Vous êtes sur la page 1sur 8

Rejestr korzysci'\

uzyskiwanych przez posl6w lub ich malzonk6w


Ja, posel na Sejm VII kadenCj,? t I' ...
............. JA.1!YI.?......... ..............................
Nr legitymacji poselskiej .. .$...... telefon ................................. .
zachowuj=tc starannosc i kieruj=tc swoj=t najlepsz=t wiedz=t,
stosownie do art. 35a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. 0 wykonywaniu mandatu
posta i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 i Nr 117, poz. 676) zglaszam
do Rejestru Korzysci informacje 0:
1) wszystkich stanowiskach i wykonywanych zar6wno
w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytulu
kt6rych pobiera wynagrodzenie oraz pracy zawodowej wykonywanej
na wlasny rachunek:

.. --_..._---_..._--_.... ...........---
2) faktach materialnego wsplerama dzialalnosci publicznej prowadzonej
przez zglaszaj'l.cego:
3) darowiinie otrzymanej od podmiot6w krajowych lub zagranicznych, jezeli
jej wartosc przekracza 50% najnizszego wynagrodzenia pracownik6w za
obowi'l.zuj'l.cego w grudniu roku poprzedzaj'l.cego, okreslonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy"l:
- 3
4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwi(lZanych z pelnionll.
funkcjll. publicznll, jezeli ich koszt nie zostal pokryty przez zglaszaj(lcego
lub jego malzonka alba instytucje ich zatrudniajll.ce bll.di partie polityczne,
zrzeszenia lub fundacje, kt6rych Sll. czlonkami:
I
,
~
I,
I
l
5) innych uzyskanych korzysciach 0 wartosciach niz wskazane
w pkt 3, niezwi'lzanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem
alba pracy zawodowej, 0 ktorych mowa w pkt 1:
,
-5
6) udziale w organach fundacji, sp61ek prawa handlowego lub sp6l:dzielni,
nawet w6wczas, gdy z tego tytulu nie pobiera zadnych swiadczefl
,
-6
Zglaszam do Rejestru Korzysci informacje mojej
. . fIa the<
...................................................................................................... , .... 0:
imiona, nazwisko
1) wszystkich stanowiskach i wykonywanych zar6wno
w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytulu
kt6rych pobiera wynagrodzenie oraz pracy zawodowej wykonywanej
na wlasny rachunek:
r',/och . 6/vri>
2) faktach materialnego wsplerama dzialalnosci publicznej prowadzonej
przez
3) darowiinie otrzymanej od podmiot6w krajowych lub zagranicznych, jezeli
jej wartose przekracza 50% najnizszego wynagrodzenia pracownik6w za
w grudniu roku poprzedzajl\.cego, okreslonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej podstawie Kodeksu pracy"):
l
- 7
4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwi'lZanych z pelnionll
funkcjll publicznq, jezeli ich koszt nie zostal pokryty przez zglaszajllcego
lub jego malzonka alba instytucje ich zatrudniajllce blldi partie polityczne,
zrzeszenia lub fundacje, ktorych Sll czlonkami:
j
5) innych uzyskanych korzysciach, 0 wartosciach niz wskazane
w pkt 3, niezwillzanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem
alba pracy zawodowej, 0 ktorych mowa w pkt 1:
- 8
6) udziale w organach fundacji, sp61ek prawa handlowego lub sp61dzielni,
nawet w6wczas, gdy z tego tytulu nie pobiera sit( zadnych swiadczen
pienit(Znych:
cd'6J /&,L '7''-
Wry( iv'1'.i4.l

...... 2.:. .. 1.c:.<.!.-1....
data podpis
Uwaga:
1) Wszystkie zmiany danych objt(tych Rejestrem naleZy' zglosi6 nie p6zniej
niz w cil;}gu 30 dni od dnia ich zaistnienia (art. 35a ust. 6 ustawy z dnia
9 maja 1996 r. 0 wykonywaniu mandatu posla i senatora (Dz. U. z 2011 r.
Nr 7, poz. 29 i Nr 117, pOZ. 676).
2) Ujawnienie informacji w Rejestrze nie zwalnia od odpowiedzialnosci
przewidzianej w ustawie 0 wykonywaniu mandatu posla i senatora, za
niedopelnienie okreslonych w niej (art. 35a ust. 9 ustawy
o wykonywaniu mandatu posla i senatora, 0 kt6rej mowa w pkt 1).
) Rejestr jest jawny i bl(dzie dostl(pny w formie elektronicznej (w Systernie lnforrnacyjnym Sejrnu) oraz
w odrl(bnej publikacji - raz w roku (art. 35a ust. 7 i 8 ustawy 0 wykonywaniu mandatu posla i senatora).
) Jest to kwota 380 zl (50% kwoty 760 Zf) - w zwi'4.zku z art. 25 ustawy z dnia to patdziemika 2002 r.
o rninimalnym wynagrodzeniu za pracl( (Oz. U. Nr 200, poz. 1679 z p6tn. zrn.), kt6ry stanowi, ze:
i1ekroc w przepisach prawa jest rnowa 0 "najnizszym wynagrodzeniu za pracownik6w" przez
odwofanie do odrl(bnych przepisow lub do Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej, Ministra Pracy i Polityki Spotecznej lub rninistra wlasciwego do spraw pracy jako
ZObOw1!lZlinego do ustalenia takiego wynagrodzenia na podstawie przepis6w lub Kodeksu
pracy, oznacza to 760 zt