Vous êtes sur la page 1sur 3

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia.

(studia niestacjonarne) Zagadnienia oglne


1. Struktura spoeczna wspczesnego polskiego spoeczestwa - gwne kierunki zmian. 2. Religijno Polakw dynamika i uwarunkowania zmian. 3. "Stare" i "nowe" rda nierwnoci spoecznych we wspczesnej Polsce. 4. Kapita spoeczny i kompetencje obywatelskie wspczesnych Polakw. 5. Podstawowe typy i rodzaje wykluczenia spoecznego we wspczesnej Polsce 6. Zachowania wyborcze i kultura polityczna polskiego spoeczestwa. 7. Antropologia kultury wrd nauk o czowieku. 8. Marksowskie inspiracje we wspczesnej teorii klas. 9. Weberowskie inspiracje w nowoczesnej socjologii. 10. Procesy modernizacji spoeczestwa polskiego: struktury i instytucje. 11. Problematyka zmiany spoecznej w teoriach socjologicznych. 12. Kultura jako przedmiot bada socjologicznych. 13. Interakcje spoeczne jako tworzywo ycia spoecznego. 14. Procesy socjalizacji: znaczenie, przebieg, agenci we wspczesnych spoeczestwach. 15. System normatywny i procesy kontroli spoecznej. 16. Problematyka grup spoecznych we wspczesnej socjologii. 17. Podziay spoeczne: koncepcje nierwnoci i zrnicowa. 18. Problematyka instytucji i organizacji we wspczesnej socjologii. 19. Stratyfikacja spoeczna jako temat wspczesnej socjologii. 20. Zmiana spoeczna w procesach transformacji spoeczestwa polskiego. 21. Kultura jako system 22. Instytucje. Podstawowe procesy instytucjonalizacji spoeczestwa nowoczesnego 23. Modernizacja spoeczna. Perspektywa historyczna i perspektywa socjologiczna 24. Funkcjonalna koncepcja struktury spoecznej 25. Warunki i elementy demokratycznego systemu wadzy. Czynniki blokujce rozwj demokracji obywatelskiej . 26. Czowiek jako przedmiot i podmiot w relacjach spoecznych 27. Mechanizmy wpywu spoecznego 28. Procesy dynamiki grupowej. 29. Rynek i pastwo. Dylematy rozwojowe Polski wspczesnej 30. Procesy biurokratyzacji we wspczesnym spoeczestwie polskim 31. System normatywny i kontrola spoeczna 32. Wiedza o grupach spoecznych i jej znaczenie we wspczesnej socjologii. 33. Konflikt i kooperacja w grupach spoecznych. 34. Kontrowersje wok socjologicznego rozumienia narodu. 35. Nowoczesne procesy instytucjonalizacji politycznej i ekonomicznej 36. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne i ich spoeczne konsekwencje.

Zagadnienia z zakresu metod bada socjologicznych


1. Zwizki midzy teori i badaniami w naukach spoecznych. 2. Jednostki analizy w badaniach spoecznych 3. Konceptualizacja, operacjonalizacja i kryteria jakoci pomiaru. 4. Indeksy, skale i typologie. 5. Logika doboru i realizacji prby - prby nielosowe. 6. Logika doboru i realizacji prby - prby losowe. 7. "Stare" i "nowe" metody bada sondaowych. 8. Zagadnienia etyczne w badaniach spoecznych 9. Badania przekrojowe, dynamiczne i panelowe 10. Eksperyment jako forma obserwacji w naukach spoecznych 11. Badania ewaluacyjne. 12. Parametry opisu wartoci jednej zmiennej 13. Rozkady zmiennych losowych 14. Wnioskowanie statystyczne 15. Badania niereaktywne w naukach spoecznych. 16. Socjolog wobec dokumentw urzdowych. Wiarygodno i rzetelno danych urzdowych. 17. Teoretyczne zaplecze bada jakociowych. 18. Metodologia bada jakociowych - teoria ugruntowana. 19. Podstawowe zadania i ograniczenia bada jakociowych. 20. Studium przypadku jako metoda bada jakociowych. 21. Wywiady indywidualne i grupowe w badaniach jakociowych. 22. Jakociowe analizy treci i analizy materiaw biograficznych. 23. "Stare" i "nowe" metody bada jakociowych 24. Trafno, rzetelno i wiarygodno bada jakociowych.

Zagadnienia z zakresu komunikacji spoecznej


1. 2. 3. 4. 5. Cechy charakterystyczne komunikacji zaporedniczonej elektronicznie. Zjawisko wykluczenia cyfrowego. Komunikacja masowa we wspczesnych spoeczestwach. Rola mediw. Perswazja i manipulacja. Zastosowanie socjotechniki w polityce, w reklamie, w badaniach sondaowych i innych dziedzinach ycia spoecznego.

Zagadnienia z zakresu socjologii polityki i stosunkw midzynarodowych


1. Pojcie i kryteria mocarstwowoci. 2. Racja stanu i interes narodowy a polityka zagraniczna pastwa. 3. Sposoby rozwizywania sporw midzynarodowych. 4. Rnice w funkcjonowaniu organizacji midzyrzdowych i pozarzdowych.

5. Specyfika funkcjonowania systemu Organizacji Narodw Zjednoczonych.

Zagadnienia z zakresu socjologii spraw publicznych


1. Organizacja i zasady dziaania administracji publicznej w Polsce. 2. Biurokracja - pojcie, typ idealny. Funkcje, dysfunkcje oraz patologie w dziaaniu wspczesnej administracji. 3. Marginalizacja spoeczna i wykluczenie spoeczne. 4. Dynamika bezrobocia we wspczesnej Polsce. Rodzaje bezrobocia i sposoby przeciwdziaania temu zjawisku. 5. Linie i miary ubstwa.