Vous êtes sur la page 1sur 2

Wo@xXlok x=;

aq x=;\ p[v+y;m v;c ;r,e v/m(


yq; s'Vyvh;reWu Svy' p[o_; SvyM.uv; 1
]yS]'xx; v,;" Svr; ;v'xitYyRm;"
cTv;r vsgoRnuSv;r" k" pS]Wik;" 2
sm;Steidduto Dey; A;dI`R lOpm"
Edwdod* tu cTv;roSv;" sN?y=r;, c 3
SvdI`RPlut; .ed;Stdud;onud;k;"
Svrt;ip te s;nun;sk;nnun;sk;" 4
Ty;dx/; .ed; Vyv,; n;mn" Svr;"
kc$u t pu vu g;StduTpv,Rsh"it Svr.ed;" 5
kPvNTyCv;idvg;,;' VyuTm;Tpm;idt"
%f;;Xz#q; Dey; rl;NTy; hyv;" SmOt;" 6
atet" Svr;" pUVv; hlo mo Zmo jb"
%qp" xswte p[Ty;h;r;STvsk;" 7
k;dyo m;Ntk;" Spx; ym; Zpm;Ntre
xWsh;" Syum;,oNtSq; yrlv;" SmOt;" 8
k%t" pft" pUv"R m;dRvsgRk"
j;mUlIyko Dey p?ym;nIysHDk" 9
vsg;R vsg;nSu v;rVy pr;ym(
EtTpr;pr* Sv* Gl* dI`R guStq; 10
284

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Wo@xXlokIx=;

[Shodashashlok]

SHODASHASHLOK SHIKSH

it Vy.ed;"
hkvsjRnIy;n;' Sy;Tk<#' yu t;lukm(
A$uW| SlOtl
u ; dNtMpUp?m;nIymojm( 11
vo dNto' mSy;ip n;sk;ymyuG`ur"
aod*torip k<#o' Tvedtw o" k<#t;lukm( 12
j;mUlIym;]Sy j;mUl' ih c;mm(
so bo/kr; x=; m,.Ut; p[k;xt; 13
kr;lo n c lMboo n;Vy_o n;nun;sk"
gdo bj p[yog;Nv_umhRit 14
Vy;`[I dhRrTe pu];N.It; p;t; pI@n;t(
tTp[yojye,;|Sten lok mhIyte 15
it v,oR;r"
xv; y;"sOt;' x=;' p[yto y" p#idh
pu]kitR/n;yum;NTSvgeR itsu%mXnute 16
it r;m,vrct; Wo@xXlok x=; sm;;

285