Vous êtes sur la page 1sur 8

Rejestr korzyscf\

uzyskiwanych przez po slOw lub ich malzonkow


Ja, posel na Sejm VII kadencji
........ .... .. ...................................
imiona, nazwisko
r
'ty
maC]l
..
pose s
I ki . A n
N I egl e] ....................... telefon ................................. .
starannosc i
stosownie do art. 35a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. 0 wykonywaniu mandatu
posta i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 i Nr 117, poz. 676) zgtaszam
do Rejestru Korzysci informacje 0:
1) wszystkich stanowiskach i zajt:(ciach wykonywanych zarowno
w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytulu
ktorych pobiera sicr wynagrodzenie oraz pracy zawodowej wykonywanej
na wlasny rachunek:
.. --_..._---_..._--_.... ...........---
2) faktach materialnego wsplerama dzialalnosci publicznej prowadzonej
przez zglaszaj'l.cego:
3) darowiinie otrzymanej od podmiot6w krajowych lub zagranicznych, jezeli
jej wartosc przekracza 50% najnizszego wynagrodzenia pracownik6w za
obowi'l.zuj'l.cego w grudniu roku poprzedzaj'l.cego, okreslonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy"l:
- 3
4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwi(lZanych z pelnionll.
funkcjll. publicznll, jezeli ich koszt nie zostal pokryty przez zglaszaj(lcego
lub jego malzonka alba instytucje ich zatrudniajll.ce bll.di partie polityczne,
zrzeszenia lub fundacje, kt6rych Sll. czlonkami:
I
,
~
I,
I
l
5) innych uzyskanych korzysciach 0 wartosciach niz wskazane
w pkt 3, niezwi'lzanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem
alba pracy zawodowej, 0 ktorych mowa w pkt 1:
,
- 5
6) udziale w organach fundacji, sp6lek prawa handlowego lub sp61dzielni,
nawet w6wczas, gdy z tego tytulu nie pobiera iadnych swiadczeil

- 6
Zglaszam do Rejestru, Korzysci informacje mojej
......... ....... .............................................. 0:
imiona, nazwisko
1) wszystkich' stanowiskach i wykonywanych zar6wno
w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytulu
kt6rych pobiera wynagrodzenie oraz pracy zawodowej wykonywanej
na wlasny rachunek:
2) faktach materialnego wspierania dzialalnosci publicznej prowadzonej
przez zglaszaj'lcego:
3) darowiznie otrzymanej od podmiot6w krajowych lub zagranicznych, jezeli
jej wartose przekracza 50% najnizszego wynagrodzenia pracownik6w za
obowi'lzuj'lcego w grudniu roku poprzedzaj'lcego, okreslonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej podstawie Kodeksu pracy"):
l
- 7
4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwi'lZanych z pelnionll
funkcjll publicznq, jezeli ich koszt nie zostal pokryty przez zglaszajllcego
lub jego malzonka alba instytucje ich zatrudniajllce blldi partie polityczne,
zrzeszenia lub fundacje, ktorych Sll czlonkami:
j
5) innych uzyskanych korzysciach, 0 wartosciach niz wskazane
w pkt 3, niezwillzanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem
alba pracy zawodowej, 0 ktorych mowa w pkt 1:
- 8
6) udziale w organach fundacji, sp61ek prawa handlowego lub sp6ldzielni,
nawet w6wczas, gdy z tego tytulu nie pobiera zadnych swiadczen

... . .. ......... .
data
Uwaga:
1) Wszystkie zmiany danych Rejestrem nalezy zglosic nie poiniej
niz w 30 dni od dnia ich zaistnienia (art. 35a ust. 6 ustawy z dnia
9 maja 1996 r. 0 wykonywaniu mandatu posla i senatora (Dz. U. z 2011 r.
Nr 7, poz. 29 i Nr 117, poz. 676).
2) Ujawnienie informacji w Rejestrze nie zwalnia od odpowiedzialnosci
przewidzianej w ustawie 0 wykonywaniu mandatu posla i senatora, za
niedopelnienie okreSlonych w niej obowi'lzk6w (art. 35a ust. 9 ustawy
o wykonywaniu mandatu posla i 0 kt6rej mowa w pkt 1).
'} Rejestr jest jawny i w formie elektronicznej (w Systemie lnformacyjnym Sejrnu) oraz
w publikacji - raz w roku (art. 35a ust. 7 i 8 ustawy 0 wykonywaniu mandatu posta i senatora).
) Jest to kwota 380 zl (50% kwoty 760 zI) - w z art. 25 ustawy z dnia 10 paidziemika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z p6in. zm.), kt6ry stanowi, ze:
ilekroc w przepisach prawa jest mowa 0 "najnii:szym wynagrodzeniu za pracownik6w" przez
odwoianie do przepis6w lub do Kodeksu pracy alba przez wskazanie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej, Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej lub ministra wiaSciwego do spraw pracy jako
do ustalenia takiego wynagrodzenia na podstawie przepisow lub Kodeksu
pracy, oznacza to 760 zl.