0 tota coUectio Cabirao coinparata. Ilabeut siia
, ,

fata libelli.
M. Steinschucidcr illustravit in Bibliogr. Helir. Nr.
*) II. (Ix'i9.) p. 92 .«q. ii.s (luao iii tc.ttu du siiigulunim
iragiiientonim scriptoribus notata suiit i)aruni probatis.
. PaG. 17 — 77. fATALrHJUS KXIIIBETIR CODICUJI TISCHENDORFIAXORrM lilBLIOTHKCAK
rNlVERSlTATIS LIPSIENSIS CUM APPENDICE.
A. GRAECA.
In nota cxpoiiitiu• de codice Friderico-Augustano et rlc cod. Tisch. I., qui utcrquc iani '"-•

.111110 li-146. editus cst 1 <

Cod. Tisch. II. palinipsestus, ruscriptus Arabice. Fnliis 17 fragmenta NuineiOiuiii,


DeuteiOuoinii, losuae, ludic-um continentur, edita a nobis in Fragmentis sacris
i)alimp^estis vohimine I. JUonumentorum sacr. iued. Eeliqua folia quiuqiu-,
i. e.

uuurum srriptiirasacculum idem cum prioribus i. e.«septimum prodit, ad opiis


f;Taniniatici argumenti olim pertinuermit. Praeterea iu marginibus scliolia leguii-
eadem cum textu antiquitate, quamquam alia maim scripta. Explicatur etiara
tur
de Arabicis saeciilo ut vitletui• nouo supra scriptis. Horum exemphim cl. Flei-
scdRT commeiitationi suae eo loco indicatae adiocit. Ceterum niipemme ciusdem
codicis folia alia .scx a nobis reperta siiut, ut indicavimus in Notitia etc. p. 48. 17 . — 11•

Cod. Tj.sfli. III. quattuor foliis palimpsestis constat, utraque scriptura Graeca, priore
argunitnti patristici saecuhmi nonum, altera liturgica duodecimum prae se forente 1 'J — 2(

Cod. Tiscii. IV. codc-x quattuor cvangeliorum integer cuni additanienti.'; pluribus, deeimo
saociilo seriptiis. Aflenintur inde primum cxempla sj-naxani et menologii,
tiim totus llippolyti Thebani de genealogia Mariae libellus; tcrtio loco com-
paratiir cpistula Eusobii ad Carpianum, cum edito Lacliinaiiin textu; quarto
(•xscriliitnr prograiiima quod dicitur de evangebO cum appcudice; quinto affe-
runtur vcrsu.s iu Matthaeum scripti, item alii in Mareum ^), in Lucain, in luban-
ncm, cum notis de siiigiilis evangeliis. Deniqiie phira lectionis exfinjila ex
ipso evangeliorum textu adponuntur 20 21•

Cod. Tisfh. V. palimpsestus, bis Graece scriptus. Priur sciiptura iioui ferc sacculi coii-
tiuebat evangelistanum altera dnodecimi saeculi psalterium. Ex boc inipiiniis
,

afiertur psabuorum —
79) cum \'aticana editione collatio
triginta (4!( .... -") — o4
<.:oil. Tiscb. VI. eonstat tredeeim, nnrialium codicum septem rcliqniis.
variis foliis

A. :fragmenta vitao Gregorii Nazianzeni. li. fragmeiita oratiouis eiu.sdem :

Gregorii. Horum utraque nonum saeculum produnt. C. duarum hoiiiiliaruni :

fragmenta septimo fere saeciilo .scripta. D. patristica quaedam saeculi noni. :

E.: fragmenta liturgica decimi fere saeculi. F.: fragmentum lectionarii, quo
— — oS
Cod, Tiscb. .
superest Hebr. 1,3 12. Tcxtus totus adponitur. fi-.: fragmentum libri lituigici
saeculi quarti decimi. Insimt varii Aristidis, Pbitavchi, Libanii, Kice-
])bori Gregorae bbelli. Phira ex singulis specimiiia lec-tionis afferuntur 38 . . .
.'>4

— 43
(.'od. Tisch. Vni. saeculi sexti decimi, eontineus anthologiain e scriptoribus cLassicis,
ecclesiastistis. biblicis collectam 43 44
Cod. Tisch. IX. I'rima quarti vel quinti deciini sae-
variis partibus chartaceis constat.
culi continet tomum synodieum in Barlaamniii ct Acindynum anno 1341 piOmul-
gatum. Iste bbelhi.s huc msquo ineditus plene ex codice exscribitur-). iiw>a
postquam factum erat, cum nostro codice Oxonien.sem Laudianum LXXXII.
passim conferentes, uusquam fere scripturae difffirentiam vidimus. Coniirmat
Oxonieiisis
o'ti/<«/(fV(rt
libci• etiam id quod in cod. nostro lcgitm•:
r)/c 7(•/. av(i§aaeo^y• pag. 52. col. 1.
HQii/ttfOf Sia
exeunte
^
. . 44 4r>

Iii altera eiusdem codieis paite praeter liturgicas iOimulas quasdam varia bistoiica
Ifguntur, similia iis quao apud v.ario.s scriptores Byzantinos de bistoria patriar-
diaruiii Alexandriae, Antiochiae etc. lcguntiu•. 'I'ertia pars contiiict tbrenus
Isaaci Anacboretae; quarta liturgica varia interprctatiouo Avabica plorumque
adiecta; quinta canonem tnadicum, opiis ciiiuidam MetiOpbaiiis, in iine muti-
bnn. Quod in secunda parte lcgitur lustiiiiaiii iniporatons do coenobio montis
Sinaitici decretuni, pag. iyG. et scq. plenc adpoiiitur, colbito iiisupcr nidice imnc
Dre.sdensi olim Sinaitico ^^ '

')

•^)
Paf:. 27. lin. scribe /ir^jflfi-•

Pag. .". col. 1. Ihi 5.


pro /jrf/flti?.

nh imo scribe (iiza/.rV! et ji.Tg. b2. col, '-'. lin. 15. ilele iimictum post ^.

XIII

"^•
Cod. Tisch. X. siicculi dnodei-imi tres Gregorii Nazianzeni lioiiiilias contiiiens iiitfgras
,

cum iuitio quartae 5 *

— 58
Cod. Tiscb. .
Cod. Tisch. XI. saeculi ferc undecimi, fragmentum insigne monologii
quattuor codicum reliquiis coustans. .: excerpta varia ad loliannem
Lvdum nt videtur reforenda. Haec accurate exscribuntur, c(dlatione Siiidac• ct
.'>7

Codini iustitutaij 58—64


B.: synaxariiim saeculi tertii decimi. C: fragmentum evangelionim dun-
codicis
decimi saeculi, continens loh. 12, 35 13, 2. — D.: notitia impensae in codiceiii
quattuor evangelionim sacculo duodecimo factae <J4 b:>

B. STKIACA.

Cod. TiscL•. XIII. pro XII. scribendum) maiorem evangelionim quattuor partein
(ita
coiitinens, addita iiitcrpretatione Arabica. Scripfus vidctur circa annum Christi
ti•* ''"
millesinuim -)

Cod. Tiscb. XIV. (ita pro XIII. .scTibcudunij fragmrula aiiti(iuissiiiia libnirum Urursls
et Exodi coutmciis-)
66 — '"'7

(V)d. Tiscb. XV. Iiisunt Ncstorianoruiii bymni-) 6


Cod. Tiscb. XVI. IVagnieuta quinque conthiens, pleraque iiiagua antiiiuitatis laudc iu-
sigiiia. .: fragmenta commoutai-ii allegorici mystici in canticum caiiticorum.
B.: bistoiia quaedam Nisibeua. C: duo evangelii Maici fragmeuta. D.: folium
longe antiquis.sinuim, continens categorias novem AristntelisS). E.: ])sahiii et
precationes vulganbus S3-rorum litteris saeculo fere tertio decirao scriptac Gi (1.'^
. .

Cod. Tisch. XVII. .scx codicnm reliquiis coustans, argumenti maximam partoni liturgici G8

C. fOPTICA.

(lod. Tiscb. XVIII. Lcc-tionariuiii iiitcgmui Mempbiticum Anibiciini, auud (.'bristi 1450
'""^
scriptinn
Cod. Tiscli. XIX. Psabiiodia Mfiiipbitica Arabica iiitegra 68
Cod.Tisch. XX. Missalo quadragesimale Mempbiticum Arabicum iiitegruin .... 68
Cod.Tisch. XXI. Piae meditatioiies Mc-nipbitice et Arabice 69
Cod. Tisch. XXII. Liturgiae Basilii, Gregorii et Cyrilli Mfiupbitiee et Arabice . . 69
Cod.Tisch. XXIII. Psahnodia Mompbitica receutioi• 69

Codd. Tiscb. XXIV XXIX. Fragmenta membranacea varia inaxiinani partfiii auti-

quissima, cxeeptis paucis martyrologiorum reliquiae 69— U


("od. Tiscli. XXX. Pai-s psalterii .
"
.
>^

D. ARABICA.
Cod. Tisch. XXXI. constans duorum codiL-um noni fere saeculi fragmentis. Fulia altera
duo ad evangeliorum interpretationem pertinent nonduin cognitam, duo altera
isagogica quaedam de evangeliis et evaiigelistis coutineut. Utriusque tragmenti
scriptui-am speeimiiie expressit cl. rieiscber loco sub textu indicato .... lO
<Od. Tiscb. XXXII. apo.stoloruui bistorias unara et viginti cum vita S. Abanup iiitegras

coutinens. .Scrijjtiis e.st saeculo fere quinto decimo 70 — il


Cod. Tiscb. XXXIII. sexti decimi saeculi. Insunt tnum saiK-toruiii vitae 71 ....
(!od. Tiscb. XXXIV. eiu.sdem fere saeculi bomilias ex Graeco trauslatas (.•oiitiiicus 71 . .

Cod. Tisch. XXXV. inirafula et martyria variorum contineus <1


Cod. Ti.scb. XXXVI. .: bistoria lohannis episcopi monasterii 8. Sabac iutegra. B.:
fragineutum breviarii ecclesiae Copticae. C. fragmentum bisturicuiii : 71 . ...
('od. Tiscli. XXXVII. saeculi fere tertii decimi. Fragmenta codicis biblici, cuius altera
pars trxtuin, altcra coinmentarium continebat. Utriusque partis supersunt frag-
menta plus uiio iiominc insigiiia 71 — i-
Cod. Tiscli. XXX^I1I. eiusdem saeculi tci-tu dcciiui, fragmeula coiitiucus versioiiis

epi.stul.iniiii l'auli c Coptico iactaL- «2 — 73

')

'')
Pag. C2. lin. 25.

Seripturae cuclifiim .
scrihc 101. |iin 171.
XIV. XV XVI. I). nuii tuliula III. i^cd IV. rcprafseiil;it:ie suiit.

. GEOEGLA^XA.
(Ciira Aetkiopicis foliis oliquot.) J'^g-

Cod. Tistli. XXXrX.


Pars maityrologii ecclesiae Georgianae 74
Cod. Tiscli. XL. Historia Arethae eiusque sociorum 74
Cod. Tisth. XLI. Duo folia psalmos coutinent, de decem relii|uis uoudum liquet . . 74
Ood. TiscL•. XLII. Fragmontnm litiiriiiae et index ad missale 74
Cod. TiscL•. XLm.
.: Quiuque piimi psalnii Aetliiopice. B.: Quattuor folia palimpsesta
bis Georgice scripta. C: Eeliqua sex antiquissima sed nondum lecta sunt . . 74
F. CODICES HEBRAEOEUM ARABICI.

(Jod. TiscL•. '


Cod. Tisch. XLI\'. Midiasch de Mose Kaiaiticus
Cod. TiscL•. XLV. Lilier ritus Karaitici fere integer
Karaiticus 1) de ritu mensis Ab.
darium Karaitieum in auuos 34
2; preces p^•opL•eticae. o) calen-
74
75

75
Cod. Tiscli. XLVn. Fragmentum operis Karaitiei dc
("nd. TiscL•. XL^II. couiectanea Talmudica

('odd. Tisch. —
XLIX LII. Fragmenta papyi-acea Coptiea
Ood. Tisch. Lin. Fi-agmentum Hieroglypliicuin
G. . historia uaturali 75
7
7
75
('od. Tiscli. LIV. Qui hoc numero iu textu msiguitus est codes, is uiiper ad me rediit.
Ilodem vero uumero iam insigiiieuda sunt fragmenta fasciarnm lintearum textu
Hieratico completarum ct in sepultui-a Aegyptiorum olim adhibitaiuin. Tradidi
Ijibliothecae fiagmenta eiusmodi sex, iu qiiibus versus qumdecim superstites sunt.
lu unuin couiuncta suiit formaque lignea inclusa et -itiO munita. Haec supple
ad pagiuam 75 75
(
"od. Tiscli. LV. FragTneuta paijyi-acca Graeca trigiiita, qiiem numerum post auxi aliis

similibus fragnientis septem 75

Hi-; nujiernma donatione (d. 23. m. Sept. 18G0.) accessit Cod. Tiscb. LVI. Codex est
isqiie nt Tidcitur perantiquus foliorum form. niaxiinae 16(), eontinens
iiieiubr.
Pentatcucbiun inde a Geues. cap. 11. exti•. usque ad Deuteron. cap. 4. litteiis
.Samaritams scrijjtum. — — —
APPEXDIX CODICUir ABYSSIXICORril QnXQUE ET AEABICORril DRUSIAXORUil
TRIUJr MEO EOGATU BIELIOTHECI.'^ rXITERSlTATIS LIPSEEXSIS ET DRESDEXSI
REGi.AE DOXATORm.
I. Cod. Abyssiuicus Dresdeusis. Inest vita Walattae Petri cuui niiraculis eius. ^^

Accedunt traditioiics dc sanctis Cyriaco et lobanne. Praeterea foliis 34 uti-aque


paite pictis aiiracula AValattae Petri rcpracstntautur 7G
II. Cod. Abyssiniciis Lipsicnsis. lusunt laudes trium patriarcharum et sancti Geoigii,
item sanctae ti-initatis, lesu, ecclesiae, prophetarum alioramque cum lectiouibus
70
. continens
aliquot et precatiuiiibus ccclesiasticis
Cod. Abyssinicus Dresdensis, lectiones biblicas

ciini laudibus Mariae ct lusu
• 7(i

IV. Cod. Abyssinicus Lipsiensis, expositionem alphabeti Amhai-ice scriptam cuutintus 76


\ Volumen Abyssiniciiui cum pictiiris et precibus. Est ex amuletis adversiis iiia-
.

los spiritrus. In bibl. Itog. Dresd. servatur 70


VI. \'II. VUI. codicos Drusonim Aiabici, quorum duo luiuc Dresdae servautur, uuus
"''*
Lipsiae '6

. Pag. 77— 212. EXCEKPTA ESfflBEXTUR EX CODIClBrS


ORIENTIS BIBLIOTHECIS EXCTSSIS.
IX VAHIIS EUKOPAE ET

I. Rifcrtur de Homiliai-um Clemeutis Eomani quae feruntiu• (ita coi-rige male impres-
ium p. 77.) duobus codicibus bucusqiie ineoguitis, altero uiieutali,• altero Italicoi) 77 — 85
II. Exscribitur ft-agnientum Parisiense Epitomes quae difitur Clementinae -) 85 . . - — 93
') et -) Escerpta ista (p. (. liii. 7. ab imo scribe Schwegleri, )>. 78. lin. 14. tituli loco, p. 79. lin. 1. post
yiyor>v cxcideiunt verba: y.ai /.,, p.8G. not. 2. scribe : voluit ,. 88. lin. 11. nescio an hii-/n<.u eden-

De Coiistitutiouibns Apostolicis euJice 116• inontis Siiiaitici 93 — ',15


III.
IV. Excerpta pliira ex iiipclitu —
iii

sed nupcrniue editum est e cod. Mosquensi


.


.

Giioi-gii rnuuachi Hannirtoli clirouico, qucniadmodum in codice Parisiensi sae-


culi decirui legitur, adliibito passim altcru recentiore. Primo loco exscribim-
tnr (piao res Petri (;t Simonis magi iii urbL' Ronme gestas speetaut. Soqmiu-
tur quau suut de lacobo iusto. Tcrtio loco adduutur quae de Tiberii eirea
Christum studio, item de Abgari regis et Christi epistulis naiTantur . . . 1)5 — l(i."i

V. Brevis de libris prophetarum commentatio ex celebri codice Veui-to nnciali


octavi vel noni saeculi fita scribe p. 103. lin. 5. pro saeculo) 103 — Kt'.•

VI. Epiplianii qui fertur do propL•etal•um vitis libellus ex duobus codicibus decimi
tVri^ saeculi exscribitur 110 — ll'J
'. Epipbanii commentatio de adamante gemma sumuii Ilebraeorum poutificis,
nt e'st ia Coislin. codice — 1-0
119
VIII. Ireuaei fragmeiitum al) Aiiasta^iio scrvatum ex aiiticiuissimo codice Coisliniauu
emeudatur l-<» — 1-1
IX. Fragmenta sermonis S. Tbeopbili archiepiscopi ( Alcxandrini dc cnici; ut )

latrone ex papyi'i.s Copticis Taurineusibiis bausta ct Latiuc versa . . . .121 — 124


X. .Nomiuum Hebraicorum interpretatio ab cditis lexiei quod putatur (Jrigeiiiaui
iragmeiiti.s satis divcrsa iu cod. Coi.slin. invenfa 124 — 12S
XI. ('per errorcm imprcssuin X.) Excerpta cuiusdani arcliaeubigici qui Elpii
lilielli

Eomani csse dicitnr 129 — 13(i


XII. (per eiTorem impressuin XI.) Variantes lectiones codiois .lotuuin apustolorum
iiiinc Loiidinensis, supra pag. 7 sq. nunier(j VII. iiotati. Istam k'ctir)iinm ad-
notatiouera pag. 216. n-tractavimus 130 — 146
XIII. Liber Theouis Smyrnaei de astroiiomia ante paucos aunos cx uuo codiee coque
recenti primum editus, a me vero dudum iii codice autiquiore Veueto inveutus. 147 lix
Celebres versus Alexaiidri Aetoli de stellis errantibus ad diios codiccs exi-
guutur, quorum unus reliquis bucusque cognitis miilto pracstat ..... 14S — 151
XIV. De evangelistario unciali Carijcntoractensi explicatur 151 — lo3
XV. Expunitur de antiquissimis textibiis qunm Graecis tuin Latiui.s iu celebri co-
dice Guclplierbytano Origimim Isidori palinipsesto iDVfutis. Bi^evitor dicitur
de duorum codicum textus evaugelici reliquiis Graecis, item de Graecis Galeni
et de Latiuis commentarii in epistulas Pauli ut videtur fragineutis. Plcno vero
adscribitur Latina intcrpretatio fragmentorum epistidae ad Komaiios Gotliico-
rum: 11,33—12,5. 12, 17—
13, 5. 14, 20. 15, 9— 3—
13. (155— 158). Item
accuratius tractautur fragmentaLatina libi-i lob (exscribitur textusad8,l 21j —
et libri ludicum ad 1 28
(exscribitui• textus36. 4. 16 ,

22. 6, 13—18.). —
In nota paglnae 163. de Latino evangeliorum codice Taurincnsi refcrtur l.')3— 163 . .

X\'I. (XVI. etc. uon XV. ete.) De lectionario Latino omnium facile antiqiiissimo
in codicG Guelphcrbytano palimp.se.sto Prospcri A({uitani invento. Lcctionis
exeinpla affenmtiu• ad Mt 26, 67—27, 1. lob. 18, 26. 20, 28. l.Tim. 3, 1—5.
13. 4, 13—16. 5, 22. 2. Tim. 2, 15. loh. 21, 15—17. Act. 4, 9— 12. lesai.
40, 26 sqq 164 169 •

XVII. Refertur de ('vangflidnnn codicc (iraeccj Guelpbcrbvtano, addito lectiuimm

)
dclcctii 169-171

<lum fiierit, ibidem '.


liii. 20. post aiide po.itquam Frid. Wifseler, cl. uiiiv. Gottins- 1'rof., auno 1857.
in usum criticum vertisset in E.iiercitHtionum criticarum in Clementi.s Komani quae feruntur Homilias Parte I..
amio 1859. Alb. Dressel vir clar. ad edeudas Clementinoram Epitomas dnas etc. adliibuit. Cui operi appeiidicis
loco accesserunt Friderici Wiesclcri aduotationes, prioribus Exercitationibus longe luctipletiores. Equidein iam
aiite i. e. m. Febr. 1857 iii: Oeutsclie Zeitschrift fih- christlicho Wisson.^^chaft etc. p. 5'J. retract.averam quae de
codd. nostris, quorum simillimum in bibl. Reg. Monac. inveneram, infra ilieta sunt. llii intcr alia haec Sfripsi:
„U!e Schrift gebt dcn gi-fissteii Theil hindurch dem Te.\-te der Homilion so parallel, dass sie als eiii niiclister

Austiuss aus dicscn zu bptrachten ist, uiid iiicbt sowobl eiiio Epitome aU ciiu' liccension dcr ITomilien darstellt,
wclcbe nur in besonders wichtigen Stellen eigenmacbtig dcii alten Tcxt vpi bisst. Dioscr Cliaraktei• ist giiiiz voii
ilcr Art, dass wir bicr jene alte diristliche Recension der Homilien miicliti,Mi wicdcr zu iTkcnnen habeii, Avolobc
iieuerdings inchrracli, besonders Uhlliorn, bcsprocbcn Avordcn ist".
XVIII. authologia codicis Cabirensis saeculi decimi pluies affenmtur Pbilonis ^^-
ludaei sententiac. Iii liota pag. 172. emeudatiu• locus ab Aiigelo Alaio iiiale

fditus "
171 — 174
XIX. Eduutur fragmeuta epistulae Pauli utriusque ad Coriuthios (190 205) et —
epistulae ad Hebraeos il77 —
189) ex codicis uucialis reliquiis, alteris Lon-
dinensibus, alteris olim nunc Hamburgeusibu.s i|
.... 174 — 20.')

XX. Hymni sacri : Luc. 1, 46 — 55. 6S — 79. e codice Guelpberbvtano litteris


uncialibus noni saeculi sciipto aflferuntiir 206 — 208
XXI. Decodice epistularum Augiensi 209 — 210
lu nota collatio codicis act. app. lo (pago-. 130 146j corngitur et suppletur 216 —
XXn. Ex codice Cabireusi excerpuutur quae ad rem criticam faeiunt fragmento-
rum ilenaudri, Euripidis, Sotionis, Hvpendis, Aristopbanis, (Aescbyb,) So-
pboclis, (lamblichi,) Herodoti, Babrii, Clemeiitis Romam. Ignatii, Irenaei,
Clemeutis Alexandrini 217 222 —
XXIII. De codice palimpsesto moiiasterii S. Sabae, iu qtio sex autiquinres scriptu-
rae reiiertae sunt, et quidem Eiu-ipidis, Gre^oiii Xazianzeni alionimque 222 224 . —
XXI\'. Indicautur epistulae duae mauu Gynuani et 8opbi-onii patriarebarum scriptae 224
Du libris palimpsestis in monasterio S. Ciucis prope HieiOiolvmam a me
.

iuveutis 224 sq.


XXVI. De codice Sophoclis Cabireusi 225 sq.
XXVn. Ex codice Patmio varia .scbolia Hipp.olyti Romaui emendautur, inprimis quae
nuper primus Aug. Maiu.s e catenis Romanis edidit 226 — 230
XXVm. Emeudautur quae Moutefalconius in Bibl. Coisl. pp. 193 sq. ciiea libi-os cano-
uicos et apociypbus e cod. 120. edirlit 230
XXIX. Fragmenta Itala eapp. 17 et 47. propbetiae Icremiae e cod. palimps. San-
gaUensi 2iiOfci-uutiir 231 sq.
XXX. De codicibus duobus palimpsestis Sangalleusibus. in quibus supersuut frag-
meuta versiouis Xovi Te.stameuti Hierouymi autiquissima. Ex co.d. Sau-
galleusi saec. Vn. praebentm• exempla versionis psalmoium Italae . . . 233 — 235
XXXI. De cod. Graeco palimpsesto Monacensi, cuius iu scrijotuia unciali actuum
Tbomae et propbetarum fragnienta reperi 235 — 237
XXXII. Psalterii Graeci Latinis litteris scripti e cod. Sangallensi .saec. IX. exbiben-
tiu• specimina 237 — 239
XXXIII. Speeiiuiiia martyi-ioium Pauli et Petri ex codice Patmio \-itiosissimo sap-
culi IX 240

Sequuntur: Tabulaiuin index, Tischendorliaiiinum operum iudex (241 — 244,;,


Tabulae quattuor (245 — 252j.
')

Oiistai^ pro
iam in
' &.
Coirige p. 185.

Prolegg. cd. N. T. VII.


.
lin. 17.

i>.
.
CXC.
195.
pro
lin. 3.
significavi.
.

narjfxa/.oi^at^a pro ^.&'. .


. 18G. lin. 4. t/O^f,• pio 1S8. lin. 23 sq.
Qaae errata quam aegre feram,
;'
Graecus membranaccus palimpsestus fuliurum 44 iu
Cudex Veteris Testamenti
seeuiukm si seriueris. Prior Sfriptura,
4«. si veterem sequeris scripturam, 88 in «",
accentibus, littcris uncialibus
quavis pagiua 25 versibus eontmuis composita
, millis

Continet has libri Nimierorum partes: 1,


1-30.
pulcherriinis, qulnti vci scxti saeculi est.

40-2, 14. (foll. 2) 2, 30-3, IG. (full. 2) 5, 13-23. G, 0-7, 7. (foll. 2)


(smit folia duo) 1,

3-13, 4) 13, 28-14, 34. (foll. 3) 15, 3-20.


7 41-78. (foll. 2) 8, 2-lG. 11, 11. (foll.

15-26. 21, 15-28. 22, 30-41. 23, 12-


15, 32-16, 31. (foll. 3) IG, 44-18, 4. (foll. 2) 18,

27' 0-31, 48. (full. 4) 32, 7—33, 5.


2G, 54—27, 15. (foll. 2) 28, 7-2'J, 36. (foU. 4) 30,

3 — 17. cum Alexandrino


saepo CMjdice
(foll. 3) 35, 36, G usque finem. Textu coiiscntit

Romauam, neque rar.. ouui rcUquis testibus nostris antiquis-


contra editionem Vaticanam
Ita, ut
simis contra utrum.iue facit. Sunt etiam quae omniui,, solus eaque bene tueatui•.^

,
exempli caiissa ipsum primum fuliiun vidcamus,
,• «m5.usque . ,•
., vcrsu 57. habet
quod eontinet

eum
,.
. '„
,• (^,)
2(1, 54—27,

v. seq. in codiee
2.

et iy,o, h
yMonw

Alex. Versu
,
(pro Kuaiyi)•. quae seriptura conferenda est
A-.,i,o5,•

no.ster ubique facit cum Alexaiulriao iii utroque enim legitur &;,«.•
58. codex palimps. ;

.', ^-/,. Vcrsu rursus in utroque est r7,,


#,•• ;,. ,...; y.u. Si,,... item 5;•.

»,
y.,}

^,
,-^,
ihiaav;

Versu
item v. 62. avrtmny.. »• ro,V

63. Alex. solus „1 .ui.i


itcni postea

,
^
'^.
pro
cummutat
Vcrsu
cvrtn. h' f.wo)

et v. 65.
(JO.

, ct

(iniittit ..,\-m.:
yll.n. ^
uterque baljet kty&,,au,• pro
pro

quod utrumque
yl. L•• ,.«.
niale

-
habet.

Versu
Exeuote vero capitc et Alex. codex et nostcr vm^ Navli
1. capitis 27. lectiones codicis Alex.

Marvaawi ,.. Versii 2. iiu.stcr


^.
codox
i--iA!yhl etiain iu

liabet
r,w

nostro cudico

pro havn. Luctwiium


praebent.

.sunt, nou

,^..
itoiu et
,•
iiiprimis notabilium

,. .•
nec duin abbi iuvfntaruni cxempla haec habe:

Eadeui n..minis forma unus


lcgitur ,', nisi (luod in um> codicc cst

utitur Urigx-nes,
14, 23.

,,:
prope acccdcutc Slavonica
31, KS.

versione Ostrogensi, iii fpia exprimitur ',- lii tantuin codice et apud Chryso-

stouuim invontum est ., i" "Huiibus vcto rcdiquis tc.tibus et cditlunibus habctur
2 CODICES GRAECI.

.
'Paiifeer^.
33, 3. ^. IIoc cum solo interprete Copto conimune
Praeterea coclcx noster in>ignis est 1) cadeni qua Alcx. coilex constantia lor-
lialiet jiro vidgari l<'ctioiic

maruin graimnatices Alexamlrinao. iit /.i^inirniui, /., nuihitvnr. '2) notatione capi-

tum una cum argumentis in margine apposita. Quae capita, satis diversa alj usu codicis
Coisl. I. (cf. 3Iontfaucon : Eililiutli. Coisl. p. 18 sqq.), similitudincm lialient eoriim qiiibus
Tcrtullianiis iisus

librarii

tatis
:. est"-•). 3) numero stichorum
Kota ejusmodi, quod
codicc iuuotuit; docenuu• inde, codices tanta litterarum Alexaiidriuarum clcgaiitia
iu iinc libri addito. 4) subscripto iioniiiie

sciain, px nullo alio tantae antiqui-

couspicuos iiuu a solis calligra])his Alexandrinis exarari solitos csse.


Altera scriptura et ipsa uiicialHnis littcris exarata ost videturquc ad nuiuim saeuulum

refercnda esse. Continet tix-s libellos patristicos: ]3rimus , cujus initio quaedam desi-

derautur, vitam Mariae AcgyjDtiacae tradit usque pag. 78; altcr pcr pagg. 54 Jobannis
&) ^;
Daruasceuis hoiuiliani
et Mariae filiorumque eorum Arcadii
tu• tcrtius liucusqiie ineditus

ot Johanni?; i)agg. 4G, in fine miitilus.


vitam Xenophoutis
Textus -
- '- ^, (
liac JoL•auis Damasccni, quemadmodum ad'libr(is mss. a Leqiiien oditus est. sat multis

locis e nostro codice cmendandus est. Ita pro ,• &^• iu codice est

^,; pro
;); • . /.• ' anv
.ToffoijTO,- y.ai ibideiii lcgitiu" waj,

'/y.oitr, ad verba itotiyiv /.',. codex addita liabet itcm y.ai {>•
ad

J7o(j,•
y.a)

codex habet

TTooauy.

'.^
ao/iij(uTor

.
.-
^ .
pro ) ^/.^ (^•
ayy.iO.uig

-/)[/.( codex
Praeterca ctiani liaec altera scriptura fornias ut
(fiil. o4. vcrso) retinet, in ipsis
y.a)

lialiet

codd. uncialilius
y.ut

qo^tnov raL•

(V
qo^n/or tuu•

' ^
.; -.,

sequioris aevi satis


(ful.
pro

^>ri.
<V or

verso),

raras.

Xondum inveutus est, quod sciam, Lodex palimpr<estus Gracfus oujus receutior scriptura
Graeca tantam antiquitatis laiidem liabeat.

Codices Veteris Testamenti eadeni fcre antiquitate insigiics in Europae bibliotliecis

habentiu• duodeciui: ex his libruin Xumeroruin nou exhibcnt iiisi quattuor.

•r ' '
u.
Fragmenta No%-i Testamenti membranacca i)alinipsesta foliorum 28 (i. e. 20 siiu-

])lieis Pt 4 duplicis sivc majoris formae), quorum antiquissinia seriiitura Graefa siiper-

impositam Labet Armeniacain. Folia 7 ad evangelium ]^IattL•aei (14, —23. 17. 22 — IS, 3.

11—19. 1<», -14. 24, 37—25, 1. 32-45. 20, 31—45.), 2 ad ovaugelium Marci (!), 14-
22. 14, 58—70.), 5 (4) ad evangelium Liicao (7, 39—49. 18, 14—25. 24, 10-19.), 8 (5) ad
evangelimii Johannis (4, 52—5, 8. 11, 50—12, 9. 15, 12— IG, 2. l!», 11—24. 20, 17—26.)
") Ea do re agit Ern. firabius in Prolegg. ad cJitionem cod. Alcx. cap. ubi ex
1. § 7. Ei.-liii;.

Mosaicis plures capitum Pentateuchi notationes affeit.


CODICES GRAECl. 3

IHTtiiK-nt; item 4 ad aetus apostoloruin (2, (i— 17. i:), ;')',l— 40. 2C^, 7—18. 28, 8—17.), 2 ad
]'auli rpistulas (1 Cor. 15, >;5 — l(i, !t. Tit. 1, 1 ). Tuxtus nuavis paiiina diiabus coluiii-

nis seriptus <, cxeeptis foliis duobiis quae unam tantuni ciintinuam columnam habent.
Versuuiu muiuTus variat; passim 29 inveniiintur, semol noii plus quam 18. Maxima horum
foliurmii pars sacciilij (|uint(» adseribouda est; alia iioiiiiuUa, (piDruiu scriptiira siiiiilis cst

franiuriitis rvangcjioruin siglis 1 insiL;-niri si)liti.s, ad sextiuu pertiuurc vidcutur; duo vcro
actiiruiii fnlia, fjuao textuin i|iuivis pagina eontiiiiiiim iirc prursus siue acceutibus con-

scTiptum exhiljent, item tertium actorum folium uuciali charactere obloiigo scriptuni septi-
mum saoculum produiit. Nihilomiims diibito an siiigula folia, nisi forte tria illa actornm
fdlia exceperis, ii)sius textus bonitati.' diflffrant. Ooiisontiunt autem liaec fragmeiita pa-

liiupsesta cum codicibusNoviTestameuti anticpiissimis et celeljorrimisABCD tantopcro, ut


illorum in nuiiionmi ct ipsa rccipieuda sint. Quod ad pauca liaec exempla satis iudicari

piiterit. 1 Cur. 15, )4 — lli, 7. cunfiniiaiit v. 54. lcetidiieiinOdkaiiii (_'* 11. ^ '•; ibi-

dcm uiiiittuiit cum C'•" (54. 71. qOaiizoi' (OfOcoa. tiT fiinsciitiuut .!)•-'

.
fV(V'ff),7«/ /.(/.!;

lurmain /..^ uxliilieiitilms. Qua ciim foi'iiia coniponcndac smit siiuilow pcr Ims \'crsii.s in

cod. paiimps. nostro seriptae -/unnHc.i, ('.uirity.unjiii, ;(,-, \\rsu55. yiy.n,• ct -/.^-
eodcm ordine collocata liabet quo B(_! 17. (J4. 71.^ itcm liis lialjct Oarc.n cuin IjiJDEFG
39. (17.** Versu 2. lectionein (( cuiu ABCDEFG 17. 1<.)9. (in margiiu') tcuet,

ibideiu cum solo habet tav, et ?! cum et miuusc. codd. aliquot.


confinnat lectiones ^• fui; y, , ], quas plerique codd. uncialcs cuni
pluribus aliis tueutui•. PraetiTca v. 5;3. ^• aHf.noiici- solu.s habet, id quud bcnc rouviaiit

cum eadeui Ifctiomj v. 54. i^iiiiul in codd. A(J•-' inventa. Versii 58. liabet ' -/.,
accedente luiu cckL 1<i9. qui euui tostilms Alexaiidrinis facere solet. Versu G. liabet

inventuui

aliisque
('/««,•

notati suut.

,
-/(' fi

v. 11•.
V. 7.

Quae vero
cis paliinpscsti ndstri iudulos

Tfj

iiiiuusL-., v.
(
(>(' '.. ti/,

his luris Paulinis,

est.

(7«p'p'i/!roj/•

20. tuiiitr vt
uuiii

^•
Ita Jnli. 20,

solis

^. ^• eum
(•( in ovaiigeliis

ABL
IS.

et

quaruni lectii.inum trstes noiiduiii nqjorti,

^
solis ABD.
ct aeti.s apostoli.irum cndi-

absque
cnntinnat, in solis

Vcrsu
avvijiitmi
c-crto

eum
25. auctnritateni
iKnidmn

ABX
ABD

auget lectioiiis pm •, quaio codieum uiicialitun snlus tuetur, srd ctiam ])atnun

et versionum testimoiiia COniiiiendant. Ita etiam Matth. 24, 44 — 45. tribiis locis quoruni
lectio fluctuat cum codd. BD, BDL, BLA iisque fcro solis facit; liabet enim i} ov ^oy.tht

(oijii, i'i y.vijio^' absquG uvTov, oty.^Tilc..,• pro {hiiuTitla•;. Praetcrca in niargiuo tfxtus evaugrjici

sectidiios Aiinnoiiianae notautur, sed paritci• atquc iu ciidii-r Kplirafini Syri rescripto

absquc caiiuiiibus Eusebii.

(.'(nlie(.'.s Novi Testaiiioiiti pari fore aetato hucusque iiiiintuiTuiit 1 1 (ABCDPQTZ,


actoruiii, D ct cpp. Patd.), quDiMim 5 ((|),) miiiui-ciu IVaguicutis nostris ambituiu
liabent et quattuur (VVil'/.) pariter sitnt paliuipscsti.
CODICES GRAECI.

IIL

Codex Graecus mcmbranaceus uncialibus litteris octavi saeciili quavis pagina

clualjus columiiis scriptus, foliurum 157 iii 4", evangelia Liicae et JoL•annis iutegra con-

tiiiens, praemissis cajiitulnrum indiL-iljus, siipcrstitc insupcr subscriptione evangclii IMarci.

Ex numero est codiciim cvangelioi'um EFGHKMSUV; secl non tantum prae his omnibus
ad autirpiissimorum accedlt textum codicum, verum etiam passim magna lectionis singu-

laritate conspicuus est. Exciiipli caussa Joh. 5, 1 —30. qumquies pleuam codicum uiu-ia-

lium auctoritatem cnnfirmat; locis 17, ubi eoruudem dissensio cst, 13 cum etc, l)is rum
13 etc, semcl cum C etc, semcl cum C***GHMUV (tacentibus pkirilnis antiquioribus)

facit; 14 locis loctiones ad ingenium codicis probandum mprimis aptas babet: quatei• de

luicialibus eodd. solum D socium habet:


tiacae ct Latini aliquot codices tuentnr); v. 15.

semel de cudd. uiicial. sokmi (. U). /.^ ):


v. 3. xuzty.iino

«;]>.
bi.s
et ^
(hoc praeter

de codd. uncial. solos E3I


D
^;
versioues Aegyp-

\. 34. ^^:
(v. 19.

et V. 27.); bis de codd. uncial. tautum C*LD et C*LGK (vv. 10 et 11.); semel (v. 14.)

SDcius iiuu habet iiisi F et Coptum. Versu 3(j. cuntinnat ci)dk-um ABEGM k'ctionem


ueucor (a Lackiiiaiino

) ct ibidem uullo souio


rcceptam) pro

lectiumMii iiiaxiinc iiotabilem


: fiiuto; v. 18. coinitibus solis

Deniquo versu priiuo pro vulgata


omukim sokxs luil)i't i,
u)•. 13. et ur. 217.


lectionc

(uviicor.
kabet

(;]) /
Idem
codicis ingenium pruljatiu• k>co Lue. 3, l'J — 30. Per lios versu.s ccjdex noster seniel

acccdit ad cominunein iineiaL fodicuiii lectionem ; octics iisdein tautum iion conseutien-

tibus cum ABE etc. facit; item locis 18 aliis undccics cum etc. facit, cum etc. ter,

DE cum EGHSUA
--
eiiiu cte. bis, item bis vel IvMSVA. Versu 27. pro ^wio-

kabet, solo socio, et v. 22. pust addit fum soHs quinqur cod(L

mmusc. (13. 69. 119. 229.** 2(52.) qui cuui Ak-xandriuis testibus tacere solent. Eodeiu
versu U7t oviucrov pro fS ovn. iii co seriptuiu est, nuHo socio. xVddamus tres k'Ctioncs nota-

biliures

ABL
1.

cum
1.
ex altoro capitc evang.
33. 2t)2., accendcntibus
.Juliannis petitas:

Origene aliisque;
124. akisqiK', item Copt. aliisque et (semel) Origenc; itcni v. 24.

235. Origeiie (bis) et cudico Itakxc.

Inprimis vcro gravu cst quod kic codcx caiidoiii (irigiucm pru(kt atqiio codex Kcg.
v. 11. omittit tIj

v. 12. kalict i-)aini•

'•
ante

pro
ii.<//>^v

\)ro
(--um solis

cum AFG•

5.3. (2iJ2. Sckolzii), de quo Seliulziu:^ iii libro ^: Biblisclidiritiscke Kci.se 1823. pag.

11 sqq. sic cxponit: Eiuo (k'i- mteiossautesteu Handschrifteu , dic, ich untersuclit liabe ,
ist

uustreitin: dic iii der kihij^-liclicu Bibliotliek mit Xo. 5o. bezeichiictc, die Evangelicn ent-

L•Hlt. Leider liaf sic vini (lin WunuiTu, deiii AVfiuc iiud jrcci-wassci• viel gelitteii, so dass midi-

rere .Seiteii kaum lcsljai• siiul und viele Stiicke der Bliitter abfalleu; die obereu Eckeu siiid es

zum Tkcil schuii Die Unterschrifteu eiues jedeu Evangeliuiiis habe icb iu meiuer Scbriit
CODICES GRAECI. 5

Cur.ic crit. § 7. mitfictlieilt Auf jcder Seite sIirI 2 Culuiimcn, dic Zoilcu siuJ selir kiuz und

Hcliliesseii oft. iii der Mitto dcs Wurtes Ich setze diese llandschrift ius H). Jalirh. .Sii^ ist

iu Jerusalem aus Haiidselmften , die auf dcm lieiligon Berge, walirscdieiulicli iii eiuem Kloster,

beiindlitdi -, von Dauicl, wic aus dcr Unterselirift erlicllt, gesclineben Dass die Exem-
jilarc, aus deiieii sie eiue Abschrift ist, sclii• alt valcll, wolleu wir nicht bezweifelu. Sie musseri

mit Unzial gescln-ieben geweseu soiii. Xehiiu^ mau au so babea wir liicr deii Text sehr

altei• Dukumciitc vor uns, die uus damit lincht iu dic erstc Zcit des diristeiithums hinauf-

Jam vero codex nostcr cluobus fcro saeculis Parisiensi autiquior easclem

plano cuiii eo subscriptiones sub singulis evaiigeliis liabet fef. facsimilc apnd Scholzium:
Biljliscb-]vritisL'lie Roise nr. VI. c), noc videtur uUa iu ilbi eudii-r iiotalnlis iuveiiiri Irctin,

fjuae non sit eadem in nostro, iiisi quod multa alia aiictur exomplaris Parisieusis iam

niutata invenisse censendus est quae uostri codieis .scriptor fidtditcr ex antiquiore fontc

bausit. Quaiiiquain Selnilzius, ut IVtc sulobat, non accuratissimo licgiuui codicem cou-

tuliisse videtur. Excinpla consrnsiDiiis utrius(|uc liaee siuit: Joh. 1, 28. pij>tp(aia et 4, 31.

7(-/.• ; Liir. (-i, oo. ('.' pro ) ': C), o7. ;<««>;>/,7 : IIJ, 14. .!:!'. 21, 21. 0111.

y.ai 111 fV /(tfiw . -/.. Quibus locis oiimium soli cousentiuiit codex iioster ct Scliolzii

2G2. Alibi acceduut testes pauei iique iiisigues, ut Joli. 1<3, 29. ubi oniittimt simul

BD* 1. 83T. poster. ; itciii Lue. 1!), 45. ubi iiiajus additamcntum illud iam a Scholzio

commemoratuin 1. 1. pag. l(i. simid tuentur D Aeth. Syr. post. c. asteri.sco et codd. aliquot

Latini; item Joh. 7, 30. ubi y.ut fS/JAih t•/. . .. siinul addunt 13. (j9. et Armcnius inter-

jjres. (Joiiveiiiuut codox iioster ctParisionsis etiam iu eo quod lucos Joli. ), 3s(|. etS, 1 sqq.

obelo vcl rsteriscii uutatos exhibeut. Praeterea in iiustro cndice scliulia inveiiiuiitur,

pleraquL' rt ipsa uiu-ialibus litteris adscripta, qiiorum uonmdla ad rum criticani faciunt, ut

.'. '..'

quod est ad .luli. S, 1 sipj. : tr avTijijaijoi^ ov /./., ohSi tr '
,• ()^• iih'. y.thdi' iinjiiii^idvnir 7/^^' ntQr/.oni^^ ^^ y.iu 01 nuiTt•; n• ui,'

nV <>iy.(iSoju,i r/%• ty.ylifittu.

l\.

Codex evangelicus Graecus membranaceus litteris uncialibus sacculi noui scriptus,

versibus quavis pagina contiuuis, folioriim l.J7 in 4" majori. Prao coterls quoad habitum
ct .seripturani ^imilitudiiiom liabot codicis Cyprii iii bilil. Paris. (i3., ad cvaiigelia sigln

iiotati. (loiitiiiot evangelium Lucao integrum (extrcina folia dcrom ex iiiadurc malc
alfecta suut, sed in meliorein statuiii rctligi possunt ct jaui a 1110 lectu suutj; iteui Marci
(jvaugeliuiu exceptis o, 35 — (5, 20; porro fragmenta baec evaiigelii MattL•aci: (3, IG — 29.
7, 26—8, 27. 12, 18—14, 15. 20, 25 -21, 19 22, 25—23, 13. et evangelii Johamiis 0, 14—8,
3. 15, 24 — 19, (5. Quadrat ia buiu• (' laus cudicis eius qui praeeedit: ex iiumero

(•niiu est

_•
iiitcr
codicum

versus Incis
;
nce raro lectiones plane proprias tuctur.
K3 plunmorum
se diftVrunt, quatcrdecies euui
CODICES GRAECI.

sed saepius

cDiId. uiieialium

etc, Ins cuiu


liis ciiiu antiquioribus consentit codieibus,

Exempli caussa videamus Luc.


coufirmat auctoritatem; locis 17, ubi

C etc, semel cum


3,

EGHKSUA
1 .'jS. Hos

facit;
illi

1.') denique locis pro testium discrepantia iuprimis idoneis ad ingenium codicis pruban-
dum, septies cuiu facit perpaucis aliis accedeutiljus, semel cum eodem acccdeiitibus

pluribus; bis de uucial. codd. LX et LXKMU solos liabet comites, bis veteres tantum

ali(|Ui)t interprotes ot scniel iinum iit videtm• codieeni illum insigiiem 131; v. .S. pm
aoh,al)t liabet ^, solo Didymo (doiijt) prope acceduiitc; denique v. 23. loc(i perquam
gravi ipse solus omittit ', ab aliis cnm , permutatum. Etsi non dixerim ubique codi-

ceni iiDstrum tanta (juanta \wc Lueae loC(i lectionis bouitate excellere, tamcii misquani

se pracbut cndicibus uneialibus sequioris aevi iis quos supra laudavimiis.

,
iiiteriori.'ia

Lfctionuiu iiondimi abbi iuvontarum exerapla addamus ipiattuor ex uno capite Luoae

(luarto. Ibi enim v. 2. ad //fitW/s •/. addit y.ai /. /.; . G.

commutat cuiu . 22. oraittit , . 2. L•abet t;%• ,,• pro , mMur /, ,:


Codices cvaugeliorum iiiieiales majdris ut uo;<tri III. et IV. ambitus hucusque iii-

venti sunt 1.5, quuruni 4 (ABCD) sine dubio aiitiquiores, 5 (GHSUXj sine dubio reeeii-

tioi-es, <i vero (EFKLMA) eiusdem fere aetatis suut.

CodexVeteris Testameuti Graecus membranaceus, uncialibus litteris octavi sacciili

scriptus, iVilioruin 29 formac maximae, quorura quaevis pagiiia textuiii duabus columuis

distinctmn exliibet. Oontiuct niaximam liliri Genesis partcm, i. e. 1, 1 — 14, (J. LS, 24—
20, 14. 24, .54—42, 18. Lectionis bonitate tantopere excellit ut nou dubitem quin cgregie

facturus sit ad pristinam intcgritatem Genesi Graocac rcddendam ; ipsi eiiim Alexaiidrino

(•i)difi, quocum saepe facit, non raru praestare vidctur. Cum Vatieauus liber, uude

Rumana editio fluxit, tota fere Genesi careat (incipit capite 47.), inveiitum liunc thesaurum

inaximi faciundnm existimo. Exemplum textus esto Geues. 31, 31—47. Ibi lectiones 45

ab editione Romana differimt. Locis 13 cum Alexandrino codiee conseutit; aliis vt-ro ',(.

a(.-cedente sexies (ter hiat) codice Cottoniano illo qui inceutlio periit, coutra Alexau•ilmm
i-st. Porro saepe cuin Cottoniano consentit invitis Alex. codice et Rum. editione, ut v. 32.

(transposita sunt y.(a ihu...i,ito)y ctc.) et v. 40 (lyivofo^r et nuytwS). Versu 33. cum \ indolj.

codice purpureo (imittit tiV contra ed. Rora. et Alex. CMnlicem. Notabilis etiam est con-

sensio nostri eodicis ft codicis Veneti, do quo Hohnesius, apud quom m-o. 72. uotatur, sic•

iudicat: „Est sanc eodcx in suo genere singiilaris ct uiaximi iaciundus; continet enim

textum hucusque incognitum." Cum eo codice noster solus v. 36. omittit uTzuy.Qiiht.; usque
CODICES GRAECI. 7

(\ item . 37. eiiiii Oddcni soliis cnn-uptam lertiinioin flj-rro) (V (- /).', (o(Vj tuetiu•.

Q.imm vero ])lura alia taiitniu iion solus pracboat, ut vv. 4"). 47. 42. ubi lialjct nV ^.^,
!' /, r/Ou, vv. 7 ct 4(). ubi et r/.u, tuiii iiiultis loeis plane propria liabot,

^ ^;
oiiiittit

ut V. o3. (• V. 37. i]iji'.vn^y.('.^• (rcliqui ]•,(-• abi trcs /j/)fi'/'i,xi/s•), ibidciii fro/,x«s•

(
f(V> ,

(rcliqui ), . 38. « (;.• mjtc), . 41. roiV (reliqui . Trno^UirmS), . 43. •


^• (
'- 44. 0111.
oy«s')>

"& (ita ctiaiu


'^'•
"W.

alii
[•/.^ dia&ijGciittOa (reliqui

(Uiu, secl sequeiite ' i''foc). . 47.


'//'«
«(iP.frrf)'
8iaih'j-

<wthv
y.iif).

(pro ;'(. .).


Ceterum coiliees uiiciales Graecuni Gcuesi.s tcxtum spectaiites iu Europae biblio-

tlieci.^ habeutur 7, qudruiii (• iiiulto pauciora iiostro frai;'iiiciita ec)iitiiieiit.

''
VI. *

Codex Vetcris Testameiiti Graccus membraiiaecus, foliis constans 16 formae

maximae, iusignis aiitiquissiiiia iniiiuscularuin littcranuii .scrijttura, quao cadem est iii

codice Reg. 1470. (apud Moutcfalconiuiii

iii <_)xc)iiieii.si

iiitegros
codice Platonico aniii

Hbros Judiciim et Ruth cum


S',)IJ.,
iii

i-xtreiiia
ralaeogr. p. 26\).

adscribendus (niinino sacculo


parte libri Jn.suac.
Cnlb. 44u. cst) amii

.
Fnniias Aloxandriiias
SitO. rt

('ontiiiet

antiquas pauci codiccs antiquitatis ei)nservaruiit quain eodex.

,
suniiiiac.' taiii fidentt.'!• liie

Exempla haec excorpsimus:

'.' (fol. 8.
(fol. 14.

vcrso,
recto),

4. vcrsri),
'^-'
(ful.

ro<V laiiiiirnii'
5.

(ibidem),
recto),

('.
• i^o}.t\\tn'Oti\•

), vcrso), fiiioc.vn^auf
(fol. 4. versoj, [itnujmv,

(fol. 12.), f\)/^ipVi,)' (fol. 10. versii),

(\. 5. reoto, 4.

rcctoj, f'Sii'eyy.ov (ful. 5. recto), -':: m r (fid. 4. vcrso tcr). Textum vcro pracijet inpriniis

notabilem et gi-avciii, profectuiu a recousioue quae iKindum iiiiiotuit. Quod qno juvc

dieaui, judieari potcrit ad prinrrs capitis primi versus 27: •• Ims cHim quiiKiuagiiita l(.ii'is

a liiniiana cditioiic diseedit. duodevicies cum Alexandniin cndice coiiscntiens (ut v. 17.

—trifn cum Alex. solo ct v. 27. :l/i/;; iVJc ciiiii solis Alex. ct t-iid. X. apud Hiiliii. lial.iot),

tredecies cum aliis codd. uncialilms, ]i(irrii alia cum jtaucis codd. minuse. coiiiniuiiia

habens, alia sociis plano nullis. Huius (piud uhimo h>vn dixi gcnoris sunt: v. 1. • rw

(;, (qund
ibideiii

<)\ .
V. 5.

y.ai

14.
oiiiissum

anoy.sy.ni^itrol•,

(^• pro
prius,

,
v. 1<).
v. 7.

ytrii

. lli.
-^!/..
(cd.

addita
Rom. ,
(liSijiu•

cod. AIcx.

tiV yj^v iovi^c. ])ost


reliqiii iiiiincs iiiiiittuiit) flnr;i}.H^;

-),
vioir.
.
lliio
11. ^
taiitum socii)
7>'-

liabot V. 4. tiV (ciiiii cod. OS; dc f[iu> Vaticano codice Ilolnics: ,,(piaiitivis pretii est"),

V. !^. iitntH^nnr ,. 17. r/.<itl<i'.i:

Codex Novi Trstaiiienti (!racc-us nieiubraiiaecu.s iuliunim


. ")(> octavae f\)riiiae iuiiiu-

tae, cuin toxtu aetuuiu apostuloruiii iutegro, exceptis 4,8 — 0, 17. 17,28 — 23, i). L•lsiglli.s cst
-
8 CODICES GEAECI.

nomma eorum


.subscriptii me quac annum quo scriptus est prodit, i. e. annum Christi 1054., item

quorum jussu iscriiitus est et ejus qul scripsit. Scriptum est eiiim in hunc inodum: orf
y.ai ' ^' ^ -/. (codex -/. , similiter passim errat
'/«|3 diu

.
serilitor) y.vnioi' y.ai y.ui

•^ ^qvi^ . . . Textu mh-um in nnnlum prae omniljus actuum codicibus eadem


fere aetato scriptis excellit; tantopere cnim ad textum celebeiTimorum codicum ABC
accedit ut codicum minuseidorum quos

,,.
(versibus 21) in ceiisum veniunt lectiones 39.

-. 2! pro fiV, v• 30. . , , -ocaut

.
mdlum parem
Harum
33. i;/<f'p«
16

71,
halxat.

communes babet cum ABC:


.
Ita 27, 27

34.

.
— 28,
'
3

,
ibidem pro ', ibideill pro . 37. . '.,
. 40. . 41. tm/.nlav (scriptum est

, — yAav), . 42. ^taqvyn, . 43. ^,^^;

;, (.^.
^-, . 2. (' , ibidem . 3. ';'. / ,&.:, ibidem um r/%-. Item »

^
28. 1.

eum duobus ex liis: v. 2U. ;<;) ct tJ'-/ovTo, v. 30. . 33. et

. 34. ,•, .
. ^/, .
37. '^&, . 39.

, ?(,
.
. 41.

qooivo^ ,
28, 3.

.
Itom
.
7 cum uno

, ,
27. 28. 29; 35. 37.
ex his:
(,
,

GH \idgatain lectio-
absque «, . 39. . 43. i/.u. (. Ter eum CGH, semel cum
.
neiii tuetur: v. 33.

:
cura minusc. cudd.

ab
seiiul

post
(i. c.
,', .
solis facit,

v. 32.)

uniy.oxvc.v additum.
41.

nuUum socium
scd accedente etiam Saliidica

Nee
liabet omittous
.

rar(i fit ut solus inter


2.

o/ , . 35.

-crsiiiiie

ab
omues accedat ad
aliis
Semel tantum
aliisquo: v. 29.

ante
-
uniy.oxiiav,

codicis

, ^^•
aliis

^
tfstiiuonium vel codicis

inounte versu ciimB; 13, 20.

C1UU

17.
;
19.
cum
ut 13, 11.

)^.
;
.
14, 25.
vel codicis C, ut 11, 3.

',. nV ^•
Tt L-mn C; 1, 36. amertihir cum C.
ciiiu

cum
Ita ctiam cum solo
' eh^lOtv ciim B;
; .
; 17,
facit

Quo autem pauciora suminae autiquitatis monumenta toxtiim actuum


28,

10.
ttvai

omissa
13, 19. omissiini y.ui

&' ;
cum ; iit 11, 5.

cdnservarunt, eo pluris codcx noster aestimandus est; haud dubie euirn antiquissimi codi-

L-is uufialis, qui ip.sc periit, cxeniplum est.

vin.

Folia meiuliranac-fa palimpsesta sex in 4" cum fragmentis Graeeis proplietae

Jcsaiac, sacculi fcre septimi. Unciales litterac, quibus scripta siint, firma mauu ductae,

vergentes pavdliilum ad latus et oblongac, mdlis notatae accontibus. Graecae scriptiu-ae

su]xTimposita cst Armcniaca. Gracca plcraque lectu difficillima sunt; tamen exceptis
paucissimis iam lcgi et cdeudi caussa traiisscripsi. Sunt aiitem fragmenta Jcsaiae haec:

3, 8—14. 5, 2—7. 7—11. 29, 11—16. 16—23. 44, 27—45, 5. Quinque Lodicum Jesaiac
CODICES GKAECI. 9

uueiallum. (|ui soli aetatem tuleruiit, taiituinmotli) tre.s liuruiii liicoruiii textuiii

^
ti'a(luiil.

Textus autciu fra!;'iiicnt(iruni iiptimae notac est. Ita fuliu primo 3, 8 — 14. Lis ciua
cudicu Alfxaiulriui) facit: -. 10. et . 12. t/)c '/•,• [iractcrea . 8. Hm et v. 11.

«Tiyijl «iVi/i y.KTa etc. cum perjjaucis eoJil. liabet; '. l'>. 1)]<>• cum solo Eusebio, v. 14.

«iV»'),• (')
y.vuKK eum solo Procopio. Iteiii lulio altero 5, 2 — 7. sexies cum Alex. conseutit;
pijiTii V. 4. 'iiu ()]< fitcm v. 7.) cura paucis codd. niin. tuetur, asseutientibus Origeiie,

Basilid, Olirysustomij, et v. ). jw• oi')•, asseti_'ntiL•^ls praetiT mimiseulos alicpiot codiceXII.


a)niil II(.ilin. iu iiiargiiie (i. c. Marelin]. \^a,tican.) et 8evero.

IX.
Fdlia menibranacca jjalimpscsta tria in 4" cum fragraentis Gi-aecis alterius et

tcrtii libri Jlegum. Scriptura uncialis qua exarata sunt Coptum redolet; accentus taiitum

iion observavi. Vidotui• octavi saeciili csse, iiisi forte antiquior est; certe oiim iiiscriptio-

nes in luargine superiiire exliibitae antii|uitatcin oetavo saoculo antecedeutem prudunt.

Ceterum Graecis Armeuiaca supei'iuipusita sunt. Siuit autoiu fragmcnta liaec: 2 licgg.

22, 3S— 42. 4G-41». 23, 2—5. 8—10. 3 Kcgg. 13, 4— (j. 8—11. 13—17. 20—23. 1(1, 31—33.
17, 1 — .'). '.•
— 12. 14 — 17. Ad n-censii.inoni purtiiiont perquaiii aiiti(|iiam u V^aticaua ecli-

tione adini)duni di\'orsaiii, iiipriniis cum codicibus Hohuesii X. ut Xl. uun.sontieiitein. Ita

foliij prinio per priores deeem versus ciiin iitro(juc contra ed. Roiii. liic eodex tuetur
(ir iiij /.]\ fV f/w', y.ci Traifitvo}!• , ifu^loi• Ihar, y.nJ aiite arnTtD.i'.^ ; item cuni iisdeiu et
Alexanilriiio <iv /.-; itciii '.'.'' cum II. (. c. codiec Vaticanoj et XI. fAlex.

;'(7(:')'^), Clim Alex. qvh'.'S, fUiii X. ct A1(.'X. \, Clim Alex. (^ ii iiJy.iK;

(.nuu duobus tantum codd. iiiiimsc. I^vrc.iiii•, fV '!>');<^ cum . Ilohuosii iir. 1)4., /'
siihis, rrlicjuis ytmKK• vel y.m. i) ihits- prai'uiitt(_'iitibus. Ci.'toruni ad bd.s Keguni libms uiieialcs

eodd. iiracttT llohiiosii II. fVatie.j III. (xVlrx.J XI. (Basil. Vatic.j ct (ad 2. lu^gg.j X.

(Cui.sliii.j iion t/xstant. iSeripturaui ^iiiiileiu sed accentibus plciiam vidf apud iloiittaiK•.

iu Palacogr. (ir. p. 224.

X.
Cudcx racmbranaceus Graecus fuliorum 31 iii 4" inajdri, minu.-^cuiis litteris saeeuli

XI. vcl X. (./Uiitinet Cas^iiani libellus dun. Ad priorcui, ruiiis initium deest (iueipit codcx
^- •
•, ' ^'
a vcrbis

^•
) '
jxistrriiji•

vcrba
^•

y.ul
TtXti^uOc.i

'.)('.^•

cst

ho^•
7(/
'.)


ti•


nor

H()V(.'ni

-: ;^

y.c.TiMy.arrTH'
iii

y.ia
y.ait'.

pcrtiiiciit (Cxit vcrl)is

yulhajiiTiji

bir iiitfgor cst

jiuoTv^
7/]s•

,
y.cni^uu•

di.'.sidci-atiir
/} ',
y<(in(ir ri]>• tnTiuntitj,•

t7j

cxcrptn traetatu uutavu,


liiiis.
itvy.

<'.>.

('ddex beue vi sritc


y.nritya•;

aijnwr

(.ujus
tmv

/ y.uitu•

TTUQayiftTiu)

jmst
\

.icriptus cst atijue a enrructori• (luiidi'i-iiiii fcre sacculi ita [nTtractatus ut duplieem tcxtuiu
10 CODICES GKAECI.

Iiabcas. 8uiit liace Ca.ssiani upera c'h'ca initiuin sacculi Y. (Iraecc \crsa, sod (iraccu

scnnono noiuluiii oilita. In biljlidtliecis passiiu iiiaiiuserijita lialjcntur.

XI.

Fdlia membranaeca palimpsesta 23 in 4". Priinum (Jiracfc, tuin deleta Oracc^a

sri-iiitiira Slavdnice scriiita snnt. Inprimis raemdraliili• i'st plrrarnic fnlia liis tuissc

(iraecc irvi}ita 1(• ab liomino Sla\O adliiborcntur. ita iit jaiii 1(_(' triplcx

seriptura , prinia clcrimuiii ferc saeculum referento, ob ixmiIos vorsotnr. Xcrpio (iracca,

(|unrum pcrniulta satis ajiparont. neqiie 8!avnnica li'cta sunt.

XII.

Folia mfiiiliranacea palimpsesta S in 4". Sub Ariiieniai-n textu invfiitus cst

(irarrus, uiicialibus litteris pulchcrrimis saceuli IVi-i' (pxinti cxaratus. lluiniliam iu --


riam lioiniiiis iiaucti scriptaiii contiiiero vidctur (•aiiiqui• ut vidctui• driierditaiii. Ldi-i

phircs infusis clicniicis ad lcucuduni facilos suiit; ilii iiitcr alia hacc srripta sunt:

7/,)• /,i((.i)• y.i'Jhi.{iriir /.(/.Diaijtria iv

T(i) Kintii/Jii II /• '^- y.c.i ay.i^

iKCTdf• '. (sic) ,.^ y.w TU ^'. y.c.i Tiu

y.njii/.iu• 7oi;• Sijcy.DiTior (7';<</)

^.
)•,( 7')/'

7Ti/MUi^ii'iiir i^ (iUfjiOMVi)^• tt^niti- ^ , •;

y.ai

y.oi
)'
iiait
r7()0)•

nnj
(i. (.•. nTKVjfu-)

i^y.iy.iwlh^ni'.^'
nnv ( tm

omvTnv c.iitliir


O/.iiv y.oi (i/.m• nl•

anTnr tniiiVQioaiu

Tit ^>iii'.[iii(n•

^ u.c.iniua• nnv . (•
tr tuiii•: c.u.i'. y.iii ti• <'.y/tlfii^ r''f(ii<,TOJ

yi' i)• 7/j ((.ey.i^nn ( i^hti^ 7;,»•

'.()('/'/,• Hjiadijvnr riiiv ^


;

CUDIOES GRAECI. 11

.
Fragnifiitn iiiciiibraiiaeea

(iracLM• scriiifa sunt; uiiuiii (1) priiiinin (irai-rr,

niace; dun ('7. S.) priiinnu (irarco, pust


iialiiiiiiscsta varia uctn.

Armouiace; unum
i[uiiruiii

Syriace,
(4.)
denifiui.•
(•>.

priniuin ('uptlci•,
-
<).) liis

tuiii (lraiT(•; uuuiii (.'!.) pi-hiiiun Araliicc, tuiii (irancu; unuui () primuiu
Svriacc, tuni bis ArnnMiiace.

spongiain passmn

siit.
1)

l(jf;-iiiimi-
Fiiliuiii

Pdstquaiii

verlia
(
unuiii in 4",

liai-r:
primuin (!racce
,.,,•,
quod

--,
liis

sc-riptuin

.lithiyCtTO, nr/.co
est
})er triuiii

saeenlii

etc), in Syri
ferc
uationuiii inaiius traii-

(piintu

inaiiiis ineidit;
ffacili-

(leniipic
imii<•

scri]itura utracptc ((uuiii < ii-ai'ca tum Syra. dclfta, ri'sri'iptuiii cst Aniiciiiare. Usu (-!•!!!!-

(iiruiii multa clara tarta sunt iiiidt(M|iR• plui-a rlara ri_'ddi potcrnnl.

-i) Alteruni foliiuii ciu.sdeiii tVinuai/ trijilici sn-iptura insi^nr. ]'i-iiiia i-st Syriara

anti([uissiiiia ''), scruiida (.'t tertia Arnieuiaca.

."!) Fuliuin Tiuuin minutioris formao, rujns pri(ii• serijitura Araldca, altcra Graoca

fiaceuli i'cro tiTtii dcciiiii cst. <(>U('iii in niodum rarissinio cndici-s resi/ripti suiit.

4i Fidia miiiutidris fdniiac• scptein riuii diiiiiili", jiriinuiii Oi.iptiri•, tuiii < !\••(.• sae-

rulo triv XIII. srripta.

)) Folia inimitiiiris fiiniiai.• rpiattuor cum diiiiidio. Ftraipio scrijitura < iracea fst

jirior accentilius nullis iidtata rn-tavum fcri• sar-euluiii rrfert, altrra trrtiimi drciiiinni.

(i) Fidia (iiisdriii ionnal•• tria, ipnjruni in altura, fpiaquc pagiiia supri- littei-as um-ialcs

(.xraiicas uoni irn• sai-culi scri[itum cst litteris ininu.sculis saoculi tertii decinii.

7j Fcdiuin liiniiar: ipiartai•. Siipcr uiieialciii srripturam Graecaiii pictuiii est alj

utraquc pagiiia; scd infci-ioribus partiljus antiqua scriptura noni decimi sae-

cuH satis perspicua est.

•^) Foliuin eiusdi'in fiiniiae, primuni (iraece littcris uncialibus si-ipiiijris auvi scrip-

tuin. post rescriptuin Arnieniace.

X\Y.
lieliqiiiae octo c(,idieuiii ( lrai_^ci) ru iii uiu-ialiuiii iiou riisrriptoruiii.

1) Frap;iii<-'ntum eodicis (ius(b'ni fiijiis partcin (folioi-iiiu 4,")) aniio 1S44. a ine iuvcn-

tam niiinine codicis Fi-idcrico-Aug'ustani iiisi(;uivi ct

Genes. 24,
Mijij^ rnv : '.•
— lO. 41

y.ai.
1.'5. [pf,]|(taToc ro[iiroi'J

Sacculi omnino qunrti essc vidctur.


usque ei^• ^• •,
duiil)us annis ])Ost cdidi.

vi [(my.i(i\ui)v iiiir
('nntinet

([\

*) Pertinct :ul tc.\li|]]i cv ;ii]j;f'luiiiii, (lc iinii sul) XV. 1. rxpuiictiir.


12 CODICES GEAECI.

•2) Frawmentum psaltcrii antiquissimi. Scriptura piuclierrima est et siinillima

ccleljri codici A^aticano Dionis Cassii, iiiitialibus


littoris planc destituta. Videtnr quarti

v,,l certe saecdi essc. Ooutioet Ps. 141 (2), 7— H. 142 (3), 1— /.. 144 (:>). 7-13.

vestida
ad verba
[/.]«*) ad
clistinctionis

/.- ',
Ti'Xtus sticliometrice scriptus cst, praetereaque

. ' -/
quao
^,, >
(pxoil

'^•
sciam aliiamle non innntuit.

no
ad
ad margiiicm psalmi

In ipso textu phira insunt diligentcr observanda.


ote uvtov
/juj

(sic)
ad bohir
144. reliqua .simt

Apjiositura eit

c^jKiaiUMfi'
;
.•:!]!!!

inyai.oTTntnKU,

Ciijusniodi


\],>

«croi'.
est inscriptio psalini 142: tSiuiY.tr

Codices Vat. et Alex. sic Labent: ^• ort -/. (Alex. -icoiti).

duae compingendo codici Arabico adliibitac, CDdk-is eiusdem eujus folia


3) Scidulae

(niattuor a nic 1S44. ex oriente allata iu bibliotheca universitatis Lips. in.signiuntur nomine

codici.s Tiscbend. I., fum facsimili a nie t^dita in Momimentis sacr. iiieditis. Supersunt

iii liis seidulis versus decem, quorum quiiupie ad Jlattli. 12. 17—19. quinque ad :\Iattli.

12, 23 — 2.3 pcrtiuent. Sacciili ut videtur septimi.

• '
Frag-mentuni euiusdam patristici, se-riptura cleganti octavi ferc sacculi.

,
4) oi)eris

Suut versus quadrapiita;


/.' priiiii sic L•alJcnt. plenis additis acceiitil)US ct spiritibus qiKiruin

-
- ' ^ ,^:^
docst: []<:> /. co((c).i,lhk, y.ia au.m\:
numiiliil

imihTJnc.i' -'. tyii^• , • y.a) . ( /, uy.imaaii. ^'/))^^ ,•


,.
/oiniutir

• - - ;'*'^
y.Ti GUntr>i~•'

;((\
Iti/in extrcllli:

'.»,:


al-vt^ y.ui ;'i",/Wii/ ''/'"

y.ui

-•;)•('
——
y.ia /'.^ ' /,
y.i^Qov '/,;• hr/ovnu

',-
/]

tvlic^i^,
//,-
tt/.hh- /.• ,
• uvrw

/./.('.•

.")! Fragincnta tcxtus (•x-angclici diKi: alterum ea}iitis 1. Lucae, alteniiii eap. 2( •.

Jlatthaei. Quae quuiu codcni tVdio scripta sint, altcnim recto, altenun verso, ad evaii-

ra-liariiim pcrtiimisse vid<utui•.

desunt quac ad • crilK-am tariaut,

2'.• et 30.
Seriptm-a nonuin vel decimuni saeciiluni prodit, nequo

iit /1,<!• et Luc. 1, 31: ^, tiw hiynv « ot

/(;, <jo,jO); iljideiu v.

C)) Folia luiinitau fonaae duo litteris octavi vel noni saeculi couscripta. Tcxtus ad

hynmos liturgicds ])ertiii('t.

7) Folium in 4", pars uvaiigeliarii H•. vd 11. sauculi.

S) Fulia tria ininutiorls furniae, litteris iiucialilnis iniimti.-; elegauter scripta saecido

tVre decimo vel uiidcciini). Insunt iutcgra y.nfiu.wn atquo vTzo&iau evangelii Lucae.

) Cniu hac lOrma lOiifcrc-uJum est /.,, quod iu Jeremiae Tlireuis in codicibus Alexandrino et
Friderico-Aiigustaiio pro scriptum est.

|
Jota ims(iuam in libris mss. nostris iiPC in unciali scriptura iiec iu minuscula subscriptum est;

nee inagis vcro adseriptum, cxiieptis fragmeiilis palimpsestis grammatieis, de (luibus infra dicetur.
.SYRIACr. ARABICI. 13

XY.
Ij Folia meinbranacca paliinpsesta '2*) iu 4", priorc scriptura Syriaca, altera

Armeniaca. Syriafaruin littiTaruiii forniae alibi repcrtae summam antiquitateni •-


dimt. Ex scntentia virnrum seripturae oricntalis pci-itorum IVagmenta liaec ad quiiitum

tore saeciilum refcremla suiit. Quae luicusque lecta sunt, ad interpretatiouem evan^-e-
liiirum pertiiient hueusipKj inei);L;-uitani. Fciliiiiu duplex rceeiitiorc scriptura •-
tuiii a triljus ultiinis vcrl.)is Lue. l>^, 4o. iueipit ct cxit 1'.•, S. His ex paucis versilnis satis

iutclluctum cst iutiTprutis iufieuium. Is ruim, a tcxtu (juciii Puscliittlio vulgo voeaiit pro-

iiciscens, tota mentc in id iiifuniln^bat, ut <jrat'ca quarn tidelissime redderet, invito ipsius

Syrae lingnac ingeiiio. Hine noniina })riipria Johannis et Jesu non Semiticis funnis, qua(!
jilacucrant primo iiiterpreti, sed J.sus, Juliauis reddidit ; verborum ordiiKjm iu A-ersione

Pcseliittlio paulluluni immutatiun aeciu-ate ad iidcm Graecam restituit; vocabula, quao

11011 optiine videbaiitur Syriace verti posse, ipsa retiiuiit, ut ucliliiso pro 7. Luc. 1'.•, o.

Ex his oxeuiplis clanuu erit liaee iragiiRTita maxiiiii fariuiida csse pant(;i• Syras litteras

atque rem Nuvi Tostainrnti critiuaiii traetanti. Certc euiiii iu re crifica, quuiii pru aetati^

qua scripta suiit, tuni jin.) ratinne ipia iiitcrprrs Syrus ad (_TraiTuiii tcxtuiii se LMiiitV)niiavit,

ei)deiii locii ponciida suiit euiii tcstibus (Jraceis iiustris gravissimis. Suiit iu liis ioliis

quae aegre legi (picant; sed cautc adliibitis cbciiiicis loiigc, plurima rostitui jiotiTiuit.

2) Folia iiioiubraiiacea paliiupscsta luiilcciiu iii 4", ])craiitiqua ct ipsa, pi-iiuuiii

8yriace scripta, post Armuuiace. iSyriaL-a iiuii suiit biblici arguiueiiti, sed iieutra scriptura

afcuratius iudagata est.

3) Fcilia

paliiup.sosta oa
duo
di'
iiii_'iiiliraiiaeea,

(piibus luodo dietuni cst, iiisi (


riusdciii ut videtur eiidifis Arineiiiaci partcs atipic fulia

iinii habont aiitii|iiiiin'iii srripturaiii.

1.
1) (Jddex iiieiiil)ranaceus Arabicus tulioruiii 75 iu fol. min. Scriptura et niaxiiiia

clegaiitia cst et ratioiie antiquissinia: pri.ixiniuiii eiiiiii a Kiiiica scriptura liicuni tcnet.

|)Uiictis diacnticis ]icrraro [iriiiia inaiiu additis. Littcraruiii Arabiranuu liiliil aliiid tantao

aiitiquitatis iiinotuiss(^ videlur uisi iiyiigraplius ille papyraceus in usiiiii ptTrgriiiatoris

saecidi p. (. o(:'ta\-i seriptus (di• <juo Silvestro do Saey cxposuit, cf. M('nioires d'liist()ir(^

dc litt(i'atiirr Di-iriitab/ p. 70 sqcpj cuiii rcteris (piao uostra inciiioria ropcrtac suiit ix'li(piiis

('anuidciii littoraruiii pajiyraccis. Ejiisdeiu eiiiin iicta\'i saceuli Flci.schcro. viiM j\.i-alii-

(.aruiii littcraruiii iit ronstat loiigc peritissimo, codi^x iiostrr visus cst**). Ad laiulciu

*) Quinquagesimum tortium folium iam indicatum est snpra sub XIII. -. Iri[ilici soriptura iiisigiic.

•*) Cf. Zcitschrift dor Deutschcu inorgciilandisclum GfiscUschaft. B:inil \\\l. S. 584 587. ubi —
S. Ven. Pleischcr liiinc codifciii uua cum tribus rcliquis fragnirntis Araljieis, do iiuibus iiifra diortiir,
describit et illustrat, additis ctiam afcuratis scripturao specimiuibus.
14 CODICE.S GiiAECl.

aiiti(|uitatis alia noii iiiiiiuriri

Pauli hueusijuc

iiiiuiciii,
iiK-iii;nitaiii.

«xt'ipiunt iutegrae epistulau fiuattuoi• haec:

denique Hebr. 1, 1
inoiuenti acccilit: cinitiiR•!


Fragmenta

'.', >.
Ilnin.

Harum
1.
(J,

et
-—
1*. ad ,
ciiiiii

l!l. 8,
iutcrpiT-tatiuiirin cpistalaruiu

o5 — 'J,

([uiuquc (•[listulai-uiu textus bonitate antece-


o. 2 Cor.
ad Titum, ad
2, IG— 8,
Pliile-
l',l.

dcro videtur iragmonta epistularuiu ad Kuinaiins ut ad

([uac hanc siuiilitudincni cuin anti(|uis.simi codicis \'atiraiii

Pauli epistulas con)plec.-tuutur ct in iinmn quasi corpus redigunt.


^^
Curintliii.is. Invemiintur sertiniics,

Ita
habent,

ad 2 Cor.
quod omues
4, Ki.

iiotata est sectio 25; ad Hel)i•. C), 'J. sectin ol. JleuKiraljile ctiaiii est initia epistidanuii

sefuiidae ad TimotlKniiii, ad Tituin , ad Pldlemoneiii, ad IlfLracus inscriptioiic iiisiguiri

suris Coraiii propria.

•J) Folia iiiinidiraiiacea sex iu 4", cudicis Arabici iVaginenta, iusignia maxiiiiu

(piiid ainuim quu ^;fripta suut prae se fenmt. Si-ripta uiiiit cnim aniio Arabiim 272. (i. c.

SSf) — ((.
p. Clir.) ab Abba Autonio Bagdaleiisi, qui plri-uiii<|uc vcieabatur Daiid bin .Sina,

in laura S. Sabae iu usuiu Patris Isaaci Sinaitiel. Ex liae actatis notatione iiiagnupore

adjuvabimtur qui deiinioiidae actati codicuiu Ai-abiciiruiii vclustorum operaiii dant*).

('ontinetur autciu iollnruiu 1 usquo tiiiis lcgriidae dc Christo iiiortis ac dialH>li

victore, ad alteraiii parteni ovaiigcdiilsieodemi (cf. Evangg. apiu-r. ed. Tiseheml. p.;>n4— S.)

liberc compositae**). Folio (>. iucipit liistoria litis Christiaiioi-uiu iSebasticusiuin tcnqiDrc

P)a^ilii Magni aetar ciim opiscupo Petro luatrinionii spofic iinu-ti.

XVII.
(_'(illi'ctiii rddirum Hcbraicnruiii vt Araliicornm.

Kxecptis duiibus prinribus Ilebraie-o seriptis , (jui siuit Palibaiiitiei , immes suiit

Karaitiei. Arabirc sid Ilcliracis litteris scripti. Examinati suut hi cudiccs inj)riiniii a

vini iu hoc littiTaniiii gciicrc cdarissinio, Adolpho JeOiiadv, qui idcntidem de iis oxposuit

iu: Jluiiatsscdirift fiir (iescliiidite iiiid Wissciisrliaft di/s .ludrntliums. Horansgeber Dr.

Z. Frankcd. 185;5. ***) Judicc JcUincdv lii codices omncs, quorum perpauci siinilcs iii

Furopac bibliothecis lial)entui•, peniiagni faciundi suiit, quippe ineditorum liuc vcro

dignissiniuruni i)lrnii:siiiii.

•) Faesiniilc ciMlicis viilr 1. 1. in Zeitsclinft der DiMitscli. iiinr^cnl. (!osrllscli;ift.

••1 Locus f:icsiiiiili rN|.rcssus Flciscliero intcrpi-etc sic hnhct: laitte (vcrbu sunt Mortis :ul

iliaUoliiMi) coiiias iiKilinuin (laeiiioiiiorum tuorum ail priutiiirs saoiu-Jotuin ct doctoruin legis, ut oiiiiicm
i|is(inun ^ciitcm iiirilcnt ml falsani ejus enminationom sciiioriljus ct judicibus affcreudam, ut <'a]]itis
ihiiniiin-i iiussit. (^uddsi nMirtuns fuerit ot in manibus nipis, in imis infpris eum coneludam.
•• (_'f. I
p. .. M|. llcn• Pi-of. T. hat seineii juugstcn Aufciitlialt iu Kahira auch zuin Ankauf ineli-
i-cr i-al)l.)aiiitiselioii uiid araljiscli-kariiisclier Haudschnftcn bcnutzt, uiid daduvch wie
der AVisscnscbaft
iiberhaupt, so derjiidischnn insbesondere einen grossen Dicnst gcloistet .... Ich bcbalte mir vor, spiiter
dicse wiiditigeu Haiidsfliriften ausfuhrlich uiul genau zu beschreibcn . . . Cf. p. 286 sqq. p. 360 aqq.
C0DICE8 TALMrDICI.

. Talmudici.
1) Cuinpondiuiu jiiris talmuilici auet(.)rc Chajin beii Saiuucl TiuUdcusi. Provocatur

iu lidc libro iiifilitn, ijui c_'i;'i-ri;if taeit atl illustrauduin oultum uivilcm saeculiXIII., maximc

Jii(la(M)niiii vo teiii],iuro in llispania de|^'riitiuui, ad Alfasium, ]\Iaiiminiuui, Iia-LcAvi,

Abrahaimnn Ijrii David II., ]\Io.soii beii Nachman, Sal•Jl^ocl beu Adrat, Meir Roth(_'ii-

burgeusem, alio.siiui'. Subscriptiun cst uomcii ejus qui ox ipsiiis auctoris autugTaphn

ccntuiu fere aunis post cjus iiKjrtciu, anuo 5221. (i. <•. (Uiristi UlJl.J in iirbe Kalatajub

cudicem dcseripsit. Folionuii cst 1<H) iii 4".

2) Scbolia ad tractatus tahiiuilieot; Nidda, Nasir, Nedarim, auctore Ascher Toletano.

Seriptus est cudcsx Tol.^ti aiiuo \'M'}4. lusuper additum est fVagnieiituiii ct quidem iiiitium

rdinmeiitarii ad traetattini Oholiu a liasclii datiuii. Fidia .siiiit 70 in 4". Eorum (imuiuiii

ipiao lioc ciKlico .satis press(.• .sn-ipti) eoutiiiciitur niliil (buu lucom vidisse, asscrit Ad.

Jrllinek 1. 1. p. 2s7. Ipsiuii cnlui ciiminciitariuui ad traftatuiii Xcdariiii aliuui essc repcrit

atijue cuni i|ui ejusdem Ascdieri uomine iam editu.s cst. De oxtrenia parte codicis ille sie:

W.-ilu-eiul wir ciuc grosse Aiizalil Supfrcummeutare zu Rasclii"s Pcutatuucli-Commentar l)e.sitzen,

ist das bezeiclmete Fraguient vicllficlit der einzig-e Vcrsucli die tabuudiselien Eid;iutenuig-eu

Rasclirs zu commcntircMi. Der uidj(_'kaimte Vcrfasser gelit aucli gauz genau nud scliarf auf jcdc

WcnJimg Kastdii's cin.

B. Karaitici.

1) Cudcx pb)los(iph'K'us iolioruiu TJS in 4". Primo lueu Ifgitur logica (per folia

24j, sccundii iiirtaidn-sica (ptT 1»2".), tortio phy.-iiea (prr 72 iolL), auctore iSaid Ibn

Daud el Adeiii el Israili cr-Rabbaiii. Laudatur liic seriptur ab Asidai. ^Mi.-taphy^iica ct

phvsiL-a intt-grae suut, logifa ab iiiiti<j uianca. Ceteruui alius curuudeiii nprruiii cndex

(
< >xuuii halietur.

2) CuUfctio pcrcpiaiu iiisignis caiitiL-urum Karaiticuruui , iVjliis 2-il iii S», (piuruni

iioiinihil mal•• aliVctuiii est, cun.stau.s. Insunt plus 220 carniina, minimlla iu libris

Karaitaniiu ritualiliUfi edita sunt, loiige vcro phira nundiuii iiiuotucrunt. ricraqiu' iii

lau(b'iii Mosis, Aaronis, Sainuelis, Eliac composita suut. Inscriptioiies Arabicae siiigiilis

i"irminibus praeiaissao auctoris poctae nomcii, itein iiietruiu ot eantuin iudicarc solent.

lii\'i'iiitur iu Id.s poutis ctiam uiiiis rarissiiini iiomiiie Bik^aiui dictus, auctdi• canuinis iir. 20.

o) Ritualc Karaitanuii euiu ])hiribiis cpitlialauiiis, tOliuruiu 4-^ iu S ".

4j Midra.schim trcs: dc Abrahanio (foliorum 12)*), de dcrciii inartyribus vcr.sibus

•) L)e huc lilM'11,. A.i. .Irlliiick 1. 1. . .•( sic: Sagenhaftc Erzuldinigni v.ni wur.lri, 1,,•- ,..
soiulcrs vou dfii JikIcii, ilir iiiilri• (Icii dou erstcu Erzvatcr hoclivorelirciuUai .Midiamcdaiieru h btcii
ausgcai-beitpt. ):(• siiul sii• iiis|.iiiiif;licii arabisch geschricben. Uiiserp — bcginiit mit der Erz."ili-

luiig-, liass in dcr Xaclit, in wclrln•!- Aln-aliam goboren wurde, i'iii morkwurdigci• heller Steru am Hiiii-

mcl iTsi-liicn, dci• vici' StiTint vor.scblaiig. Nimrod, dcr sciuc Wciscii iliirubcr bofnigtc, erhielt zur
Aul.viirl. ilas.s ciii \\'iniiliTkiiid dicso Naclit \vci'dc geboreii werdiM]. Auf dcu Kath dor Vcsirc wiirdo
16 C(J1)ICE.S KAiiArnci.

scriptus (full. 8.), de exitu liliorum Israelis ex Aegypto (full. Kl). Is qiiem secundo

loeo posuinms 52 strophas tetrastichas continet, quarum unaquacqut' in syllaljaiu an exit.

Elc.iiia cst, .sfripta ut videtur in diem IX. mensis Ab. Scriptus est cudex aimo 5447 i. c.

Clir. llisT. Tcrtius Midrascli solemnibus paschalibus destinatiis est, ut ex ipsius iuitio

satis intcUigitur.

5) Varia fragnieiita dngiiiatica , ab Afondopi.ilo , a iSamiiele Roie , alj Abu Jariib

scripta. Folia 33 in 4".


ll) lluiuiliae drcciii ad dcccui (jrenesis et Exodi jjerieopas. Fnl. ll!0 form. miiiuris.

His decem libellis magiioperc delectatus est Ad. Jellinck, iisqne L•oloiliaruln nomen eon-

vcnire iudicavit. Similos aliqiiot libcllos iii Eiiropaiii ex Aegypto attidit clar. Munk, cf.

,Ii)sti Aimali/s Israrlitic. amii 1841., ubi pag. 7<'> sqq. tnta edruin ratio accuratius dc-

scril.iitur.

7) ('(Jiinuentarius ad (iencsin usquc S, 2(). Full. G8 iii 4".

S) roiinnent. ad ptTiuopas (ieucsis (iOliorimi 5), Exudi itOll. 10), Levitiei (foll. 7),

Ivuiuerurum (foll. 4).

•) Comineutariu.'; ad lil.irum Jusuae a 10, '23. ii^qiiL' tiiiein. ycriptus est cudex amio

1(117.

lU) •
F(>lL71in4".

<i.
libri ad Psahiius
textus PsahiK.irum
jiertinentes:

1<I — 37. ferc integcr. Full. l'<i iii 4".

//. textus et eoimnentarius ad Ps. — Full. 37 4". 1 17. iu

<•. textu.s ct conimcutarius ad Ps. 98 — 148. Foll. 55 in 4".

11) Cminnciit. ad .bjiKiiii (fnll. (j) . ad Joiiani et Obadjaiii (foU. 2), ad EzL-uhiclcni

ifull. 5), ad Pivn-orbia (iOll. 17j, ad .Iiibmii (tV)ll. 23j.

12) C(jinni. ad Thr(.'iios Jcreiniae, foliorum 52 in 4".

Hos Cummeutarios vel potius liaee commentariorum fragmenta t'l. Jclliuek maxinii

facit propterca quod ad Jefet celebemnmm apud Judaeos librorum sacroruin iutLTprctein

relurenda .•8(_', (|uaiiivis ipsuiii ndmeu nnn ad^criptuni sit. 8iinilia (puicdaiu aimn 1S41.

a cl. Munk Parisins allata, scd pauris ad Psahiios exccptis nihil duiii tY]iis (.xi;cTi]ituin

t!ss(• signiticavit.

diosp Xacht gcburen wcrdfii solltt•, getiidtet wcrde, und dosscu


lifscliliisspn, ilass ilas Kiinl, wclrlirs

Vater sollviel Gold crlialten als das Kiud wiegt.


.so Im Laufo der Erzalilung wird bprichtet, wie
Abraham Gutzen zertriimmert, iudoin ei• selbst dem gi-us.steii (liitzcii eiii Opfer darbriiigen AvoUto.
die
vou denisclben aber keine Antwort erliielt; wie cr die herbeikoimnendcii Giitzendieuer belehrt und
danu riii langcs Zwiegespriich mit Nimrod hiilt. Zum Schlusse Avird iiooh orziihlt, das.s Haran in den
Fcuerofeii geworfen wurdo, Tcracdi nacli der Krrettung Abrahams Gott cin Opfer darbraehte, der es
gniidig aniiahin, imd dass Abraliain iiacli dor Befrciung vom Fcucrtodo don XaniPii nn-:s iiiit \'cv-
mehrung von zwei Buchstaben erliicdt.
:

).
BIIUJOTHECAE
liSCIRIPT

.'^ TISCI1END(

L1PS1ENSIS.

^ . GRAECA.
Cod. Tisclicud. II.'''). Fulia suut '22 inoiuljranacea jialinipsesta iunnae inajoris,

priore scriptura Graeea, pusteriore Araljica. Aliquot fulia cx maJore male afFecta simt,
item inde quod postoa ad corapiiisiendum aliuiii librum adhibita sunt, resecatis niargini-
!jus. passim etiam clavis defictis. Fulia 6 e dual>us partihus sutura conjunctis coiistant.

8iipersiuit his foliis 22 reliqiiiae diiorum codicum Graeconim septimi fere saecidi. Alter

erat argunieiiti bibliei , alter grammatiei. Codieis Liblici folia supersunt septeiidefiin

I iisi|ur XVI, itcm XVII] ;


grainiiiatici quinciue: XVII. XIX usque XXII. cuin iulVrinre
parti• folii XV. Fragmonta biljlica ad libros quattuni• portiiient, 1) ad librum Numerorum:
V, 17 -IS. i'4— 2.\ VI], is— 111. .•3()— 31. )— 47 XV, 11—24. XXVII, 1 — XXIX, 2.

XXXV, 11)— 22. 2.S— 31. 2) ad Deutrroiiuiniuin: 8—1). 15—11). IX, 1— H». XVIII, 21 —
XIX, 1. i;— 1). XXI, s— ii'. ;;) ad libmiu Josuae: X, 3<)— XI, Ki. Xl], 2 -U>. XXII, 7—
23. 4) ad libruiii Judicum: XI, 24 — 34. XVIII, 2 — 2U. Scriptura uueialis (pia (.'xarata

sunt furmas crassas sed tirmas ductuque facili habet et accoutibus vacua cst. Tfxtus
admoduiii peculiaris cst, inaxime per librum Josuae. Iloe ipso anno orania haee Veteris

Tcstameiiti fragiiicnta odcntur iu Hii\a nn/a collcctiune JMomuiieiitoruin sacr. iiicilitnruiii,

viiluiiiiiu• priiiio, ubi ctiain scripturac sprcimen dabitui•.

.VIj liis lOliis, ut dixi, diiferunt reliqua quinquu lum partc fulii XV. Iii liis scriptura

pauljii iiiiiini• vt gracilioi• cst, sod et ipsa afcentibiis vaeat, iicc lialirt ([uo actati.s divtT-

sil.itcni pi-ddat. l Odex is ad qucin dlim pertiurbaiit iniiinris furniar fuissc vidi^tiu'; liaec

fnlia Diiiuia duabus partibus cuiisutis cuiistaiit. Trxtus, cluus arguiiicutuiii grainina-

s:iucul(i .scripta

iii
('(j(l. Ti.soli. 1.

cuutiuet, quae
fragininita evaiigclii Mattliaci
cuiii

siglo in
Mouumeiitis sacr. iiictl. pag. I 10. adilito facsiinili tab. I. iir. 1. Prctinsissimum voro thesaurum
: 14,
iudicuai (jriticum
.S— 'Jl».
!!),4— 14. (13, 40-)5.| scptiino fore
To.stamcuti reccpta cdidi 1.S4G.

liujiis lihrorum mss. collRctiouis uon iiico sorl siimiiio noinino Friilerici Augusti clemeiitissimi Saxoniae

rcjiis iiisignivi. Cotlicpm dico Fri il •• imi- iigiistan nm aiitiquiorem nuUum inter codices

^
,

(u-acciis iiiembranacoos iu Kuropao liililinlliccis viili. Intuiii laiiidi iiicisum edidi Lip.siae 184(). Cdii-
fim't l Chri.ii. 11, _'_'— 1!», 17. _' Ksilr. '.i, u-.|Ui• liiinii; .NCIiciniai• ot Ksfliorar libru.s totus cuui parli•
liliri Tdhiar. ilcin .lcrciii. Kl, .':> iis,,iii• liiinii cl ii^(pic _'. '.
. .

18

ticura dixi, lectu non est diffieilis, scd incommodum lioc habet quod nusquam plenus

versus supercst. Singidorum iulioruni alifniot particulas adscribani, unde viris gramma-
ticorum antiquorum gnaris conjicere licebit quorsum baec fragmenta pertineant. Folio

XXII. recto baec legi

, \}
: fOj

....
•/.(

-- && 7i,s'
nOai : ^/
... :Tmr>Tijo.;
. ..

:
. (r

f; > nnr ^.... ^)

....
Sitie-

•/,

-
• . • . . . . .

78(• .:
,-7fi/ito/<f • ....

^
7;,," .... ytyQnfuifii^ .... Cfiic y.ai ((vTOi

. ....

KiTQiy. .... y.ui

'
y.tiTdi

)7,•
^
y.iii ^^{....
-
...
.

y.ui
. . .qoir

r/,, ....

yiuj nrn
•;
.... y.^

FoL XIX.
-^
.' .; ' . . . .
. . . .

.
Ibidem verso
. .

jrivqmr.
. '• . .

y.ui
oir ;,,'

f j•

. .

.,•-
/,^
iy.c.aiwi

.
.

.
. . . cfn^'
.

y.ai
.

Folio XVII. verso


.

.... hth
tnni'

^-
....

TMf

.
'.. ibidem verso tnnoina
.

^ . .
recto

. .
jo.•' y.ia qiunng
^.... FoL XX.
('. n


/,

Verso ovr

(
cfiloiniK

VTTOTir/.

FoL XXI.
.
y.iu

. .

^)
.... anr/. .... y.aT(iy.otc .... ifi/.o,•' riiy.o (• ....

recto u)la y.cu n er )1> (eadem vux abbi absque legi, iit foL XX. recto

;<•) tv . ... anu .... Fob XV. verso (ct. Stephan.


Thesaur. Gr. Ling. sub avr .... y.m tyti ....

Praeterea vero fragmentis his grammaticis foL XXII. adscripta simt scholia, quae
prae ipso texhi magna scripturae antiquae elegautia exceHunt. Fol. recto notae simt

quattuor, prima -ersuum 7, secunda •, tertia 22, qiiarta 14, sed idtima in flnc iiiutila o.-it.

'.:
Incipit bacc

....
. . .

«,/.!')•
;• ,',)• fffn,
y.ai
et exit bis:

tror' /. / - /
/; Xtti^ ;,

- '.
yt .. . .,
.. (-
•;
. . . . . . .

utro. FoL verso alterae quattuor sxmt: priraa versuum 10 incipit et finitur

verbo
fiuitur 7/,,•

tinc niutibi, sic incipit:


no&o-/n((quu•; tcrtia

Apposita haec s;mt ad voccm


secunda versiium 14
5 versuum

/, '
:, est,
incipit

incipieus
y.ai arwTtnw

,- <a

vide aute quae de folio XXII. verso


/?';[
;
t(w]t/;

quarta deiiique, in
).i'in

tt•
et

allata siint.

Bvzantini locns bic:

'
().• '^1).7}^

Atque liaec
^-
In Stfpbani Tbc^aiu•.

h --.
y.ai

quidem de
/,/ y.n /..
/,

tribiis antiquis scripturi.s


(!r. Liiig.

/, \4
vol. V.

' sub voce

< irar^cis
....
y.nhi
<//.(

'
codiuis buius jKdimpscsti.
.^
affertur Stepliani

\(/.•,

S<d (tiam Arabica scripttira ea qiiae delctis antiquiorlbus iiu'ii)l)raiiaiii occupavit, ad-

inodum insignis est. Explicuit de ca uberius ehirissimus collega Fleischeriis, vide Zcit-
schrift dor Deutsclion jnorgenlandischen Gescllscliaft Band I. pag. 148 — 160. Scriptura ipsa
iiifdiuiii quidd-un tnict inter Kufi et Xescbi, quae vocant, siinilis s_\nigraplio papyraceo ilH

Observa lioc loco et postea ideiitideui iota adscriptuni, iiuod rari.ssime in vetustis fiiisiiiodi
nir.mliraiiis positum vidi.
:

19

iii usuiii pcregrinatoris saec. VIII. scripto, cuius jam siipra pag. 13. sub XVI. mcntio est

facta. Videbatur Fleischero „nou recentior X. saeculo haberi posse." Quod ille quaiu
recte vidisset, miper probatum est. Convenit euim ista scriptura ciim fragmento nuperrimc
a me ex oriente allato ill(j, quod animni Arabuin 272. i. e. Chr. 885 — 886. adscriptum liabet
(vide suj)ra pag. 14. sub 2.), tantopere ut uter(|iie codex ab eodem scriptus esse videatur.
Qiiae conjectura nescio an inde confirmetui• quod fol. XVII. recto David qiiidam auctoreni
codicis se profitetur, alterius vero scriptor Daud biii Sina pleriunque se vocari dicit. Do
rc graminatica huius testus plura exposuit Fleischerus 1. 1. p. 1.55 sqq., notavit etiam voces
plures nondum notas ad Aramaica et Graeca confurinatas. lusunt autem vitae sanctorum
quattuor, S.Euthymii (ab iiiitio niutilaj, S.Sabae, S.Abramii, S.Theodosii (mutila in tine),

scriptae, certe duae priures, ut idtimo capite vitae EutL•ymi traditiu•, a Cyrillo Scytho-
politaiiu iuonacho Graeco saeculi VI. Duo priores libelli, quamquam pliu-a difteriint, a

Cotelerio Graece editi sunt iu Eceles. Graec. Munuiu. vol. II. p. 2U0 sqq. ct vol. IV.

p. 1 sqq.

Cod. Tiscli. III. P^jlia inembranacca quattuor palimpsesta, uti-aque seri]jtura

Graeca, priore imciali noiii fere saeculi, secunda minusciUa duodecimi saecidi. Aiitiquior

scriptura, quam obtexit textus liturgicus ad colendam memoriam martyrum scriptus,

argumonti est patristici. Quorsum pcrtineat, ad liaee siiigulorum foliuruin exempla iudi-

cari putcrit. Acceutus ct spiritus desuiit, sed raro corni possunt.

Fol. 1. rccto Ful. 2. recto


. . . ,- { oia tnrif ij & er iixaia avfa&iJOiuOt

Siti&tat^. tcdi- Stxu ny.TO) ic/icoi• ()•-

. . .

- , ^.•^
^
:: ^/^ ^
•'. ^
ira taij

/
futXQOyQorio^ ^•;. oj,•

^ ^('.ofva
. . .
tVS//

• xuy
;, & . ,&
),,
{^a(o^ov^.
Ful. 2. vcrso

Fol. vorso

^
1.

• /-
.

.
.

.
.IV

-•-.^
Co)ijq()(iov


itiju

/
- &^.
^ ^ xat

; tcov

. Fol. .'!. recto

3'
20

<^
,•

^
(
\•
y.iy.iivuHiiiir
nrnnu

.
,
.
(jfi^oiifiO^•-

T)^r ey.

tniinuov
-

y(uo}(or
/.

TTnofltai-uui-
to
(
«f/fc

{>>1'~')
• \ ro>•
'
tu
'
ovy. ohywr
'/.^^

'
Fol.

8
4.

-
tt
-^
recto

arrnnu -

,'<• /,^•'
-
injn cfK

s 01. . verso
( - '• '

^^
.

^/
.y.ai Toy.o^ - aTTi^oijiiycor
tiTi

....
. tne

^^
ardooqoroiv Fol. 4. -erso

« /^' ; -/
)/

7/,«
{hi i7i(u-ayayot'

(7(7{<«;),•

Cod. Ti.scli.
.
St 1) vqttiKiiw.; luvd^c.vov

IV. Cudex est


....

y.ui

)2^
y.altaoov,• unoqr^riii

membranaceu.s foliorum
,'

3I!0
^
(sic)

in
o;r«c

4" min., riLTiptus

litteris minusculis pulolierrimis decimi saecidi. Accentuuin ct spirituum quictjiiid adcst

iuile a fol. 24. usque ad sid)SLTiptionem .secundam evaugelii Juhannis, rubro colore adpictuni
cst. I\Iidta etiam uncialibus littcris scripta sunt eaque fere oiunia rubricata, plurilius in-

super titidi.'* et subscriptiouibus auro inductis. Codex cmitinet cvangelia quattuor inteuTa

ciim additamentis pluribus.

Foliis octo priuribu.s lec-tionum ecclesiasticarum indiccs habentur, qui quuiu ab aliis

De Bomiae 1823.

^
siiuilibn.s, ut quus Scliolzius publifi jm-is fecit (cf. meiiologiis etc. et

.
api)C'ndiccm I. Nuv. Test. 1^30.), satis diiFerant, acciiratiore notitia digui videntiir.

.
^^, /
««
Fol.

,/
.
1. rccto incipiunt

h.
(!(>)

.
et totidein y.voiay.al.

y.ai
tvuy/e/.iov

Primo loco haec lcguntur:


.
. y.tq.
y.vi>iuy.ui.

J•/.
Recensentur
^
Iteill extrenio

...
:

'
y.cCf.

2.'. /. y.a) r/^' .: Utyli^^ . y.tcf. y.ai ti,• ,


,, ,,• ayia,• . . Fol. . verso sequuotlir

-/ . y.hCf.

'. II. ver.su '


;~ ^
y.m iteill

.
[f,'],•

.
^
fduodccim)
y.iti

, fol. eodem verso:


3.
)
/",•

itcm fol. V. recto:


; item III. \'Crso:

(qiiattunr) i_-t .
(imdecim). Post liaec meuologium scriptuin est, ciiius dies festi iiudto siuit

pauciores qixam pliu-imoruin similium. Primus ut solct raensis est Septembris, qui dios

festiis liabct

. u) .").
(' ((.
undcciin:

' 1. (, ,
,• /.,-
{
/. , ^^ .
/l^v ;]^•

.)
• ,),
ija,•
,•

8. 14. 15. 16. 20. 23. 24. 2b. .


Mense Ootobri insigniuntur
ijctavus,

sextus
vigcsimus
(roi' .
dies tertius

qiiintus, vigcsiraus sextus;

()}..), [octavusV deest nunierus]


(c.

meuse Nov. primus


( . ,. '^),
{ ),
sextus, decimus
•21

ileciiims tiTtius, 14.

Dcc. 4. ). (i. '.I. lT).


l(i. 17. 21.

27; mon.^o .lanuarid


[oOV rursus

1. (1.
<.{ muiicnisj

14. Kl. 17. 1«. 2(.»..
uy. .
27; nicnse
«///;
Februarin
iiu'ii.so

2. .').
24; in</ii,so Martio H. (roj;• ((jvioj• /i /««-'.))•) ct 2) iiicnse Aprili 23 ct 2; ineusr

);
;

^[ajo priiims ct ortaA-us;

(•
iiKnisr .Junio 14. 24.

' '-.). (• . rrtTQiw y.ai

meusc Julio

, mensi• Aiii;ust() /'.-


2(• et 25. -/.( «)j/,s•); G. (/^

').
>, ,, ,
nnQCfwm<• ff(or/,oo>) 15. yMimai^ zij^ imtiiayid^ thnroy.nv} 2',•. aninnjirj Porro

'^
(?} (/y

iniliraiitiir ([uac lciicinla suut n^• '^^ n\• /ivijii^v n\; ^^ n\:

aalhvovvTc..,; iztnov fi•; /V y.oiiii^OtvTii,; n\: [/.^. D(niique iiitlicaiitur

Fijl. '.)

^
— 14
•,•
liabotur

t^ro;'.
').

I.stc
(C0(1. .)
textus a
^ ty.

ro(.'eiisiiiuilius
> yjjoviy.iw

ii.s
• /:'
qua.s ecliileruiit Cauisius,

Gretseru.s, Schelstrate , FalnnL-ius , Basnage-j, tautcnirrr (litfcrt ut viris doctis, (juoruni

studia ali hoc littcrarum gciu/re uon abliorroiit^ en i/clrndci totn me facturuni

sporcin. lllud quideiii liaud duliitu i|uiu, (|uai• primnin liippoljtus scripsis.srt, post alii

vario luudo rctrac-taverint atqm• iiiutavcriiit. lliiir taiita textuiun varietas cst; atque IiiiK-

etiam est (jimd di• aetate istius scriptoris in tam divcrsas senteatias disceduiit: passim
eniin inniibvta vol addita sunt quae ad rccentiora teinpora deducunt, fuiusmodi est quod
ad iSiiiioooem j\Ieta]dirast.eii provoratiir in cudice J]avarico, cf. The.saur. iiioiuunont. 1. 1.

p. VJ s(|., cuius auftoritatcni rdiitra \'atica)iuiii di4V'iidit Dasiiage 1. 1. p. 2i» sq. In nostro
((iiideiu codicc paritcr at(pi(_• iu \'atiean(j tota oa jiars iii qua yimeonis iiicntio fit deest,

(_'tsi iiiter liiinc utriuiKpie ti.itius trxtus inniina cst dis.siuiilitudo. Areedit tertius oodex
isque aetate retcris innniliu.s majiiri, codex uncialis evangcdii.iniin Parisicnsis nr. 4S.

(L'vaii<j,-('lionuu

Siiiieonis niciitiiuK•

Ipse quidoiu tituliis


diutus), cxeimto fero noiio saijculo .scriptus.

lcn'itui•.

ilii sie habct:


Atterain jjassiiti

;;: tiw

, .
'•
iudr (piac euiu iiostru apti•

.
Iii rtt ideiii lilx/llus

(iifijiw
(,•!,]!!!'!'!-!'!
abs(pie

(pu-ant.

/^ ^
jj' ').
^'Inii r/^v travOiiomiiCiio]•;

,•;

j'fi'j7, '/,
•. (> y.viiiin' i;/«o;•

fCfavq .
\].-').

\- ^ '^'/" '^'"

',
y.ia

:.> (('
7~,' fiV

,
'...•

fei-oiuhis cst
')

-)
Haec
In Gretseri

scrijjtura
'')
opi).
. omn.
,

pro
legitui•
Cji^mv

/.-.
tiiiii.
i'^sic)

Tlifsaurus monuiiieutorum eccles. ct histor. a Jac. Basnage editus, cuius volumine tertio
iii

X\'. p. 426
libris niss.
(vod.ri

vulgatissima
—432. additis notis
^)

est.

p. 43'J sq.
y.i-niii^

lnpriini.s
evr ^^
coii-

duplex toxtu.s, etVaticanus primum ab Em.Sclielstrate oditus et Bavaricus, una fum fi-agmcntis aliunde
dpeRri)ti.s pag. 20 40. legitur. —

iKH- iii
')

')
In codicc numeri
Siiiiililci•

Vaticauo cod.
Parisicnsis
senipiii-

yaii
scriiita alilii rciicri.sso so sigiufioat
yivv. .) .
lineola transversa distiiicti smit.

uasuagc 1.
iit /7,

I. p.
Tn;.

Ttn^ iniyiii^- (|U:ie vcrliii niH• in Baviivico


•'i-J. lUud taiacM i'r Ihna. uostni
codici poculiari' vidotur.
') .Sic c(id. Iialicl, scd \\i\ft\ir './(', li'gcnduiii, quod lUMiirn apud Ki)ipliaiiiiiiii moiiacliuiii
Irgitni-, Cf. Falirir. c;„d. .ipori-. N. V. 1. p. 4-1.
•'
Tg )' ho^ «' •). '& -
^
y.KTu
Sf

(- -/.]} - - y.at r/;«•

),•;

^ )^» '.
& '.
/^,• \-1-/. tTij (cod. hoS) y.u' -). '
.•7)0 \-/.' • rij Jov8c(t'fc iTc).tvzi,i7ty 70»• '
(^
.
'
y.ai Avyovaroi (cod. y.aia.)

.; :^
«;,5.•,

;
'
'
jv'•
//«>

,^
^
y-ai
«

^•
,
r/^s• «'/%•
/, /,

-
,•
dovhp

& -
^
', •; y-ui

aq ' fvnn^xtij .• ^ ', -


).'.

,•'
> TovTw

] ^- ' '
^•
i^l&if

y.ai

^
Jwanijg

,& ^
^Ttqavov

^)
rot' qa-

» (^ •
fV (•)

- &' ir

' .
df

y.hiOeoj^

/;,• /^,•
•)/
^ ^ ^( - tV

^/-
; v\^"
rg
',

',

,^' --
' ,

cfoi; ^
^
^'
r/)j'

,'-

^ '-
^
/.' ^
/,

^ /•
,- '
} '^).
^)- '
' . '•'),

&
& n'

/.)
'
.

.
/.' /.;'.

:'[' )

•^)
' ;
/, .'.

. &^
' '.

') Etiam Par. ' iV habet. Apud Basnagiuin est /', item in A'^aticano
^( '.

/. '.
- Par. 6', Vatie. *', Basnagii cod.
'/..,
hria
.
Apud hunc
«'' ,•
legitur
. ii )»•

.
Par.

'
iii di

Haec multo aliter textus Par. liabet, propius quidcm ad Basnagii textum accedcns; pergit
"
^)

ouim post
ifnaTftftv («'
' sic:
&
^.^-^ '/.^
/ /.) ^'' (cod.
Zayafiiov
(
'»• h '/

).']^' '^ &'


dt
itor '..^. *'^ '.

&.
&f 'Jiaavvov
' Cod. Par.
. &. . '.
•/.> ised Pauli nomen desidoraturi if.

-
'')
Par. codice dies
Par. cod. h.
/Qi

I. interposita liabet
indicatiir; logitiir cnini
<)/^;«
'

.; .
9^*)
^ ''^
Cji;n}i (hoc acccntu codex)

^ ^ /.^ cfn^hi' ' /.


r/xcotiitusi

•.
(vuyytheTl^v /<.«i>/,t«(V y.vQin•; jktc. araaTtjai

^ ' ' ( ]' -/.•


& ^
,, ^ '
1>( (-
1;•

,^• '
f/.

>
y.ai

lj^'a

. ^
(xylijuiav

tjv, ;

'
],
^
•'-'' >;'.' ''
/f:

)
(Par.

qaytiv
^/ ^).'
/^
y/.u

(Par.

'• <, ,

/' y.ia (cod. t(fay!-v ]]

( ')' ]-

^' ^ ^'
^ ^^- '

,
Par.


)
'
—,
^ [
^^ ' ,
'/o)(j;/7;)'

-
^/,
^
7,
[^
'.,
iciv)

,
(sic, Par. ^)'

, \4 , . ^
7ojff//f.

^, - , .- ';'), a).).tc

'
^ ^ ,'
/. '/.
^ /. ^^^

',
'>
}
.
' ,^ [
&,
^
/ ^.
//^•
(cml.-iSojrrfv)
^^
,&'
^
', ,-
^
,
, ^, , , . )
^ /. .,
^•

'
• ,,^ -^
^
,
- .
avTij

/.
^
.
(cod. uterquo-tVcoro)

(Par. addit
(cod. utcrque

')
^ .'.
/.)
oihv

,',, ' .
''('!'>'
'^V ''•'/"'''^'' ( <^• addit

' ),

,
:
,
-
^ - ,' (itacodex)

^
/.
^'.

(Par. illterjiouit

)
]
oiy.oj

(luod
') Quae
fragmeutum
;ib lioc iiidc

jirioril)iis
luco iisquo ]).»!
liis

incntis apostolicis Cotclcrius iiroliilit, vidt'


(as(jiu• .
-
'// . ,')-/.\
logiiutiiv.

apud Basnagiuiii 1. I.
<-.i

ii.
(inini.i

siiiiilc

';:.'.
iii rcliiiuis
cx cod. Ucg.
codd. dosunt,
.,'." iu
iiisi

Muuu-
], ^ ^ -
24

/ ^/'^),

^ , '' -'
y.at

nair/.ii
-/.-)

/.r/tna flvui,
; (" ^• (/. •; ,
/.
/^ \
(&/,•

-'•
-' /^, ' 1/''
iV

,'
^ ^,
-
/ifj'

/..-
>!
Tij

y.ai

>
iTi/.tv

y.iu ij
yirva.

Tohi^ \•
'

^•;
ij

, /. •.• ^ibniySi^•

^
- ^ &'^;
^
, ;/7(i' -/.ta tTiy.tv tlvai Tt

}' ^,
ii.vTij , ^< {yv/HToo^ ^-iy- .'
(«/'
uiov
' (, ' (•.-).
IhoToy.ov aStlqcov {hi).iiO)V

^^•
^ ,
lluQtr/Jdv

•,• >;
,•

iibtlcioif
f7j(i(
(sic)

—(.^-
rtM-a
(')'».

y.ii.i

uoatvi/Mr.
y.in

(^
!yj[(iivaev

^-Ivyaio,•
/coi7;,(jf,

^,-^
vio^

ihoToy.ov.
^^
//^
-^ ^-
- ' ^^•

' /.• « /, ^•
/JuouyiOv, Otio•;

(i/ri^' ' (iSi/.rfi)~ /<• ^-/-'. (,/•, {>- &


2^''/«"

''^
nvvavuaTijoq!^^• ;]»• ^-
/^,•

^(./(//5 7/^s• }T)((i^fK• lojoi/j

<^
jf/.Toin^. (.- (,•.
-,
, ' , ' , ', '.
'.,
^ ,&
^n^v ^l (piiCi (sic) ov t'ij vvidy.c. ')

Tty.Tovoi 'Jwai\q. > Ihfikiit^ ^ ^•


avtxhu y.ui fpriiiuim scriptimi ^•

erat

i]fsui-
.
• ^, . & -
Toy.ov,
(,
oj,•

(i&Arjr«!

/fiitw.• y.ai
) ovaa

/,
r/j.•

U7Z0
y.ma Aovy.av

/,

J!iJI/.tf!i

^•;
],• .
((
y.iu ^^^-•; iho-

{h'yaTtot^•
()\'

^^•
y.ai
;> tj

/-
;/

(>)•.• /..: y.ai —.^•') Fhonov

y.ai '//> \4' Tij thiov (-') Far. sio:
. }/.^'»• '^^ )' /' ' '. T/j

'
/. ivt>iOi^

,-' .' ..^,/^ ;^^'.- ' •


ir
- IIuuc cU" Jacobo et familia Joseplii locum usque verba /.•/ xvq. (Veu.
(')
{. iioiiCizoi, ctiani in cod. Veiieto saeculi fere duodecimi, class. I. nr. 3. iiivciii. Couseiitit is magis
ciim Bavarico quam cum iiostro. lueipit euiiusie:
I'ai•.

,'^ ''
et
«^ ( • O.tyfTO fircti, ok yai^i


iy. yryctiy.oq, ai)f).qog y.txi j'«o -'- 6 <i'i'o

.
fJiyaTiocti;, Tt y.ai (I'ai•. ^• iteiii Bav. et Vat., sed cf. Monnin.
I. 1. p. ;i4.) ix
—.
yvrarxo;

. ^
Ab

.
codex nostei" Viu: oiniiibus rursus diftert Nicephunis

.
'')
Ita h;iv. liis

)
,
,

Venetus codex praeterit nomen, post pcrgens

. ^'> . /. '
II. 3.

) Pav. Veu. ^, Vat. 15av.


') Ultima libelli vcrba in Par. siint •' oi
-, Pro ccteri
,)/,

Bavaricus codex, qui ijergit:
/. Siniiliter liljfllus fiiiitiir

./
iii Vat. codiee.
(sic),

vtv.
Loii^o \

Vide apud Ba?•


cro alitfr

iiagium 1. 1. . 38—40.
ro(V fuaiqijfoi,• ^;
& TTuy uvrh y.tro rui^ ttoD.ou, vnlt

/ Tojr uay.^0Jl• •

25

',&'
(jitjOijiat

,'
.;
fitD.tit' T;]i' iy. Se

7.(
)' '.
^' ^• ^•
[1
'//)

^ '
«
Tuvrijis•

) • , ^ / Joini^rp

^^ '
'•,•
'lcoaT/ y.ui --
roy

///. •;
• ^•
y.ui

////-

/,
- . ^'
.-',

;
. •;
, /;
i/yiririTic ^;
'; ;;
1"'^' V -
^; ^^• ?
^.;,
•;
ToL••

•;

()
'
; / ; ; ; /; ;;
y.ai
;
;,
,
; ' ; ;- ;^;
2.'.

;;
,; &/ rot"

<;'(.)' ;

;,.
); ' . -
. - .
; cfo^

; ; ;; '. ^. )
9. ;, ' ;

- },.., ; .
^),

, .; ;,
^];, ; ; /tYriios ^', (•>; (]
; /.;

) . Pergam

; ) ; •<.),
in (lescribcndo codice Dostro.

opistula ista alitor


Fol. . recto sequitur

quam apud Laclnnannmii (N. T. ed.

maj.


I. p.

/
712 S(j.)

.et plerosque liacc lcguntur:


.
fV

Confirmat nostrain lectioncni, quae cadciu in Parisiensi

)
fV (,) («'r. (tv.

(uvv. i\I)

ijiiii/iisJdiii
est,

,
pro/irir
Hieronymus interpres:
ili.rirn/if.
in ijnihiis (ita etiara

iteiii Par., pni . Par. fV oi; pro


Etiaiii
fV

Ilieronymus
) siiujuli de

libro-

;. ; , ,
niin. voro distiiictionem" (iioster Par. niutavit,

,; '.
lllaui ,,pci• iniuii

liabct ciiiin

&;,
itcm infra

; ; ;
Et noster
' ;' ct

;.; ;.
Par. absque pro
pro . . ., ;.
doniquo
. '. omissis ri'Ii(piis. ]'raeti'r('a iu nostro et iV pro . ct

..
; 1 Par.
lcgitur.

Fol. \.i.
vcro

srquitur
initio epistulao

;
ad Boeotoniiii ut vidctur inodum pro

Tic ,;
-
26

/.
•)
«/
ft'«;j'f/./ffr;;

'.
iiV

y.iti
•;
y.KfuiMia y.m

• •((^' ^•, •
'.


.^ Se (;)
^• y.iUMViTUi, (,-

.
fj'

^/•
ri;; /.( Mc.t-

izsifl^iQU^•

/, xecfaXaia ''
rj[ii

^ . .•/'
yiovx.
(&.
',
/,

',
.
y.tc(a).uiu

.
.;
.•
'' Sf

',
^•
y.iqcf. ".
Porro sepiiratim

-'
;(./.•
liaec lcguiitur:

y.ai
OtJor

, >>'
y.(ji(itco^

^.!-
y.at

(
'

'
^,
/
blis:

'
. ''(
^; ^, ( .' ^
^,
.
'
,;,
7//5' '.

^ •' , /
&, (
avalijWiiO^
Pergitur

*;'('"-?'/'
fol.

''"
lo.

^^

^,•
:verso
'

Scijuiuitiu• liaec ile (Jhristi iioniini-


./•.

'

. •:,
. '
Denic|ue subjicitur Maxiiiii moiiaclii de Cliristi
(^' (
ct
noiijii^

Fol. 18 — 22 vacuum sequuntur taliulae caiionuui Euscbii, pulchre


/-
(23. est) ct nuii

-
&, .
sumptu coloruni aurique scriptac. Fol. 24 et scq. lcguntur

. -) ,:
uiicialibus litteris rubro exarati, inscriptiane inaiu'ata.

haoc uucialibus litteris ft


Ful. 20.

anro, ipsi versus niiimsculis

litteris

-
rubro scripti sunt.
in reliqiiis scripta sunt.

r/.

)• -',
CetPrum

Ofijinjov,
(juo iiiiidn haec ot similia

' ^) )
, - , iii Jlattliaeo, cudeni ctiaiii

,•

^
\^
Af4i

Sequuntur aRoi, quos


- ,.
, {^

•/
ediclit
'&. '
./.
«

cx cod. Moscov. Malthaoius iu ed. maj. N. T.


& '
', {>'
^

vol. 1.

pag. 9. et ipse ex codice Cahircnsi protuli in annalibus litterarum Vindobonensibus 1845.


Anzeigc-Blatt pag. 38.

)
noster et Cahir. pro
Habent nostcr
'.)
<
, Caliirensis:

" ' (ita


r" orojT»'

noster et ('ahir., jMosc


(ita rectius

.
etc.

Interposita fol. 27. Matthaei cvangclistae stantis ct lilinun legcntis iniagiiio, ful. -H.

'
incipit

.
nionis m' subscriptis his:

textum adscribuntur
numeri, item lectionum fcclesiastifarum
litteris
,
-.
Finitur Jlatthaci cvangclium extrcmo

. ,.
.
rubris uncialibus nunieri litulorum, item

iiiitia.
,, ct . •/•/.

Ceterum per totum cvangelioruin

Soquitur . Ammonii
^^
fiiliu

ct
<|uatc'i•-

Eusebii
prao-

missis 1) liuius evangelii titulis 4H; 2) dnplici carmine; 3) imagine cvangelistae stanti.s

et apertum librum, in qno priina cvangolii vorba auro scripta sunt, manibus teiientis.
:

Versus alteri 7« , /» etc. iidrm suiit quus Mattliaiuus cx. Musc. cod. 1. 1. \ol. l'.

p. 8. et ijDSc ex cod. Oaliir. I. 1. edidimus. Kectius iu nustris est (-/.(• quaiii iu Musc.

.
aVii«ii). Alteri vero sic habent:

' !>
^• ^
Tiiif rii-TQOV Many.oi' yuoii

••
tj

uijQiiytriTC.Tiir /' /^; [Iqii.ioi;

^'', y.ui ^^,; Tior ihoi' /.

^^-
/,^.•

t^tiTtitof Oti^yooor, ./),• y.ai /,- ('.(>.


FiniturMaixi evangelium secuiido

,<., ft \"orI_)is

iiiissis titulis
Ids:

&J, duplici
-/. . • .'
cannine
quateniioiiis >' subscriptis

iitdoO^ij

et iiiiagine
..•
Lucae, quae simillinia Marci
' . ^)•;. r;y>
numero

est,
sticlioruin

Prau-
sequitur

. '.
evuyy. y.ia.

editi simt: differt 'yl&aramv,


Versuum quos diximus

&&
alteri a Matthaeio
Mosc. '^liUaUTow, Caldr. idque melius
1. 1.

&; (
vol. 3. p. 11. et a

itein
me 1. 1.

in nostro et Caldr. pro

^
,
/,•
'•
TUifij^
/^•
Aovy.u^
ti,c
in

.
.;
Mose. Alteri suiit

,
& AovyM^
( ^'
)),
,
,
Si '«)•)• CfiUi.u(U

[ ',
'. ('.
&.
^iovy-
Evang. Lucae
ayiov .
uvwlhv

tiiiitui•
vovr

ful. 1.
y.iu

quati.TidiJiii.s

' .
"
. uotatis stichis ,, ct subsrriptis

IIoc excipiunt Julianiiis cvan-


.
gelii titidi l^,

bentis.

, &' .
apud me 1.

reliqui
1.
duu carmina
Alterum carmen tribus versibus constauis
Et noster
duo
ct Cahir.
ct iiuago

,
Quartiiin versuin uee iiuster nec
cvaiigcdistau sedentis et initiiiin evangelii sid seri-

liabcnt,
cf.

quod
apud MattliaLdiim
Mattli. correxit

(_'alar. addit. Altcnim


1.

;
1. vol. 4. p. 7. ct

sic babet:
CaL•ir.

,& .!} ;
ror

. ^ '
T7ji

(:)
,

.
•'> (7/;>5•

,, '
,,
)., .
..
'
/.
,
'

Fol. 4. quatornionis evangclio subscribitur ,.


).
Restaut inlia dim, quuruiii priDre, muni-ro
3 —-11.
"
usquc
\. ..
(' (\. o.

addita liac subscriptiiiin•:


') ]iracpusitu,

His vcro
.
scriptum est Joh.
'/.

prima maiiu
. . '& scriptis
8,

(
7;/,• (iiiiidl)us

iis(|uo

.,
,
pracposita sunt iOliu eo quud praeiMMlit altcra

.
(piac sic habct
maim
llltiino deiiiqin• tolio lcgitur

: ( '
.bdi. 7, ).')

,

,
S, ^. (in margino
.
.
')
28

y.ui ,• . &.. tyQWpi fV / ^ .. ]


e^naiy.oi^•

^nuJy.7«y

/.. fV
h
/. !> .
>•
^lmy.. fV/Tiit'ii'«)TOs•
Xfyni'|i(/(.

«;•.
«.

< /
' .:
i)'Qacfi,

tynacfij ,•
• rrj

•;.

iff
. /.
•] ^ ' • -/• ..
Rcstat ut de textu cxplicenius.
/. tv ^ /;5

Is proxime
iis

acceclit ad codices Byzantiuae classis


antifpiissiinos. Hiiic Byzantiiiis quac creduntur leetiouibus immixta liabet permulta qiiae

ouni Alexandrinis conveniunt. Cursim perlustraiiti inprimis oodicum et simili-

tudincm lialiere milii videbatur; passim invcniuutur etiam eiusiiiodi quae vel solus vel

ciim paucis iisque insignibus testibus commuuia liabeat. Distinguendus autem in eo est

duplex textus; pertl•acta•it cnim cori-ector, qiii aetate vix difiert, totum codicem, textum

iiifercns ab altero satis diversum , cumque saepe quidem vulgatiorem, tamen nec raro

Alexandi-ina iudole conspicuum. Omnino prae codicibns aliis multis digniis est qui accu-

rate examinctiu• inque usuni ci-iticum convcrtatur. Quod iudieari velim ad lectionis

oxempla qiiae afFeram. Aft'i'i-am autem lectioues primae mauus a receptn qucni voeaut

-
,
textu alicnas, ac primum quidcm cuni plurimis unfialiljus i-odieibus, tum cuni paueioribus

; ^);
;;
'

comnmnes. Prioris gencris suiit: Matth. 2, 1.^ 2, 11. uSoy; 3, 8.

iihor; n, 23. «; ; ), 44. tou• 1, 2. ^^; 10, 8.* omissa . .; 10,25.


-
oty.eiay.oh,

trHio(^•:

17, 24.* r«
12,
itcm
(). ;
;
. oti; 1", 2S.*

12, 28. fV

21, 1.
:
^^^)];
>£. ;
23, 30.*
iteui 23,

12, 35.* omiss.

^;
37; 11, 8.*

r//s,•

27, 64.* om.


16, 28.

)^.
11,

& ^:;
10.'•=

Alterius:
] •. (KU):
Mattli. 3,

5, 47.* 70

(V(D); ), 24.*
11.* omiss.

(BD5IUZ); 7,

fJIXZj
(ESV);
24.* .
5, 31.* om. cV

45.*
olr

/.
(); 8, 2.*
();
,• ();
(DE*)
5, 45.* fV

13, 24.*
10, 6.*
(CA);
mii.

13, 33.*

(BCZ);
y.v\^r (GL)
,
]-;;()0('<•

; 13, 50.* <.


:

(DKMAj
12,

olr (); 15, 1S.*

24, 9.* om.


)();
(&
;

17,24.*

(C); 25, 9.* «^-/


.
(D)
22, 45.* fV ;

,- (); -^, (DFH)


;
18.* (ABCDL) ct
«(-!-.)?!• 20.* 26, 27.* ; 27, 42.* ,-
'- (EFLMA). Addam eiusniodi quae vel cum miuusc. edd. paucis vel plane niUlo

ut -idotiu• socio habet: 1,24.* om. '^^: 3, 1. fV fy.tlv. ,/.; 4,5.* im


. •, pro
4,

. «/-.
23.*

; fV

8, 9.*
lam; 5, 30.*

a/loj; 9, 10.*
y.owoi- (videtur); b, 21.* om.

om. ; 12, 31. om. ^


5, 47. rriiv

ctc; 13, 14.* . >/


sccun-

. .; {^vaaov 23, 31.*

: .;.
dum; 23, 13.* om. 23, 18.* (ita solus Syr. bier.) ;

avrou; 24, 4.* nlari^nfi. Ad corrootorcm pcrgam. Is cum insignibus aliqmit

codd. imciai. liaoc

7,

9, 5.
29.

om.
.•
>) <,
surip.sit:

(***);
(BC*DSA), scd
Mattli. 2, 13.

8, 13.

tcrtia
}
(|uadam
ov. Cfalr.;

manu
2,23.

. »•
rcstitutum cst;
(C); 5, 48.

10, 8.
(CEMXU);

') Ubi appositum est *, lectio nuitata ost altcra mauu.


20

(BCD); '. ]• -/.(,.

;
antc ;.f7T(-. y.aflan. caddit 10, 12. acldit etc. fDL) ; K», 2•^.

(CDUA),

..
itein 23, 37.

11,23. •' (COK);


(LX^)] 12,37.
10, 42. n,• - (BD);
xuTuy.QiOijGri
11,20.
(GLX),
^.
secl tertia manu
.
(CKL);

- restitutuin est
11, 21.

.&
; 13, 40. uiii. (BDP) sed rcstituit tort. iiianus; 15, 32. (); 1•!,

28. (HLUX) ; 1), ,, (BDL), sed tert. inan. restituit; 21, 28. om.
(C*DKLMA); 28, ». ^/^ (BC). Idein pauciores etiam vel nuUos soeios in his habet:

3,5. ((.um Italae codd. Vercrll. ot Rlicdif;-.) 5, 30. -/.<)'\\ 7. 10. tui

(;
'/f(). ; iy y.at

-- uktjarj; 10, 24.

' ' ; cum solo C)


nv --Ttltmn;
' (:
17, 21. 17, 24. o't r. . '^:

,
19, 30. ni ; 22, 2.5. ovr pro &'; 23, 8.

addamus ex Luca
Atrj^ue haec quidein omnia cx Mattliaci evangelio desumpta
petituill. 3, 24.** 2G.** , ; siiut.

Vojff;//,
Quihu.s noiiuihil

27. 'lomirny,

•;
item

4, 4.

ro^ et *

ro,-
V.

7,
om.
30; 33. Ttw\-1oau,

om.
22. oui.

11, 12.**
(iTi et

in';
/.;;

)'
C),

'],;•
'J.''•'

,^;
8."'"''
'.;
y.vo.

uniiy.Ttirci ct 20.'-'
.
** supraseripsit intcr utriunqiie roi

Oe. aav

. (.;
o't ..,
et uvthu; il»idi'iu luibet ay.ovtrc 7, 24. /•',

11, 25.^*
24.'•'

TTitinic.Ti
^.
11, 34.**
; ;
.;
Atjw, 25.* (im.

7, 20.^'

• ^;
!/ipcfi',•

,
1<.),

12, 32.**
35.

7,
40.

21.'''

30.* .''-
firrc.r-

]
oui.

;
(irti•;

^'/, **
addit

22, 4.'•''

;•«) ctc.,
01

^
i)'.'
;

-'(•.
17, 36.** addit

; y.ia

** improbavit, *** rursus abstulit

(.
tJnty; 21, 2.
tV'0 fV

22, 0.
''"
(it
«jwi'

Tiic. /;
ih' ctc. 10,

21, 23.'''*

22.
20.*

' ;
21.'''^'

iiiiiirubaudi sigua; 23, 5.*


/..;
BiO^acp.;

21, 25.* iV

22, 47.* add.

• ri 7.
20, 24.**

i^Jcr,

'.•
23, 38.** fV

-'/.., 30.** (
('.'. ct si_'d rrcj' rui-sus exstinctuin cst. 'rteruni Ltr•.

— 24.
11, 13

inargiiK'

- - ^»', .
duorum
19. /.
usquo
supplota sunt.

et .;
Ibi ost v. 13.

'. 20. fjw,


^.
perissent fdlio exeiso, a corrceturc

. 22.
^.; . 15.
ijuixlaiii

(;
iii

! t'u•

;, , ;. ,
,w'


Ad Johannis locum 7,53
supplevit, posteriora ibideni ipse seriptin•, L'xscri})si liaec:

y.ia(u.i,(fOtT(jur, . 4. additum
8, 11. cuius priura

^,-
ad iinum evaiigelii correutur

versu 53. kV
. . y.atymv
• ,
et addita
dcinum
. 3.

/«}

,';, . 7. . . . . 9. om. hos' . ., ibidem est oticrre, .


0111. );
j'i'i';j, . 11. 0111. il)ideiii cst ac Praeterca ad prioreiii partciii capitis 0.

eiusdeni evaiigelii haec adin.itavi: v. 1.* yfrnji^^, ** j-nfrJj^•, v. 3. '//, absrpic , . 0.

** } . . ''.: cum
^ (\ <
iuilli) alio
fAf}'fi•,

('(id. iuiiijtuit),
10.

//'^/,? cuill solis 22.


rriiv

. 20.
ni

.
nqlK,

2:).,

(V, .
11.**

ibidciu

21. ] , .
.
tiijO.,

22.*
solu fud. Vcrccl].,


V. 1>.

'>^.
fj;
v.

(qiiod
15.**

^•
lioii, quud idem

(!()d.
Luc. 24,

-'^'
Tisi-b. V.
18.

JMattliaeius

hjij Kniffaiio.;.
obscrvavi

iV
iii

ex suo codicc
^•
margiiie

(Jodcx iiiciuliraiiafcus palimji.srstus,


littLTis uiirialibus

v. prdtulit:

;,; ,; •,•
rubris adsrriptuin lioc sclio-

ibliiiruiu
XaOaraijX \\

178 in
'

:
8", si scqui-
fV roiV
'

30

(luiinur rcc('iiti(>j'('ia scripturam, quae duodecimi saeculi est. Aiitea vero, saeeulo lere

niiiiii, Ijina tnlia, (jucmadmodum nunc iiumeranda suiit, ('ffirieLant unurn formae quartae.

Priinuiii enim ad evangelistarium adhibita sunt, quavi.s jiagina duabus columnis vei'suum
'2'.) ronscripta. Aiitiquior ista scriptura iii iiluri.sque iOliis uoii ita dilucida, in raultis otiam

lcctii diffifilliina est. Fornia (.'st Dblonga sed ad latus iiuii dcllcxa; uil aftuctatuin liabet,

iiil al) imitationc potius qiuun ab usu uncialiuni litterarum dcrivandum. Praeterea, quan-

tuui ci-rnere licet, interpunctio simplicissinia cst, atque desunt signa recitatiouis publicae

oaussa plcrumquc addita. Textus ingeuiiuii iiun aliud est quaiu in plerisque cvange-

listariis imcialibus, a ratione Byzantiuac ecclesiae liaud diversis. Speciminis caiissa ad-

scribam quac foliis 127 recto et 124 verso legi, omissis acceutibus et spiritibus, quos satis
40 —
assequi non poteram.

,/.'»

A)>' TTOV
ori'

-&-y.ct
Louus

(i

y.M
est Joli. 1, 17.

,^-
,'7»•'
• —
^;

Hy
'.
Ti^y

bina

ur&Qtu^
nvToi

iifitnuy

/(
j• ,•
sy.tinj-

dty.uTi,•

uSt).
>
,
- iTTurniijy

i^tXthiv

((-
y.ai tv


qOf•

EU

-
ty.
)>

y.ai
ttcjic.

u/.n
rbiv

1(J
y.iu

-
(s•-

^
7
).(
('.
qiXiTrTTO^-
/(.

ty. ,-

).ov{tiiaan(>Jv

-
)^- lor
uv
',•
«cV/
-
^,'
<1>).7<},•
aySoiOV

tvniay.ti

• ((
/./

gijj' ri)J' ibiov yui,). y.ut Ityti uvi-

« .' ,^• ty

-
rc- J.fj-n avTto- (>• fj'(/«i/'t

lhiii^y.('.ui ! u£ Tb) j'o/([o y.ai oi ttud

niuy- fitthn (//,<<(• '<;;«(>'

yi - Tfty t'y uo

y.m uvroy ffi|() Tfiy ttno yi'Xa

!•
qa^-

n
(it
701•

(
(Tiitto)-
ly- (}).£

is'
i^-

(
(
•J)

liy.
(jtiy-

yuthtyuij.-
y.ai

yaZantO
ttnny

SvyaTui

)«• (7 yli^ih^nij -'i aynOov iiyui-

Ilis versibus aliqiiod inomentuiii hacc habent: v. 40. ow•, a cudd. ABCLX ciim

iniausL•. j)luribus invito textu recepto exhibitiuii: ibidem, consentientibus antiquis te^tibus
t'ri-e uiiinibus, « absque v. 42. iuou'.y, (jui)d uiicialiuin codicum EFGHKL*MSUV
,•
ift';

tiieutui•; \. 4."). .<'//,i'/.t'ij'«5• 6t, (pio lucu rudd. uncialcs &' omittiuit; v. 44. i]i>t"/.iiaty
31

altsque //,. quoil ailditum Iiabet Elz. textus, et


'

/~: pnst /./vfi «, ijuijd iu illn

drcst; (leni(iuo v. 4l.>. ct seq. Ni('C('.m'I}.

enm(|ue
textus
iVltera

;
vci'(i

a verbis

haud conteiiinendus
•-
srriptura oxstiiirtD evaujjjrlistario sin>crposita psaliiinruin tcxtum coiitinct,

est. Midtis rjuideiu locis


[imc/inva^ , quae iiiveniuntur
eum Alexaudrino
17,3"), intogTuni. y,ni

codice facit Vaticano

adversante, inprimis vero conlinnat textuni cdd. Aldiiiae et Complutensis, qui ideiii mul-
torum codicum auutoritatc fideitiir. (Juutuliimis cum Vat. ed. psalmori 411 — 71*, qui (juideni

in Alex. codice praeter initiuiii psalnii 4U et altcTam psalini 71•. partein prorsus iutLTierunt.

Qua ex collatione apparcljit tutiuii codicem acciirato exaniine dignuiu esse. Ps. 41•. v. 1.

habot

;.
./«('('((

18.
pro
omittit; v. 10.

, - ) ''^^:
^-,

V.
v- 5.

11.1. ;;«'«,• ct
itvTnv,

liabct,
. 4.

.
nw
L).

nsqTic
{
t^ncy.wna

ad
,

liiiiK•
v.

nnv,
li.

.
loeuin,
(hn^, iljideiu ct

l(i. i/itiV/j•;/,

qiK.i dcricit,
. 17.
\".

-
c(.>dcx
1).

Alex. eijiitinnat iinstn codieis lecti<inciH octies (vv. 1. 4.

. ct 1). 10. 1). 17.), ariT(U-ii-


(i l(.i.

tibus tLT oilitiuiiiljus Aldina et (Jnmplutrnsi.

V. 3, V. (), V. IS, V. 11); item

^.tril>us li_>ctii)iiibus rcjiquis:


Prarterca
v. 21. '.
cum
. Iiac utraqiu' cuiiscntit,

nL• ujnoiTiiu

aov, V. 22.

('.,
Ps.
V. 13.
y.ia

>(
Tfi
ov

ab
TTv.
V. 23.

initio oniittit f(V

nnv ('.loi: P».


Tt7.og

i)l.
vt ^-/.
V. 2. Olii.
e. .
y.ci .
. nvTin;
Vcr.su

V.
(!.

;).
liabct

habct vnlo
iiy.t[eH..•,

^,
v. 10.

. ). (»111. ,. 7. iiabct ) ny.iiV. nnr, . S. niii. / jiriiiniiii. . 1J. liabet tm <; n'/j]lhi. Prao-
vv. ) et . Ps. . rst Atf/ '/^;• (. •), .
'. (^•
ti'i'ra 7. t^iiOl'idu«. ^)'2. 2. 3. >. tr ^lJo')^!r,

. <>. r/()ji•! fV/OjJ. rft'i^jt}r, V. 7. iV ' tTliatontua Tor Hior. P.s. 53. v. 2. .: i't

^riio ; V. 3. (<f, . ;>. « ' /,'', iliidciii dcfst «('«,«.«. Ps. .">4. . S. dccst

8(/.((., itom
7<; V. 13. (
. 20.

f/i'(i•
\ crsu

(ortid.
1•. cst

> •• • ^,, ^. ct f.nh ((('.•/•,

. 1;).
. 11.

o.u' .'./

.
'.
«. f;/.. /<(»,

.
V.

fjO)

V. 3
1.
i)'f
iltltTco

«'(«s

'.

et scq. est nXtjv

. .•
',
{'•.

Eadem
.
t.
2'-).

)-'.

.
Ad
vero
•'
ni'/.

iinriii

etiaiii
fijojv'.,

ad

vt liabet tVi
.

.
iiiitium
22. ^'/• !
psaiini apptisitum cst iu iiiarniue littcris riibriratis

.
,' ,- {
psalmi 45. atrameuto adsLTipta

[].,
.
(('-,

7. Iialx/t
iti'iu /./, /

suiit.
(•,
:

Ps.

r/oi ^- "/..

ry• ••/\-
.
'<«.
24.

.V>.

,
.
at', ;). ijihjiki• r. fl.

. 8. (iinn^•; . 10. post fiV iiiaii)ro distinctioni; posita, fV

,( ;) ilv ctc. cum iSiw r/noi

^
lOiiiuiicta liabct; v. 13. habft ty .; ((&((\• ^•\ « . . .
/^;' '•] w
V.

('/
.'!.

.
oiu. ', .-^. i)7. .
ti:

itriu V. 7;

2. irvlhiiu•
y.vninv

v.
ctr.

;).

, .
P.s.

liabrt (,/.,

3.
;)(!.

-,
.
1. oni.

7. TTir/illa,

V. (>.
unii

i/fuiij,•
''; -'; .
ct
V. 2. liabct

8.
im
fV
at,

zjj

.
0111.

iy.ytliMn;,
.
7. (iviTiji\iin, V.

. 11.
Ps. 58.
^i.

(V('S(,
(Ofifi

.
/(/,
•(, .
1.

.
.
/(')«

13.
1'.

,•(.,

'.
^',-

, .
Tc.yn'; it

>

<'t
ct

•.
,'< iV

14. 0111.

. 14.
/. . ,'. <'.\\ .
\•.,
, ',
10.

.
,
8. Iiabrt \
(\>.
icvtdi. .
'
11.

/.
1•.
y.ai ', . 16.

(• '
,, V. 18. ^&. tt et

, .
'.
&tOi. Ps. (. 1. ' pro )
., .
. 2.

MiuuneJ,,• et

',; ..
et

,
'EcfQiilft,

scriptuin cst
.
Ttj

11.

.
,,^,,
//

(',
7iV
praeterea om.

. 5.
.
fV

.
14.

rij

,
,.
y.ui

;; et om. ,
Ps.
.
6(3.
G.

.
om.

..
1.

. 6.
post Javii

est ;()•,
9. habet
adilit

.
.
7.

.
ijfifQuy tcf 'iiitQC-•,' 70V (/.., !^. oiu. !•. est (.; rot'i roi Ps. 61. 1.

?« f(V <-'t . 2. urnn, V. 4. ,• . et •. cleest diaip., . 6. est ]-


ntTiii et ,7«/)' at-Tin, . 7. j'«o «mv,
- , '
. 9. «))• ct (/., . 11. Ps. 62. . 1. /,

.)• ); ^^^, «',


. ,. . 9. . .
,'

'• Ps. 63. 2.


'
](''.('.,•, 2. V^'/^J'. 6. /, et

i*t

.
',
(fbJii/^ pro ;,!,' ., V. 3.
. 9. 1>•
ayJnuGor, . 4.
/.&'
..
lu finc psalmi aclditum cst

, •,, , . 6. . 7.
//. s. 64.

^
1. post ojiV/j addituni est y.ai hlfy.ii^). y.iu •/^,• ty.aoosvtnttai,

. 2.
. .
cit

fV
'/;
T/j

.
fV

(Vr;^. ,
lioDVtjalijt, ". 4. 7«iV (ir7ijit/«(i,'(ibidem est

. 8. /^';. mck.

'..
«'. " '>](
Ps. .
,
',/,')•), . 6. fV
. om. tnlifi. . ).,
1'•.

^,^ >•).<' et
. 11.

ymjinTi'.,

'. »/*;), '. 4. U'«/.«TtOi7«j'


1"->. 6.). 1.

7;" /-. (•, Ibidcin et . 7 et . Versu . est ^• -, . .


.
<] i"'i/'((T7f. oiii.

«)(/7(. », *. 16. A/,j'. ('/(•, . 18. ^ tiauy. ,. 19. r/^.• '^^• . Ps. 66. . 2. fg' y"<?

, . ;
y.ia u.fl^aia /]((«,•, OHiisso /•. , ijuud idciii v. . deost. Vcrsu 4.• om. usque i>mv.

Ps. 67. V. ]. . Ifiia tl..• T. T. .. .luv. tJ^,• (^. Vc'r;>u 2. . . . 3.

i'y.'/.n7TtTioni'.i-, . 6. ()[•, . 7. fV •, . 8, 20, 3.3. . ''., . 8. cst fj• r^ fi."/'/"."'

. 1."'). ,:i«ff. . ')•. ., ^ ., . 18. • —-; V. 19. «jfji/;, et V. 17. fiiiil>ni,'j-

. 2. om. aov . a\ ., . 26.


,: . 20.

est /-, . 27. y.vnior alisquc . 2>'. cst


absque
ct Atq
y.ai,

,
V. 21.

. 29. /.(/., . .31.


.
Ps. 68. . 1. praemittitur '.
>:«) ro? y.vninv y.vnlov,

. . ,

iy.y'uiaui,iai, . 34. om.

tiiin est

est y.vnii,.
.;
• Juv., . . cst
.

'
ct fV, . 36. est

. 6.
,, . 11. rivny.u/.vVa ct (^^; . 13. iV
•(4/..

^;
. 7. decst fV f/<t'prius, tuin
ct onor,
,• ,' ,

^
, .,
. . / ;• |:«,'-'()•, . 17. oiiiittitur
niinayiu.oviTa.;, . 28. , . 30. fyto,
item . 18. ;««' et . 20.

fiov ,
((•, . 33.
.' .
. . 21 est
''/^ i^ ^ y.id

'^ , .
. fV
.3.). .
. 2. cxeuntc add. y.von,
)• et •3 . Ps. 69. . 1. /^'- .

. 3. ^^ ',
1>] .
ti\•
\1•; ft ^,
iteiu ^, .
;•'/..

iinoiiToacfl^Twnav ot y.aTaiayviihjwaai; . 4.

.
-
ijionai; . . /^. '^^, . 6.

; ^; fft

;
Ps. 70. ab iiiitio additur /,

1(01',
(scd boc accentu) /.

. 13. /.).• . 14.


ct '/ /«t
-', .

-, V. 18. '/;, tuiii iUo,• /<',


,
}',

'•;,
,
.
et
,•
7.

.,
' ct ;/
tuni est »• ';•, item )•

., . 12. ififv
. 17. '/!,•
], . 19. ',•
1:). «;'i<j'j'tP.ir

>
;
- j-tifYi

,
, ,
-
!•; . . 20.
,- y.imi et tfny.tvtai, . 23. (;«/.(««( ct
(ita prorsus). VtT.su 3. est
. 21. est /.

/.« «
.
Ps. 71. luscribitur

pOij. /.,' y.ijiid, . 6.


. 22. |/.
.)!•
tVi »'
iI'(i/J.(.).
tff' t/if'

;^' /^
ti•;
33

.
' \-,.

, 1' ^^ ,, /
T//i }';,-, S. V. ct y.iu V. 11. ,j«rr(P.. /,,• ;7,, V• 14. Tr>

',
tc. . 1(J. oiu. vTTHjaijiK, . 17. '(7«,

- htvhiyijh^uoizc.i , . 18. iho;,•

'Jcn>ai\l,

post

Tt/.iK,

V. IG.
.
^^«
tuill
1!J.

]•
additur

,
;}

V. 17. '^• ' ct «


et

Wiiot,•

nniitfJalloiTd et iiwToir, V. 7.

•,
/« t(V ;'

. 1-. '/
/. («•, . 18.
(«cocii.

'yiuiftmv (sie).

'
Post

!^^>(>-,
Vcrsu
V. 15. !fivr\>tT),-Aai,

KmJ)' r.
adclitur

1. est ri;

,. (ViS(i, tum decst


y.uot^itc, v. <j. //
rf))-.

mtoi^q

ti)•. .,
Ps. 72.

laiic ti,-

''/
,
V. 21. ' iif/.nvOii, . 22. iytii}(h^i; . 24.

.
. )•, V. 2.

- -
i(V ;<(«

- Ps. 73. . 1. . 2. ('/(,';)


fltos' et ', . 3. • ', . . n^ . «j7';)

^ ,, .' ,
tSixV))•, . )'<).
(j. 7. ctc. ( . 7.
«iV/]!,•' tn-iiiV ,- V. 8. ' rrfui' ct &(>{ -//'r ijic,i

7<(^• . &tov .. ., . '• ^. V. 14. /,)• y.tcfal/ii; . Ib. qav-

';, . 17. tuij V. 18. X7. », . 19. . 21. olll.

,
y.ul 7;^» ,

priu.s, . 22. . 23. et -', ouiissis ,' 1 niie adu.


cV)S«. P.S. 74. inscribitur ^. \4euq omissis reliquis. Vcrsu 2. '. ooi y.ai, . 3.
,
f;r.)

ad priora traliitur, v. 4. y.aToix. fV «iV;] et oin. /.


oi . 5. est . b. / ^., ,
^(i^

'•, . ).
. 7.
^,
f/fO);]
. 8. (. TOrt ; //^
^«)' /', . 4. i/vqoai&iii-,
ot ro -'(«

. 10.
4,
Ps. 75. vv. 4 et

,^; ffius

.
16. deest (/'., . .
(
1(_•,
deest (/)., . 7. list 70iV

Ps. 7. . 1. ']), . 2. ':';(4«,


/ ocjOali-m
jv^-.

. 7. ^• ,
(
iay.alt

haec:

Tum
. 9. '. «iVoii «/'/;
,

«(' se(.amduin, . 18. n).!,!hns, . 19. « «.

est
tili^qt

, •'
. 4. y.voiov,
•. nV

. 5.
. ^ tm).., . 1<.
,
. 2( «/ »'. Post liune psalnmm addita
7,. Ps. 77.
. et • .,
Praemittitui•:
j'i<'i:(a',

.
& (3.
III.

.,.
, item '^.
8. y.aTirvOvn


.
y.u()(Vav

19. , ,^;, . 9.
. 20. , .
(ita uljiquo), ct tO|o/s•,

2<i. iV tj; <, V. 27. ',. 1< i]^hv).i]Oi^nai;

V. 2S. fV :'(;>, .
.
29. ,
13. naotaTifitr,

. 30.

;
0111. (iiVojr secuuduui, .
,
31. ,/.//;•, . 32. fV Tok-, . 34. uTzty.Tnn- .,
,,; iSt^ijovr,

,
f;7iVrT.

V. 36. . V. 46. V. 48. fic ^;•, V. 51. ,- V. )2. y.ai

', . 5.3. %, . .57. ]{'^, . 58. fV TOiV [lovioi^, V. 60. ^-


., .
,
()•, . . 69. . 72. T(«V
V. 61. kV 63.

, 65.
;(ii'o«i,• (niii}i](hjaai•, f/-

(. Ps. 78. Pi-aemittitur pro Li/ffurp est JuviS. Vcrsu 1. cst , o;7(ooor/., v. 3.

ojffii ', V. 4. 0)11. t(V, V. 6. fst fV/ T(i ii'j';/ et ;7;)•('., . 8. \// ,. '.. //,' xt;• bis, . •),

tOn,,

^•
V. 10. est
. 12.

\
'/) .^
\ ^, .
. 13.

1-(.
12. ,
/](«iV iV, .
Vcrsil
14.

V. 13.
>.
2.
^. Ps. 79. Inscriptio
est 7(^, V.

^•; , V. 15.
.
\:•. ucsiuit
5. , .sic

8. 0111.
liabet:

17. 18.
.,
Quanuii quidem

(
k-ctiouuiii pars iiiaxiina in midtis etiam (.odii.'il)Us aliis iiivito Vati-

eaiio tc.xtu iiiveuta ost; tauien pasKiiii iu nostro codice-leguiitur cuiii paucis aliis coiu-

niuuia. Ita 50, 6. 51, 2. 52, 6. ( iSn).. f/(Vv) 54, 13. 56, 2. 59, 2. et fw. a• tij (7«().)

61, 6. 64, 6. (fV ,'h/.?.. («<««) 67, 1. is, 31. (roD ,,') 68, 7. 69, 1. 70, 1. 18. 71, 6. 19.

73, 2. 76, 18. 78, 1. 9. 79, 1. Insupcr obscrvavi, fonuas aliiiuas Alcxaiulriuas, (. iii
34

plcrisque mutatiunem subierimt, in uostro codice fideliter servatas.

03 6. 70, 8. 72, 11. 73, 8; item hlna 12, 13. Pertinent huc etiam formae ••
Eiusmodi est

77, 34.

ooviuy 56, 7. (iioivfi^aici

Vaticanam lectiuneni cuntinnat,


73, 14. • ffi';tV//(U'«,•
63,

77, 28. .
7. Neque negligendi simt
ut 64, 11.
alii loci,

('/.•/. 70, 8. , 70, 13. ^&


ubi plerisque dissentientibus

Cod. Tiscli. \. Constat -ariis fuliis niembrauaceis tredecim, iincialium codicum

septein reliquu.s.

A: duo fiilia formae maximae, litteris unc-ialibus iioni saeculi scrijjta. SimOes
scriptiiras depiiixit Montfaucon in Palaeogr. Gr. pag. 232. ex cod. Roman. Dioiiysii Areo-
pagitae et pag. 252. ex codice in usum imperatori.s Basilii Macedonis scripto. Cixm eo
quem secundo loco commeniuravi etiam magnitudo forinae oonvcnit, item textus dispo-

sitio et interpuiK-tio. lu utiOque euim textus duabus columuis seriptus cst, qiiarum
quacvis in nostro codice versus 4], in illo 40 complectitui•. luterpimgitiir veru in utroque

ita ut punctiuii triplici modo i. e. ad summam, ad mediam, ad imam litteram adponatiu•.


Textiis autem pertiuet ad vitam Gregorii Nazianzeni a GregOrio presbvtero eonscriptain.
Quem antequam accuratius videamus, observaiiduui est boc fragmcuto noni saeeuli aliquid

lucis afferri quaestioni de biogi-aphi Gregorii aetate. Certe enim Vossium, Henseheniiuii,

PapebrocL•iuIn perperam medio oirciter saeculo decimo, midtoqiie rectius Combefisium

atque editores Benedictinos octavo saeculo cum adscripsisse arguit. Cf. Gregor. Theol.

opp. Paris. 1778. tom.

mauiovi
littera

frequenti pro

habent leguutur.
/ii'i>wv.

k apposita
/-)
est.

Fol.
1.

,
pag.

Ultima eius
qiiae

2. im.ipit
CXXIV.
quae iu ed. Beued. leguutiir pag.

1. 1.
folii

pag.
Incipit fragmentiun

verba
CXXXVIII.
/ly.otOu.
siint:

y.ia
CXXXVI.
,• /]
-ersibus

/..^, ct".
/ nostrum

qiii litteras

1. 1. pag.
fol. 1.

vcrsu eo ad cuius niargmem


(furma iu

g
a verbis

et
libris inss.

h appositas
CXLII. vcrsus eos
quorum alteri littera e apposita est; iinitur vtirbis •; 8i -/. TiihyMinoti ;{«[/.iffoiV], cf. 1.1.

CXLIV. versus eos duo quos proxime seqiiitiu• cui littera e adpicta est. In luiiversum

lectiones has notavi: pag.

,•
\.
probatiu• fraguieuto lioc autiquissimo sinceritas toxtiis in ed. Bened. expressi.

confirmat bitiotim, p. CXXXVII. habet ^/.,•


Praeterea

^-,
utrijoti

y.ai

coulirmat
y.ai fV.ij't/O/5-,

y.ofuSil ,
;
item

(scriptum est
y.ui

'/.^
,)
rivyyQuqty.),.; i-ii^Hi,;

et qvTUtn), liabet
;^

Ttniu -
mjnciivyr]'; &7ff/^r«i

y.uy.iui
pro

,
post -

, '&).
non addit (scriptuui 6}u pag. CXXXVllI. couiiriiiat mujutUTnaittci, ibidem

.
;/^((4

.
;

'&^ %• , « ,-,
'
habet
^.
^ /• ]
habet u\•

et
aiti^.

«!
Pag. CXLII. est
x«<

(antea ex cod. corrige


'•
dt, item
siu.ta{fut et

item
pavdlo post orn.

at, p. CXLIII. ,-
iteni

ut solet

per compendiuin scribitur, quod sulveudum est JaviZ. Media pagina legitiu• ;,)• ovv onat• et

i^uiiloi, ima ,' •;. Pag. CXLIV. est iV ,• et /], /.


: folia duo magna priorum duorura similitudine. Forma paidlo minoi• est, mar-
:

35

ginibus insuper rcscL-atis; quaovi.s coluinna 08 versus liabet. Scriptura paullu elegantior

est, secl nulla re diffrrt (]uae aetatis diversitatem iiulicet; interpunctio jn-orsus eadem est.

Textus, cui in margiue addita suiit sfhnlia, scripta ct ipsa uneialibus litteris, ad Grcgorii
Nazianzeni orationcm iiV ayutv nunyu purtinct, rpiao in editiiiuo Benedictina quadi'a-
gesima quinta est ot vul. I. ]>ag. 845 sqq. legitur. Fol. 1. incipit [T(tv(jij\r>omi (sic)

Mtovfiiva' ff. 1. 1. pag. !^47. vcrs. 4. ct finitur verbis -',• ,^, cf. ibidem pag.
848. vcrs. 2. ab iniu. Fol. 2. incipit (. , quae vcrba iu initiuin cap. VIII.

.
incidunt

p. 847.

m(i'i
B.
1. 1.

7CJ
pag. 8)();

?!
(y.r/.uihojiinrir
iinitur

ct (nt rectc

usque ,''
&« /,>•
cditum
pag. 852.

cst) (ly.iayiMCfoi^aro^,

- perieruut), item
C
Legitur in his fragmentis
oix tx

lhr|^^a, D
,'
est noihhut,
ix

(<.
' .•
y.ic&Hwti, (</Tfiij'(iv'iT«i, Ad liaec notata sunt: -/.

,
!) thui. Extrcilio versu ciinfirraat , itera pag. 848. ro (7vut.

^ ..^
IHirnv, cst ' f/V rm• 7., sed f;,• iu rasura scriptum fst et iu niargino adnotatur

f(V itcin ad verba ni<nlii in inargine adscriptuni est: f/c y.ai

', [^.. Lifra legitur Tn-qi/.DOdCfnuiio} ivv. Ad hof si.'holii.iii legitur: yjrlh^vM

iJyti ) ayattiiv '


'
flfo)' (( nfjog dty.Tiy.a }&..
/J

Legitur

' (V

&(,
D
y.ai

-'.
ct

'.:,•.
aijinnv
Item ad
y.ui
[\, ad quac

. !
/
verlja notatur:

haec appusita sunt:

{^/ scholion appositum


/
^ ^^.

^
erat cuius haec tan-
Pag. 850. cst

/^ • '
tum verba supiTsunt:
ii^

'
^ ct nhiVii.voTtiii'..

^
Ad
/,^
ot ])ag. .S51.

.70)
pergitiii•

liutatur:

'
ii.ccf.

i'/»/}

',^
'
\•

: :\ -
tj
... ,
TiP.fforaioiv.
ytrhOKo^

^
Ibidcni est

i^
{':
ro/V

aaqhi^ i^
cst

(ita

.)
videtur)

(scriptum est
' ) •
\ '',''.
, /^/,

-«)
....

(,'
(videtur)

(vSi-l^velhd. Iteni

Pag. 851.
y.aJ


ad '
'' ^
fv

est
^ (

quud praeccdit:
Itein

videtnrj, ")•

,
ad

et in margine
adlintatur:

C: fulia tria forraae quartae, quavis pagina 2<) vcrsibus continuis scripta, una tan-

tum ad margincs Ihiea ducta. Scriptura maiorem duobns fraginentis et antiquitatein

pnidit; vidutur septiiiKj sa(!culi) adscribciida esse: quac quideiii opiiiio etiaiu imperfecta

spiritiiuiii ct arcontuuni ratioiie coniirmatur. Textu.s ad duas linmilias diebus fcstis habi-

^ '^ ^^ ^'':
tas pcrtiiict: etiaiiisi iaiu editao fuoriiit, quod lum satis scio, tamrn liaec fragmenta

.
pro tauta a)itiquitatis

(ita \i(l('titi•)

.-''
laude digna videntur quae pleiie transsciubamus.

' -'
Fol. 1 : flt

/,' oiynoTija
.

36

'
ouoXovoirTti.' Toir Tt

-
'
fitTic

(('
r;~,•

-'
^ ,'
/..
'''^•
,^'; y-"-'
avyy.tna&tcitt

y.ici

icvtoi
^• ,- '^'
/]

y.ai
/.ai ,

^.
oauniji xai

nnoaiu(fo>n^novr,iv
/,
/ &)(!•
tfim.; .,•
ny/ujy.or•

y.unor
;]

,
^• )»>
Gvyyontvecoiai'

utoSiti^uy.Toi'

y.g ididnin-
y.ia qr/.iiSi^•

^-•
(hiwt-

«'
y.ui

.^^ ^ •
.- -
—^ ''
-' /|i(.w/«,• t:Ti'nijioi' floTt ainuMv ini^iTiinn• iioi. y.ai tuj^ (c/yio.uu•

7{ i'Jo'jvb)y Ihor cu^• ^\iiCjo,•. mu Tor Otoi- noiu^ivTi,.' (V

.^.

^
,,• ,,,- aiji >• y.ai y.tci (" ihoi'

'
(11
,

^' ^.
• ini '/. ,•

' ' t,7( y.tcuijitror' ^/^ ilr,aira /'/^--^ hi•

'
5v,s•. y.uya)
y.v'

Fol.


2.

] »
{('/.-,//,•

Tt&i^y.a-

y.iiTi]oTi(ia
tx '&V

y.ara

^
^'
&^ 7>

^ ^
(;'
y.ai

Tooyiitinav

o(jirtor
.

y.ia
^-^. ^^
'. ^y.^

.^
ynja/.i^,• y.a.i

/oi/.tvnv ^^• tvOtia,•

,
'-

, '/
.
r/Jtijin: y.c.i , tv y.aOtiltv ''^' ? yijtvov^

Wittvoiuii,• /|<• tv Ttijnvi^ , n-: /.ij.ov^• y.uTiu.tavaTir ()'


(jlhvii '
';•( ,• ^• zo/V Taniivoqooaiv. y.ai avTnaiiCiootvo.; ^ '.;,-

^.
Cfavoi^' ,• tyti\ion• •
( , . , (/>.
TajTtinHjijoniv.

'/'/,
y.ai '&'/»•, v:rtiji/j •^•' ,,•, iiii^ojj•

'^.
f y.ai

/././\•'

' oijaTi
tv

ayanijoi.

&
/.iy.ov
,:
/,^• ,^' ' . ^^ ijii -.- //?
/, fv «;,/.,•'

^tnicfavnav

^ ^ ^& ^ - "

^
Fol. 3. } tnuivi^othioiv tv nuvijvoti ivaycov'

Toiyaoovv

.
,•

•'
(
(fifiiv

.TOJs

TtQOCtVftoofUvo^.
y.ai
f(V

aflavania,•'
-^-
)^

^^
'^•'] (
y.ici
^^'
/|/«(V

^
tvb,•
^«'

/%'
^
«'';^,• n(C.

(;, eqavtoioihi'

tv

ayiov.
,.
ti',•

,
'^'
,•

^•
%'
y.ui avfli,:

nt/.n noiv^

ij
/,•
,,, (

iy

ijHTtocov

;,)•
y.ai

yai
..
^-
iV
'•

.'
^^
'-
^^
'/.oyiK

y.ai
riaot fytvtTO

n.vTo^
,•

y.ai

y.ai
^^,,•.
y.ai foy.i^-

,,'

y.ai ttijo^
ayia..•

^.;

y.ai

yf

f(V ('.7:]^ (^;


llaec omnia, iiisi fallur, ciusmodi snut ut nemineni mai;'is quani Aiulrcam Ilierusoly-

mitamuu sive Creteusem, qui medio saoculo septimo claruit, auctoreiii prudant. Ad
ipsas homilias a Gallandio in BibliotL•ecam veteriim pati'um tom. XIII. receptas liace
fragnienta non pertinent, quamquam passim similia leguntur.

D: folia duo formae quartae, madore et veterno niale aflecta, iiassim ctiara lacerata,
deformata ctiain inde quod codici alius lurniae acH'omodata et agglutinata iuerant.

iScriptura noni saeciui esse videtur; spiritus et acccntus saepc dosiderautm•, sed etiam qvii

adscripti simt vix cerni possimt. Nusquam plus erroriun ex itacismo et penimtatiune
37

similiuiii littrraruni vidi; coinparari tamen pussunt ijuae tertia nianu eiusclcni noni saeculi

iu coiliecm Epliraciiii i^yri resc-rijitnm illata sunt. Versus quavis pagina 29 scripti siuit.

Prima j)aa:iiia iiule a secuiulu vcrsu liace lei^i:

1 rwr

y.a•
/.K.Tc.qonn^aK.iTt^••

y.at

fg;7,(5/,0)5.•
',,••
^•
,/, tac.rTMi'

(fco^nciur

/,;««« 10
i/'i'i//n'>(i'

xt ir 7fs•

tni^ioi-

••
'.-
',,'"('*!.

)(('
,;)<)«••
T(ii'

y.ai
yuij

( --•
1X01(1.
,'-
y.ta

5 Y.tiru- y.ai

TZOiiDi y.(u

: fulia
'.
ivoiOtmr,•

duo tViriua
y.c.i

kcitm\•....

quarta
:
niiiiuri, (jiiavis
12

pagina
II /.,• ((•;
y.iCTic

viT.-iilius 24
;,!•

cuiiscripta.
kSujjoi

.Scriptura

decimum saecuhiin iiidicat, medium quidilam teneiis inter uuciale geuus et niinuseuluni,

qualis fere est coilicis Moiiacensis olini Ingolst. (pii apiul fnticos evaiigelionim X iliL-itur;

proxime vero accedit cudici Lugdimensi Batavo m•. 243. uliin Sualigeri ,
qui luetiunes

varias biblicas Graece et Arabice scriptas cuutiuet. Fragiueiituin iiostruni ad c-odicem

liturgieum olim pertiiiuit. Ita ipsa prima pagina haec leguutur:


d

;- ,• (([((;-
- ^-: iir, —ntvndi-/- ^--
;- '
Knfiiiior

- ni ttoih

Tf«•• /'.»• -
^;
y.i(Ti(
y.ui

^i(ifii(yco-/iJh'iTt;
«,-
'.• - ^•
) , ;
(-
y.ai (•/(>
TTnihiutioi-
ijiti;

; ^ idV.i^aKin;. y.Ki

{> <(.
liiy.tuHDc;-

';
Hmi'.

KiTiii/fii'

Videtiu• haee

tiiieiis
F:
Hebi•.
.•

fdliuiii
,j'()(7.('.s.

'
1,
dii-i

uiuiiii

— 12.
festu

iii

Hunc
ti; yi^v

] ^
4", noiii vcl deciiiii i-aCLndi.
; ^•
;•
%;
dc:itinata fuisse.

Fragmentum
textuni trus fcre coluinnas expleiitem, quaruin biiias (piacviii
ost leetioiiarii, cun-

pagiua habet, cxuipiunt nutae liturgicac. Ceteruin praeter morem nihil rubro scriptuiii

est. Quod fragmciitum quamvis erroribus ortliugraphicis scateat, litteris pruiiuuciatione


similibus saepissime confusis, item acceutibus et spiritibus modo oiiiissis modo male
positis, tamen proptcr raritatem lcctionariiirum (nun evaiigclistariuruiH) unelaliuni et

quuin iiniimdla moineutimi criticuni habeaut, totum appouam.

^ , .
.5
TOIV KUtdJTIbJV

;
ijioiv• ty.Kthj

atv iV

,'•;(•
;;
f
;
; (;
/.((

y.ai TiQo;
(('>

)J
;
;

; ^^
'
y.t
y.iii

.
y.iHTTOV ;-* ;
;• ic/yt/.ov;
38

;•;..)•• '-»' nra'• v.ai \• <V /(»';,\,••

'.
!7(» «' /;«
^

^
rociijOiv

^
cjKoya

^
A<u
'.•
Trarrt^• tos

niO.t

.
-; Tor (()'.
dt VI•

( &~• /]
f).iiii^• ^•
('.- i's (.-- (xi.xVis• y.ci '..•
15 ? '^- '' ^ &,>: ] -
7•
t^i

..
<> '.

nllf •//.(( Tt/i• f

nt- -/ ,'• f «? em.' i^anifia•: / t

taojii '/' y.di y.).)jii<ovai :' (.
20
iiV y-Ki


«(',"

VI'
ffii^ni^di'.^

() )
,
'.

/.'
(; /,'

fii ^•
n ^^'
&
.:
ot

'-
If^•

24 nr/.ov/iin^v ).t \•
(: fulium unum in 4'^, fragmcntum libri liturgici. Soripturft decimi fere saeculi

praetcr titulos nibros prorsus cvauuit; videtur membrana spongiam subisse ut rescribere-

tur.

(-
Chcmicis
/(<
CikI.
•; &-
Tisch. VII.
adbiliitis

^
hacc legi: y.aitifMiiTiji

•: Wv/ji^:

Cudi'X est cbartaceus folioruin 33 in


,• -7;..•[]
4*',
tviainiv,-

ab liuniiue Graeco
y.id ^-

quarti ducimi saecidi SL-riptus. .Scriptura admodum siinilis est speciniini a Muiitcfalcoiiio

Palaoogr. Gr. p. 3l'li. num. IV. ex codice Coll). 845, cui annus Christi 1272. subscriptus
Contiiict libidlos varios Aristidis, Plutnrchi, Libanii, Nicephori Gregorac.

/•; • ) • . '^ • ^
est, cxbibito.
— -
Fol. 1

(jaen^ /.
"i. legitur

' usque '^ '^ r/n Est igitur integra oratio i|uac in editione

Diudortii Lip.s. 1S29. vol. 1. pag. 382 sqq. legitur. Hpecimiiia lectionis codicis ndstri bacc

)-
) /. . ]^.
sunt: 23t>, 2. 3. 4. ) y.av tou• ct /.iirni ' , ori 1:).

)1& '. ' . ^ -' ,,•


16.

. 237, 5. (,•; '. y.ai n\: ts et tvlhv 7. ovTco

^.)'
et ,- 11. ovnim 12. ct f(jH'T;-> 1). 1<). // 17.

/7(10,- '^ "7 20. -^, 2. ct •/( y.ai 4. vi


, ., Fol. 5 7.

^^ ^ud, .,•

/
ILr• inscriptiono praeposita incipit

textus ' ( ^. vt tinitur «,• Tt ;]; orii Lst


- -'
).!.
Otaiv ' ^-
>
nn/i '^,•
':).

etc.
apud Dindiii-tiuin

11.
1. 1. .
12.
7)2 sqq.
.
.512, 8. legitui•

fine hgltm• -/::- ' .


et
39

)
i'JJ./,)fc
Fol. 7

^•
— ' '.•.

ct uuitur iV t)lifi( ivr Sl


icvTiiu /T('J.)/t.)(Vi<

y.ii) . ') ufivijvi^,

Cirea
(.'t'.

..
Dimlnrf 1. 1. p.4l."J.

in cod. nostry est

,, postea
Ineipit

tU.i\rnii,
iV

itein
taint^

.
r. oiy.muni• btvT. ilfnii: Tt y.iii jjt|j'«(OT.wifijr' tff/ii. iircj (V /.

— ^ 7()•( (
••
7<'_<<
< ^' { ^
•.
Fol. ',)
IG. logitur ar Tis ('.icl^onii uatTii- Initiuiu

Tfl,'

IIoc textu eum


. anty.wii•

', oic

cditioiir ^VyttllL•;R•llialla enllati.i liacc notavi:f/ijor o/s'

Ed.
n^
nvviaeih^mv.

I. p. 287.
Finis

/r/^P.ot,•

,
iwf()

y.ay.la

«. . «. .

^ / ^. ',
ms. ^/..• ed. jio//^ ms. «i• jTo/iy; od. (/niii r;^,• iir. «ti' iiis. iai «iV. :
2>>S. cd.

.
?/

av((on. ms. ur. ' .: auto /.. iiitcrpungitm•: cd. fV roiV (/. fncyy. etc.

ins. fV ro') /. ( niiiiy.onJ^^ l•! ^•: cd. « ('/ ins.

&'; ed. uy.tioH iiis. uy.uw,: . lf'^1•. ed. ius. .•^(((1 '.: cd. </( ins. (; ed. (<;-

lus. /.: cd. 7iU'7(i uis. '.: cil. (/) lu^i. 0/;7(0 ."
ed. ro; << liis. ro «7(<;

.:
od.

od. ay.c.ou
-'^
. ].: ^ .
ilis.

HVTiiv m.s.
cd. /,"
(i)' tif fmro) ui^. uiil. (/:

." (^,•: ed.


ed. ^^-
]). 2'JI ).

ms. -.
ed.

,:
liv)•. ('' liis. ((;)•.

.
('
2.•1. ed.
'.':
fV;(.

«rjfo.

.:
nis.

.
((/. fiT;(.; ed.

• (;•) .
^^,• iiis.

(.
ins. rok' /«««•' i'd.

, ^^.
ms. C'd. tWi

Fol. 1G. scquitur nw aimw ntoi Iiiitiuiu: '^- ] ay.oTtiv^i^v ] '-


oiy.iiU• ^ / ('/, . Fillis : y.c.i Tiw ,(,&';(<70^•. Folia liuius Ct ultimi

libelli coufusa suiit. :> 21. (< ^)1'.)-'.; 7/],• voeiw pergcuduiii est ail 1)1. 33. /,,
(:
Y.ui

', .;
.
Fdl. 24 — 28. aljS(pio iii.scriptiuiiu liaee lcguntur: ru i'l!ji,f<t

^^' ^.; ^^ ,-' .; ^^^, •-


,
l|^'ou t(,• &iauy.nl'iv' tuvTov

'. ('^);
Initium: "Ov

F<il.
Pertinet ad Libanii di/claiuatioues

28 — 30.
&, fiuis

'/.
6e
cf. cd. Reisk. vul. IV.

vixiiCfoiiov
(('.
,'/ ;'0>
|iag•.

(;(•)^-
^17 sqq.

•;
'.•,
i/c

ft tililtur:
[. Iiicipit

y.ui ^ ii^• /,(^

roiV r.iiU
y.ai

Hi
rfiaSno^

^.;
^
iVi«i'7(o;•
fnaviy^ti,• r/.

^tQioSnVi m, avv/^fitntha.
rriiina.ifiv

/.
Ful. 31. altera Libanii lcgitur, cuius tlieuia hoc ost:

^ y.a)

'
atv ote.

(
fol. 24.
«//|((,(7/•'

Cf. apud
porgruduiu cst ad
verso vurbo
Prioris dcclaraationis textus
tytvtTo

KL'iskiuin

^.
^' -'
.
t'ul.
IV.

22.

liis
pag•. (13',•

or/.
s(pp

>:'
loctioiiibus diilVTt a tcxtu Kei.skii:
Indu a
. IvOjjai Stontvo^'

iolio 32. a VL'rl)i.'<


cV

Fiuitur declaiuatio
fV
vniy/.ov-

yi7
o.a. (i!T(illavtiv
Fd.^^^j

^
.

, Ms.

S. '
Ed.

.
Ms.

1. (
*)
aiS(jii• ^iiliiVuioi

Noii ••; suiit per eiTorcm


(illl.

ini])ri'ss:i, ut p. Slli.
11.

U.
ur/ni

;^ .
vvv

/^ /"/(" ""'''

oi. •\••.
40

Ed. Ms.

^ ',
818.

/itv fi(/

7() 70 [Vorti^Mil '()(_((


om. /ifV

tinih^iia

&u-

'•
qUMl&QOJTTU'..:. CTTO- q

i)ann- f-iV . kV

y.riiniy

Tf%'

21-'.
wjtTj;^ 7%•

//.'.•
.
l''/((iJi•
7)%• (<i)fr;;,•

viib')!•
.
819.
iiTuvf>ii tni •
8.

13.

14.
.
..
- '^;'
f^TTC.iy.ictifi'

((//
('.^•
TTIJO^

21. tr:7tnvi('.y.tr

-' ^ fa^iovSuuti•

,
24. &«?
26. iji^aiiJh, •;. TTijo&t-

{. iKC/.n. Ctuiaf '.


34. UTTia/.uioiKii

34. u/lu (0.y.

820.

y.ai

10.

14.

15.

20.

23.

3G.
41

Ms. Ed. Ms.


^*^•
S25.

Vol. IV. p. (Wi:


42
43

Ed. Ms. Ed. Ms.

30.
44

70V 'it(jto}i
\;
fimtniiYntvioi'.
hAVmk ' 'it(jHo•.•: ' () ^ fV <• 0.;/(;)'?)

Cod. Tiscli. IX. Constat vuriis })artiL)us (-liartaceis, quaruiii priiua saceuli tere

quarti \ (|aiiiti (.leciiiii est, reliquae recentiores siuit.

• ,, (^
'/.^• /^•,
A:

y.ii.ihi/.i/.oi

Est tomus
fiilia

(cod.

ille
14 iii

€•/(_(•^•
i^ccfff/j.)

syiiodifus
4", iiianu tiraeca (.Ifgaiiter scripta saceulo 14 vrl 1).

inBarlaamum
fi,u.tyi,artati y.ai

ovriifioi.;'

y.oiTCi',
fV '^
77((>^^
et
^.•; ^
ij ixyXifila

y.ui

Acindynum proiindgatus menseAugusto


lUioTKTot' '/),',
y.ai ;y

h.jc
Inest iutcii;fr

<
\ly.iibvi(w

avyyj.ijo^

a.
y.ui

,T,wi(/~)•;

lo41,

cums mcntioneni lacit Cave iii appcndice ad scriptor. cccles. historiam pag. 04. adiiutans
Gretseruni euiii tumuiii iu cnd. iiis. Ijilil. Augustaiiae vidi.ssu ac porlegisse. Euiidem coin-
meiuorat Faliricius iii Ijiljl. ( !raer. toin. XI. p. 4'.t.j sq. ex Laiiil)ecii cominentariis di• liilil.

>. Laud.

^'^
Caos. Iteiii li;'gitui• iii cod. ( 87. et in Ci.iislin. i_IS. Tcxtus igitiir ijisc passim

.• .; ;
inaiiu:^rriptus liabotur, sed nuiiduin editus Habi^t autciii iu nostro quiil</m eodiec sir:

'.'.^ -^ ^
est.

y.c.TC. ^^• /' y.(ii ('/.'.^ ^-


.-
i>

iwTii /. yc.i /.) ntv, Tij './ '


-'
7IIV

<:'
;( ttiji^vi^v ^/.
y.ii.Tiu.i^M'!^,

yi'j ^
y.tii tii itrrt^^• ]
y.no-
Tijv

Uw/jy.ij
/«, (0()
y.iu

/^'.
}.^•

cf ilonoqiuv.
^-•
^-
'] --
(V /js «'/ y.ia /, .stJ 7' •^• (/.!:^•
• '(• ('.• ^ /,
y.iii ry
y.cTii. ^
>
ty.tlvi^v

MaihTi:
y.tu
i^t

^ .,-,
(/--'(
'.
, ruiV '/.^
()<•
'

(-,
Tiy.t^v fl^ y.voiov yitnji-iv lln;i ntiin^invir/ovai' y.m

^- '.^ , '.',
')//
roj•

7(-', '.^
, n)a (sir)

'.•
y.ia

7«(V

iV y.uy.iw

—•;
/' . /.^

, n(jiiar/_nv y.ia

y.voiiw \
y.i'j

tthOh

ihoi
-
^ (\.^
^ , ^---
'.^,
HjoiTi^etv

-
-^^,
iiiy.Qov

-(»^
niiV

- ,• >•
«.T/.ocarfmKC

y.ai '.
y.nri^-

^•
.
^
^-
ntfii
noqiw

.((.;,^^]; (^
^ (,
/</) , , cfov^
y.ai

y.ai
•;
-;.,
^
kf•
.
/ ^/.-,; ;
yo(_)i,y.t

'; ); ^
Soato).:
«^•
f
Otov
tuc ^i^Otv

f/nvcov ^•

;^/ ^^
; ,
Iln'a; -'-
^
y.ia y.ai

() ;^

;
ovijavor; y.a] Otov y.ia «ffr/«Awc ''"t•" , iwTbvv

-»' -
Cfbnovnav.

^; thov

; ; , - ;;
^ /. /!iaj- / ^ /.
; <

( >)
7/%•

^
fH/^tTi-ov

Oiiia&tv
>;
-';
] q
acfooevvi^;

';,
y.ai

fVrf;fii'y/,oiJ•.
fVTtvlhr

;
/ /^;,
^ n;
7()i>
45

%) ,
Tfiv

T(j y/cor

'
-Ti/ot/.ifoiy

(/,! ,
y.ui

«7/,;•(/())•
tthh tdvtdv iirtityy.d,•

//.
]\)^<('
-11-
^ ^
.(<(7/

i-VTtvOn•

-^. ^ -
(i7|iVj•

-)-' tthji
7o/V .,•

- /.^
ii(j(iiinii(y_oi^ y.viiini' , tavTiiu'

•^•

'
y.all
, iliji^at

']/'!?-
iiiTayJjJil^na

itijay y.ai

'/. ^,--,
thiar '^'
yai

inra.yJ.iiOnTdir
tu- 7^ ihvTiu'

vmiihnniiv. ^ (fitiinai

)/';^

^. (^ •
• uo/injtvni

^'.^-
,, ' /^
tTnjar r^on yai avolhv

,
c.nfKj ; i'f()t' 7;,>• 'iS'

yc.TannHi^^• iiAoic ^ \' 7i,s• c'

^ ^• _>
-
^• •
rljam y.ai y.aTiiynWiOtini / ivTivtitr

-'

. -
P.OJOIV y.ai . ) ois uy.tiv T)j

-
fs.•

yjCT '• nrityoauuiTii, /<?; 7/,s• Ofv 7o/V ^ yionv •


ijvpi^

•'.-^ "
^/. ^ pi'.ai/.iy.i^r &-

/.oj'oi' .^
^
Uiui

^
a/.i^Htii'. taiTiif yaraynn^• y.iu ;]

^ -
. 7)j

&•. '.
701'

(•
ty.

7(0 ()••
ihiir ^'
•(
mj'Xoor/^

7;,«•
iVi/(-/^c,

'.^•
thfiv
y.ai '-
('.(•('.

^, ^
y.a.i

^ ,•
^ ',
eaifoi~
/(//.,

(jwvi\v,

fv
y ^•
^
Iho^

^, -(-
(<&^/,
-
^.;

'. .,
,..-'
;^• 7f nvyyJ.ijar ya.i my. n/.i-wr 7 7)' <•.(' ^' ytio,

!• /^• - /.•!,
aij

', -• - y.ai y.alh^•(^i}Mr (*f

'.
' <> -
, '^'
)•:
diJiai

Ttoj• , n tiTTtiv

', .'
y.ui nooTinmtii

/^,
(» y.if.O ^ - ^,
,^, ^
y.ai
< -

^
, ' ^• ,
^ ^• ,.
,•
Trijtiipjai,
vTTovijyoiv

,
^
'//'
/,

'.
cvTiu• oxiTrtnn

/
'.,, • ^; '/
rroiiyiuniuv ^^ -
- ntavTov .•

,• ^(
fis' •; ^^ .,;/ ''. ,'-;
f/^)f07i,cTiic

(,'
/' ()<>•
' ^ ,• (] •; -
,^
^ ^^;
y.ai

;, ,
i/0)ijtiTii

(sit')
^^• '';

.
y.ai

y.ai
0)v;

'// (7111/

'/,
iiij

n!THv

^.)',
^;
>•;
^, ^ ''. ^) (-
({-()^•
'^
/.^• '
(ivSe (m!{fiTn )Jynr
tvii)itiiiv

mni
. ,,
noqwv

' .

^, '('-
7()i's•
noijojTioo^:

'.
(V

i^inoiu

,,•
,'

'^•^
lo.ci roj•

ev ]
7;,,•

-'
TO)v

/,/^
^-
naij

,•
7;^,•

, '^• ^-^,
tmv

, Tau
•^•

/ , ,•
^^• ^
_^.,• «
^, -
, voifi/li^Kci -\• (;•), 7/jc >/«.• ;('«("/']?' tFj^

,^ ^• ) -^:
(> , )
tni/.nov 7^,•

^• «
itfiov^

0))' ^'/- naniCAf/anijai, 7()is" ',', '/

^ ^/(noc 7«iV ^• «/.^.• xtioijonotv yiiacfi-


40

'•
^
,• (<) «,
;)

>'',

«;
),; jU/} u)Jm,•

^ (/.'-; (<^)^
-
fm</,i'f[>-

y.iii
/.
^^,
/
; ovSi y.uTU <.!^>
IfimTtni}}- ^ ;
,/ »•
<
:>•
utj.u y.KToJTHjor

^(«'%• 7/^,• ;,/«-

^- '.
{>, '.'/. fV ? Tnxi^ roi^atia^. yaij Tt

•') ((»/ avrraTTDrTtg, rnh )^ qcoTo.- ),• 7)^

!
tyom^

TW70,
'• /.•;
()>/.{.
'
oUxi

•: ,
unjOf•

&,
&^^
-
'&^, ), -(^
^,

^/ :', tv /ijovm
^-

;
&>/,
.
•:
•:
/
^^ )- -.
, ^ ' (.
'"
TTQOi

^''^'
'/..
r/^,•

^
atna

tivai
qavo^vov,

^(,
&
qavTicaTOv

^ -^-

-' ^'-
,^^
^
(1 ^ q{^aa
-'
} , '&
^ )• .
^^
ovTcov, ly.n-

' ^ ha - <c^q!yn
^ ',-
^ /'^, ',^^'.^ avayojuOa

- ,

/•
^ - iwtov yaimvv

^,. ^
.

- /
.

^ , - ^ avTbh
^/^
(['
•/;)

-,
'^)-
tlai

^^- (,
,, -
^ ^ > '}/^ -- /.
' -
,^ , - <) ..
fhinv

, ^- )

,
fj

y.ty.ivijai. ol^atei

. - ' ^^^ & «


ivi /^
'
-'
({
.Jaaay.ol• {> 2^^
Cji^ai

, (^ .
KaTaMaaiOjiow•

,
f/.fvi -
&-
(
, '<••

• ^ /
^a<)cnniol
'
,' ' ] / co
/^,•
/,-
0)a^j
ihiav

(' iv ^ . ,' -ihn^TOV

; ',
^'^or;,-
47

rijt;
/</)

ihcviucto^•'

',
('.
%•

«/./.'
oi'zt/«.•

ovy.

yMxf
t'ion%r

tiSoOtr

'.
/,
(/.
,
r/.((Ttiioi- rjcfTiOJs•.

7/,,• ,(:
ihuv
}.(-<;

'utyin•
-(

^-
-
roi> //;,/(£7/.

'.^^ '
/iHYis,

^, ^ (</./.
<'<
ontii ,
hV (innj

7()iV oiy.Hnu•

',
ovy.

'..
^,-
,
(
-
y.ici
nvy.

(
f/(f/(«-

Tvff-
ijV

((^• ^^..:
;

^ '- ^.
yan iV f/.nK;} <> «••vfAo( ir/liif^ yu.i
ihol' OiOTIJO^-.

(• -'^

(/
'..

'
i()i('(Vw;• 70 nllHOfoii; iv Tiii<T(;i ano-

(11 7Tiji'r/.(jiTni tij iViS;/ 7;,c -'. ^(i.niltKU ( '., -7)>,• )'')'

,- '.},• ^^
,• ^
iylafimnra. hrtvihv y.oi^ivcj lumK- tojj' 70iV

(/. (, /
' i 7
^.
y.i'.i ihliTijo•;'
jic.iiTrniu•

unir/.iO.vnTu ht -
7;,,•

Ti,r ]•/
oJs" " '/((,•,

fV 7)/ 70 -
oiy.tinf tiy.oviltniha' f/ojnnvv

:-
. Ttliims

y.iiTn7rTi:V(iiT(U\

y.iu vntijTtUi
(if

ihi^y/inii^•
i'"'"'

7/];•

yai
Toi',•

.^-
7;)c '' /io'

inty.tivn.,

ihia^

()(,•
,

(
/,
ifxo^•

fitano-
ov-
.-'^•.
y.aSh'.

7(•
nnjvy.i:

'' '.
Ililiv

TtlhuTKi.
//•

q '.,•'

,
^
)'<'^)

taTiv
y.ui
-^•

oq
..;
l^u^^
Ktmiiy.t

i-oioi(y.H',

7/,^•
(v

tV;(«s"

ti^t y.ai

'
7(.j-• y.cj

,
7/-•,

'.. ,
i/i,i7/V, iHj /,'.
tv <wn
7(i(V '.''
(-hipion 7(»V
/^•
.^
,-
{hija- fjiV ovy. i^y.ovat y.ui

(,
^• ; ^).ov
:•:
ovy.

(
j7«i,'

^
7ia(jutvi)v y.cA
7Tu<j(a('.;i(iuvn

y.aOtciibnaTov ();'«)•)',

' {^•
(>'

oTTbiu; '.
,^ ((
y.voioi

/^' ^,-'
iry.iji^oia' ^
70 rfoj^•

,
y.nTic

Joj//

,
(i/imvov uoyji ij

^•
^ ();'^, y-c.i Aovoc /,)'

,•;
y.ai Otii^• 70)•

,
.. ^-
-<.
viyi]r,aea. 1 1>.;
,
•;,

/
^v pVim7/,'(7f(t. /«^';,» yuij ij ',(('«!,' yui tvTivihv yvoijov

i^ov/ic' TTijoati••/!, tV Otic.^• ,^- (;icfavtn'.. oruv cfonL•• .


vuij «((7'^(7(,• jnooiitv yiii ^• y.n.i 7i;i iao'ivo)v y.ai :/..>:-
'
7("<:s'

.•
i)tm ';';',')'(((.''«

7-((/ (««<. ^• , / 7;|• iioilltv

,• «•))'
y.on/tov

jiroj/it/^K, yiyovi
ifoivi,

y.ai /,/^/^.-
/. -,^•
y.ai ^.'.^•-
,
,

£) •,• ..
. ,\'7(('
Tijuvoj•,• rtjv

,'.,^• .'; ', ^;

)/. ^^^
7/
['.'. ,^-
oi/O/*n'h<. /^

ihriv,
(Sanileic.

'70?,• (,!«•"))• ,^
ijtu•

tho^
cif

^,
ava.yti
thcntriio^

\• a{^lJu
unhCj

^' ' -- ^^^


]

•/fvvijhi.,-
fj
ati

i)nnij(K.

, ifvnry.i^v
'.•;
icy.Tuc.
^v
(/.
yan
yxi

•;
y.yy.Tijtu
^. ',
7/]s• ,
(, •
f/1'iTfi.),-
7/^^ oiyniu-

', ..•

,
y.ohiTTov

^ ' .(
7],' ihOTijd^, yc.i 7/]s• thiiTijii^ lioia y.ici '. 7/] ] /-/.
,;
/,

<( •
y.((t -'^•
tv ]'.^)
uI)i-'ht(i 7i"V
kijkvi,^

/( T"iV

«/(• ^• «^'
,

/'/,
);« vniw- j]v

rtiiov
y.ia

• y.ijnTTOvo^

/, ..; ^•;.
, 7i)f'7o
i^ i/

, yt

'-
xvqw-
48

'. )• i^tiy.oniiio)!•

^• ,, i^w.y.oniii^ni^ acfiaotnto),• ^^ >' ^


^. -
]
zoiVo ;,

).; )

:
tnTiMiiHi^. Tiy,iij[ijiiir Tt y.ui r/.qavati r/j

(aptvSMTc.Tiir ri,,• ,
tthji

- /«<70s y.ui ;/ ,,• )'/,,•

•&
'

qi).aifliiM:7iit~- nvy. tari

,
fV 7»] y.rlati /);; 70?
atvtl ,].

^/ ' ' ^
( yotnijOH i';7f(ipO/.;,j' ;,,• /.«,it-

^^' yuo fiV .^ &' 7' /,• qiiOiv

' (//.~
(,
f)Mb)}•

';
imi-Q

(U /) y-iii

- ^•
-.,•
,•
7/|.• oooi'." &^.;,
y ihn-

arto^oztoa

.;
^, ^ ^ , ,^
. -
^,
)•; ,',
iuvTiw diav/t- /'-).•. IJtfi ojk'

(^• ;} vWiiX/ntijo•; , anuyi, y.ta ni»nt- ^ /,- cor/ >;^ 70/V /"<>''', 7«(V tj

&,• ^/,7.•.

' /,^
imr yia /,•

..:
^- . '
'/. y.aa luijltiuf &

&&,' (laiiy.o^-

^'
&.
y.ia

^^• ,,-
y.aOonin•

y^aar,ri,atu^ fj
ihov tvay/Aiov, fltov

'(
'ifiii

)' )^,•. t! ! ovtvov

ifov,

{' ^ , .•
,•
'
^
.
'-/ ' ,. ) ^ ^'•
ay.ouMnjiiv

iqiyaof ()/,•
yuiOiMiv

icTiiooSioijni,•
y.ai

y.ai /^',
7,•
{).!-'
9• ^
^ aytvijov

r/ii ytvtaiv «/./.' fV

ati

'
ay.{;ar 7«(V

'' y.ai iioS',c, c'//,ffiV, ^

,(^.^ ^ > ^-
^ -/-);• , , .-
y.iii nia.viitvijov, ontQ ] -
y.ai icvtoi ,
<())
.
^
^, ^
' /. -
vntQiia/lovTi , ^
^ '^
- -
.
Cfco,• '^ oiy.iiiiv

r/%• oiy.tla.:
naoy.a

y.ai
(_(
;
/,

^
(,
oiioc ;•

ffi,niv,
({(

aath^t
(hov

^ >--
,.
(/',' ^aoti y.ici ')<[\>

-- . / ,^
7/]s•

^^;

^^
•; rnnni.v ynav 7oiV

y.lvvfiiv y.ai .•,• ^ &


,•;'

'
Ihlov ty.uvnv

-^
y.ai , ,

'.

., ,'- ,
qonov y.a) jjor/oi• 7(;) Ihoi nvvtytvovTO,

,; ^^oH'o, '^/. /^,-'^, '


•,• ,
«««)

/'
yai

' )..
(^
nanynv
7^oS(^vn, , ^• •; /,)• J'i/"i" ' ^
-'
y.ai , ,, ,

,
•,•;
49

)• ih)Mf '., ji^itt /,),• roiV • , - -/. ^^ jifv

arixtfavro^.

^ (V y.ia .
^,
f»-yiu /JiMi/.tKK- ^-
oQitTij',•

(1^,
xftoquitiiii•

qurmnTW•:
fV

lifiil^'
^,•

^•
^
aTToiiitiTnr

^'
ri/()i"Tf/,

rjj , ,; ^-/ionijor f\i

(• ((()((>'
roiv fia&t^TiC^•

r/]s• & inijJi•;


-
- f/.tl>ij t7j

TO(V

^ •
('
' , aV.a /, fV

^
- '• ^• •
^^ ',•

)•,
y.UTU aitu.nyinr Ti^i / frtQ- ^^ rii/V »' VTTfQipicrcoi'

yuar'

&•; ((\ (•: »•


»/ oimui,

y.in
y.ci
nor/.u.nr

).• ' .-
ynTii
/.•/.!<

thiint\>ii. ^ ^'
-
y.iii '.-^ -^•:
V7rnjr>i'nioi'o)i•

/jKfTiP.Koc >•
:
(^• •;
n•

(
;'/•
,)' fiy.ovd

• <^•
SsxTiy.ior
;,^•

;,'
/j/./«zi],'

,
• .•^'
(/.;

inacfii^ai.
y.ici

Tfi(V
ty.unTO)

/.
»'
^

9tni•

. .',(
drnanrtntUu

^
,•
'/ntnlha

,
y.ui

/^,•
(;)

ijanits'

). > •>•
yi(.9unMTUTin

•:
((-

•;,

)
&tnv /, (V ?//«("> ffco^• •;

l•/. ii-i-oyno)r rnr ihoi; t)j tTiirpKvnij ,; -' '^• fj'

jt*t)•

ij
('
' . •;^ ^^
•,• •; ^'',

',
'

^
^-,•^
^• ^:
/

^•^•
\• ^ aiini,•

>(
,•
,•
(,
iji^ni
lytivov

' ^
ov^Hi'

outv

.
!hnv nvniicv

; '^
^ iweiav '^ ^•
ois ^^.
JI Hto•; TfJ

.]- , ( .-) ,'•-,


/''7'/

^
^' 1
&]^;
-.;
!

,^,
,,^•
- '
^ ',

qt^ni,

..; - •,•
ojc

,•
,•;
•;
,•.• '/'/],•

nvvlhoiifHTn^•
grrifxiic
Tt

-
]-
.•
]•; \ho,- ^^•

/
^^ Tt toj/"<tos• (paivta&ai,
'''"'"'
rjj' , /'^'/•' ^*"'

] «
i(V Toi'

,:<; fv t7j ''.


iv

,• /.
.^ ^^/,(,
rfvaiySj

r
(v

qvniyS)!•

',
/%• /,\,•

^ ^, -- ),- fiV/Sf;•

•• ^,(• iq^i| ') )


;] /,'
!-'•' .

/,
Otw-

rvr
-;.
,
/ ., ]^ ^
> ', -- , ^ •}.,
ijia.,•

]
tniy.nva

, ) ,
r/wv nn/i , Hnnija, qi^ni,

(')
q>,ni', , > &-' )
fq /. [• , y.ufl'
50

^•;, • -

^ ^^
Titvtn />, y.ci ay('.Ovna{tui y.ic nntr, uaaydfiuoir toj;•

•; •
ihnvMini.•

vnffiunyioi yja •.•


y.iu ayiiuvinfiHoig, ^^ 'h'X'i•'

mu
;•,

]&>
Cfi^niv '^,•;
. •
.
qofkK

y.ici
y.V(_iinv

^ /
/ (
/
-
y.a)

)•
xvQior

)
inty.tira. &( /(/, tinaybiyiy.ijv TU.tior

, .' -
•:,
'. (^,
^- - ''/,» {ft7ni /,^

( '- ^
iifotvv>i\Hjvai y.ai an ey.tivqi

^^•,

^ ^^
ovy. , y.ai / coiV (jifii y.ui

Ttani^s• ^ ny.aauu, nvai. i-Ttnin /;?!/)'

)
).
y.aTa Tt y.ai fy.nvov

-
y.ai qofjthai.

:, y.ai » /^

}
\ ^ ( ^ >], ^.
rto/' ,^/. y.ai

, ' ;^ . ( . &^ y.ai '/,• Juaa^)jVO'; dt

SnSiji; y.ui /.
^ ^,• tivai , t/^c '^']?

{vhay.

^^'
iiqihiGij To/V fy.tivo

^
y.ai

((' 7'
^ <
-',- (
70

^
fTf'<"."

.
'^.
/-
,"(

^
,
',
^
,
ty.ihoi Tfirt ^'^,
/^'^/',, ti }

/
,( ,, & (/./,/))' ) ^ >^(:\ ,

.
«cTok• ] / ' /^
)]
' ^ '.
) 7v'

^ , (</./.' {tua Hfoaov

^ ('

, (•
& , . ,&( '^ ^ ^-
- q^laol
Cft^ai,
f/iu.•, roi•

ti
Ihov

')
,
yvoqog ({, ,

^
(. ^ &. .) ^-/ , / (^
,
'
{Ytiav

;))•
). ;,
fy.n'viyv
,

) (( ,
^'
(• cfi^oiv

],

' ^/^ -
>/

' / ' ,\•<)


{
^nl,
/q , },-

^. , ' ^, - , •]
to/V

(|^((, }. ',
, & (,,^
^"

&,
, ^q^h|

" - roiVois• taTij tv

Oiov qvatv i/
, - .^ ' 51

Tf

Cfi'.

().)
«
'(
. 7l•
(-
'.
tvijijia

^^ '^ ;!.
'^•
y.iv
()• ((ntod),- roiV (i(<oiV

tnimj lO.oi^ lini^Xty/tin

/j('M/.iii\it y.((i qiiinv


'
' -•
))•
^ .;
^ )%- •,•
fV ';
'—
;"/

^-

'/•;


r;^c >'• yan tlnt TTnii^ H

. / ^!. /- • < •' ( ',-


z«ri;jOy/,(T«c,

- -; • ''
Sf y.ui A'()ir7ros• '),- Htnv

[ ^
^ u —(•>•
^
niiV A/i/nriKMj/V TToontv/ij 'hora,

{ '(){ liiGov XotoTt ' fXn^noi• /. ' ,' '


^ {;
• •
/;())' ovrconi
yan

',
y.ia ^.;
«
iwtmi-

/^• «)
»•
/
ToiV oi'OK)o/V•

/7('/)•, /;'()•,

'
iiV
• ")

./- ^•:

•• ,
'.)•^
j7jT(j,

'.•
'-'^
((-• ,~; toicvti^^ ii^nny.iuJn.•: nyi^-

^'. y.iu

,.
^•
iiV )•
ytvvi^DtvTa

( ,-
<],
,. ^^ ^' iTtf/tiijior

avy.oq lirrtJ
tianiitwr

nuTtoiu-,
araTnniKv

• annj

(
inn

,
0(1)• •
)
/ ^'
thhv tlvai

tu fltnv;

^•;

- —
•..• (fimn^naiTa^ ^
(.
VI' ('.('7(1,•

/^'/,
Tijs• iVoo;»•

,•; -
-
'
y.ai fuaiil•, •,• fytnoti' ihin^

'^/)(• y.ai (jvXay.i^r y.iu

^..•
'^ )^ ^
inat'

TiWTor iniiHuOtTi^yJva.i tih^


^
/..•
lorniia.dt

- ir/;,
; tjaei

-/^^
-
^' ^; Ihci

tri-onv
ijiotv ,

uji^oijt
toi,•

),
/.)•)•
niy.THni^nij

,•

• thin' ^- /u. yay.


Kfoit li^eiir

• nvn^tir f/.tio /
)],• '^..•' Jnvv^:~
,

^^,
- -,
^jnaT:-
fv

'
/;! ) ))•

(_• - tvotTii^: /in• •~•

Kvnit
'

^'^
fiT/T,w)«s•,

-^ ,•;.

,
ijib)r, (;') vlt i>tov

, ^•;
(IV

]] {^ (
bjtTi) tVrfrr- <,•, iiV

•>>«(. Ois

nimria.rr/_iiv

' )•
'

.,•
' '&
^
^ •
- [ ^' ' '
,
,

,
^•
»,•

()'
/,

tiu

tr
]'t ^•
;
'!•!
&-'
-, ^
tnynv

/
,•

fv
n\•
ioTiv

'^ ,,
i^ ,
jiix,•

tnriv

/
^ ')!',]!:'
Ihoi• ovfjaviov.

,
yvijiDi' ij

')•: () tUos ^; fiV ')• .


, '>^^
,

TU

' •;
^ -
^^• ' ^.
TIW Ihiir,

^ '•,•
- '^ ^
)]' tiw-

^- '
ti•
•(' )]/(.))•

fv
)^^,'

Tij

^
^"
^"

, -
^'''. "'^' ^" '''f"i''
''' "'^"s '/'"'-''''

^ ^•
),
'^ii *''t"//"''''!/

'.
^^, -
inti yt i^r Titnnii^y.i: fV

<• ,- r/ni. ,• ,
52

)7;(7/,7f'

qt^cii
')

,•
'
,•
&,
'/

^•
the eaOiiTt tnt nirtzi

/Tf/iiiVf,

thUi.;
' Otdv
((^•
t/.ti^niir i^iuu.
Kv(iit lifiov

OQyt/•;
tiajj

/,
qiiair

^;
^ ^/^
&;;
(oqilnav.
/] ;?;0(]

Hfi~^,;

(-;,
, 7 y.a)

;
y.iu

,^'

( ^•^ ,
'/.-.
..'/.'.

'
^ (:
•,•
7/]
-/.

',,
11 itiid•;

•;,
Jia^o/ui

(i.T(/cf(i(iSoj(<f)•
nueus
'^,
x>tuv
((,,
Sit^oSov^

, niyov
,
y.ai -' y.aTayltlna;

, q,^ \,&)
!/-/'

/., ; ; qaviti

;
, y.a\
'/';•, ;
ai&i;

- ^ - ;
-'
Avijit

ny.nnov'
tu• o).ox).i,nor

(fifii ).tytt y.viiiov


Tortf ;,<•

jiJoy<iV(o-). ^
-, ^-^) /;
,

&tov

^, ) '.
^•)^;.''. ' -
il fV nrtvjiUTi «;";'. iiTith- 7()i' «'ifor oiVV

^;
;(
ic/iov '. oioiiic '«7 att i.TKiV, qaai Dtov,

y.c.i ijok• ijitl; ^^ /. ]

^ /.- ;
7/js•

• ((- ;«<) (- ^^;. ;


f;'/;A;,i'>t//,/(tr

/.luoiTd

, (ivTTor

q).t)'tl' y.(U ;(«>

?
Tij .'/;,

Oto^• ^•
ff

(jifii

^- ^-
ly.ici ij
/.-

^
qovovvt;.

(\
/ Otio
^; ^•
.':; )
/;-
,

;^
oOtr nyani^r /''//;'' noiiji^v i)tov,

('
y.ni:

';•
iVii/, .' 7-((
fy.tno y.ai
.•'
7!o}.vnoih^Tov

-^
-^,
f~yoon^or

,•; ; ^, ^;;,
;,
(; )
«/./.'

^;
jwryo^,• \\ '/*;, t>,ii y.a

,^
'
TTcvTCo^•

^
\; ; ^
;•'(«*
(-
^.,•
ayarricv ^
.;,
.
> ;.
ayadoTija.

tvijti'!-
ihov

tx ^
( /,(/\•
-;'
0VT01V

>1^
Tr/ji^;

y-t'V -
^'a^fa
ti;

;; ;,

tivai

^/
y.ai t/iiv \ tv{itr,n llmv, ^; fV ,'-'

; /..
^^
''
y.ai f <;,

^ -
tiuji y.(t.i ti; 7((7() /.';
-';,

;; ;
xhnqono)V nniiyi^an; yiii

- ;

- ;. ;
,; nvtv- ihov /.


^()())()0))'

.^ ^- ^
^^, ^ 7' utoTija /<-

'
y.ai {Itkiv ^ /,,; tivai iv/i^v 7«- 7)• ,

^; ;
/ (>'} '. - /-
;;
fqtii^;

&,
7/,-, «/<«

,; ^; y.thai, ;•^((( 7/,)• ('7'


-(;
7,' /. ^;
y.ui

Kilisiiiudi
/.; ^
iajijuvov

; /^^ laufJaaioi;.

ad mudiiiii cddicis oxiiressiiims.


',. ^; ';i«i'V

Ila cst \ — vtm>jiiiiof.


-i

Suiier
tradita respici videutur.
;}
L'(>n-C(,-tuin

notatum est 7'«)•. Qiiaiii m rcm ct'. Joii. 1, !i. Scd Abraluiini verba (Jon. \1A, '.
« ^ roiV y.f/./.oqoni ^•
^ ^(-
^]' \ &,(
(
-
'^
' ^
• < fi<i/,r«/ y.a.Tail-i^Cjicthl.; ,
53

^
T((i(c, y.iu t)ii\

- (; '
tWifift,•

t;^c •;
,
irffijjO))• ^•
'^'.^•. -
' ^,
iTZnfiij

^^• ^({,
-
,• tl

{hiidtTai
(/., ',•
ovxtTi

(^-
Sixaioi;
-'•

• ^
«^•
,,• (•
icri ntin
/i^novr

, ^•, ^•
(•
(70•

^ :- - ''
^ (V

/, /" ^•
^ ^^ 'rijs

,^ .,-
(>,()('«!.' /. 7/]s TofiiiT/,,• tmyJ.ifiiOii Tnio- injO

&((, y.UTiC ) f('()/,//iVo)' ()/) ,^: n' ,• tTtiiiK

^
^^.
^(
itiio/itVoj• fV
(">


ih- inry.idtnijai

tnnSl^nni

^ ^ ';<
-'
tVi" ab)!h^rai
i-Ttijfif

,^•,
txtiriw

,
rtvyyoaij
'«7(|/(
: ri^c

ijavtii^

•;
•<
^^

^^, -^-
/

,-]
XijinTnr , '/.'• •'»..•

, -^-
y.ai (j|(V/c y.vaiiti

',
7(}.^, ^-
ii .^ ly ;, y.ai H' ; { '. naija /,»

\\• yiiiv '^'


,
/.
tiii^ity.in•^ ^'
^• , ?,•; aylai ^ xa9o7.r/.ij^

, '
oqOov
///,^•

• fV

^^;
ihiir. ti.; ((^• -
i-iniy.or

6('.~
7-.,•
^^. -
^^
^(»>«,•

( - ayaTroiiTt•:
tr .^,
.
y.a.Vfi^-

/,• '

, /. oy((!:lV •;
iyo-

-'^ .
'/ :<; - /•
70UTI)
ayiHv

•\
^*^^
/iiv
Dtniv

tij iyv,
^ ' {;;'()«(/ ^• ,./
\ ^'.
- oiiri

-. fVTtvOtv
/,/'/,• y.v(ji'iiv tv (/(.)-•, '),- n\.-

-^- AfjocTOs' ayiiiv roiV ihiiv >vyvn(^


^^.^ '.^ ,- r«/V

^^ - .'
f;7i;i-c()/(/)'i,s•

ylvn)avij

^.^.; ^' tthji >


',•

'
' /
'
,

^ ay.iiiaiiiTnjMV

•)-

^ '-^ ,•
Otlov (jonii^ Ihiiii xaiovt^ ihoqoooi•: naTfiaciv fjirt-

-^ ^~; ^^• .^• TTniiqt- Ih^nav. yao ^-' ^^. •,•

/
(^^ ')^ fi'Z'^s

^• ^
<(( .
/,; ooikc
-
-

^,, ,
kV iWf lO.nav ynaiiiii'.,

' ( •
•^ -fiyiivTt•: 7«(V vnoyijaq .IvyovnTor

ayiiov ^^ .7(,{, 7/,i' fV(<7/,s'


'.'.
'• >^6'. ^- vyy^a^'lv ^ ^.;
IjaioinavTii.
_>/.•^•

,'^ art
I'.r/l•

)•/«>•
Otoi --
y.iiivi^ /'//(;)

-] .^ >< ihioK (1(•) •; />a(j• ^.


54

'
^ •
^
n THTTtim,•

—• .
FJ/t y.Hi f'ri'/(«c v7Ti>]Q('Si 11..: (cnyiniHoi- nvroSiy.ov

fiijoDTTii/.iTii^ —i'.(j<^ioir, i-h((jyn^ .Ivbit'.,• y.ui ovtco^' ano^iyoittihi. ^ ntoi ^


-'• ^^'
' ^^ • ^ , .Jvnoic/iOv tictthio^ -/^(",- tvriiflntc^ y.ijinn• y.ui anofjanif

] TTnoty.aihjo y.m
^

^
yoniii.' Tuntiroy iiijooni}/.iTii•: -lir/.ti^iaiiinia.; y.m ly.tiii^.; y.nO

>\~ «;,>•

^ • Tijieiii/.y.wjinTo^ y.ut i^inor y.ai

^-.;'
.-
]'^7.!)^.;•/.( \•'

y.ta ruvTij

^
,

>• ^
y.uTU tvatfSnu^ y.ai (r

'- •^ • -
- &.
y.iu y.iv uTToquntU' fV

^/.'
^ ') -/ /.(. )1

^ <'
-/.(1.1 y.ui y.aTitSiy.ii-

^ - roi' ,)•' '). ,• y.oion y.iu «P./,i)())j y.ai

Eini nyt y.ia roi' AivVxoc, y.aaTi'j /.^.,• •/.,• iy.tlvov qoo-

'. yai '.•(. • nvvtyli^ih^v ^ uo/ij• •('.~: yiu r/iiVTiu '"^-

.
(y. V'/',!'

^ ,-^.
i(V To

y.ia fV
tr/.iivr,i'.i

Tfi ••>
Ti^v vnoxhniv

y./.i^thvTo^

^
' .'^^^
xui

icvayvconift^vHi,
avvoSov'

<(vi-
ivu./.ontlh'. y.ai

Ei-/t

^(•; ('.•;
^^
y.ai

'
yvioirOij.

• (•/.
ovy.

.
,,
(
>

^
y.oiaiv

f(V toj•
&
/.

ir

-,
^ ^
- ^^
tu•

^.^ /' -'


>,()^'
y.ai '/'
^!•;
y.ui

, ' ' - ^^-


y.ia fvfyy.Hv y.iu (-hobov/.o^'

/^ y.ai Mt-

^ ( - ^,•;
^ '^
foQOniOv

) /
y.vQiov

['/, avir —^^ ^-


^
y.ai

yy.tivov ^ , yia y.n.i ()^.


-
'
i-fiuflov

,, .'
^' ^^ ^^ tv tini to/V ic/.oi- l'.r/h y.ia

^ - ,'
- '
y.ai

',
^^/. -
^
€(0)
(-
-

^^
(jf
(<?.*(«) -/. y

, '^ ^ ,.
Eryt icov [^^&:
•/>
,, )
/ ainov iifffvi)(<g/,- -/. ^
il'(»^^f;•

'/^.
,^ ,^ ' '-
SoijuitLir iuiniu posteriori subscriptum:

/)0)
El/h

')
-
y.a]

Id ' ;) muiiiii <iS40, sivo Christi l.!41.


^'/. .'-).
'Eqtaov

-) KiHeutior subscriptio tostatui• lioe eoiiicis friigincntuin olim ex libris moiiiisterii Sinaitici

55

: folia IK,' (muiierantiu• lOSj scd quattuor ab initio adtlunda sunt, duo vcro 1• ct

10. desunt) in 4", recoiiti niriuoria et Pagg. la —

'
-idetur iu luunte yiiiaitico scripta. 4='.

^; .
iit

1 — 8. .Sunt fonimlac ad usus ]ituru'i(.'iis vel siuiiles compositai•, iit Eu y.ia <7/,'/<v,

^•. ^
(' ^^• '^-
T<i«.Tf7'/s', f'!.' 7o;• oiy.oviiniy.nr Mtra !/';/'','' —iiiuHp

, '"" /^/,,•. Pag. 11 sqq.

^.: ^, {<•
^
f/'//"/''


t\*t('«. Initinm iit a Jlarco evaiigelista.
postcriori inaim addita smit inimina liacc
Post

^• ,•
:
y.ai

trino^• menitiiu^•'
yMraTaiTiiov-

imrlhdd^•

((>..•
-.
Ultinia

^
Rursus
x«/i)Oiv

numina
/
icno ^^•

receiitiori iiianu

suiit:
</..
'/.• (cui
''/,,•'

additum
y.vnoiaro•;'

Priiuus cst:
est '^:
<•

adsL-ribitui• aiimis uwy.d'


^^.;

^&-•
/ •; /^'
ynjiiniim.;

Pag. 1)—
-'•.-

i. e. 1824).
17. legitur

(:1]'
,
^^•

«//,•
'.

i'7roy.n)in('.i

. Pag".

Eiusdcm
^^
(liaec tria addita sunt alia niami).

^ -, .;<./
.'->0.
y,iu

' .

Pag. 27

lUTioytia^
S(]r|. la

'-'/» ^^• «P.ojof-ojc

!~: rnr nijwi^nliTi^r y.nnov


{ffjiiroi

- '.•
Pag. 43 sqq.
y.vo -
):
oioi. Silvestri srquuiitui• eiqi. aliac trcs cuin alioruni nciiiuullis.

Twr ^. \> Adaiiio iuitium

/
y.ai &n'[<jy fit; ixltimo loco

-
^, &, ,,
dc Cunstantinopoli per Tmx-as (o/ capta refertui•. Pag. .01 ct seqcp

{)•

,
Ti]oiu r/%• iy.yli^nia^. a'i vnor,-/h(-;i:i^ 7/^s' , et siiiiilia.

Pag.
.>]
- sqq. ayayi:Cfa).ia'o)Gi•;

Sequuntur similia. Pag. 71


^.
7. legitur

7
«,-

; '
n\; (\• Vido inira. Pag. af[([. yaOJ^y.ov

an^^. /,;
.
o/ios' pifi.iov, flani).tiov, .'

y.Hf. {>', et siiiiilia. Pag. 87 sqq. reeeiisentur ''. iteni pag. !I2 sqq. onoi

tur:

•'. ^-•;, ^
ev

yiyovtv

.^ (.^•' •/^• ) ^..:


Horuiii primus est Aiidreas apostolus; ('xtrcmo loco liaee legun-

Sf 7.^0••; avi^Kitv i(V it(jovov uoai/f

icyiOv
C:

01
folia

Ihji^voi
(3 in

(^ 4" ante aliquot saeciila maiui Grauca scripta.

'.'.'• \•
/^' ^
;:
,
Supersunt ^^ ' usque 9'
/'
'
Fol. 3. incipiuut zov

ct

11S([U0 («.

1): lolia 4S in 4" sacculi iere sexti decinii. Sunt varia liturgica quao pleruinque iii-

terprctationem Ai-abicam in luargine adscriptam liabent. Litteraruiii iuitialiuin rubro


seriptarum magna pars cum arte facta est.

fuisse:
' i/fi (•
;3!'

exscriptas in liiblisch-kritischc Keisc p.


ayfwf ( tnv xai

tiquis saepissiinc iuveiiiuiitur; cf. excinpli caussii subseriptioiies codil.


J
&>>61

ct S.
,•.
^,
Cuiusmodi obtestationes
•((
Ijiij). l'ar.
ayiar
in codicibus aii-
52 et 370. a Scholzio
itoi'>;>',
5G

): folia 8

),>• Toiai]hiiy qi<oii:


iii 4•* sacculi fere 17.

fine deest.
Inest y.uiotr (>('.%. ^ /«,/^//' Mitti•

,
Hitc loco apponere placet doeretuin illud, quod lustiniani imperatoris esse dieitur,

de coenoljio moutis Sinaitie•! supra a nobis cx cod. IX.B. pag. 71 sijrp enotatuiii. Faciemiis

id vero ita, ut cuin eodice nustro eonferamus textuin riuem nupcr ia Drcsd. Cddiee 187.

pag. 7•) sq. inveiiimus.

TOT 0110 .\
7/;j'/^(ifi( •*)

<
if

I, • /^y.tii urbnuni .;
&^rzfQiStiini^•

)• (^/
f/,•

jy
HrOTMKNON

^)^ • ^) --
Tcor ^((-)
ij y.ta
'j

icoi• y.c.TcMTQa-

(' dtdofitioi^' )
,-')
/
y.iinTH ;,,•

(vyroiitoit^• ,

^•
Cfunofitic.

iinijoviitrnt utv ^
',/

^^),-
»• ]^^•
T/^r

.^.
iho)

. '•
]
^^
niya

iiqAnav,
/.•;

.; ^^• :-^
^ f/c

7/~c d.vcothv Stiiit^•

^'
fiV
roiV

n lif
tHi

(,• ;" , ', / ^ floaliivtiv

' )'^) .^,


^^'- -
? ] \< 'ifi)j
xuxf -''^) ytvtn&ai,

;'
'

(, )} ^^ ^. —,^
«iTOiV (( kVoc '"j
fflAnev,

7)/

7j:ia

^' .< (7[


;;
/ :•^' 7 );
)ly.taiav •
)^'
•;
^ &
f;<f")
/V

/7/(«'"^-

«)»'-)
)
/&
, ; -' ) ; ,;
; ^ ^^)
;;
)'•*),

'^. ; 77 ^^ '
; ' ; ;;
r/,)'

-
^; ^;,
^;, «(^•

.. OiiV

' '.,'
'') m

')

rov, ''
-)
Cod. Dresd.

corrcctor codicis Dresd.


'')

'')

^)
('od.

pro
Dresd. .
.'.;
Tta cod. Dresd. a

Cod. Dre.sd. ij /.«

Cod. Dresd. om. rmr


Cod. Lips.
"

/..
|•)«(,•

prima manu; pod. Lips.


'>;<)?)• ()!'.
•.
postea idem
et

omisso
")
'')

'")

")
'-)
\\ Lip.s. haliet
Uterque codex /aiiuo/if ror.

^
Cod. Dresd. nqoq

seriptura eodifum. Lips.

") Haec
Post iu Dresd. est
ri'.
•:
; I)ri'sd.

.
ita

e.\ cod. Dresd. est; in Lips. deest.

\
derivanda videtur ab as
et a-p•; (locus) sive ab huius radice D5p.
\
^V, item Dresd.
emcndanda videbatur

',•.
()
•,
'•)

') e.\ cod. Drrsd. ost; I.ips. omittit. '") i'eposuimus pro quod iu utro-
") f/it: ita DresJ., iioii liabot Lips. que codico scriptum est.
i/.yiuaiimo.,•

y.c.i

;/,«'
r/js

^^;
» /. ~
Mi^lhu'.,•

/.i^r
/.^•
y.av
fjiiv/.tTia

r/oiinm• -/.- tu• llnonoii,

<\• teyUTOK
/. iiiyjir

Tfirroi.;

; lltdv

y.itihou• /itniK•
Ihy.m^j, nnduijt'••-.

7r/.i,(i/,s•

/,,•')
« ^
iifr

''»)>•

'.,'
TTijayiin

'-
fjiiTi,!' '.
tliiiji'.

'
7/,,• ^U'.r,i).tiiu

.
iiiir. ncroi y,i'.i ^ ;iyi .'.

'. /.. '


TU' • /ia\.«;• «7«

;•()((

— ^•
'. ]^• [ji(ni/.n'i'.^•

; '.)'. '.
,

^.. -•
(^ y.f.Tir. y.iaoin':,'

•'-)
fr (;
tou• ) '^' '
vTTniTiiiwr

y.ui • jTijnoSni.;
,

^
• >(_-;
, y.cOt-

&)«(,',

)'.^
7y
^,
y.i'.i

>
r,vn).tvGtnr afi.iyitrrvn9M

nor ty.uthr y.iu ivr


xui

'.^. . nmnu y.oj

nnif. ,
^ '.

. ^ • -^
.'.. y.iiTU /^• '. n '.•-') 7;,c

[iaailtiui y.nTu. '*) •/.•)• '.')

- ^. ^
(_'(i(l. Tiscli. iiii'iiil>raiiaei'us IVilioniiii 41 tV)nii. inaxiinac, sai.'culi iIiiiHlcciuii, (|ua-

vis pagiiia l.iiiiis culuiiinis scrijitus. Siuit tri.'s lunuiliai• < ii'i'i;-urii Naziauzriii intrgrac cuiii

^--•.
initii.i

,- - -'-
(lUartac

cuius uiia pagiiia


'. Priiua est

cum
fol. 1: iu• yin^yimini

Tcrtia iVil.24: i(s•

diuiidia su[)ercst., iiisrribitur: nn^)


7/]• • '.• :•\
uM.ifnr

/.^
Suuuiitla

y.ia TTtni
fnl. ;>:

'^: Quarta,

Codex cst bene ct accurate sL-riptns, passiin ctiam idDiicus ad (menilauduiii trxtum

(•(litiuii:

i'iini.

i\ui\c
srd ludla liaruin Li.miilianuu inagiia difficTdtatc

(Jod. Tisch. XI. iiieiulji-aiiac<'us iolidruin drrcni iuvtn. inaxiuuK•, saeculi

(^luauvis iiagiua. -.' 37 contimtns


suiiersuiit vitac iiiagnam siiidlitiidiiifin raruiii lialiriit (juar cdilai• .sunt

Fniio vcrsu
liahot. Est
i-ritira

i'ra.n'in<.'ntiuii

^
laborat.

^ ^^'
. iii
tV-re

Mciudi)yiii
undc-
,Sinj;'ulai•

iraciMjnuii etr. l'rliiin 1727. sr\ti> lcgitur:

,• atHi^ni^
( 1. nyliti•

.- ' /.'^^ :. ^ '. '.^• ^•

'
lliidciii ;'.

,
TToijy.omOv iv.

'.)/' i/.orlm•. Sequitur iliidoiii ry /.^') ijinji'-' ,, ;thtoo^•

''.^• y.vjy.ov. Tcxtus ciuii cdifis ruiiveuit, nnn taincii

^ '.
. •.
(ll>i(|Ui•.

'.^. '.^
Ita '. 1.

y.ia
viTsn, iilii rst

(prilnuin srriptuiii tTat


'., ','^'.'"-'

'. ''.,
'^-,^-^

y.o/.iinnicu-}
7i.w• i<;'/(.jr

statiui ali iiiitio

ijoi :'r '.^ '/.


iii 1•
^
uii.tfijov

cudic(.• logitui•

ijnv)'!iu, iu cdi-

tidiir vcrn

vcrhi) TilniivTia,
(piaiii dixinms
cndcx vrro
IJrliiiiatc

addituiii
1. p. L'0(j.

lial)('t:
dosuiit \ci'lia

.\• / /j iv;ii'. .
tv y.ol. ijni. Itciu ('ditio dosinit

Vi-A. '1. Icgitur ^\


'i

')

')
ri iSiii/,,:

(•(iilicibus iiiistris cst.


- Cuil. Drcsil.
Cod. Drcsil.
Jlaff/inv
itii

f).)..
scripsiinus

,
TiiiTiii.

)
iiyovv: liaec
iii-fi

/,-.
cDrosd.
/j ()oi)|s, iiuoil

suiiiiisinui.s,
iii

zrti.

' -•|•.-
^
IfHCndiim rssot
fiaailixtji -/noiii.
'•) Sic
adscriptum
li.
(ita vidctiu•

1.
(lne

iota adscripto,
iiee.
'- /
coinpoiuliiiiii

quod antea in
magis .subscriptum ei'at. Pari-
quoil aclest
],-

/]
flf/a,-

Lijjs. 11(111 lialii't. Dresd. aiiti'a '. tcr iii ii« quac scquiiutui• fliictuat.
• lii tiiM• r,„\. Dn^sil. addifum liabct: .'/f .)i
Tiit niviir <lt<ii\,i'/.(ir. <!'. .;-. I 'rlj. 11. \i. '.'. llllius liK liiDriar iu iilitis tilli^ ist: ;:«/ tTtlh^

Tii '/.nWKiiir la-Tiil• n ] ;:.<«•) --Sijiiir uoic.tmi: eoi.lrx vird /j'^). /», lialiri: ././..• /(<«/>•

yiaiy/iii Tiii.- .T/fXrrvV- 1' "1• 1"• lialirUIur: i/ll/.i^ni^- tmi c.yiuji• Tijiior .«() '
«.'..' ii.laijic.' y.iu

'.: ]iurn.i lOi.i^nu • nudijijiiv iff.n//.: ili-iiii|Hi' kO/.i^cu- rtn c.yinr inajTfiin^ rjuy./in- Tiii• .
<. Tiscli. Xll. t'(iii:^t:it ioliis 17 iiiuiiilii-anaLri>. i|iiattuiir euili<-uiii rrliiiuii?..

:
' Lisuut fXffr|ita xaria.
tVilia .-i|itein iii 4". >aceiili (:l(/(.-iini. i[Ua(/ ad.IdliaiincmLvcliiiu

sareiili heri|itiu\'iii ntV^ri-mla essc viduntur. lusiiiiiia pdtis.siiiuuu 0(.i sunt (jIUkI eadi-iu

tV'i-e ninuia ftiain a|in(l Sniilani ft Coiliiuun (k• antinuitatibus Coustantinupulitauis expo-

iifiitfiu le}:-uutur. itcuiiiiu• miuoi-i (/x

\
iri

i>i

laiii

(|Uaiii(|Uaiii
cuim
Miut.

\
illi

uil

liliri
iiudi•

Cf. ]\u>t(/ri Hnta>

\'i ri

liii^
(.
sua liau>LTiiit uuu satis

^t >iiiiilius (|iiaiii

" n>i
ad Suidaiii

f-iiiil
partr iu L-ditione frayunLHitdruiii JuliaiiiiisLvdi. Duiun-

^uli
cuii:^tat. taiiirii

utruiiiifuc• i^ita c.iuiuia

iinii suiiiTsiiiit
/'/,/'.

iiisi
r-iili .
dudiuu ex

c\ Joliaune Lytlo
cxferpta. ita
ecidriii

ut
siili

ex
iViiitL•

-.'
liausisso

dr|iri_iHi.sissc.

iicistro
i't aliis.

rddice

.-up[ik'ii[i-uta fditMriuii [nrciKla >iiit. (^hia dr rt• aJii (|• iutelliiieiitiorL'.•* vidi-Tiiit : unliis

r-alij frit ipiiuii tcxtuiii

(,-crpta t't

l'riiuii
' 1)•
•1.•>
le,a'itur:
cdi im.•.

Tttw
uiia(|ur acL^uratc iii(Ueari' (|Uac ralio sit inter

iiiisiri, ipii

^-,].:
(juidem ip^a actatc

Eadciu aimd
illuiu utruiU([iu• aiitrL-i'dit.

.'•uidaiu t^ulj \lki'.:'>i^n^


Suidar it('iidini

i't apud Cndi-


iium Do origu-. Cimst. cd. LaiidH-c. . XosIit ^, . rcxttis .•^ic lialict: , /(.).<« /.'. /
/.^. .• • ••>^-'\. ^
;],•

i(iqi>«.
utrid^iiTCMitu

^
).r/tT(a <V
.•

«Ai«,>/,//, ^m
'-
,) ^•
nict :t/.hi>iiu (Snid.
(V y.iti-i

fi
lojq

iwTi^ y.ui
(.,•
<'
/.,
i^ /.i;Y)i»tV/,

uci<l(u.ti('.i 7li>ni Tii(~


(^iiifjiwi)•. i-y.tl•'^

y.TifiiicMii '.^. (- ^•
i^
y.ai

^ -/, i/cKv, (Siiid. ct (


'(nl. ini-v,.

tt/.iiIUiu•
t.-iid.

/.
Siiidai•

riiij /^•
.
-i^\.

/.ilhiu• iivuiwiiei'.
i)^

ia/ioiiTi-iju )iiiTi'.i .Tioro,• ^^:


^ ^')
ty.tiai t^i- trai yi'.i (aioin ' > ^Odhi. ,' oc

/
(Voor

.Tjv-r/irt

(>mi '^
<>'/.iyni

(«(
'liiianiil.ii
-'.^,

y.ai
(!Suid.

TU

,~ aauu,
-

.-
mot;-

aiiiTni

ntiiii niKi/inii'

^
nm
y.ia
iin•

n
' '.
i(iy.t!>iuii'Tii.

i'.iTuit'./.'/.i(7i'.i''i.

rtairti
). /Jyii (V
Smiiv tiiii

y.c.i

/-
/,
ty.
iV»

qlhiiin ./.^
loy.irilh^

ra Tt ((.
.)
n /foiio.• «/./.«

.\
thiiini'

(rm.l
y.i /.

ir
y.i'.i ;-;

cv{>ti<'.i

vifi^/.dTnin)

inincy.nni ((Odili. fwwiz.j fV

n-nw/ior. taTir '


,7<»v

ir
liinGii; y.ia

TitTduuc.

^,
/.( i^ y.iir,iqw\.

(.

.
Socimdii lin-i> lci;itiu-: :j<i!>n '/.ryiTCj ((v/ornr^iin .
(_'('. Siiid. sidi ^ lr;iiiiiT(u•; itciu

l)c <•;•. ("iiii>-tant. {i'(\. Lainl)ci•. rarii.. Ui.V).) pag-. li'>. iii•. '-'rj: itriii .lidi. Lvd. dc jiicii-

')

-
Suiil. ic(l. (ini.sf.l 7V;'i>i,rti^. iixl.

Cinliii. ahi|m• «/, itciii •.


1!K
Siiiilac .
7V;-i,n()o,•. '"'i

* '
(.'oiliii.

} unn^ifniiiHi; u/tfii
iU'JXfTar '/.
/ </•• i)f i<if',</o<ifioi•

' Suiil. {'mliu. ,'iililiiiit ,. niii. cmlil. rcu


."^uiiliir

••
15.
Ita ciulrx, spd Siiiila rl Ciiiliiin ('- 1.
Ilac
l.ainli. sic:
vix-t•

y.ut \ '.
(initiii• .'iuidiU' uotii.

oiann^i
Cuilimis
-
iii

(hliii viilctiir'.-/iivior.
'
.
lOilin. WII7 >,.;• '.• '.• ztcr ...
./^Miini/iiiit

('"(liiii \'alicaiiiis Jiprgit


i[,')n'nn ni.tjf

/ frrov/im•.
u.sriur fvnii'/my.
sod coilcx
^
.7.)

(
sil)US (ed. J>rkki-r J!<nili. |S;i7.l ,-;:-. 1(•7. lir. Sli. ( '(jilrx inistfl• sir: Ti^ tiw oy.Toirlnior

»
i/),)Ow•

<'•;~)•
ir
(i( /it;ffij)'('.(i/«i

701 oi('(),Tiii/..wVi)
iCdilcx

•1''\•
nl)ii|Ui'

-.to/.mih
/i,

'
iKill

/.•
)
7•///]/•
y.cj rTf^j'«iT7()(;

r/|jf{i/or

(ju.n•
'
. Tiir
'

iV
l

Trrtin |•< lc^unliir cmii


:/timr(ir

(7•
:

-
r <•) .-'-].
< (
':

xii/.orrr/)• '). < iiis .siiut

'.'
rrnji

tnTi^ati

(huit |;(•
(iTii/.i^r

Siiiilas
].-
y.:(\.

'.•
'')
-':

luiiirt;
/j,•

/, '-•,
ro (i.uy.tnnv

.';
/,< nnoiic.nn'

[laullu lilicrius t<'Xtinii simiii


7/],• (^^^•
- • n^- /,)•

(/.]:(
(
iiiy.ijio'

'liiliniis
.
i/.r/.iiV

(iiiitnnna\it
yoimTKi

\>\ liMfc ['


: in .loli.
i> iif/tu•

acfi•-

vcro

Lyilo ]i(ist yiaiinvr iiil .•\iii|iliiis iMlitiiiii i'st.

\•;( |iii-ii i's1 : / uTnn.ic.Tr/.Mv y.H\ . ;'. •(• in .Idliaiiiic IjViIo iniii scrvata"; ct

Suidas i't (''Hliims accurali' ri>|jc>tii'niiit. Ti.^xtus sic liahft: '. tuu tmiTuk• y.ui iSiiiil. d
'(iiliu. aililiint ruu) yc.t ('.(<< J^a.-k<^ -^' (Suiil. aiMit /''.^ yiu) ^/^
'^
< :-^in/.iiiu•

,//«,•
i^i- tkL- yriina•^

aiiml
.)

.Suiil.
/(irruir

i't
(/.•
(.
^•
y.n.i

i^ il<'f'St)
i^ I JTa 'tiaiii

ror
yiiwin'.

'.^•'
< 'oiliiius:

<.
Siiiil. ya.l

yi/.o
/'.
'/.'.-
) i</./.(.i^•

'.-
, '..:
,tou•

iy.c./jirv

y.iu.oiniv'
Isic)

/,
'/..^'
'.'.'./.^•.

iitTi'. '^
:'i

TonrUaiu iSnid. Tiu iiuiiflit: ( . ii;ti'. Tiji/.rinoif Tia-Tcis' U(:\!Ur,ni ((''"lili. ct Suid. noilhr.ni. ><c(\

•(11. Suidac A\'( '


-liKiiut /^' .'. (cnrriec -Uim. nt rst a|ii\(l Siiiilain: < Oilin.

') ((.' /..'('. '. '/.:/.^ \'/..\.>: ~•.

<^)uhitiiiii loruin .ircii|iat '/.^ - c.yiajiuTMi '.'.1•. Eail<'iii a|iuil Siiiclaiii i't

('i)(linuiu lcL;inifur, sfil ila ut <'iMliiiiis, itciii Suidas. jirioi-a |)i'iirsns ••• ciiim inistn)

(•(.idici• rxliiliral, ri'li(|uis inidld arcin-atiiis a Siiida (|iiaiii a ( i-cjirlitis. A|iiiil

.lnii. voro Lvd. \)i• inmisi!). IV. 1. ]i. .')1. ipsa pdtius rrs i|uaiii sin.;;ula (|uai'i|U(• verba

lialiriitur.

^'^).
y.i/.Tt'/oiT('.
'. .
TdXtll.^ sic Iialict:

(('iidili. y.c.Ty/nii
/.
i.i,•
\-'.

/\
7V< (((/j.iuc

>nid. / iVj

yoorov
'. y.ia
if.ioviwlor

<noiiir
(/.rjiir :'r

.^^/ (
^ cVcii?
-('.»)

y.c.i
ytoji (('iidiii.
/
Hvoiaoi• (('iiilili. Hvohii,
tiu

.! y.}.tit\'.

itdlll Jdli.

-•
Lvd.)• fTiooi 7/i
iViiu Toii'.y.or,iiu. ti^ A.' i'.oir,THia i:-'

/ ina.vTor' o!hr

yi'j

(i.ioiriK nti.TUui. ^).

',
Scxto
Aim.l .luli.
(.Idli.

liico

l.y.l.
Ijvd.

lcuitur: moi

..,
tacitd

f!.',!.oiT,„i.
iniininc•

,-^
;ilis,|U.•
«/./.o,•

.;.•;.
(.mmIcx
(V••')

A..,nrr.
(fiiorouooir

(/^,.]
.•,,•

nr,]h,i• vtr.
m
'c.vTiir

.w^./r,•,•
niii

1
sr,l
cVior.

,•.„|,|.

|,cri;it: ir
^]/.1<'.

AK
Idrm rapitis

.(,•.,»'>
^, ,^;>.,
.
,>;-.•„,,/,<, sicnilis,|ii.• :i|inil

.,/«.j r. ('iMliiiiis /.•


uinul ('(idiu. .., .i.•,,', ,

Si\i(i,1iu vevii iitniiiii|iii• Ir^ilm-. ".>;•. hmnrT. y.m <o /(,, / zrti

-) itU etiaill ill SuiilM (diliUM .'^t; n|inil .l.ili. ,!TM,;,nanr- vtr.

., Apiul )c masistr. 1,17.


Lycl. rt
')

)
(• ('..(liii. .'V

-;„.,....,;..
/orffrfM...

c.iituin <-m.

Itii rtiaiii .loli. Jjyil. <'tSui(la.s; ('(nliiius vorn


]>.
"t

i.-u.

-| Ita :h1
I

vfrhmn
i-(,iil'iTii iM.ti'st

('nilinus, nisi iiiiiid


I

'/., |iro

/' ,/.'^ •
^..
,- >!(«i!i>ii. /,,,,,',, liabct. A|iiul Siiiilam |iraf'))Osit() titiilo

liabet.
. .^
'')

lcguntiu•

")
lisilriM

Pergit
'.••|:
Suiiliis:
|ir(ii-sus

iHist
\•
rur lif
vcrbis liacc
rry.

.»,
('iMliiiiis ^l

.. ('.
a.|)iiil

••/
.lnli.

«-
iVri/.iTaj•

lii -/.
Lyil.

/liy.
Iruniruui•,

(lum lpi;niitnr:
(if'i',(fnv^

ivmvriim
Jlacr

.,.
ctiani
\i'ii:\tnv: '.-lya/.iirt

liic'\i(ii:i

.lcili.
a]aiil

i)>

l^yd. acl2)01iit)
/ (.
titohh.
('i)(liiiuin
<)iri

.
ill liuin; 1110-
xotttilv xfojifun'

, TJj iV.*
apud

• •' - ^^•
titulns Odiliiiuin (st; Suiilani ost: ^Jrh^ra^- aycljiii. tVwc yMc.rti, ct statiiii pcrgitur

(Vi< ro ii7i'.l)nj(ir ftv. 'l\'xtus iKjster paueissiinis ab iitroquo diftV'rt: T;^,• tit- ^^• ic/iUMc.

y.iMTtl naou (Suid. et Cod. &«) tu aTu&tQor y.ui arSQtioV y.ui nu(iu (utcrqiK•


rurBUS

/,•'' ,
&ii) 70 TTticai'

avTij

';
nrai ^
y.ai
^ noqia^

(sio: (Od. editus


/.,
avTij

>^
Suid. ^•) /.•
. y.al ntur/.Hfaluiai•

,~'

.
^

'^•.• '.'^ .

. - \1 .
Si'ptiniuiu caput iuscriliitur:

/•
Idem titulus vt

) '
apud

^
(Vidiiiiini lialtctur: Suidas siu:

olorti

^
etc.
(
'odin.
Textus
.)
y.iHajiar

iid.stcr ita Indirt:

tiw
kiViajar
t/ov (cnd.

7.(• (Oodin.
tm --
oiu.)

.
(

-) ., y.ai /. (iSuid. y.a) ^).


( )ctavuni est: tv ya.i

\h\vv, (|uai•

^
apud Jnli. Ly<l. ut editus est uoii mvoniuntui•. jiari fide

-) [).
apud Suidaiu i-t
(
'tidi-

'-
iium iTpctuntur.

' (('odin.
Srriptum cst
/.{>)
sic:

^ /^•
.').
'/. ^
( (. '^) ^
(Cridiii. <iin.)

• (('ridili. )

codd. AV)
(Suid. rt

)7'
(ita ctiain ('iidiiius;

(.Vi<lin.

fV
,
,
fif-v
-).
.-''.

,)
,^,' Siiid.

} tji-oii
) ', , -. -.
(('odiii.

/.:
(Cndilu
]^)
,-
.
'
.
-).
.)
(Suid. add.
liis

]
(('ddin.

sed

-)
id uiii,

,
7, ;;]- (Codin. add. ^'-'-;;-)• ( Codiii. ( rudcx

)
-
(Suid. t't Codin.

.
.)
(Suid. r
/j ,

/)
(Cm(\.
.',
,. . -.
,., . ,
,
(Silid.

|('iid. nin.)
< Cud.

^-
r/fi -Tarlaivtiv

:, , /, , '/-~ (Suid. /) fiinuv'

.
/(/}

Si'quitar
^h^,
loco: ) ' , (codt^x -^, Ilace

,( . ^
itclii ilitVa).

Lydo
ex
a
.Idli.

Suida.

., -' ' ',


iioiidum cdita suiit; iisdfiii fcri" vorhis rrddmitur a

tnt-i'^) ..
'
.',
('iidiini,

,,
})anll(> lilicrius

(\\.

,) ') . .
{

''. •,, ,
addit 7))

Docimii
fiaoTiuov

lcgitur:
'')

)
. •;],•

Kxsi-i'ipsit ista
((.'iidin.

Suidas

;'
prioribus tantunimodo mutatis; itciii accurate Cudinus omissis paucis. Johannis Lydi

/
''

nuper fragiiientum odituni cst, ortum ox nostris

6( • ' .
38. - -
') Joli. J.yd. cf.

.>..
).>,
]). 73. De

Aoynq
mensili. I\',

/ianur
]!•
=)

^)

i)

'•)
iit

Suidas:
vidctur io brevius contractis.

,',^.
Hnkhlii: "Hmt.
Suid.
Suid.
/'^.,
/iiTctq.
Orrns
aiiiJ. y.al

»;?
zrunt,- ctc.

Ct^:

ifa).. «,- ^.
7'/])

\ ./.
1
!^i[iajnu

(/('.

ijomi.;-).
>.)'
(oorrcetuiii cst

y.ui f/Tti ') \'.


tijki)

^^ '
iii Ttia.iaiit

/, ,
ri^r


;/'/'

(isic)
;} ^^/
^ (''/. ^ . /.fi,•, '. -
(("odiii. y.idiirai Dinissis

'

adcriinii Idcii |i'nilur: / .'.^ y.THU (, ('^ y.ui jvwv, •;•'').


,'•
idfwiiiiTii^• To''\

))
satis atTurutr

codita•
(- (\
\
rt Suiilas et (.'iHliuus lialinit:

y.Ttnr. <;,wi(ic ''),

''^.'.>.•
inni^i^ uvn]v^
cditiu .Idliaiiiiis J.ydi \\<m lialjrt.

'.,•
^ tmv )'.•
'.'.^
• ^^
y.THt^ '.'
/],•

(iii nHiissuili) ytitnllui, y.ta

'.
iit

•'('.'...• r/j (<(/ori(Vr/; ('.(•}^^('.. ^',/. rt icrTiii- y.Tna Cf<l•'.''). l^t

'.') /, ) '.
iioyc.iir.*').

., 81. ^^).
-
y.tii tniiir y/iwni'.r {('odm. y/ni),

(Suid. '-,} yilo /.r/ovni

/
,-
(Siiid.

(Suid.

(
i_'t
ciidcx

Ciiil. (Hii.) Hjaoiir yirHitoK-


y.ai

^^• annHii•) lr/(naiv licTi^v


y.ta

,; Tr/,•
{li/.tc.

(Cnd.
r/_ii

Tiw

'.
y.ia r/^c cos' y.f.i ((_'od. tinij . c.nijni/.,

Tu Suid. Cod. -). «'• (Suid. ct Cod. iiui.)

)
(V y.iiTO) Ih/.ta ( rt ^l y.ia Ujittttiji; <iti

i'.in'i'.~: I Suid. ct (
'od. -niu•) ii rii)^• ('it/^s' /.:•('.^ ."''/" "/^' ^'•)^, iitTii -^,. y.n.i ^
iiijtoi'. tTiuiiuii•

ijiKiz/.HDs.
SiM^utur d
')/1
( (.1.
uii
-^,.]
dcidimi
Ttir
: , ('.•^•'
Tiiiiirioi ayiu.iuiTi.

ywiroi•
^^--•
/.-''•, • '.,
ir ^
Ihijti^; y.id
i/.iiirirnja

ytiuMV. (
iti^/.c.

"uill
;•'

his id.
)<

Suidac liaru: /.'/.(\; Kyiuiic. ^,'. - r;, '.. . iii/.c.