Vous êtes sur la page 1sur 8

Rejestr

uzyskiwanych przez lub ich


Ja, na Sejm VII kadencji
.... .. ......................................................................................
imiona, nazwisko
Nr legitymacji poselskiej ...... .......... . telefon ................................. .
i
stosownie do art. 35a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 i Nr 117, poz. 676)
do Rejestru informacje o:
1) wszystkich stanowiskach i wykonywanych zarwno
w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z
ktrych pobiera wynagrodzenie oraz pracy zawodowej wykonywanej
na rachunek:
.. --_..._---_..._--_.... ...........---
2) faktach materialnego wsplerama dzialalnosci publicznej prowadzonej
przez zglaszaj'l.cego:
3) darowiinie otrzymanej od podmiot6w krajowych lub zagranicznych, jezeli
jej wartosc przekracza 50% najnizszego wynagrodzenia pracownik6w za
obowi'l.zuj'l.cego w grudniu roku poprzedzaj'l.cego, okreslonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy"l:
- 3
4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwi(lZanych z pelnionll.
funkcjll. publicznll, jezeli ich koszt nie zostal pokryty przez zglaszaj(lcego
lub jego malzonka alba instytucje ich zatrudniajll.ce bll.di partie polityczne,
zrzeszenia lub fundacje, kt6rych Sll. czlonkami:
I
,
~
I,
I
l
5) innych uzyskanych korzysciach 0 wartosciach niz wskazane
w pkt 3, niezwi'lzanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem
alba pracy zawodowej, 0 ktorych mowa w pkt 1:
,
- 5
6) udziale w organach fundacji, sp6lek prawa handlowego lub sp61dzielni,
nawet w6wczas, gdy z tego tytulu nie pobiera iadnych swiadczeil

-6
Zglaszam do Rejestru Korzysci informacje mojej
. I .
zony ........................................................................................................... 0:
imiona, nazwisko
1) wszystkich. stanowiskach i wykonywanych zarowno
w administracji pub licznej , jak i w instytucjach prywatnych, z tytulu
ktorych pobiera wynagrodzenie oraz pracy zawodowej wykonywanej
na wlasny rachunek:
2) faktach materialnego wsplerama dzialalnosci publicznej prowadzonej
przez zglaszaj'lcego:
3) darowiznie otrzymanej od podmiotow krajowych lub zagranicznych, jezeli
jej wartosc przekracza 50% najnizszego wynagrodzenia pracownikow za
obowi'tZuj'lcego w grudniu roku poprzedzaj'lcego, okreslonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy'*}:
l
- 7
4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwi'lZanych z pelnionll
funkcjll publicznq, jezeli ich koszt nie zostal pokryty przez zglaszajllcego
lub jego malzonka alba instytucje ich zatrudniajllce blldi partie polityczne,
zrzeszenia lub fundacje, ktorych Sll czlonkami:
j
5) innych uzyskanych korzysciach, 0 wartosciach niz wskazane
w pkt 3, niezwillzanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem
alba pracy zawodowej, 0 ktorych mowa w pkt 1:
---------------
- 8
6) udziale w organach fundacji, prawa handlowego lub
nawet wwczas, gdy z tego nie pobiera

Z I.r .....'s. r;;./
.......... / ...................... .
data podpis
Uwaga:
1) Wszystkie zmiany danych Rejestrem nie
w 30 dni od dnia ich zaistnienia (art. 35a ust. 6 ustawy z dnia
9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu i senatora (Dz. U. z 2011 r.
Nr 7, poz. 29 i Nr 117, poz. 676).
2) Ujawnienie informacji w Rejestrze nie zwalnia od
przewidzianej w ustawie o wykonywaniu mandatu i senatora, za
w niej (art. 35a ust. 9 ustawy
o wykonywaniu mandatu i senatora, o ktrej mowa w pkt l).
) Rejestr jest jawny i w formie elektronicznej (w Systemie Informacyjnym Sejmu) oraz
w publikacji - raz w roku (art. 35a ust. 7 i 8 ustawy o wykonywaniu mandatu i senatora).
) Jest to kwota 380 (50% kwoty 760 - w z art. 25 ustawy z dnia 10 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z zm.), ktry stanowi,
w przepisach prawa jest mowa o wynagrodzeniu za pracownikw" pnez
do przepisw lub do Kodeksu pracy albo pnez wskazanie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej, Ministra Pracy i Polityki lub ministra do spraw pracy jako
do ustalenia takiego wynagrodzenia na podstawie przepisw lub Kodeksu
pracy, oznacza to 760

Centres d'intérêt liés