Vous êtes sur la page 1sur 7

v;sIx=;

aq x=;' p[v+y;m v;sSy mt' yq;


sv;n
u mmuTO y AGyjuWoStu l=,m( 1
a?y;ye p[qme nvmenuv;k pur;rSyeTyek; yjUi\ W
sveR mN];" sdxorxt' yjUi\ W p[qme 1)117
itIye?y;ye VvIitho]mTyeW; te it mt;'pWO tIrit yMpr/mit
yjurNt;e" ip[y' yju"
s\v.;g; it yjurNt; Sv;h; Vv;@ityjurk
e n sh mN]' dev;g;tuvd it
s\VvRsie t ye p;<y;/eit itIye
;dxwv;cR" W$(sityRji\U W 12)76
tOtIye?y;ye sm/;mit ct a;y*rit itoJJyoRitrit
s g;y}y" pUv;" pwkpd;Ntre i]pde pPp[yNt itW@N/;n; it
}yvs;n; mh;pp;eit sg;y}y a?y;y;StS]pd; r;to ipd;" som;nmit nv;gNmeit ito gOh; meit
ct pt; it }yvs;n; mh;p" p[`;sn it ct" pU,; dVvR
a=mImdNteit W@v {mit ct Ete {eTyek;St;rpjRpyjurTyek a;yuWmTyeW; tOtIye ATvS]Wi;Wiv; ctuS]'xt( W$(]'x; yjUi\ W 63)36
ctuqRe ?y;ye Edmit aTyI }yvs;ne
a;v Tyek;po devIrit vo devSyeit
dwvIN/ymit ;];" pIt; it c;e Tvmit
Tvme VvrVys smrVye a.NTymTyekk
;
prm;e it aStB>n; ;mit ctonmo m]SyeTyek; y; te /;136

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;isIix=;

[Vsishth]

VSISHTH SHIKSH

m;nIit cwk; ctuqRe Ekv'xitv|xitv; pWiYyRji\U W W$(Wiv;


21)66
pme?y;ye .vt it a'xru x
' u ritp[itturvs;n; yut it ito Vv,ouk
R mit it" pUvRe yjurNte Vv,ve Tveityju.yt" prTveTyek; Tv' someit p;; g;y}ynvs;n; juW;, Tyekpd; vr;@yjurNto Vv,o TyeW; b;ry' pmesdxR" pxotrxt;in yjUi\ W
17)115
W?y;ye y; te /;m;nITyek; Vv,o"kMm;,Iit dm;po mh;pS}yvs;n;devvrTyek; yd;rG~Ny; Tyvs;n;g;y]I cwk; hvMmtIrTyek; amUYy; Tyek;de Tv; ,ovrit cto We someit
p;[ gp;git W Ac" sdx axIityRji\U W 17)83
sme?y;ye v;cSptye Tyek;NtSte Tyek;Vv;yvit W@jurNt; s;
ymeTyek;ywVven ityjurNte ye dev;s Tyek; mU/;nmTyek;/[vu N/[vu -e ,eit
kosITyek; N{;I a;gtmitdx yjurNt; duTymit ct"
s AcS]'xdek;dxoryjUi\ W 30)111
ame?y;ye kd; cneit ito yjurNt;idTye>ySTveit yju dSMm; it
ah' prSt;idTyek; smN{eit sI hITyek;ernIkmit it Ejtu
pUv; }yvs;n;mh;pMmRto ySyeit a;itityjurNt;Sto ySm;eit itIy; yjurNt;sh Pp[;,enie t yjure pvSveit ctoyjurNt;j`[ie t Vvn N{eit Vv;cSPpitmit itoip yjurNt; psOjit yvu Ntmit }yvs;neTyiYyRyorojmTyek;ctuS]'xNv
it itome i]cTv;r'xTyo yjUi\ W i]ctur'xtm( 43)104
nvme?y;ye devsvtrTyek;p;\rsmityjurNte Vv;jSyNvTyek;PSvNtrvs;n;pur,git Vv;to veit it EWSyeitW@v;jSyey-mit
s;e shSveit cwk; nvmeAco ;v'xityRji\U W cturxIit"
137

[Vsishth]

ix=;
SHIKSH

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

22 )84
dxme?y;yepodev; Tyek; s/m;d Tyek; ihr<yp;vTyek; yjurNt; m]os v,os yju
p[pVvRtSyeTyek; p[j;ptenTe yevyjuMmR?y;ymmuyyjuMm;t N{eTyek; h's Tyek; inWs;deTyek; Vv;yu" pUt it ctodxme Aco ;dx yjUi\ W irxtm( 12)102
Ek;dxe?y;ye yu;n Ty* Ac;StommTynvs;n; g;y]I hSt;/;yeTyek;yjurNt;nu.u ne ie t yju" p[ttU R mit ctoNTy;yjuGgRB.oRBvRNtr=mit yjurNNvrTyek;dx;p;MpOmit itSTv;mit W@po
devIrit dx nvmI }yvs;n;NTywkpd*W/y it it;poih#ie t ito
m] it pv;yeTyek; m]Syeit ito vodevSy;?y;y;Nt;" sdxwk;dxe Ac"W$(sitYyRji\U W W@vx
' it" 76)26
;dxe?y;ye Ac;' b;Ly;jUi\ W doG/[yNtexWe ; Aco Vv,o" mosIit cTv;r h's" xucWidTyOKTv;ju" s bo/ sUrrTyNte )
vkMmR,e Sv;heit yju" sHD;nmsITye.SR m;sIit ctSTqeit cdsIit sjUrBd it ) xeW;tudx
R or' xtmOcSt] sup,oRs cturvs;n;itRmo .UTy; it vr;@kpd; ;dxyjUi\ W ;dxe Actud-R
xor'xtm( 12)114
]yodxe?y;ye my gO;m it ctop;#;sITyek; m/uVv;t; Tyek;dx sMyKvNtIitnvemMm;ih'sIrit W@;;n;' p;n;NteWu yjU\ y?y;y;Nte lokNt; N{mit it" p[tIko_; lokMpO, t;SyeN{\
VvX; it ]yodxe Aco ;p;xjUi\ W s;xIit" 52)87
ctudx
R e ?y;ye /[vu =itrit p cto yjurNt; mU; Vvy Tynuv;k;Nte lokNt; N{mit it N{;I Tyek; mU;sIit tyomR?ye ctud-R x
yjUi\ W zNdobN/en s'gO sMpNte lokNt; N{mit ittudx
R pe -[
138

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;isIix=;

[Vsishth]

VSISHTH SHIKSH

tIkop;d;n' vRyTv; Aco* sh sdxyjUi\ W ctu"p;xdur'xtm(


17)154
pdxe?y;yeej;t;init ae" purIWmTye k;MmU
R TRe yeki]'x];'hot;rmit }yvs;n;e Tv it ipd;Sto yen AWyo* lokMpO,ie t ct" pdxe Ac" W$(cTv;r'xjUi\ W nvit" 46)90
Wo@xe?y;ye nmSt it Wo@x {;peN/sSPptit sdx Wo@xe AcS]yS]'xdur'xtm( 33)129
sdxe?y;yeXmUR mit cTv;rIm;me Tyek nOWde ve@it pwN{'
dwvIrTyekmTyut ;in yjUi\ W Ek;dxR" pnvit" 11)95
a;dxe?y;ye v;jSy Nvit s s no.uvnSyeTyek; y;St it cto' yunJJmITy;?y;y;Nt Aco n;meTyuT y yjuYyRjru k
e opr' sv'xitr;dxe Ac" W$(]x
' jU\ yWiS]I, xt;in 36)368
Ekonv'xe ?y;ye Sv;d(INTv; yjurTyek;prIt it cto b[=]mit n;n;hITyek;y; VVy;`[mit a;?y;y;Nt;turxIit" iptO>y TyuTy tved' hvrit }yvs;n;mh;p retomU]mit }yvs;ne avs;nePykrI Ekonv'xe Actu,vR itYyRji\U Wi]'xt( 94)30
v'xittme?y;ye =]Sy yoinipd; g;y]IinWs;deTyek; kosIit W@NTy; }yvs;n;mh;pS]yo dev; it }yvs;n; pLloRm;nITyek;
yv; it it" smu{e te it ipd;vr;@k; &pd;idvmit it"
sm;vvIRTyek;>y;d/;nITy?y;y;NTy" W@viO >y py;meit yjuVv|xittme AturxIitYyRji\U W ctudx
R 84)14
Ekv'xittme?y;y mMme Vv,wit v'xitAc" xeW;, hot; y=idTy;r>y;?y;y;Nt;in yjUi\ W ]yS]'xco;v'xityRji\U W ]yS]'xt(
28)33
139

[Vsishth]

ix=;
SHIKSH

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

;v'xittme?y;y m;mgO>,Tyek;yovRNtmit c tTsvturit dx


vodevSyeTyek; ;v'xe AcS]yodx]yodxor' xt' yjUi\ W 13)113
]yov'xittme?y;ye ihr<yg.R TyuTsKQy;vgudmTy?y;y;Nt;" pcTv;r'xT]yov'x Aco;p;xjUi\ W ctuVv|xit" 58)24
ctuv|xittme?y;yeStUpr Ty;rM>y;?y;y;Nt;in sv;, yjUi\ W
pv'xittme?y;ye x;dNdrTy;r>yTvceTyNt' sv;, yjUi\ W juMbk;yeit ipd; ihr<yg.R Ty;r>y hvm;inTyNt;" W$(]x
' c m; nu
kmit W@pd;"pv'x AcS]cTv;r'xt( 43
W@vx
' ittme?y;ye ip[yo dev;n;mTyek;nvs;n; bOhSptetITy?y;y;Nt;tuiv|xit" W@vx
' e Ac" pv'xit" s yjU\ y* yjurNt;"
25)15
sv'xittme?y;ye sm;STv; itdxo;Syeit ;dx pIvo;nIit;dx;.Tv;dx s\vTsrosIit yjurk
e sv'xA
e ctuTv;r'xyurk
e m( 44)1
a;v'xittme?y;ye hot; y=idTy;dIinyjU\ yev' sv;, yjUi\ W W$(cTv;r'xt( 46
Ekoni]'xe ?y;ye smoit sp;xc;ey" ,Iv Ty;r>y;?y;y;Nt;in ;i]'xjUi\ W 57)32
i]'xme?y;ye dev svtrit it" pr;, sv;<y?y;y;Nt;in ssTyur' xt' yjUi\ W 3)177
Eki]'xme?y;ye shxIWeiR t ;v'xitAc Ev )22
140

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;isIix=;

[Vsishth]

VSISHTH SHIKSH

;i]'xtme?y;ye tdev;rTy;dy"Wo@xcRSt] tOtIy; n tSy Ppitmeit


ipd;g;y]I ihr<yg.oR y" p[;,to ySyemye ;TKmd; it ctom; m;
ih'sIidTyek;ySm; j;t it a;po h yidit Et;" p[tIko-_;"
sh pv'xitrev 25
]yS]'xme?y;yeSy; jr;s Ty;?y;y;Nt;" sv; Ac Ev ;v'xit" p[tIko_;"shwkonv'xit" xtmOc Ev )119
ctuS]'xme?y;ye y;g[t Tyevm;dyo?y;ypyRNt;;p;xc
Ev ct"p[tIko_;" sh ;WiAc Ev 62
pi]'xme?y;yepeto yNTvTy;dy Ekv'xitAco u.rho.rTyek yjuVv;y"u pun;Tvit cTv;r yjUi\ W ap n Tyekmekv\xc" W@jUi\ W 21)6
W$(]x
' me?y;ye yNNm Tyek; tTsvturitW@N{o vSy vr;@pd; xom] it nv;h;inxmit ipd; g;y]I nmSt it itSt=urTyek; yjum?R y; purSt;juyjR ru Nt; W$(]x
' e v'xitAco yjUi\ W )
cwkv\xme?y;ye yut Tyek;p[w TvTyek; /t; idv it de Tvek;si]'xe pcoR yjUi\ W Eki]'xt( 5)31
ai]'xe ?y;ye ySte Stn Tyek; Vv;;x; Tyek;n; `mRmit
a.Immit g;y]I bOhy* m?yenvs;n;itxKvrIv; smSt}yvs;n; =]SyTveit ct ymTyek; y;vtI pyso ret it g;y}ynvs;n; cwkTyi]'xe ]yodx ctudx
R v; Aco yjUi\ W ;p;xt(
14)52
EkoncTv;r'xme?y;ye mns" k;mmTyekoGg[ .Imeit c nvi]'xme Aco yjuWI sorxtm( 2)107
cTv;r'xme?y;ye x; Vv;Symit ctudx
R ;e nyeit c it s141

[Vsishth]

ix=;
SHIKSH

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

dxcoR v;yurinlmit yjuWI aomit v; g;y]I to it ]I, yjUi\ W


ihr<myen p;]e,ie t v; %Mb[ie t cTv;r'xme yjUi\ W s
AGyjuWo" s':y;v.;g" 17)7
Ekt; Ac" sv; muinW@vde .Umt;" 1467
aB/r;m;q v; Dey; vsn c /Imt; 1
Ev' sv;, yjUi\ W r;m;=vsuyGu mk;" 2823
aqv; p.NyUnR ;" s'iht;y;' v.;gt" 2
it AGyju"v.;g;Tmk; v;sI x=; sm;;

142