Vous êtes sur la page 1sur 4

1.

Omwi oglny schemat systemu kontrolno-pomiarowego

Uoglniona struktura systemu pomiarowo sterujcego: O obiekt, Cz czujnik, PP przetwornik pomiarowy, UP programowalne urzdzenie pomiarowe, A aktuator, US programowalne urzdzenie sterujce, PC jednostka centralna, k interfejs komunikacyjny Albo

Ukad sterujcy

2. Problemy wymagajce rozwizania podczas standaryzacji interfejsu Powsta problem wsppracy urzdze wyprodukowanych przez rnych producentw. Konieczne stao si wprowadzenie standardw pocze, ktre pozwoliyby na budowanie dowolnie zoonych systemw pomiarowych. Stosowanie konwerterow miedzy elementem systemu a kanalem transmisyjnym.

3. Klasyfikacja interfejsw ze wzgldu na rodzaj sygnau w kanale komunikacyjnym interfejsy typu "off-line", (elementy systemu nie s poczone bezporednio kanaem informacyjnym, a informacja umieszczona na noniku staym). interfejsy analogowe, (transmituj sygnay analogowe, w ktrych uyteczna informacja zawarta jest w amplitudzie lub w czasie.). interfejsy cyfrowe szeregowe, (transmituj dane kodowe po bicie.) interfejsy cyfrowe rwnolege, (transmituj bity sowa rwnolegle, std konieczno zwielokrotnienia linii sygnaowych w interfejsie. Wymagana jest oddzielna linia na kady bit sowa danych, a ponadto dodatkowe linie na synchronizacj i specjalne funkcje, jak adresowanie. ) interfejsy cyfrowe szeregowo-rwnolege 4. Rodzaje sygnaw wejciowych karty DAQ Np. 16 scie 12 bitowych wejc analogowe o fprobkowanie 200kS/s , 8 bit cyfrowe I/O 4 5. Porwnanie transmisji synchronicznej i asynchronicznej Transmisja synchroniczna charakteryzuje si tym, e poza sygnaami danych, pomidzy urzdzeniami kocowymi przesyane s dodatkowo sygnay zegarowe okrelajce w nadajniku odcinki czasu, w ktrych przesyane s poszczeglne bity bloku informacji, a w odbiorniku momenty, w ktrych naley prbkowa lini danych w celu odtworzenia wartoci tych bitw. Transmisja asynchroniczna transmisja szeregowa suy do przesyania pojedynczych znakw. Kady znak danych rozpoczyna si bitem startu a konczy bitem stopu lub dwoam. Odstep pomidzy sasiadnimi znakami transmisji moe by dowolny i chuj

6. Zagadnienie synchronizmu w asynchronicznej transmisji ramki RS-232 Najwaniejszym problemem wystpujcym podczas szeregowej transmisji danych jest synchronizacja nadajnika i odbiornika. W stanie spoczynku jak znaki nie sa

nadawane linia przyjmuje stan MARK(-3 do-15 czyli 1). Dalsze przesylanie kolejnych bitow znaku rozpoczynany jest stanem SPACE(+3 do+15 i 0) linii transmisyjnej utrzymywany przez czas trwania jednego bitu.(bit startu). W tym czasie nastepuje proces synchronizacji ukadow odbiornika tzn generacja lokalnego sygnalu zegarowego umoliwiajcego prbkowanie stanu linii w odpowiednich momentach dziwww. Potem przesylane sa 1 lub 2 bity stopu jak znowu przyjmnie stan MARK i tak w kolko tak wiec znak jest wydluzony o conajmnije 2 bity techniczne niezbdne do synchro odb i nadj. 7. Narysowa sygna elektryczny w liniach RS-232 w czasie transmisji asynchronicznej znaku ASCII, np. B (65D)

8. Na czym polegaj programowa i sprztowa kontrola przepywu danych? Sprztow - za pomoc sygnaw RTS/CTS - urzdzenie, ktre nie moe chwilowo odebra danych (np. ma peny bufor odbiorczy) dezaktywuje sygna CTS, co powoduje zatrzymanie transmisji kolejnych znakw, do czasu ponownego przejcia sygnau CTS w stan aktywny. Wykorzystywane s wszystkie opisane sygnay. Programow - protok XON/XOFF - urzdzenie aby wstrzyma lub zatrzyma transmisje wysya do urzdzenia transmitujcego specjalny znak sterujcy. Przy takim rozwizaniu do transmisji wystarcz tylko linie TxD i RxD, lecz transmisja musi si odbywa w trybie penego dupleksu.

9. Schemat elektryczny interfejsu RS232 a RS422 Rs232

Rs422

RS 423

T
10.Omwi podstawowe waciwoci interfejsw IEC-625, GPIB, RS-488 Standard IEC-625 jest obecnie najpopularniejszym standardem interfejsu, umoliwiajcym sprzganie aparatury kontrolno-pomiarowej i informatycznej w system pomiarowy. Zalecenia IEC-625 unifikuj nastpujce elementy systemu interfejsu: sygnay interfejsowe, funkcje interfejsowe, protokoy wymiany informacji, kody i formaty informacji, parametry elektryczne i mechaniczne. Wszystkie linie sygnaowe musz by doczone do magistrali poprzez nadajniki i odbiorniki linii.