Vous êtes sur la page 1sur 155

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA

CURSO DE MESTRADO

EESSCCRRAAVVIIDDÃÃOO,, LLIIBBEERRDDAADDEE EE OOSS AARRRRAANNJJOOSS DDEE TTRRAABBAALLHHOO NNAA IILLHHAA DDEE SSAANNTTAA CCAATTAARRIINNAA NNAASS UULLTTIIMMAASS DDÉÉCCAADDAASS DDEE EESSCCRRAAVVIIDDÃÃOO ((11885500--1188888)8

Dissertação apresentada como requisito parcial à

obtenção do grau de Mestre em História junto ao Programa

de Pós-graduação em História da

Santa Catarina.

Universidade Federal

Aluno: Clemente Gentil Penna. Orientadora: Prof. a Drª. Beatriz Gallotti Mamigonian.

2

Florianópolis, fevereiro de 2005.

3

AGRADECIMENTOS

MMuuiittaass ffoorraamm aass ppeessssooaass ee iinnssttiittuuiiççõõeess qquuee ccoonnttrriibbuuíírraamm ppaarraa qquuee eeuu ppuuddeessssee

ccoonncclluuiirr eessttaa ppeessqquuiissaa

GGoossttaarriiaa eennttããoo ddee ccoommeeççaarr aaggrraaddeecceennddoo àà CCaappeess ppeelloo ssuuppoorrttee ffiinnaanncceeiirroo qquuee

mmee pprrooppoorrcciioonnoouu AAggrraaddeeççoo ttaammbbéémm àà SSeeccrreettaarriiaa ddoo PPrrooggrraammaa ddee PPóóss--GGrraadduuaaççããoo eemm HHiissttóórriiaa

ddaa UUFFSSCC,, pprriinncciippaallmmeennttee àà NNaazzaarréé qquuee ssee sseemmpprree ssee mmoossttrroouu ssoollíícciittaa eemm qquueebbrraarr ooss iinnúúmmeerrooss

ggaallhhoossqquuee ppoorr vveezzeess eeuu aapprreesseennttaavvaa

AAggrraaddeeççoo

ttaammbbéémm

aaooss

ccoolleeggaass

ee

pprrooffeessssoorreess

ddaa

LLiinnhhaa

ddee

PPeessqquuiissaa

TTrraabbaallhhaaddoorreess:: EExxppeerriiêênncciiaass,, SSoolliiddaarriieeddaaddeess ee CCoonnfflliittooss qquuee ttaammbbéémm iinntteeggrraamm oo LLaabboorraattóórriioo

ddee HHiissttóórriiaa SSoocciiaall ddoo TTrraabbaallhhoo ee ddaa CCuullttuurraa

AAooss pprrooffeessssoorreess PPaauulloo PPiinnhheeiirroo MMaacchhaaddoo,,

AAddrriiaannoo LLuuiizz DDuuaarrttee ee eessppeecciiaallmmeennttee HHeennrriiqquuee EEssppaaddaa RRooddrriigguueess LLiimmaa qquuee ppoorr ppeessqquuiissaarr

tteemmaa sseemmeellhhaannttee ddeeuu ggrraannddee ccoonnttrriibbuuiiççããoo aa eessttee ttrraabbaallhhoo,, mmuuiittoo ddoo qquuee ssee vveerráá aaqquuii nnaasscceeuu ddee

ccoonnvveerrssaass ee ddiissccuussssõõeess qquuee ttiivveemmooss nnaass rreeuunniiõõeess ddaa LLiinnhhaa ddee PPeessqquuiissaa

AAlléémm ddaa ccoonnttrriibbuuiiççããoo

iinntteelleeccttuuaall,, nnããoo ppoossssoo ddeeiixxaarr ddee mmeenncciioonnaarr ttaammbbéémm aa ccoonnttrriibbuuiiççããoo mmaatteerriiaall ddaaddaa ppoorr eellee::

cceeddeeuu--mmee ffoonntteess,, eemmpprreessttoouu ddiivveerrssooss lliivvrrooss ee iissssoo sseemm ffaallaarr nnooss iinnúúmmeerrooss aallmmooççooss eemm ffiinnaaiiss

ddee sseemmaannaa,, oonnddee eellee ssee mmoossttrroouu uumm cchheeff ddee mmããoo cchheeiiaa

ÀÀ BBeeaattrriizz GGaalllloottttii MMaammiiggoonniiaann,, mmiinnhhaa oorriieennttaaddoorraa,, qquuaaiissqquueerr ppaallaavvrraass qquuee eeuu

aaqquuii eessccrreevveerr sseerrããoo iinnssuuffiicciieenntteess ppaarraa

ddeemmoonnssttrraarr oo mmeeuu aaggrraaddeecciimmeennttoo ppoorr ssuuaa ddeeddiiccaaççããoo,,

ddiissppoonniibbiilliiddaaddee ee pprriinncciippaallmmeennttee ppeellaa ppaacciiêênncciiaa,, ccoonnssttaanntteemmeennttee aabbuussaaddaa ppoorr eessttee sseeuu

oorriieennttaannddoo QQuuaannddoo mmee eennccoonnttrreeii ppeellaa pprriimmeeiirraa vveezz ccoomm aa BBeeaattrriizz eeuu jjáá eessttaavvaa hháá 11 aannoo nnoo

ccuurrssoo ddee mmeessttrraaddoo ee hháá 66 mmeesseess sseemm oorriieennttaaddoorr

NNããoo ccoonnssiiggoo iimmaaggiinnaarr eessttaa ddiisssseerrttaaççããoo sseemm

eellaa ee aaggrraaddeeççoo eennoorrmmeemmeennttee aa ccoonnffiiaannççaa ((nneemm sseemmpprree mmeerreecciiddaa)) qquuee eellaa tteevvee eemm mmeeuu

ttrraabbaallhhoo

4

AAggrraaddeeççoo ttaammbbéémm aaooss ffuunncciioonnáárriiooss ddoo AArrqquuiivvoo ddoo JJuuddiicciiáárriioo,, aaooss ffuunncciioonnáárriiooss

ddoo ccaarrttóórriioo KKoottiissiiaass ee ddoo AArrqquuiivvoo HHiissttóórriiccoo MMuunniicciippaall qquuee,, nnããoo oobbssttaannttee àà ffaallttaa ddee eessttrruuttuurraa,,

ffaazziiaamm oo ppoossssíívveell ppaarraa ttoorrnnaarr aaggrraaddáávveeiiss aass iinnúúmmeerraass hhoorraass qquuee ppaasssseeii eennttrree ppiillhhaass ddee

ddooccuummeennttooss

GGoossttaarriiaa ddee aaggrraaddeecceerr aaooss ccoolleeggaass ddaa ttuurrmmaa ee eemm eessppeecciiaall àà MMaarrlleenn BBaattiissttaa DDee

MMaarrttiinnoo,, qquuee ffooii sseemmpprree uummaa aammiiggaa ccoomm qquueemm eeuu ppuuddee ccoonnvveerrssaarr ee ddiivviiddiirr aass aannggúússttiiaass ddaa

ppeessqquuiissaa

FFaallaannddoo eemm aannggúússttiiaass ddaa ppeessqquuiissaa,, aaggrraaddeeççoo aaqquuii aaqquueellaa qquuee ffooii aa ppeessssooaa mmaaiiss

iimmppoorrttaannttee nnããoo ssóó dduurraannttee aa ccoonnffeeccççããoo ddeessttaa ddiisssseerrttaaççããoo,, mmaass ttaammbbéémm nnooss úúllttiimmooss 77 aannooss ddee

mmiinnhhaa vviiddaa

AA mmiinnhhaa eessppoossaa,, aammiiggaa ee ccoommppaannhheeiirraa,, PPaattrríícciiaa RRaammooss GGeerreemmiiaass

AAlléémm ddaa

aammiizzaaddee ee ccaarriinnhhoo ccoomm qquuee sseemmpprree mmee ttrraattoouu,, PPaattrríícciiaa ffooii aaoo mmeessmmoo tteemmppoo qquuee eeuu uummaa

mmeessttrraannddaa ee ssoouubbee mmeellhhoorr qquuee nniinngguuéémm eenntteennddeerr ooss ssuurrttoossee oo mmaauu hhuummoorrqquuee ppoorr vveezzeess

oo ttrraabbaallhhoo mmee iimmppiinnggiiaa

SSeeuuss ccoonnhheecciimmeennttooss aa rreessppeeiittoo ddee lleeggiissllaaççããoo eessccrraavviissttaa ee ddaa

bbiibblliiooggrraaffiiaa ssoobbrree aa tteemmááttiiccaa ee aass ddiivveerrssaass lleeiittuurraass ccrrííttiiccaass qquuee ffeezz,, ffoorraamm eesssseenncciiaaiiss àà eessttaa

ddiisssseerrttaaççããoo ÀÀ eellaa,, ddee ttooddoo oo ccoorraaççããoo,, oo mmeeuu mmuuiittoo oobbrriiggaaddoo!!

GGoossttaarriiaa ffiinnaallmmeennttee ddee aaggrraaddeecceerr ààss mmiinnhhaass iirrmmããss JJooaannaa ee PPoollyyaannaa,, aa mmiinnhhaa

ssoobbrriinnhhaa PPrriisscciillaa ee aa DDoonnaa VVâânniiaa ppoorr ttooddaa aa aaj