Vous êtes sur la page 1sur 52

Van de redak�e

Maart roert ook in de voetbalwereld zijn staart


Hoppa. Op zaterdagavond 8 zijn maar achter de schermen moeten a�oelen.
maart was er weer de jaarlijkse toch hun steentje bijdragen. Zo Het paasweekeinde is achter de
medewerkersavond. De avond iemand was André Klein Gun- rug. Zoals trainer Tonny Berend-
waarop het bestuur zijn waar- newiek. Op vele zaterdagen was sen al verwoordde in zijn ar�kel
dering voor de vele vrijwilligers hij aanwezig om naar de wed- in ‘De Gelderlander’ is dit vaak
laat blijken door het organise- strijden van zijn zoon Rubèn te het weekeinde waarin de basis
ren van een gezellige avond met kijken. Toen Rubèn mee ging op gelegd wordt voor een kampi-
een hapje, drankje en muziek pupillenkamp leek het André een oenschap. De 2e periode�tel
(hoppa). Al gauw was er tussen leuk idee op voor de hele pupil- was voor Ruurlo 1 nog te ver-
de vrijwilligers die al een �jdje lengroep te koken en de etens- overen. Na het gelijkspel van FC
meelopen een discussie over de lijsten samen te stellen. Een aan- Eibergen op zaterdag tegen FC
muziek: was Hoppa nou beter tal jaren verzorgde hij met veel Trias had Ruurlo aan een over-
dan Gewoon Herman? Kortom enthousiasme voor meerdere winning tegen RKZVC genoeg
spraakmakende muziek. De groepen de warme hap die al�jd om de tweede periode�tel bin-
vrijwilligers hadden in ieder ge- met veel smaak door de pupil- nen te slepen. RKZVC had niet
val een gezellige avond. Onze len werd op gegeten. Door zijn veel trek in deze wedstrijd op
voorzi�er sprak dit keer niet de plotselinge overlijden zullen de 2e paasdag vanwege het Paas-
woorden: ‘en iedereen die ik leiders en spelers hem ook op pop in Zieuwent. Gelukkig voor
vergeten ben’ maar benoemde de pupillenkampen erg missen. de Ruurlose voetballers wordt
alle func�es (zelfs Sinterklaas). Onze voorzi�er had het in zijn het eerste Ruurlose muziekfes-
Daar was hij wel even zoet mee. toespraak op de medewerkers- �val Reurpop in de voetballoze
Zoveel vrijwilligers en dan zijn avond over de grote toename maand juni gehouden. Helaas
er ook nog een aantal vrijwilli- van het aantal leden bij onze werd het een gelijkspel tegen
gers op de achtergrond die soms vereniging. Nog niet zo lang ge- Zieuwent en won FC Eibergen
niet eens lid van de vereniging leden konden wij het 600ste lid zijn wedstrijd en zijn zij de win-
De Hazewind, verwelkomen. De voorzi�er ver- naar van de 2e periode. Ruurlo
clubblad van wach�e over 9 maanden al het staat nog wel op een mooie der-
VV Ruurlo. 700ste lid te kunnen begroeten. de plaats en is het meest scoren-
Opgericht Diegene die zich hiertoe geroe- de team van de 4de klasse C.
1 april 1932.
pen voelde kon aan het werk. Bij de verdere teams van VV
De Hazewind verschijnt 10 maal per jaar
met een oplage van 700 stuks.
Gezien het grote aantal geboor- Ruurlo zijn weinig kandidaten
tekaartjes die de laatste maan- om kampioen te worden. Na-
Jaargang 33
den aan het prikbord in de kan- tuurlijk wel Ruurlo 2 en het eer-
Redak�e: �ne hangen konden een aantal ste Futsal-team. Beide teams
Jan Hendriksen Erik Scheper leden niet wachten op de aan- staan al geruime �jd bovenaan.
Hugo Kamperman Erik Wehning sporing van de voorzi�er. Bij de jeugd lijken alleen Ruurlo
Het Karel Stegeman Toernooi E2 en E4 nog goede kansen te
Eindredak�e: komt steeds dichterbij nu Pink- hebben om kampioen te wor-
Edwin Oltvoort
steren erg vroeg in het jaar valt. den. Door de afgelas�ngen ge-
E-mail:
Tijdens het toernooi zal het Pan- ven de ranglijsten vaak een ver-
redak�e@vvruurlo.nl naveld geopend worden. Ieder- tekend beeld weer. Teams die
een die op het sportcomplex nog een (klein) uitzicht hebben
Internet: loopt zal de kooiconstruc�e van op het kampioenschap hebben
www.vvruurlo.nl dit Pannaveld opgevallen zijn. de hele maand april (en een
Tegenstanders vragen zich al af beetje mei) nog om dit te reali-
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of hier de spelers die door de seren. Succes!
worden door middel van druk, fotokopie, scheidsrechters het veld uitge-
scan of op welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande toestemming van de redak�e.
stuurd worden in deze kooi even Erik Scheper

Maart 2008 - VV Ruurlo - 01


Van de voorzi�er
Medewerkersavond Stegeman A-jeugd Toernooi, dat kort compleet is.
Het is een “open deur” maar jaarlijks met de Pinksterdagen in Daarmee hebben we een prach-
een waarheid als een koe: Een Ruurlo wordt gespeeld. Reden �ge voorziening op ons complex
vereniging kan alleen maar be- voor het tussen�jds verlengen is gerealiseerd waar de voetbal-
staan als er vrijwilligers zijn die dat er een wijziging is gekomen lende jeugd hoop ik veel plezier
zich voor de vereniging willen omtrent de aanschaf van te- aan kan beleven.
inze�en. nues. Voorheen namen de spon- Aan de opening geven we nog
Wij als bestuur realiseren zich soren dat voor hun rekening, een officieel �ntje. Daarover la-
dat als geen ander. tegenwoordig doet VV Ruurlo ter meer.
Een enkele keer kun je als be- de aanschaf. Op de ledenverga-
stuur je dank uitspreken en je dering van afgelopen september Bestuursvergadering 10 maart
waardering laten blijken voor is hiervoor speciaal een kleding- 2008
het vele, vele werk dat al die fonds door de club opgericht.
mensen voor de club doen. Wij zijn als bestuur zeer ingeno- We hebben in de bestuursverga-
Zo was er zaterdag 8 maart j.l. de men met de verlenging van de dering van 10 maart 2008 beslo-
tradi�onele medewerkersavond contracten en het vertrouwen ten:
in onze kan�ne. dat beide ondernemers in ons • De werkgroep “Niet Zo
Ruim 170 vrijwilligers waren op stellen door hun naam aan onze Maar Beter Zo” die de nieuwe
die avond aanwezig om met el- vereniging te verbinden. organisa�estructuur hee� voor-
kaar over voetbal en andere za- bereid, begeleid en ingevoerd
ken te praten onder het genot Trainers nog één keer bijeen te roepen
van een hapje (prima verzorgd Binnen twee weken drie be- om het traject af te ronden.
door stersponsor Rob Dolpijn kendmakingen over nieuwe trai- • Een werkgroep te vor-
van eetcafé “De Naober”), een ners / contractverlenging bij de men bestaande uit Accommo-
drankje en muziek van DJ “Hop- junioren ingaande het seizoen da�ebeheer, Voetbaltechnische
pa”. 2008-2009: Zaken, PR en Sponsoring en be-
Een meer dan geslaagde avond. - Jozef Priecko, speler stuur om de toekoms�ge ont-
We zullen ons als bestuur bera- Ruurlo 1, wordt trainer-coach wikkeling van onze sportaccom-
den over een vaste dag voor de worden van Ruurlo C1; moda�e in beeld te brengen.
medewerkeravond. - Robin ter Maat, oud spe- • Ac�viteiten in het kader
Veelal wordt in de loop van de- ler Ruurlo 1, wordt trainer-coach van reanima�e etc. onder te
cember een datum gepland van Ruurlo B1 en brengen bij de commissie Admi-
maar het is veel handiger om - Niek Sprukkelhorst, spe- nistra�eve Zaken (was al min of
te kiezen voor een vaste (zater- ler Ruurlo 1 blij� trainer van meer de prak�jk).
dag). Ruurlo A2. • Standpunt te bepalen
U hoort van ons. We zijn daar bijzonder blij mee. over welke “func�onarissen”
Het is van grote waarde voor binnen de vereniging lid van
Sponsoren onze jeugd dat juist spelers uit de vereniging dienen te zijn (in
U hee� het al kunnen lezen op de selec�e van Ruurlo de jeugd overleg met de commissievoor-
de website van onze vereniging. willen opleiden en begeleiden. zi�ers).
Hoofdsponsor Autobedrijf Ci- Mannen: heel veel succes! • In te stemmen met de
troen Ruesink en stersponsor begro�ng 2008 voor het 24e
Installa�ebedrijf Euronics Ste- Pannaveld Interna�onaal Karel Stegeman
geman hebben tussen�jds hun Wellicht is het u al opgevallen, vo- Jeugdtoernooi.
sponsorcontract met drie jaar rige week is de (kooi)construc�e
verlengd. geplaatst van het Pannaveldje. Uw voorzi�er
Beiden zijn al vele jaren spon- De doeltjes maken we in eigen Ben Lodeweges
sor van het Interna�onaal Karel beheer zodat het veldje binnen-

02 - VV Ruurlo - Maart 2008


Sponsornieuws
Vierde voetbalel�al in nieuwe sportkleding
Ruurlo 4 hee� afgelopen zondag
in het nieuwe spor�enue van
Café Restaurant De Tapperij uit
Ruurlo haar wedstrijd gespeeld.
De Tapperij is sinds haar intrek
aan het Julianaplein in Ruurlo,
ongeveer 15 jaar geleden, al
sponsor van de voetbalvereni-
ging. Eigenaar Hans Ribbers
moest helaas verstek laten gaan
voor de el�alfoto.

Bordsponsor Nefit houdt


Nederland war m
Deze maand kan de sponsor-
commissie wederom een nieu-
we sponsor melden. Ami Kap- Nef it TopLine
De ultieme
De Nefit
pers uit Ruurlo is voor drie jaar
reclamebordsponsor geworden. HR-ketel! TopLine
hr-ketel is
Ledenmuta�e gearriveerd!
Erik Hulzebosch heeft hem persoonlijk bij ons
Aanmeldingen: afgeleverd: de internationaal bekroonde Nefit
Messink, M. TopLine, de ultieme HR-ketel. Als het gaat om
Oonk, N. betrouwbaarheid kan er niets tippen aan deze
Bugter, R. nieuwste innovatie van het merk HR-ketels dat
al meer dan 25 jaar het meest verkochte van
Nederland is. Wilt u absolute zekerheid als het
Afmelding: gaat om warmte en warm water in huis?
Vriezen, M. Wij zorgen ervoor met dienstverlening
van topkwaliteit en Nefit
TopLine HR-ketels.

Maak kennis met de nieuwste generatie HR-ketels bij:

Maart 2008 - VV Ruurlo - 03


Ruurlo 1 reportage
Ruurlo ook te sterk voor FC Trias
Na de goede overwinning van Na de thee ging Ruurlo wel als doorgebroken speler werd
vorige week tegen Terborg, agressiever voetballen en kreeg tegengehouden. Kort hierop
moest ook de ploeg uit FC Trias veel meer balbezit. Na bijna een volgde de genadeslag voor de
er aan geloven. In Ruurlo werd kwar�er spelen maakte Jozef Winterswijkers. Uit een counter
met 3-1 gewonnen van de fusie- Priecko de 1-1 op een pass van scoorde Jozef Priecko 3-1 en was
club uit Winterswijk. de ingevallen Sander Wassink. de buit binnen. Deze wedstrijd
De eerste hel� speelde Ruurlo Hierna kantelde de wedstrijd in telt nog mee voor de tweede pe-
niet geheel naar vermogen. het voordeel van de thuisploeg. riode, waar Ruurlo nu bovenaan
Voetballend was het wel goed, Na een goede ac�e van Wouter staat. Alleen FC Eibergen kan in
maar FC Trias was feller op de Schouten was het spits Wietse winstpunten de Geel Zwarten
bal en zij moesten het dan ook Knoef die Ruurlo op voorsprong nog voorbij.
hebben van de lange bal. Ruurlo bracht. FC Trias ging alles of Door deze overwinning staat
kreeg wel mogelijkheden om te niets voetballen en er kwam Ruurlo op een derde plaats. Vol-
scoren, maar liet dat na. Trias veel ruimte voor de spitsen van gende week een top Berkelland-
kwam uit het niets op een 0-1 Ruurlo. Tien minuten voor �jd derby in en tegen FC Eibergen,
voorsprong, wat tevens de rust- kwamen de gasten met �en man de nummer twee in de vierde
stand was. te staan, doordat Jozef Priecko klasse C

Remise in Berkelland topper


De wedstrijd tussen de nummer Priecko wel de grootse had. Zijn maakt door beide ploegen, ech-
twee en drie in de vierde klasse kopbal miste voor open doel. ter de scheidsrechter was nogal
C is geëindigd in een gelijkspel. Een kwar�er voor �jd werd Ral- scherp aan de fluit waardoor
In Eibergen kwam Ruurlo niet ph Geeraths bestra� met een er veel duels werden afgeflo-
verder dan 1-1. tweede gele kaart, waardoor de ten. De 1-1 einduitslag was wel
Beide ploegen waren redelijk geel zwarten met �en man ver- een terechte weergave van de
aan elkaar gewaagd aan het be- der moesten. Eibergen drong krachtsverhouding tussen beide
gin van de wedstrijd, maar het nog wel aan maar tot doelpun- ploegen. Volgende week wacht
was de thuisploeg die toch de ten kwam het niet. wederom een Berkelland derby,
score opende na ongeveer �en Vooraf waren alle ingrediënten ditmaal thuis tegen sportclub
minuten spelen. Ruurlo bleef aanwezig voor een echte derby. Neede.
echter wel kansen houden maar Dit werd gedeeltelijk waarge-
de strijd speelde zich voorname-
lijk af rond het middenveld. Vijf
minuten van rust was het Jozef
Priecko die Ruurlo op 1-1 bracht.
Na een mooie ac�e aan de zijlijn
ronde hij zijn ac�e mooi af in
het doel. Op slag voor rust had
Sander Wassink de voorsprong
op zijn schoen, maar miste een
grote kans.
De tweede hel� was niet veel
anders dan de eerste, mond-
jesmaat waren er kansen voor
beide ploegen, waarbij Jozef Mohammed Harb in afwach�ng van de bal (bron foto: www.fceibergen.nl)

04 - VV Ruurlo - Maart 2008


���������������
������������������
�����������
�����������������������
����������������������
�����������������������
���������������������������
�������������������������
���������������������
����������������
����������������

����������
������������������
Ma�ge derby eindigt in voordeel van Ruurlo
VV Ruurlo hee� in de Berkelland deed dat niet. In de eerste hel� geel zwarten op 2-0 door een
derby tegen Sportclub Neede waren er zeer weinig kansen mooi schot met zijn linkervoet in
gewonnen. Op sportpark ’t Rik- te noteren van beide ploegen, de kruising. Vijf minuten na dit
kelder eindigde het duel in 3-0. Ruurlo was voetballend beter, doelpunt maakte Wouter Schou-
Het begin van de wedstrijd was Neede was fysiek sterker. ten 3-0, hij profiteerde van een
rommelig, beide ploegen leden Na rust kwam Ruurlo veel beter lange bal, die werd gemist door
veel balverlies. Na bijna een de kleedkamer uit, er werd met de Neede defensie. Hierna was
kwar�er voetballen kreeg Jozef meer druk naar voren gespeeld de wedstrijd gespeeld en in het
Priecko de eerste kans van de en dat resulteerde na �en mi- laatste kwar�er gebeurde niets
wedstrijd, maar zijn schot werd nuten in een doelpunt. Sander noemenswaardig. Ondanks de
gekeerd door de keeper. Na deze Wassink bracht Ruurlo op voor- ijzige kou waren er aardig wat
kans werd Ruurlo iets sterker en sprong door een doelpunt op toeschouwers op deze derby af-
speelde meer op de hel� van de het randje van buitenspel. De gekomen.
tegenstander. Na een half uur thuisploeg begon nu kansen te Op tweede paasdag speelt
spelen had Neede een goede creëren en halverwege de twee- Ruurlo de uitwedstrijd tegen het
mogelijkheid om te scoren, maar de hel� bracht Jozef Priecko de Zieuwentse RKZVC.

Ruurlo mist tweede periode�tel


Bij winst tegen RKZCV zou VV was gevaarlijker en had de bete- de thuisploeg niet. De ma�g
Ruurlo de tweede periode�tel re doelkansen. Zieuwent toonde leidende scheidsrechter drukte
winnen, echter door een 2-2 ge- veerkracht en kwam door een een aardige stempel op de wed-
lijkspel in Zieuwent moest men buitenspel doelpunt op 1-2, na strijd door de buitenspelgoal in
deze periode laten aan FC Eiber- goed combina�espel. Op slag de eerste hel� goed te keuren
gen. voor rust scoorde de groen wit- en door veelvuldig tegen de
Ruurlo begon als zovaak met ten de gelijkmaker en met 2-2 geel zwarten te fluiten. Maar
een snelle goal. Binnen twee mi- werden de kleedkamers opge- een puntendeling was gezien de
nuten scoorde aanvoeder Mar- zocht. wedstrijd terecht.
nix Schoppers uit een vrije trap. In het tweede bedrijf kreeg Ruurlo staat op een derde plaats
Na een kwar�er werd de voor- Ruurlo meer grip op de wed- en mag volgende week aantre-
sprong verdubbeld door spits strijd en dat leverde goede mo- den in de topper tegen koploper
Jozef Priecko, op aangeven van gelijkheden op, maar er werd Ul�se Boys in Ul�.
Wouter Schouten. RKZVC was niet gescoord. RKZVC gaf goed
voetballend beter, maar Ruurlo par�j, maar echt gevaarlijk werd

Sponsornieuws
Ruesink en Stegeman verlengen tussen�jds contract
Hoofdsponsor Autobedrijf Ci- jaarlijks met de Pinksterdagen in dering van afgelopen september
troen Ruesink en stersponsor Ruurlo gespeeld wordt. Reden is hiervoor speciaal een kleding-
Installa�ebedrijf Euronics Stege- voor het tussen�jds verlengen is fonds door de club opgericht.
man, beiden uit Ruurlo, hebben dat er een wijziging is gekomen
tussen�jds hun sponsorcontract omtrent de aanschaf van te-
met drie jaar verlengd. Beide nues. Voorheen namen de spon-
sponsoren zijn al vele jaren spon- soren dat voor hun rekening,
sor van het Interna�onale Karel tegenwoordig doet VV Ruurlo
Stegeman A-jeugd Toernooi, dat de aanschaf. Op de ledenverga-

Maart 2008 - VV Ruurlo - 05


Futsal 1 feiten
Winst na zeer spannend duel in Gendringen
Na een lange en geweldige rit vlak voor rust gemaakt. Na een penbroek ook een gele kaart. Hij
door de landschappen rondom korte combina�e met Frank dacht buiten het veld te staan
Gendringen wist Coach Hans Oonk kon Wouter zijn tweede en hield de bal tegen met zijn
Schouten eindelijk de gewone van de avond maken. hand. De scheidsrechter trok
weg weer te vinden. Volgende Na rust scoorde De Waggel de geel. Hierdoor speelde de Geel
keer maar gewoon met de Tom- 1-2 en bracht daarmee de span- Zwarten in ondertal. De laatste
Tom Coach! ning terug in de wedstrijd. (ci- paar minuten waren ook erg
Gelukkig waren we nog op �jd taat website De Waggel; Na rust spannend. De supporters lieten
om te spelen tegen GS’80/De dan eindelijk een mooi, maar zich goed horen en steunde de
Waggel 1 uit Gendringen. De ietwat gelukkig doelpunt van ploeg in de laatste paar minu-
Waggel 1 beschikt over een Thijs en een duidelijk veldover- ten. Ruurlo hield in de slo�ase
aantal goede spelers en hebben wicht voor de gastgevers) Na de goal leeg. Daarmee neemt
het Ruurlo goed las�g gemaakt. een goed uitgespeelde aanval het de drie punten mee uit Gen-
Ruurlo begon goed en maakte maakte Ruurlo de 1-3 en leek dringen. De nummer twee uit de
de 0-1. Chris�an Diepenbroek daarmee de punten mee te compe��e wist ook te winnen
stuurde Wouter Schouten weg nemen. Hoewel Ruurlo in een en blij� op zes punten achter
en hij maakte de bal goed af. overtal situa�e kwam na een koploper Ruurlo.
Ruurlo stond geconcentreerd handsbal van De Waggel werd Volgende week vrijdag speelt
te spelen en gaf niet veel weg. er niet gescoord en incasseerde Ruurlo uit tegen Lochem, de
De Waggel, dat wel veel op goal Ruurlo zelfs een tegen doelpunt. wedstrijd is om 21.00 uur in
schoot, was niet echt gevaarlijk Dit had nooit mogen gebeuren. sporthal De Beemd. Lochem
in de eerste hel�. De 0-2 werd Even later pakte Chris�an Die- staat op de vierde plaats.

Windjacks voor Ruurlo 4


Het vierde seniorenel�al onder
leiding van Bennie Wassink en
Hans Pasman, is zondag aange-
naam verrast door de redak�e
van het clubblad De Hazewind.
De redak�e had meegedaan aan
de dialectwedstrijd “Plat in het
clubblad” en wonnen hiermee
de (gedeeld) tweede prijs. Van
Teamsport.com (Schuurman uit
Borculo) mochten zij een team
voorzien van windjacks. Erik We-
hing, oud leider van het vierde
el�al, is de dialectschrijver in
het clubblad. Hij schrij� over de
humoris�sche belevenissen van Erik Wehning (staand uiterst links) naast het vierde el�al
Knoet en Helga.
Langs deze weg willen wij na- telijk danken voor de windjacks Met vriendelijk groet,
mens Ruurlo 4 de redak�e en in die wij gekregen hebben. Bennie Wassink en Hans Pas-
het bijzonder Erik Wehning har- man, leiders Ruurlo 4

06 - VV Ruurlo - Maart 2008


Het is tijd om te sporten.
Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar
brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters
maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en
wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.


Even kijken of de salarissen de deur al uit zijn. Of die ene

debiteur betaald heeft. Of er nog nieuws is van het accountant-

front. Kortom, even zaken doen tussen de bedrijven door. Waar

u ook bent. Wanneer u maar wilt. Met de OPS digipas bent u

zo op kantoor. En zo weer terug. Op tijd voor de tweede helft.


Wat doen Maak nu een afspraak. En ook u loopt voorop met het nieuwe
ondernemers zaken doen: OPS-en met Ten Kate & Huizinga.
in de rust?

60 jaar één met uw onder neming.

OPS-en.
Koopmanslaan 27 7005 BK Postbus 302 7000 AH Doetinchem
Tel: 0314 - 35 30 00 Fax: 0314 - 35 30 01

Vestigingen: Enschede - Almelo - Denekamp - Doetinchem - Ede


Haaksbergen - Hengelo - Kampen - Oldenzaal - Winterswijk - Wolvega
Knoet en Helga
Knoet zat heerlek in ‘t veurjaors biesmaak. de vrouw’n. Wat hebt uuterlek
zunneke op de banke bie zien - Amerikaanse buffels te maak’n met de maniere van
huus in Spanje. Hee genot extra hebt eets bisonders. denk’n aover ‘n mense? ’t Bunt
umdat ‘t weer in Nederland nog - Meug ie op zundag leu zoas ie dee d’r veur zorgt
al te wens’n aoverleet. Helga weekdier’n e� ’n. dat ik neet gerespecteerd wodt
was naor ‘n veurstelling hen van - Drink’n halveert oe in de maatschappie’j en dat de
‘n bekende Spaanse boeksprek- laev’n maor ie zeet veuroordeel’n mien ontplooing
ker dus nam Knoet de kans waor dubbel zovölle. as mens in de waege staot. Alle-
um nog eets op papier te ze� ’n - Word bokser……dan he’j maole umdat ie denkt dat discri-
veur de Hazewind. Hee was ‘n meer kans op slaag’n. mina�e in de naame van humor
betjen an ‘t goochel’n met de - Rook’n…’t blif nog mot kun’n.
Achterhookse taal deur middel steeds ‘n teer Vol vebazing begunt vevolgens
van woordspelingen. Zoas b.v.: onderwerp. den boeksprekker zich te ver-
- Enkele wekk’n nao de ontschuldign’n maor de forse
- Wanneer geet ‘t zien amputa�e van zien been blondine onderbrekt um metene
vestand te baov’n? As löp hee al weer op eigen weer en zae: Hol oe d’r buut’n,
hee tot zien navel in ‘t höl-tje. ik heb teeg’n den rotzak op oe
water steet. - Alleenstaonde dame knee .
- Ie kunt tegenwoordeg zöch zi�end beroep. En wat heb ie dan e-daone de
aoveral Chinees e� ’n, - Nao de haevige heele aovend? Laes maor is
maor ‘t hölpt neet d’r raegenval van de laatste sprak Knoet.Leuk, ik wet t’r ok
komt ‘r steeds weer wat daag’n ston de nog ‘n paar. Laot heur’n.
bie. imigrant’n wiek volledeg - ‘t is neet grappig um ‘n
- Heel vrömd: Ziene neuze blank. huulende neger ‘n
löp en ziene veute snicker te neum’n.
roekt. ‘t Was inmiddels al ‘n betje’n - ‘t is neet grappig dat
- Toch wal ‘t toppunt van an ‘t scheemer’n ton Helga an Albert Heyn
discrimina�e, alle kwam loop’n. En vroog Knoet medewerkers buut’n
plant’n water geev’n hoo was de veurstelling. Nao be- met oe afrekkend.
behalve de Afrikaantjes. gon Helga ik heb mien toch wat - ‘t is neet grappig da’j
- Wat zae de aende ton met e-maakt. Wat an? ’t Begon uutvallers van de
hee teeg’n de gevel heel normaal met ‘n boeksprek- vier-daagse ‘n loopend
vlaog: Kwak ! ker en ziene poppe op ‘t knee. buffet an beed.
- Alcohol is ‘n hele grote As repetoire had hee domme - ‘t is neet grappig um ‘n
vijand…maor ….in de blondjes mopp’n, dat ging al- Citroen dealer
Biebel steet: Heb je lemaole good totdat d’r ‘n gro- a�epersen.
vijand lief. te forse blondine, dee veur in - ‘t is neet grappig dat ‘n
- As oe laev’n gin zin de zaale zat, op ston. Zee be- chirurg zo an ziene
meer hef da ku’j d’r ok gon probleem’n te maak’n en pa�enten is e-hecht.
gin punt achter ze� ’n. schreeuw’n: Okay, eikel ik heb
- Bie de waorzegster noe wal genog e-heurd van oe Schei noe maor uut zae Knoet
häönk ‘n bordjenan de flauwe en denegrerende mop- want anders he’w zo de hele Ha-
deure: Gesloten wegens p’n aover domme blondjes! Hoo zewind vol.
onvoorziene haal ie ‘t in oe bo�e heufd om
omstandigheden. oe op ‘n dergeleke stereotype De Keurslager (Erik Wehning)
- Disse höning hef ‘n arge wieze uut te laot’n aover blon-

Maart 2008 - VV Ruurlo - 07


Sportcafé amuseert sponsoren VV Ruurlo
“Het kan stormen op de Vijver- De Tilburgse doelman doelde �eve middenvelder.
berg, maar dit seizoen regent met zijn uitspraak over het lo- Aan Donny de Groot werd gein-
het meer”, verkondigde De pende seizoen van De Graaf- formeerd hoe het met zijn bles-
Graafschap keeper Jim van Fes- schap. Aan het begin van het sei- sure was. Hij zit al anderhalve
sem �jdens de sponsoravond zoen pakten de Doe�nchemers maand in de lappenmand, maar
van voetbalverenging Ruurlo. thuis nog wel eens een overwin- het einde was nu in zicht. Ook
Samen met zijn voetbalcollega’s ning, maar de laatste maanden zijn voetbalseizoen in Cypus
Lasse Schöne en Donny de Groot gaat het wat moeilijker. Ook zijn kwam ter sprake. De clubtopsco-
en onder leiding van De Graaf- aankomende transfer naar NAC rer vond het een mooie ervaring
schap-kenner Vidal Horjus ver- kwam ter sprake. De sluitpost om mee te maken, maar zou niet
zorgden zij een sportcafé voor koos voor een stukje zekerheid, nogmaals in Cyprus willen voet-
ongeveer 60 sponsoren waar dicht bij zijn geboortegrond. ballen. Hij ambieert nog wel een
zij spraken over allerlei actuele Zo werd aan middenvelder Lasse avontuur in Spanje.
voetbalonderwerpen. Daarvoor Schöne gevraagd of hij al bena- Gespreksleider Vidal Horjus, die
had van Fessem de lo�ng ver- derd was door andere clubs. De voor Op�maal FM alle wedstrij-
richt voor het 24ste Interna�onal Deen is bezig aan en goed sei- den van De Graafschap verslaat
Karel Stegeman Jeugdtoernooi, zoen en verlengde onlangs zijn en ook in de organisa�ecommis-
die �jdens de Pinksterdagen zal contract bij De Graafschap met sie zit van het jeugdtoernooi in
worden plaatsvinden op de vel- twee jaar. Er was nog geen aan- Terborg, probeerde spraakma-
den van VV Ruurlo. bieding gekomen voor de crea- kende uitspraken te ontlokken
van de spelers, iets wat hem af
en toe ook lukte.
Aan het einde was er gelegen-
heid om vanuit de zaal nog
vragen te stellen aan de prof-
spelers. Er werd onder andere
gevraagd wat de spelers missen
bij De Graafschap. Het humoris-
�sche antwoord hierop kwam
van doelman van Fessem:” Pun-
ten”. Na de lezing was er voor de
sponsoren een hapje en drankje,
waarbij men kon napraten over
het amusante sportcafé.

De hoofdrolspelers van het sportcafé

Ronald Schotsman Schaal


Ruurlo 8 is eindelijk van de laatste plaats af! De ploeg van Ter Heege en Schotsman is erns�g in vorm de
laatste weken. De ploeg s�jgt als een speer op de ranglijst. Er wordt alweer voorzich�g gesproken over
pla�e wagens en rondri�en. Waar gaat dit wonderlijke avontuur eindigen?

Zondag 9 maart 2008: Ruurlo 8 – Zelhem 5 4-4


21. Jarno Schu�e 1-0, 29. Jarno Schu�e 2-1, 41. Gerard Mulderije 3-2, 68. Gerard Mulderije 4-3.
Scheidsrechter: Weenk 7,0: Da’s ok een ar�est!
Toeschouwers: 12

08 - VV Ruurlo - Maart 2008


Ruurlo 8
Daniël Brekveld 5,0 Vier tegen is simpelweg te veel. Beloof je beterschap?
Mark Slotboom 6,5 Kon weer eens geen stempel drukken op de wedstrijd
Rik Kamperman 6,5 Breekt af wat een ander opbouwt
Ger Egberink 2,5 Ai! Dit was heel, héél slecht. Geen enkele bal kwam aan
Hennie Bokstart 6,5 Deed heel aardig mee
(46.) Bert Wen�nk 7,5 Besloot Ger op de back te ze�en en ging zelf stopper spelen
Remon Wolsink 7,5 Daar waren we nog niet zo ontevreden over
Geert Vruggink 7,5 Was ongelukkig in de afwerking
(46.)Erik Geverink 7,0 Goed, gewoon goed, niks meer niks minder
Jarno Schu�e 8,0 Scoort al�jd en overal
Gerard Mulderije 8,0 Al�jd gevaarlijk voor de goal
Hugo Kamperman 6,0 Liep al�jd goed, maar werd waardeloos aangespeeld
Marcel ‘Toon’ Lusink 6,0 Kreeg ook al geen fatsoenlijk bal
*Trainer Schotsman 7,0 Sloeg de weg naar omhoog in .
Vlagger Ter Heege 7,0 Waaide bijna weg, maar dit het goed..

Zondag 16 maart 2008: SVBV 4 – Ruurlo 8 0-4


55. Hugo Kamperman 0-1, 58. Erik Geverink 0-2, 76. Daniël Brekveld 0-3, 80. Frederik Wen�nk 0-4.
Scheidsrechter: Jaeger 6,0: Miste nog wel eens een overtredinkje.
Toeschouwers: 19.
Ruurlo 8
Jan-Willem Schoppers 7,0 Kreeg geen bal op ‘t goal
Hans Schurink 7,5 Speelde niks-aan-de-hand-voetbal
(46.) Rik Kamperman 7,5 Als je maar zegt wat ‘ie moet doen…
Remon Wolsink 7,0 Buitenspel leggen we nog wel een keer uit
Jeroen Klumper 8,0 Prima verdediger had een gemakkelijke ochtend
Hugo Kamperman 8,5 Wees zijn ploeg weer eens de weg, gaat constant dreiging vanuit
Frederik Wen�nk 7,5 Miste toch eigenlijk wel een hoop kansen
Wilco Jansen 8,0 Liep veel, maar die schoten van hem… kan zuiverder en har-der
Jarno Schu�e 7,5 Scoorde nu eens niet, maar de man is in vorm
(46.) Mark Slotboom 7,0 Viel een beetje tegen
Erik Geverink 8,0 Vormde dynamisch duo met Kamperman, scoorde slim
Marco Brunekree� 8,0 Weet waar ‘ie moet lopen, had wel mogen scoren
Daniël Brekveld 8,5 Scoorde in Barchem. Liep een week glimlachend rond.
*Trainer Schotsman 8,5 Was dolgelukkig: 0-4 winnen in Barchem. Mooi!
Vlagger Ter Heege 8,0 Wordt steeds beter.

Ruurlo 8-spelers verzorgen masterclass voor ‘t Vijfde


Bij Ruurlo 5 willen ze ook wel eens oogstrelend voetbal spelen én winnen. Wat dan te doen? Ach, u raadt het al…
roep de hulp in van het Achtste. De jongens van dit el�al combineren een fluwelen techniek aan strijdlust en de
absolute wil om te winnen. Onlangs gaven Ruurlo 8-spelers Hugo Kamperman en Geert Vruggink een masterclass
voetbal aan ’t Vijfde.

Zondag 24 februari 2008: SP Lochem 7 – Ruurlo 5 0-3


25. Hugo Kamperman 0-1, 38. Geert Vruggink 0-2, 63. Hugo Kamperman 0-3.
Scheidsrechter: Keizer 4,5: Kan niet tegen opbouwende kri�ek.
Toeschouwers: 9
Ruurlo 5
Elvis Buitenhuis 7,0 Had een vrije dag kunnen nemen, had helmaal niets te doen
Geert ter Haar 8,0 Fijne voetballer is dat toch
Henk Aa�ink 7,0 Kan nog heel redelijk meekomen
(46.) Remco van Oers 7,5 Bloeide op met Kamperman voor hem
Patrick van Laarhoven 7,0 Prima gespeeld, ik zweer het je, Patrick!
Henk Schieven 7,5 Simpel backie kwam zo nu en dan gevaarlijk op
Peter Eggink 7,5 Op Peter kan je bouwen
Bas Lindenschot 6,5 Kon weinig laten zien, viel uit met een enkelblessure
(2.) HJ Wezinkhof 8,0 Trok zich op aan het niveau van de Ruurlo 8-spelers
Wilco Verhey 8,5 Was 2x dicht bij een doelpunt. Paal en keeper verhinderden dat
Hugo Kamperman 9,0 PPK-tje: Precisie, Perfec�e, Kamperman
Geert Vruggink 8,5 Scoorde fraai, miste later bewust een penalty
*Trainer Mennink 8,0 Had de dag van zijn leven met twee van zulke aanvallers!
Vlagger Klaasen 7,0 Voorkwam dat gele kaart van Kamperman werd opgeschreven.

Maart 2008 - VV Ruurlo - 09


Dames VV Ruurlo on tour!
Doordat er in Nederland een gelopen Hazenwind ontbraken. in die edi�e want dat kan toch
griep golf hee� gewoed was Maar voor de zekerheid hebben echt niet een Hazenwind zon-
deze razende reporter even uit- we toch maar ff een fotootje in der de “Vrouwe van Reurle”.
geschakeld!!! Vandaar dat de gestuurd van onze dames zodat
verslagen van de dames in de af- we niet helemaal ontbraken
Halle!!
Op zondag 24 februari zijn we Om klokslag 1uur begon de �me out!!! Of was het toch bijna
vol vechtlust op pad gegaan wedstrijd. Lisanne had haar rust??? Hoe dan ook Halle droop
naar Halle. Want zoals we weten koude koffie net op en had af rich�ng de kleedkamer.
is Halle een zware tegenstan- haar wortelsapje in de dugout Na de rust ging het allemaal
der. Samantha die kwam later geïnstalleerd(met wortelsap even heel snel. Voor we het wis-
ivm haar werk, ja oude mensen gaan we winnen volgens Lisan- ten scoorde Halle de 2-1. Het
die lopen niet zo snel he??? Dus ne!) zodat we een geweldige ging zo snel dat zelfs Madeux
moest Sammie in haar gloed wedstrijd zouden gaan beleven. het niet mee kreeg die was nog
nieuwe rode race wagen hele- De nodige supporters waren ook druk met de mensen om het
maal alleen naar Halle scheuren. vanaf Ruurlo naar Halle geko- veld te bewonderen. De 44 mi-
Maar ook haar TomTom werkt men om ons aan te moedigen. nuten die daarop volgden waren
perfect. En tot 35 minuten hebben we erg spannend we kregen de no-
Onze Jan had vanmorgen geen Halle van het scoren afgehou- dige kansen om bij Halle het net
�jd voor een bakkie leut met den, maar Halle kreeg een kans- nog een keer te laten bewegen
Anita, want Jan was afwezig. je en die werd ook direct benut maar helaas wisten we die niet
Daarom mocht Handri de vlag op de 1-0 was een feit. Maar geen te benu�en. De stand bleef he-
deze mooie zondag bedienen. nood aan onze zijde wij hadden laas 2-1. Maar we hebben wel
Doordat de dames nieuwe bal- ons geheime wapen mee, in de een verple�erende indruk ach-
len hebben gekregen ging de vorm van Lopke (met de P) en ter gelaten bij Halle want hun
warming up voortreffelijk, we Michelle van de C. Doordat er leidster kwam al bij Erika infor-
waren daar al super fana�ek aan een aantal dames moesten wer- meren of ze geen speelsters kon
de slag. We maakten daar al een ken hebben deze meiden zich overnemen. Dit hebben wij na-
bedreigende indruk op Halle. Ze beschikbaar gesteld om ons te tuurlijk direct de kop in gedrukt
durfden zelfs niet meer op het helpen op deze zondag middag. want nee wij geven geen speel-
trainingsveld te komen waar- En in de 39e minuut wist Lopke sters weg aan de concurren�e!!
door ze maar op het hoofdveld te scoren. Daar had halle zeker Geen goede speelsters in ieder
een warming up probeerden te niet op gerekend en ze vroe- geval!! ;-)
doen. gen snel bij de scheids om een

Bredevoort!!!
Op zondag 2 maart of was het ook wel maar die was lichamelijk derwel was ze nog op �jd ook en
nog 1 maart Erika!!!!!! Mochten alleen aanwezig die moest haar niet in slaapgevallen. Maar als
we eindelijk eens spelen tegen best doen om wakker te blijven die onze TomTom had moeten
de dames van Bredevoort!!! Na die had een nachtje lopen rond zijn dan waren we in Barcelona
de nodige keren nacht vorst en brekken bij Bill’s in Markelo en uit gekomen ipv Bredevoort!!
septemberfeesten ging het nu was maar niet meer naar bed Maar dat was nu niet het geval
wel door. gegaan om half 5 omdat ze om we waren er zelfs nog eerder
Gelukkig hebben we Lianne die 7 uur weer uit haar nestje moest dan de dames van Bredevoort!?!
kent de weg in die uithoek van komen om om 8uur aanwezig te Waren zij nou zelf de weg kwijt
Nederland!! Erika kent het daar zijn op het voetbalveld. En won- of zo???

10 - VV Ruurlo - Maart 2008


Maar nee na een kwar�er waren de wind wakker te blijven. Door- ben je direct wakker van!! Dus
zij ook compleet. Ze spraken met dat Jan vandaag ziek was moest ook Erika kon wakker aan de 2e
elkaar de afgelopen vakan�e nog Handri weer aan de vlag lopen. hel� beginnen.
even door onder het genot van Hij had dit in Halle ook voortref- Maar in deze hel� wist Brede-
een kopje koffie of thee en ook felijk gedaan dus vol vertrou- voort nog een keer te scoren,
zij vertrokken naar het veld. wen liep hij z’n meters langs het helaas eindigden onze kansen
Na 6 minuten stond het 1-0. veld. allemaal naast of in de handen
Maar de rest van die hel� wist Na 45 minuten was het rust en van de keepster!!! Helaas weer
Bredevoort niet meer te scoren. hadden ze bij Bredevoort door geen punten mee naar Ruurlo.
De dames van Ruurlo vergaten dat Erika niet echt lekker wakker Maar heel binnenkort zullen we
te scoren die schoten de bal een meer was dus dachten ze laten toch echt weer een keer gaan
paar keer bij Erika om de oren we die even een pepmiddeltje winnen en dan nemen we die
om te testen of ze nog wakker geven een of ander warm on- punten echt wel mee.
was. En ja hoor die zat heerlijk in verklaarbaar vies drankje!! Daar

Kilder!
En op 9 maart kwam Kilder naar 8 zo’n medeleven met ons dat ze wisten de reservebank wel te
Ruurlo. Jan was na 2 wedstrijden speciaal voor ons een doelpunt vermaken met z’n 2en. Ook wa-
afwezig weer aanwezig en dat maakt!!! De 1-1 is een feit!!! ren ze trots op hun trainsters dat
hebben ze geweten in de kan- Wat een aardig meisje is het ze goed voetbalden.
�ne ze hadden direct weer een toch. Dat noemen we nog eens Dus dames jullie contract wordt
kopje koffie meer verkocht!!! fairplay!!!!! verlengd bij de 4-5jarigen als het
Maar na 15 minuten wist Kilder Als Aa�e even later een ingooi aan deze mannen ligt.
de 0-1 te scoren. Helaas voor neemt breekt ze haar nagel ge- Maar helaas wist Kilder in de 88
ons maar geen nood wij hebben lukkig was het daarna rust dus minuut nog een keer te scoren!!
Aa�e en die schakelt gewoon de konden we haar direct gipsen!! Maar we lieten ons niet kennen
reservebank van Kilder uit. Een 6 weken gips met een mitella en en vochten terug tot de laatste
bal loei hard hun hokje in. misschien zondag weer voetbal- seconde maar helaas een gelijk-
Doordat de wedstrijd daarna len tegen Trias maar dat is nog spel zat er niet meer in.
zich vooral afspeelde op de mid- even afwachten. De volgende wedstrijd die we
denlijn was die niet echt interes- Na de rust was Kilder zo onder hebben is tegen de dames van
sant om te volgen. de indruk van Aa�e haar gips Trias!! Daar zullen we wederom
Na een poosje moest Erika het dat ze een indirecte vrije trap ons s�nkende best gaan doen
veld in met de waterzak en dat namen als een directe!!! Dus om nu eindelijk weer eens te
liep bijna heel verkeerd af!! de scheidsrechter was zo aardig winnen!!!
Erika had zo’n haast dat ze de om die goal af te keuren zodat
reserveballen niet zag liggen en het nog al�jd 1-1 bleef. Bij Kilder De tussenstand in ons klasse-
daar op ging staan en op die ma- waren ze zo teleur gesteld dat ze ment:
nier bijna haar nek brak. Heb je een aanslag pleegden op onze Blessures: geen idee???
dat gehad wordt ze bijna dood reservebank en Lisa een bloed- Winst:2
gegooid met een waterfles die neus schopten!!!! Na de nodige Verloren:13
uit het veld terug gegooid word, verzorging van Diane was dit Gelijkspel:0
Dames als jullie van haar afwil- ook verholpen en konden we Wedstrijden gespeeld:15
len zeg dat dan gewoon maar verder met het volgen van de Doelpunten voor: 11
pleeg geen aanslag op haar le- spannende wedstrijd. Niet dat Punten: 6
ven!!! Gee� zo’n gedoe en dan dit helemaal wilde lukken want Tot een volgend verslag van de
mag je voorlopig ook niet voet- Luuk en Niels die kwamen het Dames on Tour.
ballen!! ;-) voetbal bekijken van Michelle
Maar bij Kilder hee� de nummer en Lisanne hun trainsters. En die Groetjes de Razende Reporter

Maart 2008 - VV Ruurlo - 11


Blij dat ik in de modder glijd met de dames van Ruurlo en FC Trias!!
Zoals gewoonlijk was dit ook Een wonder geschiedde daar, er moedigen.( hij wil de kunst van
een zondag dat we met de da- was niet een dame die vroeg om het voetbal bij ons a�ijken voor
mes op pad gingen om weer verzorging!?! Zou die modder in z’n eigen team het 6e).
een leuk potje te voetballen. winterswijk helende kracht heb-
Maar op deze regenach�ge dag ben of zo????? We zullen het Erika is door haar laatste tover-
verwacht je niet dat het door nooit meer weten want Trias ballen heen, mocht u nog er-
zou gaan zelfs bij Ruurlo werden gaat in mei verhuizen naar een gens toverballen tegen komen
de velden niet betreden muv de nieuwe accommoda�e nog dich- lever ze in bij de dames anders
trainingsvelden. Maar jammer ter aan de Duitsegrens. Moeten moet Erika cold turkey a�icken.
genoeg voor alle make up ging we nog verder met onze Tom- En dat willen wij als dames niet
de wedstrijd gewoon door. Tom. Pff het moet niet gekker mee maken.
worden, want ik als razende re-
Ondanks de bak modder waar porter heb geen auto moet er Erika was haar telefoon verge-
we moesten spelen begonnen al�jd op de fiets achter aan. ten!! Daar moest ze dus al vanaf
we sterk aan de wedstrijd we kicken en dat was geen pretje
speelden vooral op de hel� van Na de rust begonnen de vrouwe voor ons als dames dus lever in
Trias. En de negen�g kansen die van Reurle vol vecht lust aan de die toverballen AUB!!!!!
we kregen wisten we niet te be- 2e hel�. We wilden met niet
nu�en. Helaas!!! Als we toen de minder dan een gelijkspel naar Erika is niet chao�sch ze weet
voorsprong hadden gepakt dan Ruurlo terug keren!! Wij als ech- gewoon niet al�jd waar ze haar
waren we deze wedstrijd bin- te fana�eke vrouwen een van de spullen hee� zoals een sleutel-
nen geweest, maar zoals zo vaak weinigen die vandaag zouden bos!!!! Gewoon in de auto!!!!
bij ons vergaten we te scoren. gaan voetballen, kunnen het Tja wat moet je daar nou mee??
De Trias wist in de 10e minuut niet maken dat we zonder pun-
de score te openen. Maar geen ten huiswaarts gaan. Dus de ge- Jan liep tot z’n knietjes in de
nood ondanks het glijden en de lijkmaker hing in de lucht maar modder met een vlag om aan te
nodige gra�s scrub beurten wist het wilde in deze modder wor- tonen hier loop ik!! Zo ver was
Sanne H te scoren in de 30e mi- stel par�j niet lukken om nog hij al weg gezakt in het moeras.
nuut!!! Renske Dijkman wist een een keer te scoren. Trias wist de
speelster van Trias in de modder kans wel te benu�en en maakte Diane hee� deze keer 2 dames
te drukken en als echte boeren de 3-1. Helaas voor ons kregen moeten tapen!! Nu zijn we door
deerne loop je gewoon door on- we geen kans meer om te scoren ons tape, dus bij deze ook een
danks wat modder aan je knie!! en moesten we vandaag weer oproep help de dames het sei-
De bewuste stadse deerne van de punten uit handen geven aan zoen door met de tape en deze
Trias die moest even haar hand- een tegenstander. kunt u ook inleveren bij de da-
jes a�loppen en haar shirtje af- mes.
vegen!! Want hé getsie die mod- Nog wat leuke weetjes van deze
der aan je kleding en handen is wedstrijd: Erika hee� Barb eindelijk terug
niet goed voor je imago!!! gepakt voor het modder spoor
We verbaasden ons aan de zij- Maaike hebben net niet uit bed op haar ou�it �jdens een trai-
lijn over de grens van Trias die gebeld om mee te doen bij de ning!!! Die schuld is nu afgere-
man loopt als of hij een reiger dames!! Maaike onwijs bedankt, kend dus de beide dames zul-
is!! Heel vreemd maar wel be- en mooi dat je een hele wed- len nu niet meer met modder
grijpelijk aan dit moeras. Maar strijd hebt uit gespeeld. gooien!!
helaas wist Trias voor de rust op
voorsprong te komen en gingen Hans Straatmans was speciaal Lisa is deze week zonder kleer-
we met een 2-1 stand de kleed- als echte hooligan komen kijken scheuren van het veld gekomen
kamer in. in Winterswijk om ons aan te en ook in de dugout hee� ze al-

12 - VV Ruurlo - Maart 2008


the sportshop
for winners

�����������������
������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
les overleefd. Alleen wat vlekken De tussenstand in ons klasse- Winst: 2 dat is alles.
in de kleding!!! ment: Wedstrijden gespeeld:16
Doelpunten voor: 12
Sanne H hee� nu ook geen ge- Blessures: geen idee??? 2 in de Punten: 6
voel meer in haar gezonde teen. tape!! En een afgescheurde nek
Dus dat is nu weer gelijk kan ze met spierpijn in een kies??? Een Tot een volgend verslag van de
de dokter weer a�ellen beide leidster aan het a�icken van de Dames on Tour.
tenen voelen nu weer hetzelf- toverballen!! Dit gaat nooit goed
de!!! komen!! Winst:2 Groetjes
Verloren:14 Maar we gaan ge- de Razende Reporter
Handri hee� een eigen rol pe- woon maar door want wie niet
permuntjes gekregen van Erika, tegen z’n verlies kan die is maar
ivm dieet mag hij geen toverbal- zielig hoor!!
len. Diane vind dat maar niks die Gelijkspel:0 het is bij ons alles of
toverballen!!!! niets en anders niks!!!

Rookverbod
Binnenkort is het zover, de worden. sump�es moeten halen.Om te
nieuwe wet voor de horeca sec- De kan�ne commissie hee� zich zien of het inderdaad werkt is
tor aangaande het rookverbod samen met het dagelijks bestuur besloten tot een proefplaatsing
wordt van kracht. De VV Ruurlo ook verdiept in deze materie en wel begin volgende maand.
zal ook maatregelen moeten ne- om voor iedereen een accepta- Vervolgens kunnen er evalua�e
men om aan deze regelwet- bele en werkzame oplossing te formulieren ingevuld worden
geving te kunnen voldoen. De zoeken. Na veelvuldig beraad wat zoal de bevindingen zijn.
horeca probeert inven�ef te zijn is het volgende idee ontstaan: Deze formulieren kunnen t.z.t. in
en oplossingen te zoeken om er wordt een scheiding in onze de dan geplaatste box gedepo-
aan dit rookbeleid te ontkomen. kan�ne aangebracht in de vorm neerd worden. Vul a.u.b. dit for-
Er zijn zelfs ondernemers die een van een rookgordijn. Een pro- mulier in want de uitkomst zal
lopende band aan willen duct dat al geruime �jd getest zeker zwaar meewegen in de
leggen naar het gedeelte waar werd in Duitsland en inmiddels uiteindelijke besluitvorming.
gerookt mag worden. Dit omdat het TUV predikaat mag voeren.
in deze ruimtes conform de De leden in het rokers gedeelte De kan�ne commissie
nieuwe wet niet geserveerd mag zullen dan wel hun eigen con-

Drie jeugdtrainers verlengen contract


Jozef Priečko zal in het ingang van zijn contract met 1 jaar verlengd 2008/2009. Ter Maat, die op dit
het nieuwe seizoen 2008/2009 en zal zodoende ook het seizoen moment bij Pax in Hengelo (G)
trainer-coach worden van Ruurlo 2008/2009 de A2 junioren on- voetbalt, hee� dit seizoen zeer
C1. De behendige aanvaller van der zijn hoede nemen. De sterke verdienstelijke resultaten als
Ruurlo 1 zal de talentvolle C1 verdediger van Ruurlo 1, hee� trainer bij Ruurlo B2 behaald en
groep de kneepjes van het vak te kennen gegeven tevens de hoopt dat volgend jaar met B1
leren. Op dit moment is de 24- cursus trainer coach 3 (senioren) ook te doen.
jarige Slowaak trainer van de te gaan volgen.
D2-pupillen in Ruurlo. Oud-Ruurlo 1 speler Robin ter
De huidige trainer van Ruurlo Maat wordt de nieuwe trainer
A2, Niek Sprukkelhorst, hee� van Ruurlo B1 in het seizoen

Maart 2008 - VV Ruurlo - 13


Even voorstellen
Mij is gevraagd, een stukje in kenschot en na de oprich�ng in zich�gingen van het parlements-
ons clubblad de Hazewind te het Rijkenbargse bos. Ik begon gebouw in Boedapest, wat grote
schrijven. Allereerst wil ik voor met voetbal op mijn 10e jaar, na indruk hee� gemaakt, eveneens
diegene die mij nog niet kent, zo’n beetje alle el�allen te heb- de trip naar New York waar we
mij aan u voorstellen. Hans ben doorlopen moest ik helaas onze folklore uit Ruurlo moch-
Lusink is mijn naam, ik ben sinds vanwege een knieblessure op ten laten zien, volgend jaar staat
2007 voorzi�er accommoda�e 53 jarige lee�ijd stoppen met Graz in Oostenrijk weer op het
beheer. deze tak van sport, iets wat mij program.
erg moeilijk viel. Mooie herin- Verder ben ik penningmeester
Mijn lee�ijd is 62 jaar en ben dit neringen heb ik overgehouden geweest bij de aannemersbond
jaar 38 jaar getrouwd met mijn aan al deze jaren, dan denk ik N.V.O.B regio Berkelstreek, ook
vrouw Gerry, wij hebben twee vooral aan het 6e el�al van toen, vervulde ik gedurende 8 jaar een
zoons (ook alle twee gevoetbald waarin de dames en kinderen ie- bestuursfunc�e bij v.v. Ruurlo
bij v.v. Ruurlo) Remko en Léon, dere zondag aanwezig waren als Het was in de �jd, dat met be-
die inmiddels ook voor nage- supporter, ook na de wedstrijd hulp van bedrijfsleven, midden-
slacht hebben gezorgd nl. een was het met deze hele familie stand en veel vereende krachten
kleinzoon en kleindochter en erg gezellig toeven en dan niet van vele vrijwilligers, onze kan-
met de twee dochters van onze te vergeten de barbecue avon- �ne met de daarbij behorende
schoondochter Anja daarbij dus den in de legertent bij Gerrit en kleedaccommoda�e werd ge-
vier in getal. Dinie van Veenhuizen, de sinter- bouwd, ook kregen we toen op
Samen met mijn broer Gerben klaasavonden bij ons op de deel het Rikkelder meer voetbalvel-
en met Léon vormen we de di- (vooral het opruimen met de den, een hele verbetering met
rec�e van aannemersbedrijf opruimploeg erna), waarbij de de velden en de oude douches
Gebr.’ Lusink Ruurlo bv. Over goedheiligman samen met Pie- bij de “Meene”.
een paar jaar, wanneer ik de terman knecht zoveel van Bac- Op bestuurlijk gebied qua voet-
pensioengerech�gde lee�ijd chus hadden genu�gd, dat Sint bal is het een �jdje rus�g ge-
hoop te bereiken zal Léon, die pardoes door de gehuurde staf weest, totdat ik in oktober 2006
binnenkort klaar is met zijn aan- viel, ook werd de zwarte wc bril werd gepolst voor de func�e
nemersdiploma, met Gerben, door Piet vol met pietenzwartsel accommoda�ebeheer, mij werd
het familiebedrijf dat sinds 1877 gesmeerd, zodat de dames deze verteld dat deze func�e in de
geves�gd is in Ruurlo voort zet- avond behoorlijk gekleurd naar nieuwe structuur van de vereni-
ten. huis toe gingen, ik kreeg de hele ging, zo’n 4 tot 5 avonden per
week van Gerry gemopper om- jaar in beslag zou gaan nemen,
dat ik de oren nog smerig had, waarop Gerry zei , “dat kuj mooi
later bleek dat ook de zwarte te- gaon done, want wieter heb iej
lefoonhoorn ingesmeerd bleek gin hobbys en as iej straks in
met dat goedje. de vut komt heb iej in elk geval
Naast mijn hobby voetbal, ben mooi �edverdrief”. Die 4 tot 5
ik samen met Gerry nu alweer avonden per jaar laten we nu
34 jaar lid van “De Achterhook- maar snel vergeten, je kunt be-
se Folkloredansers”, vanaf 1978 ter spreken van 1 à 2 avonden
heb ik hier een bestuursfunc�e per week, maar ik moet zeggen,
vervuld, eerst bestuurslid, daar- het is een mooie uitdaging. Mijn
Voetbal is ons met de paplepel na secretaris en vanaf 1992 als taak houdt in; het onderhoud
ingegoten, want mijn vader Ger- voorzi�er. en beheer opstallen, onderhoud
rit voetbalde al bij het eerste Met de dansgroep maakten we velden en groenvoorziening en
el�al van v.v. Ruurlo, eerst in vele reizen in Europa, de mooi- de afdeling vandalisme en pre-
een weiland bij boerderij Be- ste vond ik Roemenie en de be- ven�e.

14 - VV Ruurlo - Maart 2008


Ieder onderdeel wordt weer liggen er nog genoeg plannen den van geel zwart en �jdens de
apart aangestuurd door een om te verwezenlijken, maar het verlo�ngavond werd geld bij-
coördinator. Deze zorgen er op een en ander hangt af van de eengebracht voor de renova�e
hun beurt weer voor, dat de ge- �jd van erfpachtconstruc�e die en uitbreiding van de toiletgroe-
bouwen er op�maal bijstaan, nog moet worden afgerond met pen met een invalide toilet. De
de velden en het groen erom- de gemeente Berkelland. Enkele werkzaamheden hiervan zullen
heen er keurig verzorgt uitzien, plannen in verband met de te hun aanvang nemen na het Ka-
en het vandalisme op en rond verwachte groei van ± 900 tot rel Stegeman toerooi, zodat men
het sportpark zoveel mogelijk 1000 leden de komende 20 jaar met het nieuwe seizoen hiermee
beperkt wordt. Mede dank zij zijn bv. uitbreiding kleedkamers, klaar hoopt te zijn.
de vele vrijwilligers welke zich uitbreiding kan�ne en komt v.v. Met al onze leden, vrijwilligers
dan ook spontaan inze�en voor Ruurlo op een hoger niveau te en vrienden van v.v. Ruurlo, is
onze vereniging, ik noem bijv. voetballen, wellicht een tribune, er in de toekomst dus nog een
de vu�ers van de maandag en maar een en ander hangt dus boel werk in het verschiet, maar
dinsdagploeg en zovele anderen nog af van het overleg met de gezien de inzet en het enthousi-
meer, zonder al deze mensen gemeente. Recent is in coördi- asme van allen, twijfel ik er niet
rond het bestuur en de leiding- na�e met de afd. vandalisme aan dat dit zal lukken.
gevende personen , zou het voor preven�e, de realisa�e van het
onze voetbalclub onmogelijk zijn Pannaveld verwezenlijkt. Dit
in zijn hoedanigheid te func�o- voorjaar wordt de kan�ne en Met vriendelijke groeten,
neren. kleedkamers van nieuwe frisse Hans Lusink
Voor wat de toekomst betre�, kleuren voorzien. Door de vrien-

Koekje d’r bij?


Op donderdag 28 januari liep in de wedstrijd ‘Welk clubblad in toespraak van de enige echte
de redak�e van De Hazewind de Achterhoek en Liemers hee� Reurlse Ac�emanager (Grolsch
en verschillende vaste vrijwil- het beste ar�kel in de streek- bierdoppen, AA-drink barcodes,
ligers, onder begeleiding van taal’ uitgeschreven door het voetbalplaatjes) werden de lek-
zeer gevarieerde, soms luidkeels Staring Ins�tuut. Een fraaie 2e kernijen opgepeuzeld. Al gauw
meegezongen, muziek, weer prijs was voor Erik reden om de bleken de trakta�es overgeble-
hun rondjes (geen persoonlijke mensen die hem één donderdag ven van de sponsoravond van
records dit keer) om de hoogge- in de maand voorzien van inspi- de vorige avond maar dat mocht
kloste tafels die ook deze avond ra�e voor zijn ‘never ending’ (?) de pret niet drukken. Na zoveel
weer rijk gevuld waren met ko- story Knoet en Helga, te trak- koek en koffie had iedereen
pij en reclamevellen voor ons teren op overheerlijke gevulde weer genoeg energie bijgetankt
hoogaangeschreven clubblad. koeken. Na het tweede kopje om het laatste gedeelte nog in
Zoals gewoonlijk was iedereen koffie kwam Harry Kasteel met elkaar te ze�en.
elkaar weer flink ‘te wies af’. Ge- een groot dienblad vol met pe-
zelligheid kent geen �jd. Maar ��ours op de proppen. Iedereen Erik Scheper
na een uurtje is het dan toch �jd had in het Contact Jan Scholten
voor de koffie, hoewel daar na zien staan ter ere van zijn 50-
5 minuten al om geschreeuwd jarig lidmaatschap van de Indu-
werd. Af en toe krijgen we nog striebond Metaal en Techniek
wel eens een gedateerd koekje van de Federa�e Nederlandse
bij de koffie maar dit keer was Vakbeweging. (zo’n lange naam
er verse koek met koffie. Aller- en zo’n kleine trakta�e………).
eerst trakteerde het langst zit- Jan en zijn vrouw Joke stonden
tende redak�elid Erik Wehning beiden zeer trots tussen de ad-
vanwege zijn glorieuze inbreng verten�e’s. Na een prach�ge

Maart 2008 - VV Ruurlo - 15


Tafelsport
Ere Divisie 1 Riek ter Bogt 189
1 M.ter Maat - Joh.Lusink 29761 (2) 2 Hannie Kapers 266
2 G.ter Haar - M. Lusink 29463 (1) 3 Hannie Korten 273
3 G.Ruumpol - H.Halfman 29287 (3) 4 Grada Langwerden 301
4 J.G.Go�nk - P.de Bruyn 28883 (4) 5 Elly Kasteel 306
5 H.Voskamp - J.v Wessel 28162 (9) 6 Jolande Garritsen 333
6 H.Uenk - E.Eggink 28053 (8)
7 Dini Dimmendaal 362
7 A.Wellink - W. Eggert 27666 (6)
8 G.Groot Roessink - J.Oonk 27493 (5)
8 Mien Kerkwijk 364
9 W.v Tuyl - Henk.Lusink 27478 (7) 9 Janna Hendriksen 432
10 B.Spekschoor - J.Lusink 27025 (11) 10 Elly Bats 478
11 A.Boschker - E.Dieperink 26781 (13) 11 Bertha Rouwenhorst 493
12 B.Bluemers - G.Bluemers 26706 (10) 12 Wenny Dijkstra 500
13 B.Leussink - J.Bielleman 25759 (16) 13 Marie Dijkman 503
14 E.Borkus - H.Haneveld 25756 (12) 14 Jose Wendt 517
15 R.Wopereis - N.Bosboom 25576 (14) 15/16 Gerda Boesveld 527
16 A.Bonnink - G.Bonnink 25275 (15) 15/16 Willemien Stern 527
17 Ciska Wiegerinck 547
Eerste Divisie 18 Frida Bielleman 550
1 Jo v. Wessel - D.Voskamp 29744 (4) 19 Gerrie ter Maat 551
2 A.Kerkwijk - L.Groote haar 29156 (1) 20 D v Veenhuizen 570
3 I.Lusink - R.v Wessel 29069 (3)
21 Greta Kl.Kranenbarg 589
4 H.Stomps - W.Stomps 28739 (2)
5 A.Hoij�nk - A.Barenbrug 28526 (5)
22 Ria Evers 608
6 J.Tragter - Jac Tragter 28419 (6) 23 Heintje Jansen 657
7 B.Westervoorde - W.Bosman 28099 (7) 24 Dela Kl.Hazebroek 661
8 A.Wiegerinck - I ter Maat 27786 (10) 25 Gerda Eenink 664
9 G.Hakken - G.Onstenk 27553 (8) 26 Lucy Pillen 691
10 W.Meulenveld - H.Meulenveld 27136 (9) 27 Reiny v/d Berg 712
11 J.Verhey - R.Florijn 27043 (12) 28 Dineke Hendriksen 733
12 M.Eggert - D.Eggink 26991 (11) 29 Nel Haneveld 734
13 V. Wiegerinck - J.Gr.Haar 26232 (13) 30 Coos Rouwenhorst 740
14 E Roode - M.Vos 25138 (16) 31 Henny Florijn 750
15 M.Brunekree� - M.Florijn 24965 (15)
32 Gerdien Weikamp 759
16 Th.Buunk - G.Buunk 24472 (14)
33 Jo Groot Enzerink 841
34 Rita Nijhof 844
Kruisjassen 35 Heleen Weenk 989
1 E.Eggink - B.te Winkel 22320 (1)
2 H.Keun - H.Nieuwenhave 21640 (3)
36 Joke Weyenberg 1048
3 H.Schieven - M.ter Maat 21630 (2)
4 G.Wassink - A.Groote Haar 21630 (5)
5 G.Mennink - R.ter Bogt 21450 (4) Uitslagen rummycub zesde ronde.
6 A.Nijhof - J.te Kie�e 21030 (7) Volgende rummycubavond 3 april
7 S.Wiegerinck - Fr.Berentsen 20740 (6) 2008, aanvang 20.00 uur.
8 T Buunk - J.Wielheesen 20580 (8)
9 L.Visschers - H.Bruil 20300 (10)
10 G.Go�nk - A.Nijland 20050 (9)
11 Th.Tackenkamp - J.Ligtenbarg 19530 (11) Uitslagen kaarten zesde ronde (tus-
12 H.ter Maat - O.Janssen 19340 (12) sen haakjes vorige ronde). Volgende
13 N.te Winkel - M.Groote Haar 19330 (14) kaartavond 4 april 2008, aanvang
14 R.Go�nk - Joh.Meijer 19020 (13) 20.00 uur.

16 - VV Ruurlo - Maart 2008


SNS Regio Bank
Uw financiële
coach in Ruurlo

Voor al uw bankzaken en een goed financieel advies,


kunt u bij ons altijd terecht.

Ook voor administratie en belastingzaken bent u bij ons


aan het juiste adres.

U bent van harte welkom!

Administratie en Adviesburo Schroer


Kerkstraat 2
7261 GG Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 14 85
www.aaschroer.nl
DINER CAFE

Voor een avondje lekker uit met z’n


tweeën of met een groep.

Natuurlijk zijn wij er ook voor catering


van groot tot klein

Voor al uw snacks, broodjes, patat, ijs en afhaal


Kijk ook eens naar de

PLAZA top MENU’S


Wedstrijden D-pupillen
01-03-2008 Eefde D1 - Ruurlo D1
Zware windstormen raasden vlogen over de achterlijn. Om- driksen
over Nederland heen. Verschil- dat Jordi vd Knoop afwezig was hee� de bal nauwelijks gezien.
lende wedstrijden werden af- stond Marnix Stas rechtsbuiten. Eefde gaat op jacht naar de ge-
gelast maar onze wedstrijd Marnix zorgde voor veel gevaar lijkmaker maar hee� ook moeite
kon ‘gewoon’ doorgaan. Door aan de rechterkant. En het was om de bal in het veld te houden.
de vakan�e was onze selec�e dan ook niet raar dat het eerste Terwijl wij moeite hebben om het
uitgedund van 16 naar 11 spe- doelpunt door hem gemaakt spel op te bouwen. Een ui�rap
lers. Gelukkig voor ons waren werd. Nadat hij soepel langs van Mathijs komt bij spits Bob
Wout Meutstege, Bob en Cas zijn tegenstander was gelopen Brinkerink. Die wil de bal door-
Brinkerink tóch aanwezig zodat schoot hij de bal snoeihard het spelen naar voren maar krijgt de
we toch nog een aantal wissels net in. Er werd nog 2 keer door bal op de punt van de schoen.
hadden. Het was onze eerste Ruurlo gescoord. Op vrijwel De bal gaat weer hard terug op
uitwedstrijd sinds 17 november iden�eke manier. Marnix pas- Mathijs. Die twijfelt: mag ik de
2007. Dan ook maar naar Sport- seert zijn tegenspeler, schiet te- bal in de handen nemen of niet?
club Eefde want daar kom je ook gen de keeper, keeper krijgt de Hij neemt geen risico en neemt
niet elke seizoen. Ze waren aan bal niet onder controle, Jauad de bal heel ‘cool’ op de borst aan
het begin van het seizoen al wel Ben Kaddour �kt de bal het doel en speelt hem keurig naar een
bij ons geweest en met 6-0 naar in. medespeler. Als het einde van
huis gestuurd. Inmiddels staat Helaas gaan we niet met 0-3 de de wedstrijd nadert krijgen wij
Eefde 10e. Wij staan op de 6de rust in. Een speler van Eefde D1 ook nog enkel kansen. Bas gee�
plaats met 9 punten meer. Door schiet de bal tegen de buik van Wout nog een mooie kans maar
het veld en het weer waren de Niels Ooyman. Terwijl veel Ruur- helaas schiet Wout deze goede
omstandigheden waaronder ge- lose spelers de scheidsrechter kans naast het doel. Hetzelfde
voetbald moest worden verre op zijn fout wijzen neemt Eefde gebeurt door Bob na een mooie
van ideaal. Met windkracht 8 snel de vrije trap en scoort:1-3. solo van Maarten Le�nk. In de
over het veld en een door bo- Na de rust is de storm helaas laatste minuten krijgt Eefde nog
men omringd veld dat vol ligt niet gaan liggen. Dit keer hebben enkele corners. Met deze harde
met bladeren en takken is goed wij veel moeite om de bal over wind kunnen deze zomaat het
combineren niet echt gemakke- de middenlijn te krijgen. Eefde doel in zeilen maar het gaat ge-
lijk. Besloten werd om eerst met krijgt een vrije trap op ongeveer lukkig goed zodat wij met moeite
de wind in de rug te voetballen. 25 meter van ons doel. De bal de wedstrijd kunnen beëindigen
Het eerste kwar�er was dit wel krijgt steun van windkracht 8 en met een 2-3 overwinning.
even wennen want natuurlijk vliegt snoeihard en onhoudbaar
gingen vele passes te hard en het doel in. Keeper Mathijs Hen-

8 maart 2008: Ruurlo D1 - Steenderen D1


Voor de wedstrijd horen wij dat onderaan met slechts 1 punt. De onze scheidsrechter Marco Bru-
Mark te Winkel uitgenodigd is uitwedstrijd werd heel simpel, nekree�, die door gewoon ob-
voor 2 selec�ewedstrijden met hoewel 2x op een achterstand, jec�ef te fluiten, weinig moeite
de jongens onder 12 jaar regio gewonnen met 2-9. Weer waren had om de wedstrijd tot een
Groenlo. Een leuke bekroning er enkele spelers afwezig: Ma- goed einde te brengen. Vanaf de
op het goede spel dat Mark, als thijs Hendriksen, Jordi vd Knoop, a�rap hebben we al een grote
eerste-jaars pupil, al een heel Marnix Stas. Lars vd Lecq is nog kans om te scoren. Linksbuiten
seizoen laat zien. Succes, Mark! een E-speler en deed vandaag Bas Engelberts twijfelt tussen
Steenderen D1, het team staat met Ruurlo E1 mee. Dit keer was een schot op goal of een voor-

Maart 2008 - VV Ruurlo - 17


zet. Zoals meestal mislukt beide zijn handen en gewisseld moet scoren werd ook niet vergeten.
pogingen. Nu ook maar we krij- worden. Eén van de 2 voetbal- En hoe! Met zijn schi�erende
gen nog enkele kansen. Vooral lende meisjes gaat in het doel traptechniek zwaait Mark een
Bas zit goed in de wedstrijd en staan. De nieuwe keepster hee� corner perfect voor. Onze vrije
gee� enkele mooie voorze�en. haar eerste balcontact als ze de verdediger en beste kopper van
De mooiste kans is voor rechts- bal uit het doel haalt!. Want na het team komt van buiten het
buiten Wout Meutstege maar hij de a�rap van Steenderen wordt 16-meter gebied inlopen en kopt
schiet te snel op het doel. De bal de bal teruggelegd naar de vrije de bal hard het net in: 3-0. Tien
gaat net over. De fysieke ploeg verdediger. Deze raakt in paniek minuten later scoort Steenderen
uit Steenderen weet goed stand door het storen van Jauad en le- D1 de luidbejubelde ‘eretreffer’.
te houden en de snelle voorhoe- vert de bal zo bij hem in. Hier- Bij een afgeslagen corner wordt
de zorgt ervoor dat onze ach- na is het voor Jauad een koud de bal hard en onhoudbaar inge-
terhoede geconcentreerd moet kunstje om te scoren: 2-0. De schoten: 3-1.
blijven en niets weg mag geven. druk is er af. Eindelijk wordt er In de laatste minuut scoort
In de rust is iedereen het erover vrijuit gevoetbald. De trainers Wout Meutstege na een mooie
eens: van deze tegenstander Koen Hoij�nk en S�jn Koolschijn pass van Mark te Winkel. In bles-
moet gewonnen worden. Ener- leren de jongens elke training sure�jd wordt het zelfs nog 1-5.
giek beginnen de Ruurlose Boys de oefeningen van Wiel Coerver Na een goede ac�e legt Wout de
aan de tweede hel�. Het wordt onder de knie te krijgen. Deze bal keurig terug voor de voeten
1-0 door een schi�erend af- oefeningen zijn veelal gebaseerd van de goed inlopende Jauad die
standschot van Tom Eggink. Zijn op controle over de bal te krij- de laatste treffer van deze wed-
eerste dit seizoen en wat voor gen. Enkele spelers lieten in de strijd maakt.
één! Het schot is zo hard dat de wedstrijd even zien wat ze tot nu
keeper geblesseerd raakt aan toe al geleerd hebben. Maar het

15 maart 2008: Ruurlo D1 - Vorden D1


De vorige wedstrijd tegen Vor- der loopt zo over de as van het der controle krijgen. Helaas kan
den D1 werd door Ruurlo D1 in veld zonder aangevallen te wor- de instormende Marnix de raar
Vorden gewonnen met 1-3. Een den op keeper Cas Brinkerink af draaiende bal niet het doel in-
geweldige wedstrijd en volgens en scoort in de rechteronder- werken. Hierna is er veel strijd
één van de leiders van Vorden hoek. Daarna ontwikkelt zich bij beide teams. Een ongekend
D1 was hij na die wedstrijd geen een boeiende strijd op het veld. aantal blessuregevallen en twee
beter team meer tegengeko- Beide teams krijgen kansen. Wij hardwerkende ploegen. Door de
men. Wij staan nog steeds stevig zijn erg gevaarlijk bij 2 corners stand blij� het spannend maar
op de 6e plaats maar bij winst die net voor langs vliegen. Het in de 23e minuut maakt Vorden
doen we goede zaken want Vor- begin van de tweede hel� is bij- hier een eind aan door 1-3 te
den D1 staat 2 plaatsen hoger na een kopie van de eerste hel�. scoren. Het wordt eentonig maar
met 2 punten meer. Vandaag Maar nu scoort Ruurlo in de 1ste weer wordt er uit een hoekschop
weer 2 afwezigen: Mathijs Hen- minuut. Na een mooi één-twee- gescoord. Een vrijstaande Vor-
driksen en Jos Hablous. Ons plan tje tussen Marnix Stas en Jauad dense speler kan de bal gemak-
om Jos laatste man te ze�en en Ben Kaddour wordt door Jauad kelijk het doel inkoppen. Bijna
Niels Ooyman door te schuiven de bal hard het Vordense doel wordt het nog 1-4 als keeper Cas
naar het middenveld kunnen we ingeschoten: 1-1. Lang kunnen de bal wil wegschieten maar de
dus helaas niet uitvoeren. Onze we echter niet genieten van de bal maar heel iets raakt. De ge-
‘vaste’ scheidsrechter, Henk Aaf- voorsprong. De linksbuiten van lukkig ook geschrokken spits van
�nk, is er weer en hij fluit voor Vorden slalomt door de Ruur- Vorden schiet naast. Hierdoor is
het begin van de wedstrijd. En lose verdediging en scoort in de eindstand van deze boeiende
voor dat we het goed doorheb- de 4de minuut 1-2. Een minuut wedstrijd 1-3.
ben staat Vorden al met 1-0 later schiet Jauad hard op de
voor. Een Vordense middenvel- keeper die de bal niet goed on-

18 - VV Ruurlo - Maart 2008


22 maart 2008: Ruurlo D1 – Erica ‘76 D1
Oost West Thuis Best. We spelen want door de sneeuw wordt het achter de doellijn. Russtand 4-0.
maar weer eens thuis. Overal veld ook wat stroever. Het wordt Hoewel we ook nog wat kansen
rond Ruurlo is het afgelast van- dan ook 2-0 in de 16e minuut hebben laten liggen zijn we toch
wege sneeuw, mist, hagel en/of door een individuele ak�e van tevreden met 4 doelpunten.
vorst. Maar wij voetballen ge- Jordi. Jordi passeert gemakkelijk De voorhoede van Erica is snel
woon ondanks hevige sneeuw- zijn tegenstander en schiet hard maar hee� weinig kansen gehad
val. Onze scheidsrechter, Henk in de korte hoek. Onze rechter- tegen onze achterhoede: Job
Aa�ink, was ook blij dat hij weer kant is sterk. Rechtsback Job Klootwijk, Maarten Le�nk, Stan
thuis was. Gelukkig hield de kou Klootwijk gee� niets weg aan Wiegerinck en Jos Hablous. En
hem �jdens de wedstrijd wak- zijn snelle tegenstander. Rechts- daarachter staat dan al�jd nog
ker. Onze allereerste wedstrijd half Lars vd Lecq houdt veel keeper Mathijs Hendriksen. Dat
van dit seizoen was uit tegen overzicht en strooit met pas- is aan het begin van de 2e hel�
Erica ’76. Van de fysieke ploeg ses. Vooral naar Jordi die veel te wel anders. Invaller rechtsback
werd toen onverdiend verloren sterk is voor zijn tegenstander of Tom Eggink is teveel bezig met
met 2-0. De spelers uit Dieren veel ruimte krijgt. Hij staat dan aanvallende ak�es en laat zijn
lieten vooraf duidelijk merken ook aan de basis van het derde man lopen. De snelle linksbuiten
dat zij met dit weer niet zo veel doelpunt. Een mooie ak�e en weet wel raad met zoveel ruimte
zin hadden om te voetballen. een goede voorzet van Jordi le- en het is 4-1. Drie minuten later
Ruurlo D1 was dan ook vanaf de vert Wout zijn 2e doelpunt op: maakt invaller spits Jauad Ben
eerste minuut veel fana�eker. 3-0. Een paar minuten voor rust Kaddour er echter alweer 5-1
En na 6 minuten is het de snelle is het weer �jd voor een doel- van. Een andere invaller, Mar-
rechtsbuiten Jordi vd Knoop die punt van Jordi. Zijn tweede doel- nix Stas, maakt als rechtsbuiten
een voorzet gee� aan spits Bas punt is geen schoonheid maar in de 10e minuut na een mooie
Engelberts. Bas schiet de bal hij telt wel. Een schot recht op pass van Niels Ooyman, 6-1.
van dichtbij tegen de keeper op de keeper, de keeper wil de bal Hierna zijn er nog enkele kleine
maar linksbuiten Wout Meutste- wegtrappen maar hij schiet over kansen maar er wordt niet meer
ge is a�ent en schiet de bal in de bal heen. De bal rolt tergend gescoord zodat de eindstand 6-1
het lege doel: 1-0. Wij zijn veel langzaam rich�ng doel. Door is.
beter alleen komt de eindpass het licht besneeuwde veld lijkt
nog niet al�jd aan. Dat kan van- de bal s�l te gaan liggen maar Erik Scheper
daag ook aan het weer liggen hij rolt toch heel voorzich�g

Maart 2008 - VV Ruurlo - 19


Winterswijk D1 – Ruurlo D3m
Alweer een uitwedstrijd voor bal bij ons van de achterlijn plukt vrije trap maar helaas gaat deze
de meiden van de d3. Deze keer kan en mag een heel eind komen, bal net over de lat van het doel
naar Winterswijk. Daar aange- ze loopt met de bal aan de voet Paaszaterdag zijn we vrij en 29
komen staan de leiders van de tot de achterlijn van Winterswijk maart spelen we een oefenwed-
tegenstander ons al op te wach- en helaas is er zo snel niemand strijd tegen DZSV! Dan gaan we
ten en zo gaan we snel de kleed- van ons meegekomen en staat weer voor de winst!!
kamer in en doordat iedereen zij alleen tegen 2 verdedigers en
lekker snel omkleedde kon de de keeper en komt het dus ook Groeten de trainster!
wedstrijd al �en minuten eerder niet tot een doelpunt. Chantal
beginnen. die op het middenveld de bal
De opstelling van de D3: Heidi pakt en meeneemt tot 15 meter
weer terug op haar vertrouwde voor het doel van Winterswijk
plek in het doel (na een blessu- en dan schiet, maar helaas gaat
re, gebroken sleutelbeen) Griet- ook deze bal er niet in. Stand bij
je als centrale verdediger, Eva als rust 9-0.
linksback, Chantal als rechtsback. In de rust word de opstelling
Op het middenveld Vera en Eline veranderd en word er geluisterd Ruurlo D2 –Neede D2
en in de spits Romy en Fabienne. naar de aanwijzingen van de
(De snelle rekenaar ziet meteen coach die toch eigenlijk wel een 16 februari 2008: We moesten al
dat dit er 8 zijn maar Winters- beetje gelijk hee� zo blijkt. vroeg aanwezig zijn, 8 uur in de
wijk speelde ook met 8 man) Na De opstelling voor de tweede kan�ne terwijl we pas om 9.30
3 minuten spelen opende Win- hel�: Chantal gaat keepen, uur moesten voetballen. Rick
terswijk de score en ze�e ons op Grietje blij� centraal achterin, was zijn scheenbeschermers
een 1-0 achterstand. Helaas was Nicole gaat linksback en Vera vergeten, dus hij deed de eerste
het na 11 minuten spelen al 4-0 rechtsback, Eline, Romy en Eva hel� de scheenbeschermers van
voor Winterswijk en voetbalden gaan op het middenveld en Fa- Suleyman aan.
de meiden wat opgejaagd. Toch bienne blij� in de spits. Het was erg koud het had
waren er mooie reddingen van Net begonnen en Winterswijk s’nachts 5 graden gevroren. En
Heidi en bleef het nog even bij scoort alweer, na 5 minuten in het veld was heel hard. Toch
een 4-0 achterstand. De jongens de tweede hel� kan Eva met een begonnen we met goede moed
van Winterswijk kopten vaak de mooie solo dicht bij het Win- aan de wedstrijd. De wedstrijd
bal en onze kleinste speelster Fa- terswijkse doel komen en sco- liep gelijk op. We hadden toch
bienne dacht: wat hun kunnen, ren! 10-1! Na 20 minuten in de noch wel een paar kansen,maar
kan ik ook! En ja hoor daar was tweede hel� en beter voetbal Neede had toch het eerste doel-
dan de kopbal van Fabienne, he- van onze kant is het 12-1. Er zijn punt. Na 20 min hadden we een
laas in de verkeerde rich�ng ge- goede ac�es van Reurlse kant wissel. Ruben, Peter en Yoeri
kopt maar uiteindelijk kwam de door Romy, Eva, Fabienne en gingen eruit. Daan ging op de
bal weer bij ons terecht en kon- Vivian maar helaas komen we plek van Yoeri. Bart ging op de
den we met 4 man naar voren. niet tot scoren. Eline word hard plaats van Peter,en Suleyman op
Fabienne, Eva, Vivian en Nicole onderuitgehaald en moet hui- de plaats van Ruben. Bart had
kwamen tegen 2 verdedigers van lend het veld verlaten en maakt nog een grote kans alleen de
Winterswijk maar helaas mist Heidi haar debuut als verdedi- keeper zat er nog aan.
Nicole de bal en kan Winterswijk ger. Winterswijk is wel veel aan Jozef sprak ons nog even toe
snel naar ons doel en kunnen de bal maar Heidi, Vera, Nicole in de rust. Ondanks dat we de
ze schieten maar gelukkig staat en Grietje verdedigen goed en tweede hel� goed voetbalde
daar Heidi en is het geen doel- veel ballen worden goed weg- bleef het toch 0-1 voor Neede.
punt. In de 20ste minuut is het gewerkt. Bij een stand van 14-1
dan toch Winterswijk dat weer krijgen wij een vrij trap en Heidi Bart Nijhof
scoort. Eva die als verdediger de neemt deze bal. Een hele mooie

20 - VV Ruurlo - Maart 2008


Voor al uw tuinwensen...

����������
����������������
����������������

Needseweg 16 tel: 0545-474784


7151 MJ Eibergen www.jissink.nl
• voetballen vraag naar de gratis catalogus,

• volleyballen of kom gerust een kijkje nemen!

• handballen
Houtmolenstraat 23
• doelnetten
7008 AP Doetinchem (wijk 8)
• reparatie van sportballen
• shirts
Tel. 0314 - 32 56 24
• trainingspakken Fax 0314 - 36 11 96
• keepershandschoenen E-mail kwd@kwd.nl
• vele andere artikelen Website www.kwd.nl
D-pupillennieuws
UITSLAGEN: Klein Gunnewiek (Ruurlo D2)en Jauad Ben Kaddour
01-03-08: Eefde D1 - Ruurlo D1 2 - 3 (Ruurlo D1) deden het ook niet slecht met 6 doel-
08-03-08: Ruurlo D1- Steenderen D1 5 - 1 punten. Ruurlo D1 speelde als enige D-team elke
15-03-08: Ruurlo D1 – Vorden D1 1 - 3 zaterdag in maart, opvallend was dat Jauad in elke
22-03-08: Ruurlo D1 – Erica ’76 D1 6-1 wedstrijd scoorde. Ook opvallend was dat Rubèn
maar 2 wedstrijden speelde maar wel in elke wed-
01-08-08: Ruurlo D2 – AZSV D4 4 - 3 strijd 3X scoorde. Rubèn is nu Marlijn gepasseerd
08-03-08: KSH D1 - Ruurlo D2 2-2 en staat bovenaan in het klassement. Eva is van
15-03-08: Ruurlo D2 – Terborg D2 8 – 3 een 5e plaats naar een 3e plaats geklommen met
nog maar 3 doelpunten achterstand. Jauad maakte
08-03-08: Terborg D3 – Ruurlo D3 0 – 7 ook een sprong in het klassement: van 7 naar 4.
15-03-08: Winterswijk D1 – Ruurlo D3 14 - 1
mrt tot
OPVALLENDE SPELER / SPEELSTER: 1 Gunnewiek, Rubèn KleinD2 6 18
D1: - Marnix Stas, Maarten Le�nk, Tom 2 Dieperink, Marlijn D2,D3 0 16
Eggink, Mark te Winkel, Jordi vd Knoop, 3 Uenk, Eva D3 7 15
Wout Meutstege 4 Kaddour, Jauad Ben D1 6 12
D2: - Mathijs Denneboom, Mathijs Schneider, Wiegerinck, Rick D2 2 12
Sebas�na Boschker, Luuk Ribbers Zevert, Douwe Groot D2,D3 1 12
D3: - Grietje van Del�, Nicole Oonk 7 Knoop, Jordi vd D1 2 10
8 Stas, Marnix D1 2 8
MOMENT VAN DE WEDSTRIJD: 9 Stegeman, Daan D2,D3 1 7
D1: - Bob speelt onbedoeld terugspeelbal 10 Nijhof, Bart D2,D3 1 6
bijna in eigen doel op het moment dat 11 Aydin, Süleyman D2,D3 0 5
2-3 is, gelukkig neemt keeper Mathijs 12 Engelberts, Bas D1 0 4
de bal met de borst aan. Meutstege, Wout D1 3 4
- S�jn, die volgens de jongens als een Ooyman, Niels D1 1 4
meisje loopt, is te laat! 15 Altena, Youri D2 2 3
- Tom Eggink schiet eerste goal zo hard 16 Gude, Peter D2 0 2
in dat de keeper geblesseerd raakt Hendriksen, Chantal D3 0 2
- gebroeders Brinkerink solliciteren Schulten, Coen D2 0 2
voor goochelaar Wiegerinck, Stan D1 0 2
- Bas mist voor open goal 20 Denneboom, Mathijs D2 0 1
D2: - Ruurlo D2 speelt op veld 1! Eggink, Fabienne D3 0 1
- Trainer Jozef wordt van het veld Eggink, Tom D1 1 1
gestuurd wegens compliment aan Eisink, Tijmen D1 1 1
scheidsrechter Klootwijk, Job D1 0 1
- doelpunt van Tijmen Eisink! Lecq, Lars vd D1 0 1
D3: - eerste doelpunt van Vivian Meulenveld Meulenveld, Vivian D3 1 1
in haar voetbalcarriere Roekevisch, Tim D2 0 1
- vrije trap van Heidi, helaas gaat deze Vruggink, Niels D2 0 1
bal net over Winkel, Mark te D1 0 1

TOPSCORER:
Topscorer van de maand maart is geworden Eva Samensteller: Erik Scheper
Uenk van Ruurlo D3 met 7 doelpunten. Rubèn

Maart 2008 - VV Ruurlo - 21


UITSLAGEN 23-02: Corner van Wessel die er in een rust deed wonderen. Er werd
Silvolde E2- Ruurlo E3 7-0 keer in gaat. gescoord en we waren weer op
Opvallende speler: niveau aan het voetballen.
1ste en 2de hel� het hele team. Ruurlo E7- Grol E8 6-1
Dat stukken beter voetbalde en Opvallende speler: UITSLAGEN 15-03
samenspeelde. Helaas niet tot Bernard, goed gekeept. 1 doel- Ruurlo E1- Longa E2 1-2
ui�ng in goals. Vandaar de ver- punt tegen omdat hij meeging Opvallende speler:
tekende uitslag met een corner. Bart Klein Kranenbarg
Moment van de wedstrijd: Moment van de wedstrijd: Moment van de wedstrijd:
Hoekschop die overgenomen 1ste doelpunt na 15 minuten de eerste 7 minuten van de 1ste
moest worden. Scheids had spelen en 2de hel�
nog niet gefloten. Na opnieuw
nemen kwam er een goal voor UITSLAGEN 08-03 Witkampers E2- Ruurlo E2 5-2
Silvolde uit. Ter plekke een DZSV E1- Ruurlo E1 6-2 Opvallende speler:
teamoverleg gehouden waarbij Opvallende speler: geen
de rol van scheidsrechter even Anouar Schouten Moment van de wedstrijd:
duidelijk werd uitgelegd. Ook al Moment van de wedstrijd: Vandaag helaas geen beste wed-
neemt de scheids rare beslissin- Het was geen voetbal maar leek strijd. Puur op instelling verlo-
gen. Hij blij� de ‘baas’. meer op vrij worstelen. ren, want voetballend waren we
zeker even goed. Jammer, vol-
UITSLAGEN 27-02: Ruurlo E2- Sp. Lochem E3 7-5 gende keer beter!
Bon Boys E4- Ruurlo E2 0-11 Opvallende speler:
Opvallende speler: S�jn Boeiink als invaller, verder Ruurlo E3- Dinxperlo E1 0-7
Dave Bos en Kai Stegeman het hele team linkerkant met Kai Opvallende speler:
Moment van de wedstrijd: en Thomas. David Mackaay als speler en
Samenspel Moment van de wedstrijd: keeper
De hele wedstrijd, goed samen- Moment van de wedstrijd:
UITSLAGEN 01-03 gespeeld met aanvallen over De penalty van Ken Vreeman.
Ruurlo E3- AZSV E4 2-1 links en rechts! Soms vergeten Concentra�e was er wel, mik-
Opvallende speler: dat we ook moeten verdedigen. punt in de hoek was er ook. De
Jarno Groot Bramel Maar ja, je kan niet alles heb- bal ging alleen over de goal.
Moment van de wedstrijd: ben. Klasse wedstrijd.
1ste hel� hee� AZSV de hele DEO E2- Ruurlo E4
hel� met 8 spelers gevoetbald, Bredevoort E2- Ruurlo E3 1-1 Opvallende speler:
Ruurlo met 7. 2de hel� was Opvallende speler: Bart Leussink als aanvoerder het
Ruurlo ondanks de stevige wind Tim Floris op leenbasis. Onder- goede voorbeeld geven. Hard
sterker in de aanval. handelingen voor koop zijn in werken, goed je best doen en 2
volle gang. keer scoren.
Ruurlo E4- Lochhuizen E2 5-1 Moment van de wedstrijd: Moment van de wedstrijd:
Opvallende speler : De 2de hel�. De 1ste hel� waren “Inswinger” van Wessel, vanuit
Wessel Tilleman we te slap en dreigden in slaap een hoekschop de bal in een
Moment van de wedstrijd : te vallen. De donderpreek in de keer in de goal schieten. Klasse

22 - VV Ruurlo - Maart 2008


Wessel! Longa E11- Ruurlo E4 Wessel Tilleman E4 3
Opvallende speler: Joussef E6 3
UITSLAGEN 22-03 Hele team, klasse gevoetbald. Maik van de Toorn E1 3
Ruurlo E1- Neede E1 2-6 Ondanks de nederlaag goed ge- Koen Meutstege E1 2
Opvallende speler: speeld! Thomas Sneider E2 2
Wiebe ter Haar Moment van de wedstrijd: Cas Wichers E3 2
Moment van de wedstrijd: Het begon echt te sneeuwen. Ken Vreeman E3 2
F-speler Wiebe doet perfect Mooie voorzet Joeri, volley Bart, Glenn Dekkers E2 1
mee helaas net naast de goal. Bob den Ouden E2 1
Jasper van ‘t Well E3 1
Longa E6- Ruurlo E3 1-7 TOPSCORELIJST TOT Vincent Korten E3 1
Opvallende speler: Dave Bos E2 10 Jarno Gr. Bramel E3 1
Ken Vreeman Luuk van de Worp E2 9 Erol E4 1
Moment van de wedstrijd: David Mackaay E3 5 Lars Weernink E4 1
De hele wedstrijd gevoetbald op Ancuar Schouten E1 4 Bram Schoer E4 1
kunstgras. Dan komen de voet- Bart Leusink E4 4 Ivo E6 1
balkwaliteiten en technisch in- Kai Stegeman E2 3 Kayl E6 1
zicht naar voren. Youri Hukker E4 3 Ninjo E7 1

Wedstrijden E-pupillen
Ruurlo E3 –ASZV E4
Op deze zaterdagmorgen waaide De verdediger van ASZV pakte weer veel kansen
het erg hard. de bal in zijn handen,en dus kre- Maar toen had Vincent een kans.
Maar gelukkig hadden we de gen we een penalty. Hij liep maar steeds door totdat
eerste hel� wind mee. David, de aanvoerder vandaag, hij schoot,
Ook was David er weer bij (want nam de penalty en schoot de bal Midden door de benen van de
die was er vorige week niet bij) onderkant lat. Doelpunt. keeper.
We begonnen met de eerste Het team was er blij mee. Later kreeg ASZV ook nog een
hel�. En zo ging het de eerste hel� kans maar daar kon Bent niks
ASZV had de eerste kans maar door, maar zonder doelpunten. aan doen.
Bent hield de bal. De tweede hel� En dus is de eindstand 2-1
Vlak daarnaar hadden wij veel En vol moed gingen we het veld
kansen en opeens……… weer op en ook nu hadden we David

DZSV E1 - Ruurlo E1 DEO E2 - Ruurlo E4


We begonnen goed maar al snel We begonnen de wedstrijd best gonnen we goed we hadden
stond het 2-1 achter. Toen wed- wel goed we gingen meteen in corner Joeri ze�e hem, ik (Bart)
den we slecht. Het werd al snel de aanval, we klungelden voor knalde hem er in 1-3.
3-1. De scheids was een thuis- het goal maar er kwam geen Even later ging ik weer in de aan-
fluiter. Toen was het rust. doelpunt uit. val en scoorde …….. goal 1-4.
Tweede hel�. Toen ging Deo in de aanval en
We hadden veel kansen maar ze scoorde 1-0 . Wij trapten uit, Van Bart en Lars
scoorde niet. Het wet snel 6- even later scoorde Erol 1-1.
1. We gingen goed door. Toen Even later kregen we een corner
scoorde we 6-2. De wedstrijd en Wessel ze�e hem en draaide
was af. In penalty’s had Remco de bal mooi in het goal 1-2.
geen zin in. Toen was er rust, na de rust be-

Maart 2008 - VV Ruurlo - 23


Ruurlo E3 - WVC E4 Ruurlo E8 zaalvoetbalcompe��e
9 Februari 2008: Eindelijk mo- 8 Dec. Ruurlo de E8 mag voor per Jorik niet mee doen omdat
gen we weer een wedstrijd spe- het eerst voetballen in de zaal deze geblesseerd is dus wilde
len we zijn er allemaal weer. En tegen de Warneveldseboys. Ignat huwt wel proberen deze
we hebben er heel veel zin in, Helaas nog geen leider die de deed erg goed zijn best vonden
weteen paar geblesseerden dat jongens wil begeleiden maar wij, hij wist er een aantal goed
is jammer Tessa hee� Yvonne gevraagd en tegen te houden.Na eve een
Met een beetje de vaste opstel- deze helpt haar een handje we pep talk mochten we weer ve-
ling beginnen we de wedstrijd hopen dat de verenging ons wil der gaan gelukkig wist Felix te
de tegenstander blijkt ook een helpen zoeken naar een begelei- scooren 1-4 en ook Jelmer wist
goed team te hebben maar toch der dus heb je �jd en zijn meldt te scoren ~1-5 zo dat gaat goed
scoren wij na 8 minuten (Cas je dan in ieder geval even,wij Joran en Jelmer weten beide
wie anders ) het eerste doelpunt stellen de komst erg op prijs. nog een keer te scoren zodat
Toen scoorden in de 17 minuut Nou de wedstrijd begint en ja de eindstand op 1-7 kwam de
WVC met een wel heel goede al snel scoort Luuk 0-1 voor ons leiders waren hier zeer te vrede
speler, wat een schot we deden vervolgens weet ook Joran te over waren ze vonden het een
ons best maar helaas scoorde scoren 0-2 en ook Jan weet het top wedstrijd jullie hebben het
WVC opnieuw zij werden sterker doel te vinden 0-3 voor ons.He- samen klasse gedaan jongens op
en scoorden dan ook opnieuw
laas maakt de tegen par�j er 1-3 na de volgende wedstrijd.
Pauze. Na wat aanwijzingen van
van tot onze spijt kan onze kee-
de leiders aan de tweede hel�
begonnen en we begonnen goed
Zo vandaag 15 Dec. mochten en er was rust dus de dames
David scoorde ons tweede doel-
punt hij kon zelfs de beste spe- we weer binne voetballen de mochten eve weer wat zeggen
ler van WVC tegen houden we jongens van Ruurlo E8 tegen de maar dit ging voor ons niet zo
kregen het steeds moeilijker en jongens van SBC05 E4 . goed want de tegenpar�j scoor-
konden WVC niet meer stoppen De eerste wissel waren de 1-1,hierna ging er bij ons echt
om te scoren in de 43 minuut. Guido,Luuk en Jan dus de rest aleeas mis en ja de tegen par�j
Jammer dat we verloren hebben kon er vel tegen aan het was eve scoorde dus wel en wel twee
maar de beste verliest ook wel wenne maar Ignat wist het doel maal dus zo kwam de stand op
eens (uitslag 2-6). te vinden en scoorde 1-0 voor 1-3 ,helaas verloren we maar
ons gelukkig was Jorik er ook Tessa en Yvonne vonden wel dat
Vincent Korten weer bij en deed heel goed mee we met zijn allen goed ons best
hij had gelukkig een paar mooie gedaan hadden en dat we dan
Ruurlo E 1 - Pax E 1 ballen uit het doel voor ons.We een keer verliezen is helemaal
deden erg goed ons best alleen niet erg als je er maar met ple-
Vanaf de a�rap begonnen beide wilde ze er niet in maar gelukkig zier blij� voetballen de volgende
teams goed. We konden allebei scoorde de tegen par�j ook niet keer winnen we vast wel weer.
niet scoren, dus de ruststand
was daardoor ook 0-0. 2e Hel�. Zaterdag 22 Dec.2007 zo we bakje koffie gehaald.Wij zaten
Begon Pax beter te spelen. Toen mochten naar de Veldhoek he- relax te wachten alleen toen de
wist Pax te scoren 0-1. Pax bleef laas zonder Tessa want die had meisjes nou ja zeg maar rus�g
goed druk ze�en en werd be- vandaag eve wat anders maar meiden binne kwamen ging er
loond met nog een doelpunt 0-2. wel met Yvonne.In de kleedka- wat anders door ons heen de
Pax verzwakte. Wij wisten daar- mer vonden we het een beetje leidster nam ons eve mee en we
van te profiteren. We scoorden smerig maar de leidster zij niet kregen even een pre�g gesprek
1-2 Door een voorzet van Daan op le�en we gaan voor de wed- zij was erg posi�ef dus wij wer-
kon Anoar het afmaken. Uitslag strijd, nadat iedereen wat ge- den dat ook, ze zijn toch weel
1-2. zegd had gingen we naar de zaal erg groot maar ja wij zijn jon-
daar afwachten op de tegen par- gens en we kunne het dus de
Geschreven door Mike en Daan �j de leidster had zich eve een wedstrijd kon beginne Ruurlo -

24 - VV Ruurlo - Maart 2008


Openingstijden: wo en vr 13.30 - 17.00 u
Za 8.30 - 14.00 u
Of na tel. afspr. 0573 452560
Voor: Terrassen, opritten
Plaatsen/afvoeren van containers
Grondwerk en transporten Inname van o.a.:
Verhuur: Trillers en knippers Bouw- en sloopafval, puin
Verkoop van div. materialen hout AB, groen- en tuinafval

Kantoor: Batsdijk 6b - 7261 SP - Ruurlo - 0573 452560


www.petersruurlo.nl
zelos meisjes(meiden). er dus geen bal in en konden we bliek dat aanwezig was erg be-
Nadat er veel heen en weer ging eve water drinken en wisselen danken voor hun steun.
miste Ignat helaas maar naar en nog een aantal aanwijzingen
goed werken en goed op elkaar konden we weer veder het ging PS.2 Jongens jullie waren klasse,
te le�en wordt het 1-0 door Ig- heen en weer maar Zelos wist ga zo door.
nat, niet te scooren en helaas wij ook
de dames van Zelos waren wel niet meer zodat de eindstand 1- PS.3 We hopen dat Tessa en de
sterk en schoten gelukkig ook 0 blij� gelukkig gewonnen. andere veel loten verkocht heb-
mis en wist onze keeper Jorik er ben.
een aantal tegen te houden gin PS.1 Hierbij willen wij het pu-

Zaterdag 9 Feb.2008 mochten de ders om weer krijgt Jelmer de inmiddels ook meer met elkaar
heren van E8 aantreden tegen kans en ja hij gaat er in 2-0 dus. gaan voetballen en lukt het een
Pax E5 dit was de laaste binne Jorik weet er een aantal goed uit keertje niet dan gaan we niet bij
wedstrijd jammer, hoor. te houden wat gaat het goed zeg de pakenier zi�en maar ze�en
Vandaag gaat het spel weer eve helaas schiet Luuk er naast, het we de schouders er samen on-
heen en weer Ignat wat het er op wordt 2-1 maar gelukkig schiet der.
maar helaas hij schiet er naast Ignat er voor ons weer en in 3-
Guido wisselt eve met Remco. 1 dan weet Pax er weer een te PS.2 Ik wil jullie heel veel succes
De heren le�en eve weer op en scoren 3-2 en nu komt er een wensen en wat er ook gebeurd
ja hoor daar gaat hij weer Ignat mazel goal helaas weten we niet jullie zijn samen een team.
scoort 1-0 dan gaan we nog eve of Pax deze maakte of dat toch Hierbij wil ik ook de ouders be-
wissel toe passen en wel Jel- Luuk er een voetje aan zat.He- danken voor de opkomst bij de
mer voor Luuk ja, ja onze extra laas weet Pax ons toevloog een wedstrijden.
speller hee� er ook zin in door keer te vinden en dus werdt het
goed op elkaar te le�en en goed 4-3 voor ons einde wedstrijd. Zo dit zijn de verslagen van de
over spelen van Felix en Ignat jongens van E8 ik waardeer het
maar de rest doet ook goed mee PS.1 Ik vindt dat de jongens van erg als mij naam niet genoemd
schiet,helaas mis nu gaat Pax E8 goed hun best hebben ge- wordt ,maar de jongens waar-
schieten en gelukkig gaat deze daan, binne in de zaal ga zo door. deren het nog meer als dit ge-
ook mis nu gaan wij weer ja het Gelukkig hebben jullie maar een plaatst zou worden mijn harte-
gaat van links naar rechts en an- wedstrijd verloren en zijn jullie lijke dank hier voor.
Neede E5 - Ruurlo E8 Witkampers E4 meisjes tegen Ruurlo E7
Zaterdag 1 maart uit tegen Nee- Ruurlo E7 moest zich zaterdag- niet en trok daardoor alleen
de E5. Na 15 minuten werd de morgen 8-3-2008 om acht uur al maar aantrekkingskracht.
wedstrijd afgelast. Te veel wind verzamelen bij de voetbalkan- In de eerst vijf minuten scoor-
waardoor het doel van Ruurlo �ne.Wat bleek dat we maar met de de witkampers al vier doel-
steeds omviel. Stand 0-0. Wel zes spelers waren en ook geen punten dat vond ruurlo niet zo
goed gespeeld. Inhaal donder- keeper hadden,dat leek een leuk,maar ze moesten nog even
dagavond 6 maart om 19.00 uur. ramp,maar de eerste hel� wou wakker worden,later bleef het
Na enkele minuten werd het 0-1 Han keeper zijn en de tweede een hele �jd rus�g en stabiel.
door Ignat. Jelmer miste net het hel� wou willem keeper zijn, In de tweede hel� scoorde de
doel. Felix maakt de 0-2. Jorik dus zo gezegd zo gedaan. Maar witkampers weer doelpunt na
houdt enkele tegen doelpunten er konden ook geen wisselingen doelpunt en de uiteindelijke uit-
uit het doel. Dit ook mede de plaatsvinden en moesten alle slag van de wedsr�jd was 16 -0
verdedigers. De tweede hel� spelers de hele wedsr�jd spe- voor de witkampers. Ruurlo had
gaat het heel goed. Ignat maakt len. Ingmar had nieuwe voetbal- deze wedstrijd helaas verloren,
0-3, Felix de 0-4, Ignat de 0-5 en schoenen en in een echt opval- jammer maar de volgende keer
Felix de 0-6. Goed gespeeld al- lende kleur: oranje. Hier moest beter
lemaal en tot de volgende wed- hij toch nog wel even aan wen-
strijd. nen en dacht dat hij de meisjes Kevin Schelfer
Remco E8 zou afschrikken, maar helaas

Maart 2008 - VV Ruurlo - 25


SKVW E4 - Ruurlo E6
Zaterdag 8 maart 2007 zal voor derde, Bram voor de vierde en belangrijk om te weten dat hij
al�jd in het geheugen van Paul de vijfde waarna Youssef kort als slot op de deur in de verde-
Harmens opgeslagen zijn. Er gin- voor het rustsignaal voor de diging zijn rol meer dan goed
gen vele weken voorbij voordat zesde tekende. Het hoe� geen hee� vervuld. En wat zeker niet
hij kon bewijzen de onze jon- betoog dat vooral de twee laat- vergeten moet worden dat zijn
gens van E6 ook kunnen vlam- ste treffers tot een vreugde dans spelverdelende kwaliteiten van
men onder zijn begeleiding. De leidden bij Paul. Een dreigende achter uit tot vele doelrijpe kan-
eclatante overwinning van zijn maagzweer was af- sen en doelpunten hebben
pupillen zonder zijn aanwezig- gewend. geleid. Waarmee maar
heid en die van zijn collega lei- In de tweede weer gezegd wil wor-
der Wouter Groot Zevert had hel� gingen de den: voetbal is een
hem bijna twee maanden lang jongens vrolijk echte teamsport.
een slechte nachtrust bezorgd. verder. Pas nadat Na afloop kondigde
het 11 – 0 Paul aan Zaterdag
De wedstrijd vond plaats was geworden 15 maart a.s. met een
in Winterswijk, “vlak an scoorde de dikke sigaar in het hoofd
de Duutse grenze”. Paul thuis- zijn leidersrol andermaal
kneedde met de aanwe- ploeg op zich te nemen. De
zige pupillen een formi- tegen. tegenstander heet
dabele opstelling. Ivo Uit- dan SKVW E3. Het
op doel. Ninio als slot is te hopen dat deze
op de deur ach- normaal gesproken
terin. Youssef, sterkere tegen-
Sebastiaan, stander niet
Melle, Lo- voor al te
wie vorm- veel tegen-
den het wind gaat
midden- zorgen. Zou
veld. Tot slot dit immers
vormden Kyle en wel zo zijn dan
Bram de aan- val. zou deze tegen-
Het duur- d e ein- wind, in com-
maar een paar delijk bleef de teller staan op 15 bina�e met
minuten voor- – 1. Youssef kwam in de tweede de momen-
dat onze jon- hel� niet meer aan scoren toe. teel frequent
gens voor d e De conclusie luidt dan ook: al- h e e rs e n d e
eerste maal het doel leen als je Youssef als keeper op- meteorolo-
vonden. Naam van de dader: stelt vormt hij geen bedreiging gische tegenwind,
Kyle. Omdat de tegenstander voor de verdediging van de te- er voor kunnen zorgen
verzuimde bij een aanval van genpar�j. Wie er wel scoorden? dat de vuurbal van de sigaar zo-
hun zijde massaal naar voren Kyle maakte de zevende, Bram maar in èèn van Paul ’s neusga-
te gaan werd het voor onze jon- nummer 8 en 9, Ivo de �ende, ten verdwijnt. Maar ach, Johan
gens deze ochtend “een eitje”. Melle de elfde, Kyle de twaalfde, Cruyff zou ook in zo’n geval zeg-
Het was dan ook niet verbazing- Ivo nummer 13 en 14 en tot slot gen: elk nadeel hep z’n voor-
wekkend dat het bij de ranja al 6 Bram nog èèn maal. deel. Want met een schoonge-
– 0 stond. Youssef tekende voor Ninio baalde dat hij geen doel- brand neusgat heb je hoe dan
de tweede treffer, Kyle voor de punt had gemaakt. Maar het is ook meer lucht!!!!

26 - VV Ruurlo - Maart 2008


UITSLAGEN 23-02: VIOS F2- Ruurlo F3 2-2 pantoffel en doelpunt.
FC Trias F5- Ruurlo F7 1-1 Opvallende speler:
Opvallende speler: Frederick met zijn slidings Longa F12- Ruurlo F7 3-1
Rob Oltvoort (was overal in het Moment van de wedstrijd: Opvallende speler:
veld) en Bjorn Klein Gel�nk (rots Eindsignaal �jdens een gevaar- Iwan, na verschillende break-
in de branding) lijke aanval van Ruurlo. outs toch nog een doelpunt ge-
Moment van de wedstrijd: maakt.
Het mooie doelpunt van Daniel RuurloF4- WVC F5 1-1 Moment VOOR de wedstrijd:
Opvallende speler: De plasstop van Erik Wehning.
UITSLAGEN 01-03: Koen van de Visger
Ruurlo F1- VVG F1 1-5 Moment van de wedstrijd: TOPSCORELIJST TOT
Opvallende speler: Vrije trap waaruit de 1-1 werd Jur F6 8
Wiebe ter Haar gescoord. Ties F6 8
Moment van de wedstrijd: Bart F6 7
• Goal Wiebe na een ge- Ruurlo F6- Longa F16 8-1 Wiebe ter Haar F1 6
weldige solo Opvallende speler: Bilel harb F1 3
• 2 keer panna van Bilal Jeremy en Bart S�jn Smak F1 3
• Omkleden van Wiebe Moment van de wedstrijd: Daniel Willekes F7 3
• Eerste hel� heel sterk Goed verdedigen van Levi en Pe- Job Stegeman F3 2
gespeeld pijn Stan de Gier F3 2
Daan Schippers F1 2
Witkampers F8- Ruurlo F6 AD’F3- Ruurlo F7 1-4 Rob Oltvoort F7 2
Opvallende speler: Opvallende speler: Pepijn F6 2
De broertjes Luuk en Niels Iwan, door zijn afwezigheid Tom Meutstege F1 1
Moment van de wedstrijd: Moment van de wedstrijd: Daan ter Maat F3 1
Goed samenspel Keeper Wout Wehning viel echt Jeffrey F4 1
in slaap (einde 1ste hel�) Rens Roekevisch F4 1
Ruurlo F7- VIOS F3 0-6 Er werd goed samengespeeld Pien F6 1
Opvallende speler: de donderdagtraining werpt zijn Bjorn F6 1
Pepijn Reindering (debutant) vruchten af. Levi F6 1
Moment van de wedstrijd: Jeremy F6 1
De harde wind UITSLAGEN 15-03: Thijs F6 1
FC Trias F1- Ruurlo F1 3-0 Iwan F7 1
UITSLAGEN 08-03: Opvallende speler:
Ruurlo F1- Witkampers F1 4-3 S�jn Smak
Opvallende speler: Moment van de wedstrijd: Samenstelling E- en F-pupillen:
Hele team, 1ste hel� Mooi hakje van Tom A�e Wiegerinck
Moment van de wedstrijd:
Eerste 2 minuten geweldig ge- Ruurlo F6- Vios F4 13-1
speeld met meteen 2 mooie Opvallende speler:
goals van Daan Schippers. Alle- Thijs en Levi
maal heel hard gewerkt Moment van de wedstrijd:
Keeper van Vios gooit de bal 4
meter uit, Jur in 1 keer op de

Maart 2008 - VV Ruurlo - 27


Deo F1 - Ruurlo F3 Ruurlo F3 - HSC ‘21/Brein F6
Opnieuw waren de weergoden Op deze zeer winderige zaterdag rig beraad (Richard en invalcoach
ons deze morgen goed gezind. begonnen de mannen (met de Frank) besloten de wedstrijd
Het was prach�g voetbalweer wind mee) goed aan de wed- (veiligheidshalve) te staken. Dit
en zelfs de wat oudere kijkers strijd. Jop wist binnen 10 mi- besluit veroorzaakte wel enig
kregen honger naar de bal toen nuten 2x het doel te vinden en rumoer op de tribune maar de
ze de grasgeur opsnoven. Voor toen was het afgelopen... koffie maakte nadien alles goed.
een pakweg 30 bezoekers, on- Het doel van de tegenstander Of de wedstrijd opnieuw ge-
geveer het gemiddelde bij elke was omgewaaid en aangezien speeld gaat worden wachten we
wedstrijd, gingen onze jongens het scoren dan zo goed als on- even af.
weer als een speer. De personele mogelijk wordt werd na uitvoe- Ron
problemen die er door vakan�es
waren werden keurig en profes-
sioneel opgelost door Richard.
Vios B. F2 - Ruurlo F3
Door de afwezigheid van Stan, Zonder onze goedlachse coach er weinig lijn meer in het spel.
Tim en Bas was de selec�e aar- Richard ging de reis vandaag
dig uitgedund. naar Beltrum. Iedereen wil naar voren om een
Gastspeler Daan Klein Gel�nk
goaltje te maken en vergeet
hielp ons van alle problemen af.
Ruurlo kwam in de eerste hel� daarbij dat er ook verdedigd
Met Job Schieven als de vervan-
ger van onze vaste laatste man goed uit de startblokken en was moet worden. Door de harde
Tim werd eraan de wedstrijd be- de (iets) betere par�j. Er werd wind kreeg Huub de bal niet ver
gonnen. Met Daan als rechter- goed gekeken waar iedereen meer naar voren en speelde het
en Frederik als linkerverdediger stond, of moest staan, zodat het spel zich voornamelijk af op de
werd er achter weinig wegge- geen kluitjes voetbal werd. hel� van Ruurlo. Door het har-
geven. De al�jd dreigende Job de werk van Fredrik en Daan op
Stegeman op links en Wiebe op Beltrum kwam in de eerste hel� het middenveld kreeg Ruurlo in
rechts stelden onze spits van niet veel voor het doel van Huub de laatste 10 minuten toch nog
deze morgen Daan Klein Gel�nk maar Jop kon na ongeveer een weer wat kansen maar helaas
in de gelegenheid om de score kwar�er spelen de 0-1 maken. ging de bal steeds net naast,
te openen. Even later zorgde Jop Met een prach�g afstandsschot over of in de handen van de kee-
Stegeman voor een typische Jop passeerde hij de verdediging en per. In de allerlaatste minuut
goal. Vanaf de zijkant boven in de
keeper van Beltrum dit tot gro- kon Wiebe, na het passeren van
verre hoek gekruld. Prima. Daan
te vreugd van met name vader een verdediger, alleen op de
tekende even later voor zijn
tweede en Ruurloos derde tref- Henk die een vreugdedans langs keeper af met Jop vrij naast zich
fer. Met deze stand gingen ze de de lijn maakte. Op naar de ver- maar toen liet de scheidsrechter
rust in. Ze hadden er zin in want diende ranja. zich gaan en floot de wedstrijd
de ouders konden nauwelijks af……. Jammer want dit was een
hun koffie opdrinken. Na rust lie- De 2e hel� begon gelijk wat grote kans voor Ruurlo en daar
pen onze jongens door Daan en slapper maar toch kan Stan de 0- had misschien meer ingezeten.
Wiebe uit naar 0-5. Het werd �jd 2 in�kken ondanks de goal was
voor gallery-play. Tenminste dat toch de spirit uit het F3. Beltrum Al met al een leuke wedstrijd
dachten onze jongens. Deo wist werd gevaarlijker en konden de waarin Ruurlo meer had ver-
nog twee keer het net te vinden. 1-2 en zelfs de 2-2 inschieten. diend maar waarin wel duidelijk
Ook verdedigen jongens!!!!! is geworden dat er ook verde-
Eindstand 2-5 Met een goed Ondanks de bemoedigende digd moet worden zelfs al sta je
gevoel en een zakje chips in de
woorden van coach Ron en de met 0-2 voor.
maag van de jarige Dio naar huis.
meegereisde supporters ging ie-
Op naar de volgende wedstrijd.
Henk dereen door elkaar lopen en was Mieke

28 - VV Ruurlo - Maart 2008


Lochhuizen F1 - Ruurlo F3
Door: Frederik van der Vecht �e en maakten 1-1. rollen. Ook onze keeper Huub
deed goed zijn best en hield veel
Toen wij aankwamen bij Lochui- Het was best wel moeilijk, ze ballen tegen en Tim was een
zen zagen wij wel grote jongens konden best wel hard rennen en goede verdediger. Omdat wij al-
maar ik dacht die kunnen wij wel schieten. De hele wedstrijd heb- lemaal ons best deden hebben
aan. En dat klopte want Wiebe ben wij hard gewerkt met elkaar wij drie doelpunten gemaakt en
maakte al een doelpunt toen daarom konden wij de achter- punten verdient in de compe�-
het fluitje nog nagalmde en wij stand al�jd weer goedmaken. �e.
nauwelijks met de ogen konden
knipperen. 0-1 een goede start. Voor Ruurlo scoorde Wiebe het Ik ben blij dat het 3-3 is gewor-
2e doelpunt en Stan de derde. den. Leuk dat de vaders en moe-
Toen kwamen de anderen in ak- Deze keeper liet de bal gewoon ders er waren om te juichen.

Pupil van de week


Zondag 2 maart: Ruurlo – FC Trias
Naam: Huub Floris

Lee�ijd: 7 jaar.
In welk el�al speel je?: In Ruurlo F3
Op welke plaats speel je? Ik ben keeper
Wie is je favoriete voetballer?: Wesley Sneijder
Wie is je favoriete voetballer bij VV Ruurlo? Jozef Priecko
Voor welke club ben je?: Ajax.
Heb je nog meer hobby’s?: Ja, buiten spelen
Op welke school zit je?: De Kerst Zwartschool
Wat is je favoriete drankje?: Sinas
Wat is je favoriete eten?: Patat
Wat is je favoriete T.V. Programma?: Totaly Spies
Wat wordt de uitslag vanmiddag?: Ruurlo wint met 2-1

Zaterdag 22 maart: Ruurlo – Sportclub Neede


Naam: Bram van Dorp

Lee�ijd: 8 jaar
In welk el�al speel je?: Ruurlo F1
Op welke plaats speel je?: Verdedigende middenvelder
Wie is je favoriete voetballer?: Philip Cocu
Wie is je favoriete voetballer bij VV Ruurlo?: Frank Oonk
Voor welke club ben je?: PSV
Heb je nog meer hobby’s?: Hu�en bouwen
Op welke school zit je?: Rehobothschool
Wat is je favoriete drankje?: AA-drink
Wat is je favoriete eten?: Spare-ribs
Wat is je favoriete T.V. programma?: Het klokhuis
Voorspelling uitslag?: 2-1 winst voor Ruurlo

Maart 2008 - VV Ruurlo - 29


Agenda
Maart 2008
30 maart Wedstrijd: Ul�se Boys 1 – Ruurlo 1
31 maart Herhalingscursus reanima�e

April 2008
03 april Rummycub
04 april Kaarten
06 april Wedstrijd: Ruurlo 1 – Reunie 1
14 april Vergadering Dagelijks Bestuur
16 april Bijeenkomst Vrienden van Geel
Zwart
20 april Wedstrijd: Ruurlo 1 – MEC 1
24 april Rummycub
25 april Kaarten
26 april Oud papier ophalen Ruurlo 3 &
Ruurlo 4 en jeugd
27 april Wedstrijd: Lochem SP 1 – Ruurlo 1
30 april Schoolvoetbaltoernooi

Mei 2008
05 mei Vergadering Dagelijks Bestuur
10 t/m 12 mei Interna�onaal Karel Stegeman
A-Jeugd Toernooi
16 t/m 18 mei E kamp
17-18 mei F kamp
20 mei Overleg Dagelijks bestuur en
commissie voorzi�ers
23 t/m 25 mei D kamp
24 mei Oud papier ophalen Ruurlo 1 &
Ruurlo 2 en jeugd
30 mei Sportdag Ruurlose basisscholen

Juni 2008
09 juni Vergadering Dagelijks Bestuur
28 juni Oud papier ophalen Ruurlo 7 &
Ruurlo 8 en dames

Juli 2008
14 juli Vergadering Dagelijks Bestuur
26 juli Oud papier ophalen Ruurlo 5 &
Ruurlo 6 en jeugd

Kopy inleveren voor 20 april


Inleveren via e-mail naar redak�e@vvruurlo.nl of in de kopybus naast het
clubbladmeubel in de kan�ne
30 - VV Ruurlo - Maart 2008
����������������������
�����������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � ��� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �
Voetbalvereniging Ruurlo
Sportcomplex ‘t Rikkelder Wedstrijdsecretarissen E1 t/m E3 Pupillen
Bezoekadres en secretariaat: Jan Wansink (senioren) Casper Wi�eveen
Voetbalvereniging Ruurlo 452966 06-48523531
Fürstenauerstraat 2, Adriaan Buunk (junioren) Remco Hissink (assistent)
7261 PE Ruurlo 451130 06-52108166
Pascal Klootwijk (pupillen) E4 t/m E7 Pupillen
06-44322497 Henk Stegeman
Telefoonnummer kan�ne Ledenadministra�e 453000
0573-452303 Hennie Holtslag Henri Joling (assistent)
453904 452649
Website internet Vertrouwenspersoon Herbert Hukker (assistent)
www.vvruurlo.nl Edwin Dieperink 452525
www.karelstegemantoernooi.nl 06-27072859 Mar�jn Hooglugt (assistent)
E-mail 452666
info@vvruurlo.nl De e-mail adressen van alle F Pupillen
genoemde personen zijn te Richard Lusink
vinden op de website 453799
Openings�jden kan�ne �jdens www.vvruurlo.nl onder menu Ron de Gier
voetbalseizoen: “Info VV Ruurlo.” 452838
Maandag: 18:00 u-22:30 u Frank Oonk (assistent)
Dinsdag: 18:00 u-23:00 u Trainers 06-20984225
Woensdag: 18:00 u-22:30 u Hoofdtrainer Ruurlo 1 Gerrit Berendsen (assistent)
Donderdag: 18:00 u-00:30 u Tonny Berendsen 491970
Vrijdag: Gesloten 06-53702514 Floriaan Wansink (assistent)
Zaterdag: 08:00 u-18:30 u Ruurlo 2 t/m 4 453128
Zondag: 08:00 u-18:30 u Berry van den Berg 4/5 jarigen
Tijdens de winterstop en bij 06-11010008 Lisanne ter Maat
Ruurlo 5 t/m 8 453077
algehele afgelas�ngen gelden Jan Wiegerinck Michelle Groothuis
voor het weekend andere 451667 453093
openings�jden. Dames Keeperstrainer jeugd
Handri Groothuis Ton te Veldhuis
Hoofdbestuur 453093 06-23884029
Voorzi�er Keeperstrainer senioren Roy Brekveld (assistent)
Ben Lodeweges Jan Wi�eveen 06-11173657
451040 453532
Secretaris Verzorging
Jan Tragter A1 Junioren Anja Hoij�nk
Gerhard Schippers 06-22120254
453598 255173
Penningmeester A2 Junioren Leden van verdienste
Ron Nijkamp Niek Sprukkelhorst Herman Berendsen
453680 06-15194627 Leo Besselink
B1 Junioren Antoon Brinkerhof
Commisievoorzi�ers Chris�an Diepenbroek Henk Dijkman
Voetbal Technische Zaken 06-55373777 Marinus ter Maat
Hans Lenselink B2 en B3 Junioren Derk Sloot
453701 Robin ter Maat Dinant Weenk
Accomoda�e Beheer 453077 Jan Wiegerinck
C1 Junioren
Hans Lusink Sjors Jassies Redak�e De Hazewind
453737 06-46015372 Jan Hendriksen
Ac�viteiten en Evenementen C2 Junioren 451558
Jan Koolschijn Joeri Sprukkelhorst Hugo Kamperman
451475 06-55716925 451110
Administra�eve Zaken C3 Junioren Edwin Oltvoort
Gerrit Lindenschot Bas Koopman 400931
06-29531795 06-20708668 Erik Scheper
Kan�ne Zaken 454114
Rob Dolphijn D1 Pupillen Erik Wehning
Koen Hoij�nk 452443
454083 451521
Sponsoring, Communica�e, PR D2 Pupillen Drukwerk
Wim Rijkenbarg Jozef Priečko Leo Besselink
451446 06-28684409 452376
Vrijwilligerszaken D3 Pupillen meisjes
Rene Lubbers Marloes Wansink E-mail redak�e
452283 452966 redak�e@vvruurlo.nl