Vous êtes sur la page 1sur 6

Cng ty QLBX H Ni thng bo gi xe chy cho cc tu

Bn xe Gip Bt
TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tuyn ng

Vnh Tr
35
Ph L
4
Qu
4
Bnh Lc
7
M Lc
4
T.Ph Nam nh
70
Quan
19
Nam Trc
12
Trc Ninh
25
Xun Trng
21
Ngha Hng/Qu Nht 19
Yn
25

13 V Bn
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

S chuyn

Giao Thu
Hi Hu
Th X Thi Bnh
ng Hng
Qunh Ci
Thi Thy
Tin Hi
Ninh Bnh (CLC)
Ninh Bnh (CLT)
Nho Quan
Kim Sn
Khnh Thnh
Thanh Ho
Sm Sn

8
32
43
78
6
4
11
21
50
28
30
13
13
80
21

Gi xe chy; tn sut

6h30 n 19h00; 30ph/ch


9h10,10h00,16h10,17h00
8h30,9h30,16h00,16h30
T 8h15 n 16h15; 60ph/ch
8h30,9h00,16h00,18h45
5h15 n 21h00; 15ph/ch
7h40 n 18h40; 20ph/ch
9h00 n 17h30; 40ph/ch
7h n 17h30; 10ph/ch
5h30 n 17h00; 20ph/ch
6h30 n 17h; 30ph/ch
6h30 n 17h30; 30ph/ch
9h00, 9h30, 10h00, 14h00,14h30, 15h30,
16h45, 17h05
5h30 n 18h00; 20ph/ch
6h20 n18h00; 15ph/ch
5h00 n18h45; 10ph/ch
8h40, 9h00, 12h00, 15h15,16h00, 18h00
10h40,14h10,16h30,17h10
6h50 n 15h30; 40ph/ch
6h30 n 17h30; 30ph/ch
6h00 n 19h00; 15ph/ch
7h05 n 17h50; 30ph/ ch
6h00 n 18h00; 30ph/ch
7h15 n 17h45; 60ph/ch
7h30 n 17h; 30ph/ch
5h15 n16h50; 15ph/ch
5h30 n 16h00; 40ph/ch

Bn xe M
TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tuyn ng

S chuyn

Yn Bi
Tuyn Quang
Thi Nguyn
Bc Giang, Cu G
Bc Sn
Ph Th
Yn Lp
Thanh Sn
m Thng
Thanh Ba
Vnh Tng
Lp Thch

45
60
74
40
4
62
32
42
30
13
6
17

13 Thanh Thu

11

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

7
4
28
39
33
6
27
66
50
2
83
4
4
26

Tam o
Bun M Thut
Cm Kh
Vit Tr
Cao Bng
Chim Ho
Lo cai
Cm ph
BI Chy
La Tin
Thi Bnh
Ch Lc
Hng H
Qunh Ci, ng Hng

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Kin Xng
Yn Thy
Nghi Sn
Th Xun
Nng Cng
Vnh Lc
Ph Th
Bm Sn
Triu Sn
in Bin
Lai Chu
Sn La
Mai Chu

41 Nng
42
43
44
45
46

Bun M Thut
k Nng
Gia Lai
Kon Tum
Lt

47 TP H Ch Minh

21
7
6
8
14
20
6
6
18
14
3
4
1
10
8
1
4
2
3
8

7h30 n 17h00; 30 ph/ch


28 Sng M
7h45 n16h45; 50ph/ch
29 Ch n
8h00, 11h00, 12h00, 13h05, 14h00,17h00
30 H Giang
7h00 n 16h30, 60ph/ch
31 Lng sn
6h00 n17h45; 60ph/ch
32 ng ng, Tn Thanh
7h00 n 17h00; 30ph/ch
33 in Bin
6h30, 9h00, 10h30, 13h00, 14h30, 16h15
34 Sn La
9h15 n 14h30; 30ph/ch
35 Lai Chu
6h40 n 18h00; 30ph/ch
36 Quan
6h00 n 20h00; 60 ph/ch
37 Bnh Lc, L Nhn
16h30, 17h00, 19h00
38 Hi Hu - Giao Thu
7h30, 8h30, 9h00, 16h00
39 Ho bnh
13h15
40 Chi N
10h00, 12h00, 13h30, 14h00, 14h30,
41 Chm Mt
15h00, 16h00, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30
6h00, 7h00, 8h00, 9h00, 10h00, 10h30, 11h00,
4212h00
H Tnh
17h00
43 Ca L
8h30, 9h30, 11h00,14h30
44 Lng
9h00, 10h00
45 Vinh
9h00,11h00,16h00
46 Ngc Lc
8h00, 10h00, 12h00, 13h00, 15h00, 18h00,
47 Cm Thy
19h00, 20h00

1
4
25
44
9
15
28
16
37
23
57
69
4

11

48 Lc Long

40

5h00 n18h00; 20pht/ch

49
50
51
52
53
54
55
56
57

29
3
7
2
2
2
3
4
6

6h00 n 19h00; 30ph/ch


49 Ngha L, Mu A
18h30, 19h00, 20h00
50 Na Hang
5h30 n 14h00; 40ph/ch
6h30, 12h00
8h30, 9h30
11h00, 12h45
6h30, 7h30, 8h30
4h15, 4h50, 18h00, 19h00
6h15,9h00,10h30, 13h00,14h30,15h40, 16h15

Cm Ph/Ca ng
Mng Ci
TP Yn Bi
Ngha L
Nc Mt
Thc B
TX Cao Bng
H Giang
TX Ph Th

48 Tin Hi

38
4
1
20
71
5
5

30
5

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Sn Dng
2
Hin Lng
2
Cm kh
5
Vit Tr (Vnh Tng) 1
Thi nguyn
16
Hm Yn
2
i T
2
nh Ha
1
Bc Giang
40
Lng Sn
20

6h30, 11h00
12h00, 12h30
9h10, 10h00, 10h20, 11h30, 13h30
14h00
6h00 n 17h10 ; 40ph/ch
9h40, 10h30
6h30, 12h00
13h00
5h00 n18h00; 15pht/ch
6h00 n 16h00; 30ph/ch

Qu khch c nhu cu cn gii p xin vui lng lin h vi cc bn xe :


1 - Bn xe Gip Bt - in thoi : 04 38.641467
2 - Bn xe Gia Lm
- in thoi: 04 38.271529

Cng ty phc v tt cho qu khch, ngh qu khch nn i sm trong ngy, trnh i v


m bo quyn li cho chnh mnh, ngh qu khch mua v ti quy v ca bn tr

CNG TY QUAN LY BN XE HA NI XIN CHN THANH CAM N S UNG H CUA CAC N VI VN TAI
NHN DIP TT NGUYN AN NHM THIN XIN CHUC CAC N VI VN TAI, QUY HANH KHACH VA GIA

y cho cc tuyn t lin tnh chnh cc bn xe


Bn xe M nh
Gi xe chy; tn sut

Bn xe Gia Lm
TT

Tuyn ng S chuyn

T 5h00 n17h45; 15 pht/chuyn


5h20 n19h00; 15 ph/ch
5h00 n 19h00; 10 ph/ch
6h00 n 18h00; 30ph/ch
11h15,11h45,12h30,13h35
5h00 n 20h00; 15ph/ch
5h30 n 16h00; 15-30ph/ch
5h45 n 17h30; 15ph/ch
5h40 n 16h00; 30ph/ch
6h45 n 17h15; 45-60ph/ch
8h45,9h30,9h45,14h15,16h30,17h00
t 6h45 n 16h15; 30-45ph/ch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

t 7h30 n 16h30 ; 60ph/ch

13 Thi Bnh

11h,11h20,12h20,13h15,14h40,15h15,16h00
14
8h00,8h30,9h00,10h00
15
t 6h00 n 16h00; 30ph/ch
16
6h00 n 18h00; 15ph/ch
17
t 5h00 n 18h00 ; 10 - 30ph/ch
18
6h,8h15,12h,12h45,13h,13h30
19
5h45 n 20h00; 15 -30 ph/ch
20
5h00 n 18h45; 15ph/ch
21
5h30 n 18h00; 15ph/ch
22
11h30,12h00
23
5h n 19h30; 10 ph/ch
24
6h30,7h15,13h15,13h45
25
9h55,10h10,12h20,14h10
26
t 5h45 n 17h00; 15-30ph/ch
27

H Giang
Tuyn Quang
Sn Dng
Yn Bi
Thi Nguyn
Cm Ph
Cu Ro
Sao
Triu Dng
La Tin
Ninh Giang
Bn Tri

Thi Thy
Qunh Ci
Hng H
Nim Ngha(HP)
Vit Tr
Ph Th
m Thng
Lp Thch
TP Lng Sn
B h
Lc nam
Ch
Cu G
Thanh H

Gi xe chy; tn sut

3
15
3
6
34
25
72
18
22
8
15
71

3h00, 3h20,4h10,9h00,19h00
5h00 n 14h00; 30pht / ch
12h00,13h00
9h00,9h15,10h,11h,11h45,14h30
5h30 n 17h50; 20pht/ ch
5h30 n 16h30; 20ph/ch
5h30 n 19h10; 10ph/ch
6h45 n 17h30; 45pht / ch
7h10 n 17h10; 20 pht / ch
7h n 17h30; 20 pht/ch
6h40 n 17h20; 20ph/ch
5h50 n 18h20; 10pht /ch

39

6h00 n 18h30; 20 pht/ch

4
6
4
68
4
2
2
8
17
22
11
58
37
34

6h00,7h10,11h30,12h15
5h00,6h00,11h00,13h30,14h30
7h30,8h30,13h00,15h45
5h20 n 19h00;15ph/ch
8h30,9h15,15h40,16h00
12h30,13h45;14h30
8h00,13h00,
7h30,n 16h00;30pht/ch
5h30 n 12h30;30pht/ch
t 6h00n 17h20; 30ph/ch
8h30 n 16h45; 30 pht/ch
6h20 n 18h15; 10pht/chuyn
t 6h00n 17h30; 20ph/ch
t 6h00 n 17h30; 20ph/ch

7h00
6h40,11h50,13h50,14h30
3h40 n 20h00; 30-60 ph/chuyn
T 6h00 n17h10; 10-15ph/ch
5h15 n17h00; 60ph/chuyn
5h00,6h00; 17h-21h; 30ph/ch
5h30 n 20h00; 30ph/chuyn
4h45,5h15,5h45, t17h30-21h00;15ph/ch
5h30 n 18h40 ; 20 ph/ch
7h00 n 17h30; 30ph/chuyn
5h15 n 18h05; 15ph/chuyn
t 5h00 n 20h00; 15ph/ch
8h30,13h15,14h30,16h30

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

5h30 n 18h00; 20pht/ch

41 Trc Ninh

8h00,12h00,12h45,13h20,17h00

6h10,7h00,7h30,22h00
12h00
5h00 n 20h00; 15-45ph/chuyn
4h00 n 23h45; 10-15 pht/chuyn
7h00,8h45,11h00,13h45,15h10

42 Thanh Min
43 T
44 SaPa

2
6
2

9h30,17h
8h10,9h45,11h45,14h30,16h00,17h15
9h00,19h00

10h00, 14h15,16h15,16h30,17h15
7h,7h30,7h45,8h,8h45,10h30,13h35,13
h55,15h,15h15,16h00
t 5h30-18h00, 30 pht/chuyn
5h15,6h15,6h30,18h00

Cm Bnh
Minh c
Mng Ci
Tam o
Sn ng
Vnh Bo
Kinh Mn
ng Hng
Tm Bc
Bi Chy

3
13
11
1
6
11
12
3
29
13

8h30,9h00,15h30
6h30 n18h30
t 6h00n 22h00; 60ph/ch
12h00
7h30,10h05,13h30,13h55,15h40,17h30
7h00 n 18h00; 60ph/ch
8h00 n 17h00; 30ph/ch
5h30,9h00,9h30
7h00 n 17h00; 20 pht / ch
6h n 13h00; 20 pht / ch

An Lo
Gia Bnh

16
1

T 7h00 n 19h; 60ph/ch


8h30

3 - Bn xe M nh

- in thoi :04 37.685549

gy, trnh i vo cui ngy !


ca bn trc khi ln xe !

N VI VN TAI, QUY HANH KHACH TRONG NM QUA


KHACH VA GIA INH NM MI AN KHANG, THINH VNG